پایان نامه وضعیت مصرف حامل‌ های انرژی قبل و بعد از اجرای طرح هدف مندی یارانه‌ ها در بیمارستان‌ های دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1390-1388

word 3 MB 32066 109
1392 کارشناسی ارشد بهداشت
قیمت قبل:۶۳,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ مدر کارشناسی ارشد مدیریت بهداشت و درمان

   

  چکیده:

  مقدمه: منابع انرژی یکی از مهم ترین منابع خدمت رسانی در بیمارستان به شمار می آید. هدف از این پژوهش مقایسه میزان مصرف انرژی قبل و پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در بیمارستان های داشگاه علوم پزشکی ایلام در سال های 1390-1388 بود.

  روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است که به شیوه کمی و به صورت مقطعی در سال 1391 انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر ایلام بودند. کلیه بیمارستان ها  به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفته اند. مراجعه به آمار و اسناد هزینه و مصرف در سال های 1390-1388 ، مبنای جمع آوری اطلاعات بوده است. داده های بدست آمده از طریق ورود به اکسل و نرم افزار آماری   SPSSبا استفاده از آمار توصیفی و آزمون آماری T جفت شده و همبستگی پیرسون تحلیل شد.

  یافته ها: آزمون t-student نشان داد میانگین مصرف ماهیانه آب و برق در یکساله بعد از هدفمندی یارانه ها در بیمارستان های مورد مطالعه بیش از یکسال قبل  و مقدار مصرف گاز به صورت معناداری کمتر از قبل بود . اما میانگین مبلغ ماهیانه آب، برق و گاز در دوره بعد از هدفمندی یارانه ها به طور معناداری بیشتر از قبل بوده است(001/0≥ p-value) همچنین کل هزینه انرژی در بیمارستان های مورد مطالعه (مصطفی خمینی، طالقانی، امام خمینی) بعد از هدفمندی یارانه ها به ترتیب 7/3، 5/6 و 8/6 برابر افزایش داشته است.

  بحث و نتیجه گیری: برای بهینه سازی مصرف انرژی در بیمارستان ها بهتر است استانداردهای مصرف در  بخش های مختلف با توجه به آخرین سطح تکنولوژی و دیگر عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژی تعیین و به کار گرفته شود ، همچنین پیشنهاد می گردد دولت  در خصوص ارائه یارانه مراکز درمانی دولتی رفرمی ایجاد نماید که این بار سنگین از دوش بیمارستان ها برداشته یا تا حد قابل توجهی تعدیل گردد.

  کلمات کلیدی: بیمارستان، مصرف انرژی، هدفمندی یارانه ها

  1 مقدمه:

      امروزه انرژی در کنار سرمایه و نیروی انسانی به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید در دنیا به شمار می‌آید و در کشور ما نیز بی‌تردید انرژی نقش بسزایی در پیشرفت و توسعه کشور ایفا می‌کند؛ لذا تدوین استراتژی‌ها و سیاست‌های مناسب با در نظر گرفتن معیارهای پیش‌بینی آینده و تدوین برنامه‌های متناسب با آن، به منظور استفاده و تخصیص بهینه انرژی، بسیار حائز اهمیت است. (آمارهای هشداردهنده وزیر نفت، 1389)

     نهاده انرژی یکی از نهاده های اساسی در تابع تولید کلان اقتصاد محسوب می‌شود؛ به گونه‌ای که هر تغییری در قیمت این نهاده، در کوتاه مدت از طریق سهم هزینه‌ای آن و در بلندمدت از طریق تأثیر متقابل بر بازار سایر نهاده‌ها بر شاخص قیمت تولید کالاها و خدمات اثر می‌گذارد. اهمیت رفتار نهاده انرژی در برابر سایر نهاده‌ها به حدی است که مباحث تفصیلی ویژه‌ای را در ادبیات اقتصادی به خود اختصاص داده است. (شریفی و همکاران، 1387) استفاده موثر از انرژی می‌تواند به عنوان یکی از راه‌های بالقوه و اثربخش برای حل مشکل جهانی انرژی باشد. (سبیتوسی، 2008)

   دولت‌ها برای کاهش اثرات سوء اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مصرف حامل‌های انرژی نظیر سوخت‌های فسیلی، باید چه به صورت جداگانه و چه به صورت همکاری باهم از طریق اقدامات و سیاست‌های قوی مثل مداخلات تنظیمی بازار نقش خود را ایفا کنند. به طوری که در سناریوی جایگزینی انرژی آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) به نظر می‌رسد سیاست‌هایی که دولت‌ها در حال حاضر اجرا می‌کنند (نظیر اصلاحات یارانه‌های انرژی)، رشد مصرف و استخراج سوخت‌های فسیلی را تا سال 2030 به نصف کاهش دهد. (مورگان، 2008) این در حالی است که تولید و مصرف انرژی در ایران با حالت بهینه فاصله زیادی دارد و شدت مصرف انرژی طی سال‌های گذشته در ایران افزایش چشمگیری داشته است. (جباروند و همکاران، 1390)

     هرچند ایران از نظر دارا بودن منابع و ذخایر متنوع انرژی دومین کشور در خاورمیانه محسوب می‌شود، اما سرمایه‌گذاری به موقع در بخش انرژی و بذل عنایت کافی به آن حتی در کشورهایی که برخوردار از منابع فنی انرژی می‌باشند ضروری است و امکان دستیابی به عرصه‌های بین‌المللی را میسر می‌سازد. به عنوان مثال ذخایر گاز ایران به تنهایی از مجموع ذخایر گاز کشورهای خاورمیانه به مراتب افزون تر است؛ اما اهمیت صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی به عنوان یک منبع پایان پذیرفتنی مشخص تر می‌شود که بدانیم مصرف این سوخت به علت داشتن برتری‌های فراوان نسبت به سایر سوخت‌ها روزبه‌روز بیشتر و بیشتر می‌شود. از جمله این برتری‌ها می‌توان به ارزان بودن، آلوده نکردن هوا، محیط و امکان جایگزین شدن به جای سایر سوخت‌ها و همین طور به وسیله سایر سوخت‌ها اشاره کرد. (صالحی، 1372)

     همچنین با نگاهی به آمار مصرف انرژی و شاخص‌های مهمی چون سرانه مصرف انرژی، شدت انرژی و بهره‌وری انرژی در ایران و مقایسه آن با سایر کشورهای جهان در می‌یابیم که در عرصه رقابت جهانی که به سمت مصرف کمتر (بهینه) و تولید بیشتر در حرکت است اتلاف انرژی زیادی را در بخش‌های حمل و نقل،خانگی، صنعت و بخش‌های عمومی_ دولتی خصوصاً بیمارستان‌ها را شاهد هستیم. (وزارت نیرو، 1388) آمار و ارقام ارائه شده در پژوهش‌هایی که در ارتباط با مراقبت‌های بهداشتی انجام شده‌اند، نشان می‌دهند که مصرف انرژی به ازای هر مترمربع در بیمارستان‌ها بسیار بیشتر از انواع دیگر مؤسسات خدماتی می‌باشد. (جباروند و همکاران، 1390)

    یکی از انواع اصلی ساختمان‌های اداری که پتانسیل زیادی برای انجام اقدامات صرفه جویانه برای انرژی دارد، بیمارستان می‌باشد. بیمارستان‌ها به دلایلی که ذکر می‌کنیم سهم زیادی از مصرف حامل‌های انرژی را به خود اختصاص می‌دهند. دلایلی از جمله: عملکرد 24 ساعتی این سازمان، اندازه و سطح بزرگ سازه، نیاز به آب گرم، نیاز به تسهیلات برودتی و حرارتی، تجهیزات استریلیزاسیون و وجود انواع و اقسام تجهیزات پزشکی. (مشاوران محیطی ای. پی. تی. اِی، 2007)

     واضح است که منابع انرژی یکی از مهم‌ترین منابع خدمت رسانی در بیمارستان به شمار می‌آید و هرگونه مشکل در تهیه و بهره‌برداری از آن‌ها مستقیماً ارائه خدمت به بیماران را مختل و حتی جان آن‌ها را به خطر خواهد انداخت. هزینه انرژی قسمت قابل توجهی از هزینه‌های غیر پرسنلی را به خود اختصاص داده و مستقیماً بر قیمت تمام‌شده هر واحد خدمات ارائه شده به بیمارستان‌ها اثر می‌گذارد. (صدقیانی، 1377)

  قیمت انرژی از جمله متغیرهایی است که در اقتصاد ایران به صورت برون زا و توسط دولت تعیین می‌گردد. به دلیل اینکه از یک طرف انرژی در بین تمامی بخش‌های اقتصادی جریان دارد و از طرف دیگر تمامی بخش‌های اقتصادی در ارتباط با یکدیگر می‌باشند. لذا هر گونه تغییری در قیمت‌های انرژی، کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و پیامدهای درخور توجهی را بر جای می‌گذارد. (قادری و همکاران، 1388) بررسی اولیه نشان می‌دهد که در صورتی که قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد، این امکان وجود دارد که تا مرز 700 میلیارد تومان بار هزینه مراکز بهداشتی و درمانی دولتی بالا رود. (پایگاه اطلاع‌رسانی سلامت ایران، 1389) در همین رابطه پایگاه اینترنتی خبر آنلاین به نقل از یک عضو کمسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیان کرده اکثر بیمارستان‌های دولتی در حال حاضر با کسری بودجه مواجه‌اند که با قطع حمایت‌های دولتی از آن‌ها، نخواهند توانست به مردم خدمات ارائه دهند. زیرا دهک‌های پایین جامعه بیشترین مراجعه‌کنندگان به بیمارستان‌های دولتی هستند و با حذف یارانه حامل‌های انرژی که شامل آب، برق و گاز می‌شود، این بیمارستان‌ها قادر نخواهند بود که هزینه‌های آب و برق خودشان را تأمین کنند و مردم دهک پایین جامعه با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهند شد. (حسنی بافرانی، 1389)

   سازمان جهانی بهداشت برآورد کرده، تقریباً سه چهارم کل بودجه بهداشت و درمان در کشورهای در حال توسعه، صرف هزینه‌های بیمارستانی می‌شود و افزایش روزافزون هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، بلااستفاده بودن بخشی از ظرفیت تخت‌های بیمارستانی، عدم استفاده صحیح و منطقی از منابع موجود و عدم توجه به شاخص‌های تخت بیمارستانی موجب اتلاف منابع، هرز رفتن منابع مالی و کاهش کارایی بیمارستان‌ها گردیده است. (بهادری، 1386) آنچه امروزه در جامعه ما تحت عنوان یارانه از آن نام‌برده می‌شود، در واقع عبارت است از پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم نوعی کمک مالی، امتیاز اقتصادی یا اعطای برتری ویژه‌ای به مؤسسات خصوصی، خانوارها و یا واحدهای دولتی که جهت دستیابی به اهداف مورد نظر انجام می‌پذیرد. یارانه دولتی در واقع به این معنی است که دولت یارانه را برای جبران قسمتی از قیمت کالاها و خدمات باهدف افزایش تولید به تولیدکنندگان، افزایش کارکرد توزیع به توزیع‌کنندگان و افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده بی‌درآمد یا کم درآمد، به مصرف‌کنندگان می‌پردازد. (وزارت امور اقتصاد و دارایی، 1388)

   در دهه 1980 به دنبال بحران بدهی‌ها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، آمریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب جدید، بیشتر کشورها نسبت به اصلاحات در برنامه یارانه‌ها اقدام کردند. بر اساس آنچه که در تاریخ نظام‌های اقتصاد جهانی ثبت شده است، اغلب دولت‌ها در مقاطع زمانی خاص به تدوین طرح اصلاح یا هدفمند سازی یارانه‌ها مبادرت کرده‌اند. (گزارش شماره 19561 بانک جهانی، 1999) طرحی که به اقداماتی اشاره دارد که دولت طی آن یارانه‌های مورد نظر را به سوی گروه‌های جمعیتی هدف و مدنظر، هدایت و جهت‌دهی می‌کند. (عبادی، قوام، 1388)

   بنابراین با توجه به نقش انرژی در توسعه پایدار کشور و افزایش قیمت آن در راستای نزدیک شدن به قیمت‌های جهانی لازم است عملکرد مدیریت بخش انرژی که هدف آن دستیابی به اهداف سازمان به منظور استفاده بهینه از انرژی با کمترین مقدار هزینه است، به طور دقیق و مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد. (صدری زاده، 1380) با اصلاح قیمت حامل‌ها از یک سو، الگوی مصرف این حامل‌ها منطقی و از اسراف و اتلاف منابع جلوگیری می‌شود و از سوی دیگر، منابع پولی حاصل از اصلاح قیمت حامل‌ها، به اقشار کم درآمد و گروه‌های هدف تخصیص خواهد یافت. (راد و همکاران، 1388) از آنجایی که هدفمند سازی یارانه‌ها مستلزم اصلاح قیمت‌های انرژی است، حوزه اقتصاد با افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شود لذا شناسایی آثار هدفمند کردن و اتخاذ سناریوهایی که ضمن پیگیری هدفمند سازی، آثار تورمی و تبعات منفی این سیاست را به حداقل برساند، دارای اهمیت است. (یزدانی و همکاران،1389) با عنایت به آنچه ذکر شد، در این مطالعه پژوهشگر در راستای شناسایی آثار هدفمندسازی یارانه‌ها، دو مفهوم هدفمندی یارانه‌ها را به عنوان متغیر مستقل و مصرف حامل‌های انرژی را به عنوان متغیر وابسته مورد پژوهش قرار داده است. این مطالعه در استان ایلام با مساحت 19086کیلومترمربع که حدود4/1 درصد مساحت کل کشورراتشکیل می دهد انجام گرفته، این استان درغرب سلسله جبال زاگرس بین 31درجه و 58دقیقه تا34درجه و15 دقیقه عرض شمالی و45درجه و24دقیقه تا48درجه و10دقیقه طول شرقی درگوشه غربی کشور قرارگرفته است. استان ایلام ازجنوب باخوزستان ،ازشرق با لرستان ،ازشمال باکرمانشاه وازسمت غرب با425کیلومترمرزمشترک باکشورعراق همجواراست .

  استان ایلام از نظرشرایط اقلیمی جزو مناطق گرمسیر کشور محسوب می شود که در سردترین ماههای سال (فصل زمستان) متوسط حداکثر دمای هوا بالاتر از 20 درجه سلسیوس بوده است، در تابستان هوا به مرور گرم می‌شود و در گرمترین ماه سال به 7/35 درجه سلسیوس می‌رسد.

  دانشگاه علوم پزشکی ایلام جمعاٌ دارای 10 مرکز آموزشی درمانی می باشد که از این تعداد سه مرکز آمزشی درمانی در سطح شهر ایلام به نام های  بیمارستان امام خمینی(ره) تاسیس 1352 ( دارای بخش های جراحی مردان، جراحی زنان، ICU، نوزادان، اطفال، اورژانس-بخش آورژانس، رادیولوژی و آزمایشگاه)، بیمارستان مصطفی خمینی تاسیس 1369(دارای بخش های داخلی مردان، داخلی زنان، زایشگاه، C.C.U، I.C.U، اورژانس، Post C.C.U، Post I.C.U، جراحی زنان، اطاق عمل، رادیو لوژی و آزمایشگاه) و بیمارستان ایت ا.. طالقانی تاسیس 1358 ( دارای بخش های دیالیز، روان پزشکی ، بخش سوختگی و اورژانس) می باشد.

   

  1-2 بیان مسئله و اهمیت پژوهش:

   حامل‌های انرژی به عنوان یکی از نهاده های مهم تولید و همچنین کالای مصرفی خانوارها، نقش بسیار مهمی در تعیین هزینه‌های تولید و مخارج خانوارها ایفا می‌کند. نوسان قیمت هر یک از این حامل‌ها، نوسان‌هایی را در هزینه تولید، مخارج مصرف‌کننده و در نهایت تورم ایجاد خواهد کرد. میزان این نوسان بسته به اهمیت و سهم هر یک از حامل‌ها می‌تواند در سبد کل یا در مباحث تولید و مصرف، مورد بررسی قرار گیرد. آمارها نشان می‌دهد قیمت نسبی حامل‌های انرژی در مقایسه با قیمت سایر کالاهای تولیدی داخل یا قیمت انرژی در سطح منطقه و جهان پایین تر بوده و این شکاف بین قیمت حامل‌های انرژی در داخل نسبت به قیمت جهانی آن، موجب شده است روند مصرف آن طی دهه اخیر رشد شتابانی به خود گیرد و باعث افزایش سهم مخارج حامل‌ها در کل سبد مصرفی شود. در این راستا، از جمله موضوعات مهم در تبیین سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، بررسی آثار و پیامدهای اجرای این سیاست بر متغیرهای کلان اقتصادی است تا ضمن شناسایی روابط علت و معلولی بین متغیرهای یادشده، سازوکار ارائه سیاست اصلاحی یا حمایتی و نهادی برای کاهش تبعات منفی احتمالی و قرار گرفتن اقتصاد در مسیر افزایش کارآیی عوامل تولید مشخص شود. (ازواجی،1388)

   در سال‌های اخیر به دلایل گوناگون از جمله حذف تدریجی یارانه‌های دولتی، توجه بیشتری به ارزش انرژی در اشکال مختلف آن شده و لزوم محاسبه میزان مصرف و صرفه‌جویی انرژی به عنوان یک ضرورت قطعی و چاره ناپذیر پدیدار شده است. (جباروند و همکاران، 1390) مطالب زیادی در خصوص یارانه‌ها و آثار آن‌ها نوشته شده است. ولی بیشتر این مطالب در رابطه با کشاورزی، محیط‌زیست و حمل و نقل بوده که البته این مطالعات اغلب در کشورهای صنعتی صورت گرفته است. (ایگر و همکاران، 2007)

   به دلیل نقش بارز انرژی در به حرکت درآوردن چرخه‌های صنعت، کشورهای پیشرفته صنعتی طی دو دهه اخیر با پیش‌بینی دشواری‌ها و محدودیت‌های کنونی، اقدامات حساب شده‌ای برای صرفه‌جویی در میزان مصرف و بهینه کردن آن برداشته‌اند. (معاونت انرژی وزارت نیرو، 1384) به طوری که شدت مصرف انرژی در این کشورها در این مدت کاهش یافته است. (جباروند و همکاران، 1390) با آگاهی عمومی از هزینه‌های انرژی، احساس نیاز به حفظ منابع، بیش از پیش فزونی گرفته است. بعلاوه افزایش بهای منابع انرژی و کمبود آن‌ها موجبات نظارت بیشتر در مصرف آن را فراهم آورده است. (صدقیانی، 1377)

   

  Abstract:

  Introduction: Energy resources are one of the most important sources of service delivery. The goal of this research was to compare energy consumption before and after the implementation of targeted subsidies in Ilam University of Medical Sciences hospitals in 2009-2011.

  Methods: This was descriptive-analytical study that was performed cross-sectional in 2012. Population of study was Ilam University of Medical Sciences hospitals. All hospitals have been studied as a census. Cost and consumption statistics, and documents referred to the years 2009-2011, was based on information collection. Data obtained was analyzed through Excel and SPSS software using descriptive statistics and t-student test.

   

  Results: t-student test shows that in the hospitals studied, monthly mean of water and electricity consumption in one year after the targeted subsidies has been more than a year ago and monthly mean of gas consumption had been significantly lower than before(p-value ≤0/001) , But the cost monthly mean of each of them before and after the targeted subsidy has been significantly higher than before (p-value ≤0/001). As well as, total energy cost  after targeted subsidies in the studied hospitals (Mustafa Khomeini, Taleghani, Ayatollah Khomeini) respectively 7/3, 5/6 and 8/6-fold increased.

  تاریخ‌...................................

  شماره‌......................./44/28

  پیوست‌................................

   

  Discussion: For optimizing energy consumption is better to determine consumption standards in different parts of hospitals according to the latest level of technology and other factors affecting energy consumption and then to be used. Also recommended that government establish a reform about providing subsidies to public hospitals Until this Heavy load be removed or a considerable extent moderated from the  hospitals.

   

  Key words: Energy consumption, targeting subsidies, hospital.

 • فهرست:

  فصل اول. 12

  1-1 مقدمه: 13

  1-2 بیان مسئله و اهمیت پژوهش: 16

  1-2-1 منافع هدفمند سازی یارانه حامل‌های انرژی: 18

  1-3 اهداف و فرضیات.. 21

  1-3-1 هدف اصلی طرح. 21

  1-3-2 اهداف فرعی طرح. 21

  1-3-3 هدف کاربردی.. 22

  هدف آرمانی: 22

  1-3-4 سؤالات پژوهش... 22

  فصل دوم. 23

  2-1 مبانی نظری پژوهش... 25

  2-1 سابقه تاریخی موضوع پژوهش: 26

  پیشینه یارانه‌ها در جهان. 26

  2-1-2 تاریخچه یارانه در ایران. 26

  2-1-3 اصلاحات یارانه در سال‌های اخیر (دولت نهم و دهم) 28

  2-2 مبانی نظری پژوهش... 29

  2-2-1: فواید و مزایای اجرای برنامه هدفمند سازی یارانه‌ها: 30

  2-2-2 شرایط اصلاحات یارانه‌ای.. 32

  2-2-3 اهداف اصلاحات یارانه‌ای: 32

  2-2-4 روش‌های پرداخت یارانه: 33

  2-2-5 یارانه‌ها و انواع آن: 33

  2-2-6 روش‌های هدفمند سازی یارانه‌ها: 35

  2-2-7 حامل‌های انرژی و بیمارستان: 36

  2-2-8 وضعیت سه حامل انرژی مورد مطالعه در ایران (پیش از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها): 37

  2-2-9 سیستم های اصلی تأمین انرژی در بیمارستان ها: 38

  2-2-10 منافع حاصل از صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی: 38

  2-2-11 ممیزی و ارزیابی اصلاحات یارانه ای: 38

  2-2-12 ممیزی و ارزیابی مصرف حامل های انرژی: 39

  2-2-13 موانع و محدودیت های ارزیابی های کارایی مصرف انرژی: 40

  2-2-15 تعاریف برخی از اصطلاحات کلیدی در مبحث هدفمندسازی یارانه ها: 41

  2-2-15-1 یارانه: 41

  2-2 مروری بر مطالعات انجام یافته. 43

  مطالعات انجام گرفته در ایران: 43

  2-3-2 پژوهش های انجام گرفته خارج از ایران: 49

  فصل سوم. 53

  3-1 مقدمه. 54

  فصل چهارم. 57

  4-1 مقدمه: 58

  جدول 1: میانگین ماهانه تعداد بیماران و تخت روز اشغالی بیمارستان های مورد مطالعه یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 59

  نمودار 1: مقایسه میانگین مصرف ماهانه آب (بر حسب لیتر) بیمارستانهای مورد مطالعه یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 60

  جدول 2: مقایسه میانگین مصرف ماهانه آب قبل و بعد هدفمندی یارانه ها در بیمارستان های مورد مطالعه یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 60

  نمودار 2: مقایسه میانگین مصرف ماهانه برق (بر حسب کیلو وات ساعت) بیمارستانهای مورد مطالعه یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 61

  جدول 3: مقایسه میانگین مصرف ماهانه برق قبل و بعد هدفمندی یارانه ها در بیمارستان های مورد مطالعه یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 62

  جدول 4: مقایسه میانگین مصرف ماهانه گاز قبل و بعد هدفمندی یارانه ها در بیمارستان های مورد مطالعه یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 64

  نمودار 4: مقایسه میانگین هزینه ماهیانه آب مصرفی بیمارستانهای مورد مطالعه یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 65

  نمودار 5: مقایسه میانگین هزینه ماهیانه برق مصرفی بیمارستانهای مورد مطالعه یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 66

  نمودار 6: مقایسه میانگین هزینه ماهیانه گاز مصرفی بیمارستانهای مورد مطالعه یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 67

  نمودار 7: مقایسه هزینه کل آب مصرفی بیمارستانهای مورد مطالعه یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 68

  نمودار 8: مقایسه هزینه کل برق مصرفی بیمارستانهای مورد مطالعه یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 69

  نمودار 9: مقایسه هزینه کل گاز مصرفی بیمارستانهای مورد مطالعه یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 70

  نمودار 10: کل هزینه انرژی قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها در بیمارستان های مورد مطالعه یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها... 71

  جدول شماره 5: مقایسه میانگین ماهیانه مبلغ مصرف حامل های انرژی در یکسال قبل و بعد از طرح هدفمندی یارانه ها در بیمارستان های مورد پژوهش یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 72

  جدول 6: میانگین سرانه مصرف آب (لیتر) بیمارستان های مورد مطالعه بر حسب تعداد بیماران یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها. 73

  جدول 7: میانگین سرانه مصرف برق (کیلو وات ساعت) بیمارستان های مورد مطالعه بر حسب تعداد بیماران یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 73

  جدول 8: میانگین سرانه مصرف گاز بیمارستان های مورد مطالعه بر حسب تعداد بیماران یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 74

  جدول 9: میانگین سرانه مصرف آب بیمارستان های مورد مطالعه بر حسب تخت روز اشغالی یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ....... 75

  جدول 10: میانگین سرانه مصرف برق بیمارستان های مورد مطالعه بر حسب تخت روز اشغالی یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 75

  جدول 11: میانگین سرانه مصرف گاز بیمارستان های مورد مطالعه بر حسب تخت روز اشغالی یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها  ..... 76

  جدول 10: میانگین سرانه مصرف آب( لیتر) بیمارستان های مورد مطالعه بر حسب تعداد تخت مصوب یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 76

  جدول 11: میانگین سرانه مصرف برق(کیلو وات ساعت) بیمارستان های مورد مطالعه بر حسب تعداد تخت مصوب یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 77

  جدول 12: میانگین سرانه مصرف گاز (متر مکعب)بیمارستان های مورد مطالعه بر حسب تعداد تخت مصوب یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 77

  جدول شماره 13: ضرایب همبستگی پیرسون بین مبلغ و مقدار مصرف حامل های انرژی با تعداد بیمار در بیمارستان های مورد پژوهش یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 78

  جدول شماره 14: ضرایب همبستگی پیرسون بین مبلغ و مقدار مصرف حامل های انرژی با تخت روز اشغالی در بیمارستان های مورد پژوهش یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 78

  جدول 15: مقایسه بهره وری آب مصرفی بیمارستان های مورد مطالعه بر حسب تخت روز اشغالی یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 79

  جدول 16: مقایسه بهره وری برق مصرفی بیمارستان های مورد مطالعه بر حسب تخت روز اشغالی یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 79

  جدول 17: مقایسه بهره وری گاز مصرفی بیمارستان های مورد مطالعه بر حسب تخت روز اشغالی یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 80

  جدول 18: بهره وری کلی حامل های انرژی بر حسب تخت روز اشغالی در بیمارستان های مورد مطالعه یکسال قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها 80

  جدول 19: مقایسه میزان بهره وری انرژی قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها در یکسال قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها در بیمارستان های مورد مطالعه  81

  جدول 20: نسبت هزینه انرژی به کل هزینه جاری در بیمارستان های مورد مطالعه یکسال قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها 82

  جدول 21: مقایسه نقطه به نقطه سرانه آب مصرفی بر حسب تعداد بیمار در بیمارستان مصطفی خمینی. 83

  جدول 22: مقایسه نقطه به نقطه سرانه آب مصرفی بر حسب تعداد بیمار در بیمارستان طالقانی. 84

  جدول 23: مقایسه نقطه به نقطه سرانه آب مصرفی بر حسب تعداد بیمار در بیمارستان امام خمینی. 85

  جدول 24: مقایسه نقطه به نقطه سرانه برق مصرفی بر حسب تعداد بیمار در بیمارستان مصطفی خمینی. 86

  جدول 25: مقایسه نقطه به نقطه سرانه برق مصرفی بر حسب تعداد بیمار در بیمارستان طالقانی. 87

  جدول 26: مقایسه نقطه به نقطه سرانه برق مصرفی بر حسب تعداد بیمار در بیمارستان امام خمینی. 88

  جدول 27: مقایسه نقطه به نقطه سرانه گاز مصرفی بر حسب تعداد بیمار در بیمارستان مصطفی خمینی. 89

  جدول 28: مقایسه نقطه به نقطه سرانه گاز مصرفی بر حسب تعداد بیمار در بیمارستان طالقانی. 90

  جدول 29: مقایسه نقطه به نقطه سرانه آب مصرفی بر حسب تخت روز اشغالی در بیمارستان مصطفی خمینی. 91

  جدول 30: مقایسه نقطه به نقطه سرانه آب مصرفی بر حسب تخت روز اشغالی در بیمارستان طالقانی. 92

  جدول 31: مقایسه نقطه به نقطه سرانه آب مصرفی بر حسب تخت روز اشغالی در بیمارستان امام خمینی. 93

  جدول 32: مقایسه نقطه به نقطه سرانه برق مصرفی بر حسب تخت روز اشغالی در بیمارستان مصطفی خمینی. 94

  جدول 33: مقایسه نقطه به نقطه سرانه برق مصرفی بر حسب تخت روز اشغالی در بیمارستان طالقانی. 95

  جدول 34: مقایسه نقطه به نقطه سرانه برق مصرفی بر حسب تخت روز اشغالی در بیمارستان امام خمینی. 96

  جدول 35: مقایسه نقطه به نقطه سرانه گاز مصرفی بر حسب تخت روز اشغالی در بیمارستان مصطفی خمینی. 97

  جدول 36: مقایسه نقطه به نقطه سرانه گاز مصرفی بر حسب تخت روز اشغالی در بیمارستان طالقانی. 98

  فصل پنجم. 99

  5-1 بحث (Discussion): 100

  منابع فارسی: 107

  منابع لاتین: 111

   

  منبع:

  آمارهای هشدار دهنده وزیر نفت درباره مصرف انرژی در ایران. بازیابی شده 16 فروردین 1389 از:

  http://www.naftnews.net/view7547.html.accees:16.1.89

  ازوجی، علاء الدین (1388). اصلاح قیمت حامل های انرژی و شاخص های کلان اقتصادی. فصلنامه برنامه، 8 (349)، 10-4.

  اسلامی، محمد (1388). شرکت خدمات انرژی دانا، نقش شرکت های اسکو در کاهش هزینه های انرژی بیمارستان های کشور،

  قابل دستیابی از: www.danaenergy.ir/energyservices/.../hospital%20

  الهیاری فرد، محمود (1387). چارچوب نظری طرح تحول اقتصادی. نشریه بانک ملی ایران، 147: 16-17.

  بهادری، محمدکریم (1386). شاخص‌های عملکردی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی. ماهنامه تخصصی مهندسی پزشکی، 7(74).

  پرمه، زورار (1384). بررسی یارانه انرژی و آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر سطوح قیمت ها در ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 34، 117-149.

  جباروند، محمود و همکاران (1390). بررسی مقایسه ای مصرف انرژی و مدیریت آن در بیمارستان فوق تخصصی چشم فارابی تهران. مجله علمی ابن سینا، 14(3)، 48-41.

  حسن زاده علی. اصلاح قیمت حامل های انرژی در جمهوری اسلامی ایران. تازه های اقتصاد 1388؛7(126):51-37.

  حسنی بافرانی، حسن. هدفمندسازی یارانه ها بیماران را فقیرتر میکند. خبر آنلاین. بازیابی شده 22 بهمن ماه 1389 از: http://www.khabaronline.ir/detail/129495

  حشمتی، حسین (1389). هدفمندی یارانه ها وتأثیر آن در بانکداری اسلامی. فصلنامه بانک، 10(51)، 33-44.

  خوشرنگ، یحیی. مؤذنی، بهرام. اصلاح نظام یارانه ای. قابل بازیابی از:

  www.ses.ac.ir/files/office/taheri/8.pdf

  داوریان، مجید (1389). تأثیر هدفمندسازی یارانه ها بر اقتصاد و سیستم بانکی کشور، فصلنامه بانک،10(51)، 45-61.

  رادو افزون، ابراهیم (1388). اصلاح قیمت حامل های انرژی مصرف آنها را منطقی می کند. فصلنامه برنامه، 8 (349)، 12-11.

  رحیمی کلانتری، عباس. بررسی اقتصادی یارانه، موسسه مطالعات و پژوهش بازرگانی. 1375

  رمضانیان، مریم. لزوم بهینه سازی مصرف انرژی در بیمارستان های کشور. مجله دارو و درمان 1390؛ شماره 90: 31-30.

  ریاحی، لیلا. حاجی نبی، کامران. آقا محمدی، وحید (ب.ت). ارتباط شاخص های تخت بیمارستانی با میزان مصرف انرژی الکتریکی (برق) در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی همدان.

  سازمان بهره وری انرژی ایران (1389). مجموعه ای از:مواخذ قانونی و راهبردهای بهینه سازی مصرف انرژی در کشور. تهران: سابا.

  بازیابی از:      http://www.iranhvacr.com/SiteNews/News.aspx?id=492

  سازمان بهره ‌وری انرژی با همکاری اصغر حاج سقطی و محمد علی رحیم خانی (1377). آموزش مدیریت انرژی. تهران: وزارت نیرو-معاونت امور انرژی؛ چاپ اول.

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. نظام هدفمند یارانه ها. گزارش مرحله اول شهریور 1380.

  سلیمیان، زهره. صادقی شاهدانی، مهدی. کردبچه، مرجان. مکاریزاده، وهاب (1391). تحلیل اثر طرح هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه نهایی برق بر مبنای درونزا کردن دستمزدها در جدول داده- ستاده. فصلنامه مطالعات اقتصادی انرژی، 9(33)، 85-113.

  سوری، علی. بختیار، محسن (1380). بررسی اثرات تورمی افزایش قیمت انرژی. نشریه انرژی ایران.

  شاهمرادی، اصغر. مهرآرا، محسن. فیاضی، نوید (1389). آزادسازی قیمت حامل های انرژی و آثار آن بر رفاه خانواده و بودجه دولت از روش داده- ستانده. فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، 14(42)، 1-24.

  شریفی، علیمراد. صادقی، مهدی. قاسمی، عابدین (1387). ارزیابی اثرات تورمی ناشی از حذف یارانه حامل های انرژی در ایران. پژوهشنامه اقتصادی،8 (4 (پیاپی 31))، 119-91.

  شفیعی، افسانه. عریانی، بهاره. گرشاسبی، علیرضا (1387). هدفمندی یارانه ها؛ بررسی مفهوم و تجربه کشورها. تهران: معاونت برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی دفتر مطالعات اقتصادی.

  شورای جهانی انرژی (1375). انرژی برای جهان فردا، ترجمه داریوش فروغی. تهران: کمیته ملی انرژی ایران؛ چاپ اول.

  شیخ ابومسعودی، عباس. احمدی، سوگند. بستانی، لیلا (1384)، وضعیت مصرف انرژی در بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان (درسال های 82-78) چگونه است؟ فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت، 2(4)، 17-26.

  صالحی، محسن (1372). انرژی در ساختمان. تهران: محسن صالحی.

  صدری زاده، سیدفتح الله (1380). شاخصهای ارزیابی مدیریت بخش انرژی. سومین همایش ملی انرژی ایران، 564-554.

  صدقیانی، ابراهیم (1377). سازمان و مدیریت بیمارستان. جلد اول. تهران: انتشارات جهان رایانه.

  عبادی، جعفر. قوام، محمدحسین (1388). هدفمند سازی یارانه دارو از دو منظر عدالت و کارایی. مجله تحقیقات اقتصادی، 44(86)، 131-162.

  علوی، کاملیا (1391). بهینه سازی مصرف انرژی در مراکز درمانی؛ بازاندیشی در معماری بیمارستان. مهندسی پزشکی،12(138)، 50-53.

  علوی، کاملیا (1391). بهینه سازی مصرف انرژی در مراکز درمانی. مهندسی پزشکی، 12(137)، 58-61.

  فرهنگ، منوچهر (1384). فرهنگ علوم اقتصادی انگلیسی- فارسی. تهران: نشر آسیم.

  قادری، جعفر. استدلال، سارا (1388). بررسی تأثیر افزایش قیمت انرژی بررق بر خالص رفاه گروه های مختلف درآمدی در ایران (1383-1346). فصلنامه پژوهش های اقتصادی، 9(1)، 120-101.

  قادری، سید فرید. رزمی، جعفر. صدیقی، عسگر (1384). بررسی تاثیر پرداخت یارانه مستقیم انرژی بر شاخصهای کلان اقتصادی با نگرش سیستمی. نشریه دانشکده فنی،39(4)، 527-537.

  مرکز آموزش مدیریت دولتی (1388). آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور. تهران.

  مرکز پژوهش هاى مجلس (1387). سیمای آمارهای یارانه ها در ایران (1354-1385). صنعت کفش، 15(128)، 31-33.

  مسعودی اصل، ایروان. اخوان بهبهانی، علی (1385). هدفمندسازی یارانه های بخش سلامت. فصلنامه تأمین اجتماعی، 8(26-27)، 115-126.

  معاونت انرژی (1384). گزارش عملکرد معاونت امور انرژی. تهران: وزارت نیرو.

  موسوی خلخالی، سید محمد صادق. حاجی سقطی، ساسان (1379). مدیریت مصرف انرژی در یک نمونه بیمارستان 400 تختخوابی. تهران: سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا).

  میزگرد مدیریت مصرف انرژی در بخش بهداشت و درمان. پایگاه اطلاع رسانی سلامت ایران. بهمن 89. قابل بازیابی شده تاریخ 1/12/1389 از:

  http://www.salamatiran.com/NSite/Tools/PrintVersion/?id=43841

  نصیری پور، امیراشکان. ملکی، محمدرضا. انصاری، مینا (1390). تاثیر هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی بر هزینه هتلینگ مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران.

  نظری یاسر (1382). بررسی میزان مصرف انرژی و هزینه های آن در مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی قزوین در یک دوره یکساله. اصفهان. اولین سمینار سالینه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور.

  ورمزیار، حسن. آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها (طرح تحول اقتصادی). انتشارات خانیران. تهران.1389

  وزارت امور اقتصاد و دارایی (1388). آشنایی مقدماتی با طرح هدفمندسازی یارانه ها. تهران: روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

  وزارت نیرو (1388). گزارش سالانه انرژی 1385، انتشارات وزارت نیرو.

  وثوق مقدم، عباس. سالاریان زاده، حسن (1390). پیش بینی تأثیرپذیری بخش سلامت از هدفمندسازی یارانه ها. تهران: دفتر مطالعات اجتماعی وزارت بهداشت و درمان.

  هاشمی اقدم، اسماعیل (1390). تأثیر قانون هدفمندی یارانه ها در انتخاب و خرید تجهیزات پزشکی. صنعت درمان،1(9)، 27-30.

  یزدانی، مهدی. خانزادی، آزاد (1389). آشنایی با طرح هدفمندسازی یارانه ها: فرصت ها و تهدیدها. تهران.

   

  Siمنابع لاتین:

  Azarbaijani, K. Sharifi, A. Masoudi, A. (2011). The Impact of Targeted Subsides of Electricity in the Iranian Manufacturing Industries. Interdiciplinary Journal of Contemporary Reaserch Business, 3(8),1078-1091.

  Bujak, J. (2010). Heat consumption for preparing domestic hot water in hospitals. Energy and Buildings, 42(7),1047-1055.

  Burger, B. Newman P. Hospitals & Sustainability.Curtin University of Technology, n.d. Available at: www.sustainability.curtin.edu.au/local/docs/Hospital_Final_lowres.pdf.

  Consortium for Energy Efficiency, Inc. (2005). Commercial Building Performance Healthcare Facilities. Available at: www.cee1.org/com/bldgs/hc-fs.pdf

  Cramer-Krasselt Brand Planning Department. (2007). Energy Efficiency Indicator Research- Final Report. Johnson Controls.

  Dag, M.Volker, K. Peter, M. (2007). Implications of high energy prices for energy system and emissions the response from an energy model for Germany. Energy Policy 35, 4504–4515.

  Dubo, I. (2003). "Impact of Energy Subsidies on Energy Consumption and Supply in Zimbabwe: Do the Urban Poor Really Benefit?” Energy Policy,31( 2), 1635-1645.

  Egger, R.et al. (2007). development aid and subsidies – An art. Swiss Agency for Development and Cooperation SDC.

  Ellis, J. (2010) The Effects of Fossil-Fuel Subsidy Reform: A review of modelling and empirical studies. THE GLOBAL SUBSIDIES INITIATIVE.

  Energy Management Monitoring. September 5, (2009).acess: 89.2.6: http://www.verisae.com/page/1/energy-management Monitoring.jsp.

  EPTA Environmental Consultants. (2007). Guidelines for energy efficiency in hospitals. Athens, Greece: EPTA Ltd.

  Fetini, H. and R. Bacon. "Economic Aspects of Increasing Energy Price Level in the Islamic Republic of Iran". The World Bank, (1999).

  Guillaume, D. Zytek, R. Farzin, M.R. (2011). Iran–The Chronicles of the Subsidy Reform. International Monetary Fund (IMF),11(167), 1-28.

  Heerwagen, J. (2007) In the: Green Healthcare Institutions: Health, Environment, and Economics Workshop Summary 2007 Institute of Medicine of the National Academies. Washington D.C.:The National Academies Press, 33.

  Hope, E. Balbir, S. (1995). Energy Price Increases in Developing Countries Case Studies of Colombia, Ghana, Indonesia, Malaysia, Turkey and Zimbabwe. The Word Bank Policy Research Department Public Economic Division, 14(42).

   Jakelius, S. (1996). Learning from experiences with Energy Savings in Hospitals, CADDET Energy Efficiency Analysis Series, 20. (A subsequent brochure, Energy Efficiency in Hospitals provides a summary from this report)

  Leiming, H. Meizeng, T. (2007). The impacts of energy prices on energy intensity: evidence from China. Energy Policy 35, 2978–2988.

  MacMillan. (1986). Dictionary of modern economics ed. David W. Pearce 3rd ed.

  Maghsoudi, N. Tohidy Ardahaey, F. (2012). Targeting Subsidies Considering the Applied Models in Iran. International Journal of Business and Social Science, 3(7), 162-166.

  Morgan, T. (2008). Reforming energy subsidies, Opportunities to Contribute to the Climate Change Agenda. UNEP. Available at: http://www.earthtrack.net/documents/reforming-energy-subsidies-opportunities-contribute-climate-change-agenda.

  Perez-Lombard, L. Ortiz, J. Pout, C. (2008). A review on buildings energy consumption information. Energy and Buildings, 40(3), 394-398.

  Sadrzadeh rafiei, S. Sopian, K. Mat, S. Lim, C. (2011). Energy consumption and energy saving in Malaysian office buildings. Models and Methods in Applied Sciences,152-156.

  Saidur, R. (2009). Energy consumption, energy savings, and emission analysis in Malaysian office buildings. Energy Policy, 37(10),4104-4113.

  Santamouris, M. Dascalaki, E. Balaras, C. Argiriou, A. Gaglia, A. (1994). Energy Performance and Energy Conservation in health care buildings in hellas energy. Journal of Conversion and Management, 35(4), 293-305.

  Sebitosi, AB. (2008). Energy efficiency, security of supply and the environment in South Africa: moving beyond the strategy documents. Energy, 33(11),1591-1596.

  Singer, B.C. Coughlin, J.L. Mathew, P.A. (2009). Summary of Information and Resources Related to Energy Use in Hospitals- Version 1.0. Environmental Energy Technologies Division. Lawrence Berkeley: National Laboratory.

  Tabatabai, H. (2010).The "Basic Income" Road to Reforming Iran's Subsidy System. 13th International Congress of the Basic Income Earth Network (BIEN), Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil, June 30 - July 2, 2010: 1-23.

  The Columbia Encyclopedia six Edition, 2001-2005.

   Uri, N.D. Boyd, R. (1997) An Evaluation of the Economic Effects of Higher Energy Prices in Mexico. Energy Policy, 25(2), 205-215.

  Word Bank. (1999). Consumer Food Subsidy Programs in the MENA Region, Document of the World Bank 1999, Report No 19561-MNA

  Yuan, Ch.Liu, S. Wu, J. (2010). The relationship among energy prices and energy consumption 


موضوع پایان نامه وضعیت مصرف حامل‌ های انرژی قبل و بعد از اجرای طرح هدف مندی یارانه‌ ها در بیمارستان‌ های دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1390-1388, نمونه پایان نامه وضعیت مصرف حامل‌ های انرژی قبل و بعد از اجرای طرح هدف مندی یارانه‌ ها در بیمارستان‌ های دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1390-1388, جستجوی پایان نامه وضعیت مصرف حامل‌ های انرژی قبل و بعد از اجرای طرح هدف مندی یارانه‌ ها در بیمارستان‌ های دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1390-1388, فایل Word پایان نامه وضعیت مصرف حامل‌ های انرژی قبل و بعد از اجرای طرح هدف مندی یارانه‌ ها در بیمارستان‌ های دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1390-1388, دانلود پایان نامه وضعیت مصرف حامل‌ های انرژی قبل و بعد از اجرای طرح هدف مندی یارانه‌ ها در بیمارستان‌ های دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1390-1388, فایل PDF پایان نامه وضعیت مصرف حامل‌ های انرژی قبل و بعد از اجرای طرح هدف مندی یارانه‌ ها در بیمارستان‌ های دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1390-1388, تحقیق در مورد پایان نامه وضعیت مصرف حامل‌ های انرژی قبل و بعد از اجرای طرح هدف مندی یارانه‌ ها در بیمارستان‌ های دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1390-1388, مقاله در مورد پایان نامه وضعیت مصرف حامل‌ های انرژی قبل و بعد از اجرای طرح هدف مندی یارانه‌ ها در بیمارستان‌ های دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1390-1388, پروژه در مورد پایان نامه وضعیت مصرف حامل‌ های انرژی قبل و بعد از اجرای طرح هدف مندی یارانه‌ ها در بیمارستان‌ های دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1390-1388, پروپوزال در مورد پایان نامه وضعیت مصرف حامل‌ های انرژی قبل و بعد از اجرای طرح هدف مندی یارانه‌ ها در بیمارستان‌ های دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1390-1388, تز دکترا در مورد پایان نامه وضعیت مصرف حامل‌ های انرژی قبل و بعد از اجرای طرح هدف مندی یارانه‌ ها در بیمارستان‌ های دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1390-1388, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه وضعیت مصرف حامل‌ های انرژی قبل و بعد از اجرای طرح هدف مندی یارانه‌ ها در بیمارستان‌ های دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1390-1388, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه وضعیت مصرف حامل‌ های انرژی قبل و بعد از اجرای طرح هدف مندی یارانه‌ ها در بیمارستان‌ های دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1390-1388, پروژه درباره پایان نامه وضعیت مصرف حامل‌ های انرژی قبل و بعد از اجرای طرح هدف مندی یارانه‌ ها در بیمارستان‌ های دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1390-1388, گزارش سمینار در مورد پایان نامه وضعیت مصرف حامل‌ های انرژی قبل و بعد از اجرای طرح هدف مندی یارانه‌ ها در بیمارستان‌ های دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1390-1388, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه وضعیت مصرف حامل‌ های انرژی قبل و بعد از اجرای طرح هدف مندی یارانه‌ ها در بیمارستان‌ های دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1390-1388, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه وضعیت مصرف حامل‌ های انرژی قبل و بعد از اجرای طرح هدف مندی یارانه‌ ها در بیمارستان‌ های دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1390-1388, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه وضعیت مصرف حامل‌ های انرژی قبل و بعد از اجرای طرح هدف مندی یارانه‌ ها در بیمارستان‌ های دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1390-1388, رساله دکترا در مورد پایان نامه وضعیت مصرف حامل‌ های انرژی قبل و بعد از اجرای طرح هدف مندی یارانه‌ ها در بیمارستان‌ های دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1390-1388

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته­ مهندسي صنايع- سيستم ‏هاي اقتصادي اجتماعي بهمن 1393 چکيده طي ده هاي اخير، انرژي الکتريکي در کنار ساير عوامل توليد نقش تعيين کننده اي در رشد اقتصادي کشور

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش : برق قدرت چکیده یکی از چالش های مهم طراحی در شبکه های حسگر بی سیم (WSN)، طولانی کردن طول عمر سیستم (گره) است، در حالیکه به کیفیت سرویس قابل قبولی برای کاربردها دست یافت. طولانی کردن عمر گره با کاهش مصرف انرژی ارتباط مستقیم دارد . در WSN، هر گره حسگر با توان باتری کار می کند و در اکثر موارد مخصوصا در محیط های دور و خصمانه امکان ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش: نرم افزار چکیده ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﺷﺒﮑﻪ­ های ﺳﻨسور ﺑﻲ­ﺳﻴﻢ (Wireless Sensor Network) ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﺴﺘﺮﺩﻩ­ﺍی ﺭﻭ ﺑﻪ ااست. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﺯ ﺑﺎﻃﺮی ﺑﺮﺍی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻧﺮﮊی ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎ، ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﺮﺍﺣﻲ پروتکل­ ﻫﺎی ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ خصوصیات انرژی مصرفی کم و افزایش طول ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش : برق قدرت چکیده یکی از چالش های مهم طراحی در شبکه های حسگر بی سیم (WSN)، طولانی کردن طول عمر سیستم (گره) است، در حالیکه به کیفیت سرویس قابل قبولی برای کاربردها دست یافت. طولانی کردن عمر گره با کاهش مصرف انرژی ارتباط مستقیم دارد . در WSN، هر گره حسگر با توان باتری کار می کند و در اکثر موارد مخصوصا در محیط های دور و خصمانه امکان ...

پایان نامه کارشناسی ارشد چکیده در این پروژه واحد کت کراکر پالایشگاه آبادان با استفاده از نرم افزار Hysys refinery مشابه سازی شده است. در مشابه سازی و دریافت اطلاعات از خصوصیات خوراک و حل معادلات موازنه جرم و انرژی استفاده شده است. داده های مشابه سازی و داده های عملیاتی واحد کت کراکر آبادان با هم مقایسه شده اند. همچنین با تغییر بعضی متغیرهای مهم عملیاتی واحد ، تاثیر آنها روی وزن ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک چکیده امروزه با توجه به مزایای شبکه­های حسگر بی­سیم که همانا پیاده­­سازی ساده و ارزان، مصرف توان پایین و مقیاس­پذیری بالای آنها است، در بسیاری از کاربردها مورد استفاده قرار گرفته­اند. طراحی شبکه­های پایدار حسگر بی­سیم یک مسئله بسیار چالش برانگیز است. انتظار می­رود حسگرها با انرژی محدود به صورت خودکار برای مدت طولانی کار کنند. این در حالی ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک چکیده امروزه با توجه به مزایای شبکه ­های حسگر بی­سیم که همانا پیاده­­سازی ساده و ارزان، مصرف توان پایین و مقیاس­پذیری بالای آنها است، در بسیاری از کاربردها مورد استفاده قرار گرفته­اند. طراحی شبکه­های پایدار حسگر بی­سیم یک مسئله بسیار چالش برانگیز است. انتظار می­رود حسگرها با انرژی محدود به صورت خودکار برای مدت طولانی کار کنند. این در حالی ...

پایان نامۀ مقطع کارشناسی ارشد رشته: MBA چکیده حدود دو سوم انرژی جهان در شهرها مصرف می‌شود. در کنار راهکارهای متعددی که برای کاهش تقاضای انرژی ارائه شده است، برخی فناوری و پژوهش‌ها نیز در راستای بهینه‌سازی عرضۀ انرژی بوده‌اند. فناوری‌ تولید همزمان برق و حرارت، جزو فناوری‌هایی است که در چند دهۀ گذشته بسیار توسعه یافته است. مدیریت سامانۀ انرژی شهری در بخش عرضه با استفاده از این ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc) چکیده شبکه حسگر بی سیم، شبکه ای است که از تعداد زیادی گره کوچک تشکیل شده است. گره از طریق حسگرها اطلاعات محیط را دریافت می‌کند. انرژی مصرفی گره‌ها معمولاً از طریق باتری تامین می‌شود که در اکثر موارد امکان جایگزینی این باتری‌ها وجود ندارد. بنابراین توان مصرفی گره‌ها موضوع مهمی در این شبکه ها است. و استفاده از روش‌های دقیق و سریع ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق (مخابرات سیستم) چکیده بهینه­سازی جایگذاری گره­ها در محیط­های مختلف برای شبکه­های حسگرفراپهن­باند مکان­یاب سیستم­های مکان­یاب به سیستم­هایی گفته می­شود که بتوانند مکان یک جسم را در یک فضا تشخیص دهند. اینگونه سیستم­ها معمولا با استفاده از ارتباطات رادیویی، فاصله دو جسم را تشخیص داده و بعد از چندین اندازه­­­گیری از گره­های مختلف، مکان جسم ...

ثبت سفارش