پایان نامه ارزیابی ارتباط اکلوژنی دندان های کانین با مولر های شیری در کودکان سه تا پنج ساله شهر مشهد

word 945 KB 31966 66
1391 کارشناسی ارشد علوم پزشکی
قیمت: ۸,۵۸۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای  دندانپزشکی 

  خلاصه:

  مقدمه و هدف:ارزیابی اکلوژن در دوره دندانهای شیری از جهت شناخت و تصحیح مشکلات اکلوزالی در طی تکامل دندانها و داشتن اکلوژن طبیعی در بزرگسالی حائز اهمیت است. از آنجا که در  کودکان  معاینه اکلوژن مخصوصا در ناحیه مولرهای شیری نیاز به مهارت دارد در حالی که معاینه روابط کانین ها بسیار ساده تر است.در صورت به دست آوردن رابطه ای بین  کانین ها و مولرها می توان از معاینه کانین ها به عنوان قدم اول معاینه اکلوژن  استفاده نمود. هدف ازانجام این تحقیق به دست آوردن رابطه ای بین موقعیت کانین ها و مولرهای شیری در وضعیت اکلوژن مرکزی کودکان می باشد .

  مواد و روش ها: این مطالعه بر روی 281 کودک 5 -3 ساله همکار و و دارای 20 دندان شیری رویش یافته وفاقد پوسیدگی پروگزیمالی در شهر مشهد صورت گرفت.

   روابط مولرهای دوم شیری، کانینها در رابطه اکلوژن مرکزی، با استفاده از آینه یکبار مصرف و head lamp در ارتباط با هم و سن وجنس مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها: در کل61%مواردی که اکلوژن کانینی کلاس یک داشتند رابطه مولری mesial step و 3/62% افرادی که اکلوژن کانینی کلاس دو داشتند رابطه مولری flush terminal  و 6/52% موارد که اکلوژن کانینی کلاس سه داشتند دارای رابطه مولری mesial step  بودند. همچنین در افراد دارای اکلوژن کانینی کلاس سه رابطه مولری distal step به هیچ عنوان مشاهده نشد.بیشترین شیوع اکلوژن مولری مربوط به flush terminal plan  (2/50%) و بیشترین شیوع اکلوژن کانینی مربوط به کلاس دو(1/49%) می باشد که بیشترین آن مربوط به حالتی است که نوک کانین بالا در محدوده3/1 خلفی کانین پایین(87%) قرار میگیرد .

  نتیجه گیری :در این مطالعه ارتباط معنا داری بین اکلوژن کانینی و مولری یافت شد(p=0/00<0/05).لذا در کودکان کم سن ویا غیر همکار تا حدی می توان از معاینه روابط کانین ها به ارتباط مولری پی برد.

  کلید واژه ها: دندان نیش شیری،دندان آسیای دوم شیری ،دوره دندان های شیری،اکلوژن دندانی

   

  فصل اول:

   

  مروری بر متون و مقالات

   

    مقدمه:

  امروزه اهمیت پیشگیری بر درمان بر هیچکس پوشیده نیست .این اولویت نه تنها دارای اثرات فردی می باشد بلکه ثمرات و سیع اجتماعی و اقتصادی نیز در بر خواهد داشت.

  در دندانپزشکی کودکان با توجه به این که نحوه قرار گیری دندان های شیری از عوامل بسیار تعیین کننده در جفت گیری دندان های دایمی  می با شد، لذا مطالعه اکلوژن در دوره دندان های شیری از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

  بهترین شاخص پیش بینی در زمینه اکلوژن دندان های دایمی در دوره دندان های شیری وضعیت ترمینال پلن دندان های مولر دوم شیری و وجود یا عدم وجود فضاهای بین دندانی است.(1) در  کودکان  معاینه اکلوژن مخصوصا در ناحیه مولرهای شیری نیاز به مهارت و حوصله دارد زیرا درکودکان کم سن هدایت فکین به حالت اکلوژن مرکزی ودر عین حفظ موقعیت مشاهده و ارزیابی رابطه مولر ها با کمک آیینه هم برای کودک و هم برای فرد معاینه کننده دشوار است در صورتی که معاینه روابط کانین ها بسیار راحت تر است.

  لذاهدف از این مطالعه یافتن رابطه ای بین روابط کانینی و مولری در دوره دندان های شیری  می باشد.

  کلیات:

  اکلوژن: در علم پزشکی دارای ریشه لاتین به معنای مسدود کردن و بستن است و در دندان پزشکی به معنای روی هم قرار گرفتن دندان های فک بالا و پایین در موقع بسته بودن و یا در خلال حرکات جویدن می باشد،یا به تعبیر دیگر اکلوژن به معنی تماس دندان ها با یکدیگر است هنگامی که دهان خالی از غذا است. (2)

  روابط مرکزی:رابطه فک پایین نسبت به فک بالا در هنگامی است که کندیل در موقعیت قدامی تثبیت شده در امتداد بر جستگی مفصلی حفره گلنویید قرار داشته و دیسک مفصلی بین کندیل و برجستگی مفصلی واقع شود. (3)

  اکلوژن مرکزی:یک رابطه دندانی بوده و عبارت است از رابطه سطوح اکلوزال دندان های مقابل زمانی که حداکثر تماس و تداخل بین کاسپ ها برقرار باشد.(3)

  اکلوژن طبیعی: اکلوژن ایده ال حالتی است که هم از نظر ظاهر و هم از نظر فیزیولوژیک مطلوب باشد. (4) حتی وقتی که دندان ها در فک کاملا منظم شوند ضامن یک اکلوژن طبیعی نمی باشند. (5)

  معیار های یک اکلوژن دلخواه در یک بچه 7 ساله شامل موارد زیر است:

  1. رابطه کلاس یک مولر و کانین

  2. 2 میلی متر اورجت قدامی و خلفی

  3. 2 میلی متر اوربایت قدامی

  4. روی هم قرار گرفتن و تطابق میدلاین دندانی. (6)

  هم چنین ممکن است بعضی حالت ها برای یک سن خاص طبیعی باشد در صورتی که برای سن دیگر غیر طبیعی باشد:

  1. وجود شلوغی در طی رویش انسیزور ها

   2. مر حله Ugly duckling

   3. تمایل ارتباط کلاس دو اولین مولر های دایمی قبل از افتادن مولر های دوم شیری

  4. تمایل لینگوالی مولر دوم مندیبل در زمان رویش قبل از اینکه زبان فرصتی برای تاثیر در جهت رویش داشته باشد

  5. وجود فضاهای بین دندانی

  دندانپزشک باید قادر به شناخت این مراحل گذرا باشد و نباید در طبیعی کردن حالتی که خود بخود نرمال خواهد شد مداخله کند. (4)

  اکلوژن در دوره دندان های شیری:جوانه دندان شیری در خلال شش هفته اول زندگی داخل رحم جنینی تشکیل می شود و حدودا شش ماه بعد از تولد، رویش اولین دندان های شیری آغاز می شود. معمولا رویش دندان های شیری تا سن دو و نیم سالگی با رویش دومین مولر شیری کامل می شود. ثبات اکلوژنی دندان های شیری در حدود سن 3 سالگی با تکمیل رویش دومین مولرهای شیری حاصل شده و تا رویش اولین مولر های دائمی در حدود سن6 سالگی پایدار می ماند. (6)

  از سن 4-3 سالگی در قوس دندانی دو تغییر عمده ایجاد می شود:

  1. سایش دندان ها(بخصوص در دندان های قدامی)

  2. کاهش اوربایت و اورجت بطوری که اکلوژن ممکن است نوک به نوک شود. (6)

  خصوصیات اکلوژن نرمال در دوره دندان های شیری:

  دیاستم قدامی

   وجود فضاهای Primate

  اوربایت کم یا بدون اوربایت

  زاویه بین انسیزالی 150 درجه

  رابطۀ مولرهای کلاس I: Flush terminal یا Mesial step

  تماس کانین ماگزیلا با کانین مندیبل و اوّلین مولرهای شیری بالا و پایین

  پلن اکلوزال صاف

  قوس بیضی شکل و هماهنگی عرضی قوس های دندانی. (7)

   

  روابط اکلوزالی(occlusal relationships)

  با رویش اولین مولرهای شیریروابطه سه بعدی اکلوژن شکل می گیرد. (8) دندانهای شیری خلفی به نحوی با هم در تماسند که کاسپ مزیولینگوال مولرهای بالا در تماس با فوسهای مرکزی مولرهای مندیبل است و انسیزورها با حداقل اورجت و اوربایت قرار گرفته اند. (8)

   

   

  Abstract:

  Introduction and aim: Evaluation of occlusion in primary dentition is very important for recognizing and treatment of occlusal problems during the teeth development and although for an adulthood  normal occlusion. According to need of a high level of experience for molar region examination in spite of canine relationships examination is easier. If a relationship is found between canines and molars canine examination can be considerated as the first step of occlusion examination. The aim of  this study is to determine if there is a relationship between  canine and molar situation in centric occlusion.

   Method and materials: This study was performed on  two hundred  eighty one 3-5 year-old children who have 20 completed erupted primary teeth without any proximal decay that were examined by mirror and  head lamp in the  city of Mashhad.The occlusal relationship of molars  and canines in centric occlusion,gender and age were recorded .

  Result: Generally in 61% of cases with class1 canine occlusion had mesial step molar occlusion, 62.3% of cases with class 2 canine occlusion had flush terminal plan molar occlusion.52.6% of cases with class3 canine occlusion had mesial step molar occlusion and in cases with class3 canine occlusion there was no distal step molar occlusion. .The most prevalent type of primary molar relationship and canine relation ship were flash terminal plane (50.2%)   and class 2 canine occlusion(49.1%).The situation that tip of maxillary canine was in 1/3 posterior of mandibular canine was more common in class2 canine occlusion.

  Conclusion: : Statistically significant differences were observed  between molar and canine relationship(p=0/00<0/05) Therefore in young or uncooperative  children by canine examination nearly can find out the molar relationship.

 • فهرست:

   

   

  چکیده.......................................1

  مقدمه و هدف.................................1

  مواد و روش کار..............................1

  یافته ها....................................2

  نتیجه گیری..................................2

  فصل اول:مقدمه و مروری بر متون

  مقدمه.......................................4

  کلیات.......................................5

  1-1 اکلوژن..................................5

  2-1اکلوژن در دندان های شیری.................6

  3-1روابط اکلوزالی...........................7

  مروری بر متون و مقالات......................11

  بیان مسئله و ضرورت انجام آن...............18.

  اهداف و فرضیات.............................19

  فصل دوم:َمواد و روش ها

  مواد و تجهیزات مورد استفاده................22

  روش کار....................................25

  روش نمونه گیری و جامعه مورد بررسی..........26

  معیار های ورود وخروج از مطالعه.............26

  بررسی پایایی معاینه........................27

  روش تجزیه وتحلیل داده ها...................27

  فصل سوم:یافته ها

  یافته ها...................................29

  فصل چهارم:بحث

  بحث........................................42

  فصل پنجم:نتیجه گیری

  نتیجه گیری................................49.

  پیشنهادات..................................50

  منابع......................................51

  .....................................56Abstract

  منبع:

   

   

  1-AmiriHoseynzade H.Study of occlusion in children 3-5 year-old in pediatric department in dental faculty of mashhad.[Doctorate Thesis].Iran. Dental School of Mashhad University of Medical Sience;1376 .(Persian)

  2-Behnaz H,Shafagh I. Evaluation,diagnose and treatment of occlusal disease. Jahad Daneshgahi Facualty of Dentistry of Tehran 1369;1(1):11-13-16.(Persian)

  3-Ram fgord S, Ash M.Occlusion .3th ed.German:WB Sanders;1988.P.166.

  4-Graber TM.Orthodontics-princples and paractic.3th ed:WB sanders;1992.p.180.

  5-Henderson D,McGivney G, Castleberry, D. McCracken's Removable partial prosthodontics. 3th ed.Albany: C V Msoby company;1985.p.5.

       

  6- Mc Donald RE ,Avery D.R. Dentistry for the child and Adolescent.8th ed.USA : C.V. Mosby Co;2004.p.167to139-667to670.

  7- Patti A, Perrier G. Clinical Success in Early Orthodontic Treatment. 1st ed. France: Quintessence international; 1990. P. 19.

  8- Damle S.G. Text book of pediatric dentistry.2th ed. New Delhi: Arya Publishing house;2003.p.109-115-110-115-116.

  9- Pinkham JR,McTigue DJ, Casamassimo PS, Fields HW, Mctigue DJ, Nowak AJ. Pediatric Dentistry Infancy Through Adolescence.4th ed. China: Elsevier Saunders;2005.p.301-302-303.

  10- Mohl N, Zarb G, Carlsson G, Rugh J. A text book of occlusion. 3rd ed. Chicago: Quintessence Publishing Co; 1988. P. 43, 15.

  11- Bishara SE. Textbook of Orthodontics. 1st ed. USA: W.B. Saunders Co; 2001. P.248.62.54.136.

        12-Nakata M, Wei S. Occlusal Guidance in pediatric dentistry. 1st ed. Brentwood, Missouri: Brian W. Cochran; 1988. P. 11, 10,12.

  13- Rezaeean S. Study of occlusion in children 3-6 year-old with healthy teeth.[Doctorate Thesis].Iran.Dental School of Mashhad Medical Scieneces;1360(Persian)

  14- Heshmati, A. Evaluation variety of intercuspation occlusion in deciduas teeth of children 36-60 month in pre-primary school of Isfahan. [Doctorate Thesis].Iran Dental School of Tehran Medical Sciences;1378.(Persian)

  15- Haghghipur S. Evaluation of occlusion in pre-primary school children 3-5 year-old in Karaj in 1378.[Doctorate Thesis].Iran.Dental School of Karaj Azad University;1378.(Persian)

  16- Nemat Allahi H, Amiri H . Evaluation of situation of occlusal relationship and prevalence of inter dental space in children 3-5 year-old in facualty of dentistry of Mashhad.Journal of  Mash Dent Sch 1379;1 24( 2):73-79.(Persian)

  17- Biriya M,Eslamiamirabadi GR. Evaluation of occlusal situation in children 3-5 year-old of Tehran inpre-primary school in 1381. .Journal of Dental School of Shahid Beheshti Medical Sciences  1381;21:661-670.(Persian)

  18-Baghaee B, Ajami B, Hafez B, Kalesah N, Sarraf Shirazi AR. Evaluation of the relationship between occlusion and temporomandibular disorder in six-year-old pre school children in mashhad-iran.Journal of  Mash Dent Sch 1388;33(4):267-76.(Persian)

  19-Baume LJ. Physiological tooth migration and its significance for the development of occlusion. 1, The biogenetic course of the deciduous dentition. Journal of Dental Research 1950; 29(1): 123-132.

  20-Clinch LM. An analysis of serial models between three and eight year of age. Tranaction of British society for the study of orthodontics 1951; 7(1): 61-72.

  21-Nanda KS, Khan I, Rnand R. Age changes in the occlusal pattern of deciduous dentition. Journal of Dental Research 1973; 52(1): 221-4.(abstract)

   

  22-Ravn JJ. Occlusion in the primary dentition in 3 -year-old children. Scandinavian journal of dental research 1975;83(3):30-123. (Abstract)

  23- Ohno N, Kashima K, Sakai T. A study on interdental space of the deciduous dental arch in Indian sample. Aichi Gakuin Diagaku Shigakkai Shi 1990; 28(1): 79-91.(abstract)

  24-Farsi NM, Salama FS. Characteristics of primary dentition occlusion in a group of Saudi children 1996; 6(1): 253-59.(abstract)

  25-Yuen KK, So LL, Tang EL. Mesiodistal crown diameters of the primary and permanent teeth in southern Chinese--a longitudinal study. European journal of orthodontics 1997;19(6):31-721.

  26- Alexander S, Prabhu NT. Profiles, occlusal plane relationships and spacing of teeth in the dentitions of 3 to 4 year old children. The Journal of clinical pediatric dentistry  1998;22(4):329-34.(abstract)

  27- Liversidge HM, Molleson TI. Deciduous tooth size and morphogenetic fields in children from Christ Church, Spitalfields. Archives of oral biology. 1999;44(1):7 -130.

  28- Ferreira RI, Barreira AK, Soares CD, Alves AC. Prevalence of normal occlusion traits in deciduous dentition. Pesquisa odontologica brasileira = Brazilian oral research 2001;15(1):23-8. (abstract)

  29- Abualhaija ES, Qudeimat MA. Occlusion and tooth/arch dimensions in the primary dentition of preschool Jordanian children. JPD 2003; 13(1): 230-239.

  30- Kuswandari S, Nishino M. The mesiodistal crown diameters of primary dentition in Indonesian Javanese children. Arch Oral Biol 2004; 49(1): 217-222.

  31- Anderson AA. Occlusal development in children of African American descent. Types of terminal plane relation ships in the primary dentition. Angle Ortod 2006; 76(1): 817-23.

  32- Prabhakaran S, Sriram CH, Muthu MS, Chandrasekhar RR, Sivakumar N. Dental arch dimensions in primary dentition of children aged three to five years in Chennai and Hyderabad. Indian journal of dental research 2006;17(4):185-9..

  33-Yilmaz Y, Gurbuz T, Simsek S, Dalmis A. Primary canine and molar relationships in centric occlusion in three to six year-old Turkish children: a cross-sectional study. The journal of contemporary dental practice 2006;7(3):59-66.(abstract)

  34- Onyeaso CO, Isiekwe MC. Occlusal changes from primary to mixed dentitions in Nigerian children. The Angle orthodontist 2008;78(1): 64-9.(abstract)

  35- Cândido IRF, de Figueiredo ACP, Cysne SS, Santiago BM, Valença AMG. Characteristics of primary tooth occlusion in 2-5-year-old children in João Pessoa, PB, Brazil. Journal of dentistry for children  2010;10(1):15-220.

  36-Bhayya DP, Shyagali TR. Gender influence on occlusal characteristics of primary dentition in 4- to 6-year-old children of Bagalkot City, India. Oral health & preventive dentistry  2011;9(1):17-27. (abstract)

  37- hedge S,Panwar S,Bolar D.R,Sanghavi M.B.Characterestics of occlusion in primary dentition of pre school children of Udaipur,India. Oral health & preventive dentistry  2012;6(1):51-55.(abstract)

  38-Freire SM, Nishio C, Mendes Ade M, Quintao CC, Almeida MA. Relationship between    dental size and normal occlusion in Brazilian patients.Braz.Dent.J 2007; 18(3):253-7.(abstract)

  39-Proffit W,Fields H,Sarver D.Contemporary Orthodontics.4th ed.Canada:Mosby Co;2007.p.113.


تحقیق در مورد پایان نامه ارزیابی ارتباط اکلوژنی دندان های کانین با مولر های شیری در کودکان سه تا پنج ساله شهر مشهد, مقاله در مورد پایان نامه ارزیابی ارتباط اکلوژنی دندان های کانین با مولر های شیری در کودکان سه تا پنج ساله شهر مشهد, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی ارتباط اکلوژنی دندان های کانین با مولر های شیری در کودکان سه تا پنج ساله شهر مشهد, پروپوزال در مورد پایان نامه ارزیابی ارتباط اکلوژنی دندان های کانین با مولر های شیری در کودکان سه تا پنج ساله شهر مشهد, تز دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی ارتباط اکلوژنی دندان های کانین با مولر های شیری در کودکان سه تا پنج ساله شهر مشهد, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی ارتباط اکلوژنی دندان های کانین با مولر های شیری در کودکان سه تا پنج ساله شهر مشهد, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی ارتباط اکلوژنی دندان های کانین با مولر های شیری در کودکان سه تا پنج ساله شهر مشهد, پروژه درباره پایان نامه ارزیابی ارتباط اکلوژنی دندان های کانین با مولر های شیری در کودکان سه تا پنج ساله شهر مشهد, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارزیابی ارتباط اکلوژنی دندان های کانین با مولر های شیری در کودکان سه تا پنج ساله شهر مشهد, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی ارتباط اکلوژنی دندان های کانین با مولر های شیری در کودکان سه تا پنج ساله شهر مشهد, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی ارتباط اکلوژنی دندان های کانین با مولر های شیری در کودکان سه تا پنج ساله شهر مشهد, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی ارتباط اکلوژنی دندان های کانین با مولر های شیری در کودکان سه تا پنج ساله شهر مشهد, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی ارتباط اکلوژنی دندان های کانین با مولر های شیری در کودکان سه تا پنج ساله شهر مشهد

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی چکیده مقدمه باتوجه به اهمیت دندانهای شیری درایجاد اکلوژن ایده آل، حفظ و نگهداری آنها دراثر پوسیدگی امری ضروری است.یکی از روشهای ترمیم دندانهای شیری استفاده از روکشهای استیل زنگ نزن می باشد.حفظ سلامت انساج نگهدارنده دندان یکی از ضروریات است. هدف از انجام این مطالعه تعیین وضعیت سلامت پریودونتال دندانهای مولر اول دائمی مجاوربه مولر دوم ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه دکترای حرفه ای رشته دندانپزشکی چکیده مقدمه: یکی از علل شایع شکست درمان ریشه غیر جراحی، عدم توانایی درمان موثر تمامی کانالهای ریشه به علت آناتومی پیچیده سیستم کانال ریشه است. با توجه به اینکه تاکنون مطالعه ای جامع و گسترده در مورد بررسی آناتومی سیستم کانال ریشه در دندان های مولر اول و دوم ماگزیلا با استفاده از CBCT در نژاد ایرانی انجام نشده است، لذا هدف ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای تخصصی دندانپزشکی در رشته‏ کودکان چکیده سابقه و هدف صدمات تروماتیک دندانی یکی از شایعترین حوادث دوران کودکی ونوجوانی محسوب می شوند. در بین این صدمات، اوالژن (بیرون افتادن دندان از ساکت) یک اورژانس واقعی قلمداد شده و نیازمند درمان سریع و دقیق دندانپزشک می‌باشد که در غیر آن صورت می‌تواند منجر به از دست رفتن دندان بیمار گردد که اهمیت این مسئله با ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی چکیده مقدمه: نوع رژیم غذایی، از عواملی است که در پوسیدگی دندان ها نقش دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی نمایه تغذیه سالم و الگوهای غذایی به همراه تجربه پوسیدگی در دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391 انجام شد. روش کار: این مطالعه بر روی کلیه دانشجویان سال های چهارم ، پنجم وششم دندانپزشکی دوره عمومی دانشکده ...

) پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی چکیده : با توجه گسترش استفاده از زالو برای موارد درمانی واز آنجایی که سازمان نظارت بر غذا و دارو تصویب کرد که بعد از عمل جراحی استفاده از زالوها می تواند منجر به عفونت باکتریایی شود. FDA در این مطالعه ما از کشت مستقل و کشت وابسته برای شناختن نشانه های اختصاصی میکروب های لوله گوارشی در Hirudo orientalis استفاده خواهد شد. زالوها با ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) رشته: تولیدات گیاهی (گرایش تولید محصولات باغبانی) عنوان پایان نامه: تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد بذر گیاه ریحان (Ocimum basilicum.L) به منظور مطالعه تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر میزان تولید عملکرد بذر ریحان در طی سال های 92- 91 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc)) گرایش: شیمی موادغذایی خلاصه فارسی ایران زیستگاه اصلی گردواست. گردوی ایرانی یک گونه مهم اقتصادی است و دارای ارزش تغذیه ای فراوان است.در این پژوهش نمونه های گردوبه صورت تصادفی از 100 درخت گردو در دو منطقه باغستان واقع در استان تهران و ارنگه واقع در استان البرز، در مهر ماه 1393 جمع آوری شدند.همچنین طبق استاندارد شماره 18 ایران مغز ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی مقدمه حذف مقادیر زیادی از بافت دندانی سبب تضعیف دندان ترمیم شده می شود. نوع روش ترمیم و کامپوزیت می تواند از فاکتور های اثر گذار بر مقاومت شکست دندان تحت نیروهای اکلوزالی باشد. هدف هدف این مطالعه بررسی تاثیر کاربرد کامپازیت های جدید کم انقباض بر استحکام شکست پرمولرهای دارای حفرات MOD بود. روش کار و مواد تعداد 60 عدد دندان پرمولر ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه دکتری عمومی رشته دندانپزشکی چکیده مقدمه: یکی از مشکلات شایع پس از جراحی دندان مولر سوم نهفته ایجاد مشکلات پریودنتال است که به صورت ایجاد پاکت در دیستال دندان مولر دوم ، از دست رفتن اتصالات و عدم تشکیل میزان مناسبی استخوان بروز می کند . برای حل این مشکل تا کنون روش های مختلفی مثل استفاده از استخوان دمینرالیزه و PRP پیشنهاد شده است . PRF نسل دوم تکنیک های ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی مرکز تحقیقات مواد دندانی چکیده هدف : بررسی مقاومت به شکست دندانهای اندو شده باروشهای مختلف ترمیم تاج و ریشه از اهداف این مطالعه بود. مواد و روشها : تعداد 60 عدد دندان پرمولر انسانی تازه کشیده شده انتخاب شده و به طور تصادفی به پنج گروه دوازده تایی تقسیم شدند. در 48 دندان، تاج آنها از 3 میلی متری بالای CEJ قطع شد. سپس حفرات MODبه ابعاد ...

ثبت سفارش