پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن و چاقی درکودکان بدو ورود به دبستان های شهررشت سال1391

word 13 MB 32067 198
1392 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۹,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدآموزش پرستاری

                                                                                 (گرایش بهداشت جامعه)

  چکیده:

  مقدمه: اضافه وزن وچاقی یکی از مشکلات مربوط به سلامتی است که شیوع آن درکشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه رو به افزایش است وبه صورت یک معضل بهداشتی درآمده است. چاقی در دوران کودکی و نوجوانی به ویژه طی دهه دوم زندگی به عنوان یک پیش بینی کننده قوی چاقی بزرگسالی مطرح است.

  هدف: هدف از مطالعه حاضرتعیین عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن وچاقی درکودکان بدو ورود به دبستانهای شهر رشت سال1391می باشد

  مواد و روشها: این پژوهش از نوع توصیفی –مقطعی است که بر روی 426 کودک سن 7-6 ساله انجام گردیده است که جهت ورود به مدارس ابتدایی شهر رشت در سال 1391 در طرح ملی سنجش سلامت کودکان بدو ورود به مدرسه به پایگاههای سنجش سلامت مراجعه کردند و به روش طبقه بندی واز دوناحیه شهر رشت انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها٬ پرسشنامه محقق ساز جهت بررسی عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن وچاقی و مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش و همچنین ترازو و متر جهت اندازه گیری شاخص توده بدنی می باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS=17 و با کمک آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس و آزمون ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها: نتایج نشان داد که 6/8 درصد کودکان پسر و 14 درصد کودکان دختر دارای اضافه وزن و 19 درصد کودکان پسر و 3/15 درصد کودکان دختر چاق می باشند.اضافه وزن و چاقی کودک با سابقه چاقی خانوادگی(001/0 P< )، نمایه توده بدنی مادر(025/0 P< )، میزان مصرف غذا در مقایسه با افراد همسن (001/0 P< ) و میزان ساعات فعالیت بدنی کودک (023/0 P< )ارتباط داشت.

  نتیجه گیری: چهار متغییر سابقه چاقی خانوادگی، نمایه توده بدنی مادر، نظر والدین در مورد خوردن کودک در مقایسه با همسالان وساعات فعالیت بدنی کودک بعنوان پیش بینی کننده های اضافه وزن وچاقی کودکان بدو ورود به مدرسه شناخته شدند.

  کلید واژه ها: اضافه وزن ،چاقی،عوامل پیش بینی کننده ،کودکان

  زمینه پژوهش:

  انسان محور توسعه است وسلامت انسان رمز توسعه محسوب می شود. همه ما میخواهیم سلامت باشیم اما بسیاری از ما نمیدانیم که سلامتی چیست و چگونه بدست می آید. انسانها تعاریف متفاوتی از سلامتی دارند، بعضی آن را به صورت منفی یعنی "نداشتن بیماری" و بعضی به صورت مثبت یعنی" بالاترین حد خوب بودن" تعریف می کنند تا جایی که دو نفر انسان سالم ممکن است درک متفاوتی از سلامتی خود داشته باشند. تعاریفی که انسانها از سلامتی دارند بر عملکرد آنها برای تامین ، حفظ وارتقاء سلامتی تاثیرمی گذارد(1).

  عمومأ عوامل تعیین کننده سلامتی به سه دسته تقسیم می شوند که شامل ژنتیک ، محیط و سبک زندگی می باشند.این سه عامل تشکیل سه ضلعی را می دهند که دائما در حال تعاملند.            اگر چه وضعیت سلامت فرد به صورت اولیه تحت تاثیر عوامل ژنتیکی قرار می گیرد اما دیده شده است که فاکتورهای محیط و سبک زندگی به طور قوی بر سلامت شخص اثر می گذارند ، به طوری که متخصصان بهداشتی امروزه سبک زندگی را یکی از مهمترین فاکتورهای موثر بر سلامتی می دانند(2).

  یکی از مشکلات مربوط به سلامتی که ارتباط تنگاتنگی با شیوه زندگی دارد معضل چاقی در جامعه امروز می باشد امروزه افزایش وزن وچاقی روی سلامت بسیاری از افراد در جوامع مختلف تاثیر سوء گذاشته است. برخلاف گذشته که تصور می شد افراد چاق،افراد سالم وقوی هستند. امروزه ثابت شده است که این افراد نه تنها قوی نیستند بلکه بیشتر بیمار شده و عمر کوتاه تری دارند (4).

   

  امروزه تعداد افراد چاق در حال افزایش است واین مشکل که درگذشته ای نه چندان دور مشکل کشورهای پیشرفته وصنعتی محسوب می شد هم اکنون در تمام نقاط جهان واز جمله در کشورهای در حال توسعه که معمولأ کمبودهای غذایی مشکل اصلی تغذیه ای است نیز در حال افزایش است. علاوه بر این کاهش سن ابتلاء به چاقی وشیوع آن درکودکان ونوجوانان نیز اهمیت زیادی دارد، زیرا چاقی در این سن تاثیر بیشتری بر سلامتی می گذارد در بسیاری از موارد ، چاقی دوران بزرگسالی از کودکی آغاز می شود و پیشگیری موثر به نحوه برخورد وکنترل چاقی در دوران کودکی بستگی دارد(4).

  در واقع چاقی وضعیتی است که در آن ذخایر چربی در بدن افزایش یافته و به حدی برسد که به سلامت فرد آسیب برساند. همچنین طبق تعریف اضافه وزن[1] شرایطی است که در آن وزن فرد از مقدار استاندارد آن بر طبق قد تجاوز کند(19).

  اما در مورد کودکان اضافه وزن وچاقی براساس منحنی های استاندارد نمایه توده بدنی            ( [2] BMI) برای سن وجنس طبق مرجع مرکزپیشگیری وکنترل بیماریها(CDC[3]) وبر اساس حدود مرزی BMI  بین صدک 85 تا 95 به عنوان اضافه وزن و صدک 95 وبیشتر به عنوان چاق تعریف شده است(4).

  چاقی در دوران کودکی و نوجوانی به ویژه طی دهه دوم زندگی به عنوان یک پیش بینی کننده قوی چاقی بزرگسالی مطرح است. شیوع چاقی در میان کودکان و نوجوانان در بسیاری از کشورهای جهان حتی در کشورهایی که در آنها سوء تغذیه ناشی از کمبود دریافت هنوز یک مشکل سلامت عمومی است ، در حال افزایش است(5).

  بر این اساس بین چاقی دوران کودکی با افزایش احتمال چاقی دوران بزرگسالی ومشکلات جسمی ناشی از آن یک ارتباط تنگاتنگ وجود دارد، امروزه اضافه وزن وچاقی یک بیماری مزمن است که به صورت یک معضل بهداشتی درآمده است ویکی از جدی ترین چالش های سلامتی عمومی در قرن 21 می باشد(11).

   

   

  Abstract:
  Introduction: Overweight and obesity is one of health related problems that its prevalence in developed and developing countries is on rise and has become a public health problem. Obesity in childhood and adolescence, especially during the second decade of life is a strong predictor of adult obesity.

   

   

  Objective: This study aimed to determine the predictors of overweight and obesity in children beginning elementary schools in the city of Rasht in 1391.                                         
  Materials and Methods: This descriptive cross - sectional study was conducted on 426 children aging 6-7 years old, who were selected by classification method from two districts of Rasht city from all children who referred to National program of children health measurement in 1391. Data collection instrument consisted of a researcher made questionnaire to assess predictors of overweight and obesity and sample’s demographic characteristics and also a scale and meter were used to determine Body mass index. Data were analyzed using the software SPSS = 17 and t-test and ANOVA and Pearson correlation test.                              
  Results: The results showed that 6.8% of boys and 14 percent of children are overweight and 19% of boys and 3.15% of girls are obese. There was a positive relationship between children’s overweight and obesity with family history of obesity (p<0.001), maternal BMI (p<0.025), amount of food eaten in comparison with same age children (p<0.001) and the amount of physical activity for children (p<0.023).                                       
  Conclusions: Four variables of family history of obesity, maternal body mass index, and parents’ view on food taken compared with other same age children and hours of physical activity were shown as predictors of overweight and obesity in children entering elementary school.
  Keywords: Overweight, obesity, predictors, children

   

 • فهرست:

  چکیده پژوهش ……………………………………….......………….…..……………. 1

  فصل اول:کلیات                                                                     

  1-1 مقدمه(زمینه پژوهش)  …………………………….………………………………. 3

  2-1 اهداف پژوهش  …………………………………………….……………………..  13

  3-1 سوالات پژوهش  …………………………………………………………………  14

  4-1 فرضیه های پژوهش  …………………………………………………………….  14

  5-1 تعاریف واژه ها  …………………………………………………………………  15

  6-1 محدودیت های پژوهش  ………………………….………………………………..  15

  فصل دوم:زمینه و پیشینه پژوهش

  1-2 چهارچوب پژوهش  …………………………….…………………………………  17

  2-2 مروری بر مطالعات انجام شده  …………………….……………………………..  60

  فصل سوم:روش اجرا

  1-3 نوع پژوهش …………………………….………………………………………  83

  2-3 جامعه پژوهش  ………………………….………………………………………  83

  3-3 نمونه پژوهش  …………………………….…………………………………….  83

  4-3 مشخصات واحدهای مورد پژوهش  …………….………………………………….  83

  5-3 روش نمونه گیری  …………………………….…………………………………  84

  6-3 محیط پژوهش  …………………………………………………………………..  86

   

  7-3 ابزارگردآوری اطلاعات  …………………………….….…….……………………..  86

  8-3 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار  ……………………………….....…….………….  89

  9-3 روش تجزیه وتحلیل  ………………………………………….…..……………….  90

  10-3 ملاحظات اخلاقی  ……………………………………..……..……..……………..  93

  فصل چهارم:نتایج تحقیق

  1-4 یافته های پژوهش  ………………………………..………….……………………  95

  2-4 جداول و نمودارها  ………………………………………...…..………………….  100

  فصل پنجم: بحث و بررسی یافته ها

  1-5 بحث وتفسیر نتایج پژوهش  ………………………….………….………………..  145

  2-5 نتیجه گیری نهایی  ………………………………………………….……………  168

  3-5 کاربرد یافته ها  …………………………………………………….……………. 171

  4-5 پیشنهادات برای پژوهش های بعدی  …………………………………….………… 171

  منابع و ماخذ

  فهرست منابع ……………………………………………………….…….…………. 172

  پیوست ها  ……………………………………………………….…….……………  179

  چکیده انگلیسی  

  منبع:

  1 - Golshan M. Survey lifestyle and Body mass index of young adults in Kerman, in order to obtain a master's degree thesis, 1386

             
  2 – Maurer F, Smith MC. Community Public Health Nursing Practice, Third Edition, Elsevier Saunders, 2005.

                                                                   
  3 – Parsa S, Soltany R. Maternal and child health, first publication in Tehran, Sanjesh    publication, 1381.

                                                           
  4 – Jazaeri F, Recognition and treatment of obesity. First publication in Tehran: Jameahnegar Publication, 1382.

                                                                  
  5 - Park, Park, Fundamentals of Health Services. Translated by Hussein Tehrani Shojaee. Volume (3) Printing (6). Tehran: Samat Publications ,1384.

                                                                  
  6-Cihad Dundar, Hatice Oz, Obesity-Related Factors in Turkish School Children.  The Scientific World Journal, 2012.

                                                  
  7 - Nelson, Pediatric Basics 2011. Translated by: Mohsen Arjmand, First Edition, Arjmand Publication, 1389.     

                                                                                              
  8 - Hajiyan K, et al. Prevalence of overweight and underweight in elementary school children in the city of Babol. Journal of Babol University of Medical Sciences, Tenth Period (1387). PP 93-81

                                              
  9 - Fesharaki M, et al. Investigate the effect of teaching on lifestyle of overweight female elementary school students in Orumieh city. Iran Journal of Diabetes and Lipid, 1389, Volume 9, pp. 295-290

   
  10-Parizkova. A.J. Childhood obesity prevention and treatment 2000

                
  11-Wong, Nursing Care of infants and children. Philadelphia: Mosby co.2003


  12-Marja Vanhala, et al. Lifestyle risk factors for obesity in 7 - year-old children. Obesity Research Clinical Practice, 2009

                                                 
  13-Muazzez G. et al. Obesity Risk Factors in Turkish Children. International Pediatric Nursing, 2009

                                                                                                      
  14-Pilliten A. Maternal & Child Health Nursing, sixth edition, Philadelphia, 2010


  15 – Mohtasham Amiri Z, Maddah M. Survey prevalence of overweight and obesity in female medical students in Guilan University. Iran Journal of Endocrinology, 1385, Vol. 8, pp. 162-157   

                                                                               
  16-Meriem S, et al. Predictive Factors of Obesity and their Relationships to Dietary Intake in Schoolchildren in Western Algeria.A Journal of Clinical Medicine. Vol 6.2011

   
  17 – Khabazkhob , M. Prevalence of overweight and obesity based on body mass index. Iran Specialized Journal of Epidemiology, 1386, Volume 3. pp 36-35 

                                              
  18 - Helen G, Basics of Nutrition. Translation: Minu Farzani, Fifth printing, Chehr Publication, 1376                                                            

  19-Dudek SG, Nutrition essentials for nursing, Fifth edition, Philadelphia: LWW,2006.

  20 - Krause M, Mahan K. Food, Nutrition and diet therapy, Philadelphia: WB Saunders Company, 2004                                                                     

  21 - Iranzad I, News on obesity, First Publication, Tehran, Iran University of Medical Sciences Publication 1381                                                                                           

                                                      
  22 - Caroline Moore. The best nutrition for children and young kids. Translation: doctor J. Field, fourth edition, Tehran, Sabryn Press, 1379.                                                                    
   
  23-Dorosty, AR et al. Prevalence of obesity among school children in Neyshabour.  Journal of Qazvin University of Med Sci. Vole 12.No 1.2008.

                             
  24-Armstrong, J. et al. Breastfeeding and lowering the risk of childhood obesity. The Lancet. Vole (359). , 2003. PP 2003-2004. 

                                       
  25 - Harrison Tynsly. Nutrition and nutritional disorders. Translation: K. Sobhanian. First edition, Tehran: Generation Next Publications, 1384.

  26-Lean M. Obesity A clinical issue, UK Science Press 1996.


  27-Mahan LK, Escott S. Krauses Food, nutrition, diet therapy, 11 th Edition, USA. Elsevier Sunders, 2004.

                                                 
  28-Schafer EJ. Lipoproteins, nutrition and heart disease. AM.J.CLIN. , 2002. 75 ,               191-212

   
  29 - Williams SR. Basic Nutrition and Diet Therapy. Eleven edition, ST Louis: Mosby 2001.

           
  30 – Astensen, R. Good fats, bad fats. Translation: Riahi Hesamoddin. Tehran, publisher nikayeh, 1383.

                                                   
  31 - Garo J. Role of nutrition in the prevention and treatment of diseases. Translation: Samira Ebrahim, F. et al. Tehran, Kamal Danesh Publication, 1380.

     
  32 - Mahan K, Scott S. Kraves nutrition and diet therapy. Translation: Vosogh Simin. Second edition, Tehran: Hayan Publications, 1384. 

                                      
  33 - Nasrollahzadeh J. Nutritional treatment of obesity, diabetes and cardiovascular diseases. Tehran, Pelk Publication, 1382.

                                                            
  34 - Rosdahi CB, Kowalski TM. Text book of basic nursing, 8th edition, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2003.  

                                              
  35 - Melanie ME. Community-based Learning: an introduction. Second Edition, USA: 2002.

                 
  36 - Taylor C. Lilis C. Lemone P. Fundamentals of nursing, 4 th edition, Lippincott, 2001.

       
  37 - Monahan FD et al. Phipps medical surgical nursing. 8 th edition. Philadelphia, Mosby Elsevier, 2007.  

                                             
  38 - Diane MF. Margaret A. Myles text book for midwifes, 14 th edition, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2003. 

                                 
  39 - Ayers M et al. Community - based nursing care, Mosby Electronic, 1998.


  40 - Greger N. Edwin Ch. Obesity: A Pediatric Epidemic. Pediatric Annals 2001; 11, 694-700.      

                                                    
  41-James S. Ashobel J. Nursing care of children. Second Edition. Philadelphia: Saunders Co. 2002.

                                                                            
  42 - Kapur H et al. Duration of television watching is associated with increased body mass index. The journal of pediatrics 2003. 143 (4) .506

                                                         
  43 – Robinson K. Principles of nutrition. Translation: Kholdi Nahid. Second Printing, Salemi Publication. 1378.     

                                        
  44 - Hosseini, S. Hosseini, F. Nutrition for health, fitness and appropriateness of Tehran, the next Publishing, 1383. 

                                                
  45 - McArdle W. Katch V. Sports, exercise and nutrition, Second Edition, Philadelphia: LWW, 2005.

                                                      
  46 - Sadeghi, R. Food, Nutrition and Diet Therapy, Tehran.  Teymorzadeh Publication, 1384.

         
  47 - Bessensen H.D, Kushner R. Evaluation and Management of obesity, Philadelphia: Hanley and Belfus, 2002 

                                       
  48 - Hamilton H. Total parentral nutrition: Guide for nursing, Edin Burgh: Chruchill Livingston, 2000.     

                                              
  49 - Walter Willett. Nutritional Epidemiology. Translation: Khoshnevisan, F. and  Rastmanesh R. Tehran. National Research Center of Medical Sciences, 1382.


  50 -Androll T. Principles of Internal Medicine, Sicily 2001. Translation: Tabatabaei V. et al. Didavar Publication. Second edition, Fall 1380.     

               
  51 - Katayama S. Lee JB. Encyclopedia of human nutrition. Sandiego; Academic press, 2000.

     
  52 - Garrow JS. Ralph A. Jams WP. Human nutrition and dietics, 10 th edition, Edinburg: Churchill Livingston, 2000.

                                          
  53 - John Robinson. Principles of nutrition and diet therapy. Translation: Ghorbani A. Tehran. ShahaAb Publication, 1383.

                                   
  54 - Sam M. Gita N. Nutrition for Nurses. Translation: Babamohamadi H. and Karimi B. Tehran. Boshra Publication, 1381.            

                       
  55 - Shils M. et al. Modern nutrition in health and disease. 10 th edition. Philadelphia; LWW, 2006.       

                                                         
  56 - Kolahdoozan M. Prevention and treatment by promoting lifestyle, articles on obesity and related diseases. Hazrat Zahra Seventh National Congress of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, page 94. 

                                          
  57 – Islami N. et al. Guide of diet therapy. Second edition, Tehran. Salemi Publication 1382.


  58 - Alpers D. Stenson W. Bier D. Manual of nutritional therapeutics, 4 th edition. Philadelphia: LWW, 2002. 

                                               
  59 - Christian J Apfelbacher et al. Predictors of overweight and obesity in five to seven-year-old children in Germany. BMC Public Health 2008, 8,171.

              
  60 - Nurten B. et al. Obesity Risk Factors in Turkish Children. Journal of Pediatric Nursing. Vol 24.No 4.2009.                  

                                            
  61-Leshan Z. et al. Risk factors of obesity in preschool children in an urban area in China . Eur J Pediatr, 2011. 170:1401-1406                            
   

  62 – Maddah M. Nikooyeh B. Factors associated with overweight in children in Rasht, Iran: gender, maternal education, skipping breakfast and parental obesity. Public Health Nutrition: 13 (2), 2009,196-200.   

                                      
  63 - Dimitrios P. et al. Risk factors for childhood obesity in a Greek pediatric population. Public Health Nutrition: 13 (10), 1535-1539,2009. 

                       
  64 –Mushtaq M. et al. Dietary behaviors, physical activity and sedentary lifestyle associated with overweight and obesity, and their socio demographic correlates among Pakistani primary school children. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2011, 8:130.

                            
  65 - Ghiasvand R. et al. Survey relationship between intake of junk food and weight in children 7-6 years old in Shahin shahr & Mimeh 1388. Journal of health system research. Sixth year, second Vol. Summer 1389, pp. 342-335. 

                                                      
  66 – Akhavan S. et al. Survey prevalence and predisposing factors of obesity and overweight in preschool children in Yazd city. Yazd Shahid Sadoghi Journal of Medical Sciences. Vol.16, No. 5, Winter 1387, pp. 13-8. 

                                                                      
  67 – Javaheri J. et al. Investigate the relationship between height and weight of children entering primary school and meals status and level of education. Journal of Health Care. Sixth year. No.one. Spring 1389, pp. 72-65.  

                               
  68 – Kalantari N. et al. Relationship of obesity and overweight in first grade school children in Shiraz with breastfeeding pattern, birth weight and socio - economic status in 2007-8. Journal of Food Sciences and Nutrition. Fifth Year, No. 3, Fall 1389, pp. 28-19. 

     
  69- Shahraki T. et al. Underweight and Overweight among children in Zahedan, South-East Iran. Public Health Nutrition: 13 (10), 2010,1519-1521.   

    

           
  70 - Michels KB. Willet WC. Tian Z. Wang W. Ye T. LIU G. et al. A longitudinal study of infant feeding and obesity throughout life course. International Journal of obesity 2007; 31: 1078-1085.   

                                            
  71 - Zhang CAI-XIA, Tse LA, Deng XQ, Jiag Z-Q. , 2008. Cardiovascular risk factors in overweight and obese Chinese children. Eur J Nutr 2008; 47: 244-250.  

  72 - Huus K. Ludvigsson JF. Enskar K. Ludvigsson J. Risk factors in childhood obesity-Southeast Sweden (ABIS) Cohort. Pediatrics 2007; 96: 1321-1325. 

               
  73 - Gillman, M. et al. Risk of overweight among adolescents who were breastfed as infant. JAMA 2001: 285 (19): 2461-7.   

                        
  74 - Neutzling MB. Taddei JA. Risk factors of obesity among Brazilian adolescents: a case-control study. Public Health Nutrition2003; 6 (8); 743-749.                                        

  75 – Abstract articles of obesity and its related diseases. Hazrat Fatemeh Seventh National Congress of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, 1385.           

        
  76 - Nixon GM. Thompson JMD. Yeo Han D. Becroft DM. Clark PM. Robinson E. et al. Short sleep duration in middle childhood: risk factors and consequences. Sleep 2008; 31:71-8.  

  77 – Chimiagar et al. Relationship between overweight and obesity with some lifestyle factors in female students in third to fifth grade in six education districts of Tehran. Journal of Food Sciences and Nutrition. Year 6, No. 3, Fall 1390, pp. 84-75.                                   


موضوع پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن و چاقی درکودکان بدو ورود به دبستان های شهررشت سال1391, نمونه پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن و چاقی درکودکان بدو ورود به دبستان های شهررشت سال1391, جستجوی پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن و چاقی درکودکان بدو ورود به دبستان های شهررشت سال1391, فایل Word پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن و چاقی درکودکان بدو ورود به دبستان های شهررشت سال1391, دانلود پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن و چاقی درکودکان بدو ورود به دبستان های شهررشت سال1391, فایل PDF پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن و چاقی درکودکان بدو ورود به دبستان های شهررشت سال1391, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن و چاقی درکودکان بدو ورود به دبستان های شهررشت سال1391, مقاله در مورد پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن و چاقی درکودکان بدو ورود به دبستان های شهررشت سال1391, پروژه در مورد پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن و چاقی درکودکان بدو ورود به دبستان های شهررشت سال1391, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن و چاقی درکودکان بدو ورود به دبستان های شهررشت سال1391, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن و چاقی درکودکان بدو ورود به دبستان های شهررشت سال1391, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن و چاقی درکودکان بدو ورود به دبستان های شهررشت سال1391, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن و چاقی درکودکان بدو ورود به دبستان های شهررشت سال1391, پروژه درباره پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن و چاقی درکودکان بدو ورود به دبستان های شهررشت سال1391, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن و چاقی درکودکان بدو ورود به دبستان های شهررشت سال1391, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن و چاقی درکودکان بدو ورود به دبستان های شهررشت سال1391, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن و چاقی درکودکان بدو ورود به دبستان های شهررشت سال1391, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن و چاقی درکودکان بدو ورود به دبستان های شهررشت سال1391, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن و چاقی درکودکان بدو ورود به دبستان های شهررشت سال1391

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدآموزش پرستاری (گرایش بهداشت جامعه) چکیده: مقدمه: اضافه وزن و چاقی یکی از مشکلات مربوط به سلامتی است که شیوع آن درکشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه رو به افزایش است وبه صورت یک معضل بهداشتی درآمده است. چاقی در دوران کودکی و نوجوانی به ویژه طی دهه دوم زندگی به عنوان یک پیش بینی کننده قوی چاقی بزرگسالی مطرح است. هدف: هدف از مطالعه حاضرتعیین عوامل ...

گروه رفتار حرکتی پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش رفتار حرکتی چکیده: احساس فرد از شایستگی خود در انجام کارها (شایستگی ادراک شده)از عوامل مهم در رشد خودپنداره است. شایستگی جسمانی و حرکتی ادراک شده نقش بسزایی در اندیشه مشارکت در فعالیت های جسمانی دارد. از طرفی موفقیت در انجام مهارت های حرکتی بنیادی (شایستگی حرکتی واقعی) می تواند شایستگی حرکتی ادراک شده و ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش : فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از انجام پژوهش جاری مقایسه ی رابطه ی سطح آمادگی جسمانی با ترکیب بدن بین مدارس دولتی و غیرانتفاعی درشهر رشت می باشد.جامعه ی آماری پزوهش حاضرتعداد 10080 دانش آموزان دختر 10 تا 12 سال بودند که در سال تحصیلی 92 – 93 در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل بودند.نمونه ی آماری پزوهش که ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده پرفشارخونی، از بیماری های مزمن غیر واگیر می باشد که در دهه های اخیر به صورت اپیدمی در آمده است. مطالعات نشان می دهد که این بیماری در بین افراد چاق و دارای اضافه وزن و کم تحرک بیشتر و بارزتر می باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی همبستگی بین برخی شاخص های ترکیب بدنی و VO2max با فشارخون می باشد. ...

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش کودکان) چکیده مقدمه: تولد نوزاد کم وزن یکی از جدی ترین مشکلات بهداشتی جهان محسوب می گردد که فشار فوق العاده ای را بر سیستم خدمات بهداشتی و افراد خانواده تحمیل می کند. از عوامل مادری مرتبط با کم وزنی ، سبک زندگی مادر در دوران بارداری ، مهمترین و بیشترین نقش را بر وزن زمان تولد نوزادان دارد. روش کار: این پژوهش یک مطالعه ...

پایان نامه: جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته تربیت بدنی و علوم ورزشی(گرایش فیزیولوژی ورزشی) کلید واژه‌ها: تمرین هوازی،وزن،درصد چربی بدن،دختران نوجوان چکیده هدف از این پژوهش، تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان بود.به همین منظور، تعداد 30نفر از دانش آموزان 17-15 ساله شهر گرمی در استان اردبیل با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش رفتار حرکتی) چکیده هدف تحقیق حاضر مقایسه 8 هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خودپنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس می­باشد. بدین منظور 80 دختر نوجوان کم تحرک 13- 15 سال بر اساس سن شروع قاعدگی در دو گروه زودرس و دیررس انتخاب شده و هر گروه به­طور تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند و در یک طرح تحقیق دو ...

رشته: تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از این تحقیق بررسی رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و محیط کمر در پسران دانش‌آموز 8 تا 10 ساله شهر رشت بود. برای این منظور تعداد 324 نفر از دانش آموزان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای – تصادفی انتخاب و در تحقیق شرکت داده شدند. در ابتدا قد (13/7±36/138)، وزن (87/9±79/37)، شاخص توده بدن[1] (71/3±50/19) و محیط کمر[2] (08/9±22/67) ...

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه چکیده مقدمه پژوهش ها حاکی از شیوع اختلالات چربی خون در کودکی و نوجوانی است. با توجه به شکل گیری عادات غذایی ازدوران کودکی و نوجوانی و تاثیر بر سلامت یا بیماری در بزرگسالی، مطالعه حاضر با هدف تعیین هم بستگی الگوی های غذایی غالب با ترکیب چربی های خون در کودکان و نوجوانان ساکن منطقه مینودر قزوین انجام شد. روش کار در پژوهش حاضر ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی ورزشی چکیده پروتئین های پیوندی هورمون رشد با جذب بالا توسط مکانیسم های مختلفی بسته به گونه ها تبدیل می شود. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر یک جلسه فعالیت وامانده ساز مقاومتی بر پاسخ هورمون رشد در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار می باشد. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و به صورت پیش آزمون، پس آزمون می باشد. آزمودنی های شامل 10 نفر ...

ثبت سفارش