پایان نامه بررسی ابعاد رضایت شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت

word 1 MB 32015 136
مشخص نشده کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۲,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مقدمه: نیروی انسانی به عنوان مهمترین عامل توسعه در هر سازمان در نظر گرفته می­شود. در سیستم بهداشت و درمان نیز به عنوان بازوی ارائه کننده خدمات می باشد و سهم مهمی در سلامت جامعه دارد. کیفیت ارائه خدمات مستلزم حفظ و ارتقاء سلامت ارائه دهندگان خدمات می باشد. از طرفی، یکی از جنبه های تاثیر گذار بر سلامتی، شغل فرد است. رضایت از کار در بین کارکنان یک سازمان علاوه بر فراهم کردن زمینه­های ارضاء روحی و معنوی افراد، موجبات افزایش کارآیی و بهره­وری را فراهم می­سازد.

  هدف: این مطالعه با هدف تعیین ارتباط ابعاد رضایت شغلی با سلامت عمومی کارکنان مراکز بهداشتی- درمانی انجام شده است.

  مواد و روش­ها: این پژوهش، مطالعه­ای توصیفی- تحلیلی است. در این مطالعه از روش سرشماری برای نمونه گیری استفاده گردید.252 نفر از کارکنان مراکز بهداشتی در این مطالعه شرکت کردند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه رضایت شغلی((JDI، سلامت عمومیGHQ) ) و پرسشنامه ویژگیهای دموگرافیک بود که پس از بررسی روایی و پایایی بکار گرفته شد. داده­ها با آزمون­های آماری توصیفی و استنباطی به کمک نسخه 16 نرم افزار SPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج: یافته­ها نشان داد تنها 6/47% کارکنان از سلامت عمومی مطلوب برخوردار بودند. 16/63% از کارکنان از شغل خود رضایت داشتند و بیشترین میزان رضایت در بعد همکار (83/76% ) و کمترین میزان در بعد حقوق و مزایا (5/41% ) بود. مدل رگرسیون لوجستیک چند­گانه نشان داد که با تعدیل متغیرهای زمینه­ای و مداخله­گر، از بین ابعاد مورد بررسی رضایت شغلی، بعد همکار(049/0>p) و بعد شرایط محیط کار(043/0>p) با سلامت عمومی در ارتباط بودند و از بین متغیر­های فردی و اجتماعی مورد بررسی، میزان تحصیلات (043/>p) و داشتن پست مدیریتی (035/0>p) پیش­بینی کننده سلامت عمومی بودند.

  نتیجه­گیری: یافته­های این پژوهش، بیانگر اهمیت افزایش میزان رضایت شغلی در ابعاد همکار و شرایط محیط کار برای ارتقاء سلامت عمومی کارکنان مراکز بهداشتی- درمانی می­باشد. آگاه نمودن مسئولین از نتایج این تحقیق می­تواند گام مهمی در جهت کاهش اختلال سلامت کارکنان و افزایش کیفیت خدمات رسانی آنان باشد.

  کلید واژه: رضایت شغلی، بهداشت و تندرستی، کارکنان بهداشت و درمان

   

  بیان مساله:

      یکی از مسئولیت‌های هر نهاد اجتماعی، نیل به اهدافی است که علت وجودی آن نهاد را شکل می‌دهد. تحقق اهداف سازمان در گرو همکاری و هماهنگی تمامی عواملی است که تعامل نظام‌مند آنها با یکدیگر،  به وجود سازمان معنا می‌بخشد. در این میان، نقش یک عامل، برجسته تر از سایر عوامل می باشد و آن نیروی انسانی در تمام سطوح سازمان است که باید به آن بعنوان یک عامل ذی شعور و دارای نیازهای مادی و معنوی، اهداف فردی، توقعات گروهی و سازمانی، بیش از سایر عوامل توجه شود(1). نیروی انسانی به عنوان مهمترین عامل توسعه در هر کشور و سازمان در نظر گرفته می­شود. اگر در گذشته، کار، سرمایه و زمین عوامل اصلی تولید به حساب می­آمدند، امروزه تغییرات فناوری، نیروی انسانی و افزایش بهره­وری به عنوان عوامل رشد، توسعه و موتور محرکه برای دستیابی به اهداف سازمان تلقی می­شوند. تجارب ارزنده سازمانهای موفق و پیشرو درباره ارزش نیروی انسانی مبین اهمیت سرمایه­ی انسانی شاغل در آن سازمانهاست(2). تحقیقات انجام شده بیانگر این است که نیروی انسانی تربیت یافته و ماهر می­تواند حلال بسیاری از مشکلات در سازمان باشد(3).

      به باور مورگان[1] سازمانها، دارای مفاهیم و ابعاد زیادی هستند; منابع انسانی یکی از ارزشمند ترین ابعاد سازمان است که با تلاش همگانی، ایجاد هماهنگی میان نیروی انسانی و سایر اجزای سازمان و بکارگیری صحیح آن، می­توان اهداف سازمانی را تحقق بخشید(4و5). از آنجا که کارآیی نیروی انسانی همیشه براساس محاسبات اقتصادی قابل پیش­بینی نیست و عوامل متعدد دیگری که برخاسته از نیازهای برتر انسان در ابعاد اجتماعی، احترام و خودیابی است، در این زمینه موثر است. رضایت شغلی، از میان پدیده‌ها و عوامل مختلفی که بر بازده شغلی و سطح کارآیی فرد در سازمان تاثیر گذار است، اهمیت و حساسیت خاصی دارد، چرا که اگر در سازمان، انسان و خشنودی و رضایت شغلی او مقدم بر هدفهای دیگر نباشد، آن سازمان محکوم به فروپاشی است. رضایت شغلی تاثیر متقابل روی فرد و سازمان دارد، از یک طرف، فرد همراه با خواستها و آرزوهایی به سازمان می‌پیوندد و دستیابی به این آمال در فرد ایجاد رضایت می‌نماید و این رضایت شغلی خود باعث نوآوری و خلاقیت در کار و افزایش تعهد و بازده فرد می‌شود و از طرف دیگر، طی فرآیند کسب رضایت کاری افراد، سازمان دارای پویایی گشته و به اهداف خود نزدیک می‌گردد(6).

       به اعتقاد الن بیچ[2]، رضایت شغلی کارکنان علاوه بر اینکه توجه به کرامت انسانها دارد، در افزایش بهره­وری نیز موثراست. چرا که در صورت بهبود رضایت افراد از کار خود و تامین نیازها و سلامت روحی و جسمی آنها، سازمان  قادر خواهد بود حرکتی مداوم را به سوی رشد، کمال و رسیدن به سطح بالاتری از بهره­وری در جهت اهداف اساسی و وجودی سازمان طی کند. رسیدن به احساس رضایت از کار در بین کارکنان یک سازمان علاوه بر فراهم کردن زمینه‌های ارضاء روحی و معنوی افراد و میدان ندادن به احساسات نامطلوب در حین کار، موجبات افزایش کارآیی و بهره‌وری را فراهم می‌سازد و این امر، از جمله اهداف عمده نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت دستیابی به توسعه‌ی انسانی و اسلامی است. تجربه کشورهای موفق جهان نیز موید این مطلب است که در مقایسه بین عوامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی، آنچه اهمیت اول را دارد، توجه به ارزش‌های انسانی و ابعاد رضایت کارکنان در محیط کار و خارج از آن است(7). افزایش رضایت شغلی کارکنان به موفقیت بیشتر سازمان منجر می­شود و آن هم به نوبه خود موجب افزایش رضایت شغلی می­گردد. این رابطه متقابل فزاینده به ایجاد روحیه بهتر و ترک خدمت کمتر منجر می­شود(8).

      در حالیکه نزدیک به یک قرن از بررسی­هایی در مورد رضایت شغلی و انگیزش توسط ثراندایک[3] می­گذرد، هنوز دانشمندان تاکید دارند که این سری فعالیت­ها به بررسی و تحقیق بیشتری نیاز دارند(2). فیشر و هانا[4]، رضایت شغلی را عاملی روانی قلمداد می­نمایند و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می­انگارند. یعنی اگر شغل مورد نظر لذت مطلوب را به فرد بدهد در این حالت فرد از شغلش راضی است. در مقابل، چنانچه شغل مورد نظر رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد، در این حالت، فرد شروع به مذمت شغل می­نماید و در صدد تغییر آن بر می­آید(9). بنابراین میزان رضایت شغلی نمادی از نگرش هر فرد نسبت به شغل خویش است.  این نگرش حاصل تعامل عوامل متعدد است، رضایت شغلی از تاثیر و تاثر، ارتباط متقابل عوامل و عناصر فراوان شخصیتی و فردی، درون سازمانی و برون سازمانی، حاصل می‌شود. لذا رضایت شغلی تحت تاثیر عوامل مختلف ایجاد می­گردد. عوامل شخصیتی و فردی چون انگیزه‌ها، نیازها و… ، عوامل درون سازمانی همچون ابعاد مختلف کار، ماهیت کار، همکاران و… و عوامل برون سازمانی مثل، محیط اجتماعی، وضعیت اقتصادی، سیاسی و… پس رضایت شغلی حاصل تعامل این عوامل متعدد است.

     پرینگتون (1994) بر اساس مطالعه­ای نشان داد که سه دسته عوامل با رضایت شغلی هر سازمان در ارتباط می­باشد. از این جمله، ویژگیهای شغل مانند حقوق و مزایا و وضوح نقش کارکنان، ویژگیهای سازمان مانند امکانات تکنولوژیکی و فنی آن، اهمیت دادن به نظرات کارکنان و فراهم آوردن شرایط مناسب جهت مشارکت آنان در تصمیم­گیریهای مهم سازمان و ویژگیهای افراد شاغل در سازمان مانند سن، تحصیلات و سابقه خدمت کارکنان را بیان داشته است(10). پس می­توان رضایت شغلی را نسبت به هر یک از ابعاد شغل مورد سنجش قرار داد و تعیین نمود که کدام جنبه از ابعاد شغل برای دارندگان آن دارای اهمیت بیشتری است و موجبات رضایت یا عدم رضایت را فراهم می­آورد. کندال[5] و اسمیت[6] به ابعاد ششگانه شغلی اشاره کرده اند، که می­توان رضایت هر فرد را در ارتباط با این ابعاد ششگانه شغلی( ماهیت کار، سرپرست، همکار، حقوق ومزایا، ترفیعات و شرایط محیط کار) به دست آورد. بنابراین رضایت شغلی هم شامل آن نگرش کلی می­گردد و هم شامل ابعاد شغل می­شود ، فردی ممکن است نسبت به برخی ابعاد شغل رضایت نداشته باشد ولی به صورت کلی از شغل راضی باشد .

  Introduction: Human resource is considered as the most important development factor in any organization. It is also the arm of the healthcare system and provides an important contribution to public health. Quality of care provision requires maintenance   and promotion of healthcare provider's health. However, an effective factor on health is one's job. Job satisfaction among employees of an organization, in addition to providing   emotional and spiritual satisfaction, provides increased efficiency and productivity.

  Objective: This study aimed to investigate the relationship between job satisfaction dimensions and general health of health-care providers.

  Methods: This study is a descriptive - analytic study. In this study, census method was used to obtain samples. 252 employees of healthcare participated in this study. Job satisfaction questionnaire (JDI), public health (GHQ) and demographic questionnaire were used as data gathering tools after considering the validity and reliability. Data was analyzed using descriptive and analytical tests by SPSS 16.

  Results: The results showed that only 47.6% of staff had good general health. 63.16% of employees were satisfied with their jobs and the highest level of satisfaction was regarding partner (76.83%) and lowest was in the area of ​​salary and benefits (41.5%). Multiple logistic regression models showed that by adjusting the intervening variables, from the scopes assessed, job satisfaction, partner scope (p<0.049) and work condition (p<0.043) were related to general health. And from the social and individual variables studied, level of education (p<0.043) and having a managerial posts (p<0.035) were considered as predictors of public health.

  Conclusions: findings of this study indicates that increasing job satisfaction in partner and work condition aspects is important on general health of health care employees. Informing the authorities of the results of this study is important,in order to reduce the health problems of employees and increase the quality of their services.

  Keywords: Job satisfaction, Health, Health Personnel.

 • فهرست:

  فصل  اول: کلیات

   

  1-1 مقدمه(بیان مسئله)......................................................................................................................... ......................2

  2-1 اهداف  پژوهش(هدف کلی و اهداف ویژه).........................................................................................................8

  3-1 فرضیه تحقیق........................................................................................................................................................9

  4-1 تعاریف واژه ها....................................................................................................................................................9

  5-1 پیش فرض...........................................................................................................................................................12

  6-1 محدودیت ها........................................................................................................................................................12

   

  فصل دوم: زمینه و پیشینه تحقیق

   

  1- 2 چارچوب پژوهش...............................................................................................................................................14

  2-2 مروری بر مطالعات انجام شده..............................................................................................................................37

   

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

   

  1-3 نوع پژوهش..........................................................................................................................................................52

  2-3 جامعه پژوهش......................................................................................................................................................52

  3-3 روش نمونه گیری................................................................................................................................................52

  4-3 مشخصات واحدهای مورد پژوهش......................................................................................................................53

  5-3 محیط پژوهش......................................................................................................................................................53

  6-3 ابزار و روش گردآوری اطلاعات..........................................................................................................................53

  7-3 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار..........................................................................................................................54

  8-3 روش تجزیه و تحلیل داده­ها................................................................................................................................55

  9-3 ملاحظات اخلاقی................................................................................................................................................56

   

   

  فصل چهارم: نتایج تحقیق

                   

  1-4 یافته­های پژوهش..................................................................................................................................................58

  2-4 جداول و نمودارها................................................................................................................................................59

   

  فصل پنجم: بحث و بررسی یافته­ها

   

  1- 5 بحث و تفسیر پژوهش......................................................................................................................................97

  2-5 نتیجه گیری نهایی...............................................................................................................................................108

  3-5 کاربرد یافته­ها و پیشنهادات برای پژوهش­های قبلی...........................................................................................111

   

  منابع و ماخذ.............................................................................................................................................................113

   

  منبع:

   

   

  1- Mostafaie F., Roshan R., The Relationship between Personality Traits and Job Satisfaction in Rahvar Police Officers in Tehran. Journal of Police Science, 2011, 11(4); 183-206.

  2- Nasrabadi H., Rajaie S., Salimi Gh., et al. The Relationship Between the Natural of Job and Job Satisfaction. Journal of Management, 2010, 9(1); 57-76.

  3- Purghaz A., Nastizaee N., Hezaremoghadam M., Job Satisfaction of Nursing Staff in Zahedan Hospital. Quartery  Journal of Orumia Nursing University, 2011 ,8(3); 139-143.

  4- Abedi L., Mazruee H., Individual Factors Affecting Military Forces Job Satisfaction. Journal of Military Medicine, 2010, 12(1); 45-49.

  5- Asefzadeh S.,  Hospitaly Management and Research. Tehran: Hadith, 2006; 34-35.

  6- Jahani F., Farazi A., Rafaeei M., job satisfaction and its related factors among hospital staff in Arak. Arak  medical university journal, 2010, 13(1); 32-39.

  7- Mir Kamali M., Narenji F.,A Study on The Relation Between the Quality of Work Life and Job Satisfaction among the Faculty Members of Tehran and Sharif University .Research Quartery Journal, 2008, 14(3).

  8- Elen Bich.,Total Quality Management. Translate By Aboalfath Lamei. Tehran: Ministry of Health and Medical Education, 2006 , 51-67.

  9- Amirshahi M., Application of Psychology in Organization Relations.Tehran, IRTCI , 2008; 119-121.

  10- Mir Kamali M., Nastizaee N., The Relationship Between Psychological Empowerment and Job Satisfaction of Nurses. Quartery Journal of Nursing and Midwifery, 2011, 8(2); 104-113.

  11- Monjamed Z., Ghorbani T., Mostofian F. job satisfaction of nursing staff of education and health care centers across the Iran country. Hayat Quarterly, 2006, 10(3); 39-48.

  12- saedi S., Khalatbari J., Murry N., relationship between quality of work life and organizational health with job satisfaction. journal of modern industrial organization psychology,2010,1(4);55-64.

  13- Aliu J., Wang Q., Job Satisfaction and Its Modeling among Township Health Center Employees: A Quantitative Study in Poor Rural China. BMC Health Services Research, 2010, 10(115); 1-9.

  14- Mirzabeigi GH., Salemi S., Sanjari M., et al. Job Satisfaction of Iranian Nurses. Hayat Journal, 2010, 15(1); 49-59.

  15- Asghari E., Khaleghdust T., Asgari F.,et al. Effective Factors on Nurses'job Satisfaction. Quartery Journal of Nursing and Midwiferys' University Guilan, 2010, 20(64); 1-7.

  16- Yazdi M., Jafari S., Interactive Effect Between Job Stress and Job Satisfaction of Manager. Department of Education and Psychology of Alzahra, 2010, 6(2);91-111.

  17- Lambriu P., Kontodimpoulos N., Niakas D.Motivation and Job Satisfaction among Medical and Nursing Staff in a Cyprus Public General Hospital. Human Resources for Health. 2010, 8(26); 1-9.

  18- Shafiabadi A., Khalaj Asadi SH., Relationship between Job Satisfaction and Mental Health of The University Staff. Journal of Modern Industrial/Organization Psychology, 2010, 1(2); 27-33.  

  19- Lebadi SH., Karimi K., Safari M., et al. The Relationship between Social Support and Mental Health Nurses Specially Selected Hospitals in Urmia City. 2009 , 21(12); 45-56.

  20- Haghshenas H., Rezaian M., Hushmand A., et al. Mental Health and Job Satisfaction in Employees of Behesht e Zahra. Hakim Research Journal, 2006, 6(4); 57-64.

  21- Bigdeli A., Karimzade S., Effects of Stressor on Mental Health Nurses in Semnan. Journal of Semnan University of Medical Sciences, 2007, 8(2); 20-26.

  22- Baghbanian A., Saie A., Aghamohammadi G., et ­al. Management in Health Care. Tehran: Negahe Danesh, 2007.

  23- Razmi SH., Sogoli Tape N., The Moderating Role of Self Efficacy in Relationship between Occupational Stress with Psychological Health and Job Satisfaction of Bank's Staffs in Tabriz. Iran Occupational Health, 2011, 8(2);57-65.

  24-Dick MB., Burnout in Doctorally Prepared Nursing Faculty. Journal of Nursing Education, 2008, 31(8); 341-350.

  25- Behruzian F., Khajeddin N., Zamani N., The Relationship of Job Satisfaction and Coping Mechanism with General Health among Private Industrial's Staff Department of Psychiatry, Ahvaz Jundishapur University Of Medical Sciences, 2009, 8(3); 345-353.

  26- Ghafuri M., Kamali M., Noori A., Associated Achievement Motivation and Psychological Hardiness with Sensation Seeking and Accountability. Knowledge and Research in Psychology, 2008, 35(1); 165-188.

  27- Lu H., While AE., Barriball KL., Job Satisfaction among Nurse Student. 2006 , 42(2); 211-217.

  28- Caplan., Saduk., Sammary of Psychiatry Behavioral Sciences Clinical Psychiatry. Shahr ab Publishing Co, 2005.

  29- Behzadfar M., Saebi M. Effective Factor in Professional Satisfaction of Social workers. The Journal Of Qazvin Univ Of Med, 2008, 16; 65-71.

  30- Darvishpoor A., Ebrahimi H., Alavi H., Health Status of Nurses in Hospital dependent to Shahroud University Medical Sciences. Journal of Iranian Nursing, 2009, 22(60); 19-27.

  31- Nikniaz A., Farahbakhsh M., Sadegh J., et al. Comparison the Pattern of Co-Management and Job Satisfaction in Public Health and Health Care. Journal of Medical University of Tabriz, 2008, 29(2); 139-146.

  32- Banihashemian K., Bahrami H., Moazen M., Relation between Head Masters'general Health and Emotional Intelligence and Job Satisfaction of Teachers. Journal of Behavioral Sciences, 2010, 4(1); 45-50.

  33- Mohammad Beigi A., Jahani F., Salehi N., The Relationship between Mental Health and Job Satisfaction of Hospital Staff in Arak. Journal of Research in Medical Sciences of Zahedan, 2009, 13(1); 8-16.

  34- Habib S., Shirazi M., Job Satisfaction and General Health in Staffs'general Hospital. Journal of Thought and Behavioural, 2008, 8(4); 64-73.

  35- Mirjana., Arsndjelovic., Mja Nicolic., Sandra A., Job Satisfaction in Health Care workers. acta Medica Mediance, 2008, 47(4); 9-21.

  36- David H., Subrata CH., Prasanta., Job Satisfaction and Motivation of Health workers in Public and Private Sectors. Human Resources for Health, 2010; 8(27); 1-11.

  37- Raei M., Kamkar M., Landeran S., et al. Predicting the Job Satisfaction From Values among Faculty Member of University. Knowledge and Research in Applied Psychology, 2012, 12(4);3-11.

  38- Aljuhania., Nahla A., Kishk., Job Satisfaction among Primary Health Care Physicians and Nurses in AL -Medina AL- Munawara. Jephass, 2006, 81(3&4); 165-180.

  39- Jacklem., Banyanar., Factors Influencing Job Satisfaction among Health Care Professional at South Land Hospital. University of Limpopo, 2010, 1(3).

  40- Maraie M., Study of Job Satisfaction of Worker in The Cultural Sector in Isfahan. Management and Planning Organization,  2003.

  41- Smith P.,Kendal LM., Hulin CL., The Measurement of Satisfaction in Work and Retirement. Chicago, Rand Mcnally, 2002.

  42- Malakuti K., Factor Analysis of the Reliability and Validity of the General Health Scale of 28 Question in The Iranian Eldery. Journal of aging, 2007, 1(1); 11-22.

  43- Noorbala A., Bagheri SH., Mohammad K., The Validation of General Health Questionnaire -28 as a Psychiatric Screening Tool. Hakim Research Journal, 2009, 11(4); 47-53.

  44- Ebrahimi A., Molavi H., Moosavi G., et al. Psychometric Properties and Factor Structure of General Health Questionnaire 28(GHQ-28) in Iranian Psychiatric Patients. Journal of Research in Behavioural Sciences, 2007, 5(1); 5-12.

  45- Soleimani Nejad H., The Relationship between Professional Stress and Job Satisfaction in Government Organization in Illam. Journal of Illam Medical University, 2007, 12(44); 34-42.

  46- Abushaikha L.,Saca-Hazboun H., Job Satisfaction and Burnout  among  Palestinian Nurses. Eastern  Mediterranean Health Journal, 2009, 15(1); 190-197.

  47- Nazar A., Al Doski SH., Kareem F., Aziz. Job Satisfaction among Nurses in Iraq- Erbil City. International Journal of Academic Research,2010,2(5);85-90.

  48- Ezejae B.,Azodo C., Ehizle Ao., Assessment of Job Satisfaction and Working Condition of Nigerian Oral Health Worker. IJBHS, 2010, 6(3); 143-150.

  49- Ify D., Job Satisfaction Management System. World Applied Programming Journal, 2011, 1(4); 232-236.

  50- Harrism F , Proudfoot JG., Jaysighe UP. , et al. Job Satisfaction of  Staff and The Team Environment in Australian General Practice. MJA 2008, 186(11); 570-573.

  51- Houman H., Standard preparation and the job satisfaction scale. Center for Public Management. 1 ed. 2005.

  52- Rezaeian, A., Organizational Behavior Management. 2 ed, Tehran: samt, 2010, 27-28.

  53- Tavassoli Gh., Sociology job and work. Tehran: samt, 2008.

  54- Vandals F., Bell S., Organizational change management. Translate by Alvani Mehdi and Hassan Danaie. first Edition. Tehran: Safar, 2009.

  55- Syed Javadein R., Managing human resources and personnel. Tehran: Negahe Danesh, 2008; 5.

  56- Ezkamp E., Applied Social Psychology. Translate by Maher Farhad . Mashhad: Razavi 2006.

  57- Taliban M. Effect on the degree of alienation of work. Quarterly survey, 2007, 2(5).

  58- Mohammadi M., Work-creativity and social action. Journal of Research, 2008,  2(5).

  59- Mourhed J.,Organizational behavior. Translate by MehdiAlvani, 1 ed, Tehran: Morvarid, 2009.

  60- Giddens A., Sociology. Translate by M. Kashani saburi, Tehran: Ney, 2007.

  61- Kurmn A., Industrial psychology. Translate by Hussein Shokr kon. Tehran: Roshd 2006.

  62- Hoseynzade D, Saemyan A., Job satisfaction- Pay attention to staff and quality of working life management, 2010, 12(63,64); 40-7.

  63- Mitchell T., Peoples in organizations. Translate by Hussein shokr kon, Tehran: Roshd, 2008.

  64- Daley D.,attribution theory and the glass ciling ;career development among federal employees,southern public administration education foundation,INC. north calorina state university, 2009.

  65- Mendras E., Foundations of Sociology. Translate by Bagher Parham, 5 edition Tehran: Amir Kabir , 2009.

  66- Rutler JT., Principle of health education and health promotion.2 ed, new york: Mosby, 2009.

  67- IldarAbadi E.,Textbook of Community Health Nursing. Tehran: Jame negar, 2008.

  68- Saatchi M., Psychology of efficiency. Tehran,  2008; 24.

  69- Razavieh A.,Moein L., Bohlooli  F., Role of personality traits and marital satisfaction on employee job satisfaction and Veterans Affair Married Foundation martyr city. Female and Society Journal, 2010, 1(4).

  70- Parsa M., Educational psychology. 1 Edition ,Tehran: Sehreh, 2008.

  71- Ganji H., Mental health, 1 Edition. Tehran: Arasbaran , 2003; 23-24.

  72- Kuklan E., Articles on the principles of behavior and motivation. Public Administration Training Centre, 2 Edition Tehran: 2009.

  73- J.E Park.,Textbook of social preventive medicine and community health services to General.Translate by Hossein Tehrani and Hossein Malek Afzali. Tehran: Samaat , 2008; 2(5).

  74- Agha mullaie T., Principles and general 0f health. Tehran: Andisheye rafee, 2008.

  75- Potter, Patricia., Fundamentals of Nursing Potter - Perry. Translate  by Ahmad Ali Asadi Noghaby et al. Tehran: Boshra, 2009.

  76- Lowenstein A.,Teaching strategies for health education and health promotion. Joues and artlet publisher, 2009.

  77- Hatami H., Razavi M., Books of public health. Tehran: Arjmand, 2007; 1(3).

  78- Mohtashami H., Noghani p., Comprehensive review of mental health nursing. Tehran: Jamee negar, 2009.

  79- Potter P., perry A., Basic nursing essential for practice.5 ed. London:mosby, 2008.

  80- Carreno S., A healt promotion program in Adventist and non Adventist woman based on pender's model: a pilot study. J public health, 2008;120; 346-355.

  81- Syed navazi M., Books of public health.2 Edition, Tehran: Samaat, 2009.

  82-Klimenko., Models of health: A survey of practitioners.J clinical practice, 2007; 12; 258-267.

  83- Zahedi M., Palahang  H. , Ghaffari M., Study of job satisfaction among health workers in Chahar Mahal and Bakhtiari. Shahrekord University of Medical Sciences Journal, 2009, 2(1); 33-27.

  84- Gul Afruz M., Vashani B., Assessing job satisfaction of Health workers of Medical Sciences  Sabzevar. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2006, 9(4); 50-56.

  85- SHerril E.,Huxley P.,Gately C.,et al. Mental Health Burnout and Job Satisfaction among Mental Health Social Workers in England and Wales. British Journal of Psychiatry, 2008: 188, 75-80.

  86- Mehrabi I., Ghazavi Z., Survey of  public health nurses in hospitals of Isfahan University of Medical Sciences. Journal of public health, 2007, 1(2); 5-15.

  87- Hesabi M.,The Relationship between general Health and mutual Work- Family conflict in Medical Educational hospital nurses in Rash, 2011.

  88- BoyarS.,Maertz C., Mosley D., Carr J., The Impact of work/family Demand on work/family Conflict. Jprnal of managerial psychology, 2008, 23(3); 215-235.

  89- Madani, H. Managing work-life balance. Tadbir Journal , 2008; 164; 45-41.

  90- Patricia A., Research in Nursing.translated by Salsali M., Tehran: Boshra, 2007.

  91-Yung B., Foundation of Nursing resarch. translate by Aghaie, j.Tehran: Moghadam, 2006.

  92- Bunker C,Kawalski M., Text book of basic nursing. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams& wilkins, 2008.

  93- Phuanukoonon S., et al. Folk knowledge about dengue mosquitoes and contributions of health belief model in dengue control promotion in northeast Thiland. JACTA tropica, 2006, 96; 6-14                                                                                                                       


موضوع پایان نامه بررسی ابعاد رضایت شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت, نمونه پایان نامه بررسی ابعاد رضایت شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت, جستجوی پایان نامه بررسی ابعاد رضایت شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت, فایل Word پایان نامه بررسی ابعاد رضایت شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت, دانلود پایان نامه بررسی ابعاد رضایت شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت, فایل PDF پایان نامه بررسی ابعاد رضایت شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی ابعاد رضایت شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت, مقاله در مورد پایان نامه بررسی ابعاد رضایت شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت, پروژه در مورد پایان نامه بررسی ابعاد رضایت شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی ابعاد رضایت شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی ابعاد رضایت شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ابعاد رضایت شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ابعاد رضایت شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت, پروژه درباره پایان نامه بررسی ابعاد رضایت شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی ابعاد رضایت شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ابعاد رضایت شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ابعاد رضایت شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ابعاد رضایت شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی ابعاد رضایت شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» رشته: روانشناسی چکیده: هدف از پژوهش حاضر ارزیابی رابطه سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت شهرستان دزفول بود. نمونه پژوهش 123 نفر(معادل کل جامعه مورد پژوهش ) بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت تابعه مرکز بهداشت شهرستان دزفول بودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های سبک های مقابله ...

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی گرایش علوم تربیتی چکیده: مشکل بسیاری از شرکت هاو مراکز آموزشی امروزی، مشکل نیروی انسانی، و عدم کارایی مناسب این نیروها در سازمانها می باشد این پژوهش برای تمامی صنایع ،شرکتها ،سازمانها ومراکز آموزشی تهیه شده است و برای کمک به کمیته های سلامت ، امنیت ، ناظران و مدیران می باشد تا با بکارگیری علم مطالعه کار یعنی ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روان شناسی(M.A.) گرایش: عمومی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی استرس شغلی، تعهد سازمانی و تفکر سازنده با فرسودگی هیجانی پرستاران انجام گرفته است. این طرح یک طرح توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پرستاران شاغل در سطح استان هرمزگان بودند و نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی از میان پرستاران شاغل در بیمارستان حضرت ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حسابرسی چکیده: فشارهای ناشی از تضادهای منافع، دوره­های کاری پرمشغله و مانند آنها حسابرسی را تبدیل به شغلی تنش­زا می­کند؛ چنین تنش­هایی بر وجوه متعددی از زندگی و فعالیت­های حسابرسان تأثیر می­گذارند؛ سلامت جسمی و روانی فرد مورد تهدید واقع می­شود، زندگی شخصی و خانوادگی او تحت تأثیر قرار می­گیرد، روابط اجتماعی او در محل کار و بیرون از آن تضعیف می­گردد، ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد ( گرایش آموزش داخلی جراحی پرستاری) چکیده: مقدمه: پرستار نقش مهم و اساسی در مراقبت از بیمار و سلامت وی ایفاء می کند. سلامت پرستاران به دلایل متعددی نسبت به سایر مردم جامعه در معرض خطر بیشتری است. یکی از مهم ترین دلایل ایجاد تنش و استرس در پرستاران که کمتر به آن پرداخته شده است، تعارض بین کار و زندگی خانوادگی است که می تواند تاثیر مهمی بر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مدیریت آموزشی چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بوده است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر هنرستان های شهر مرودشت که تعداد آنها در سال 1393 برابر با 1800 بوده و نمونه آماری بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای 150 نفر انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد و برای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش: استراتژیک چکیده هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان می باشد. برای این منظور یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی طراحی شده است. جهت آزمون فرضیه ها پرسشنامه ای شامل 45 سوال با توجه به شاخصهای تعریف شده برای ابعاد الزامات برنامه ریزی ...

پايان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشدM.A  رشته مديريت دولتي گرايش تحول چکيده هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين جو سازماني با استرس شغلي و خلاقيت در کارکنان  اداره کل بيمه سلام

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد پرستاری، گرایش داخلی – جراحی معرفی پژوهش بیان مسئله تعریف واژه ها اهداف و سوالات پژوهش محدودیت های پژوهش معرفی پژوهش عنوان پژوهش: بررسی دیدگاه و عملکرد پرسنل اتاق های عمل در مورد ایمنی بیمار در مراکز آموزشی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز،1392. معرفی مسئله آشنایی با قوانین و مقررات و ضوابط حاکم بر پرستاری از اولویت­های برنامه­های ...

چکیده مقدمه : رضایت زناشویی نشانگر استحکام نظام خانواده است؛ باعث افزایش سلامت جسمی- روانی ، پیشرفت اقتصادی، رضایت شغلی و رضایت از کل زندگی می گردد . با توجه به اینکه پرستاران به علت مواجهه با عوامل تنش زای مختلف در محل کار برای رسیدن به هدف تامین سلامت و آسایش بیماران ،انجام مسئولیتهای حرفه ای و نیز در محیط خانه و به دلیل تعدد نقش ها در معرض مستقیم و غیرمستقیم آسیب های جسمانی و ...

ثبت سفارش