پایان نامه بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 92-1391

word 622 KB 31945 98
مشخص نشده کارشناسی ارشد بهداشت
قیمت قبل:۶۴,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده

  مقدمه : رضایت زناشویی نشانگر استحکام نظام خانواده است؛ باعث افزایش سلامت جسمی- روانی ، پیشرفت اقتصادی، رضایت شغلی و رضایت از کل زندگی می گردد . با توجه به اینکه پرستاران به علت مواجهه با عوامل تنش زای مختلف در محل کار برای رسیدن به هدف تامین سلامت و آسایش بیماران ،انجام مسئولیتهای حرفه ای و نیز در محیط خانه و به دلیل تعدد نقش ها در معرض مستقیم و غیرمستقیم  آسیب های جسمانی و روانشناختی متعدد می باشند  شناخت عوامل موثر  و مرتبط شغلی  بر رضایت زناشویی می تواند جهت ارتقا و بهره وری این نیروی عظیم انسانی حائز اهمیت باشد.

  هدف : تعیین میزان رضایت زناشویی و عوامل  شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی شهر رشت بود.

  روش کار : در این مطالعه توصیفی تحلیلی ، 500 پرستار متاهل شاغل در 8 مرکز آموزشی درمانی شهر رشت به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.اطلاعات از طریق پرسشنامه رضایت زناشویی و پرسشنامه عوامل فردی -  اجتماعی جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار آماری 16 spss و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی ( تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه ، ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون لوجستیک رتبه ای )  آنالیز گردید.

  نتایج : بیشتر (6/61 درصد) واحدهای مورد پژوهش دارای رضایت زناشویی نسبی هستند. از نظر حیطه ها بیشترین( 38/19+ 28/76 )  رضایت زناشویی مربوط به پاسخ قراردادی و کمترین ( 72/24+ 63/54 )  مربوط به موضوعات شخصیتی است. بین میزان رضایت زناشویی با سن نمونه ها (002/0p=) ، سن همسر (001/0p= ) ، سابقه کار (0001/0p= ) ، میزان درآمد فرد (002/0p= ) ، بخش محل خدمت (0001/0P= ) ، نوبت کاری (003/0P= ) ، وضعیت استخدامی (0001/0P= ) و تعداد فرزندان (001/0P= ) ارتباط آماری معنی دار وجود دارد. اما بین رضایت زناشویی با سن زمان ازدواج ، مرتبه شغلی، جنس ، نوع ازدواج ( فامیلی یا غیرفامیلی ) ، مدرک تحصیلی، ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری نهایی:یافته ها نشان دادند، برخی عوامل شغلی(سابقه کار، درآمد، بخش محل خدمت، نوبت کاری، وضعیت استخدامی)   با رضایت زناشویی پرستاران ارتباط معنی دار داشته و در نتیجه این عوامل می تواند بر میزان رضایت زناشویی تاثیر گذار باشد.

       کلید واژه ها : رضایت زناشویی ، پرستار ، عوامل شغلی 

  مقدمه ( بیان مسئله ) :

       زندگی زناشویی جنبه های مختلفی از مسائل مالی تا روابط جنسی و عاطفی را در برمی گیرد که با حفظ استقلال نسبی در جهت تکامل فردی ، شکوفایی استعدادها و قابلیت های طرفین همراه است و به زندگی معنا و هویت می دهد (1) . اگر عوامل فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، اخلاقی ، روانی و شغلی در زندگی زناشویی نادیده گرفته شوند ، زوجین در زندگی شاد و خوشبخت نخواهند بود و ممکن است سرگردانی و توقف رشد فردی و خودآگاهی ایجاد شود (2). رضایت زناشویی عامل پیش بینی کننده سلامت روانی افراد متاهل است و نقش عمده ای در تربیت افراد و بارور کردن توانائی ها دارد (3). روابط زناشویی رضایتمند باعث رشد شایستگی ، توانایی سازگاری و انطباق افراد شده و این افراد عموماً عمر طولانی و تغذیه سالم و مطلوب داشته ، دچار افسردگی و مشکلات روانشناختی کمتری گردیده و کودکان سازگارتر و با وضعیت تحصیلی بهتری دارند، همچنین کمتر به الکل و مواد مخدر روی می آورند و در صورت ابتلا به سرطان احتمال نجات بیشتر است (4).      

       رضایت زناشویی1 دارای حیطه های مختلفی همچون درک متقابل زن و شوهر از رفتار و ویژگی های یکدیگر (پاسخ قراردادی) 2 ، نگرش آنها نسبت به نقش ارتباط در زندگی زناشویی (ارتباط زناشویی) 3، نحوه حل تعارض ها و کشمکش ها ( حل تعارض ) 4، میزان رضایت از اداره  مالی خانواده ( مدیریت مالی) 5 ، توافق در نحوه استفاده از اوقات فراغت (فعالیت های مربوط به اوقات فراغت) 6 ، خشنودی از روابط جنسی و عاطفی (روابط جنسی) 7 ، توافق درباره داشتن فرزند و درک واقع گرایانه از تأثیر فرزندان بر روابط زناشویی   ( ازدواج و بچه ها ) 8 ، هماهنگی احساسات و علایق مربوط به دوستان و خویشاوندان ( بستگان و دوستان ) 9، رضایت از  نقش های مختلف زناشویی ( نقش های مربوط به برابری زن و مرد ) 10 و اعتقادات و اعمال مذهبی

   

  ( جهت گیری عقیدتی) 1 در زندگی زناشویی می باشد (5) همان طور که اعتقادات مذهبی نقش مهمی در رضایت زناشویی دارد (6) . ارزیابی این حیطه ها می تواند مشکلات بالقوه زوج ها را توصیف نموده و زمینه های نیرومندی و تقویت آنها را در زندگی مشخص کند (7). زوجینی که انعطاف پذیری، سازگاری و همبستگی ( موضوعات شخصیتی ) 2 بیشتری داشته باشند از رضایت زناشویی  بیشتری برخوردار بوده و دارای همبستگی مثبت  و همسو بین رضایت زناشویی و مؤلفه هایی چون اوقات فراغت ، همگرایی در مسائل مربوط به فرزندان ، ازدواج ، خانواده  و دوستان  می باشند (8) . زوجینی که اوقات  فراغت بیشتری را با هم می گذرانند و سرگرمی های مشترکی دارند، ارتباطات کلامی و عاطفی بیشتری با هم دارند و از سلامت جسمی و روحی باثبات تری برخوردار بوده و در نهایت امکان دستیابی بیشتری به رضایت خواهند داشت (9) .

       با توجه به جامعه جدید صنعتی ضرورت حضور مردان و زنان در خارج از خانه برای اشتغال ، دستیابی درآمد، انتقال  کارکردهای اقتصادی، آموزشی ، تربیتی به نهادهای دیگر ؛ موجب دگرگونی نهاد خانواده و حرفه و جدایی این دو از هم شده است (10). در هم آمیختن نقش های خانوادگی ، شغلی باعث فشار جسمی، روانی و پیامد آن تعارض کار و خانواده می گردد که بر چگونگی سلامت شغلی و خانوادگی تاثیر می گذارد (11) . اولین حوزه های مورد آسیب این تعارض، رضایت زناشویی و رضایت شغلی است و پی آمدهای منفی مانند کاهش سلامتی  برای  زوجین ، ناکارآمدی وظایف مادری ، پدری و همسری ، کاهش رضایت زناشویی و تاثیر منفی بر سلامت روانی را به دنبال خواهد داشت. همچنین تاثیر این آسیب ها در سازمان ها بصورت کاهش بهره وری ، کاهش خشنودی شغلی کارکنان ، افزایش دیر کرد و غیبت کارکنان از کار و افزایش کناره گیری و کاهش تعهد سازمانی می باشد (12). در مورد خانواده ای که هر دو زوج شاغل هستند مشخص شده : زنانی که رضایت شغلی بالاتری دارند بیشتر از زنان خانه دار از زندگی زناشویی خود  لذت می برند ؛ ولی باید توجه داشت که زنان شاغل استرس و گرفتاری های کاری خود را نیز به منزل می آورند (13).  

       از جمله مشاغلی  که از دیر باز در تمام مدت شبانه روز فعال بوده، شغل هایی هستند که در زمینه مسائل درمانی فعالیت و با بیماران ارتباط دارند. پرستاران عمده ترین بخش نیروی انسانی نظام بهداشتی و سلامت را تشکیل می دهند.   استرس های شغل پرستاری در درازمدت می تواند نه تنها سبب مشکلات زناشویی شود بلکه می تواند منجر به فرسودگی شغلی، کاهش کارآمدی، کاهش موثر بودن در محل کار ، غیبت زیاد از بخش، کاهش رضایت بیماران، ترک حرفه پرستاری ، سو مصرف الکل و  مواد مخدر، افسردگی و حتی خودکشی در پرستاران منجر گردد (14). در همین راستا، لاندا 1 نشان داد که با افزایش فشار شغلی ، نارضایتی زناشویی نیز فزونی می یابد (15) 

  Abstract  

  Introduction : Marital satisfaction is an indicator  of  family strength,  and  enhances  physical, mental health, economic development, job satisfaction and overall life satisfaction. In attention to nurses , exposure to various stressors in the workplace for the purpose of  providing health and welfare to patients , professional responsibilities in the home environment ,and multiplicity of roles in several psychological and physical injuries makes them are vulnerable to direct and indirect  injuries; so understanding the factors related to employment such as shift work can improve the validity and efficiency of this force is important in human.

   

  Object : Determine level of  marital satisfaction in employed  nurses  in educational - medical centers of  Rasht city.

   

  Methods : In this descriptive study, 500 married  nurses employed in 8 education-medical  Centers in Rasht were selected using stratified random sampling. Information were collected by ENRICH  and social- demographic characteristic  questionnaire and  analyzed using  SPSS version 16 and  descriptive analytical statistical tests ( Independent t test ,Oneway Anova, Pearson's test , Regression  Logostic Ordinal Model).

   

  findings : Most (61.6%) subjects had relative marital satisfaction . Most (76.28 + 19.38)   components of marital satisfaction than the idealistic distortion and lowest (54.63 + 24.72) which is related to personality issues. Between  marital satisfaction and age (P = 0.002) , age consort  (P = 0.001), history job (P = 0.0001), personal income (P = 0.002) , the place of service            (P = 0.0001) , shift work, employment status (P = 0.0001) number children (P = 0.001) there is a significant relationship. But between marital satisfaction with marriage age, job degree, sex, marriage, educational level , was not significant relationship found.

   

  Conclusion :

   Results showed that occupational factors (history job, income, place of service, employment status) had a significant relationship with marital satisfaction for nurses and thus these factors can affect the level of marital satisfaction.

   

  Key Words : Marital Satisfactio , Nurse , occupational factors 

 • فهرست:

   فصل اول : کلیات

  1- 1 مقدمه .......................................................................................................................................2

  2- 1 اهداف پژوهش.........................................................................................................................7

  3- 1 سوالات پژوهش........................................................................................................................8

  4- 1 تعاریف نظری...........................................................................................................................9

  5- 1 تعارف عملی...........................................................................................................................10

  6- 1 پیش فرض ها..........................................................................................................................11

  7- 1 محدودیت های پژوهش...........................................................................................................12

  فصل دوم : زمینه و پیشینه تحقیق

  1- 2 چهارچوب پژوهش................................................................................................................14

  2- 2  مروری بر مطالعات انجام شده.............................................................................................30

  فصل سوم: زمینه و پیشینه تحقیق

  1- 3  نوع پژوهش........................................................................................................................40

  2- 3 جامعه پژوهش.....................................................................................................................40

   3- 3 نمونه پژوهش ، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری.......................................................40

  4- 3 مشخصات واحدهای پژوهش..............................................................................................41

  5- 3 محیط پژوهش.....................................................................................................................42

  6- 3 ابزار های گردآوری داده ها.................................................................................................42

  7- 3 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار........................................................................................45

  8- 3 روش گردآوری داده ها ....................................................................................................45

  9- 3 روش تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................................................46

  9- 3 ملاحظات اخلاقی..............................................................................................................48

  فصل چهارم :

  1- 4  یافته‌های پژوهش..............................................................................................................50

  فصل پنجم:

  1- 5  تجزیه و تحلیل یافته‌ها.....................................................................................................91

  2- 5 نتیجه‌گیری نهایی براساس سئوالات پژوهش.....................................................................104

  3- 5 کاربرد یافته‌های پژوهش.................................................................................................106

  4 -5  پیشنهادات براساس یافته های پژوهش‌..........................................................................107

   

   منابع و ماخذ :

  - فهرست منابع......................................................................................................................108

  پیوست ها  :

  فرم رضایت نامه آگاهانه

  پرسشنامه اطلاعات فردی – اجتماعی

  پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ 

  منبع:

   

   

   

   

   

   

   

  1- Ebrahimi  A , Jan bozorgi M . The relationship between Relationship skills and marital satisfaction . Journal  Special  Psychology and Religion , 2008; 1(2):147-164. (persian)

   

  2- Rosen Grandon J R , Myers J E , Hattie J A . The relationship between marital characteristics, marital interaction  processes and  marital  satisfaction . Journal of Counseling & Development, 2004; 82 : 58-68.

   

  3- Agha mohammadian H , Rostai M , Kafai S . A comparison between the problem solving methods used by men and women suing for divorce and those not suing for divorce . Strengthening the family system and its pathology , 2007 ; (1) :139-157. (persian)

   

  4- wagheiy Y, Miri  M ,Ghasemipour M . A survey about effective factors on the marital satisfaction in employees of two Birjand universities . Journal of Birjand University of Medical Sciences , 2010 ; 16(4) : 43-50. (persian)

   

  5 -Mangeli M , Ramezani T, Mangeli S . The Effect of Educating about Common Changes in Pregnancy Period and the Way to Cope with them on Marital Satisfaction of Pregnant women . Iranian Journal of  Medical Education , 2008 ; 8(2) : 305-312. (Persian)

   

  6-Marsh  R , Dallos  R . Religious beliefs and practices and Catholic couples  management  of  anger  and conflict .  Clinical Psychology  and  Psychotherapy, 2000 ; 7(1) : 22-36.

   

  7- Saatchi M , Kamkari K , Asgarian  M . Psychological  tests .1th edition .Tehran:   Institute Press edition , 2010 ; 209-220. (Persian)

   

  8- Craddoc, A.E. Relationship between attitudinal similarity couples satisfaction in married and the factor couples. Australian Journal of psychology, 2007; 43:11-16.

   

  9- Vanderbleek  L , Robinson  E H , Casado Kehoe  M .  The  relationship  between  play  and  couple satisfaction and stability . The Family Journal , 2011; 19(2) : 132-139.

   

  10- Spector P E , Steve  M , Peter  Y, Chen. Relations  of  incumbent  affect‐related personality  traits  with incumbent  and  objective  measures  of  characteristics  of  jobs . Journal  of  Organizational Behavior , 2006 ; 16(1): 59-65.

   

  11- Burke , Ronald J. Introduction : Workaholism  in Organizations .Journal  of organizational  change Management , 2004 ; 17(5):420–423.

   

  12- Malekiha  M , Baghban  I , Fatehizade M . Effectiveness of Conflict Management  jobs  reducing family conflict work -family and family - working women. Studies Social - Psychological women , 2009 ; 7(1) : 133-152. (persian)

   

  13- Rohani  A , Aboutalebi  H . The Relationship between marital satisfaction and happiness with working Women . Journal  of  Industrial  Psychology  Organizational , 2009 ;1(1) :55-62. (persian)

   

  14- Jenkins  R , Elliott P. Stressors  burnout  and social support, Nurses in acute mental health setting .  The Journal of Advanced  Nursing , 2004 ; 48(6): 631-662.

   

  15- Landa  J  . The relationship between emotional intelligence, occupational  stress and  health in nurses . International Journal  of  Nursing Studie s, 2008; 45( 6) : 888-901.

   

  16- Attari  U , Aman elahifard  A , Mehrabifard  M .The relationship between personality  factors– individual , family and marital satisfaction in Ahvaz city government staff. Journal Psychology and Educational Sciences , 2006; 3(1): 81-108. (persian)

   

  17- Twenge J M , Campbell  W K , Foster C A . Parenthood and marital satisfaction , A meta-analytic review . Journal of Marriage and Family, 2003 ; 65: 574-583.

   

  18- Carr A . Family therapy : concepts , process and practicee . Chi  Chester : Wiley Cordova  J  V, Gee  C B. Emotional skillfulness in marriage: Intimacy  as  a mediator of  the relationship  between  emotional  skillfulness  and  marital  satisfaction . Journal of Social and Clinical Psychology , 2005 ; 24: 218-235.

   

  19- Banijamali  Sh , Nafisi Ch , Yazdi S M . Root  finding of family break up in relation to social psychological aspects of girls and boys before marriage. Journal of  training Science and Psychology of Shahid Chamran University Ahwaz , 2004 ; 11(3):143-170. (persian)

   

  20- Falkner R A , Davey M, Davey A. Gender-related predictors of change in marital satisfaction and marital conflict . American Journal of  Family Therapy, 2005 ; 33(7) : 61-83.

   

  21- Thomas LT, Ganster D. Impact of supportive work variable on work- Family conflict and strain, A control  perspective . Journal of Applied  Psychology  , 2004 ; 80 : 6 -15.

   

  22- Zandipour T, Momeni Javid M . A Study on the Relationship between Marital Satisfaction and Job Satisfaction among Employees of Sewage Water Company in Tehran .Quarterly Journal of Career & Organizational Counseling , 2011; 3 (7) : 113-129. (persian)

   

  23- Asadzadeh M  , Ebrahimi E , Mokhtarzadeh Sh . Comparison of marital satisfaction among nurses working fixed shifts and working in teaching hospitals and clinics in Tabriz, Social Security . Journal of Nursing and Midwifery, 2010; 5(20) : 52-58. (Persian)

   

  24- Elquist  M . Martial satisfaction and quality in work/family responsibilities in dual-earner shift worker. Journal of  family Economics Association, 2004 ; 19: 70-84 .

  25- Schlick  C  M . Industrial Engineering and Ergonomics Visions, Concepts, Methods and Tools . Festschrift in Honor of Professor Holger Luczak , Berlin , 2009 ; page : 210.

   

  26- Salvendy  G , Karwowski  W. Advances in Physical Ergonomics and Safety . Kentucky USA : CRC Press , 2012 ; pp: 560.

   

  27- Heidari  M , Hosseinpoor  S . Effect  Shift work on marital satisfaction of nurses .The Journal of Family Research , 2007; 2(8) : 341-354. (persian)

   

  28- Tabrizi  M . Description of  the family and family  therapy . 1th ed . Tehran : Fara Ravan , 2006 : 154 -155 . (persian)

   

  29- Rogers  Stacy  J , Dee C. Spillover  between marital quality  and  job  satisfaction : long  term  patterns and  gender  differences.The Journal of marriage and family ,2003; 65:482- 495.

   

  30- Nasri  S , Najjariann  B.  Compare the effectiveness of two psychological treatments in reducing symptoms of chronic fatigue syndrome in female nurses in Tehran Sources. Ahwaz Education and Psychology .2002 ; 9(2 ,1) : 53 -88. (persian)

   

  31- Folkard  S, Harington B. A study of health care workers.Handbook of  occupational  health psychology . Baltimore : MPI United Book  Press ; 2000.

   

  32- Matsui  T, Oshawa T. Work family conflict :The stress buffering effects of husband support and coping  behavior among sapanes married working women . The journal of vocation behavior ,1995 ; 47: 178-192.

   

  33- Grosswald  B .The effect of shift work on family satisfaction ,families in  society .The journal of Contemporary Social Servics , 2004 ; 85(3) : 413-423.

   

  34- Mirzabeigi  Gh,  Salem i S, Sanjari  M . Job Satisfaction among Iranian Nurses .The Journal of  faculty of nursing and midwifery , Tehran  university of  medical sciences , 2009 ; 115 (1) : 49-59.(persian)

   

  35- Peiman Pak  F,  Mansur  L , Sadeghi  M . The Relationship of  Job Stress with Marital Satisfaction and Mental Health in  Nurses of  Tehran Hospitals . Quarterly Journal of Career & Organizational Counseling  , 2012 ; 4 (13) :27-54. (persian)

   

  36- Shackelford T K , stone  E A . Encyclopedia of Encyclopedia Social Psychology . USA : Florida Atlantic university, 2007: 541-544.

   

  37- Aliakbari M . Relationship between women sexual function and martial adjustment. Journal Bahvioural  Science. 2010 ; 4(3) :199-206. (persian)

  38- Shackelford R , Besser M , Goetz DF. Or better or for worse : Marital well-being of newlyweds . Journal of  Counseling Psychology, 2007; 14 : 223-242.

   

  39-  Baghipour Z , Jadidi  M , Doosti Y. Comparing Compatibility, Mental Health with Marital Satisfaction Among Nurses Working in Various Wards of Hospitals of Mazandaran . International Journal of Basic Sciences & Applied Research , 2013 ; 2 (7) : 691-696. (Persian)

   

  40 - Malekiha M ,Baghban  I , Fatehizade  M. Study of shiftwork on work-family conflict and Marital Satisfaction  in female nurses of educational hospital . journal behavioral sciences, 2008 ; 2(3) :253-262 . (persian)

   

  41- Abbaschian  R ,Avazeh A , Rabi Siahkali  S . Factors influencing job satisfaction of nurses in teaching hospitals affiliated with the University of Zanjan , Nursing & Midwifery Care Journal , 2011; 1(1) : 17-24 . (Persian)

   

  42- Eidi  R , Khanjani Z . Investigation the influence of attachment styles on the rate of  marital satisfaction between couples . Journal of  psychology of  Tabriz University , 2006 ; 1 (2,3) : 175-201. (Persian)

   

  43-Sanaii B. Marriage and family assessment scales . 2th ed .Tehran : The Institute Publication Beast , 2008.

                                                                                                                                       

  44- Fletcher B. Work , stress, disease and life expectancy. Translated by  Nouri A , Purkhaqan A A . Isfahan University , 2002.

   

  45- Kossek E E , Noe A , Demarr B J . Work-family role synthesis : Individual, family , and organizational determinants. International Journal of conflict  management , 2002 ; 10: 102 -129.

   

  46- Ghorbanali poor M , Farahani H. A way to increase the effectiveness of  lifestyle modification education, and marital satisfaction . Journal of Psychological Studies Education and Psychology, University of Zahra , 2007 ; 4(3) : 57-72. (persian)

   

  47- Mohamad khani  P . Dyadic relations and ways of increases in marital distress . 1 th ed. Tehran : Drop Publications , 2011. (Persian)

   

  48- Norozian Sh . Family education structural approach in improving marital satisfaction. Thesis for degree of mastery , Teacher's University School of Psychology .Tehran , 2007. (Persian)

   

  49- Frost  Z , Navabi Nejad  g , Sana'i Zaker B .Comparative study of locus of control and marital satisfaction among women (teachers) and home in Tehran . Research Consultancy (News and Research Services) , 2005 ; 3 (10-9) : 103-117. (Persian)

   

  50- Minochian  S . Families and Family Therapy . Translated  by  Sanai B . 7 th ed . Tehran : Amirkabir , 2003. (Persian)

   

  51- Gladyng  S . Family medical history, theory, and application . Translated by  Bahari  F, Bahrami F, Seif  S , Tabrizi M . Tehran : Tazkieh , 2004.

   

  52- Nejati H . Psychology of Marriage . 8 th ed . Tehran : Bikaran , 2010. (Persian)

   

  53- Ellis A . The Practice of Rational  Emotive Behavior Therapy , 2th ed . NewYork : Springer Publishing Company, 2007.

   

  54- Ellis A . Rational Emotive Behavior Therapy : It Works for Me-It Can Work for You .  NewYork : Prometheus Books , 2004 .

   

  55- Khoda Rahimi S . Psychology of Women . 1 th ed. Ahvaz : Mardomak ,1998 : 180.(Persian)

   

  56- Bradbury  T , Fincham  F , Beach  S. Research on the nature and determinants of marital satisfaction, A decade in review. Journal of Marriage and Family, 2000 ; 62: 964-980.

   

  57- Adital B , Yoav  L. Dyadic characteristics of individual  attributes: attachment, neuroticism, and their relations to marital quality and closeness. American Journal of Orthopsychiatry, 2005 ; 4: 621- 639.

   

  58- Crowley  A  K. The relationship of adult attachment style and interactive conflict styles to marital satisfaction. Thesis for degree of Doctoral  . Texas A & M  University , 2006.

   

  59- Troxel  W  M . Marital quality satisfaction, communal strength, and physical health. Thesis for degree of Doctoral  . University of  Pittsburgh , 2006.

   

  60- Kluwer E S. Marital quality in R. M . Milardio & S. Duck (Eds),Families as Relationships , New York : Wiley , 2000 : 59-78.

   

  61- Moradi  F. Relationship between Personality Characteristics with Marital Satisfaction. Thesis for degree of mastery. Islamic Azad University, Roudehen , 2007. (persian)

   

  62- Dibaj Foroushani F, Emamipur S , Mahmoodi GH. The Relationship Between Attachment Styles and Conflict Resolution Strategies  on  Marital Satisfaction . Thought  and  Behavior  in Clinical Psychology , 2009 ; 3(11):87-101. (persian)

   

  63- Aluja A , Barrio D V, Garcia F L . Personality, social values, and marital satisfaction as predictors of parents’ rearing styles . International Journal of Clinical and Health Psychology, 2007 ; 7(3) : 725-737.

   

  64 - Schnurman Crook A M . Marital quality in dual–career couples: impact of role overload and coping resources . Dissertation submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor philosophy , 2001.

   

  65- Shamlou  S . Mental Health . 9th ed. Tehran : Growth , 2002 . (persian)

   

  66- Banes  R . Adult attachment and marital satisfaction, Evidence  fordyadic  configuration

  Effects . Journal of Social and Personal Relationships , 2004 ; 21: 273-282 .

   

  67- Soleimanian A A , Mohammadi A . Relationship between emotional intelligence and marital satisfaction . Educational Research , 2009 ; 5 (19) :131-150. (persian)

   

  68- Halford  H . Short-term couple therapy (helping a couple to help themselves) , Translated by Tabrizi M , Kardani M , Jafari F. 2th ed. Tehran : Fararavan , 2005.

   

  69- Greeff  A P. Characteristics of families that function well . Journal of  Family Issues , 2000 ; 21: 948-962.

   

  70- Sapyngton A . Mental Health. Translated  by  Shahi Baravaty H H , 8th ed .Tehran : Ravan , 2012 .

   

  71- Bernstein H F , Bernstein  M T. ‎Marital therapy : A behavioral , communications approach , Translated by  Sohrabi H R , Birshak B. 2th ed. Tehhran : Institute for Cultural Services Resa  , 2002.

   

  72- Stein T H . Macro- concept: map of style of life. Retrieved from the world wide web: http: // our world . CompuServe. Com/homepages/hstein / cmap3,  Htm, 2003.

   

  73- Stein T H . A classical Adlerian perspective on The “style of life”. RetriEved 2004 From : http : //  our world : CompuServe. Com / homepages / hstein / qu- style. Htm ,2001.

   

  74- Ahmadi  K, Fathi Ashtiani  A , Mirzamani M . The Effects of Lifestyle Changing on Decreasing  Couple Maladjustment. Journal of  Psychiatry and Clinical Psychology. 2006 ; 12 (2) :101-108. (persian)

   

  75- Vincent J P, Wises R  L , Gray R . A behavioral analysis of problem solving in distressed and non distessed marriage and stranger dyads . Behavior Therapy, 2006 ; 6(4): 475 - 487.

   

  76- Poor ghafary S S , Pasha Gh , Attary Y.  A study of Investigation of the Effectiveness of Life Style Components Training According to Individual Psychology on Marital Satisfaction among Married Woman Nurses of Dr Ganjaviyan Hospital in Dezfol . The New Psychology, 2009; 4 (12) : 27- 48. (persian)

   

  77- Olson  D  H. Circumflex model of marital & family systems . Journal of Family Therapy , 2003  ; 22 : 144-167.

   

  78- Greeff  A P , Malherbe  H L . Intimacy and Marital Satisfaction  in spouses . Journal of Sex & Marital Therapy , 2001; 27: 247-257.

   

  79- Meyers  S A , Landsberger S A . Direct and indirect pathways between adult attachment style and marital satisfaction . Personal Relationshi , 2002 ; 9 , 159-172.

   

  80- Hunler  O  S , Gencoz T. The effect of religiousness on marital satisfaction: testing the mediator role marital problem solving between religiousness and marital satisfaction relationship. Contemporary Family Therapy, 2005 ; 27( 1) : 123-136.

   

  81- Orathinkal  J , Vansteenwegen  A . Do demographics affect marital satisfaction? . Journal of sex and marital therapy, 2007; 33(1) : 73-85.

   

  82- Wilson  B , Smallwood  S . Age differences at marriage and divorce . Office for National Statistics , Popul Trends , 2008 ; (132) :17-25.

   

  83- Crowe M , Ridley  j . ‎Therapy with couples : a behavioural - systems approach to couple relationship and sexual problems . 2th ed  . Translated by Musavi  A . Tehran : Mehr Kavian , 2005.

   

  84- Halfor W K , Sanders M R , Behrence B C. Can skills training prevent relationship problems in atrisk couples? Fear-year effects of a behavioural relationship education problem . American Journal of Family Psychology, 2001 ; 15: 750-768.

   

  85- Huston T L ,Coughlin J P,Houts R M, Smith  Sh  E. The connubial crucible : Newlywed  years as predictor of marital delight, distress and divorce . Journal of  Personality & Social Psychology, 2001 ; 80 (2): 232-252.

   

  86- Brezsnyak  M , Whisman M. Sexual desire and relationship functioning ; It’s effect of marital satisfaction and power. Journal of Sex and Marital Therapy, 2004 ;30 (3): 199-217.

   

  87- Trudel  G . Sexuality and marital life: Result of survey . Journal of Sex Research , 2002 ; 28(3) : 229-240.

   

  88- Fowers B J, Olson D H .ENRICH Marital Inventory, A discriminant validity and cross-validity assessment. Journal marital and family therapy, 2011;15:65-79.

   

  89- Ragaei A R, Nayeri M , Sedaghati Sh . Attachment Styles and  Marital Satisfaction. Journal of  Iranian Psychologists , 2007; 3( 12) : 347-356. (Persian)

   

  90- Bakhshayesh A R, Mortazavi M . The relationship between sexual satisfaction, general health and marital satisfaction in couples . Journal of Applied Psychology, 2010; 3 ,4(12): 73-85. (persian)

   

  91- Shabani Hesar H . The relationship between economic status - community of couples with marital satisfaction . Journal of Special Education, Khorasan Razavi , Winter 2009. (Persian)

   

  92- Carr  A . Family therapy : Concept, process and practice . New York : John Wiley & Sons Inc , 2006.

   

  93- Abbasi M , Dehghani M , Mazaheri M A. Trend Analysis of Changes in Marital Satisfaction and Related Dimensions Across Family Life Cycle. Journal of Family Research , 2010; 6 (1) : 5-22 . (persian)

   

  94- Wahyuningsih  H . Penyesuaian Perkawinan Pasangan Suami-Istri Dewasa Muda Ditinjau dari Kecerdasan Emosional dan Umur Perkawinan . ANIMA Indonesian Psychological Journal , 2005; 20 ( 4 ) .

   

  95- Hurol  F. Consanguineous marriage and marital adjustment in Turkey. The Family Journal. 2001; 9(2): 219-26.

   

  96- Ayles C. Biographical Determination of Martal Quality .WWW .one pluson. Org . uk , 2004.

   

  97- Gadzella B M .Confirmatory factor analysis and internal consistency of student-life stress inventory . Journal of Instructional Psychology, 2004 ; 28 : 84-94.

   

  98- Mohammadi Sh , Maghsodi M . An Investigation of the Relationship between  Jobs Stress and Marital Satisfaction among Females Personnel . Quarterly Journal of Career & Organizational Counseling , 2012 ; 3(9) :74-87.(Persian) 

   

  99- Vahey D C, Aiken L H , Sloane D M , Clarke S P, Vargas D. Nurse burnout and patient satisfaction . Med Care , 2004 ; 42(2): 57-66.

  100 - Karimi L . A test model of the Work-Family interface : A study of Iranian employees . Thesis for degree of  PHD ,Curtin university of the Technology , 2006.(Persian)

   

  101- Hu J, Lin H . job satisfaction among nursing in china . Home health care management practice, 2004 ; 36(6) : 38-44.

   

  102- Grzywacz J G , Frone M R , Brewer C S , Kovner C T. Quantifying Work-Family conflict among registered nurses . Res Nurse Health , 2006 ; 29(5) : 26-41.

   

  103- Colligan M , Rosa R . Shift Work Effect On Social and Family Life . Journal of Occupational Medicine ,2001; 5: 315-322.

   

  104- Costa G. Shift Work Health Consequences . International  Encyclopedia of  Ergonomics and Human Factors , 2001; 2: 1359-1360.

   

  105- Thomas LT, Ganster  D . Impact of supportive work variable on work- Family conflict and strain :A control perspective . Journal of  Applied  Psychology, 2004 ; 80 : 6 -15.

   

  106- Montgomery  J  G , Eleanor I C. Conflict Management  for  Libraries :Strategies for a Positive , Productive Workplace . Chicago, IL , USA : American Library Association , 2005 .

   

  107- Williams Cory C . The relationship between professional burnout and marital satisfaction . A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the degree doctor of philosophy Capella University , 2007.

   

  108- Estryn M , Van der Heijden I J M . Effects of extended work shifts on employee fatigue, health, satisfaction, work/family balance , and patient safety . Department of Occupational Health , 2012 ; 41 :4283-4290 .

   

  109- Alder  Emily S . Age , Education level, and Length of courtship in relation to marital satisfaction .  A thesis Submitted to the faculty of school of professional psychologypacific university Hillsboro oregon in partial fulfillment of the requirements for the degreeof master of science in clinical psychology , 2010.

   

  110- Zainah A Z , Nasir R , Ruzy Suliza H , Noraini Y. Effects of  Demographic Variables on Marital Satisfaction . Asian Social Science , Published by Canadian Center of Science and Education , 2012 ; 8 (9) : 46- 49.

   

  111- Salehi Fadardi  J , Bagherinezhad   M , Farzaneh  Z .The relationship between motivational structure and  marital satisfaction . Research in Clinical Psychology and Counseling , 2011; 1(1): 133-152 . (persian)

   

  112- Rajabi  Gh . Factorial Structure of Marital Satisfaction Scale in Married Staff  Members of  Shahid Chamran University. Iranian Journal of  Psychiatry and Clinical Psychology , 2010 ; 15 ( 4) : 351- 358. (persian)

   

  113-  Koshan M , Vaghei S . Psychiatric Nursing  Mental  Health .9 th ed . Tehran: Andisheh Rafi , 2011 :150-152. (persian)

   

  114- Salimi H , Azad Marzabadi E , Amiri M . Marital satisfaction in spouses of veterans spouses . Modern Education Journal , 2008 ; 4(4) : 55-72 .(Persian)

   

  115- Ahmadi Kh , Azad Marzabadi E , Mollazamani A . Marital status and marital adjustment among Army personnel. Journal of Military Medicine , 2005 ; 7 (2) :141-152 .(Persian)

   

  116- Afkhami Aqda M , Yazdanian pude Z, Kamali Zarch M . Relationship Between Job Satisfaction and Marital Satisfaction in Welfare Organization of Yazd City . Journal Sunrise Health Yazd University of Medical Sciences and Health Services, 2013 ; 12(1) : 119-132 . (Persian)

   

  117-  Nouri A ,  Shafiabadi A , Sanaei B . The relationship between marital career, Amol city secondary school teachers in the school year 84-85. Journal of  Education Research , Islamic Azad University Suite Bojnurd , 2006 ; 2(6) : 87-99. (Persian)

   

  118- Aghilinejad M , Attarchi  M S, Golabadi  M  . Comparing stress level of woman nurses of different units of Iran university hospitals in autumn 2009. Journal of Army university of  Medical Sciences of  the Iran , 2010 ; 8 (1) : 44-48. (Persian)

   

  119- Fallahi Khoshknab M , Tamizi Z , Ghazanfari N . Workplace violence status, vulnerable and preventive factors among nurses working in psychiatric wards .Journal of  Health Promotion Management , 2013 ; 2(3) : 7-16. (Persian)

   

  120- Tabatabaei1 S M , Panahandeh S , Hasanabadi M , Roshani F, Attari A . Relation between general health and marital satisfaction in employees of Ferdowsi University of Mashhad . Behavioral Sciences Research , Mental Health Supplement , 2013 ; 10(6) : 491-499. (Persian)

   

  121- Madid  S . Effects of night shift schedules nurses working in a priute hospital insouth Africa . Thesis for degree of mastery. Department of human work sciences division of industrial ergonomics, luleal university of the technology , Sweden , 2003.

   

  122- Almasi N , Khabiri M , Farahanni A , Hemayat Talab R . Relationship between lifestyle and marital satisfaction in athletes compared with the general population . Journal of Sport Management , 2010 ;  5 : 73-87. (Persian)

   

  123- Whisman  MA , Uebelacker  LA , Weinstock  LM . Psychopathologhy and marital satisfaction . Journal of Consulting and Clinical Psycholory . 2004 ; 72 (5) : 830 -838.

   

  124- Johnson  D. Trajectories of Conflict Over Raising Adolescent Children and Marital Satisfaction. Journal of Marriage and Family Department of Psychology, Michigan State University, East Lansing , 2009 ; 71(3) : 478-494 .


موضوع پایان نامه بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 92-1391, نمونه پایان نامه بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 92-1391, جستجوی پایان نامه بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 92-1391, فایل Word پایان نامه بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 92-1391, دانلود پایان نامه بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 92-1391, فایل PDF پایان نامه بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 92-1391, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 92-1391, مقاله در مورد پایان نامه بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 92-1391, پروژه در مورد پایان نامه بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 92-1391, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 92-1391, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 92-1391, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 92-1391, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 92-1391, پروژه درباره پایان نامه بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 92-1391, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 92-1391, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 92-1391, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 92-1391, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 92-1391, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 92-1391

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روان شناسی(M.A.) گرایش: عمومی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی استرس شغلی، تعهد سازمانی و تفکر سازنده با فرسودگی هیجانی پرستاران انجام گرفته است. این طرح یک طرح توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پرستاران شاغل در سطح استان هرمزگان بودند و نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی از میان پرستاران شاغل در بیمارستان حضرت ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حسابرسی چکیده: فشارهای ناشی از تضادهای منافع، دوره­های کاری پرمشغله و مانند آنها حسابرسی را تبدیل به شغلی تنش­زا می­کند؛ چنین تنش­هایی بر وجوه متعددی از زندگی و فعالیت­های حسابرسان تأثیر می­گذارند؛ سلامت جسمی و روانی فرد مورد تهدید واقع می­شود، زندگی شخصی و خانوادگی او تحت تأثیر قرار می­گیرد، روابط اجتماعی او در محل کار و بیرون از آن تضعیف می­گردد، ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی (M.A) گرایش پژوهشگری چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه جامعه‌شناختی دل‌بستگی شغلی و رضایت شغلی در بین دبیران متوسطه شهرستان کوثر بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دبیران آموزش‌وپرورش شهرستان کوثر تشکیل می‌دهند که در سال تحصیلی ۹3۹2 مشغول به کار بودند. برای این منظور تعداد 118 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی عمومی چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان بندر شهیدرجایی در سال تحصیلی 1392-1391 اجرا گردید. روش پژوهش حاضر پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. هم‌چنین به دلیل این‌که در این پژوهش به پیش بینی و سهم هر یک از عوامل و متغیرها پرداخته می شود، لذا همبستگی از نوع پیش بینی می ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: روان شناسی گرایش: بالینی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زندگی زناشویی انجام شد. در این تحقیق 302 نفر از فرهنگیان متأهل زن و مرد با میانگین سنی 40سال و انحراف استاندارد 73/5و مدت ازدواج با میانگین 66/15 و انحراف استاندارد 29/4 که 9/58 درصد آن را زنان فرهنگی تشکیل می دادند و سطح ...

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی گرایش: صنعتی و سازمانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) بررسی رابطه استرس­ شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه­ای راهبردهای مقابله­ای در کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه استرس­ شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه­ای راهبردهای مقابله­ای در کارمندان، بود. بدین منظور، از بین ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش:مدیریت نیروی انسانی چکیده هوش عاطفی به مفهوم توانایی کنترل احساسات و هیجانات خود و دیگران ، پذیرش دیدگاههای سایر افراد و کنترل روابط اجتماعی است و دربرگیرنده مجموعه گسترده ای از مهارتها و استعدادهایی است که در سرنوشت و سبک زندگی افراد موثر است.هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی چکیده فرسودگی شغلی سندرم روانی متشکل از خستگی عاطفی، مسخ شخصیت(واکنش منفی و عاری از احساسات نسبت به ارباب رجوع) و کاهش احساس کفایت می‌باشد که نگرش منفی نسبت به خود، شغل و دیگران ایجاد کرده و سلامت عمومی‌فرد را به خطر می‌اندازد. هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت عمومی‌کارکنان ...

پایان نامه کارشناسی ارشد .M.A گرایش : مدیریت اجرائی چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی و درمانی شهید محمدی بندرعباس صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی پرستاران وکادر درمانی که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم به بالاتر می باشند ، تشکیل می دهند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد 163 نفر می باشد که به روش تصادفی طبقه ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته روانشناسي گرايش عمومي شهريور 1393 چکيده هدف: پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش تاب آوري، خودکارآمدي و اميدواري در پيش بيني شادکامي دانش آموزان

ثبت سفارش