پایان نامه بررسی مقایسه ای مقاومت به شکست دندان های ترمیم شده با تکنیک های مختلف و کامپوزیت های با Base های متفاوت

word 2 MB 32030 90
1391 کارشناسی ارشد علوم پزشکی
قیمت قبل:۶۳,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی

  مقدمه

  حذف مقادیر زیادی از بافت دندانی سبب تضعیف دندان ترمیم شده می شود. نوع روش ترمیم و کامپوزیت می تواند از فاکتور های اثر گذار بر مقاومت شکست دندان تحت نیروهای اکلوزالی باشد.

  هدف

  هدف این مطالعه بررسی تاثیر کاربرد کامپازیت های جدید کم انقباض بر استحکام شکست پرمولرهای دارای حفرات MOD بود.

  روش کار و مواد

  تعداد 60 عدد دندان پرمولر ماگزیلاری سالم انسانی که به مقاصد ارتودنسی کشیده شده بودند انتخاب شده و حفرات کلاس دو استاندارد MOD در 50 دندان تراشیده شد. نمونه ها به 4 گروه 10 تایی براساس روش ترمیم و نوع کامپوزیت بکار رفته، تقسیم شدند: گروه اول : کامپوزیت خلفی (FiltekTM P60)؛ گروه دوم : 5/0 میلی متر لایه ی حدواسط گلاس آینومر (Fuji LC) + کامپوزیت خلفی (FiltekTM P60)؛ گروه سوم : 5/0 میلی متر لایه ی حدواسط کامپوزیت Flowable (FiltekTM Supreme XT) + کامپوزیت خلفی (FiltekTM P60) وگروه چهارم : کامپوزیت خلفی Low shrink (FiltekTM P90). 10 عدد دندان تراش خورده و بدون ترمیم به عنوان گروه کنترل منفی (گروه پنجم) و10 عدد دندان تراش نخورده به عنوان گروه کنترل مثبت (گروه ششم) باقی ماند. نمونه ها تحت هزار سیکل حرارتی قرار گرفته و سپس تست مقاومت شکست با دستگاه اینسترون (با سرعت mm/min 1) انجام گرفت. همچنین در پایان،الگوی شکستگی نمونه ها براساس درگیری ساختمان دندان و ترمیم  ثبت شد. داده ها با آزمون آنالیز واریانس یک عاملی و توکی و فیشر بررسی شدند.

  یافته ها

  گروهی که در آن دندان ها بدون تراش بودند و گروهی که در آن دندانهای تراش خورده بدون ترمیم بودند، به ترتیب بیشترین و کمترین مقاومت شکست را داشتند(P-Value < 0.05). همچنین گروههای دوم و سوم که با هم اختلاف معناداری نداشتند بیشترین مقاومت شکست را پس از نمونه های تراش نخورده نشان دادند (P-Value < 0.05). نوع شکست به چهار گروهی که با انواع روش های ترمیمی پر شده بودند مرتبط نبود (P-Value  > 0.05).

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که تکنیک های مختلف ترمیمی بر مقاومت شکست دندان های پرمولر دارای حفرات وسیع MOD موثر بود. همچنین سیستم ترمیمی سایلوران در مقایسه با انواع متاکریلات نتوانست در تقویت مقاومت شکست دندان ها موثر واقع شود.

  واژگان کلیدی: کامپوزیت رزین، سایلوران، استحکام شکست

   

   

   

   

  فصل اول

  مروری بر متون و مقالات

   

  مقدمه

      امروزه ترمیم های کامپوزیت رزین به شکل گسترده ای در دندان پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند. تاکنون اصلاحات متعددی بر روی ترکیب کامپوزیت ها و در جهت بهبود عملکرد کلینیکی آن ها صورت گرفته است. با این وجود، کامپوزیت رزین ها همچنان به دلیل کاستی هایی، دور از حالت ایده آل هستند.

      یکی از مهمترین مشکلات چالش برانگیز کامپوزیت رزین ها، انقباض چشمگیر آن ها به هنگام پلیمریزاسیون می باشد. استرس بوجود آمده از انقباض پلیمریزاسیون،می تواند مهمترین عامل در شکست ادهزیو، تطابق ناکافی مارجینال و در نهایت ایجاد پوسیدگی های ثانویه باشد.

      بر اساس مطالعات گسترده ی صورت گرفته بر انقباض پلیمریزاسیون و استرس های ناشی از کامپوزیت های دندانی، راهکارهای متعددی جهت کاهش این انقباض و اثرات ناشی از آن پیشنهاد شده است. برخی از این روش ها عبارتند از: تکنیک جایگذاری لایه ای (Incremental)، پلیمریزاسیون با شروع از شدت کم، استفاده از لایه های حد واسط با ضریب الاستیک پایین بعنوان stress breaker و استفاده از کامپوزیت های با بیس رزینی اصلاح شده.(1)

      یکی از جدیدترین این روش ها، بهره گیری از پلیمریزاسیون حلقه های باز مولکول های سایلوران به جای پلیمریزاسیون رادیکال های آزاد مونومرهای دای متاکریلات است.(2)

      سایلوران، یک ماده ی ترمیمی با حداقل انقباض و همرنگ دندان بوده که اخیرا وارد بازار دندان پزشکی شده است. نام سایلوران بیانگر ترکیبی از دو نام Siloxan و Oxirane می باشد.  Siloxan مسئول طبیعت فوق العاده آب دوست سایلوران ها است و گروه های حلقوی چربی دار (Cycloalipatic) فانکشنال Oxirane نیز مسئول انقباض کمتر در مقایسه با کامپوزیت های با بیس متاکریلات است.  Oxiraneها که اترهای حلقوی هستند، با مکانسیم باز شدن حلقه های کاتیونیک پلیمریزه می شوند در حالی که پلیمریزاسیون متاکریلات ها بوسیله ی مکانیسم رادیکال های آزاد است.(1)

  معرفی کامپوزیت رزین:

      کامپوزیت عبارت است از مخلوط فیزیکی مواد مختلف با هدف حصول میانگینی از خواص مطلوب این مواد. اصطلاح کامپوزیت دندانی به شکل مرسوم بیانگر مخلوطی از شیشه ی سیلیکات با مونومر آکریلی است که پلیمریزاسیون آنها هنگام اختلاط آغاز میشود. ذرات سیلیکات موجب تقویت مکانیکی (پرکننده های تقویت کننده) مخلوط میشود و امکان عبور و پخش نور را فراهم می آورد که شفافیتی شبیه به مینا به مخلوط می دهد.(3)

      در طی سالیان اخیر، تغییرات زیادی در ویژگی های کلینیکی کامپوزیت ها به وجود آمده است. این تغییرات شامل افزایش محتوای فیلر، تغییر انواع فیلر و فرمولاسیون رزین و تولید کامپوزیت هیبرید جدید،Ion-released, packable ormocer, (سرامیک های مدیفیه ارگانیک) می باشد.(4)

      هر چند که مزایای قابل توجهی همچون زیبایی، هدایت کم حرارتی، کاربرد کلینیکی آسان و مقاومت به سایش در مورد این مواد ذکر شده است، اما انقباض پلیمریزاسیون این مواد با بیس رزینی همچنان بزرگترین عیب آن ها محسوب می شود. استرس انقباضی مرتبط با شرینکیج، می تواند منجر به دبانده شدن کامپوزیت از سطح دندان شده و باعث حساسیت بعد از کار، ترک های مینایی، عود پوسیدگی، رنگ پذیری حاشیه ی ترمیم (مارجینال) و در نهایت شکست ترمیم شود.(5 و6)

   

   

  اجزای تشکیل دهنده کامپوزیت ها:

      رزین کامپوزیت ترکیبی از چهار جزء اصلی است: ماتریکس پلی مر آلی (فاز پیوسته)، ذرات فیلر معدنی (فاز پراکنده)، ماده ی کوپلینگ (عوامل اتصال دهنده یا لایه ی حد فاصل) و عوامل دیگری نظیر سیستم آغاز کننده - تسریع کننده، مهار کننده ها، تثبیت کننده های رنگ و رنگدانه ها.(7)

  ماتریکس پلی مر آلی:

      در اغلب کامپوزیت های تجاری یک الیگومر دی آکریلات آروماتیک یا آروتان است.  

   

   

  Statement of the problem

  Removal of large amount of sound tooth may result in weakened restored tooth. The type of restorative technique and resin composite may be effective factors on fracture resistance of tooth under occlusal load.

  Aim

  The aim of this study was to evaluate the fracture resistance of premolar teeth with large MOD preparations restored with low shrinkage composite.

  Method and materials

  Sixty sound human maxillary premolars extracted for orthodontic reasons were selected. Standardized MOD cavity preparations were made in 50 teeth. Specimens were divided into four groups of 10 teeth based on the type of restorative technique and resin composite: G1: Restoration with posterior composite alone (FiltekTM P60); G2: 0.5mm Glass Ionomer (Fuji LC) + posterior composite (FiltekTM P60); G3: 0.5mm flowable composite liner (FiltekTM Supreme XT)+ posterior composite (FiltekTMP60); G4: Restoration with low shrink posterior composite alone (FiltekTM P90). 10 prepared but unrestored teeth (G5) and 10 intact teeth (G6) remained as negative and positive control groups respectively. The specimens were thermocycled and loaded vertically in an Instron Testing Machine with a speed of 1mm/min. The types of fractures were recorded based on the involvement of tooth structure or restoration. The data were analyzed by one-way ANOVA and Tukey HDS and Chi-Square tests.

  Results

  The prepared teeth which had been left unrestored, presented significantlythe lowest fracture resistance value (P-value<0.05). The fracture resistance of groups 2 and 3 which were not significantly different with each other, showed the highest values after the intact teeth (P-value<0.05). The type of fracture was not significantly in relation with restorative techniques among four restored groups (P-value>0.05).

  Conclusion

  This study showed that different restorative techniques were effective on fracture resistance of premolar teeth with large MOD cavity preparations. The silorane restorative system could not improve the resistance to fracture of teeth compared to the methacrylate-based system.

  Key words: Resin composite, Silorane, Fracture resistance

 • فهرست:

  خلاصه فارسی................................................................................................................................1

  فصل اول: مروری بر متون و مقالات

  مقدمه.............................................................................................................................................3

  کلیات............................................................................................................................................5

  معرفی کامپوزیت رزین...................................................................................................................5

  اجزای تشکیل دهنده کامپوزیت ها..................................................................................................6

  طبقه بندی کامپوزیت ها................................................................................................................11

  خواص کامپوزیت ها....................................................................................................................13

  انقباض پلیمریزاسیون.....................................................................................................................13

  خواص مکانیکی...........................................................................................................................15

  ویژگی های حرارتی.....................................................................................................................16

  جذب آب....................................................................................................................................16

  سایش...........................................................................................................................................16

  معرفی کامپوزیت های سایلوران....................................................................................................17

  مقاومت شکست...........................................................................................................................18

  اندازه گیری مقاومت شکست........................................................................................................20

  نیرو ها و استرس جویدن...............................................................................................................21

  مروری بر مقالات.........................................................................................................................23

  کامپوزیت و استحکام شکست دندان.............................................................................................23

  سایلوران ها...................................................................................................................................31

  بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق.................................................................................................42

  اهداف و فرضیات.........................................................................................................................43

  فصل دوم:روش کار و مواد

  مواد..............................................................................................................................................45

  روش مطالعه.................................................................................................................................47

  جمع آوری و مانت نمونه ها..........................................................................................................47

  تهیه حفرات..................................................................................................................................48

  مراحل ترمیم نمونه ها....................................................................................................................49

  تست مقاومت شکست..................................................................................................................53

  فصل سوم:یافته ها

  یافته ها...................................................................................................................................................................56

  فصل چهارم:بحث

  بحث............................................................................................................................................60

  فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

  نتیجه گیری..................................................................................................................................67

  پیشنهادات....................................................................................................................................67

   

  منابع.............................................................................................................................................68

  خلاصه انگلیسی

   

   

   

  منبع:

   

  Navarra CO, Cadenaro M, Armstrong SR, Jessop J,Antoniolli F, et al. Degree of conversion of Filtek Silorane Adhesive System and Clearfil SE Bond within the hybrid and adhesive layer: An in situ Raman analaysis. Dent Mater. 2009;25(9):1178-85.

  Tezvergil-Multuay A, Lassila LV, Vallittu PK. Incremental layers bonding of silorane composite: The initial bonding properties. J Dent. 2008;36(7):560-3.

  Roberson TM, Heymann HO, Swift EJ. Sturdevant's art and sciences of operative dentistry. 5 th ed. USA : Duncan L; 2006.P. 648-54, 140, 245-59,181-9, 262-4.

  Civelek A, Ersoy M, L'Hotelier E, Soyman M, Say EC. Polymerization shrinkage and microleakage in class II cavities of various resin composites. Oper Dent 2003;28(5):635-41.

  Al-Boni R, Raja O. Microleakage evaluation of silorane based composite versus methacrylate based composite. J Conserv Dent. 2010;13(3):152-5.

  Charton C, Colon P, Pla F. Shrinkage stress in light-cured composite resins:Influence of material and photoactivation mode. Dent Mater. 2007;23(8):911-20.

  Kugel G. Direct and indirect adhesive restorative materials: A review. Am J Dent 2000; 13(Spec No):35D-40D.

  Powers JM, Sakagushi RL. Editors. Craig's restorative dental materials. 12th ed.St Louis: Mosby Co; 2006.p.190-192,194,198,5,63,64.

  Bowen RL. Properties of silica reinforced polymer for dental restorations. J Am Dent Assoc. 1963;66:57-64.

  Phillips RW. Skinners science of dental materials. 9th ed. Philadelphia:WB Saunders; 1991.

  Hilton TJ, Broome JC. Direct Posterior Aesthetic Restorations. In: Sumitt JB, Hilton TJ, Schwartz RS. Fundamentals of Operative Dentistry: A Contemporary Approach. 3rd ed. London: Quintessence Pub Co; 2006.

  Sturdevant CM, Roberson TM, Heymann HO. The art and sciences of operative dentistry. 3 th ed.Mosby;1994.

  Dental material properties and manipulation.2000.

  Chung KH. The relationship between composition and properties of posterior resin composites. J Dent Res. 1990;69(3):852-6.

  Bayne SC.Heymann Ho. Swift EJ Jr: Update on dental composite restorations.J Am Dent Assoc. 1994;125(6):687-701.

   Lang BR, Jaarda M, Wang RF: Filler particle size and composite resin classification system. J Oral Rehabil. 1992;19(6):569-84.

  Alani AH, Toh CG. Detection of microleakage around dental restorations: a review. Oper Dent 1997; 22(4):173-85.

  Yap AU, Seneviratne C. Influence of light energy dentistry on effectiveness of composite cure. Oper Dent 2001; 26(5):460-6.

  Mc Donald RE, Avery DR, Dean JA. Dentistry for the child and adolescent. 8th ed.USA: Patricia Tannian;2004. P.344-6.

  Sidu SK. The effect of acid-etched dentin on marginal seal. Quintessence Int 1994;25(11):797-800.

  Ferracane JL. Current trends in dental composites.Crit Rev Oral Bio Med.1995;6(4):302-18.

  Chaung SF, Jin YT, Liu JK, Chang CH, Shieh DB. Influence of flowable composite lining thickness on class II composite restorations. Oper Dent. 2004;29(3):301-8.

  Mitchel C. Dental Material in Operative Dentistry. 1st ed. London: Quintessence Pub Co; 2008.p.1,17,18.

  França FM, Worschech CC, Paulillo LA, Martins LR, Lovadino JR. Fracture resistance of premolar teeth restored with different filling techniques.J Contemp Dent Pract. 2005;6(3):62-9.

  Rees JS, Jagger DC, Williams DR, Brown G, Duguid W. A reappraisal of the incremental packing technique for light cured composite resins. J Oral Rehabil. 2004;31(1):81-4.

  Belli S, Erdemir A, Ozcopur M, Eskitascioglu G. The effect of fibre insertion on fracture resistance of root filled molar teeth with MOD preparations restored with composite.Int Endod J. 2005;38(2):73-80.

  Roberson TM, Heymann HO, Ritter AV, Periera PNR. Introduction to composite restorations. In: Roberson TM, Heymann HO, Swift EJ editors. Sturdevant's Art and Science of Operative Dentistry. 5th ed. St Louis: Mosby Co;2006.p.504.

  Donly KJ, Wild TW, Bowen RL, Jensen ME. An in vitro investigation of the effects of glass inserts on the effective composite resin polymerization shrinkage. J Dent Res.1989;68(8):1234-7

  Lazarchik DA, Hammond BD, Sikes CL, Looney SW, Rueggeberg FA. Hardness comparison of bulk-filled/transtooth and incremental-filled/occlusally irradiated composite resins.J Prosthet Dent. 2007;98(2):129-40.

  El-Mowafy O, El-Badrawy W, Eltanty A, Abbasi K, Habib N. Gingival microleakage of class II resin composites with fiber inserts. Oper Dent. 2007;32(3):298-305.

  Hilton TJ, Broome JC. Direct Posterior Aesthetic Restorations. In: Sumitt JB, Hilton TJ, Schwartz RS. Fundamentals of Operative Dentistry: A Contemporary Approach. 3rd ed. London: Quintessence Pub Co; 2006.p.297-8,314,317.

  Boaro LC, Gonçalves F, Guimarães TC, Ferracane JL, Versluis A, Braga RR. Polymerization stress, shrinkage and elastic modulus of current low-shrinkage restorative composites.Dent Mater. 2010;26(12):1144-50. Epub 2010 Sep 15.

  Krifka S, Federlin M, Hiller KA, Schmalz G. Microleakage of silorane- and methacrylate-basedclassVcompositerestorations. Clin Oral Investig. 2011 Sep 27. [Epub ahead of print]

  Zhao D, Botsis J, Drummond JL. Fracture studies of selected dental restorative composites. Dent Mater. 1997;13(3):198-207.

  Manhart J, Kunzelmann KH, Chen HY, Hickel R. Mechanical properties and wear behavior of light-cured packable composite resins. Dent Mater. 2000;16(1):33-40.

  Pisarski H. Fracture toughness testing; [1 screen]. Available at URL:http://www.twi.co.uk/content/kscsw011.html. Accessed June 19,2009.

  Bonilla ED, Mardirossian G, Caputo AA. Fracture toughness of posterior resin composites. Quintessence Int. 2001;32(3):206-10.

  Tantbirojn D, Versluis A, Cheng YS, D oughlas WH. Fracture toughness and microhardness of a composite: do they correlate? J Dent. 2003;31(2):89-95.

  Xu HH, Schumacher GE, Eichmiller FC, Peterson RC, Antonucci JM, Muller HJ. Continuous-fiber perform reinforcement of dental resin composite restoration. Dent Mater.2003;19(6):523-30.

  Anusavice KJ. Phillips' Science of Dental Materials. 11th ed. St Louis: Saunders; 2003.p.73,93-94.

  Eakle WS. Fracture resistance of teeth restored with class II bonded composite resin. J Dent Res. 1986;65(2):149-53.

  Purk JH, Eick JD, DeSchepper EJ, Chappell RP, Tira DE. Fracture strength of class I versus class II restored premolars tested at the marginal ridge. Standard preparations. Quintessence Int. 1990;21(7):545-51.

  Collins CJ, Bryant RW, Hodge KL. A clinical evaluation of posterior composite resin restorations: 8-year findings. J Dent. 1998;26(4):311-7.

  Yap AU. Effectiveness of polymerization in composites restorative claiming bulk placement: impact of cavity depth and exposure time. Oper Dent. 2000;25(2):113-20.

  Bhardwaj TPN, Solmon O, Parameswaran A. Tooth restored with composite resin- a comporative analysis. Trends Biomater Artif. Organs 2002;15(2): 57-60.

  de Freitas CR, Miranda MI, de Andrade MF, Flores VH, Vaz LG, Guimaraes C. Resistance to maxillary premolar fractures after restoration of class II preparations with resin composite or ceromer. Quintessence Int. 2002;33(8):589-94.

  Figueiredo Reis A, Giannini M, Ambrosano GM, Chan DC. The effects of filling techniques and a low–viscosity composite liner on bond strength to class II cavities. J Dent. 2003;31(1): 59-66.

  Poskus LT, Placido E, Cardoso PE. Influence of placement techniques on Vickers and Knoop hardness of class II composite resin restorations.Dent Mater. 2004;20(8):726-32.

  Ozgünaltay G, Görücü J. Fracture resistance of class II packable composite restorations with and without flowable liners.J Oral Rehabil. 2005;32(2):111-5.

  Taha DG, Abdel-Samad AA, Mahmoud SH. Fracture resistance of maxillary premolars with class II MOD cavities restored with Ormocer, Nanofilled, and Nanoceramic composite restorative systems.Quintessence Int. 2011;42(7):579-87.

  Ilie N, Hickel R. Silorane-based dental composite: behavior and abilities.Dent Mater J. 2006;25(3):445-54.

  Ilie N, Jelen E, Clementino-Luedemann T, Hickel R. Low-shrinkage composite for dental application.Dent Mater J. 2007;26(2):149-55.

  Lien W, Vandewalle KS. Physical properties of a new silorane-based restorative system. Dent Mat. 2010;26(4):337-44.

  Van Ende A, De Munck J, Mine A, Lambrechts P, Van Meerbeek B. Does a low-shrinking composite induce less stress at the adhesive interface?Dent Mater. 2010;26(3):215-22.

  Al-Boni R, Raja OM. Microleakage evaluation of silorane based composite versus methacrylate based composite.J Conserv Dent. 2010;13(3):152-5.

  Marchesi G, Breschi L, Antoniolli F, Di Lenarda R, Ferracane J, Cadenaro M. Contraction stress of low-shrinkage composite materials assessed with different testing systems.Dent Mater. 2010;26(10):947-53.

  Boushell LW, Getz G, Swift EJ Jr, Walter R. Bond strengths of a silorane composite to various substrates.Am J Dent. 2011;24(2):93-6.

  Krifka S, Federlin M, Hiller KA, Schmalz G. Microleakage of silorane- and methacrylate-based class V composite restorations.Clin Oral Investig. 2011 Sep 27. [Epub ahead of print]

  Almeida e Silva JS, Rolla JN, Baratieri LN, Monteiro S Jr. The influence of different placement techniques on the microtensile bond strength of low-shrink silorane composite bonded to Class I cavities.Gen Dent. 2011;59(6):e233-7.

  Buchgraber B, Kqiku L, Allmer N, Jakopic G, Städtler P.Surface roughness of one nanofill and one silorane composite after polishing.Coll Antropol. 2011;35(3):879-83.

  Schmidt M, Kirkevang LL, Hørsted-Bindslev P, Poulsen S. Marginal adaptation of a low-shrinkage silorane-based composite: 1-year randomized clinical trial.Clin Oral Investig. 2011;15(2):291-5.

  Gao BT, Lin H, Han JM, Zheng G. Polymerization characteristics, flexural modulus and microleakage evaluation of silorane-based and methacrylate-based composites.Am J Dent. 2011;24(2):97-102.

  Van Ende A, Mine A, De Munck J, Poitevin A, Van Meerbeek B. Bonding of low-shrinking composites in high C-factor cavities.J Dent. 2012;40(4):295-303.

  Kikuti WY, Chaves FO, Di Hipólito V, Rodrigues FP, D Alpino PH. Fracture resistance of teeth restored with different resin-based restorative systems.Braz Oral Res. 2012;26(3):275-81.

  Gao BT,Lin H,Zheng G,Xu YX,Yang JL. Comparison between a silorane-based composite and methacrylate-based composites: shrinkage characteristics, thermal properties, gel point and vitrification point.Dent Mater J. 2012;31(1):76-85.

  Segura A, Riggins R. Fracture resistance of four different restorations for cuspal replacement.J Oral Rehabil. 1999;26(12):928-31.

  67.Soares PV, Santos-Filho PC, Martins LR, Soares CJ. Influence of restorative technique on the biomechanical behavior of endodontically treated maxillary premolars. Part I: fracture resistance and fracture mode.. 2008;99(1):30-7.

  Sagsen B, Aslan B. Effect of bonded restorations on the fracture resistance of root filled teeth.Int Endod J. 2006;39(11):900-4.

  Steele A, Johnson BR. In vitro fracture strength of endodontically treated premolars.J Endod. 1999;25(1):6-8.

  70.Oskoee PA, Ajami AA, Navimipour EJ, Oskoee SS, Sadjadi J. The effect of three composite fiber insertion techniques on fracture resistance of root-filled teeth.. 2009;35(3):413-6.

  71.Cobankara FK, Unlu N, Cetin AR, Ozkan HB. The effect of different restoration techniques on the fracture resistance of endodontically-treated molars.. 2008;33(5):526-33.

  72.D'Alpino PH, Bechtold J, dos Santos PJ, Alonso RC, Di Hipólito V, Silikas N, Rodrigues FP.Methacrylate- and silorane-based composite restorations: hardness, depth of cure and interfacial gap formation as a function of the energy dose.. 2011;27(11):1162-9.

  Senawongse P, Pongprueksa P, Tagami J. The effect of the elastic modulus of low-viscosity resins on the microleakage of Class V resin composite restorations under occlusal loading.Dent Mater J. 2010;29(3):324-9.

  Majety KK, Pujar M. In vitroevaluation of microleakage of class II packable composite resin restorations using flowable composite and resin modified glass ionomers as intermediate layers. J Conserv Dent. 2011;14(4):414–17.

  75.Stefanski S, van Dijken JW. Clinical performance of a nanofilled resin composite with and without an intermediary layer of flowable composite: a 2-year evaluation.. 2012;16(1):147-53.

  Boeckler A, Schaller HG, Gernhardt CR. A prospective, double-blind, randomized clinical trial of a one-step, self-etch adhesive with and without an intermediary layer of a flowable composite: A 2-year evaluation. Quintessence Int. 2012;43(4):279-86.

  Chen RS, Liu CC, Cheng MR, Lin CP. Bonded amalgam restorations: using a glass-ionomer as an adhesive liner. Oper Dent. 2000;25(5):411-7.

  Tolidis K, Nobecourt A, Randall RC. Effect of a resin-modified glass ionomer liner on volumetric polymerization shrinkage of various composites.Dent Mater. 1998;14(6):417-23.

  Bonifácio CC, van Amerongen WE, Meschini TG, Raggio DP, Bönecker M.Flowable glass ionomer cement as a liner: improving marginal adaptation of atraumatic restorative treatment restorations. J Dent Child (Chic). 2010;77(1):12-6.

  Assis CP, Moyses MR, Teixeira HM, Ribeiro JC, Ribeiro JG, Dias SC.Fatigue limits for composite restorations with and without glass ionomer cement 


موضوع پایان نامه بررسی مقایسه ای مقاومت به شکست دندان های ترمیم شده با تکنیک های مختلف و کامپوزیت های با Base های متفاوت, نمونه پایان نامه بررسی مقایسه ای مقاومت به شکست دندان های ترمیم شده با تکنیک های مختلف و کامپوزیت های با Base های متفاوت, جستجوی پایان نامه بررسی مقایسه ای مقاومت به شکست دندان های ترمیم شده با تکنیک های مختلف و کامپوزیت های با Base های متفاوت, فایل Word پایان نامه بررسی مقایسه ای مقاومت به شکست دندان های ترمیم شده با تکنیک های مختلف و کامپوزیت های با Base های متفاوت, دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای مقاومت به شکست دندان های ترمیم شده با تکنیک های مختلف و کامپوزیت های با Base های متفاوت, فایل PDF پایان نامه بررسی مقایسه ای مقاومت به شکست دندان های ترمیم شده با تکنیک های مختلف و کامپوزیت های با Base های متفاوت, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای مقاومت به شکست دندان های ترمیم شده با تکنیک های مختلف و کامپوزیت های با Base های متفاوت, مقاله در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای مقاومت به شکست دندان های ترمیم شده با تکنیک های مختلف و کامپوزیت های با Base های متفاوت, پروژه در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای مقاومت به شکست دندان های ترمیم شده با تکنیک های مختلف و کامپوزیت های با Base های متفاوت, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای مقاومت به شکست دندان های ترمیم شده با تکنیک های مختلف و کامپوزیت های با Base های متفاوت, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای مقاومت به شکست دندان های ترمیم شده با تکنیک های مختلف و کامپوزیت های با Base های متفاوت, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی مقایسه ای مقاومت به شکست دندان های ترمیم شده با تکنیک های مختلف و کامپوزیت های با Base های متفاوت, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی مقایسه ای مقاومت به شکست دندان های ترمیم شده با تکنیک های مختلف و کامپوزیت های با Base های متفاوت, پروژه درباره پایان نامه بررسی مقایسه ای مقاومت به شکست دندان های ترمیم شده با تکنیک های مختلف و کامپوزیت های با Base های متفاوت, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای مقاومت به شکست دندان های ترمیم شده با تکنیک های مختلف و کامپوزیت های با Base های متفاوت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای مقاومت به شکست دندان های ترمیم شده با تکنیک های مختلف و کامپوزیت های با Base های متفاوت, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای مقاومت به شکست دندان های ترمیم شده با تکنیک های مختلف و کامپوزیت های با Base های متفاوت, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای مقاومت به شکست دندان های ترمیم شده با تکنیک های مختلف و کامپوزیت های با Base های متفاوت, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای مقاومت به شکست دندان های ترمیم شده با تکنیک های مختلف و کامپوزیت های با Base های متفاوت

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی مرکز تحقیقات مواد دندانی چکیده هدف : بررسی مقاومت به شکست دندانهای اندو شده باروشهای مختلف ترمیم تاج و ریشه از اهداف این مطالعه بود. مواد و روشها : تعداد 60 عدد دندان پرمولر انسانی تازه کشیده شده انتخاب شده و به طور تصادفی به پنج گروه دوازده تایی تقسیم شدند. در 48 دندان، تاج آنها از 3 میلی متری بالای CEJ قطع شد. سپس حفرات MODبه ابعاد ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی چکیده مقدمه باتوجه به اهمیت دندانهای شیری درایجاد اکلوژن ایده آل، حفظ و نگهداری آنها دراثر پوسیدگی امری ضروری است.یکی از روشهای ترمیم دندانهای شیری استفاده از روکشهای استیل زنگ نزن می باشد.حفظ سلامت انساج نگهدارنده دندان یکی از ضروریات است. هدف از انجام این مطالعه تعیین وضعیت سلامت پریودونتال دندانهای مولر اول دائمی مجاوربه مولر دوم ...

پایان نامه جهت دریافت دکترای عمومی چکیده مقدمه و هدف از جمله مشکلات بندینگ در ارتودنسی، ایجاد نواحی دکلسیفیه در اطراف بندها می باشد. از سوی دیگر در طی درمان، بند ها مستعد شل شدن هستند و سمان بکار رفته باید از استحکام گیر کافی برخوردار باشد. اخیراً ترکیبات جدید حاوی آمورفوس کلسیم فسفات (ACP) جهت مقابله با ایجاد دمینرالیزاسیون بر روی سطوح مینایی معرفی شده است. هدف از این مطالعه ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای تخصصی دندانپزشکی در رشته‏ کودکان چکیده سابقه و هدف صدمات تروماتیک دندانی یکی از شایعترین حوادث دوران کودکی ونوجوانی محسوب می شوند. در بین این صدمات، اوالژن (بیرون افتادن دندان از ساکت) یک اورژانس واقعی قلمداد شده و نیازمند درمان سریع و دقیق دندانپزشک می‌باشد که در غیر آن صورت می‌تواند منجر به از دست رفتن دندان بیمار گردد که اهمیت این مسئله با ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک گرایش : طراحی کاربردی چکیده در این پایان نامه تحلیل پایداری تیر­کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله ­های کربنی روی تکیه­گاه الاستیک تحت نیروی محوری مورد بررسی قرار گرفته است. توزیع نانولوله­ها بصورت یکنواخت[1] در نظر گرفته شده است. برای تعیین خصوصیات مواد تقویت شده با نانولوله­ها ازنتایج دینامیک مولکولی و قوانین ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی چکیده: مقدمه: یکی از اهداف اصلی درمان بیماری های پریودنتال حفظ استخوان آلوئولار جهت ادامه بقا دندان است. این گمان وجود دارد که در صورت تحریک فعالیت سلول های استئوبلاست و جلوگیری از فعالیت استئوکلاستیک سلول های استخوانی در طی روند درمان، بتوان ساختار استخوان را مجددا بازسازی کرد. تاثیر مثبت امواج اولتراسونیک بر تحریک فعالیت سلول های ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه دکترای حرفه ای رشته دندانپزشکی چکیده مقدمه: یکی از علل شایع شکست درمان ریشه غیر جراحی، عدم توانایی درمان موثر تمامی کانالهای ریشه به علت آناتومی پیچیده سیستم کانال ریشه است. با توجه به اینکه تاکنون مطالعه ای جامع و گسترده در مورد بررسی آناتومی سیستم کانال ریشه در دندان های مولر اول و دوم ماگزیلا با استفاده از CBCT در نژاد ایرانی انجام نشده است، لذا هدف ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی چکیده هدف هدف از این مطالعه مقایسه ریزنشت ادهزیو توتال اچ و سلف اچ به سه روش Fluid filtration، Dye penetration و Dye extraction ، همچنین تعیین ارتباط اماری این سه روش با یکدیگر بود. مواد و روشها در این مطالعه آزمایشگاهی برروی سطوح باکال در 3/1 سرویکال تعداد 72 دندان پره مولر کشیده شده انسانی، حفرات کلاس پنج، تا mm1 زیر CEJ تراشیده شد. ...

پايان نامه رشته مهندسي مواد و متالوژي سال 1386 چکيده: سرمت هاي مخلوطي از فلز و سراميک هستند. سرمت از حدود سال 1930 به اشکال مختلف مورد استفاده قرار گرفته است ولي تا سالهاي 1970 کار عملي جدي

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران سازه چکیده بتن مسلح به فولاد، مصالحی است که بنا به دلایلی همچون مقاومت فشاری مناسب، هزینه تهیه پایین و در دسترس بودن مصالح خام، بطور گسترده در سازه‌های مهندسی عمران بکار برده می‌شود. اما بتن مسلح تهیه شده از خمیر سیمان، سنگدانه‌های معمولی، و میلگرد‌های فولادی دارای نقاط ضعفی مانند وزن زیاد، خوردگی فولاد، و ترک‌های ناشی از جمع ...

ثبت سفارش