پایان نامه بررسی یافته‌ های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ ناشی از انفارکتوس میوکارد

word 1 MB 31978 130
1393 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۱,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه:

  جهت دریافت دکترا

  چکیده

  مقدمه:یکی از عوارض نادر انفارکتوس میوکارد که طی هفته‌ها و ماهها بعد از آن اتفاق می‌افتد آنوریسم بطن چپ است که به صورت قطعه ای نازک و گسسته دیواره بطن چپ که هم در طول سیستول و هم در طول دیاستول برآمده است و پایه عریضی دارد تعریف می‌شود . اکثر آنوریسم‌های بطن چپ در دیواره قدامی و اپکس و در تعداد کمی در دیواره خلفی قاعده ای قلب رخ می‌دهد.

  هدف از این مطالعه تعیین یافته‌های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ ناشی از انفارکتوس میوکارد می‌باشد.

  مواد وروشها : این مطالعه توصیفی از نوع case series روی 60 نفر از بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ از بهمن ماه 1391 تا اسفند ماه 1392 انجام گرفت و در نهایت داده‌ها با استفاده از آزمون chi-square و ANOVA و Fisher exact test  در محیط نرم افزار spss ver.17 آنالیز شد.

  یافته‌ها : میانگین سنی در این بیماران 67/12±58/63 سال بود .در مطالعه حاضر ارتباط الکتروکاردیوگرام با سن، فشار خون ،‌هایپرلیپیدمی، مصرف سیگار و تعداد عروق درگیر معنی دار نبود ولی با سابقه دیابت و درصد EF ارتباط معناداری را نشان داد.

  70 درصد بیماران دارای ST elevation بودند و اکثر بیماران درگیری سه رگ از عروق کرونر را داشتند و 86 درصد آنوریسم بیماران در دیواره apical  وanteroapical بود.

  نتیجه گیری : در این مطالعه بیمارانی که EF بالاتری داشتند فراوانی ST elevation در آن‌ها کمتر بوده است.همچنین میانگین ارتفاع موج P در بیماران مرد و بیمارانی که DM نداشتند بلندتر بود. ولی در این تحقیق ارتباط معنی داری بین نوار قلب ،سابقه HTN، سابقه HLP ،سابقه مصرف سیگار و تعداد عروق درگیر مشاهده نشد.

  کلمات کلیدی : آنوریسم بطن چپ، انفارکتوس میوکارد ، الکتروکاردیوگرافی

   

   

  ۱-۱- بیماری‌های ایسکمیک قلبی( (IHD
  بیماری‌های ایسکمیک قلبی (IHD) وضعیتی است که در آن عدم تأمین کافی خون و اکسیژن به بخشی از میوکارد اتفاق می¬افتد. به طور مشخص IHD زمانی روی می¬دهد که عدم تعادل بین عرضه و تقاضای اکسیژن میوکارد بوجود می¬آید. شایعترین علت ایسکمی میوکارد بیماری آترواسکلروتیک انسدادی شریانهای کرونری اپیکاردیال است که باعث کاهش منطقه¬ای در جریان خون میوکارد و خون‌رسانی ناکافی میوکارد تغذیه شونده از شریان کرونر درگیر می‌شود ]۱[.
  1-1-1- اپیدمیولوژی
  بیماری‌های ایسکمیک قلبی (IHD) در جوامع پیشرفته بیشترین مرگ و ناتوانی و بار مالی را نسبت به سایر بیماریها ایجاد می¬کند. بیماری‌های ایسکمیک قلبی (IHD) شایعترین و جدی¬ترین بیماری مزمن تهدیدکننده¬ی حیات در ایالت متحده است. در این کشورها سیزده میلیون نفر به بیماری ایسکمیک قلبی، شش میلیون نفر به آنژین قفسه¬ی¬صدری و بیش از هفت میلیون نفر به آنفارکتوس میوکارد مبتلا می¬باشند. فاکتورهای ژنتیکی- رژیم غنی از چربی و انرژی- سیگار کشیدن- شیوه زندگی ساکن، با ظهور بیماری ایسکمیک قلبی همراه بوده است. در ایالت متحده و غرب اروپا این بیماری در بین افراد فقیر بیشتر از ثروتمندان در حال افزایش است زیرا این گروه شیوه¬های زندکی سلامت¬تری را اتخاذ کرده¬اند و پیشگیری اولیه در تمام گروههای اقتصادی اجتماعی، بیماری را به زمان دیرتری از زندگی انتقال داده است. چاقی- مقاومت به انسولین و دیابت تیپ دو در حال افزایش می-باشند و عوامل خطر مهمی برای بیماری ایسکمیک قلبی محسوب می¬شوند. با توجه به شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه، شیوع عوامل خطر IHD سریعاً در این مناطق در حال افزایش است و لذا قسمت اعظم بارجهانی IHD در حال حاضر در کشورهای با درآمد کم ومتوسط اتفاق می¬افتد. با توجه به افزایش شدید بیماری ایسکمیک قلبی در جهان، احتمالاً بیماری ایسکمیک قلبی تا سال ٢٠٢٠ به شایعترین علت مرگ ومیر در جهان تبدیل خواهد شد]۲[.
  1-1-2- پاتوفیزیولوژی
  مطلب اساسی در درک پاتوفیزیولوژی ایسکمی میوکارد مفهوم عرضه و تقاضای میوکارد است. در شرایط طبیعی برای هر سطح از تقاضای اکسیژن، عرضه‌ی خون غنی از اکسیژن به میوکارد برای جلوگیری از خون‌رسانی کم میوسیت¬ها و پیدایش ایسکمی و انفارکتوس متعاقب آن صورت می-گیرد.عوامل تعیین¬کننده¬ی اصلی برای تقاضای اکسیژن میوکارد شامل تعداد ضربان قلب، انقباض پذیری قلب و کشش دیواره¬ی میوکارد (استرس) می¬باشند. تأمین اکسیژن کافی میوکارد به رضایت بخش¬بودن ظرفیت حمل اکسیژن خون (که به اکسیژن تنفس شده، عملکرد ریوی، غلظت و عملکردهموگلوبین وابسته است) و جریان خون کافی کرونر بستگی دارد. جریان خون شریانهای کرونر ماهیت فازیک دارند و قسمت اعظم آن در دیاستول اتفاق می¬افتد. حدود ٧۵% از مقاومت در برابر جریان کرونر در سه دسته¬ی از شریانها شامل:
  ۱) شریانهای بزرگ اپیکاردی (مقاومت ۱=1   (R
  ٢) عروق پیش آرتریولی(R2) 
  ٣) آرتریولها و مویرگهای درون میوکارد(R3) 
  اتفاق می¬افتد. در غیاب انسداد آترواسکلروزی چشمگیر محدودکننده¬ی جریان، R1ناچیزست و اصلی¬ترین تعیین¬کننده¬های مقاومت کرونرR3و R2می¬باشند]٣[.
  کنترل طبیعی گردش خون کرونر تحت تأثیر و کنترل نیاز قلب به اکسیژن می¬باشد. این نیاز بطور قابل توجهی با توانایی بستر عروق کرونر در تغییر مقاومت و به دنبال آن جریان خون برآورده می‌شود،در حالیکه میوکارد میزان بالا و تقریباً ثابتی از اکسیژن را برداشت می¬کند.به طور کلی شریانچه¬های مقاومتی داخل میوکارد،ظرفیت زیادی برای اتساع دارند (R3و R2کاهش می‌یابند). مثلاً تغییر در نیاز به اکسیژن در حین ورزش و استرس روانی،مقاومت عروق کرونر را تحت تأثیر قرار می-دهد و به این ترتیب اکسیژن و مواد اولیه را برای میوکارد تأمین می¬کند (تنظیم متابولیک) همچنین عروق مقاومت دار کرونر در پاسخ به تغییرات فیزیولوژیک در فشار خون سازگار می¬شوند تا بتوانند جریان خون کرونر را در سطوحی که برای نیازهای میوکارد مناسب باشد حفظ کنند (خود تنظیمی). آترواسکلروز با کاهش قطر درونی شریانهای کرونر،در هنگام تشدید نیاز به جریان خون (مثلاً در ورزش یا هیجان)، موجب محدودیت در افزایش خون‌رسانی می‌شود. وقتی کاهش قطر درونی رگ شدید باشد، خون‌رسانی میوکارد در وضعیت پایه کاهش می¬یابد. جریان خون کرونر همچنین می¬تواند توسط اسپاسم، ایجاد لخته در شریان، آمبولی به کرونر و تنگی ابتدای رگ در اثر آﺋورتیت، محدود شود.اختلالات مادرزادی مثل منشأ کرونر اصلی چپ از شریان ریوی، ممکن است منجر به ایسکمی و انفارکتوس میوکارد در شیرخوارگی شود ولی این حالت در بالغین بسیار نادرست. همچنین ایسکمی میوکارد می¬تواند زمانی روی دهد که نیاز به اکسیژن بشدت افزایش یافته و جریان خون کرونر محدود شده است (مثل حالتی که درهیپرتروفی شدید بطن چپ در اثر تنگی آﺋورت دیده می‌شود). این حالت ممکن است به صورت آنژین تظاهر یابد که از دردی که در زمینه¬ی آترواسکلروز عروق کرونر به علت ایسکمی ساب¬اندوکاردیال ایجاد می‌شود، قابل افتراق نباشد]۴[.
   کاهش در ظرفیت حمل اکسیژن (مثلاً در آنمی بسیار شدید یا وجود کربوکسی هموگلوبین) به ندرت بخودی خود منجر به ایسکمی میوکارد می‌شود، ولی این حالت آستانه¬ی ایسکمی را در بیمارانی که انسداد متوسط کرونر دارند،کاهش می¬دهد. گاه دو یا چند علت ایسکمی بطور همزمان وجود دارند: مثلاً افزایش نیاز به اکسیژن به علت هیپرتروفی بطن چپ ثانویه به آترواسکلروز و آنمی. انقباض غیر طبیعی یا عدم اتساع طبیعی عروق مقاومتی کرونر نیز می¬تواند باعث ایسکمی شود. هنگامی که این امر باعث بروز آنژین می‌شود به این وضعیت آنژین میکروواسکولار اطلاق می¬گردد]۵[.
  1-1-3- آترواسکلروز کرونر
  شریانهای کرونر اپیکارد، مکان عمده¬ای برای بیماری آترواسکلروتیک هستند. عوامل خطر عمده برای آترواسکلروز که LDL بالا،HDL پایین، سیگارکشیدن، هیپرتانسیون و دیابت شیرین می¬باشند، 
  برای عملکرد طبیعی اندوتلیوم عروقی مزاحمت ایجاد می¬کنند.این اعمال عبارتند از: کنترل موضعی تون عروقی، برقراری سطحی که دارای خاصیت ضد انعقادی باشد و اختلال در چسبندگی و دیاپدز سلولها. عدم وجود این دفاع‌ها منجر به انقباض نامتناسب، ایجاد لخته در مجرای رگ و واکنش غیر¬طبیعی به مونوسیتها و پلاکتهای خون می‌شود. مورد اخیر منجر به تجمع چربی، سلولهای عضلانی صاف، فیبروبلاستها وماتریکس بین سلولی در زیر اینتیما می‌شود (پلاکهای آترواسکلروتیک)، بطوری¬که این پلاکها با سرعت نامنظم در قسمتهای متفاوتی از شاخه¬های کرونر اپیکاردی ایجاد می¬شوند و نهایتاً منجر به کاهش سطح مقطع این عروق در قسمت¬های مختلف می¬شوند. پلاکهای آترواسکلروزی تمایل دارند در محل افزایش توربولانس در جریان کرونر مانند محل شاخه¬شدن در شریان اپیکارد پدید آیند. وقتی تنگی، سطح مقطع رگ را در حدود ۵٠ درصد کاهش دهد، افزایش کامل جریان خون جهت تأمین نیاز افزایش یافته¬ی میوکارد امکانپذیر نیست. وقتی ناحیه¬ی درون مجرای رگ حدود ۸٠ درصد کاهش یابد، ممکن است جریان خون استراحت کاهش یابد و کاهش مختصر در مجرای تنگ¬شده در این حالت می¬تواند جریان خون کرونر را بشدت کاهش دهد و منجر به ایسکمی میوکارد شود]6

  Abstract

  Introduction: a true aneurysm contains all layers of the myocardium and is characterized by myocardial thinning and bulging motion during systole. True aneurysm formation is related to transmural myocardial infarction and is found most frequently at the apex, followed by the inferobasal area.

  The purpose of this study was to determine the electrocardiographic findings in patients with left ventricular aneurysm is caused by myocardial infarction.

  Materials and Methods: This descriptive case series of 60 patients with left ventricular aneurysm was performed from February 1391 to March 1392. Finally datas were analyzed by using Chi-square , ANOVA  and Fisher exact test in SPSS ver.17 software

  Results: The mean age of these patients, 67/12 ± 58/63 years. In the present study electrocardiogram associated with age, hypertension, hyperlipidemia, smoking, and number of vessels involved was not significant but showed a significant association between diabetes and% EF. 70% of patients had ST elevation and the majority of patients had three vessels and 86% of coronary aneurysms in patients with apical wall and was anteroapical.

  Conclusions: In this study, patients who had higher EF ST elevation in the frequency is lower.. The mean P wave amplitude was higher in male patients and patients who had DM. But in this study, no significant correlation between ECG, history of HTN, history of HLP, smoking history, and number of involved vessels was observed.

  Keywords: Left ventricular aneurysm, myocardial infarction, electrocardiographic

   

   

 • فهرست:

  فصل اول: مقدمه و مروری بر مطالعات مشابه. 1

  ۱-۱- بیماری‌های ایسکمیک قلبی( (IHD... 2

  1-1-1- اپیدمیولوژی.. 2

  1-1-2- پاتوفیزیولوژی.. 3

  1-1-3- آترواسکلروز کرونر. 4

  1-1-4- آثار ایسکمی.. 6

  1-1-4-1- بیماری ایسکمیک قلبی علامتدار و بیعلامت... 7

  1-2- آنژین ناپایدار و انفارکتوس میوکارد بدون بالارفتن قطعهST.. 8

  1-2-1- تعریف... 9

  1-2-2- پاتوفیزیولوژی.. 9

  1-2-3- تظاهرات بالینی.. 10

  1-2-4- یافته‌های پاراکلینیک.... 11

  1-2-5- ارزیابی تشخیصی.. 12

  1-2-6- ارزیابی خطرات و پیشآگهی.. 13

  1-2-7- درمان آنژین ناپایدار و انفارکتوس میوکارد بدون بالارفتن قطعهی ST. 15

  1-2-8- استراتژی تهاجمی در برابر محافظهکارانه. 18

  1-2-9- درمان طولانیمدت... 19

  1-2-10- آنژین واریان پرینزمتال.. 20

  1-2-10-1- اتیولوژی.. 20

  1-2-10-2- تظاهرات بالینی و آنژیوگرافیک.... 20

  1-2-10-3- درمان آنژین واریان پرینزمتال.. 21

  1-2-10-4- پیش آگهی در آنژین واریان پرینزمتال.. 22

  1-3- انفارکتوس میوکارد با بالا رفتن قطعه ST.. 22

  1-3-1- اپیدمیولوژی و اهمیت ارزیابی انفارکتوس میوکارد با بالا رفتن قطعه ST. 22

  1-3-2- پاتوفیزیولوژی.. 23

  1-3-3- تظاهرات بالینی و یافته‌های فیزیکی.. 25

  1-3-4- پاراکلینیک در انفارکتوس میوکارد با بالا رفتن قطعه ST. 27

  1-3-4-1- یافته‌های آزمایشگاهی.. 27

  1-3-4-2- الکتروکاردیوگرام. 28

  1-3-4-3- بیومارکرهای قلبی سرم. 28

  1-3-4-4- تصویربرداری از قلب... 30

  1-4- درمان مقدماتی انفارکتوس میوکارد با بالا رفتن قطعه ST.. 31

  1-4-1- مراقبت پیش بیمارستانی.. 31

  1-4-2- درمان در بخش اورژانس.... 32

  1-4-2-1- کنترل درد. 33

  1-4-2-2- استراتژی‌های درمانی.. 34

  1-5- درمان انفارکتوس میوکارد با بالا رفتن قطعه ST در بیمارستان.. 41

  1-5-1- درمان دارویی.. 43

  1-5-1-1- عوامل آنتی ترومبوتیک.... 43

  1-5-1-2- بتابلوکرها 45

  1-5-1-3- مهارکننده‌های سیستم رنین- آنژیوتانسین- آلدوسترون.. 46

  1-6- عوارض ناشی از انفارکتوس میوکارد. 47

  1-6-1- سوء عملکرد بطنی.. 47

  1-6-2- ارزیابی همودینامیکی: 48

  1-6-3- شوک کاردیوژنیک: 49

  1-6-4- آریتمی.. 49

  1-6-5- ضربان‌های پیش رس بطنی.. 49

  1-6-7- فیبریلاسیون و تاکی کاردی بطنی.. 50

  1-6-8- آریتمی‌های فوق بطنی.. 51

  1-6-9- برادی کاردی سینوسی.. 51

  1-6-10- پریکاردیت... 52

  1-6-11- ترومبوآمبولی.. 52

  1-6-12- آنوریسم بطن چپ... 53

  1-6-12-1- تعریف... 53

  1-6-12-2- تاریخچه. 53

  1-6-12-3- علائم بالینی.. 54

  1-6-12-4- جراحی آنوریسم بطن چپ... 55

  1-6-12-5- ریسک فاکتورهای مرگ ومیر زودرس: 56

  1-6-12-6- ریسک فاکتورهای مرگ و میر دیر رس.... 57

  1-6-12-7- میزان بقا 57

  1-7- مروری بر مطالعات مشابه. 57

  فصل دوم: مواد و روش‌ها 63

  2-1- بیان مسئله و اهمیت آن.. 64

  2-2- عنوان طرح.. 65

  2-3- جامعه مورد بررسی.. 65

  2-4- حجم نمونه. 65

  2-5- نوع و روش مطالعه. 65

  2-6- مکان و زمان مطالعه. 65

  2-7- معیار‌های ورود. 66

  2-8- معیارهای خروج.. 66

  2-9- هدف کلی.. 66

  2-10- اهداف ویژه 66

  2-11- روش انجام کار 68

  2-12- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 68

  2-13- متغیرها 68

  فصل سوم: یافته‌ها 70

  3-1- نتایج.. 71

  فصل چهارم: بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات... 104

  4-1- بحث... 105

  4-2- نتیجه گیری.. 108

  4-3- پیشنهادات... 108

  Abstract.. 109

  منابع.. 110

  منبع:

   

  Patrick N. Odonkor, Alina M. Grigore. Patients with Ischemic Heart Disease. Medical Clinics of North America, 2013 ; 97: 1033-1050

  Dan L .Longo, Dennis L. Kasper, J.Larry Jameson,Anthany S. Fauci, Stephen L. Hauser.2012,18th edition HARRISONS Principles of internal Medicine. By the Mc Graw –Hill companies, 2012;845-8

  Dan L .Longo, Dennis L. Kasper, J.Larry Jameson,Anthany S. Fauci, Stephen L. Hauser.2012,18th edition HARRISONS Principles of internal Medicine. By the Mc Graw –Hill companies, 2012;900-7

  William E. Stansfield, Mark Ranek, Avani Pendse, Jonathan C. Schisler, Shaobin Wang, Thomas Pulinilkunnil.2014, The Pathophysiology of Cardiac Hypertrophy and Heart Failure. 51-78

  Shahbudin H. Rahimtoola, Vasken Dilsizian, Christopher M. Kramer, Thomas H. Marwick, Jean-Louis J. Vanoverschelde. Chronic Ischemic Left Ventricular Dysfunction: From Pathophysiology to Imaging and its Integration Into Clinical Practice. JACC: Cardiovascular Imaging, 2008 ; 1: 536-555

  Florian Custodis, Stephan H. Schirmer, Magnus Baumhäkel, Gerd Heusch, Michael Böhm, Ulrich Laufs. Vascular Pathophysiology in Response to Increased Heart Rate. Journal of the American College of Cardiology, 2010 ; 56 : 1973-1983

  Francesco Portaluppi, Björn Lemmer. Chronobiology and chronotherapy of ischemic heart disease. Advanced Drug Delivery Reviews, 2007 ; 59 : 952-965

  Neil J. Wimmer, Benjamin M. Scirica, Peter H. Stone. The Clinical Significance of Continuous ECG (Ambulatory ECG or Holter) Monitoring of the ST-Segment to Evaluate Ischemia: A Review . Progress in Cardiovascular Diseases, 2013 ; 56 : 195-202

  Vivencio Barrios, Carlos Escobar, Nekane Murga, Juan Jose Quijano. Clinical profile and management of patients with chronic ischemic heart disease according to age in the population daily attended by cardiologists in Spain: The ELDERCIC study. European Journal of Internal Medicine, 2010 ; 21 : 180-184

  Ian Jones, Marcus Flather, Martin Johnson, Steve Barrow, D. Thompson. A description of the characteristics of patients with non-ST elevation acute coronary syndromes admitted to different settings in the 1990s. Intensive and Critical Care Nursing, 2008 ; 24 : 286-294

  Subroto Acharjee, Matthew T. Roe, Ezra A. Amsterdam, DaJuanicia N. Holmes, William E. Boden. Relation of Admission High-Density Lipoprotein Cholesterol Level and In-Hospital Mortality in Patients With Acute Non-ST Segment Elevation Myocardial Infarction (from the National Cardiovascular Data Registry). The American Journal of Cardiology, 2013  ;112 : 1057-1062

  D. Fernández-Bergés, V. Bertomeu-Gonzalez, P.L. Sánchez, J.M. Cruz-Fernandez, R. Arroyo, V. Barriales Álvarez,et al. Clinical scores and patient risk stratification in non-ST elevation acute coronary syndrome. International Journal of Cardiology, 2011 ;146 : 219-224

  Cosme García-García, Isaac Subirana, Joan Sala, Jordi Bruguera, Gines Sanz, Vicente Valle,et al. Long-Term Prognosis of First Myocardial Infarction According to the Electrocardiographic Pattern (ST Elevation Myocardial Infarction, Non-ST Elevation Myocardial Infarction and Non-Classified Myocardial Infarction) and Revascularization Procedures. The American Journal of Cardiology, 2011 ; 108 : 1061-1067

  Stefano De Servi, Claudio Cavallini, Antonio Dellavalle, Giovanni Maria Santoro, Erminio Bonizzoni, Antonio Marzocchi .et al. Non-st–elevation acute coronary syndrome in the elderly: treatment strategies and 30-day outcome. American Heart Journal, 2004 ; 147 : 830-836

  Nancy M. Allen LaPointe, Anita Y. Chen, Matthew T. Roe, David J. Cohen, Deborah B. Diercks, James W. Hoekstra, et al. Relation of Patient Age and Mortality to Reported Contraindications to Early Beta-Blocker Use for Non–ST-Elevation Acute Coronary Syndrome. The American Journal of Cardiology, 2009 ; 104 : 1324-1329

  Marc P. Bonaca, Philippe Gabriel Steg, Laurent J. Feldman, John F. Canales, James J. Ferguson, Lars Wallentin, et al. Antithrombotics in Acute Coronary Syndromes. Journal of the American College of Cardiology, 2009 ; 54 : 969-984

  Ramez Nairooz, Partha Sardar, Hossam Amin, Rajesh V. Swaminathan, Luke K. Kim, Saurav Chatterjee,et al. Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials Comparing Bivalirudin Versus Heparin Plus Glycoprotein IIb/IIIa Inhibitors in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention and in Patients With ST-Segment Elevation Myocardial  Infarction. The American Journal of Cardiology, 2014 ; 114 : 250-259

  Bassand J. P., Hamm C. W., Ardissino D., Boersma E., Budaj A., Fernández-Avilés. Guidelines for the diagnosis and treatment of non-ST-segment elevation acute coronary syndromes The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Non-ST-Segment Elevation Acute Coronary Syndromes of the European Society of Cardiology. European heart journal, 2007, 28(13): 1598-1660

  Charles W. Ruggeroli, Keith Cohn, Manly Langsten. Prinzmetal's variant angina: A pathophysiological and clinical kaleidoscope. The American Journal of Cardiology, 1974 ; 33: 167

  Shalin J. Patel, Elliot B. Tapper, Donald E. Cutlip. Clinical pearls regarding Prinzmetal's angina complicated by cardiac arrest – management during therapeutic hypothermia. International Journal of Cardiology, 2012 ; 159 :  55-57

  Tomomi Koizumi, Masaki Yokoyama, Susumu Namikawa, Nehiro Kuriyama, Mizuo Nameki, Takashi Nakayama. Location of Focal Vasospasm Provoked by Ergonovine Maleate Within Coronary Arteries in Patients With Vasospastic Angina Pectoris. The American Journal of Cardiology, 2006 ; 97 : 1322-1325

  Yusuke Takagi, Jun Takahashi, Satoshi Yasuda, Satoshi Miyata, Ryusuke Tsunoda, Yasuhiro Ogata,et al. Prognostic Stratification of Patients With Vasospastic Angina: A Comprehensive Clinical Risk Score Developed by the Japanese Coronary Spasm Association. Journal of the American College of Cardiology, 2013 ; 62 : 1144-1153

  Marna Rayl Greenberg, Andrew C. Miller, Richard S. MacKenzie, David M. Richardson, Amy M. Ahnert, Mia J. Sclafani, et al. Analysis of Sex Differences in Preadmission Management of ST-Segment Elevation (STEMI) Myocardial Infarction. Gender Medicine, 2012 ; 9 : 329-334

  Jean Ferrières, Vincent Bataille, Florence Leclercq, Philippe Geslin, Jean-Bernard Ruidavets, Gilles Grollier,et al. Patterns of statin prescription in acute myocardial infarction: The French registry of Acute ST-elevation or non-ST-elevation Myocardial Infarction. Atherosclerosis, 2009 ; 204 : 491-496

  Ravi B. Patel, Leonard Ilkhanoff, Jason Ng, Moulin Chokshi, Anas Mouchli, Satish Jacob Chacko, et al. Clinical Characteristics and Prevalence of Early Repolarization Associated With Ventricular Arrhythmias Following Acute ST-Elevation Myocardial Infarction. The American Journal of Cardiology, 2012 ; 110 , 615-620

  Mathieu Chacornac, Gilles Baronne-Rochette, Marie-Hélène Schmidt, Dominique Savary, Daniel Habold, Hélène Bouvaist, et al. Characteristics and management of acute ST-segment elevation myocardial infarctions occurring in ski resorts in the French Alps: Impact of an acute coronary care network. Archives of Cardiovascular Diseases, 2010 ; 103 , 460-468

  Luigi Fiocca, Giulio Guagliumi, Roberta Rossini, Helen Parise, Giuseppe Musumeci, Vasile Sirbu,et al. Characteristics and Outcomes of Patients With ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Excluded from the Harmonizing Outcomes With Revascularization and Stents in Acute Myocardial Infarction (HORIZONS-AMI) Trial. The American Journal of Cardiology, 111, 2013 ; 111 :196-201

  David C.M. Corteville, David F. Armstrong, Daniel G. Montgomery, Eva Kline-Rogers, Zachary D. Goldberger, James B. Froehlich,et al. Treatment and Outcomes of First Troponin-Negative Non–ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. The American Journal of Cardiology, 2011 ; 107 : 24-29

  Fons Windhausen, Alexander Hirsch, Jan G.P. Tijssen, Jan Hein Cornel, Freek W.A. Verheugt, Margriet I. Klees, et al. ST-segment deviation on the admission electrocardiogram, treatment strategy, and outcome in non–ST-elevation acute coronary syndromes: A substudy of the Invasive versus Conservative Treatment in Unstable coronary Syndromes (ICTUS) Trial. Journal of Electrocardiology, 2007 ; 40 ; 408-415

  Natale Daniele Brunetti, Rossella Troccoli, Michele Correale, Pier luigi Pellegrino, Matteo Di Biase. C-reactive protein in patients with acute coronary syndrome: Correlation with diagnosis, myocardial damage, ejection fraction and angiographic findings. International Journal of Cardiology, 2006 ; 109 : 248-256

  Suresh Govindan, Andrew McElligott, Saminathan Muthusamy, Nandini Nair, David Barefield, Jody L. Martin, et al. Cardiac myosin binding protein-C is a potential diagnostic biomarker for myocardial infarction. Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 2012 ; 52 : 154-164

  Hyun Soo Kim, Jong Shin Woo, Bu Yong Kim, Hyun Hee Jang, Seung Joon Hwang, Sung Jin Kwon, et al. Biochemical and clinical correlation of intraplaque neovascularization using contrast-enhanced ultrasound of the carotid artery. Atherosclerosis, 2014 ; 233 : 579-583

  Yae Min Park, Woong Chol Kang, Soon Yong Suh, Kyunghoon Lee, Seung Hwan Han, Mi-Seung Shin, et al. Early Repolarization is Associated with Atrial and Ventricular Tachyarrhythmias in Patients with Acute ST Elevation Myocardial Infarction Undergoing Primary Percutaneous Coronary Intervention. International Journal of Cardiology, 2014

  Andrew Docherty. Acute medical management of the non-ST-segment elevation acute coronary syndromes (NSTE-ACS) in older patients. Archives of Gerontology and Geriatrics, 2010 ; 51, 29-134

  Marc S. Sabatine, Christopher P. Cannon, C. Michael Gibson, Jose L. López-Sendón, Gilles Montalescot, Pierre Theroux, et al. Effect of clopidogrel pretreatment before percutaneous coronary intervention in patients with ST-elevation myocardial infarction treated with fibrinolytics: the PCI-CLARITY study. Jama, 2005, 294(10): 1224-1232

  Joost P. van Melle, Daniëlle E.P. Verbeek, Maarten P. van den Berg, Johan Ormel, Marcel R. van der Linde, Peter de Jonge. Beta-Blockers and Depression After Myocardial Infarction: A Multicenter Prospective Study. Journal of the American College of Cardiology, 2006 ; 48 : 2209-2214

  Elliott M. Antman,Hans W. Louwerenburg,Hubert F. Baars, Jan C.L. Wesdorp,Bas Hamer, Jean-Pierre Bassand, et al. Enoxaparin as Adjunctive Antithrombin Therapy for ST-Elevation Myocardial Infarction Results of the ENTIRE-Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) 23 Trial. Circulation, 2002, 105(14): 1642-1649

  Mady Moriel, Shlomi Matetzky, Amit Segev, Aaron Medina, Ran Kornowski, Haim Danenberg, et al . Aspiration Thrombectomy in Patients With ST Elevation Myocardial Infarction Undergoing Primary Percutaneous Coronary Intervention (from the Acute Coronary Syndrome Israeli Survey 2010). The American Journal of Cardiology, 2014 ; 113 : 809-814

  Giuseppe De Luca, Harry Suryapranata, Paolo Marino. Reperfusion Strategies in Acute ST-Elevation Myocardial Infarction: An Overview of Current Status. Progress in Cardiovascular Diseases, 2008 ; 50 : 352-382

  Elliott M. Antman, David A. Morrow, Carolyn H. McCabe, Sabina A. Murphy, Mikhail Ruda, Zygmunt Sadowski, et al. Enoxaparin versus unfractionated heparin with fibrinolysis for ST-elevation myocardial infarction. New England Journal of Medicine, 2006, 354(14): 1477-1488

  Quynh A. Truong, Christopher P. Cannon, Neil A. Zakai, Ian S. Rogers, Robert P. Giugliano, Stephen D. Wiviott,et al. Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) Risk Index predicts long-term mortality and heart failure in patients with ST-elevation myocardial infarction in the TIMI 2 clinical trial. American Heart Journal, 2009 ; 157 : 673-679

  Benjamin M. Scirica, David A. Morrow,Hanoch Hod,Sabina A. Murphy, Luiz Belardinelli, Chester M. Hedgepeth, et al. Effect of Ranolazine, an Antianginal Agent With Novel Electrophysiological Properties, on the Incidence of Arrhythmias in Patients With Non–ST-Segment–Elevation Acute Coronary Syndrome Results From the Metabolic Efficiency With Ranolazine for Less Ischemia in Non–ST-Elevation Acute Coronary Syndrome–Thrombolysis in Myocardial Infarction 36 (MERLIN-TIMI 36) Randomized Controlled Trial. Circulation, 2007, 116(15): 1647-1652

  Matthew T. Roe, MHS; Lori S. Parsons, Charles V. Pollack Jr, MA; John G. Canto, MSPH; Hal V. Barron, Nathan R. Every,et al. Quality of care by classification of myocardial infarction: treatment patterns for ST-segment elevation vs non–ST-segment elevation myocardial infarction. Archives of internal medicine, 2005, 165.14: 1630-1636.

  Giuseppe De Luca, Dariusz Dudek ,Gennaro Sardella ,Paolo Marino1, Bernard Chevalier,Felix Zijlstra.et al. Adjunctive manual thrombectomy improves myocardial perfusion and mortality in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention for ST-elevation myocardial infarction: a meta-analysis of randomized trials. European heart journal, 2008, 29(24): 3002-3010

  Joshua M,BrianMangal, Joanne Brown, Charles Fisher,RonaldFreudenberger, Wilson S, Douglas L, Mann, Peter Liu,MichaelM Givertz, Richard P.Trend in rate of reexploration for hemorrhage after fibrinolysis. the American College of Cardiology. 2008;24)10):2301-9.

  Ray KK, Cannon CP, Mc Cabe.Early and late benefits of high dose atorvastatin in patient with acute coronary syndrome.J Am Coll Cardiol.2005;46(13):1405-8.

  Crea F.Varient angina in patient without obstructive coronary atherosclerosis.Eur Heart J.2000;56(14):234-8.

  Michael C. Kontos, Debra B. Diercks, P. Michael Ho, Tracy Y. Wang, Anita Y. Chen, Matthew T. Roe. Treatment and outcomes in patients with myocardial infarction treated with acute β-blocker therapy. American Heart Journal,  2011 ; 161 : 864-870

  Hala H. Zreikat, Spencer E. Harpe, Patricia W. Slattum, D’arcy P. Mays, Paulina A. Essah, Kai I. Cheang. Effect of Renin–Angiotensin System Inhibition on Cardiovascular Events in Older Hypertensive Patients with Metabolic Syndrome. Metabolism, 2014 ; 63 : 392-39

  Sampaio F, et al. Left ventricular dysfunction after acute myocardial infarction--the impact of cardiovascular risk factors. Revista portuguesa de cardiologia: orgao oficial da Sociedade Portuguesa de Cardiologia= Portuguese journal of cardiology: an official journal of the Portuguese Society of Cardiology, 2005, 24.(5): 727-734

  Sampaio F, et al. Left ventricular dysfunction after acute myocardial infarction--the impact of cardiovascular risk factors. Revista portuguesa de cardiologia: orgao oficial da Sociedade Portuguesa de Cardiologia= Portuguese journal of cardiology: an official journal of the Portuguese Society of Cardiology, 2005, 24.(5): 727-734.eeeeeeeddfgreggfg

  Malcolm I. Burgess, Carly Jenkins, James E. Sharman, Thomas H. Marwick. Diastolic stress echocardiography: hemodynamic validation and clinical significance of estimation of ventricular filling pressure with exercise. Journal of the American College of Cardiology, 2006, 47(9): 1891-1900

  Andrew Plante, Eliot Ro, James R. Rowbottom. Hemodynamic and Related Challenges: Monitoring and Regulation in the Postoperative Period. Anesthesiology Clinics, 2012 ; 30 : 527-554

  Hitinder S. Gurm, Eric R. Bates. Cardiogenic shock complicating myocardial infarction. Critical care clinics, 2007, 23(4): 759-777

  Nathan D. Hahurij, Nico A. Blom, ,Enrico Lopriore,Mohammad I. Aziz, Helene T. Nagel,Lieke Rozendaal.et al. Perinatal management and long-term cardiac outcome in fetal arrhythmia. Early human development, 2011, 87(2): 83-87.

  Dan L .Longo, Dennis L. Kasper, J.Larry Jameson,Anthany S. Fauci, Stephen L. Hauser.2012,18th edition HARRISONS Principles of internal Medicine. By the Mc Graw –Hill companies, 2012;2032-2033

  Jim Pouliopoulos, Gopal Sivagangabalan, Kaimin Huang, Tony Barry, Juntang Lu, Pramesh KovoorSimultaneous Biventricular Noncontact Mapping (SBNM) of Ventricular Tachycardia (VT) in a Chronic Model of Ovine Myocardial Infarction . Heart, Lung and Circulation, 2008  ; 17(3) : 131

  Mithilesh K. Das, Luis R. Scott, John M. Miller. Focal mechanism of ventricular tachycardia in coronary artery disease. Heart Rhythm, 2010 ; 7(3) : 305-311

  Michael J. Curtis, Jules C. Hancox, András Farkas, Cherry L. Wainwright, Catherine L. Stables, David A. Saint,et al. The Lambeth Conventions (II): Guidelines for the study of animal and human ventricular and supraventricular arrhythmias. Pharmacology & Therapeutics, 2013 ; 139(2) 213-248

  Kyoung Ok Kim, Seunghyun Chung, Kyoungjin Lee, Hun Cho. Profound bradycardia with lidocaine during anesthesia induction in a silent sick sinus syndrome patient. Journal of Clinical Anesthesia, 2011 ; 23 (3) : 227-230

  Dan L .Longo, Dennis L. Kasper, J.Larry Jameson,Anthany S. Fauci, Stephen L. Hauser.2012,18th edition HARRISONS Principles of internal Medicine. By the Mc Graw –Hill companies, 2012;2033

  Gregory Y.H. Lip, Deirdre A. Lane. Does Warfarin for Stroke Thromboprophylaxis Protect Against MI in Atrial Fibrillation Patients?. The American Journal of Medicine, 2010 ; 123 (9) : 785-789

  Douglas P. Zips,Peter libby, Robert O. Bonow, Eugene Brounwald.2012,Braunwald Heart Disease,2:1214-1215.

  Richard J. Harper.2005, ECG in Emergency Medicine and Acute Care,41:213-215

  Runar Lundblad, Michel Abdelnoor, Jan Ludvig Svennevig. Surgery for left ventricular aneurysm: Early and late survival after simple linear repair and endoventricular patch plasty . The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2004 ;128 : 449-456

  Marisa Di Donato, Lorenzo Menicanti, Marco Ranucci, Serenella Castelvecchio, Carlo de Vincentiis, Josephal Salvia,et al. Effects of surgical ventricular reconstruction on diastolic function at midterm follow-up. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2010; 140 : 285-291.

  Marc Alexander Ohlow، Michele Brunelli ، Bernward Laue. "Characteristics and outcome of primary congenital left ventricular aneurysm and diverticulum: analysis of cases from the literature ."  Department of Cardiology, 2014, 34: 1–7

  Abdulsalam Y. Taha , Bassam A. Mahmoud. Management of Left Ventricular Aneurysm: A Study from Iraq. International Journal of Clinical Medicine, 2014, 5, 127-132

  Masaru Ichida, Yoshioki Nishimura, Kazuomi Kario, Clinical significance of left ventricular apical aneurysms in hypertrophic cardiomyopathy patients: The role of diagnostic electrocardiography. Journal of Crohn's and Colitis .2014.02. 11

  Noboru Fujino, Tetsuo Konno, Masakazu Yamagishi, Kenshi Hayashi. Left ventricular apical aneurysm and systolic dysfunction in hypertrophic cardiomyopathy. Journal of Crohn's and Colitis .2014.04.9

  E. Pennacchini, M.B. Musumeci, P. Francia, G. Proietti, V. Mastromarino,E. Pagannone, M. Volpe, et al. Electrocardiographic features and clinical course of patients with hypertrophic cardiomyopathy and left ventricular apical aneurysm. European Heart Journal, 2013, 34: 1194.

  Vladimir Shipulin, Vadim Babokin, Sergey Andreev, Vladimir Usov, Ruslan Aimanov, Anthony Bogunetsky,et al.2013, Principle and Parctice of Cardiothoracic Surgery,3:299-320.

  Hiroshi Furushima, Masaomi Chinushi, Kenichi Iijima, Kanae Hasegawa,Akinori Sato, Daisuke Izumi, et al. Is the coexistence of sustained ST-segment elevation and abnormal Q waves a risk factor for electrical storm in implanted cardioverter defibrillator patients with structural heart diseases?. Department of Internal Medicine.2012؛14:675–681

  Abdolrazagh Kiani, Sima Rafieyian, Shahla Roodpeyma, Maryam Sefidgarnia." The Relationship between Coronary Artery Aneurysm and QT Interval Dispersion in Acute Phase of Kawasaki Disease". Iran J Pediatr, 2011 June; 21(2): 220–224.

  Onur Sinan Deveci , Kudret Aytemir, Sercan Okutucu, Erol Tulumen, Hakan Aksoy, Ergun Baris Kaya et al." Prevalence and spectrum of abnormal electrocardiograms in patients with an isolated congenital left ventricular aneurysm or diverticulum". Ann Noninvasive  electrocardiol, 2010;15(2):157–164

  Ohlow MA, Lauer B, Geller JC". Prevalence and spectrum of abnormal electrocardiograms in patients with an isolated congenital left ventricular aneurysm or diverticulum". Europace, 2009;11(12):1689-1695.

  Anton P.M. GORGELS. No value of the ECG in congenital left ventricular aneurysms and diverticula?. Europace, 2009, 11.12: 1577-1578.

  Xia S, Wu B, Zhang X, Hu X. Left ventricular aneurysm in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy: clinical analysis of six cases. Neth Heart J. 2009 Dec;17(12):475-80.

  Ohlow M.A. Secknus M.A. Geller J.C. von Korn H. Lauer B. Prevalence and outcome of congenital left ventricular aneurysms and diverticula in an adult population. Cardiology, 2008, 112(4): 287-293.‏

  Borges Pereira J, Xavier SS,  Sousa AS,  Castro JA, Zauza PL, Coura JR. "Prevalence of left ventricular aneurysms among chronic Chagas disease patients from two areas in the State of Piauí, Brazil". Rev Soc Bras Med Trop, 2007;40(5):521-526

  Chatla V. R. Reddy, Kuruvilla Cheriparambill, Barry Saul, Majesh Makan, John Kassotis, Awaneesh Kumar , et al."Fragmented Left Sided QRS in Absence of Bundle Branch Block: Sign of Left Ventricular Aneurysm " Journal compilation . 2006;11(2):132-138.

  John E. Madias, Ramin Ashtiani,  Himanshu Agarwal, Virenjan K. Narayan,  Moethu Win,   Anjan Sinha. "Diagnosis of Ventricular Aneurysm and Other Severe Segmental Left Ventricular   dysfunction Consequent to a Myocardial Infarction in the Presence of Right Bundle Branch Block: ECG Correlates of a Positive Diagnosis Made via Echocardiography and/or Contrast ventriculography". A.N.E,.2005;10(1),53-59.

  Smith SW. T/QRS ratio best distinguishes ventricular aneurysm from anterior myocardial infarction. Am J Emerg Med. 2005;23(3):279-87.

  Perek B, Jemielity M, Dyszkiewicz W. Clinical profile and outcome of patients with chronic postinfarction left ventricular false aneurysm treated surgically. Department of Cardiac Surgery. 2004 1;7(2): 132-5.

  Madias JE, Ashtiani R, Agarwal H, Win M, Narayan VK, Sinha A. . Diagnosis of myocardial infarction-induced ventricular aneurysm in the presence of complete left bundle branch block. Journal of electrocardiology, 2001, 34.2: 147-154.‏

  اعرابی مقدم محمد یوسف، معراجی سید محمود، صیاد پور کیهان .بررسی فراوانی درگیری قلب در 61 کودک مبتلا به بیماری کاوازاکی، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران ،سال 1383، شماره 41،صفحات 366-361.

  نیک یار باقر. بروز عوارض قلبی و عروقی بیماری کاوازاکی، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان سال 80 ، شماره 8،صفحات 33-30.‏

  Vulentin Fuster, Richard A.Walsh,Robert A.Harrington, Sharon A.Hunt, Eric N.Prystowskg, Spencer B.King,et al.2011,Hursts the Heart,2:1310-1311


موضوع پایان نامه بررسی یافته‌ های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ ناشی از انفارکتوس میوکارد, نمونه پایان نامه بررسی یافته‌ های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ ناشی از انفارکتوس میوکارد, جستجوی پایان نامه بررسی یافته‌ های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ ناشی از انفارکتوس میوکارد, فایل Word پایان نامه بررسی یافته‌ های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ ناشی از انفارکتوس میوکارد, دانلود پایان نامه بررسی یافته‌ های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ ناشی از انفارکتوس میوکارد, فایل PDF پایان نامه بررسی یافته‌ های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ ناشی از انفارکتوس میوکارد, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی یافته‌ های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ ناشی از انفارکتوس میوکارد, مقاله در مورد پایان نامه بررسی یافته‌ های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ ناشی از انفارکتوس میوکارد, پروژه در مورد پایان نامه بررسی یافته‌ های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ ناشی از انفارکتوس میوکارد, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی یافته‌ های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ ناشی از انفارکتوس میوکارد, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی یافته‌ های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ ناشی از انفارکتوس میوکارد, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی یافته‌ های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ ناشی از انفارکتوس میوکارد, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی یافته‌ های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ ناشی از انفارکتوس میوکارد, پروژه درباره پایان نامه بررسی یافته‌ های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ ناشی از انفارکتوس میوکارد, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی یافته‌ های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ ناشی از انفارکتوس میوکارد, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی یافته‌ های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ ناشی از انفارکتوس میوکارد, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی یافته‌ های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ ناشی از انفارکتوس میوکارد, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی یافته‌ های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ ناشی از انفارکتوس میوکارد, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی یافته‌ های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ ناشی از انفارکتوس میوکارد

آناتومي ميکروسکوپي قلب بافت قلب (ميوکارد) متشکل از انواع متنوعي از سلولهاست که به همراه يکديگر باعث ايجاد انقباض منظم قلب مي شوند. سلولهاي تخصص يافته سيستم الکتريکي (هدايتي) قلب را تشکيل مي دهند.

پایان نامه(رساله) برای دریافت درجه... در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده کارایی و عملکرد دستگاه های مختلف بدن، در قابلیت و توانایی اجرای فعالیت های ورزشی موثر است. از اینرو، هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تمرینات استقامتی، قدرتی و موازی در ضربان قلب و فشارخون سیستولی، فشارخون دیاستولی، فاصله PR، در کارگران شرکت پارس خودرو بوده است. جهت اجرای این مطالعه، ...

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای پزشکی چکیده بیماری ایسکمیک قلبی شایعترین؛ خطرناکترین و یکی از مزمن‌ترین بیماریها دردنیا است. بعضی اوقات تشخیصI.H.D مشکل می‌شودچراکه علائم بالینی همیشه تیپیک نیستند. به همین دلیل تست ورزش یکی ازمهمترین روش‌های پزشکی جهت کمک به تشخیص I.H.Dدرصورت داشتن اندیکاسیون واقعی است که در غیر این صورت خطرات مختلفی برای بیمار می‌تواند داشته باشد. در این ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته­ی مهندسی پزشکی- بیوالکتریک چکیده ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی بررسی ساختار و عملکرد بطن­های قلب در تصاویر رزونانس مغناطیسی یک گام مهم در مدیریت بسیاری از اختلالات قلبی به حساب می­آید. با اینکه بخش­بندی دستی بطن­های قلب نتایج خوبی را حاصل می کند، اما بخش­بندی دستی بطن ها خصوصا بطن راست به علت هندسه پیچیده آن کار ...

پایان‏نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی چکیده آریتمی‌ های قلبی یکی از بیماری‌ های قلبی بوده که در مورد بیماران بستری شده در بخش مراقبت‌های ویژه باید به آن توجه شود. هوشمند‌سازی فرآیند تشخیص دقیق بیماری‌های قلبی مساله‌ای است که سال‌ها مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در این تحقیق روشی کارآمد جهت گزینش ویژگی‌های مناسب استخراج شده از سیگنال ECG، بر پایه‌ی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک -گرایش تبدیل انرژی چکیده شبیه سازی عددی یک میکروسنسور اندازه­گیری جریان در مدل واقعی آئورت انسان بیماری ­های شریانی به خصوص تصلب شریان و اتساع عروق از مهم­ترین علل مرگ­و­میر ناگهانی در جهان به شمار می­روند. روش­های متفاوتی برای تشخیص این بیماری­ها وجود دارد که در این تحقیق به طراحی و تحلیل یک میکروسنسور، که بر مبنای ایده­ای جدید ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته­ی مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت چکیده مدل­سازی و کنترل غیر تهاجمی پمپ­های خون قابل کاشت در بدن برای بیماران نارسایی قلبی تجهیزات کمکی بطن چپ(LVAD)، پمپ­های مکانیکی است که به کمک عمل جراحی در بدن بیمارانی که در مراحل خطرناک و نهایی نارسایی تراکمی قلب هستند، قرار می­گیرد و به ادامه یافتن جریان خون همچون حالت طبیعی از قلب بیمار کمک ...

(پایان نامه) جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی- جراحی) چکیده: زمینه و هدف: مداخلات الکتروفیزیولوژیک از جمله روش های جدید در تشخیص و درمان دیس ریتمی ها بوده و مانند هر مداخله تهاجمی دیگر، عوارضی همچون اضطراب را به دنبال دارد. با توجه به اثرات اضطراب بر شاخصهای همودینامیک و ناراحتی بیماران، به کاربردروشهایی ایمن و کم هزینه برای کننرل این مشکل روانشناختی نیاز ...

پایان نامه جهت اخذ درجه دکترای عمومی پزشکی چکیده: عنوان: بررسی تأثیر درمان با لووتیروکسین برلیپیدهای سرم دربیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی خفیف مقدمه: هیپوتیروییدی خفیف ،شواهد بیوشیمی کمبود هورمون تیرویید در بیمارانی است که ویژگی های بالینی هیپوتیروییدی در آنها بسیار جزیی بوده یا اصلا وجود ندارد.در این بیماران در عین حال افزایش خفیف سطح سرمی TSH دیده میشود. با توجه به اینکه افزایش ...

کارشناسی ارشد تربیت بدنی(گرایش فیزیولوژی ورزشی) چکیده هدف:هدف تحقیق تعیین اثر وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویایی جذب اکسیژن دختران بود. روش شناسی: بدین منظور 40 نفر دختران دانشجوی دانشگاه اراک را به طور داوطلب با میانگین سنی 5±25 سال و وزن 390/10 ± 30/54 کیلوگرم و قد 23/10 ± 5/ 162 سانتی متر در این تحقیق شرکت کردند. تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس ...

ثبت سفارش