پایان نامه بررسی بیان برخی miRNA در رده سلولی مشتق از سرطان رتینوبلاستوما بیان کننده افزایشی TGIF2LX در اثر مجاورت با داروی SD-208

word 9 MB 32099 150
1393 کارشناسی ارشد علوم پزشکی
قیمت قبل:۶۴,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

  چکیده

  زمینه و هدف: رتینوبلاستوما از تومور های داخل چشمی شایع در کودکان می باشد. اگرچه در درمان رتینوبلاستوما پیشرفت وجود دارد ولی شکست در درمان و مرگ و میر در کشور های توسعه یافته چشم گیر می باشد. مهمترین علت این شکست مقاومت دارویی و عوارض آن می باشد.هدف این مطالعه ارزیابی اثر متقابل داروی SD-208 داروی ضد سرطان و افزایش بیان TGIF2LX در سلول های Y79 رده سلولی رتینوبلاستوما می باشد.

  روش پژوهش: در اولین مرحله ارزیابی پروتئین TGIF2LX ،وکتور PEGFP-N1 که شامل تمام سکانس ژن TGIF2LXبود به سلول های Y79 ترانسفکت شد و بیان آن توسط میکروسکوپ UV و Realtime RT-PCR ثابت شد. همراه با ترانسفکشن سلول با دز های  مختلف داروی SD-208 ( (0,1µM,2µMتیمار شد.سپس الگوی بیان 5miRNA  شامل Let7g,18a,34a,22,20a در سلول های ترانسفکت شده تیمار شده و بدون تیمار در مقایسه با سلول های ترانسفکت نشده مورد بررسی قرارگرفت.       

  یافته‌ها:ما متوجه شدیم که تمام miRNA ها در سلول های ترانسفکت شده تیمار شده و با داروی SD-208 افزایش بیان داشتند p<0.05 بجز miRNA20a.

  نتیجه گیری:این اولین مطالعه است که نشان داد که SD-208 بیان ژن هموباکس وmiRNA های متفاوت را افزایش می دهد که نقش تومور ساپرسوری در رتینوبلاستوما را دارند.همچنین نتایج ما پیشنهاد می کند که استفاده همزمان TGIF2LXو SD-208 می تواند روش جدید در درمان رتینوبلاستوما باشد.

  واژگان کلیدی: رتینوبلاستوما، TGIF2LX، miRNA، Y79 Cell line، SD-208

   

  1‌.1‌رتینوبلاستوما

  رتینوبلاستوما یکی از سرطان های بدخیم چشمی شایع کودکی می­باشد که به دو فرم پراکنده (تک گیر) و ارثی(خانوادگی) وجود دارد [1]. تقریبا 4 درصد تومورهای کودکان را رتینو بلاستوما تشکیل می­دهد .این تومور شایعترین بدخیمی اولیه چشمی است که در غرب 99درصد کودکان از این سرطان نجات پیدا می­کنند ولی بیش از 90 درصدآنها بینایی خود را از دست می­دهند و متاسفانه در کشورهای در حال توسعه بقا کودک تقریبا 50 درصد می­باشد[2] و [3].

  اغلب کودکان مبتلا به رتینوبلاستوما با علامت لوکوکوریا[1] (شکل ‏1‑1) که والدین آنها متوجه م­شوند مراجعه می­کنند[4].

  شکل ‏1‑1: چشم راست کودک دارای لوکوکوریا (چشم گربه ای)

  1‌.1‌.1‌اپیدمیولوژی

  رتینوبلاستوما تقریبا با شیوع 1 در 15000و 1 در 16600تولد زنده در امریکا و اروپای شمالی رخ میدهد [5] و [6] ودر بین سالهای 2005-2009شیوع سالیانه رتینوبلاستوما در امریکا 4.1 در هرمیلیون کودک زیر 15 سال می­باشد[5] ودر کل دنیا سالیانه 5000تا 8000 کودک مبتلا به رتینوبلاستوما می­شوند [7] به طور متوسط سن تشخیص بیماری زیر 2 سال است و تقریبا 95درصد قبل از 5 سالگی می­باشد.شیوع بیماری در بین دختر وپسر و سیاه و سفید شبیه به هم می­باشد[5].

  تقریبا 1/4 موارد رتینوبلاستوما دو طرفه می­باشد بیماریهای دوطرفه همیشه الگوی ارثی دارند. تومور های دو طرفه زودتر در کودکان رخ می­دهد که نشان دهنده وجود موتاسیون در سلولهای زایا می­باشد. فرم ارثی رتینوبلاستوما نیازمند یک جهش ژرم لاین است که می­تواند از هر یک از والدین یا از محیط( که منجر به یک موتاسیون ژرم لاین شود) می­باشد. بر عکس فقط 15 درصد از موارد یکطرفه ارثی هستند که اغلب چند کانونی هستند و باید از نظر جهش ژرم لاین بررسی شوند که معمولا در 2سال اول زندگی رخ می­دهد کم تر از 10 درصد بیماران رتینوبلاستومایی تاریخچه مثبت خانوادگی دارند.

  تقریبا 60 درصد کودکان با رتینوبلاستوما الگوی یک طرفه غیر ارثی دارند.کودکان با رتینوبلاستوما غیرارثی یک موتاسیون جدید در یک سلول شبکیه دارند که منجر به تومور می­شوند [8] . ناهنجاری ژنتیک در فرم ارثی رتینوبلاستوما موجب ایجاد و پیشرفت تومور مثل استئوژنیک سارکوما وسارکومای بافت نرم(بخصوص لیومیوسارکوما)و ملانومای بدخیم میشود شیوع سرطان ثانویه بعد از تشخیص رتینوبلاستوما در فرم ارثی و غیرارثی به ترتیب 51 و 5 درصد میباشد که بیش از 60 درصد سرطان ها سارکوما می­باشد [9].

  1‌.1‌.2‌پاتوژنز[2]

  رتینوبلاستوما معمولا بوسیله غیر فعال شدن هر دو الل ژن رتینوبلاستوما رخ می­دهد.با الگوی اتوزومی غالب این ژن در ناحیه کروموزم 13 بازوی بلند در ناحیه 14قرار دارد که کد کننده یک پروتئین هسته ای با نقش تومورساپرسوری می­باشد [10].

  مدل 2 ضربه ای که پیشنهاد شده است دلیل متفاوت بودن ویژگی های کلینیکی موارد ارثی و غیر ارثی رتینوبلاستوما را مطرح میکند[11]. (شکل ‏1‑2)

  شکل ‏1‑2: مدل 2  ضربه ای رتینوبلاستوما

  در مدل ارثی در ژن RB1 یک موتاسیون در کل سلول ها وجود دارد و ضربه دوم در مراحل بعدی تکامل رخ می­دهد که این افراد مستعد رتینوبلاستومای دوطرفه و چندکانونی می­باشند.ضربه دوم می­تواند رخ دهد ویا توسط تغییرات اپی­ژنتیک خاموش شود.

  در مدل رتینوبلاستومای غیر ارثی دو جهش در یک الل به صورت خودبه خودی در یک سلول سوماتیک شبکیه رخ میدهد که معمولا منجر به مدل کلینیکی تومور یه کانونی ویه طرفه رتینوبلاستوما می­شود [12].

  رتینوبلاستوما اگر درمان نشود رشد میکند و جای چشم را اشغال می­کند وکره چشم را از بین میبرد و ممکن است طی 4 ماه بعد از تشخیص به مغز متاستاز بدهد و مرگ طی یک سال رخ بدهد.اغلب راههای متاستاز تومور به وسیله اپتیک نرو[3] به سیستم عصب مرکزی و یا گسترش از طریق مشیمیه به اربیت میباشد [13].

  1‌.1‌.3‌ویژگی های کلینیکی وتشخیصی

  لوکوکوریا شایعترین علامت در کودکان رتینوبلاستومایی میباشد اگر چه علایم دیگر نیز وجود دارد و لوکوکوریا برای تشخیص ضروری نیست. شایعترین علایم لوکوکوریا (54درصد) و استرابیسم (19درصد) کاهش دید (4درصد) عفونت چشمی (5درصد) و تاریخچه خانوادگی مثبت (5درصد) میباشد و موارد دیگر عنبیه هتروکروم وخونریزی ویتره و هایفما بدون ضربه و گلوکوم و سلولیت اربیت و پروپتوزیس و درد چشم و تب می­باشد [14].

  1‌.2‌تاریخچه خانوادگی

  میزان خطر در میان نسل فرد بستگی به تاریخچه خانوادگی رتینوبلاستوما ویا چگونگی تومور در فرد نشانه دارد(به طور مثال یه طرفه یا دو طرفه یه کانونه یا دو کانونه).میزان خطر از 6 درصد (اگر پروباند بیماری یه طرفه و یه کانونه داشته باشد یا با تاریخچه خانوادگی منفی باشد)تا 50 درصد می­باشد(اگر پروباند دارای موتاسیون ژرم لاین باشد یا حدس زده شود که موتاسیون دارد)[15].

   

  کودک با ریسک بالا ی رتینوبلاستوما باید سریع بعد از به دنیا آمدن توسط چشم پزشک ارزیابی شود. غربالگری باید هر 3-4ماه تا 3-4 سالگی  وهر6 ماه تا 5-6 سالگی صورت گیرد [16].

  1‌.3‌تشخیص

  تشخیص رتینوبلاستوما از طریق مردمک دیلاته شده وبا دستگاه افتالموسکوپی ایندایرکت تحت بیهوشی صورت می­گیرد.یافته ها به صورت توده شبکیه گچی خاکستری رنگ و تردشونده یافت می­شود. پاتولوژی برای ثابت کردن تشخیص لازم می­باشد.تست های کمکی اگرچه همیشه ضروری نمی­باشندولی ممکن است برای ثابت کردن تشخیص انجام شود.سونوگرافی چشمی یا مغز نگاری کامپوتری سی تی اسکن یک توموده ی جامد با ویژگی های کلسیفیکاسیون را نشان دهد. تصویر رزونانس مغناطیسی[4] نیز می­تواند وجود توده داخل چشمی را ثابت کند بویژه در مواردی که تشخیص بیماری با بیماری کت سخت می­باشد.یافته های فوندوسکوپی می­تواند رتینوبلاستوما را از بیماری کت و از بیماری پارگی رتین اگزوداتیو متمایز کند ولی کلسیفیکاسیون را که عامل مهم در تشخیص سایز تومور و درگیری عصب چشمی و وجود آسیب درون جمجمه ای می­باشد را نمی­تواند نشان دهد [14].

  1‌.4‌ارزیابی قبل از درمان

  تست های غیر ژنتیکی: ارزیابی کودکان با رتینوبلاستوما کاملا منحصر به فرد جهت انتخاب مدل درمانی می­باشد(مثلاتعداد پایه ای سلولها وبیوشیمی خون جهت شروع شیمی درمانی).برای بیماران با تومور های کوچک (به جز در موارد خانوادگی)بررسی کامل و معاینه زیر بیهوشی و اولتراسونوگرافی و MRIسر و چشم معمولا کفایت می­کند[17]. در مراحل اولیه تشخیص وجود موارد متاستاز نادر می­باشد(ازمایش مغز استخوان و آب نخاع و اسکن استخوان)ومعمولا این موارد ازمایش نمی­شود [18]. اما اگر مدارکی دال بر وجود تومور در بیرون از کره چشم وجود دارد(تهاجم به عصب چشم یا درگیری مشیمیه) ارزیابی های کامل متاستاز باید انجام شود.علایم ونشانه های متاستاز شامل بی اشتهایی یا کاهش وزن وتهوع و سر درد و آسیب عصبی ووجود توده اربیت یا توده نرم بافتی می­باشد[19].

  تست های ژنتیک مولکولی: برای همه بیماران تستهای ژنتیکی پیشنهاد می­شود. بیماران با موتاسیون ژرم لاین باید به متخصص ژنتیک ارجاع داده شوندتا والدین و فرزندان تست شوند .تست مولکولی گلبول های سفید خون محیطی در 90-95 درصد موارد موتاسیون های ژرم لاین را تشخیص می­دهد در موارد یه طرفه تست مولکولی باید روی سلول تومور صورت بگیرد تا موتاسیون خاصRB1  تشخیص داده شود [20].

  Abstract

  Introduction:Retinoblastoma is the most common malignant intraocular tumor in children. Although significant progress has been made in the treatment of retinoblastoma, the treatment failure and the mortality rate are significantly higher in developing countries. The main reasons for the treatment failure are anti-cancer resistance and drug-related side effects. The aim of this study was to evaluate the interaction effects between SD-208, an anti-cancer agent and TGIF2LX ectopic overexpression in Y79, retinoblastoma cell line.

  Material and Methods:   As a first step in analyzing the function of TGIF2LX protein, Y79 cells was transfected with a pEGFP-N1 vector containing the entire coding sequence of TGIF2LX gene and its expression was cormed by UV-microscopic analysis and Realtime RT-PCR. Upon transfection into Y79 cells, the cells were treated with different concentrations of SD-208 (0.0, 1 µM and 2 µM) then the expression patterns of five miRNAs including miRNA let7g, 180a,34a,22,20a were investigated in the treated and untreated tranfected cells compared with untranfected cells.

  Result: We found that all miRNA expressions were upregulated in the treated transfected Y79 cells with SD-208 versus unteated cells (P<0.05) except miRNA20a . To the best of authors' knowledge, this is the first report that demonstrated the SD-208 enhances the expression of homeobox genes and different miRNAs which act as tumor suppressors in retinoblastoma.

  Conclusion: Our data also suggest that co-administration of TGIF2LX with SD-208 could be a new strategy for retinoblastoma treatment.

  Key words: TGIF2LX، miRNA، Y79 Cell line، SD-208,Retinoblastoma.

 • فهرست:

  فصل 1:مقدمه و بیان مسئله. 1

  1‌.1‌رتینوبلاستوما 2

  1‌.1‌.1‌ اپیدمیولوژی.. 2

  1‌.1‌.2‌ پاتوژنز. 3

  1‌.1‌.3‌ ویژگی های کلینیکی وتشخیصی.. 5

  1‌.2‌ تاریخچه خانوادگی.. 5

  1‌.3‌ تشخیص.... 5

  1‌.4‌ ارزیابی قبل از درمان.. 6

  1‌.5‌ درمان.. 6

  1‌.6‌ مکانیسم مولکولی سرطان.. 9

  1‌.6‌.1‌ مسیر پیام رسانی TGFβ 9

  1‌.6‌.1‌.1‌ خانواده لیگاند های TGFβ.. 11

  1‌.6‌.1‌.2‌ رسپتور نوع 1و2 ( TGFβRI,II) 11

  1‌.6‌.1‌.3‌ فسفریلاسیون SMAD... 12

  1‌.6‌.2‌ تنظیم پیام رسانی TGFβ. 12

  1‌.6‌.3‌ دخالت پیام رسانیTGFβ  در سرطان.. 13

  1‌.6‌.4‌ ژنهای همئوباکس(Homeobox) 14

  1‌.6‌.4‌.1‌ ساختار ژن های همئوباکس..... 14

  1‌.7‌     نقش ژن های همئوباکس (Homeobox) در ایجاد سرطان.. 17

  1‌.8‌ miRNA    18

  1‌.8‌.1‌ بیوژنز miRNA ها و نحوه مهار ترجمه. 19

  1‌.9‌ miRNA و سرطان.. 20

  1‌.10‌ miRNA ابزاری برای شناسایی و تشخیص سرطان.. 21

  1‌.11‌ miRNA ودرمان سرطان.. 22

  1‌.12‌   بیان مسئله و اهمیت پژوهش.... 23

  1‌.13‌   اهداف پژوهش.... 24

  1‌.13‌.1‌  هدف اصلی.. 24

  1‌.13‌.2‌  اهداف ویژه 24

  1‌.13‌.3‌  هدف کاربردی.. 25

  فصل 2: بررسی متون.. 26

  2‌.1‌ بررسی متون مرتبط با موضوع. 27

  فصل 3:مواد و روش ها 32

  3‌.1‌ مواد شیمیایی و آنزیم ها 33

  3‌.1‌.1‌ پلاسمیدوسویه باکتری.. 35

  3‌.1‌.1‌.1‌ خصوصیات پلاسمید.. 36

  3‌.1‌.1‌.2‌ خصوصیات میزبان.. 37

  3‌.2‌ روش ها 37

  3‌.2‌.1‌ کشت باکتری.. 37

  3‌.2‌.1‌.1‌ مواد و وسایل مورد نیاز برای کشت باکتری... 37

  3‌.2‌.1‌.2‌ طرز تهیه محیط کشت LB مایع.. 38

  3‌.2‌.1‌.3‌ گلیسرول استاک.... 38

  3‌.2‌.2‌ روش انجام   miniprepاستخراج DNA  پلاسمیدی از باکتری.. 39

  3‌.2‌.2‌.1‌ بررسی کمی وکیفی DNA پلاسمیدی... 41

  3‌.2‌.3‌ هضم آنزیمی پلاسمید های استخراج شده 45

  3‌.2‌.4‌ کشت سلولی.. 46

  3‌.2‌.4‌.1‌ محیط کشت.... 46

  3‌.2‌.4‌.2‌ سرم جنینی گاوFBS.. 47

  3‌.2‌.4‌.3‌ تهیه محیط انجاد از سلولها 47

  3‌.2‌.4‌.4‌ خصوصیات سلولهای مورد استفاده شده در این پایان نامه. 48

  3‌.2‌.5‌ تعیین منحنی کشندگی انتی بیوتیک G418. 48

  3‌.2‌.6‌ منطبق سازی سلولها 48

  3‌.2‌.7‌ ترانسفکشن سلولهای Y79  با وکتور پلاسمیدی نوترکیب pEGFP-TGIF2LX.. 49

  3‌.2‌.8‌ انتخاب سلولهای مثبت... 50

  3‌.2‌.9‌ بررسی بیان ژن TGIF2LX در سلول های ترانسفکت شده در سطح mRNA بوسیله Realtime RT-PCR                               51

  3‌.2‌.9‌.1‌ محافظت از RNA.. 52

  3‌.2‌.9‌.2‌ استخراج RNA.. 55

  3‌.2‌.9‌.3‌ تیمار نمونه RNA باآنزیم دئوکسی ریبونوکلئاز  I 59

  3‌.2‌.9‌.4‌ سنتز DNA مکمل(cDNA) 60

  3‌.2‌.9‌.5‌ PCR(Polymerase chain reaction) واکنش زنجیره ای پلیمراز. 64

  3‌.2‌.9‌.6‌ واکنش Realtime PCR.. 68

  3‌.2‌.9‌.7‌ تجزیه و تحلیل داده های حاصل از واکنش Realtime RT-PCR.. 77

  3‌.2‌.10‌  بررسی بیان eGFP-TGIF2LX در سطح پروتئین بوسیله Western blot 78

  3‌.2‌.10‌.1‌ الکتروفورز عمودی SDS-PAGE.. 78

  3‌.2‌.10‌.2‌ رنگ آمیزی SDS-PAGE.. 84

  3‌.2‌.10‌.3‌ وسترن بلاتینگ..... 86

  3‌.2‌.11‌  بررسی میزان تکثیر سلولی بوسیله تجزیه نمک تترازولیوم. 90

  3‌.2‌.11‌.1‌ بررسی اثر بیان افزایشی TGIF2LX سلولهای Y79 در مقایسه با کنترل.. 90

  3‌.2‌.11‌.2‌ بررسی اثر متقابل SD-208 و بیان افزایشی TGIF2LX سلولهای Y79 در مقایسه با کنترل.. 91

  3‌.2‌.11‌.3‌ پروتکل شمارش سلول.. 92

  3‌.2‌.12‌  مطالعه بیان اثر داروی SD-208 بر روی بیانTGIF2LX, miRNA Let7g,18a,34a,22,20  در سلولهای ترانسفکت شده Y79 در مقایسه با نمونه های کنترل به وسیله Real time RT-PCR.. 92

  فصل 4: نتایج و یافته ها 96

  4‌.1‌Mini prep   و هضم DNA  پلاسمیدی جهت تایید وکتور نوترکیب... 97

  4‌.2‌ بررسی بیانTGIF2LX  در سطح mRNA.. 98

  4‌.2‌.1‌ نتیجه بررسی کیفی و کمی RNA.. 98

  4‌.2‌.2‌ بررسی کیفی cDNA.. 99

  4‌.3‌ بررسی بیان TGIF2LX  در سلولهای ترانسفکت شده 101

  4‌.3‌.1‌ مطالعه بیان TGIF2LX  در سلولهای ترانسفکت شده Y79  در مقایسه با نمونه های کنترل بوسیله میکروسکوپ                                    101

  4‌.3‌.2‌ تایید بیان واضح ژن GFP-TGIF2LX توسط Realtime RT- PCR.. 102

  4‌.3‌.3‌ مطالعه بیان ژن TGIF2LX در سلول های ترانسفکت شده با وکتور حاوی GFP-TGIF2LX در سطح پروتئین بوسیله Western Blot 104

  4‌.3‌.4‌ مطالعه بیان اثر داروی SD-208 بر روی بیانTGIF2LX  در سلولهای ترانسفکت شده Y79 در مقایسه با نمونه های کنترل                      105

  4‌.4‌ بررسی اثر بیان افزایشی TGIF2LX بر روی سلولهای Y79. 105

  4‌.4‌.1‌ نتایج ازمایش (MTT)Microculturetetrazolium Test 105

  4‌.4‌.2‌ بررسی اثر متقابل SD-208 و بیان افزایشی TGIF2LX بر روی سلولهای Y79 در مقایسه با کنترل.. 106

  4‌.5‌ بررسی بیان miRNA Let7g,18a,34a.22,20a در سلولهای ترانسفکت شده و کنترل.. 108

  4‌.6‌ مطالعه بیان اثر داروی SD-208 بر روی بیان miRNA Let7g,18a,34a.22,20  در سلولهای ترانسفکت شده Y79 در مقایسه با نمونه های کنترل.. 109

  4‌.7‌ Ct در واکنش Realtime PCR.. 110

  فصل 5: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها 113

  5‌.1‌ بحث   114

  5‌.2‌ تاثیر بیان افزایشی TGIF2lX بر روی Cellular Viability در رده سلولی Y79. 116

  5‌.3‌ تاثیر دارویSD-208  بر روی Cellular Viability در رده سلولی Y79 بیان کننده افزایشی TGIF2LX و کنترل  117

  5‌.4‌ اثر SD-208 بر روی بیان TGIF2LX در رده سلولی Y79 ترانسفکت شده در مقایسه با کنترل..                         118

  5‌.5‌ اثر متقابل SD-208 و TGIF2LX بر روی بیانmiRNA های مورد مطالعه. 118

  5‌.5‌.1‌ اثر متقابل SD-208 و TGIF2LX بر روی بیان miRNAlet7g در رده سلولی Y79. 118

  5‌.5‌.2‌ اثر متقابل SD-208 و TGIF2LX بر روی بیان miRNA18a در رده سلولی Y79. 119

  5‌.5‌.3‌ اثر متقابل SD-208 و TGIF2LX بر روی بیان miRNA34a در رده سلولی Y79. 119

  5‌.5‌.4‌ اثر متقابل SD-208 و TGIF2LX بر روی بیان miRNA22 در رده سلولی.. 119

  5‌.5‌.5‌ اثر متقابل SD-208 و TGIF2LX بر روی بیان miRNA20a در رده سلولی Y79. 120

  5‌.6‌ نتیجه گیری.. 120

         7.5 پیشنهاد ها .................................................................................................................................121

  منابع و مراجع.. 122

  پیوست ها 131

  منبع:

   

  1)Dryja TP, Morrow JF, Rapaport JM. Quantification of the paternal allele bias for new germline mutations in the retinoblastoma gene. Hum Genet 1997; 100:446.

  2)Mahone MC,Burnett WS,Majerovics A,et al.The epidemiology of ophthalmic malignancies in New York State ophthalmology.1990;97:1143-1147.

  3)Abramson DH.Retinoblastoma in the 20th century;past success and future challenges the weisenfeld lecture.invest ophthalmol vis Sci.2005;46:2683-2691.

  4(Abramson DH, Beaverson K, Sangani P, et al. Screening for retinoblastoma: presenting signs as prognosticators of patient and ocular survival. Pediatrics 2003; 112:1248.

  5)Broaddus E, Topham A, Singh AD. Incidence of retinoblastoma in the USA: 1975-2004. Br J Ophthalmol 2009; 93:21.

  6)Seregard S, Lundell G, Svedberg H, Kivelä T. Incidence of retinoblastoma from 1958 to 1998 in Northern Europe: advantages of birth cohort analysis. Ophthalmology 2004; 111:1228.

  7)Abramson DH, Ellsworth RM, Grumbach N, et al. Retinoblastoma: correlation between age at diagnosis and survival. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 1986; 23:174.

  8(Rubenfeld M, Abramson DH, Ellsworth RM, Kitchin FD. Unilateral vs. bilateral retinoblastoma. Correlations between age at diagnosis and stage of ocular disease. Ophthalmology 1986; 93:1016.

  9(Kleinerman RA, Schonfeld SJ, Tucker MA. Sarcomas in hereditary retinoblastoma. Clin Sarcoma Res 2012; 2:15.

  10(Lee WH, Bookstein R, Hong F, et al. Human retinoblastoma susceptibility gene: cloning, identification, and sequence. Science 1987; 235:1394.

  11(Hethcote HW, Knudson AG Jr. Model for the incidence of embryonal cancers: application to retinoblastoma. Proc Natl Acad Sci U S A 1978; 75:2453.

  12(Zhang J, Benavente CA, McEvoy J, et al. A novel retinoblastoma therapy from genomic and epigenetic analyses. Nature 2012; 481:329.

  13(Khelfaoui F, Validire P, Auperin A, et al. Histopathologic risk factors in retinoblastoma: a retrospective study of 172 patients treated in a single institution. Cancer 1996; 77:1206

  14(Shields JA, Shields CL, Parsons HM. Differential diagnosis of retinoblastoma. Retina 1991; 11:232.

  15(Lohmann DR, Gallie BL. Retinoblastoma. In: GeneReviews. www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1452/ (Accessed on February 16, 2012).

  16(DerKinderen DJ, Koten JW, Nagelkerke NJ, et al. Non-ocular cancer in patients with hereditary retinoblastoma and their relatives. Int J Cancer 1988; 41:499.

  17(Char DH, Hedges TR 3rd, Norman D. Retinoblastoma. CT diagnosis. Ophthalmology 1984; 91:1347.

  18(Pratt CB, Meyer D, Chenaille P, Crom DB. The use of bone marrow aspirations and lumbar punctures at the time of diagnosis of retinoblastoma. J Clin Oncol 1989; 7:140.

  19(MacKay CJ, Abramson DH, Ellsworth RM. Metastatic patterns of retinoblastoma. Arch Ophthalmol 1984; 102:391.

  20(Dhar SU, Chintagumpala M, Noll C, et al. Outcomes of integrating genetics in management of patients with retinoblastoma. Arch Ophthalmol 2011; 129:1428.

  21(Uusitalo M, Wheeler S, O'Brien JM. New approaches in the clinical management of retinoblastoma. Ophthalmol Clin North Am 1999; 12:255.

  22(Honavar SG, Singh AD, Shields CL, et al. Postenucleation adjuvant therapy in high-risk retinoblastoma. Arch Ophthalmol 2002; 120:923.

  23(Kim JW, Kathpalia V, Dunkel IJ, et al. Orbital recurrence of retinoblastoma following enucleation. Br J Ophthalmol 2009; 93:463.

  24(Blach LE, McCormick B, Abramson DH. External beam radiation therapy and retinoblastoma: long-term results in the comparison of two techniques. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1996; 35:45.

  25(Roarty JD, McLean IW, Zimmerman LE. Incidence of second neoplasms in patients with bilateral retinoblastoma. Ophthalmology 1988; 95:1583.

  26(Shields CL, Shields JA, Cater J, et al. Plaque radiotherapy for retinoblastoma: long-term tumor control and treatment complications in 208 tumors. Ophthalmology 2001; 108:2116.

  27(Rodriguez-Galindo C, Wilson MW, Haik BG, et al. Treatment of intraocular retinoblastoma with vincristine and carboplatin. J Clin Oncol 2003; 21:2019.

  28) Hanahan D, Weinberg RA. Hallmarks of cancer: the next generation. Cell. 2011 Mar 4;144(5):646-74.

  29) Hosseini SV, Izadpanah A, Yarmohammadi H. Epidemiological changes in colorectal cancer in Shiraz, Iran: 1980-2000. 1980- 2000. ANZ J Surg. 2004;74(7):547-9.

  30)Wilding,G.,Ugmeir,G.,Knabbe,C.,Flandwrs,K.and Gellman,E.,Differential effects of transforming growth on human prostate cancer cells invitro .Mol. cell .Endocrinol.,1989.62,79-87.

  31) Akhurst RJ. TGF signaling in health and disease. Nat Genet. 2004;36(8):790-2.

  32)Roberts,A.B.a W.,L.M. the two faces of transforming growth factor B in carcinogenesis.Proc.Natl.Acad.Sci. U.S.A.,2003.100,8621-8623.

  33)Nguyen,D,X.,Bos,P.D.and Massagu e,J.Metastasis:from dissemination to organ-specific colonization.Nat.Rev. Cancer ,2009.9,274-284.

  34)Bierie,B.a.M.,H.L.Transforming growth factor B(TGF-B) and inflammation in cancer.Cytokine Growth Factor Rev,2010.21,49-59.

  35) Massague J.TGF-BETAsignal transduction. Annu Rev Biochem. 1998;67:753-91.

  36)http://en.wikipedia.org/wiki/TGF-beta-signaling-pathwy.

  37)Pardali K,M.A.,Actions of TGF-B as a tumor suppressor and prometastatic factor in human cancer. Biochim Biophys Acta, 2007. 1775:p.21-62. 38)Gastelli-Gair,J.,Implications of the spatial and temporal regulation of HOXgenes on development and evolution.,UNIVERSITY OF BASQUE COUNTY PRESS,1998.p.437-444.

  39)Grier,D.G,ET AL,The pathophysiology of HOX genes and their role in cancer.,john Wiley and Sons ,2005.Ltd. p. 154-171.

  40)Duboule,D.,The vertebrate limb:a model system to study the HOX/HOM gene network during development and evolution.1992.p.375-384.

  41)T.R.,B.,Analysis of TALE superclass homeobox genes(MEIS, PBC, KNOX,Iroquois, TGIF) reveals a novel domain conserved between plants and animals. Nucleic Acids Res.,1997.25:p.7.

  42)Bertolino,E.,Reimund,b.,Wildt-perinic ,D., and Clerc,R.G.A novel homeobox protein which recognizes a TGT core and functionally interferes with a retinoid responsive motif. J.Biol.chem,1995.270,31178-31188.

  43)Wotton,D.,Lo,R.,S.,Swaby, L.A.,and Massague,J.J.Biol. chem.1999.274,37105-37110.

  44)Sun,Y.,Liu,X.,Eaton,E.N.,Lane,W.S.,Lodish,H.F.,andWeinberg,R.A.Mol.Cell,1999.4,499-509.

  45)Rooney,P.H.,Murray,G.I.,Haites,N.E.,Cassidy,J., and Mcleod, H.L.Comparative genomic hybridization and chromosomal instability in solid tumors.Br.J.Cancer, 1999.80,862-873.

  46)moto I, P. A.,Watanabe T, Saito-Ohara F, Soeda E, Inazawa J.,Amplification and overexpression of TGIF2,a novel homeobox gene of the TALE superclass, in ovarian cancer cell lines. Biochem Biophys Res Commun, 2000.276:p.6.

  47)Tiffany A.Melhuish,C.M.G.,and David Wotton,TGIF2 Interacts with Histone Deacetylase 1 and Represses Transcription, JBC Papers in press, June 26,2001.DOI 10.1074/jbc.

  48)Blanco-Arias P,S.C.,Affara NA.,TJEhuman-specific Yp11.2/XQ21.3 homology block encodes potentially functional testis-specific TGIF- like retropson. Mamm genome,2002;13p.5.

  49)Wang Y,Wang L, Wang Z.Transgenic analyses of TGIF family proteins in Drosophila imply their role in cell growth.J Genet Genomics.2008;35(8):457-65.

  50)Aarabi M,Ousati-Ashtiani Z, Nazarian A, Modarressi MH ,Heidari M. Association of TGIFLX/Y mRNA expression with azoospermia in infertile men. Mol Reprod Dev.2008;75(12):1761-6.

  51)Ousati-ashtiani Z,Ayati M,Modarresi MH,Raoofian R, Sabah Goulian B,Greene WK,et al. Association of TGIFLX/Y mRNA expression with prostate cancer. Med Oncol. 2009;26(1):73-7.

  52)Gripp KW,Wotton D.Edwards MC, Rossler E,ADES L,Meinecke P,et al.Mutation in TGIF cause holoprosencephaly spectrum:Mutation review and genotype-phenotype correlation.Hum mutat.2004 Jul;24(1):43-51.

  53)Abate-shen,C.,Deregulated homeobox gene expression in cancer: cause or consequence. Nature Reviews Cancer,2002.2(10):p.777-785.

  54)Ruan K, Fang X, Ouyang G. MicroRNAs: novelregulators in the hallmarks of human cancer . CancerLett. 2009 Nov 28;285(2):116-26.

  55)Kim M, Kasinski AL, Slack FJ. MicroRNA therapeuticsin preclinical cancer models. Lancet Oncol. 2011Apr;12(4):319-21.

  56)Lim , Li J , Ding X , He M , Chang SY . microRNA andCancer . AAPS J. 2010 Sep;12(3):309-17.

  57)Cho WC. MicroRNAs: Potential biomarkers for cancerdiagnosis, prognosis and targets for therapy. Int JBiochem Cell Biol. 2010 Aug;42(8):1273-81.

  58)Giovannetti E, Erozenci A, Smit J, Danesi R, PetersGJ. Molecular mechanisms underlying the role ofmicroRNAs (miRNAs) in anticancer drug resistanceand implications for clinical practice. Crit Rev OncolHematol. 2011 May 4. [Epub ahead of print]

  59)Babashah S, Soleimani M. The oncogenic and tumoursuppressive roles of microRNAs in cancer andapoptosis. Eur J Cancer. 2011 May;47(8):1127-37.

  60)Wouters MD, van Gent DC, Hoeijmakers JH, PothofJ. MicroRNAs, the DNA damage response and cancer.Mutat Res. 2011 Apr 6. [Epub ahead of print].

  61)Schaefer A, Jung M, Kristiansen G, Lein M, SchraderM, Miller K, Stephan C, Jung K . MicroRNAs andcancer: current state and future perspectives in urologiconcology. Urol Oncol. 2010 Jan-Feb;28(1):4-13.

  62(Ghassemi F, Chams H, Sabour S, Karkhaneh R, Farzbod F, Khodaparast M, Vosough P: Retinoblastoma: A Report from A Referral Center in Iran: 1979-2007. Iranian Journal of Ophthalmology 2012;24:31-37.

  63(William CS Cho .OncomiRs: the discovery and progress of microRNAs in cancers. Molecular Cancer 2007, 6:60 doi:10.1186/1476-4598-6-60 .

  64)Zhao JJ, Yang J, Lin J, Yao N, Zhu Y, Zheng J, Xu J, Cheng JQ, Lin JY, Ma X. Identification of miRNAs associated with tumorigenesis of retinoblastoma by miRNA microarray analysis. Childs Nerv Syst. 2009 Jan;25(1):13-20.

  65)Clifton L. Dalgard , Marco Gonzalez ,Jennifer E. deNiro and Joan M. O'Brien. Differential MicroRNA-34a Expression and Tumor Suppressor Function in Retinoblastoma Cells Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. October 2009 vol. 50 no. 10 4542-4551 . 66)Sreenivasan S, Thirumalai K, Danda R, Krishnakum S. Effect of curcumin on miRNA expression in human Y79 retinoblastoma cells. Curre Eye Res. 2012 May;37(5):421-8.

  67)Xu X, Jia R, Zhou Y, Song X, Wang J, Qian G, Ge S, Fan X.Microarray-based analysis: identification of hypoxia-regulated microRNAs in retinoblastoma cellsInt J Oncol. 2011 May;38(5):1385-93. doi: 10.3892/ijo.2011.

  68)Benjamin Boyerinas, Sun-Mi Park, Annika Hau,The role of let-7 in cell differentiation and cancer. Endocrine-Related Cancer (2010) 17 F19–F36.

  69)Tsang WP1, Kwok TT, The miR-18a* microRNA functions as a potential tumor suppressor by targeting on K-Ras. 2009 Jun;30(6):953-9. 70)Fan X1, Liu Y, Jiang J, Ma Z, Wu H, Liu T, Liu M, Li X, Tang H. miR-20a promotes proliferation and invasion by targeting APP in human ovarian cancer cells. 2010 May 15;42(5):318-24.

  71)Pesta M1, Klecka J, Kulda V, Topolcan O, Hora M, Eret V, Ludvikova M, Babjuk M, Novak K, Stolz J, Holubec . Importance of miR-20a expression in prostate cancer tissue. 2010 Sep;30(9):3579-83.

  72)Rizzo M1, Mariani L, Pitto L, Rainaldi G, Simili M. miR-20a and miR-290, multi-faceted players with a role in tumourigenesis and senescence. 2010 Nov;14(11):2633-40.

  73)Martin Uhl ,Steffen Aulwurm ,Jörg Wischhusen , Markus Weiler ,Jing Ying Ma , SD-208, a Novel Transforming Growth Factor β Receptor I Kinase Inhi itor, Inhi its Growth and Invasiveness and Enhances Immunogenicity of Murine and Human Glioma Cells In vitro and In vivo . Cancer Res November 1, 2004 64; 7954

  74)Khalid S. Mohammad,Delphine Javelaud,Pierrick G. J. Fournier, Maria Niewolna. TGF-β-RI Kinase Inhibitor SD-208 Reduces the Development and Progression of Melanoma Bone Metastases. Cancer Res January 1, 2011 71; 175

  75)Aarabi M,Ousati-Ashtiani Z, Nazarian A, Modarressi MH ,Heidari M. Association of TGIFLX/Y mRNA expression with azoospermia in infertile men. Mol Reprod Dev.2008;75(12):1761-6.

  76).Ousati-ashtiani Z,Ayati M,Modarresi MH,Raoofian R, Sabah Goulian B,Greene WK,et al. Association of TGIFLX/Y mRNA expression with prostate cancer. Med Oncol. 2009;26(1):73-7.

  77) Hironobu Ihn . Autocrine TGF-b signaling in the pathogenesisof systemic sclerosis.

  Published by Elsevier Ireland, 2007.

  78)Rongrong Ge,Vaishali Rajeev,Partha Ray.Inhibition of Growth and Metastasis of Mouse Mammary Carcinoma by Selective Inhibitor of Transforming Growth Factor-B Type 1 Receptor Kinase In vivo.Clin Cancer Res 2006:2006

  79)KUNIKO HORIE,1 HIDETOSHI YAMASHITA,1,2 AKIRA MOGI,3 SEIICHI TAKENOSHITA,3 AND KOHEI MIYAZONO1*.Lack of Transforming Growth Factor-b Type II Receptor Expression in Human Retinoblastoma Cells. J. Cell. Physiol. 175:305– 313, 1998.

  80)Brown T.A. Gene Cloning & DNA Analysis: an introduction. 6th ed., 2010 .

  81)Robert E. Farrell ,Jr. RNA Methodologies, 2005 .

  82) M. Tevfik Dorak. Real-time PCR, 2006.

  83)Michael W.Pfaffl Graham W.Horgan and Leo Dempfle.Nucleic Acid Research 2002 May 1:30(9):E36

  84)Gel electrophoresis of protein. Mostafai Ali. Tazkie Press. 2008. [Farsi]

  85) Walker J.M. (1996) SDS Polyacrylamide gel electrophoresis of proteins. In: The Protein Protocols Handbook (J.M. Wolkered.). Humana Press.

  86) Hames B.D., Rickwood D. (1990) Gel Electrophoresis of Proteins, A Practical Approach. 2nd ed., IRL Press, Oxford.

  87)Kapoun et al (2006) Transforming growth factor-β receptor type I receptor (TGFβRI) inase activity ut not p38 activation is required for TGFβRI-induced myofibroblast differentiation and profibrotic gene expression. Mol.Pharmacol. 70 518..

  88)Leung et al (2006) Effect of transforming growth factor-β receptor I inase inhi itor 2,4-disubstituted pteridine (SD-208) in chronic allergic airway inflammation and remodeling. J.Pharmacol.Exp.Ther. 319 586.

  89)Odashiro AN; Pereira P.R, Filho JP, Cruess SR;Miguel N. Burnier, Jr, Retinoblastoma in anadult: casereport and literature review .Can JOphthalmol 2005.;40(2).

  90) Allison JW, James CA, Figarola MS. Pediatriccase of the day. Osteogenic sarcoma as a secondmalignancy with bilateral hereditary retinoblastoma.Radiographics. 1999 May-Jun;19(3):830-2.

  91) Roysarkar TK, Biswas J, Gopal L. Newtumours in non-enucleated eyes of bilateral retinoblastoma patients. Indian J Ophthalmol.1994 Mar;42(1):19-22 .

  92) Dyer MA, Rodriguez-Galindo C, Wilson MW.Use of Preclinical Models to Improve Treatment of Retinoblastoma. PLoS Med. 2005 Oct;2(10):e332. Epub 2005 Oct 25.

  93) Rodriguez-Galindo C, Wilson MW, ChantadaG, Fu L, Qaddoumi I, Antoneli C, et al.Retinoblastoma: one world, one vision. Pediatrics.2008 Sep; 122(3):e763-70.

  94) Abramson DH, Beaverson K, Sangani P, VoraRA, Lee TC, Hochberg HM, etal. Screening for retinoblastoma: presenting signs as prognosticators of patient and ocular survival. Pediatrics. 2003Dec;112(6 Pt 1):1248-55.

  95) Benjamin Boyerinas, Sun-Mi Park, Annika Hau, Andrea E Murmann and Marcus E Peter.

  The role of let-7 in cell differentiation and cancer Endocrine-Related Cancer (2010) 17 F19–F36.

  96)Catron,K.M.,Wang,H.,Hu,G.,Shen,M.M.and Aate-Shen,C.Comparison of MSX-1 and MSX-2 suggests a molecular basis for functional redundancy. Mech.Dev,1996.55,185-199.

  97(Freedman,V.C.B.a.L.P.,p21 is a transcriptional target of HOX10 in differentiating myelomonocytic cells and G.D,2000.2581-2586.

  98(T.N.Dear1,W.H.C.,M.B.L.Carlton2,I.Lavenir1,T.Larson1,A.J.H.Smith1,A.J.Warren1,and M.V.S.a.T.H.M.J.Evans2.The Hox11 gene is essential for cell survival during spleen development.1995.121,2909-2915.

  99) Imoto I, Pimkhaokham A, Watanabe T, Saito-Ohara F, Soeda E, Inazawa J. Amplification and overexpression of TGIF2, a novel Homeobox gene of the TALE superclass, in ovarian cancer cell lines. Biochem Biophys Res Commun. 2000;276(1):264-70)

  100) Reza Raoofian, Majid Mojarrad and Mansour Heidari1, Impact of TGIFLX Expression on the Regulationof BCL2 and BAX in Prostate Cancer Cell Line(LNCaP).British Journal of Medicine & Medical Research3(4): 953-961, 2013.

  101) Zahra RASHVAND , Mansour HEIDARI , Reza RAOOFIAN , Mohammad Hossein MODARRESI , Reza SHIRKOOHI . Induction of Apoptosis and Growth Suppression by Homeobox Gene TGIFLX in Prostate Cancer Cell Line Lncap. Iranian J Publ Health, Vol. 42, No. 11, Nov 2013, pp.1242-1252.

  102) Abolfazl Akbari1, Saeid Amanpour, Samad Muhammadnejad2, Mohammad Hossein Ghahremani1,3,Seyed Hamidollah Ghaffari, Ahmad Reza Dehpour, Gholam Reza Mobini1, Fatemeh Shidfar1, Mahdi Abastabar6,Ahad Khoshzaban7, Ebrahim Faghihloo, Abbas Karimi10 and Mansour Heidari, Evaluation of antitumor activity of a TGF-betareceptor I inhibitor (SD-208) on human colon adenocarcinoma. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences 2014, 22:47.

  103) Qased AB, Yi H, Liang N, Ma S, Qiao S, Liu X. MicroRNA-18a upregulates autophagy and ataxia telangiectasia mutated gene expression in HCT116 colon cancer cells. Mol Med Rep. 2013 Feb;7(2):559-64.

  104) Mojgan Mirakholi1, Touraj Mahmoudi2, and Mansour Heidari3,4. MicroRNAs Horizon in Retinoblastoma. Acta Medica Iranica, 2013; 51(12): 823-829.


موضوع پایان نامه بررسی بیان برخی miRNA در رده سلولی مشتق از سرطان رتینوبلاستوما بیان کننده افزایشی TGIF2LX در اثر مجاورت با داروی SD-208, نمونه پایان نامه بررسی بیان برخی miRNA در رده سلولی مشتق از سرطان رتینوبلاستوما بیان کننده افزایشی TGIF2LX در اثر مجاورت با داروی SD-208, جستجوی پایان نامه بررسی بیان برخی miRNA در رده سلولی مشتق از سرطان رتینوبلاستوما بیان کننده افزایشی TGIF2LX در اثر مجاورت با داروی SD-208, فایل Word پایان نامه بررسی بیان برخی miRNA در رده سلولی مشتق از سرطان رتینوبلاستوما بیان کننده افزایشی TGIF2LX در اثر مجاورت با داروی SD-208, دانلود پایان نامه بررسی بیان برخی miRNA در رده سلولی مشتق از سرطان رتینوبلاستوما بیان کننده افزایشی TGIF2LX در اثر مجاورت با داروی SD-208, فایل PDF پایان نامه بررسی بیان برخی miRNA در رده سلولی مشتق از سرطان رتینوبلاستوما بیان کننده افزایشی TGIF2LX در اثر مجاورت با داروی SD-208, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی بیان برخی miRNA در رده سلولی مشتق از سرطان رتینوبلاستوما بیان کننده افزایشی TGIF2LX در اثر مجاورت با داروی SD-208, مقاله در مورد پایان نامه بررسی بیان برخی miRNA در رده سلولی مشتق از سرطان رتینوبلاستوما بیان کننده افزایشی TGIF2LX در اثر مجاورت با داروی SD-208, پروژه در مورد پایان نامه بررسی بیان برخی miRNA در رده سلولی مشتق از سرطان رتینوبلاستوما بیان کننده افزایشی TGIF2LX در اثر مجاورت با داروی SD-208, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی بیان برخی miRNA در رده سلولی مشتق از سرطان رتینوبلاستوما بیان کننده افزایشی TGIF2LX در اثر مجاورت با داروی SD-208, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی بیان برخی miRNA در رده سلولی مشتق از سرطان رتینوبلاستوما بیان کننده افزایشی TGIF2LX در اثر مجاورت با داروی SD-208, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی بیان برخی miRNA در رده سلولی مشتق از سرطان رتینوبلاستوما بیان کننده افزایشی TGIF2LX در اثر مجاورت با داروی SD-208, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی بیان برخی miRNA در رده سلولی مشتق از سرطان رتینوبلاستوما بیان کننده افزایشی TGIF2LX در اثر مجاورت با داروی SD-208, پروژه درباره پایان نامه بررسی بیان برخی miRNA در رده سلولی مشتق از سرطان رتینوبلاستوما بیان کننده افزایشی TGIF2LX در اثر مجاورت با داروی SD-208, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی بیان برخی miRNA در رده سلولی مشتق از سرطان رتینوبلاستوما بیان کننده افزایشی TGIF2LX در اثر مجاورت با داروی SD-208, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی بیان برخی miRNA در رده سلولی مشتق از سرطان رتینوبلاستوما بیان کننده افزایشی TGIF2LX در اثر مجاورت با داروی SD-208, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی بیان برخی miRNA در رده سلولی مشتق از سرطان رتینوبلاستوما بیان کننده افزایشی TGIF2LX در اثر مجاورت با داروی SD-208, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی بیان برخی miRNA در رده سلولی مشتق از سرطان رتینوبلاستوما بیان کننده افزایشی TGIF2LX در اثر مجاورت با داروی SD-208, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی بیان برخی miRNA در رده سلولی مشتق از سرطان رتینوبلاستوما بیان کننده افزایشی TGIF2LX در اثر مجاورت با داروی SD-208

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌های شناختی در بیماران سرطانی با افراد عادی چکیده : پژوهش حاضر به منظور مقایسه تحریف های شناختی و طرح واره های ناسازگار اولیه در افراد سرطانی و افراد عادی انجام شده است .بدین منظور از جامعه آماری بیماران سرطانی مراجعه کننده به بیمارستان های دولتی شیراز ، گروه نمونه 60 نفر به ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای تخصصی در رشته بیماری های دهان چکیده : موکوزیت یا التهاب مخاط یکی از عوارض زودرس اشعه درمانی است که می تواند علیرغم درمانهای رایج باعث بروز زخم در مخاط دهان و گاهی عدم امکان خوردن غذا شود. لذا کاربرد ترکیباتی با بو و طعم مطلوب و قابل قبول و دارای حداقل اثرات جانبی بر بافت های دهان و دندان و با هزینه ای مناسب و قابل تولید از منابع طبیعی داخل کشور ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته بیوتکنولوژی پزشکی چکیده : مقدمه: سرطان پستان هنوز شایعترین سرطان در بین زنان می باشد. بیومارکرهایی که در بافت سرطانی بیان می شوند نقش مهمی درتشخیص، پیش آگهی و پاسخ به درمان دارند. ژن‌های سرطانی- بیضه‌ایی غالبا در بافت نرمال بیضه بیان می‌شوند ولی بیان برخی از آنها در انواعی از سرطان‌ها نیز گزارش شده است. چون بیضه یک مکان محافظت شونده از سیستم ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده دوکسوروبیسین(DOX) یک آنتی بیوتیک با طیف وسیعی از عملکرد ضدتوموری و ضدسرطانی(آنتی نئوپلاستیک) است و از اواخر دهه 60 میلادی به طور گسترده ای در درمان سرطان های مختلف استفاده می شود. متاسفانه، استفاده بالینی از این داروی بسیار موثرضدسرطانی محدود شده است و این موضوع به دلیل اثرات سمیت شدید این دارو بر ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش فیزیولوژی ورزش) چکیده هدف از پژوهش حاضر مطالعه اثر مصرف مکمل امگا-3 در یک دوره تمرین هوازی فزاینده بر پاسخ سایتوکاین های پیش التهابی TNF-α ، β1- IL و شاخص مقاومت انسولینی در مردان دیابتی نوع 2 بود. بدین منظور 30 مرد مبتلا به دیابت نوع دو با میانگین سن8/7±75/51 سال، به عنوان آزمودنی های پژوهش به سه گروه مصرف مکمل ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده دوکسوروبیسین(DOX) یک آنتی بیوتیک با طیف وسیعی از عملکرد ضدتوموری و ضدسرطانی(آنتی نئوپلاستیک) است و از اواخر دهه 60 میلادی به طور گسترده ای در درمان سرطان های مختلف استفاده می شود. متاسفانه، استفاده بالینی از این داروی بسیار موثرضدسرطانی محدود شده است و این موضوع به دلیل اثرات سمیت شدید این دارو بر ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی –فیزیولوژی ورزشی چکیده : زمینه و هدف : در طی تغییرات متابولیکی در دوران بارداری ،تماس مادر با فلزات سنگین برای عملکرد جفت و سلامت جنین بسیار مهم تلقی شده است. اما فرض شده است که تمرین استقامتی با تاثیر بر فعالیت متالوپروتئین هایی از قبیل MT می تواند راهکاری جهت مقابله با اثرات زیان آور فلزات سنگین باشد .از این ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی معدنی چکیده در این پایان نامه به بررسی کمپلکس های پاد سرطانی دی آمین روتنیم توسط شیمی محاسباتی میپردازیم که موارد زیر را مورد بررسی قرار میدهیم : تجزیه تحلیل انرژیک مقدار انرژی مطلق،گشتاور دو قطبی،قطبش پذیری همسانگرد و ناهمسانگرد کمپلکس را مورد بررسی قرار میدهد. 2- تجزیه تحلیل اوربیتال های جبهه ای انرژی اوربیتال ها و شکاف اربیتال ها،سختی و نرمی ...

خلاصه فارسی : مشتقات کومارین، به دلیل اهمیت بیولوژیکی و فعالیت های دارویی بسیار مورد توجه هستند . تعدادی از مشتقات کومارین به ویژه بیس کومارین ها به دلیل ویژگی های متعدد و بارزی از قبیل ضد لخته خون، ضد شناخته شده اند.در این راستا سنتز مشتقات بیس کومارین به صورت تک ظرفی با استفاده از آلدهید های آروماتیک، 4- هیدروکسی کومارین و اتانول به عنوان حلال در حضور کاتالیست های متنوع نظیر ...

((M.Sc)) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده این مطالعه به منظور بررسی اثرات سمی نانو­لوله های­ کربنی­ تک دیواره عامل دار شده، بر روی سه رده سلولی MCF7, HUVEC, PC12 انجام شده است. سلول­ها با غلظت­های مختلف دو نانولوله کربنی تک دیواره با گروه عاملی متفاوت(کربوکسیل و گروه عاملی حلقوی) تیمار و به مدت زمان 24، 48 و 72 ساعت اینکوبه شدند. سپس سنجش MTT، لاکتات دهیدروژناز و ...

ثبت سفارش