پایان نامه مقایسه تاثیر دو داروی موضعی پیروکسیکام و املا بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول در بیماران همو دیالیزی

word 397 KB 32010 80
1392 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۴,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه

  کارشناسی ارشد در رشته پرستاری مراقبت های ویژه

   

  چکیده:

  مقدمه: بیماران نارسایی مرحله نهایی کلیه، درد ناشی از کانولاسیون های مکرر فیستول را به عنوان شدیدترین استرس حاصل از روند درمان و بزرگ ترین دغدغه زندگی خود می دانند. پرستاران به عنوان یکی از اهداف اساسی اقدامات خود، وظیفه تسکین این درد را بر عهده دارند. براین اساس، این مطالعه با هدف تعیین تاثیر دو داروی موضعی پیروکسیکام و املا بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول در بیماران همودیالیزی انجام شد.

  مواد و روش ها: این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی بر روی 75 بیمار مراجعه کننده به بخش دیالیز بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد 1392 انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به سه گروه A(پیروکسیکام)، گروه B(املا) و گروه C(پلاسبو) تقسیم شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه شامل سه بخش اطلاعات دموگرافیک، مقیاس دیداری اندازه گیری درد(VAS) و چک لیست عوارض جانبی احتمالی داروها می باشد. شدت درد حین کانولاسیون فیستول در سه گروه، در دو نوبت قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون­های آماری کروسکال والیس و من ویتنی و  نرم افزار spss19 استفاده شد.

  یافته‌ها: براساس نتایج بین میانه شدت درد در سه گروه قبل و پس از مداخله اختلاف آماری معنی داری وجود داشت(p<0/001). بیشترین میزان میانه کاهش شدت درد به ترتیب در گروه املا، پیروکسیکام و پلاسبو بود. در ضمن در 16% از بیماران گروه املا عوارض جانبی کوتاه مدت، سفیدشدگی ناحیه فیستول دیده شد.

  نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که پماد املا و ژل پیروکسیکام در کاهش درد ناشی از کانولاسیون فیستول بیماران دیالیزی مؤثر بوده است، لذا  براساس نتایج این مطالعه می توان پیشنهاد نمود که از پماد املا و ژل پیروکسیکام به عنوان روشی آسان و با قابلیت کاربرد توسط خود بیمار، جهت کاهش درد حین کانولاسیون فیستول بیماران همودیالیزی مورد استفاده قرار گیرد.

   

  واژه‌های کلیدی:ژل پیروکسیکام ،پماد املا، درد، کانولاسیون، فیستول ،بیماران همودیالیزی

  بیان مساله

  بیان مساله:

  بیماری مزمن کلیه1 طیفی از فرایند های پاتوفیزیولوژیک مختلف، مرتبط با عملکرد غیر طبیعی کلیه و یک کاهش پیشرونده در میزان فیلتراسیون گلومرولی2(GFR) است[1]. لفظ دلسرد کننده بیماری کلیوی مرحله نهایی، بیان کننده مرحله ای از نارسایی است که در آن تجمع مواد سمی ، مایعات و الکترولیت ها که به طور طبیعی توسط کلیه دفع می شوند، باعث ایجاد سندرم اورمیک3 می شود. این سندرم منجر به مرگ بیمار شده، مگر در حالتی که مواد سمی توسط درمان های جایگزین کلیه، استفاده از دیالیز4 یا پیوند کلیه5 ، برداشته شوند[1].

  سالیانه میلیون ها نفر از این بیماری رنج می برند و هزینه های مالی بسیار زیادی در سیستم سلامتی و بهداشت صرف آن می شود. در ایالات متحده بیماری کلیوی یکی از علل اساسی گرفتاری و مرگ و میر می باشد. شیوع نارسایی کلیه 3500 مورد جدید در سال است و شیوع بالای 1000 مورد به ازای یک میلیون جمعیت در کشور های توسعه یافته پیش بینی می شود[2]. در حال حاضر، شیوع نارسایی مزمن کلیه در سراسرجهان در حال افزایش می باشد.

  در سال 2000 تعداد بیماران نارسایی مزمن کلیه تحت درمان در سراسر جهان حدود 1100000 نفر بود، در پایان سال 2009 تعداد این بیماران به2654000  نفر رسید (که با افز ایش 7-6 درصدی، دارای رشد معنی داری بیش تر از جمعیت جهان بوده است) [3]. تخمین زده می شود که در سال 2020 میلادی تعداد بیماران همودیالیزی به 3500000 نفر برسد[4].

   

   

  1.Chronic renal failure          2.Glomerular filtration 

  3. Uremic syndrome             4.Dialysis

  5. kidney transplant

  بروزکلی این بیماری ۲۶۰ مورد در هر یک میلیون نفر جمعیت درسال است و هر ساله تقریباً ۶ درصد افزایش می یابد[1]. در ایران شیوع و بروز آن234/49به ازای هر میلیون نفر در سال1380[5]  به 863/357 به ازای هر میلیون نفر در سال 1386 افزایش یافته است[6] و طبق گزارش های موجود، شیوع این بیماری در حال افزایش است[7و8].

  در ایران میزان رشد این بیماری از متوسط رشد جهانی بیشتر است و در حدود 12 % در سال است. برطبق گزارشهای مرکز تحقیقات بیماران کلیوی و پیوند کلیه ایران در سال 1386 ، حدود 29000 نفر از بیماران مبتلا به نارسایی مرحله پایانی کلیه 1 تحت درمان بودند که از این تعداد 14000 نفر 5/48% تحت درمان با همودیالیز2 قرار داشتند [9].  

  با توجه به میزان شیوع و بروز بالای این بیماری کنترل و درمان آن ازاهمیت بسزایی برخوردار است. از روش های مهم کنترل و درمان آن می توان، به همودیالیز، دیالیز صفاقی3 و پیوند کلیه اشاره نمود. همودیالیز رایج ترین شیوه درمانی در روش های جایگزین دربیماران با نارسایی کلیه است[7و8] که در ایران و جهان از آن استفاده می شود[6]. دسترسی گسترده به دیالیز باعث شده که زندگی صدها نفر از هزاران بیمار دارای بیماری کلیوی مرحله نهایی (ESRD) طولانی گردد[1]. هدف از دیالیز خارج کردن مواد اضافی بدن و ثبات محیط داخلی بدن است و نیز روشی برای خارج کردن فوری توکسین ها4 و سمومی است که باعث ضایعات و صدمات دائمی یا مهلک می شوند.

  در جهان میزان مرگ و میر بیماران ESRD در اروپا و ژاپن در کمترین حد می باشد، و در کشور های در حال توسعه بعلت محدودیت دسترسی به دیالیز این میزان بسیار بالاست. در ایالات متحده میزان مرگ و میر بیماران تحت دیالیز در حدود 18-20 درصد در سال و میزان بقای 5 ساله تقریبا 30-35 درصد می باشد[1].

  جهت همودیالیز بیماران نارسایی کلیه دسترسی به جریان خون بیمار نیاز است. فیستول5 ، گرافت6 و یا کتتری7 که خون از طریق آن به درون سیستم دیالیز می آید را دسترسی عروقی8 می نامند [1]. هارویچ9، بریسکا10و اپل11 در سال 1966 تکنیک جراحی فیستول بین شریان و ورید را گزارش کردند که امروزه بعنوان بهترین وسیله جهت دستیابی مناسب عروقی برای بیمارانی که احتیاج به همودیالیز مزمن دارند شناخته شده است[10]. فیستول دارای میزان موفقیت طولانی مدت بسیار بالایی در میان تمام گزینه های دسترسی دیالیز است[1] و فیستول شریانی وریدی (AVF)12 را می توان به عنوان استاندارد طلایی جهت دسترسی عروقی در بیماران دیالیزی به حساب آورد[11].

  1.End-stage renal disease (ESRD)          2.Hemodialysis     3.Peritoneal Dialysis                        

  4.Toxins          5. Fistula       6.Graft       7.Catheters            8.Vascular access    

  9.Hurwich      10.Brescia     11.Appel     12.Arteriovenous fistula (AVF)                                           

  فیستول از طریق اتصال شریان به ورید به وجود می آید و باعث می شود ورید نیز خون شریانی داشته باشد، این عمل موجب می شود تا برای دسترسی به جریان خون بتوان از سوزن های بزرگ(بخصوص  G 15) استفاده کرد[1].

  ساعات دیالیز برای اکثر بیماران ESRD  ، در هر هفته بین 9-12  ساعت مورد نیاز است که به سه دوره تقریبا مساوی تقسیم می شود[1] و در هر جلسه جریان خون از طریق دو سوزن ، یکی جهت گرفتن خون و دیگری جهت بازگرداندن مجدد خون به بدن، برقرار می شود[12و13]. بنابراین بیماران با مرحله انتهایی کلیه به طور مکرر با استرس و درد ناشی از300 مرتبه کانولاسیون1  فیستول در سال مواجهند[11و14و15].

  درد2 یک پدیده چند بعدی است که تعریف آن مشکل است، و یک تجربه حسی و فردی است، تجربه دو نفر از درد کاملا شبیه هم نیست[16]. درد تجربه روحی، حسی ناخوشایندی است که با آسیب احتمالی یا حتمی بافت در ارتباط بوده[17] و اغلب با ترس، نگرانی و اضطراب همراه است[18].

  انجمن بین المللی درد(IASP)3 در 1979درد را اینگونه تعریف می کند: درد یک احساس ناخوشایند و یک تجربه عاطفی است که با آسیب های بالقوه یا بالفعل بافتی همراه است[19]. درد نه تنها از بیماری اصلی ناشی می شود، بلکه ممکن است از بسیاری از رویه های تشخیصی ودرمانی تهاجمی مشتق شود[20]. روشهای تشخیصی درمانی جزء پرتنش ترین حوادث پزشکی شناخته شده اند[21]. قرار دادن کتتر داخل وریدی یکی از رایج ترین پروسیجر های تهاجمی دردناک پرستاری است[22و23]. ترس از سوزن در بیمارممکن است موجب هراس4، کاهش یا عدم همکاری، تلاش های مکرر جهت رگ گیری، درد اضافی، طولانی شدن زمان کلی روش های درمانی و عدم موفقیت در روند کلی درمان شود[24].

  مطالعات نشان داده که 3/5% بیماران بزرگسالان دارای ترس شدید و 22 % دچار ترس متوسط از سوزن هستند، درد ناشی از ورود سوزن ها و کاتتر به عروق خونی وقتی  مشکل ساز می شود که تکرار شونده بوده و نیاز به استفاده مداوم از آن ها باشد . بیش از یک پنجم بیماران همودیالیزی درد ناشی از وارد نمودن سوز نهای عروقی را غیر قابل تحمل بیان می کنند [25].

   

   

   

  1. Cannulation                2.Pain         

  3. The International Association for Study of Pain

  4.Phobia

  هم چنین مطالعات نشان می دهد که 47%  بیماران همودیالیزی از سوزن می ترسند  و قرار دادن کاتتر های عروقی را شدیدترین بخش استرس حاصل از درمان و بزرگ ترین دغدغه در هنگام انجام همودیالیز بیان می کنند[26].

  بیماران اغلب هنگامی که تحت یک روش درمانی با کمترین میزان درد ممکن و یا فاقد درد قرار می گیرند، به کادر پزشکی(پزشکان، پرستاران و...) اعتماد پیدا می کنند؛ بنابراین اگر پروسه های درمانی روتین(مثل واکسن زدن، نصب کاتتر وریدی و...) درد نداشته باشند، مقبولیت بیشتری خواهند داشت[27]. از انجا که درک افراد از درد حالتی پویاست، لذا پرستاران باید به مفهوم آن اشراف کامل داشته باشند. به منظور انتخاب راهکارهای مناسب برای کنترل درد، پرستاران بیمار و خانواده و همچنین دیگر اعضای گروه درمانی بایستی همکاری و تعامل نزدیکی با یکدیگر داشته باشند[28].

   بنا به توصیف مک کافری1 در 1979 " درد آن چیزی است که فرد بیان می کند و وجود دارد تا هر زمانی که وی حس می نماید".  تسکین درد بیمار به عنوان یک حقوق انسانی مطرح است و جزو حقوق انسانی بیماران آورده شده است. پرستاران از نظر قانونی و اخلاقی وظیفه تسکین درد بیمار را برعهده دارند. تسکین موثر درد بیماران نه تنها موجب راحتی جسمی بیماران می شود، بلکه موجب ارتقا کیفیت زندگی، برگشت سریع تر به زندگی روزمره و کاهش مدت اقامت در بیمارستان و همچنین کاهش هزینه های وی می شود[28]. درد یک وضعیت تنش زا است که می تواند برالگوی زندگی و سلامت روانی فرد اثر گذار باشد. با علم به اثرات درد بر زندگی بیماران، پرستار می تواند با دید بهتری به بیمار کمک نماید[28]. درد مفهومی چند بعدی دارد که عوامل روانی، روحی، اجتماعی ، فیزیولوژیک و فرهنگی در آن موثر است، لذا تجربه درد در هر فرد با فرد دیگر متفاوت است. پرستار باید تمامی عوامل موثر بر درد را بشناسد و آن را در بررسی و اقدامات خود در نظر بگیرد[28]. مددجویانی که همواره از درد جسمی رنج می برند توانایی کمتری جهت مشارکت در فعالیت های روزمره زندگی دارند. با بررسی این افراد می توان به سطح ناتوانی انها و میزان تطابق فرد با آن پی برد[28]. توجه به مقدار تاثیری که درد بر فعالیت های بیمار گذاشته است دارای اهمیت می باشد. ممکن است شدت درد بیمار به شکلی باشد که سبب انزوای اجتماعی وی شده باشد[28].

   

   

   

  1.McCaffery

  اقدامات پرستاری در اغلب حیطه های پرستاری به منظور ایجاد راحتی مددجویان صورت می گیرد. بسیاری از تئوری های پرستاری، ایجاد راحتی و آرامش بیمار را نیاز اصلی بیمار و هدف اساسی اقدامات پرستاری ذکر کرده اند. هر فردی دارای زمینه های فیزیولوژیکی، اجتماعی،  روحی، روانی و فرهنگی است که روی برداشت وی از درد و یا راحتی تاثیر گذار است[28]. در بین پرسنل مراقبت بهداشتی ، پرستار نقش کلیدی را در کاهش درد ایفا می کند. در دهه های گذشته توجه روزافزونی به نقش پرستاران در کنترل درد شده است و مطالعات مختلف نشان می دهند که جایگاه و نقش پرستاران به منظور کنترل درد در حرفه پرستاری در حال توسعه است. پرستاران به دلیل نقش محوری در ارائه مراقبت به افراد مبتلا به نارسایی مزمن کلیه، می توانند در تسکین درد این بیماران موثر می باشد[29].  

  در گذشته درد به عنوان یک نشانه و علامت  بیماری در نظر گرفته می شد، اما امروزه به درد به عنوان یک بیماری مجزا و جداگانه توجه می شود. درد چیزی فرا تر از یک احساس فیزیکی مرتبط با یک محرک خاص است[28]. تجربه درد یک مسئله چند بعدی و مشتمل بر اجزا جسمی (فیزیکی) ، عاطفی و شناختی است. محرک درد می تواند ماهیت فیزیکی و یا روانی داشته باشد. درد می تواند موجب تحلیل انرژی افراد باشد و بر ارتباطات فردی و تعاملات اجتماعی و درک وی از مفهوم زندگی تاثیر گذار باشد. درد را نمی توان با معیار های عینی سنجید. غالبا فردی که درد میکشد، می تواند محل درد را مشخص کرده و چگونگی آن را توصیف نماید. اثبات اینکه درد بیمار واقعی است جزو مسئولیت های مددجویان نیست و پرستار مسئول است که وجود درد مددجو را باور نماید. [28].گرچه شناخت و مبارزه بادرد و درمان و تسکین آن یکی از مسئولیت های کادر درمانی است اما بسیاری از پرستاران احساس می کنند که درد را فقط می توان کاهش داد و قادر به کنترل و پیشگیری از آن نیستند، در حالی که پیشگیری از درد بر اساس اعتقادات بشر دوستانه و اصول پزشکی و فیزیولوژی  به مراتب بهتر از درمان است[30و31و32].

  بنابراین یافتن روش هایی مناسب جهت کنترل درد حین وارد نمودن کاتتر یا سوزن به داخل عروق بسیار اهمیت دارد[33]. برای اینکار باید از روشهای راحت، سریع الاثر، ارزان و مؤثر در کاهش و تسکین درد استفاده و از عوارض سوء آن جلوگیری نمود[34]. جهت تسکین درد، روش های دارویی و غیردارویی زیادی وجود دارند که در برخی موارد تأثیر این روش ها بر کاهش درد بیماران مورد سوال است[28] .

   

  روش استاندارد برای ایجاد حس بی دردی پوست،  شامل تزریق سطح پوست ولایه های زیرین پوست  توسط لیدوکائین1 و پریلوکائین 2 با استفاده از سوزن نازک می باشد[35]. با توجه به این که تزریق ماده بی حسی دردناک بوده و یک ریسک جراحت توسط سوزن ایجاد می شود و همچنین باعث ناراحتی، ترس و اضطراب خواهد شد؛ بنابراین استفاده از آن در رگ گیری منطقی به نظر نمی رسد. از این رو بهتر است که یک ترکیب دارویی موضعی که فواید قابل توجهی در ممانعت از پروسه درد دارد، استفاده شود[24و36]. از تکنیک های بی حسی موضعی مؤثر در کاهش درد بیماران  استفاده از ژل3، پماد4، پچ5، و اسپری6 موضعی بی حس کننده می باشد که می تواند درد ناشی از اقدامات پزشکی مثل رگ گیری را کاهش دهد[37].  بی حسی موضعی یکی از روشهای رایج جهت غلبه بر درد ناشی از کانولاسیون می باشد[38] و تحقیقات قبلی موثر بودن استفاده از پماد های بی حس کننده موضعی را در کاهش درد ناشی از کانولاسیون فیستول ، در بیماران دیالیزی بیان می کنند [39و40]. از فواید دیگر داروهای موضعی لوکالیزه بودن عمل آن با جذب سیستمیک جزئی، تجویز راحت و قابلیت کاربرد آن توسط خود بیمار می باشد[41].

  یکی از داروهای بی حس کننده موضعی پماد املا7، مخلوط یوتکتیک ترکیبی از لیدوکایین 5/2 درصد و پریلوکایین 5/2 درصد می باشد، به این مخلوط EMLA اطلاق می گردد [42]. کلمه یونانی یوتکتوس8 به معنای ماده ای است که آسان ذوب یا حل می شود و یوتکتیک میکسچر9یعنی مخلوطی که در حرارتی پایین تر از نقطه ذوب مواد متشکله خود ذوب می گردد[42]. داروی فوق  مورد تایید انجمن غذا و دارو بوده و با تغییر در دپولاریزاسیون10 غشا سلولی نسبت به یون سدیم هدایت تکانه عصبی را مسدود می نماید[43].

   این دارو از پوست سالم نفوذ کرده و بی دردی را در لایه های سطحی پوست در چندین میلی متر فراهم می نماید[44]، جهت تاثیر باید پماد تقریبا 60 دقیقه قبل از انجام پروسیجر در محل مورد نظر مالیده و با پانسمان بسته شود[44و45]. یافته های مطالعات مشابه نشان می دهد که ترکیب فوق در کاهش درد واکسیناسیون[46]، کانولاسیون فیستول در بیماران دیالیزی[47] و رگ گیری با آنژیوکت در زنان تحت عمل سزارین انتخابی [48]  موثر بوده است.

   

  Abstract

   

  Background: Patients with end-stage renal failure, recurrent fistula cannulation pain as severe stress from their life and in the treatment of major concern to know. Nurses as one of the main targets of their actions, they have the duty to relieve the pain. Accordingly, this study was conducted to determine the effectiveness of two topical piroxicam and EMLA on fistula cannulation pain intensity in Hemodialysis patients.

   

   

  Materials and Methods: This study is a clinical trial was conducted on 75 patients undergoing dialysis unit in Khorramabad Shohada hospital in 2013. Patients were randomly divided to three groups: A Group (piroxicam), B Group (EMLA) and C Group (placebo). Data collection tools included three sections: demographic information, Visual Analogue Scale (VAS) and a checklist for possible side effects of  the drugs. Pain intensity during fistula cannulation  in three groups on two occasions, before and after intervention, were measured. The collected data were then analyzed using Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests and were used spss19 software.

   

   

  Results: The median pain intensity before and after the intervention in three groups, was significantly differenced (p <0/001). The highest median pain intensity reduction was in the EMLA, piroxicam and placebo group respectively. In addition, a short term side effect (blanching) in 16% of subjects was detected with EMLA group.

  Conclusion:The results showed that EMLA cream and piroxicam gel was effective in reducing the pain intensity of fistula cannulation in dialysis patient. Therefore, our study recommends to use EMLA cream and piroxicam gel as a easy method with ability to work by patients, to reduction  pain during  fistula cannulation  in dialysis patients.

  Keywords: Piroxicam, EMLA, Pain, Cannulation, Fistula, Hemodialysis

 • فهرست:

  فصل اول:

  بیان مساله ........................................................................................................................................................ 1

  فصل دوم:

  چارچوب پنداشتی و مروری بر متون........................................................................................................... 10

  2-1.چارچوب پنداشتی.................................................................................................................................. 11

  2-1-1. اناتومی و فیزیولوژی کلیه................................................................................................................ 11

  2-1-1-1.عملکرد کلیه ها............................................................................................................................ 13 

  2-1-2. نارسایی کلیه.................................................................................................................................... 13  

  2-1-2-1. نارسایی حاد کلیه....................................................................................................................... 14  

  2-1-2-2. نارسایی مزمن کلیه.................................................................................................................... 14 

  2-1-3. انتخاب های درمانی برای بیماران ESRD.................................................................................. 16  

  2-1-3-1. دیالیز............................................................................................................................................ 17    

  2-1-3-2. همودیالیز................................................................................................................................... 17  

  2-1-4. ارتباط فیستول و درد حاد در بیماران دیالیزی........................................................................... 19  

  2-1-5. درد..................................................................................................................................................... 20  

  2-1-5-1. انواع درد....................................................................................................................................... 21

  2-1-5-2. ویژگی های درد.......................................................................................................................... 22

  2-1-5-3. عوامل موثر بر درد..................................................................................................................... 24 

  2-1-6. اثرات درد بر مددجویان................................................................................................................. 25  

  2-1-7. اقدامات کنترل درد........................................................................................................................ 28  

  2-7-1-1. اقدامات غیر دارویی برای کنترل درد..................................................................................... 28 

  2-1-7-2. اقدامات دارویی برای کنترل درد های حاد............................................................................ 29  

  2-2. بررسی متون........................................................................................................................................ 33    

  فصل سوم:

  مواد و روش ها ............................................................................................................................................... 38

  3-1. اهداف، پیش فرض ها و فرضیات تحقیق.......................................................................................... 39

  3-1-1.هدف کلی........................................................................................................................................... 39

  3-1-2.اهداف جزئی..................................................................................................................................... 39

  3-1-3.پیش فرض ها.................................................................................................................................... 39

  3-1-4. سؤالات یا فرضیات تحقیق با توجه به اهداف طرح.................................................................... 40 

  3-2.تعریف واژه ها......................................................................................................................................... 40

  3-2-1.تعریف نظری واژه ها......................................................................................................................... 40

  3-2-2. تعریف عملی واژه‌ها......................................................................................................................... 40

  3-3. معیارهای پذیرش و خروج نمونه........................................................................................................ 41

  3-3-1. معیارهای پذیرش نمونه.................................................................................................................. 41

  3-3-2.معیارهای خروج نمونه.................................................................................................................... 42

   3-4.متدولوژی و روش اجرا........................................................................................................................ 42 

  3-5.نحوه‌ی تجزیه و تحلیل اطلاعات/ روش‌های آماری مورد استفاده............................................... 45

  3-6. محدودیت­ها و متغیرهای قابل کنترل............................................................................................. 45

  3-7. نکات اخلاقی........................................................................................................................................ 45

  فصل چهارم:

  نتایج و یافته ها.............................................................................................................................................. 46

  4-1. مقایسه آزمودنی ها از نظر متغیرهای زمینه ای به تفکیک گروه مورد آزمایش......................... 47

  4-1-1. مقایسه بیماران براساس گروه سنی و نوع گروه آزمایش........................................................... 47

  4-1-2. مقایسه بیماران براساس جنسیت و نوع گروه آزمایش............................................................. 48

  4-1-3. مقایسه بیماران براساس سطح تحصیلات  و نوع گروه آزمایش............................................... 49

  4-1-4. مقایسه بیماران براساس عمر فیستول و نوع گروه آزمایش...................................................... 50

  4-2. مقایسه میزان درد بیماران قبل و پس از مداخله به تفکیک گروه های مورد آزمایش.............. 51

  4-2-1. مقایسه کلی شدت درد ، قبل و پس از مداخله (بدون توجه به گروه مورد آزمایش)............ 52

  4-2-2. مقایسه کلی کاهش شدت درد ، در گروه های آزمایشی A  ،B وC....................................... 53

  4-2-3. مقایسه دو به دوی گروه های آزمایشی از نظر شدت درد........................................................ 53

  4-3 . مقایسه میزان بروز عوارض جانبی احتمالی کوتاه مدت داروها................................................. 53

  فصل پنجم:

  بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات................................................................................................................ 54

  5-1. فاکتورهای دموگرافیک...................................................................................................................... 55

  5-2. تاثیر مداخله بر شدت درد کانولاسیون فیستول.......................................................................... 56

  5-3. عوارض جانبی داروها.......................................................................................................................... 58

  5-4. کاربرد نتایج در حرفه پرستاری........................................................................................................ 59

  5-5. پیشنهادات برای تحقیقات آینده...................................................................................................... 60

  فهرست منابع  ................................................................................................................................................ 61

  ضمائم ............................................................................................................................................................. 68

  ضمیمه الف (پرسشنامه پژوهش)................................................................................................................ 69

  چکیده انگلیسی ............................................................................................................................................ 71

   

  منبع:

  .کسپر د، برانوالد ی، فیوسی ا، هاوسر س، لانگو د، جامسون ج.اصول طب داخلی هاریسون-کلیه.ترجمه دکتر محمد رضا گنجی، چاپ دوم، تهران،اندیشه رفیع،1388 :138-94.

   

  2. ذاکری مقدم م، علی اصغر پور م.مراقبت های پرستاری ویژه در بخش های CCU ،ICU و دیالیز. تهران،انتشارات اندیشه رفیع،1388: 277-362.

   

  3. Fresenius Medical Care. ESRD patient in 2009, Global view of ESRD Patients [homepage on the internet]. 2011 Sep. Available from: http://vision-fmc.com/? Action = show Detail&id = pag1311&lg = I.

   

  4. Davids MR. Chronic Kidney disease-The silent epidemic.CME 2007; 25: 378-82.

   

  5. Haghighi AN BB, D'Amico M, Locatelli F, Ritz E. The epidemiology of end-stage renal disease in Iran in an international perspective. Nephrol Dial Transplant 2002; 17:28-32.

   

  6. Mahdavi-Mazdeh M ZM, Nafar M. Assessment of management and treatment responses in haemodialysis patients from Tehran province, Iran. Nephrol Dial Transplant 2008;(23):288-93.

   

  7. Burk K, Lemone P. Medical-surgical nursing care. 2nd Ed. New Jersey: Pearson Education.2007;P:234.

   

  8. ملک ف، طوسی ژ، تمدن م، موسوی ش، ملک م، قادری م. نقش فیلترها در هیپوکسی بیماران همودیالیزی. مجله دانشگاه شهید صدوقی 1387 ؛16(1):9-34.

   

  9.Aghighi M, Rouchi HA, Zamyadi M, Mahdavi-Mazdeh M, Norouzi SH, Rajolani H, et al. Dialysis in Iran. Iranian J Kidney 2008; 2: 11-15.

   

  10.Massray SG, Glasswork RJ. Massray & Glasswork’s textbook of nephrology. 4th ed. Philadelphia:Lippincott Williams; 2001;P:376.

   

  11. P B S, Khakha DC, Mahajan S, Gupta S, et al. Effect of cryo-therapy on arteriovenous fistula puncture-related pain in hemodialysis patients. Indian J Nephrol. 2008; 18: 155-158.

   

  12. Choy L, Collier J, Watson AR. Lignocaine-prilocaine cream or amethocaine gel for venepunture. Acta Paediatr 1999; 88: 961–964.

   

  13. Fischbach M, Edefonti A, Schröder C, et al. Hemodialysis in children: general practical guidelines. Pediatr Nephrol 2005; 20: 1054-1066.

   

  14. Quinn RR, Lamping DL, Lok CE, et al. The Vascular Access Questionnaire: assessing patient-reported views of vascular access. J Vasc Access. 2008; 9: 122-128.

   

  15. Crespo Montero R, Rivero Arellano F, Contreras Abad MD, et al. Pain degree and skin damage during arteriovenous fistula puncture. Edtna Erca J 2004; 30: 208–212.

   

  16. Jouce MB, Hakanson Jane H. Medical Surgical Nursing: Clinical management for positive out com. Saunders, ST Louis, Missouri; 2009. P: 351-383.

   

  17. Stright BR. Study guide accompany timbys foundmental nursing skills and concepts. Eighte Ed. Lippincott: Williams&Wilkins Company. 2005;P:142-149

   

  18. Wong, Donnal, et al. Wong's essential of pediatric nursing. Sixth Ed. Mosby company. 2001;P:186.

   

  19. Schere JC, Timby BK, Smith NE. Introductory Medical Surgical Nursing. W.B. philadelphia: Lippincott co; 1999. P: 346.

   

  20. Boggs, Katlldeen underman, Arnold, Elizabeth. Inter personal Relationsips professional communication skills for nurses. Fourth Ed. Saunders company. 2003;P:346

   

  21. Brenna Anderson. Caring for children during procedure: A review of the litrature pediatric nursing. 1994; 20(5):457-45.

   

  22. Brown JA. Using lidocaine for peripheral IV insertions experiences. Med Surg Nurs J. 2003; 12(1): 95-101.

   

  23. Whetshell MV, Coffin DA, LiZARDO-LM. Pediatric nursing, New york: McGraw-Hill, 2000. P: 147.

   

  24. Faisal M, Syed A, and pierce A. The Influence of aEutectic Mixture of Lidocaine and Prilocaineon Minor Surgical Procedure: A Randomized Controlled Double- Blind Trial. Dermatologic Surgery.2009; (35): 1–4

   

  25. Harris TJ, Nazir R, Khetpal P, Peterson RA, Chava P, Samir SS, Kimmel PL. Pain, sleep disturbance and survival in hemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant 2012; 27: 758-765.

   

  26. McLaughlin K, Manns B, Mortis G, Hons R, Taub K. Whypatients with ESRD do not select self-care dialysis as a treatment option. Am J Kidney Dis 2003; 41: 380-385.

   

  27. Hariharan S, Ramsewak R , Chen D, Merritt- Charles L, Bridglal C. A Study of the Efficacy of Diclofenac Iontophoresis for Providing Effective Topical Analgesia. The Internet Journal of Pain. 2007; 5 (10): 1-10.

   

  28.پوتر و پری. اصول پرستاری. تهران، انتشارات سالمی، 1387: 542-502.

   

  29. Tanyi RA, Werner JS. Women's Experience of spirituality within end-stage renal disease and hemodialysis. Clin Nurs Res 2008; 17: 32-49.

   

  30. Morton NS. Acute ediatric pain management (A Practical Guide). Philadelphia: Saunders. 1998; p: 5.

   

  31. Kharasch S, Saxe G, Zuckerman B. Pain treatment: opportunities and challenges. Arch Pediatr Adolesc Med; 2003; 157: 1054–1064.

   

  32. Larsson BA, Tannfeldt G, Lagercrantz H, Olsson GL. Alleviation of the pain of venepuncture in neonates. Acta Paediatr; 1998. 87: 774-779

   

  33. Sinha, P.K., Manikandan S. Reducing venipuncture pain by cough trick. Anesth Analg .2004; 99(3): 952-3

   

  34. Reis EC, Roth EK, Syphan JL, Tarbell SE, Holubkov R. Effective pain reduction for multiple immunization injections in young infants. Arch Pediatr Adolesc Med; 2003;157: 1115–20.

   

  35. Kim J, Yoon J, Yoo B, Lee S, Choe K. The Effect of a Eutectic Mixture of Local Anesthetic Cream on Wrist Pain during Transradial Coronary Procedures. PUBLICATION Sidebars in article.2007; 19 (1): 467-478.

   

  36. Hijazi R, student M , Taylor D. Effect of topical alkane vapocoolant spray on pain withintravenous cannulation in patients in emergencydepartments: randomised double blind placebo controlled trial. BMJ. 2009; 338 (215): 357-359.

   

  37. شریفی م، اردوخانی آ.مدیریت درد حاد. انتشارات مسیحا .چاپ اول 1385 :9-11.

   

  38. Irsfeld S, Klement W, Lipfert P. Dermal anaesthesia: comparison of EMLA cream with iontophoretic local anaesthesia. Br J Anaesth 1993; 71: 375–8.

   

  39. Benini F, Gobber D, Lago P, et al. Pain management of arterio-venous fistula cannulation in haemodialysis children: efficacy of EMLA anaesthetic cream. Eur J Pain. 1998; 2: 109-113.

   

  40. Sawyer J, Febbraro S, Masud S, et al. Heated lido-caine/tetracaine patch (Synera, Rapydan) compared with li-docaine/prilocaine cream (EMLA) for topical anaesthesia be-fore vascular access. Br J Anaesth. 2009; 102: 210-215.

   

  41. Minassian VA, Jazayeri A, Prien SD, Timmons RL, Stumbo K. Randomized trial of lidocaine ointment versus placebo for the treatment of postpartum perineal pain. Obstet Gynecol 2002; 100(6): 1239-43.

   

  42. In:  ardent K (ed). Manual of dermatologic theraqeutic.  USA: Little Brown, 1995;261-2.

  43. Tanyal. Rogers and C lynne Ostrow. The use of EMLA cream to decrease venipuncture pain in children. Pediatric Nursing. 2004;P:202.

   

  44. Wong L. Whaley & Wong`s nursing care of infant and children, 8th ed. Mosby Inc, 2007;P:205.

   

  45. Buckley MM, Benfield P. Eutectic lidocaine/ prilocaine cream. A review of the topical anaesthetic/ analgesic efficacy of a eutectic mixture of local anaesthetics EMLA. Drugs. 1993; 46(1): 126-151.

   

  46. نوری شادکام م، نصریانی خ، ایت الهی گ، شکیب م. تاثیر پماد املا بر درد واکسیناسیون کودکان.مجله پرستاری ایران1387؛53(21):2-7.

   

  47.Gülperi Ç, Orhan Ö, Mümtaz Y, Ipek D, Seda, Seza A.Vapocoolant Spray vs Lidocaine/Prilocaine Cream for Reducing the Pain of Venipuncture in Hemodialysis Patients: A Randomized, Placebo-Controlled, Crossover Study.Int.j.m.Med.Sci.2011:623-627.

   

  48. خلیلی شومیا س، صفوی م، یحیایی ش، فراهانی ه. بررسی تأثیر پماد بی حس کننده املا بر شدت درد ناشی از رگ گیری با آنژیوکت در زنان تحت عمل سزارین انتخابی.مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1391؛22(91):82-88.

   

  49. De Jong PC, Verburg MP, Lillieborg S. EMLA® cream versus ethyl-chloride spray: a comparison of the analgesic efficacy in children. Eur J Anaesthesiol 1990; 7: 473–81.

   

  50.  Lander JA, Weltman BJ, So SS. EMLA and amethocaine for reduction of children's pain associated with needle insertion. Cochrane Database Syst Rev. 2006; 3: Review

   

  51.  Hallen B, Carlsson P, Uppfeldt A. Children study of a lignocaine-prilocaine cream to relieve the pain ofvenepuncture. Br J Anaesth 1985; 57: 326–8.

   

  52.  Hahn IH, Hoffman RS, Nelson LS. EMLA-induced methemoglobinemia and systemic topical anesthetic toxicity. J Emerg Med 2004; 26(1): 85-8.

   

  53. Dutta A, Puri GD, Wig J. Piroxicam gel, compared to EMLA cream is associated with less pain after venous cannulation in volunteers. Can J Anaesth 2003; 50(8): 775-8.

   

  54.  Acinturk S,Eroglo A. A clinical comparison of topical piroxicam and EMLA cream for pain relief and inflammation in laser hair removal. Lasers Med Sci 2009;24(4):535-8

   

  55. Ahmadinejad M, Delfan B, Haghdani S, Hashemi M, Khan IA, Tafti MT. Comparing the effect of diclofenac gel and piroxicam gel on mastalgia. Breast J 2010; 16(2): 213-4.

   

  56.گاتزونگ د. فارماکولوژی پایه و بالینی. ترجمه علی­رضا فتح اللهی، چاپ دوم، تهران، انتشارات نسل فردا، 1390: 523-510.

   

  57. Moore RA, Tramer MR, Carroll D, Wiffen PJ, McQuay HJ. Quantitative systemic review of topically applied nonsteroid anti-inflammatory drugs. BMJ 1998; 316(7128): 333-8.

   

  58.اسمیلتزرسوزان س. برونر و سودارث بیماری های کلیه. ترجمه کرجان سید مظهری، چاپ اول، تهران، انتشارات بشری، 1386: 85-53.

   

  59. عسگری م، هوشمند مطلق ن، سلیمانی م، قربانی ر. تأثیر اسپری لیدوکائین بر شدت درد حین وارد نمودن سوزن های عروقی در بیماران همودیالیزی. کومش 1392؛3 (47): 280-271 .

   

  60. Agarwal A, Gautam S, Gupta D,Singh U. Transdermal diclofenac patch vs eutectic mixture of local anesthetics for venous cannulation pain. CAN J ANESTH 2007; 54(3):196–200.

   

  61. Galinkin J, Rose J, Harris K, Watcha M. Lidocaine Iontophoresis Versus Eutectic Mixture of Local Anesthetics (EMLA®) for IV Placement in Children. Anesth Analg 2002;94:1484 –8.

   

  62. نیک فرید ل، قمریوسفی ر، نمازیان م، نامدار ف، اعظم نظامی م. بررسی مقایسه ای دو روش استفاده از یخ و کرم   EMLA در کاهش درد ناشی از رگ گیری در کودکان بستری در بخش اورولوژی بیمارستان مرکز طبی کودکان 1387. پژوهش پرستاری1389؛16(5) :37-32 .

   

  63. پورموحد ز، سلیمی ط ، دهقانی خ،  یاسینی م ، شکیبا م، توانگرح، شهری ط. مقایسه دو روش موسیقی و کرم بی حسی EMLA برشدت درد ناشی از رگ گیری در کودکان. فصلنامه پرستاری ایران 1387؛21(55):52-48.

   

  64. تایلور ز. اصول پرستاری داخلی جراحی. ترجمه زهرا مهدوی، هاجرخاتون شکری پور، فاطمه احمد لاریجانی. تهران، انتشارات بشری،12:1387.

   

  65. Williamson A, Hoggart B. Pain: a review of three commonly used pain rating scales. J Clin Nurs 2005; 14: 798-804.

   

  66. Smeltzer S, Bare B, Hinkle J, Sheever, K. Textbook of Medical-Surgical Nursing. Elevent Edition, 11thed. Wiliams Lippicott and Wilkins, 2008.

   

  67. نمدی م، موحدپور آ.کیفیت زندگی بیماران بعد از پیوند کلیه در مقایسه با همودیالیز متناوب. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل1388؛9:171-179.

   

  68. نابایی ب، شاهیزاده آ، دبیران س.کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی. مجله اکتا دانشگاه علوم پزسکی ایران1380؛39:70-75.

   

  69. اصغری م، سلیمانی م. کتاب جامع پرستاری مراقبت های ویژه CCU, ICUو دیالیز. انتشارات بشری1391:391-393.

   

   

  70.Van Loon MM, Goovaerts T, Kessels AG, van der Sande FM, Tordoir JH. Buttonhole needling of haemodialysis arteriovenous fistulae results in less complications and interventions compared to the rope-ladder technique. Nephrol Dial  Transplant 2010; 25: 225-230.

   

  69. منفرد م، ارژنگ پور ر، موسویان روشن ضمیر س، اقاجانی نرگسی د. دلایل نارسایی مزمن کلیه در بیماران همودیالیزی استان گیلان. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان1382؛12:76-83.

   

  72.Noblat AC, Lopes MB, Lopes GB, Lopes AA. Complications of hypertension in men and women seen in a referral outpatient care unit. Arq Bras Cardiol 2004; 83: 314–319.

   

  73. حاجی حسینی ف، بهشتی ز، نظری ر، رضایی ر،حاجی احمدی م. مقایسه تاثیر کمپرس گرم مرطوب و ژل موضعی پیروکسیکام بر فلبیت ناشی از کاتتر وریدهای محیطی. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی بابل1386؛9(3):37-33.

   

  74. Bergquist D, Brunkwall J, Jensen N, Persson NH. Treatment of superficial thrombophlebitis: a comparative trial between placebo, hirudoid cream and piroxicam gel. Ann Chir Gynaecol 1990; 79(2): 92-6.

   

  75. Payne James JJ, Bray MJ, Kapadia S, Rana SK, Mcswiggan D, Silk DB. Topical nonsteroidal anti-inflammatory gel for the prevention of peripheral vien thrombophlebitis. A double-blind, randomized, placebo-controlled trial in normal subjects. Anaesthesia 1992; 47(4): 324-6.


موضوع پایان نامه مقایسه تاثیر دو داروی موضعی پیروکسیکام و املا بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول در بیماران همو دیالیزی, نمونه پایان نامه مقایسه تاثیر دو داروی موضعی پیروکسیکام و املا بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول در بیماران همو دیالیزی, جستجوی پایان نامه مقایسه تاثیر دو داروی موضعی پیروکسیکام و املا بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول در بیماران همو دیالیزی, فایل Word پایان نامه مقایسه تاثیر دو داروی موضعی پیروکسیکام و املا بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول در بیماران همو دیالیزی, دانلود پایان نامه مقایسه تاثیر دو داروی موضعی پیروکسیکام و املا بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول در بیماران همو دیالیزی, فایل PDF پایان نامه مقایسه تاثیر دو داروی موضعی پیروکسیکام و املا بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول در بیماران همو دیالیزی, تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر دو داروی موضعی پیروکسیکام و املا بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول در بیماران همو دیالیزی, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر دو داروی موضعی پیروکسیکام و املا بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول در بیماران همو دیالیزی, پروژه در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر دو داروی موضعی پیروکسیکام و املا بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول در بیماران همو دیالیزی, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر دو داروی موضعی پیروکسیکام و املا بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول در بیماران همو دیالیزی, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر دو داروی موضعی پیروکسیکام و املا بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول در بیماران همو دیالیزی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه تاثیر دو داروی موضعی پیروکسیکام و املا بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول در بیماران همو دیالیزی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه تاثیر دو داروی موضعی پیروکسیکام و املا بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول در بیماران همو دیالیزی, پروژه درباره پایان نامه مقایسه تاثیر دو داروی موضعی پیروکسیکام و املا بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول در بیماران همو دیالیزی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر دو داروی موضعی پیروکسیکام و املا بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول در بیماران همو دیالیزی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر دو داروی موضعی پیروکسیکام و املا بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول در بیماران همو دیالیزی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر دو داروی موضعی پیروکسیکام و املا بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول در بیماران همو دیالیزی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر دو داروی موضعی پیروکسیکام و املا بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول در بیماران همو دیالیزی, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر دو داروی موضعی پیروکسیکام و املا بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول در بیماران همو دیالیزی

زمینه و اهداف: لیکن پلان یک بیماری التهابی نسبتا شایع با اتیولوژی نامعلوم است و خصوصا نوع اولسراتیو آن بعنوان یک بیماری پیش بدخیم شناخته می شود.اما علی رغم این مورد، هنوز درمان شناخته شده ای برای آن وجود ندارد.یکی از داروهای جدیدی که نظر برخی از محققین را به خود جلب کرده است داروی مایکو فنولات مفیتیل Mycophenolate Mofetil(MMF) می باشد.تاثیر این دارو به صورت خوراکی بر روی برخی ...

پایان­نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش مراقبت های ویژه) چکیده مقدمه: سوء­ تغذیه، یک اختلال تغذیه ­ای ناشی از کاهش یا عدم تعادل دریافت انرژی، پروتئین، ویتامین و املاح معدنی است. از جمله بیمارانی که سوء­تغذیه انرژی- پروتئین در بین آنان شیوع بالایی دارد، مبتلایان به مراحل نهایی بیماری کلیوی می­باشند. با وجود تحقیقات زیاد در ارتباط با شیوع سوء­تغذیه در بین بیماران ...

چکیده مقدمه: در بیماری نارسایی انتهایی کلیه لازم است خانواده اقدامات حمایتی را برای بیمار دیالیزی­اش چه در منزل و چه در مراکز سرپایی مثل بخش­های دیالیز بیمارستان انجام ­دهد. مراقبین این بیماران اغلب زمان زیادی را برای مراقبت از ایشان صرف می­کنند و خستگی و فشار مراقبتی زیادی را تحمل­ می­کنند. هدف: این مطالعه به منظورتعیین میزان فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: عمومی مقدمه دیابت نه تنها به عنوان یک بیماری شایع بلکه یک مشکل بزرگ بهداشتی است که در دنیای معاصر پراکندگی گسترده‌ای پیدا کرده است. دیابت یا بیماری قند یک اختلال متابولیک (سوخت و سازی) در بدن است. در این بیماری توانایی تولید انسولین در بدن از بین می‌رود و یا بدن در برابر انسولین مقاوم شده و بنابراین انسولین تولیدی نمی‌تواند ...

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه چکیده مقدمه و هدف : همودیالیز منجر به تغییر در شیوه زندگی و وضعیت سلامت فرد می­شود که نه تنها سلامت جسمی بلکه دیگر ابعاد سلامتی را نیز به مخاطره می­اندازد که همه این عوامل کیفیت زندگی بیمار را تحت تاثیر قرار می­دهد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر بازتوانی برکیفیت زندگی، میزان امید و افسردگی بیماران تحت همودیالیز شهرستان ...

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته پرستاری مراقبت های ویژه چکیده: مقدمه: امروزه یکی از راه های تهاجمی متداول در امر مراقبت های درمانی استفاده از تزریقات وریدی است، و مانند هر روش دیگری دارای عوارض زیادی است که شایع ترین آنها فلبیت است و یکی از اهداف درمانی پیشگیری از آن می باشد. براین اساس، این مطالعه با هدف تعیین تاثیر پماد کلوبتازول با پماد نیتروگلیسیرین بر پیشگیری از فلبیت ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری چکیده مقدمه : امروزه با توسعه ی علم پزشکی و تکنولوژی مربوط به آن ، به تدریج بیماری سرطان در کودکان و نوجوانان از یک بیماری حاد و کشنده ، به یک بیماری مزمن تبدیل شده و میزان بقاء افزایش یافته است. هدف از درمان هایی که امروزه برای کودکان سرطانی استفاده می شود ، نه تنها افزایش میزان بقاء بلکه همچنین افزایش کیفیت زندگی این ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی ( M.A) گرایش: بالینی چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی میزان شیوع اختلال افسردگی در بیماران مصروع می باشد. به همین منظور پژوهش گر با توجه به جنسیت، سطح تحصیلات، سن و وضعیت اقتصادی بیماران میزان افسردگی را در بیماران مصروع برآورد کرده است. روش تحقیق حاضر ارزشیابی، از نوع تحقیقات توصیفی می باشد به این صورت که گروهی از بیماران مصروع به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش: روانشناسی بالینی چکیده : هدف از پژوهش حاضر مقایسه ابعاد کمال گرایی ، سیستم مغزی / رفتاری و تاب آوری در بیماران عروق کرونر و افراد عادی است .برای این منظور 150 نفر افراد کرونری قلب و 150 نفر افراد سالم با میانگین سنی 44 سال به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند .از بین بیمارستان های تهران 3 بیمارستان به تصادف انتخاب شد و از افراد ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری(رشته مراقبت های ویژه) چکیده مقدمه:زخم فشاری، یک آسیب بافتی است که به واسطه فشار ایجاد می شود و می تواند پوست، عضله، بافت همبند، غضروف و استخوان را درگیر کند. زخم فشاری، یک فرایند دردناک، ناتوان کننده می باشد و سلامتی فرد را با افزایش مرگ ومیر و ناخوشی برحسب افزایش طول مدت بستری، افزایش میزان عفونت و افزایش نیاز برای روش های جراحی به ...

ثبت سفارش