پایان نامه بررسی شیوع بیماری های مزمن در مادران باردار بالای 35 سال و اثر آن روی محصول حاملگی از سال 84 تا 89 در شهرستان شاهرود

word 1 MB 31972 82
1390 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۴,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت دکترای حرفه ای

  چکیده

  مقدمه و هدف: از عوامل بروز خطر در دوران بارداری سن مادر است. امروزه تعداد زیادی از خانم ها در سن بالای 35 سال باردار میشوند. همچنین در خانم های بالای 35 سال احتمال بروز عوارض بارداری از قبیل دکولمان جفت، دیابت، ماکروزومی و فشار خون بالا و عوارض جنینی  از قبیل زایمان زودرس، اختلال رشد داخل رحمی و وزن کم هنگام تولد افزایش می یابد. این مطالعه به منظور بررسی بیماری های مزمن در مادران باردار بالای 35 سال و اثر آن روی محصول حاملگی از سال 89-84 در شهرستان شاهرود انجام شده است.

  مواد وروش ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی روی 151 خانم باردار بالای 35 سال که در بیمارستان خاتم الانبیاء شاهرود از سال 89-84 وضع حمل کرده اند انجام شده است. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه حاوی سوالاتی از قبیل بیماری مادر، عوارض بارداری،وزن نوزاد،آپگار تولد و عوارض نوزادی بود. نمونه ها بر حسب وجود یا عدم وجود بیماری مزمن مادر(دیابت،افزایش فشار خون، تیروئید،صرع) از دوران قبل از بارداری به دو دسته تقسیم شدند. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS و شاخص های آمارتوصیفی و آزمون های آماری  chi-square و T  در سطح   P≤0/05مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: در بین نمونه ها 1/80% زایمان سزارین داشتند. 1/9% از مادران مبتلا به بیماری مزمن از قبل از بارداری بودند.در گروه دارای بیماری مزمن از قبل از بارداری: میانگین سنی مادران 53/37 سال ، میانگین تعداد بارداری 3 و میزان استفاده از روش های کمک باروری 3/13% بود. از نظر عوارض بارداری: 3/73% فاقد عوارض بودند. مبزان پره اکلامپسی3/13% و دیابت3/13%  بود. افزایش فشار خون در بارداری، دکولمان جفت، پلاسنتا پرویا، سقط و خونریزی پس از زایمان در این گروه دیده نشد. میانگین وزن نوزادان 3/3199 و میزان بستری نوزادان در  NICU 5/33% بود.در گروه مادران سالم: میانگین سنی مادران 18/37 سال ، میانگین تعداد بارداری 3 و میزان استفاده از روش های کمک باروری 3/21% بود. از نظر عوارض بارداری: 8/72% فاقد عوارض بودند. میزان سقط 5/1%، پره اکلامپسی 5/1%، دیابت  2/13%، افزایش فشار خون حاملگی 8/8%، خونریزی پس از زایمان 2/2% بود. دکولمان جفت و پلاسنتا پرویا در این گروه دیده نشد. میانگین وزن نوزادان 8/3120 و میزان بستری نوزادان در   NICU9/30% بود. 4 مورد مرگ داخل رحمی جنین و 2 مورد ناهنجاری جنین در این گروه مشاهده شد.

  بحث و نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه از نظر عوارض جنینی تفاوت معنی داری در گروه مادران بیشتر از 35 سال که بیماری زمینه ای قبلی داشتند با گروه فاقد بیماری زمینه ای وجود نداشت. همچنین از نظر افزایش فشار خون، پره اکلامپسی، دیابت حاملگی و پلاسنتا پرویا نیز تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت. که به نظر می رسد نولی پاریتی بیشتر از سن، بارداری را تحت تاثیر قرار می دهد.

  واژگان کلیدی: بارداری پس از 35 سال، بیماری های مزمن، عوارض جنینی و مادری

   

  مقدمه

  از عوامل موثر در بروز خطر در دوران بارداری، سن مادر است. در صورت بروز حاملگی در دو طیف سن باروری (کمتر از 20 سال و بیشتر از 35 سال)، مشکلات و عواقب حاملگی تشدید می شود. عواقب حاملگی در سنین بالای 35 سال مانند سنین پایین مطلوب نمی باشد.(1) امروزه تعداد زیادی از خانم ها در سن بالای 35 سال حامله می شوند که علل  آن تحصیلات، ازدواج در سنین بالاتر نسبت به گذشته، شیوع بیشتر نازایی و پیشرفت در درمان های نازایی می باشد. در خانم های بالای 35 سال، احتمال بروز فشارخون مزمن، فشارخون ناشی از بارداری، جفت سرراهی، دکولمان جفت، دیابت و ماکروزومی افزایش می یابد.(2) در یک مطالعه، حاملگی در سنین 35 سال و بالاتر باعث افزایش 5/1 برابری عوارض بارداری و 6/1-6/2 برابری عوارض نوزادی می شود.(1) بهلر و همکاران در بررسی های خود به این نتیجه رسیدند که میزان مرگ و میر مادران بالای 35 سال در حدود 6/0 در هزار می باشد که تقریبا 4 برابر سنین 20-34 ساله است و به نظر می رسد این خطر عمدتا ناشی از همراه بودن بارداری با بیماری هایی است که مادران مسن قبل از بارداری به آن مبتلا می باشند.(3) همچنین عوارض جنینی از قبیل زایمان زودرس، وزن کم هنگام تولد و اختلال رشد داخل رحمی افزایش می یابد.(2)

  از طرفی در برخی مطالعات تفاوت ارزشمندی در میزان عوارض نوزادی در ارتباط با سن دیده نشده.(2)در تحقیق دیگری چنین نتیجه گیری شده است که پیامد کلی نوزادی در زنان با سن 40 سال یا بیشتر تحت تاثیر قرار نمی گیرد اما احتمال وزن کم هنگام تولد و آپگار پایین دقیقه 5 بیشتر بوده است.(1) در مطالعه ای در سال 2000 نیز تفاوت معنی داری در مرگ و میر نوزادی، ناهنجاری های مادرزادی و وزن جنین با افزایش سن مادر وجود نداشت.(3)

  با توجه به مطالب ذکر شده و گزارشات متناقض مبنی بر رابطه سن مادر با پیامدهای جنینی و افزایش مادران مسن برآن شدیم تا پژوهشی جهت بررسی شیوع بیماری های مزمن در مادران باردار بالای 35 سال و اثر آن روی پیامد حاملگی در مراکز بهداشتی_درمانی شهرستان شاهرود از سال 84 تا 89 انجام دهیم

  2بیان مسئله:

  با افزایش سن ممکن است بیماری های مزمن در خانم ها گسترش یابد( مانند: فشار خون بالا، دیابت یا اختلالات تیروئید بویژه هیپو تیروئیدی) که هر کدام ممکن است از نظر حیات تهدیدکننده جان خانم ها باشد. اما در دوران بارداری ممکن است ناکامل کنترل شوند.(4) حتی برخی از این بیماریها ممکن است باعث سقط یا مرگ داخل رحمی گردد، لذا شناخت این بیماری ها و نظارت دقیق این مادران باردار(بالای 35 سال) می تواند نتیجه حاملگی را بهبود بخشد. (5) در سال 2002 یک سایت به نام مادران با سن بیشتر از 40 سال (mild life mother ) تاسیس گردید تا راههای بهبود بخشیدن به نتیجه حاملگی در این مادران تععین شود.(4)

  1-2 فرضیه ها:

  بیماری های مزمن در مادران باردار بالای 35 سال شایع تر است.

  امراض مزمن در دوران بارداری بر نتیجه حاملگی تاثیر دارد.

  1-3 اهداف اصلی:

  شناخت بیماری های مزمن قبل از تصمیم گیری زوجین برای بارداری بویژه در سنین > 35 سال (مشاوره قبل از لقاح)

  1-4 اهداف کاربردی:

  نظارت دقیق و مراقبت ویژه افراد بالای 35 سال، جهت بهبود بخشیدن به نتیجه حاملگی

   

  1-5 ضرورت های خاص:

  درمان اختلالات مزمن مادران باردار طی حاملگی برای تضمین سلامت مادر و نوزاد

  1-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی و مقطعی است که از سال 1389-1384 در بیمارستان خاتم الانبیا ء شاهرود انجام شده است. تمام مادران باردار که در این سال ها در بیمارستان خاتم الانبیاء وضع حمل کردند و سن مساوی یا بیشتر از 35 سال داشتند وارد این مطالعه شدند. سپس اطلاعات  پرسشنامه های طراحی شده در مورد مشخصات مادران و نوزادان  با استفاده از اطلاعات  موجود در پرونده های آن ها جمع آوری شد.  در صورت داشتن بیماری مزمن ، نوع بیماری، مدت ابتلا به این بیماری و هم چنین درمان های انجام شده ثبت گردید. سپس نتیجه  حاملگی در افراد باردار با سن بیشتر از 35 سال که بیماری مزمن همزمان داشتند با نتیجه حاملگی در افراد بالای 35 سال بدون بیماری زمینه ای مقایسه شد. همچنین عوارض ایجاد شده طی بارداری مانند: دکولمان، پلاسنتا پرویا، سقط، دیسترس جنین، زایمان طول کشیده، افزایش سزارین، وزن کم تولد، اکلامپسی، دیابت حاملگی و عوارض قلبی در این افراد بررسی شد. سپس داده ها توسط نرم افزارهای آماری تجزیه و تحلیل شد.

  pregnancy out come since 1384 to 1389 in shahroud

   

  Abstract
  Background: The incidence of risk factors during pregnancy is maternal age. Today, many women become pregnant at age 35 years and older. Risk of pregnancy complications in women over 35 years, such as placental abruption, diabetes, fetal macrosomia and high blood pressure and fetal complications such as preterm delivery, intra uterine growth retardation and low birth weight increases. This study of chronic diseases in women over 35 years and its effect on pregnancy out come in years 1384-1389  was conducted in shahroud.

   

  Materials and Methods: This cross - sectional study was performed on 151 pregnant women over 35 years in Khatam ul-Anbiya hospital that  have been birth since1384 to 1389. Data collection tools such as questionnaires containing questions of maternal diseases, pregnancy complications, birth weight, Apgar scores and neonatal complications. Samples depending on the presence or absence of maternal chronic disease (diabetes, hypertension, hypothyroidism, epilepsy) from the period before pregnancy were divided into two categories. Data using SPSS software and chi-square and T and statistical test indicators at P ≤ 0 / 05 were analyzed.
  Results: Among the samples 80.1% had a cesarean delivery. 9.1% of mothers have been chronic disease before the pregnancy. In the group with chronic diseases before pregnancy: maternal age 37.53 years, the average number of pregnancies 3, using assisted reproductive technology was 13.3%. Complications of Pregnancy: 3.3% had no complications. preeclampsia 13.3% and DM 13.3%. Blood pressure in pregnancy, placental abruption, placenta previa , miscarriage and postpartum hemorrhage were not seen in this group. Average birth weight 3199.3 and the rate of hospitalization of infants in the NICU was 33.3%.
  In healthy women: maternal age 37.18 years, the average number of pregnancies 3, using assisted reproductive technology was 21.3%. Complications of Pregnancy: 72.8% had no complications. Abortion rate 1.5%, preeclampsia 1.5%, diabetes 13.2%, increased blood pressure in pregnancy8.8%,postpartum hemorrhage was 2.2%.. It was not found in placental abruption,placenta previa. Average birth weight 3120.8 and hospitalized infants NICU was 30.9%. 4  intrauterine fetal death and 2  fetal abnormalities were observed in this group.

  Conclusion: The result of this study show that fetal complication had no significant difference between the group of mothers over 35 years that had been underlying disease and the group that had not underlying disease. Also increase blood pressure, preeclampsia, gestational diabetes and placenta previa had no significant difference between the tow group. That seems to be nuliparity can effect pregnancy more than age.

  Key words: pregnancy after 35 years old, chronic disease, maternal&fetal complication

 • فهرست:

  چکیده............................................. 1

  مقدمه............................................. 3

  فصل اول  : کلیات.................................. 4

  1-1-بیان مسئله.................................... 5

  1-2-فرضیه......................................... 5

  1-3- اهداف اصلی................................... 5

  1-4-اهداف کاربردی................................. 5

  1-5-ضرورت های خاص................................. 6

  1-6-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات......................... 6

  فصل دوم : بررسی متون و مقالات...................... 7

  2-1-اختلالات پرفشاری خون در حاملگی.................. 8

  2-1-1-تعریف و طبقه بندی .......................... 8

  2-2-پره اکلامپسی................................... 11

  2-2-1-سبب شناسی................................... 13

  2-2-2-پاتوفیزیولوژی............................... 14

  2-2-3-پیش گیری.................................... 16

  2-3-پره اکلامپسی خفیف.............................. 16

  2-3-1-تشخیص پره اکلامپسی خفیف...................... 16

  2-3-2-برنامه درمانی پره اکلامپسی خفیف.............. 16

  2-4-پره اکلامپسی شدید.............................. 18

  2-4-1-برنامه درمانی پره اکلامپسی شدید.............. 18

  2-5-سندرم HELLP................................... 20

  2-5-1-تشخیص سندرم HELLP........................... 20

  2-5-2-برنامه درمانی سندرم HELLP.................... 20

  2-6-اکلامپسی....................................... 20

  2-6-1-برنامه درمانی اکلامپسی....................... 21

  2-7-هایپرتانسیون مزمن............................. 21

  2-7-1-برنامه درمانی .............................. 22

  2-8-دیابت شیرین وحاملگی........................... 24

  2-8-1-متابولیسم سوخت های بدن...................... 24

  2-8-2-طبقه بندی دیابت............................. 26

  2-8-3-غربالگری و تشخیص دیابت حاملگی............... 27

  2-8-4-عوارض حاملگی................................ 28

  2-8-5-عوارض نوزادی................................ 30

  2-8-5-1-مرگ و میر حوالی تولد(پری ناتال)........... 30

  2-8-5-2-تغییر رشد جنین............................ 31

  2-8-5-3-ناهنجاری های متابولیک..................... 32

  2-8-5-4-سایر عوارض نوزادی......................... 33

  2-8-6-برنامه درمانی دیابت......................... 34

  2-8-6-1-رژیم غذایی................................ 34

  2-8-6-2-ورزش...................................... 35

  2-8-6-3-درمان با انسولین.......................... 35

  2-8-7-ارزیابی جنین................................ 36

  2-9-بیماری های تیروئید............................ 38

  2-9-1-عملکرد تیروئید مادر در حاملگی طبیعی......... 38

  2-9-2-هیپوتیروئیدی مادر........................... 38

  2-9-3-هیپر تیروئیدی مادر.......................... 39

  2-9-4-ندول ها و سرطان تیروئید..................... 43

  2-10-عملکرد تیروئید جنین.......................... 44

  2-11-صرع.......................................... 45

  2-12-بررسی مقالات.................................. 47

  فصل سوم:روش مطالعه................................ 54

  3-1-روش مطالعه.................................... 55

  3-2-روش نمونه گیری.................................. 55

  3-3-روش تجزیه تحلیل اطلاعات.......................... 55

  فصل چهارم:یافته ها................................ 57

  فصل پنجم :بحث،نتیجه گیری و پیشنهادات................ 66

  5-1-بحث و نتیجه گیری................................ 67

  5-2-پیشنهادات..................................... 68

  فصل ششم:منابع..................................... 69

  فهرست منابع فارسی................................. 70

  فهرست منابع انگلیسی............................... 71

  ضمائم.............................................

  چکیده انگلیسی..................................... 73

   

  منبع:

   

  1.کشاورزی ف، رضایی م، ایرانفر ش، فاخری ط، نانکلی ا، ایمانی ا. رابطه سن بالای مادر با عواقب حاملگی، دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،1390،سال پانزدهم،شماره سوم.

  2. بصیرت ز، حاجی احمدی م. مقایسه فراوانی عوارض بارداری قبل و بعد از 35 سالگی مادر، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل،1385،سال پنجم،شماره 3، صفحه 39-35.

  3. سهرابی د، رستمی ح. رابطه سن مادر با حاملگی و عوارض ناشی از آن، فصلنامه دانشکده پرستاری و مامائی ارومیه،1387،دوره ششم،شماره اول، صفحه 30-26 .

  17. اشراقیان م، ابوالقاسمی ج، غفاری ز، رجایی س. تاثیر عوامل خطر دوران بارداری بر وزن نوزاد، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین،1386، سال یازدهم،شماره 4.

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست منابع انگلیسی:

  4. Lampinen R, Vehvilainen K, Kankkunen P. A review of pregnancy in women over 35 years of age, the open nursing journal,2009,3,pages 33-38.

  5.Haines CJ, Roqers MS, Leunq Dh.Neonatal out come and its relationship with maternal age, Aust NZJ obstet gynecol,2005,pages 209-212.

  6.Scott james R, Gibbs Ronald S, Karlan beth Y, Haney Arthur F. 2008,Danforth’s obstetrics and gynecology,Vol1.

  7.Liu CH, Cheng PO, Chang SH. Maternal complication and perinatal out come associated with gestational hypertention and severe preeclampsia in Taiwanese women, J Formos Med Assoc,2008,vol 107,No2, pages 129-138.

  8.Luewan S, Chakkabut P,Tongsong Th. Out come of pregnancy complicated with hyper thyroidism,Arch gynecol obstet,2010.

  9.Nojomi M, Haghighi L, Bijari B, Rezvani L, Tabatabaee S. Delayed child bearing: pregnancy and maternal out come, Iranian journal of reproductive medicine,2010,vol8,No2,pages 80-85.

  10.Taghavi M, Saghafi N, Shirin S.Out come of thyroid dysfunction in pregnancy in mashhad,Iran,Intj endocrinol metab,2009,2: pages 82-85.

  11.Aghamohammadi A, Nooritajer M.Maternal age as a risk factor for pregnancy out come: maternal,fetal and neonatal complication,African journal of pharmacy and pharmacology,2011,vol5(2),pages 264-269.

  12.Rajaee M, Amirzadeh S, Mirblook F,Ahmad soltani M. The effect of maternal age on pregnancy out come, Asian journal of medical sciences,2010,2,pages 159-162.

  13.Verstraelen H, Goetgeluk S, Martens G,Debacker G. Pregnancy out come in primiparae of advanced maternal age, European journal of obstetrics & gynecology and reproductive biology,2007,vol135,pages 41-46.

  14.Cundy T. Pregnancy loss and neonatal death in women with type 1 or type 2 diabetes mellitus, National woman’s health,2008,vol3,pages 167-175.

  15.Husseini Z, Namavar B. Pregnancy out come of maternal age 40 and older, Taiwanese journal of obstetrics and gynecology,2009,vol47,pages 318-321.

  16.Vohr B, Tyson J, Kenneth P, Perritt M. Maternal age, multiple birth and extremely low birth weight infants, The journal of pediatrics,2009,vol154,pages 498-503.


موضوع پایان نامه بررسی شیوع بیماری های مزمن در مادران باردار بالای 35 سال و اثر آن روی محصول حاملگی از سال 84 تا 89 در شهرستان شاهرود, نمونه پایان نامه بررسی شیوع بیماری های مزمن در مادران باردار بالای 35 سال و اثر آن روی محصول حاملگی از سال 84 تا 89 در شهرستان شاهرود, جستجوی پایان نامه بررسی شیوع بیماری های مزمن در مادران باردار بالای 35 سال و اثر آن روی محصول حاملگی از سال 84 تا 89 در شهرستان شاهرود, فایل Word پایان نامه بررسی شیوع بیماری های مزمن در مادران باردار بالای 35 سال و اثر آن روی محصول حاملگی از سال 84 تا 89 در شهرستان شاهرود, دانلود پایان نامه بررسی شیوع بیماری های مزمن در مادران باردار بالای 35 سال و اثر آن روی محصول حاملگی از سال 84 تا 89 در شهرستان شاهرود, فایل PDF پایان نامه بررسی شیوع بیماری های مزمن در مادران باردار بالای 35 سال و اثر آن روی محصول حاملگی از سال 84 تا 89 در شهرستان شاهرود, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی شیوع بیماری های مزمن در مادران باردار بالای 35 سال و اثر آن روی محصول حاملگی از سال 84 تا 89 در شهرستان شاهرود, مقاله در مورد پایان نامه بررسی شیوع بیماری های مزمن در مادران باردار بالای 35 سال و اثر آن روی محصول حاملگی از سال 84 تا 89 در شهرستان شاهرود, پروژه در مورد پایان نامه بررسی شیوع بیماری های مزمن در مادران باردار بالای 35 سال و اثر آن روی محصول حاملگی از سال 84 تا 89 در شهرستان شاهرود, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی شیوع بیماری های مزمن در مادران باردار بالای 35 سال و اثر آن روی محصول حاملگی از سال 84 تا 89 در شهرستان شاهرود, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی شیوع بیماری های مزمن در مادران باردار بالای 35 سال و اثر آن روی محصول حاملگی از سال 84 تا 89 در شهرستان شاهرود, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی شیوع بیماری های مزمن در مادران باردار بالای 35 سال و اثر آن روی محصول حاملگی از سال 84 تا 89 در شهرستان شاهرود, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی شیوع بیماری های مزمن در مادران باردار بالای 35 سال و اثر آن روی محصول حاملگی از سال 84 تا 89 در شهرستان شاهرود, پروژه درباره پایان نامه بررسی شیوع بیماری های مزمن در مادران باردار بالای 35 سال و اثر آن روی محصول حاملگی از سال 84 تا 89 در شهرستان شاهرود, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی شیوع بیماری های مزمن در مادران باردار بالای 35 سال و اثر آن روی محصول حاملگی از سال 84 تا 89 در شهرستان شاهرود, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی شیوع بیماری های مزمن در مادران باردار بالای 35 سال و اثر آن روی محصول حاملگی از سال 84 تا 89 در شهرستان شاهرود, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی شیوع بیماری های مزمن در مادران باردار بالای 35 سال و اثر آن روی محصول حاملگی از سال 84 تا 89 در شهرستان شاهرود, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی شیوع بیماری های مزمن در مادران باردار بالای 35 سال و اثر آن روی محصول حاملگی از سال 84 تا 89 در شهرستان شاهرود, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی شیوع بیماری های مزمن در مادران باردار بالای 35 سال و اثر آن روی محصول حاملگی از سال 84 تا 89 در شهرستان شاهرود

پایان نامه: جهت دریافت دکترا چکیده مقدمه: بیش فعالی واختلال توجه (ADHD:attention-deficit hyperactivity disorder) یک سندروم عصبی-رفتاری است که با عدم توجه، تحریک پذیری، فعالیت زیاد، رفتارهای مضطربانه و متلاطم به خصوص در پسر بچه‌ها مشخص می‌شود. اتیولوژی ADHD هنوز مشخص نشده است اما کاهش حجم مغز، وزن کم موقع تولد وآسیب‌های مغزی در هنگام زایمان به خصوص در بچه‌های پره ترم از جمله ...

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش کودکان) چکیده مقدمه: تولد نوزاد کم وزن یکی از جدی ترین مشکلات بهداشتی جهان محسوب می گردد که فشار فوق العاده ای را بر سیستم خدمات بهداشتی و افراد خانواده تحمیل می کند. از عوامل مادری مرتبط با کم وزنی ، سبک زندگی مادر در دوران بارداری ، مهمترین و بیشترین نقش را بر وزن زمان تولد نوزادان دارد. روش کار: این پژوهش یک مطالعه ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان زمینه و هدف ایران جز مناطق با شیوع بالای زایمان زودرس است و تقریباً 10 درصد تولدها را نوزادان نارس تشکیل می دهند. در کنار هزینه های اولیه بستری ومراقبت از این نوزادان ، پیامدهای منفی دیگری نیز به دنبال بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان انتظار وی را می کشد. باتوجه به اینکه ماساژ نیاز به تکنولوژی خاصی ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی –فیزیولوژی ورزشی چکیده : زمینه و هدف : در طی تغییرات متابولیکی در دوران بارداری ،تماس مادر با فلزات سنگین برای عملکرد جفت و سلامت جنین بسیار مهم تلقی شده است. اما فرض شده است که تمرین استقامتی با تاثیر بر فعالیت متالوپروتئین هایی از قبیل MT می تواند راهکاری جهت مقابله با اثرات زیان آور فلزات سنگین باشد .از این ...

پايان نامه رشته روانشناسي سال 1387 چکيده يکي از مواردي که همواره توجه روانشناسان، وحققان و دانشمندان را به خود جلب مي کند تاثير تغذيه صحيح و درست بر انواع کارکردهاي رواني مي باشد.در تحقيق حا

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده پرفشارخونی، از بیماری های مزمن غیر واگیر می باشد که در دهه های اخیر به صورت اپیدمی در آمده است. مطالعات نشان می دهد که این بیماری در بین افراد چاق و دارای اضافه وزن و کم تحرک بیشتر و بارزتر می باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی همبستگی بین برخی شاخص های ترکیب بدنی و VO2max با فشارخون می باشد. ...

چکیده: مقدمه: دیابت یا بیماری قند، یک اختلال متابولیک (سوخت و سازی) در بدن است. در این بیماری توانایی تولید انسولین در بدن از بین می‌رود و یا بدن در برابر انسولین مقاوم شده و بنابراین انسولین تولیدی نمی‌تواند عملکرد طبیعی خود را انجام دهد. دیابت دو نوع اصلی دارد. در دیابت نوع یک تخریب سلولهای بتا در پانکراس منجر به نقص تولید انسولین می‌شود و در نوع دو مقاومت پیشرونده بدن به ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی - گرایش جامعه شناسی چکیده: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر علل اجتماعی گرایش جوانان 35-18 سال بندرعباس به مصرف مشروبات الکلی در سال 1393 میباشد.نمونه مورد مطالعه 400 نفر از جوانان این شهر است که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.گرداوری داده ها برخی براساس پرسشنامه های استاندارد شده و برخی محقق ساخته، ...

پایان نامه جهت دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد (M.A) رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی چکیده مقدمه: آمارها نشان می دهد که شیوع بیماری های عروق کرونر و مرگ و میر ناشی از آن درایران رو به افزایش است، به گونه‌ای که حدود چهل درصد تمام مرگ ها ناشی از این عارضه است. درعین حال، بیماری عروق قلبی بیشترین میزان مرگ و میر، ناتوانی و باراقتصادی را نسبت به دیگر بیماری‌ها باعث می‌شود. تغییر وایجاد یک ...

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی - جامعه­ شناسی چکیده: بیماری مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری عصبی مزمن و پیش­رونده است که در نتیجه مجموعه­ای از عوامل محیطی (مانند فشارهای روحی یا تنش) یا ژنتیکی بروز می­کند. سن ابتلا برای بیماری حدود 20 الی 40 سال می­باشد لیکن می­تواند در هر سنی پیشرفت نماید. ام­اس معمولاً دوران عود و فروکش دارد و درصد بالایی از افراد مبتلا ...

ثبت سفارش