پایان نامه شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی

word 1013 KB 31970 95
1392 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۳,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  گزارش نهایی پایان نامه 
  کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

  چکیده :

  مقدمه : امروزه نبود محافظت مالی در سلامت به عنوان بیماری نظام های سلامت شناخته شده است؛ روشن ترین نشانه آن این است که خانوارها نه تنها از بار بیماری بلکه از بار ناشی از نابودی و فقر اقتصادی به عبارتی دیگر مواجهه با هزینه های کمرشکن و فقر ناشی از تأمین مالی سلامت خود نیز رنج می برند. مطالعات کمی فراوانی در ایران جهت شناخت میزان پرداخت از جیب و عوامل مرتبط با ایجاد هزینه کمرشکن درسطح خانوار انجام گرفته است اما درسطح سیاستگذاری مطالعه منسجمی صورت نپذیرفته است در مطالعه حاضر سعی ما بر این است تا سازه های مرتبط باتغییر پرداخت از جیب ازمنظر بیمه گر  راشناسایی نمائیم تا بدین طریق نقشه راه حل این مشکل مشخص گردد.

  روش کار : مطالعه حاضر از نوع کیفی می باشد که به صورت پدیده شناسی انجام گرفته است . نمونه گیری بصورت هدفمند و سهمیه ای انجام گردید . بدین ترتیب که مدیر مالی سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح مربوط هر استان انتخاب گردید . حجم نمونه 30 نفر می باشد که شامل 24 استان کشور و 6 نفر نیز در ستاد تهران انتخاب شدند . داده ها بوسیله پرسشنامه باز و مصاحبه عمیق طراحی شده جمع آوری گرد .در این مطالعه مرحله تحلیل داده ها با استفاده از  نرم افزار MAXQDA2007 انجام گردید.

  یافته ها : یافته های این مطالعه در دو بخش عوامل افزاینده و کاهنده پرداخت از جیب ، سازه های مرتبط را استخراج نموده است . ضعف سیستم های نظارت بر درمان ، اختلاف زیاد تعرفه بخش دولتی با خصوصی،پوشش ناکافی بیمه ، پاسخگو نبودن مراکز دولتی به نیازها و انتظارات بیماران و ضعف سیستم اطلاع رسانی و مشاوره سازمان های بیمه بعنوان عوامل افزاینده پرداخت از جیب مطرح گریده است و به منظور کاهش پرداخت از جیب باید به توسعه منابع بیمه و پوشش مورد تعهد،توسعه رویکرد سلامت محوری در سازمان های بیمه گر،تقویت نظارت بر مراکز درمانی و بیمه شدگان و توسعه سیستم های اطلاع رسانی و مشاوره درمان توجه شود.

  بحث و نتیجه گیری : به منظور کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگان صرفا تمرکز بر افزایش بودجه بخش سلامت در قالب افزایش تعرفه ها صحیح نمی باشد بلکه به تمامی سیستم های سلامت از جمله نظام تولید منابع ، نظام ارائه خدمات ، نظام مصرف خدمات ، نظام نظارت و کنترل باید در کنار نظام تامین مالی توجه گردد.

   

   

  مقدمه و بیان مسئله:

  سلامت به عنوان یکی از پیش شرط های اصلی نظام های رفاه اجتماعی شناخته شده است . علاوه بر داشتن شیوه زندگی سالم، مردم برای ارتقا و بازگرداندن سلامت خود در صورت بیماری مجبور به استفاده از خدمات سلامت و به عبارتی خرید آن خدمات می باشند (1). بر اساس نوع نظام سلامت بهره مندی از این خدمات فشارهای مالی متفاوتی را بر مردم در جوامع مختلف تحمیل می نماید،این هزینه ها باعث ایجاد مشکلات مالی برای خانوارها گردیده و ممکن است آنان را دام فقر اندازد ( 2).

  سازمان جهانی بهداشت[1] شاخص انصاف در مشارکت مالی[2] را برای تعریف توزیع بار پرداخت های سلامت در جامعه معرفی کرده است که می تواند بین صفر و یک تغییر کند؛ صفر بیانگر حداکثر بی انصافی و یک بیانگر کامل ترین شکل انصاف است(3)

  هدف بسیاری از کشورهای جهان این است که نظام تأمین مالی سلامت خود را به گونه ای طراحی کنند که مردم را در برابر هزینه های تأمین سلامتی محافظت کند(4) در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تنها بخشی از مردم در برابر خطر مالی ناشی از نیاز به خدمات سلامتی محافظت می شوند (5) که مهم ترین دلیل آن عدم وجود تعهد در دولتمردان، کمبود منابع مالی برای پوشش تمام جمعیت و نبود توانایی مدیریتی برای مدیریت صندوق های بیمه ای است. (6) امروزه نبود محافظت مالی در سلامت به عنوان بیماری نظام های سلامت شناخته شده است؛ روشن ترین نشانه آن این است که خانوارها نه تنها از بار بیماری بلکه از بار ناشی از نابودی و فقر اقتصادی(7)  به عبارتی دیگر مواجهه با هزینه های کمرشکن[3] و فقر ناشی از تأمین مالی سلامت خود نیز رنج می برند، بیماری می تواند تاثیر اقتصادی قابل توجهی بر روی یک خانواده داشته باشد، به عنوان یک تاثیر می تواند باعث کاهش مداوم سرمایه ، بدهکار شدن و کاهش مخارج ضروری را به دنبال داشته باشد(8).

  بر اساس نوع نظام سلامت بهره مندی از این خدمات فشارهای مالی متفاوتی را بر مردم در جوامع مختلف تحمیل می نماید؛ هزینه های اقتصادی مرتبط با بیماری را در دو گروه عمده می توان قرار داد : هزینه های خدمات به کار رفته جهت تشخیص و درمان بیماری و کاهش درآمد ناشی از افت بازدهی و ظرفیت کاری فرد بیمار . در هر حال این هزینه ها باعث ایجاد مشکلات مالی برای خانوارها گردیده و ممکن است آنان را دام فقر اندازد طی دهه گذشته توجه بسیاری برای تحلیل و فهم عملکرد نظام سلامت در دستیابی به این هدف انجام شده است . تحلیل نتیجه مشارکت مالی خانوار در نظام سلامت را می توان به وسیله دو رویکرد انجام داد : رویکرد درآمدی و رویکرد بار مالی . در رویکرد درآمدی تغییر در توزیع درآمد بر حسب پرداخت های مالی خانوار برای نظام سلامت بررسی  می شود که بر اساس تغییر در تعداد خانوارهایی که به علت پرداخت های سلامت به زیر خط فقر رانده شد ه اند، سنجیده می شود. در رویکرد دوم، پرداخت های سلامت از نظر تأثیر آن یا تجارب پریشان کننده ناشی از آن بر خانوار بررسی میشود، مانند محاسبه شاخص انصاف در مشارکت مالی و درصد خانوارهای مواجه با پرداخت های کمرشکن(9)

  بنابراین تشخیص به موقع این بیماری به وسیله سنجش و پایش میزان هزینه های کمرشکن در نظام سلامت و شناخت عواملی که یک خانوار را در معرض خطر مواجه با این هزینه ها قرار می دهد، سیاستگذاران نظام های سلامت را درانتخاب سیاست های پیشگیرانه و شیوه های درمانی جهت این بیماری یاری خواهد رساند .خدمات بهداشتی ممکن است بار هزینه کاهنده را بر خانواده ها ، بخصوص در کشورهای در حال توسعه تحمیل کند (10و11).

  علیرغم تمامی تلاش هایی که در این  حوزه انجام شده است، هنوز هم مشاهده می شود که تأمین مالی خدمات سلامت در کشورهای در حال توسعه با تسلط و غلبه پرداختهای مستقیم از جیب و کمبود نسبی ساز وکارهای پیش پرداخت مانند مالیات و بیمه سلامت صورت می گیرد .متأسفانه یکی از نتایج ناگوار این شیوه تأمین مالی، تحمیل هزینه های سنگین و یا به اصطلاح کمرشکن هنگام مواجهه خانوارها با بیماری است  .(12)

  بحث پیرامون چگونگی و ترکیب تأمین مالی خدمات سلامت ،همواره یکی از چالش های اساسی پیش روی برنامه ریزان و سیاستگذاران نظام سلامت، به ویژه در کشورهای در حال توسعه بوده است(13)

  توجه به حجم پرداخت های مستقیم و از جیب خانوارها و متعاقب آن بروز هزینه های کمرشکن خدمات سلامت ، دو عامل مهمی هستد که همواره باید در محاسبات مربوط به برنامه ریزی و سیاستگذاری خدمات سلامت مورد توجه قرار گیرند (14,15) در متون اقتصاد سلامت هزینه های کمرشکن خدمات سلامت را به صورت : "مقدار مخارج صرف شده برای خدمات سلامتی که از سطح معینی از درآمد (هزینه های مصرفی خانوار ) بیشتر شود " تعریف می کنند(16) طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی  اگر هزینه ها ی  خدمات سلامتی از 40 % درآمد (توان پرداخت خانوار)بیشتر شود کمرشکن تلقی میشود(1)

  صرف بخشی عظیمی از منابع خانوار برای دریافت خدمات سلامت می تواند سطح استاندارد زندگی را در کوتاه مدت و بلندمدت تهدید کند، آنچنان که در کوتاه مدت خانوار باید از مصارف جاری سایر کالا و خدمات چشمپوشی کند و در بلندمدت نیز عواقبی مانند فروش و حراج داراییها، اتمام پس انداز و یا انباشت بدهی در انتظار خانوار می باشد (17)

  برخی از تبعات حاکم بودن شرایط غیرعادلانه در نظام سلامت به شرح زیر است  :

  خانوارها به خصوص اقشار آسیب پذیر، به واسطه تأمین مالی دستیابی به خدمات درمانی با رنج و زحمت فراوان مواجه شده و در ازای تأمین این هزینه ها، از مخارج ضروری دیگر خود می کاهند. این موضوع باعث تنزل شرایط رفاهی خانوار خواهد شد.

  بار مالی هزینه های سلامت به سبب تقلیل پس انداز  و تخصیص کمتر درآمد خانوار به سایر مصارف به خصوص اقلامی که نظیر خوراک مناسب و یا تحصیل و آموزش که به مثابه انباشت سرمایه انسانی به خصوص برای فرزندان خانوارها تأثیر غیرقابل انکاری دارد، توان تولید خانوارها را به عنوان کلیدی ترین عامل در فرایند تولید ملی کاهش میدهد.

   

 • فهرست:

  فصل اول: معرفی پژوهش ..............................................................................................................................................6

  مقدمه...............................................................................................................................................................7

  بیان مساله، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش................................................................................................................7

  اهداف پژوهش:

  هدف کلی..........................................................................................................................................................................................................11

  اهداف فرعی......................................................................................................................................................................................................11

  هدف کاربردی...................................................................................................................................................................................................11

  سوالات پژوهشی...............................................................................................................................................................................................12

  فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و مروری بر مطالعات پیشین.......................................................................................................................13

  فصل سوم: روش پژوهش.........................................................................................................................................................................................40

  مقدمه................................................................................................................................................................................................................41

  نوع پژوهش......................................................................................................................................................................................................41

  جامعه پژوهش..................................................................................................................................................................................................42

  روش نمونه گیری و حجم نمونه.....................................................................................................................................................................42

  ابزار و روش گردآوری داده ها.........................................................................................................................................................................42

  روایی و پایایی ابزار ........................................................................................................................................................................................42

  روش تجزیه و تحلیل داده ها.........................................................................................................................................................................44

  مکان پژوهش.................................................................................................................................................................................................46

  زمان پژوهش..................................................................................................................................................................................................46

  محدودیت های پژوهش.................................................................................................................................................................................46

  ملاحظات اخلاقی...........................................................................................................................................................................................47

  تعاریف واژه ها...........................................................................................................................................................................................47

  فصل چهارم: یافته ها.................................................................................................................................................................................................52

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری............................................................................................................................................................................73

  بحث..........................................................................................................................................................................................................74

  نتیجه گیری...............................................................................................................................................................................................79

   

  منابع......................................................................................................................................................................................................................82

  پیوست.................................................................................................................................................................................................................92

   

  منبع:

   

  1- WHO. The World health report 2000: health systems: improving performance. Geneva: World health organization2000.

  2- Murray CJL, Xu K, Evans D, et al. Assessing the distribution of household financial contributions to the health system: concepts and empirical application. In: Murray C.J.L., Evans D.B. Health System Performance Assessment (Debates, Methods and Empiricism). World Health Organization; 2003: 565-72.

  3- Murray CJL, Knaul F, Musgrove Ph, et al. defining and measuring fairness in financial contribution to the health system. World Health Organization. 2003; Report No 24.

  4. Van Roijen L, Koopmanschap M, Rutten F, Van der M. Indirect cost of diseases: An international comparison. Health Policy 1995;33:15-29.

  5. Avila L, Gutiérrez C, Hernández P, Santos C, Silva L. EL costo social de la bronquitis crónica en la Ciudad de México: una experiencia piloto. Salud Publica Mex 1996;30(2):128 138.

  6. Drummond M, Stoddart G, Torrance G. Métodos para la evaluación económica de los programas de atención a la salud. Madrid: Ed. Díaz de Santos, 1991.

  7- Knaul FM, Arreola-Ornelas H, Méndez-Carniado O, et al. Evidence is good for your health system: policy reform to remedy catastrophic and impoverishing health spending in Mexico. The Lancet 2006; 368(9549): 1828- 41.

  8. Haines A HI Smith R,: Joining together to combat poverty, everybody welcome and needed . British Medical Journal 2000, 320: 1-2.

  9- Murray CJL, Xu K, Evans D, et al. Assessing the distribution of household financial contributions to the health system: concepts and empirical application. In: Murray C.J.L., Evans D.B. Health System Performance Assessment (Debates, Methods and Empiricism). World ealth Organization; 2003: 565-72.

  10. Fabbricant SJ, Kamara CW, Mills A: Why the poor pay more: Household curative expenditures in rural Sierra Leone. Int J Health Plann Mgmt 1999, 14:179-199.

  11. World Bank (WB): Vietnam Growing Healthy: A Review of Vietnam’s Health Sector. In Washington, DC: World Bank Volume Report No 22210-VN. Washington, DC: World Bank , World Bank ; 2001.
  12- O’Donnell O, Vand Doorsalar E, Wagstaff A, Lidelow M. Analyzing Health Equity Using Household Survey Data: A Guide to Techniques and Their Implementation. Washington D.C. World Bank Publications; 2008.

  13-Jowett M. Theoretical insights into the development of health insurance in low income countries. Centre for Health Economics, University of York: 2004.

  14- WHO. Report of the commission on macroeconomics and health (CMlines). Geneva: World Health Organization; 2001;210.

  15- OECD. DAC Guidelines and Reference Series: Poverty and health. Paris: OECD; 2003

  16- Wagstaff A, van Doorslaer E. Catastrophe and impoverishment in paying for health care: with applications to Vietnam 1993-1998. Health Econ 2003;12(11):921-33.

  17-Van Doorslaer E, O’Donnell O, Rannan-Eliya RP, Somanathan A, Adhikari SR, Garg CC, et al. Catastrophic payment for health care in Asia. Health Econ 2007;16(11):1159-84.

  18. WHO Fairness of financial contribution methodology. Geneva:WHO; 2002.

  19. WHO, World Health Report 2008, WHO, 2008

  20. World Bank Groups. Development results in middle income countries an evaluation of the world banks support. The World Bank: Washington DC, 2007

  21- Shadpour K. Primary health care networks in the Islamic Republic of Iran. East Mediterranean Health Journal 2000; 6: 822-5

  22- نقوی محسن، جمشیدی حمیدرضا . بهره مندی از خدمات سلامت، سال ۱۳۸۱ جمهوری اسلامی ایران ، چاپ اول، تندیس، تهران 22-۱۳۸۴

  23- Van Minh, H., N. T. Kim Phuong, et al. (2012). "Financial burden of household out-of pocket health expenditure in Viet Nam: Findings from the National Living Standard Survey 2002-2010." Soc Sci Med.

   

  24- The World Health Report 2006: working together for health. World Health Organization: Geneva, 2006

  25. Management and Planning Organization. Law of the Fourth Economic, Social and Cultural Development Plan of Islamic Republic of Iran, 2005- 2009. Management and Planning Organization of Iran: Tehran, 2004

  26- Xu K, Evans DB, Kawabata K, Zeramdini R, Klavus J, Murray CJ. Household catastrophic health expenditure : a multi country analysis. Lancet 2003.

  27- Filmer D, Hammer JS, Pritchett LH. Weak links in the chain II: a prescription for health policy in poor countries. World Bank Res obs 2002;17(1):47- 66.

  28- سند ملی توسعه بخش بهداشت و درمان دربرنامه چهارم توسعه  اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور، معاونت هماهنگی و دبیرمجامع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی،1384

  29- دستورالعمل نظام ارجاع و پزشک خانواده در مناطق شهری. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. 1389

  29- WHO, World Health Report 2000, WHO, 2000

  30- ارضروم چیلر نسرین ، ابعاد گوناگون فقر در ایران، اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،1384

  31-لنکرانی باقر، درآمدی بر عدالت در سلامت، انتشارات نوید شیراز،1389.

  32- معاون رضوی ، مفهوم عدالت در تامین مالی نظام سلامت، ، سیاستهای توسعه سیاسی ،جلد سوم، 1386.
  33-پورتال سازمان بیمه خدمات درمانی     http://msio.org.ir/portal/Home/Default. :Available at

  34- Halliday & Park, 2009;World Health Organization e Regional Office for Western Pacific, 2011a)

  35- Ke Xu , D. B. E., Mrs Kei Kawabata MALD  , Riadh Zeramdini , Jan Klavus , Christopher JL Murray (2003). "Household catastrophic health expenditure: a multicountry analysis." Lancet 362(9378): 111-117.

   

  36-Merlis M. Family out-of-pocket spending for health services: acontinuing source of financial insecurity. http://www.cmwf.org/programs/insurance/merlis_oopspending_509.pdf (accessed April 24,2003).

   

  37- Wyszewianski L. Families with catastrophic health care expenditures.

  Health Serv Res 1986; 21: 617–34.

  38-Pannarunothai S, Mills A. The poor pay more: health-related inequality in Thailand. Soc Sci Med 1997; 44: 1781–90.

   

  39- Frenk J, Knaul F. Health and economy: empowerment through evidence. Bull World Health Organ 2002; 80: 88

  40- Felicia Marie Knaul, H. A.-O., Oscar Méndez-Carniado, Chloe Bryson-Cahn, Jeremy Barofsky, Rachel Maguire, Martha Miranda, and S. Sesma. "[Evidence is good for your health system: policy reform to remedy catastrophic and impoverishing health spending in Mexico]. (2007)" Salud Publica Mex 49(Suppl 1): S70-87.

  41- Gaitonde R, B. A., Oxman AD, Okebukola PO, Ongolo-Zogo P "Interventions to reduce corruption in the health sector(Protocol) (2010).  " Cochrane Database of Systematic Review

   

  41- مرکز آمار ایران . نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری 1388. دفتر ریاست، امور بین الملل و روابط عمومی . 1388.

  42-Berki, 1986; O’Donnell et al., 2005 & 2008; Gertler and Gruber, 2002; Xu et al., 2003

  43-Xu K, Evans D B, Kawabata K, Zeramdini R, Klavus J and Murry CJL. 2003. Household catastrophic health expenditure: a multicountry analysis, Lancet, July 12, 2003.362:111–117

  44-Ke X, David BE, Kei K. Household catastrophic health expenditure :a multicountry analysis.The Lancet362;12: 2003

  45-مهرآرا محسن ، فضائلی علی اکبر . بررسی برابری در تامین مالی هزینه های سلامت خانوارهای ایرانی . نشریه مدیریت سلامت، 13 (40) ، 1389.

  46-Karami M, Najafi F,Karami Matin B. Catastrophic Health Expenditures in Kermanshah, West of Iran: Magnitude and Distribution. J Res Health Sci, Vol. 9, No. 2, 2009.

  47-رضوی سید معاون ،عدالت در مشارکت مالی در نظام سلامت . وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی . واحد کشوری اصلاح نظام سلامت، انتشارات: اندیشمند ،1384.

  48-Sonila Tomini and Truman G. Packard. Are health care payments in Albania catastrophic? Evidence from ALSMS. 2008.

  49-Bredenkamp C, Mendola M, Gragnolati M. Catastrophic and impoverishing effects of health expenditure: new evidence from the Western Balkans. Health Policy and Planning; 2010.

   

  50-کاووسی زهرا ، رشیدیان آرش ، پورملک فرشاد ، مجدزاده سیر رضا و همکاران.اندازه گیری مواجه خانوارها با هزینه های کمرشکن سلامت :مطالعه طولی در منطقه 17 تهران.مجله پژوهشی حکیم . دوره دوازدهم، شماره دوم،1388.

  51-رضوی سید معاون ،عدالت در مشارکت مالی در نظام سلامت ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، واحد کشوری اصلاح نظام سلامت ،انتشارات اندیشمند ،1384.

  52-Swadhin Mondal, Barun Kanjilal, David H. Peters, Henry Lucas. Catastrophic out-of-pocket payment for health care and its impact on households: Experience from West Bengal, India.futuer health systems .2010.p:8 . www.futurehealthsystems.org

  53-Gotsadze G, Zoidze A, Rukhadze N. Household catastrophic health expenditure: evidence from Georgia and its policy implications. BMC Health Services Research2009, 9: 69.

  54-مقیمی مینوش ، ولی مقدم زنجانی سحر ، اقدام ضمیری رضا و همکاران. عملکرد قانون. 520000-11  دولت در حمایت و کاهش هزینه های کمرشکن بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان در سال های 1387و1388 . نظام سلامت ،(2) 1 ؛  1388.

  55-Stiglitz J.E. (1988). Economics of the Public Sector (2nd edn). W.W. Norton & Company: New York

  56-Pradhan M, Prescott N. (2002). Social risk management options for medical care in Indonesia. Health Economics; 11: 431–4

  57-Ekman B. catastrophic health payments and health insurance: Some counterintuitive evidence from one low income country. Health policy 2007; 83: 304-313.

  58-Ke Xu et al, Household catastrophic health expenditure: a multicountry Analysis, THE LANCET . Vol 362 . July 12, 2003.

  59-Aluísio J. D. Barros et al, Catastrophic spending on health care in Brazil: private health insurance does not seem to be the solution, Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 27 Sup 2:S254-S262, 2011

  60-Garg CC, Karan AK. Reducing out-of-pocket expenditures to reduce poverty: a disaggregated analysis at rural-urban and state level in India. Health Policy Plan; 24:116-28, 2009.

  61-George Gotsadze et al, Household catastrophic health expenditure: evidence from Georgia and its policy implications, BMC Health Services Research, 9:69,2009.

  62- measuring catastrophic health care expenditures in Nigeria Implications for financial risk protection,   RESEARCH BRIEF MARCH 2010

  63- The price of excess: identifying waste in healthcare spending. PricewaterhouseCoopers’ Health Research Institute, 2009 (http://www. pwc.com/us/en/healthcare/publications/the-price-of-excess.jhtml, accessed 7 July 2010).

   

  64-. Where can $700 billion in waste be cut annually from the US healthcare system? Thomson Reuters, 2009 (http://www.factsforhealthcare. com/whitepaper/HealthcareWaste.pdf, accessed 06 July 2010).

  65- Witter S. Summary of position on user fees, selected African and Asian countries (including all PSA countries). Briefing note for the Department for International Development, 2009 (unpublished).

  66-Carrin G, Mathauer I, Xu K, Evans D. Universal coverage of health services: tailoring its implementation. Bull World Health Organ 2008; 86: 857–63.

  67- Tangcharoensathien V, Wibulpolprasert S, Nitayarampong S.Knowledge-based changes to health systems: the Thai experiencein policy development. Bull World Health Organ 2004; 82: 750–56.

   

  68- Green A. Reforming the health sector in Thailand: the role of the policy actors on the policy stage. Int J Health Plann Manage 2000; 15: 39–59.

   

  69- Viroj Tangcharoensathien, W. P., Por Ir, Syed Mohamed Aljunid, Ali Ghufron Mukti, Kongsap Akkhavong, Eduardo Banzon,Dang Boi Huong, Hasbullah Thabrany, Anne Mills (2011). "Health-financing reforms in southeast Asia: challenges in achieving universal coverage." Lancet 377(9768): 863-873.

  70- Polit,DF;Hungler,BP.Essential of nursing research.Philadelphia,Lippincott.2000

  71-Streubert.HJ;Carpentar.DR.Qualitative research in nursing,advancing the humanistic imperative.Philadelphia,Lippincott,2003

  72- ادیب حاج باقری محسن،پرویزی سرور،صلصالی مهوش . روش های تحقیق کیفی . نشر بشری . 1390.ص89

  73-:Available at: www.maxqda.com

  74- Burns . N;Grove,SK. Understanding Nursing research . 2 Ed.Philadelpia W.B . Saunders.1999

  75- Coffy,A ;Atkinson,P.Making sense of qualitative data.Thousands Oaks,Ca:sage,1996

  76- مسلم صوفی،آرش رشیدیان، فرید ابوالحسنی و همکاران . اندازه گیری مواجه شدن خانوارها با هزینه های کمرشکن سلامت در سال 1380 در ایران : رویکرد سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی . فصلنامه بیمارستان .سال دوازدهم،شماره2،تابستان 1392.

   

  77- Ye Li,a Qunhong Wu,a Ling Xu . Factors affecting catastrophic health expenditure and impoverishment from medical expenses in China: policy implications of universal health insurance. Bull World Health Organ 2012;90:664–671

   

  78- Obinna E Onwujekwe. Benjamin SC Uzochukwu. Investigating determinants of out-of-pocket spending and strategies for coping with payments for healthcare in southeast Nigeria. BMC Health Services Research 2010, 10:67


موضوع پایان نامه شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی, نمونه پایان نامه شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی, جستجوی پایان نامه شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی, فایل Word پایان نامه شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی, دانلود پایان نامه شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی, فایل PDF پایان نامه شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی, تحقیق در مورد پایان نامه شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی, مقاله در مورد پایان نامه شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی, پروژه در مورد پایان نامه شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی, پروپوزال در مورد پایان نامه شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی, تز دکترا در مورد پایان نامه شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی, پروژه درباره پایان نامه شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی, رساله دکترا در مورد پایان نامه شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی

پایان نامه جهت اخذ مدرک ارشناسی ارشد مدیریت بهداشت و درمان چکیده: مقدمه و هدف : پرداخت های مستقیم از جیب به عنوان یکی از منابع تامین مالی در نظام سلامت می باشد که امروزه خانوارهای زیادی را با هزینه های کمرشکن سلامت مواجه کرده است .هدف از این مطالعه برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات سرپایی تشخیصی در بیمارستان های آموزشی قزوین می باشد. روش کار : مطالعه حاضر به صورت توصیفی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A گرایش مدیریت بیمه چکیده امروزه مراکز بهداشتی ودرمانی بالاخص بیمارستان ها بخش عمده ای ازمنابع تخصیص یافته به فصل بهداشت ودرمان را به خود اختصاص داده اند. بنابراین کنترل این منابع به منظور استفاده صحیح و کارآمد و جلوگیری از هدر رفتن آنها از وظایف مهم مدیریت به شمارمیرود. بیمارستان ها از مهمترین مراکز ارایه دهنده خدمات درمانی هستند . ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم چکیده : گردشگری درمانی که از بهم پیوستن دو شاخه پردرآمد گردشگری و خدمات درمانی بوجود آمده است، همواره در جهان مورد توجه بوده و هست، بطوریکه بر اساس آمار بین المللی این شاخه از صنعت گردشگری حتی در دوران رکود اقتصادی در جهان توانسته سالانه رشدی معادل 20 درصد برای خود به ثبت برساند و بسیاری را به خود ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مدیریت بیمه چکیده یکی از خطرات پیش‌روی بشر بیماری است که مخارج درمانی زیادی را به بیماران تحمیل می کند. خطر بیماری را می توان از طریق بیمه درمان جبران کرد. هدف از مطالعه حاضر، تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در کشور است. از اینرو با بهره جستن از مدل پنل دیتا، داده های 30 استان کشور طی سال‌های 1388 تا ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد MA رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بیمه چکیده: یکی از راهکارهای فراروی دولتها برای کاهش فقر ، برقراری نظام تامین اجتماعی بوده است. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین هزینه های درمانی پرداخت شده توسط مردم و یا سهم مردم از این هزینه ها و درامدهای نفتی و رشد اقتصادی در فاصله سالهای1391-1370از روش حداقل مربعات معمولی و استفاده از نرم افزار ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بیمه چکیده: امروزه اجرای اتوماسیون اداری مزایای بسیاری را برای سازمان ها از جمله مشتریان شان فراهم نموده است. سرعت، دقت، ایمنی و ... از این مزایای اند. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر اتوماسیون اداری بر رضایت مشتریان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه ...

اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی(مورد مطالعه: بیمارستان شهید بهشتی شهر شیراز) چکیده یکی از بخش‌های دولتی کشور که بسیار دانش‌بنیان بوده و بخش عظیمی از منابع دولتی را به خود اختصاص می‌دهد، بخش مدیریت بیمارستانی می‌باشد. ارائه‌ی خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران، یک تلاش پیچیده است که به‌طور فزاینده‌ای به دانش و اطلاعات وابسته است. همان‌طور که انسان‌ها، مواد و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مدیریت آموزشی چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بوده است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر هنرستان های شهر مرودشت که تعداد آنها در سال 1393 برابر با 1800 بوده و نمونه آماری بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای 150 نفر انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد و برای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A » چکیده هدف: توجه به حمایت اجتماعی و سلامت روانی و مهارتهای مقابله ای معتادان در حین ترک اعتیاد موضوعی مهم و با ارزش برای توفیق در ترک اعتیاد به شمار می رود. هدف کلی این پژوهشتعیین حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله ای، و سلامت روانی معتادان گمنام و معتادان تحت درمان با متادون در شهرستان قروه(استان کردستان)می باشد. روش وابزار: جامعه ...

عنوان پژوهش: دیدگاه پرستاران نسبت به موانع فردی و سازمانی رعایت بهداشت دست در بخش های نوزادان تبریز، سال1392 زمینه پژوهش: عفونت های ناشی از ارائه مراقبت های بهداشتی و درمانی یکی از شایعترین علل مرگ و میر و افزایش معلولیت در بیماران بستری در بیمارستانهای کشورهای در حال توسعه و پیشرفته محسوب می‌شود. بررسی انجام شده توسط سازمان بهداشت جهانی در55 بیمارستان واقع در 14 کشور دنیا از ...

ثبت سفارش