پایان نامه بررسی و مقایسه انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک

word 2 MB 32020 62
1393 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۱,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه :

  جهت دریافت درجه دکترای حرفه‌ای در رشته پزشکی

  چکیده فارسی

  عنوان : بررسی و مقایسه انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک

   

  مقدمه : یبوست عملکردی اختلالی شایع در کودکان بین 5 تا 12 سالگی است. براساس شواهد، اختلالات روانپزشکی می توانند در اتیولوژی و یا سیر بالینی یبوست عملکردی در کودکان موثر باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک می باشد.

   

  روش کار : این مطالعه به روش مورد –شاهدی بر روی  200   کودک 8-15 سال و از هر دو جنس از میان کودکان مراجعه کننده به شکل سرپایی به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر اراک، ایران، انجام گرفت. از این تعداد،  100  کودک مبتلا به یبوست عملکردی به عنواه گروه مورد و   100   کودک از میان کودکان سالمی که به شکل سرپایی به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر مراجعه کرده بودند به عنوان گروه کنترل، براساس معیار های ورود و خروج مطالعه، و به شکل تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. چک لیست اطلاعات دموگرافیک و بالینی، و مقیاس اضطراب کودکان اسپنس (Spence children anxiety scale: SCAS) (فرم والدین) برای کودکان تکمیل شد. در نهایت اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری t-test  و chi2 در نرم افزار آماری SPSS 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

   

  نتایج : توزیع سنی (585/0p=)، جنسی (113/0p=)، وزنی (067/0p=) و قدی (113/0p=) کودکان در دو گروه مورد و کنترل تفاوت معناداری نداشتند. میانگین مجموع امتیازات (total score) مقیاس اضطراب اسپنس در گروه مورد با 4/14±06/33  به شکل معناداری نسبت به گروه کنترل با 9/14±8/24 ، بیشتر بود (001/0p=). براساس نتایج، برخلاف میانگین اختلال پانیک و آگورافوبیا (854/0=p) ترس از آسیب فیزیکی (962/0=p) و ترس اجتماعی (471/0=p) که بین دو گروه تفاوت معناداری نداشتند، میانگین امتیازات اختلال اضطراب جدایی (001/0=p)، اضطراب عمومی (003/0=p) و اختلال وسواسی-جبری (001/0=p) در گروه کودکان مبتلا به یبوست عملکردی به شکل معناداری بیشتر از کودکان گروه کنترل بود.

  بحث و نتیجه گیری : براساس مطالعه ما، اضطراب در کودکان مبتلا به یبوست عملکردی بیشتر از کودکان سالم است، که از بین آن ها اضطراب جدایی، عمومی و وسواسی-جبری معنی دار بود. با این حال، به علت کمبود مطالعات در این زمینه انجام مطالعات بیشتر در این زمینه در آینده توصیه می شود.

   

  واژکان کلیدی : یبوست، کودکان، اختلالات اضطرابی

  Abstract

  Title: Comparison of different types of anxiety disorders in children with and without functional constipation referring to Amir Kabir Hospital of Arak

   

  Authors: Dr. Hashemi M, Dr. Salehi B, Dr.Yousefichaijan P, Dr. Rafeie M. Sabersangari R

   

  Introduction: Functional constipation (FC) is a common problem among children ages 5 to 12 years. Based on the evidence, etiology and clinical course of FC can be effective in children with psychiatric disorders. The aim of this study was to investigate of different types of anxiety disorders in children with and without functional constipation referring to Amir Kabir Hospital of Arak, Iran.

  Materials and Methods: One hundred 8-15-year-old children with FC and 100 healthy children without FC were included in this case – control study as case and control groups, respectively. The participants were selected from those children who were referred to the pediatric clinic of Amir Kabir Hospital of Arak (Iran) in the form of simple probability and based on inclusion and exclusion criteria. Questionnaire on demographic and clinical information, and the Spence Children's Anxiety Scale (Spence children anxiety scale: SCAS) (parent form) was completed for children. Data were analyzed by t-test and Chi2 test in SPSS18.

  Results: Distribution of age (p=0.585), gender (p=0.113), weight (p=0.67) and height (p=0.113) of children were not significantly different between the two groups. The mean of total score of anxiety scale in the case group (33.06±14.4) was significantly higher than control group with 24.8±14.9 (p=0.001). Unlike panic disorder (p=0.854) fear of physical harm (p=0.962) and social phobia (p=0.471) between the two groups showed no significant difference, the mean scores of separation anxiety disorder (p=0.001), generalized anxiety disorder (GAD) (p=0.003) and obsessive–compulsive disorder (OCD) (p=0.001) in children with functional constipation was significantly higher than the control group.

  Conclusion: According to our study, anxiety in children with functional constipation was higher than healthy children. However, due to the lack of studies in this regard, further studies are recommended in the future.

  Key words: Child, Constipation, Anxiety Disorders

  - بیان مسئله

  اختلالات و یا بیماری های مزمن به صورت مشکلی که در مدت زمان زیادی از طول عمر فرد با او همراه بوده و ابعاد مختلف زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد مشخص می شود (1). براساس مطالعات هر بیماری مزمنی با کاهش کیفیت زندگی، افت فعالیت تحصیلی و استفاده متداول از درمان های طبی و جراحی و اقدامات تهاجمی و یا غیرتهاجمی پزشکی و عوارض ناشی از آن ها همراهی دارد (1). به طور کلی همراهی اختلالات روانپزشکی با شرایط مزمن مدیکال قابل توجه است به طوری که این همراهی می تواند محرکی برای ناتوانی بیشتر در بیماران باشد (1). یکی از اختلالات مزمن و شایع در دوران کودکی یبوست است. یبوست به صورت دفع مدفوع به میزان 2 بار یا کمتر در هفته یا دفع مدفوع سفت و گلوله ای که حداقل به مدت 2 هفته طول بکشد، تعریف می شود.(2) یبوست علل مختلفی مانند یبوست عملکردی یا عادتی و هیرشپرونگ دارد (2).

  یبوست عملکردی یکی ازشایعترین مشکلات گوارشی کودکان محسوب می‌شود. (2) یبوست عملکردی یا عادتی اختلالی دفعی است که از دو سالگی به بعد در کودکان دیده می شود و عبارت است از نگه داشتن ارادی مدفوع که در این حالت کودک وضعیت خاصی به خود می گیرد (مثلا پاها را به هم می چسپاند). احتباس ارادی مدفوع در این کودکان سبب افزایش قطر مدفوع و دفع دردناک می شود و این مسئله احتباس مدفوع را تشدید می کند. علل ارگانیک در ابتلا به این اختلال نقشی ندارند. در این کودکان حجم زیاد مدفوع در رکتوم سبب نشت مدفوع از مقعد می شود. در توش رکتال این کودکان اسفنکتر مقعد شل است و آمپول رکتوم حاوی مدفوع است. (2) براساس شواهد این اختلال دفعی می‌‌تواند با مشکلات روانی ، تضعیف اعتماد به نفس، افت تحصیلی قابل توجه و اختلالات رفتاری در کودکان مبتلا به آن همراهی داشته باشد (3-5)

  اختلالات اضطرابی از شایع ترین اختلالات روانپزشکی در جمعیت عمومی هستند. این اختلالات با عوارض زیادی همراهند و اغلب مزمن شده و نسبت به درمان مقاوم هستند. براساس DSM-IV-TR اختلالات اضطرابی شامل: 1-اختلال پانیک با یا بدون آگورافوبیا، 2-آگورافوبیا با یا بدون اختلال پانیک، 3-فوبیای اختصاصی، 4-جمعیت هراسی، 5-اختلال وسواسی-جبری، 6-اختلال استرس پس از تروما (PTSD)، 7-اختلال استرس حاد، 8-اختلال اضطراب منتشر (GAD) می باشد (6، 7).

  از آن جا که اختلالات اضطرابی در دوران کودکی پیش گویی کننده ی ابتلا به سایر اختلالات روانپزشکی مانند افسردگی، اختلالات شخصیت و مصرف مواد در نوجوانی، جوانی و بزرگسالی هستند (1)، بررسی این دسته از اختلالات روانپزشکی به خصوص در زمینه ی بیماری های مزمن طبی مورد اهمیت است. با توجه به همراهی قابل توجه اختلالات سایکولوژیکال با یبوست عملکردی در کودکان و تاثیر محتمل این اختلالات همراه با این اختلال دفعی و این نکته که شیوع اختلالات گوارشی مانند یبوست و همچنین اختلالات روانپزشکی مانند اختلالات اضطرابی با توجه به فاکتور های زمینه ای موجود در هر منطقه جغرافیایی، باید در هر منطقه به شکل مجزا مورد بررسی قرار گیرد، و با توجه به کمبود مطالعات در زمینه ارتباط میان اختلالات مزمن گوارشی مانند یبوست و اختلالات روانپزشکی مانند اختلالات اضطرابی در کودکان، هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک، ایران می باشد.

 • فهرست:

  فصل اول : کلیات

  1-1- بیان مسئله.. 3

  1-2- کلیات.. 6

  1-2-1- یبوست عملکردی و بی اختیاری مدفوع. 6

  1-2-2-اختلالات اضطرابی.. 13

  1-3- اهداف... 19

  1-3-1- هدف اصلی.. 19

  1-3-2- اهداف ویژه. 19

  1-3-3- اهداف کاربردی.. 19

  1-4- سوالات و فرضیات.. 20

  1-5- تعریف واژه. 20

   

   

  فصل دوم : بررسی متون

  2-1- مروری بر مطالعات انجام شده. 22

   

   

  فصل سوم : مواد و روش کار

  3-1- جامعه مورد آزمون، حجم نمونه  و روش نمونه گیری.. 24

  3-2- روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 24

  3-3- روش و تکنیک کار 25

  3-4- تعریف متغیرها 31

  3-5-  ملاحظات اخلاقی.. 32

   

  فصل چهارم : یافته‌ها

  4-1- نتایج... 34

   

  فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری

  5-1- بحث... 41

  5-2- نتیجه گیری.. 44

   

   

  منبع:

   

  1. Farrell LJ, Donovan C,  Turner CM, Walker JR. Anxiety Disorders in Children with Chronic Health Problems. Handbook of Child and Adolescent Anxiety Disorders. 2011, pp 479-503

  2. Robert Wyllie, Motility Disorders and Hirschsprung Disease, Kliegman , Behrman , Jenson Stanton . Nelson Textbook of Pediatrics, 18th ed,Saunders ; 2007 . P: 1564-8.

  3. Taylor E, Sandberg S, Thorley G, Giles S. The epidemiology of childhood hyperactivity Maudsley Monograph Series, 33. Oxford: Oxford Press. 1991; pp: 60-68.

  4. Kaplan H:I, Sadock’s. Anxiety Disorders, synopsis of psychiatry behavioral sciences, clinical psychiatry, 9th edition, Philadelphia , lipinncot Williams and wilkins, 2003 ; 1223-1231.

  5. Van den Heuvel, E., et al., Somatic and psychiatric co-morbidity in children with attention deficit hyperactivity disorder. Acta Paediatr, 2007. 96(3) : P.454-6.

  6. Chavira, D. A., Garland, A. F., Daley, S., & Hough, R. The impact of medical comorbidity on mental health and functional health outcomes among children with anxiety disorders. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 2008. 29, 394–402.

  7. Kaplan HI, Sadock s. Anxiety disorders. Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry. 10th edition, Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 2007; 1223-1231.

  8. Gahagan S. Behavioral Disorders. In: Marcdante KJ, Kliegman RM, Jenson HB Behrman RE. Nelson Essentials of pediatrics. 6th ed. Philadelphia: WB Saunders; 2011. Section 3, Chapter 14.

  9. McLaughlin KA, Green JG, Gruber MJ, Sampson NA, Zaslavsky AM, Kessler RC. Childhood adversities and adult psychiatric disorders in the national comorbidity survey replication II:associations with persistence of DSM-IV disorders. Arch Gen Psychiatry. 2010 Feb; 67(2):124-32.

  10. Wozniak J, Faraone SV, Mick E, Monuteaux M, Coville A, Biederman J. A controlled family study of children with DSM-IV bipolar-I disorder and psychiatric co-morbidity. Psychol Med. 2010; 40:1079-88.

  11. Yacob D, Di Lorenzo C, Bridge JA, Rosenstein PF, Onorato M, Bravender T, Campo JV. Prevalence of pain-predominant functional gastrointestinal disorders and somatic symptoms in patients withanxiety or depressive disorders. J Pediatr. 2013 Sep;163(3):767-70.

   

  12. Waters AM, Schilpzand E, Bell C, Walker LS, Baber K. Functional gastrointestinal symptoms in children with anxiety disorders. J Abnorm Child Psychol. 2013 Jan;41(1):151-63.

   

  13. Almog M, Gabis LV, Shefer S, Bujanover Y. [Gastrointestinal symptoms in pediatric patients with attention deficit and hyperactivity disorders]. Harefuah. 2010 Jan;149(1):33-6, 62.

   

  14. Peeters B, Noens I, Philips EM, Kuppens S, Benninga MA. Autism spectrum disorders in children with functional defecation disorders. J Pediatr. 2013 Sep;163(3):873-8.

   

  15. Silverman WK, Saavedra LM, Pina AA. Test-retest reliability of anxiety symptoms and diagnoses with the Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM-IV: child and parent versions. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2001 Aug; 40(8):937-44.

  16. Chou IC, Chang YT, Chin ZN, Muo CH, Sung FC, Kuo HT, et al. Correlation between epilepsy and attention deficit hyperactivity disorder:a population-based cohort study. PLoS One. 2013; 8:e57926

  17. Muris P, Schmidt H, Merckelbach H. Correlations among two self-report questionnaires for measuring DSM-defined anxiety disorder symptoms in children: the Screen for Child Anxiety Related Emotional and the Spence Children's Anxiety Scale. Personality and Individual Differences 2000: 28; 333-346

  18. Spence SH. Structure of anxiety symptoms among children: a confirmatory factor-analytic study. Journal of abnormal psychology. 1997: 106 (2); 280-297.

  19. Spence SH, Rapee R, McDonald C, Ingram M. The structure of anxiety symptoms among preschoolers. Bwhaviour research and therapy 2001: 39; 1293-1316.

  20. Spence SH, Barrett PM, Turner CM. Psychometric properties of the Spence Children's Anxiety Scale with young adolesents. Journal of anxiety disorders 2003: 17(6); 605-625.

  21. McKeown C, Hisle-Gorman E, Eide M, Gorman GH, Nylund CM. Association of constipation and fecal incontinence with attention-deficit/hyperactivity disorder. Pediatrics 2013;132(5):e1210-5


موضوع پایان نامه بررسی و مقایسه انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک , نمونه پایان نامه بررسی و مقایسه انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک , جستجوی پایان نامه بررسی و مقایسه انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک , فایل Word پایان نامه بررسی و مقایسه انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک , دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک , فایل PDF پایان نامه بررسی و مقایسه انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک , تحقیق در مورد پایان نامه بررسی و مقایسه انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک , مقاله در مورد پایان نامه بررسی و مقایسه انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک , پروژه در مورد پایان نامه بررسی و مقایسه انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی و مقایسه انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی و مقایسه انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی و مقایسه انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی و مقایسه انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک , پروژه درباره پایان نامه بررسی و مقایسه انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی و مقایسه انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی و مقایسه انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی و مقایسه انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی و مقایسه انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی و مقایسه انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای حرفه‌ای در رشته پزشکی چکیده فارسی عنوان : مقایسه فراوانی اختلال وسواس فکری– عملی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال 1393 مقدمه : یبوست در دوران کودکی مشکل شایعی است که به دلیل بروز علائمی چون تاخیر در دفع مدفوع، سختی دفع و بی‌اختیاری مدفوع ناشی از بوجود آمدن و احتباس توده های ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش بالینی چکیده: هدف: اضطراب اجتماعی یک اختلال بسیار ناتوان­کننده است که می­تواند بسیاری از جنبه­های زندگی فرد را مختل کند. در این تحقیق پژوهشگر به دنبال درمان با استفاده از روش­های نوروفیدبک و حضور ذهن به عنوان درمان­های جدید در حوزه روانشناسی می­­باشد. روش: طرح این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون - پس آزمون با دوگروه ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری چکیده مقدمه : امروزه با توسعه ی علم پزشکی و تکنولوژی مربوط به آن ، به تدریج بیماری سرطان در کودکان و نوجوانان از یک بیماری حاد و کشنده ، به یک بیماری مزمن تبدیل شده و میزان بقاء افزایش یافته است. هدف از درمان هایی که امروزه برای کودکان سرطانی استفاده می شود ، نه تنها افزایش میزان بقاء بلکه همچنین افزایش کیفیت زندگی این ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M. Sc.) گرایش: بالینی چکیده کم کاری تیروئید بیماری مزمنی است که می تواند باعث ایجاد افسردگی و مشکلات خواب در افراد شود لذا از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیک بر افسردگی و مشکلات خواب زنان مبتلا به کم کاری تیروئید مراجعه کننده به پلی کلینیک خاتم النبیا بود. در این ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی) M.A ( گرایش: بالینی چکیده هدف : از پژوهش حاضر مقایسه شیوه‌های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ بود. روش: این پژوهش به روش توصیفی – علی مقایسه ای طراحی و اجرا شد. نمونه شامل 80 نفر ( تعداد 40 نفر مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری شهرستان بندر ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش پرستاری کودکان) چکیده مقدمه: نحوه ارتباط والدین با فرزندان با سبک فرزندپروری آنان ارتباط دارد.سبکهای فرزندپروری نقش مهمی در شکل گیری شخصیت بهنجار و نابهنجار در کودکان داشته و در صورت بکار گیری سبکهای ناکارآمد در تربیت کودکان می تواند منجر به پیامدهای منفی متعددی از جمله مشکلات رفتاری در آنان گردد. هدف: هدف این پژوهش تعیین ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی چکیده هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی روش دوسا بر نظریه ذهن کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا است. تحقیق حاضر از نوع شبه آزمایشی و طرح مورد استفاده طرح پیش آزمون – پس آزمون تک گروهی همراه با پیگیری و بدون استفاده از گزینش تصادفی است. برای گردآوری داده­ها از مقیاس نظریه ذهن و پرسشنامه غربالگری اختلالات طیف اتیسم ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته مشاوره مدرسه اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال کمبود توجه – بیش‌فعالی در کودکان هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مدیریت رفتار به مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی – کمبود توجه به نشانگان کمبود توجه – بیش‌فعالی کودکان و سلامت روان مادران بود. با استفاده از طرح پیس‌آزمون و ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته­ ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی چکیده: اختلال هماهنگی رشدی معمولا با اختلالات حرکتی و شناختی نظیر تعادل، هماهنگی حرکتی، مشکلاتی در زمان واکنش و پیش­بینی و حافظه در کودکان مبتلا همراه است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر 8 هفته برنامه تمرینی ادراکی- حرکتی بر قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته­ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی چکیده: اختلال هماهنگی رشدی معمولا با اختلالات حرکتی و شناختی نظیر تعادل، هماهنگی حرکتی، مشکلاتی در زمان واکنش و پیش­بینی و حافظه در کودکان مبتلا همراه است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر 8 هفته برنامه تمرینی ادراکی- حرکتی بر قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی می­باشد. ...

ثبت سفارش