پایان نامه بررسی اثرات کنترل توان راکتیو روی مشخصه ی انواع موتور های القایی با در نظر گیری پیشامد های مختلف در یک شبکه نمونه

word 10 MB 32169 94
1393 کارشناسی ارشد مهندسی برق
قیمت: ۱۲,۲۲۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  گرایش : برق قدرت

  چکیده

  افزایش حضور بارهای غیرخطیِ الکترونیک قدرت در شبکه های توزیع از یک طرف و تغییرات به وقوع پیوسته در شبکه های توزیع نظیر حضور منابع تولید پراکنده و امکان تشکیل ریز شبکه[1] های قدرت، نیاز به مطالعات جدید در شبکه های توزیع را افزایش داده است. تغییرات مذکور می تواند موجب افزایش و یا کاهش کیفیت توان در شبکه قدرت شود. از طرف دیگر تزریق توان راکتیو شبکه می تواند تحت تأثیر قرار گیرد. از این رو لزوم مطالعه عناصر وابسته به توان راکتیو در شبکه بیش از پیش مهم شده است. چراکه جبرانسازی توان راکتیو نه تنها برای افزایش کیفیت ولتاژ شبکه و کیفیت توان است، بلکه مهم تر از آن، برای جلوگیری از وقوع ناپایداری ولتاز در شبکه است. از این رو این تحقیق را می توان هم مطالعه اثر ناپایداری های ولتاژ و هم مطالعه کیفیت بد ولتاژ روی عملکرد ماشین های القایی دانست. این تحقیق ضمن مروری بر مباحث توان راکتیو، انواع جبران ساز ها و مباحث پایداری ولتاژ، ماشین های القایی را بعنوان مجموعه بارهای راکتیو صنعتی، مورد مطالعه حساسیت عملکرد در مقابل تأمین یا عدم تأمین توان راکتیو قرار داده است. برای این منظور مطالعات مبتنی بر طراحی سناریو های مختلف پیش برده شده است. نتایج حاکی از اهمیت تأمین توان راکتیو مورد نیاز و افزایش کیفیت ولتاژ بصورت محلی دارد تا ماشین های القایی بتوانند در ضریب توان بالا و با بازدهی بالا کار کنند و متوقف نیز نشوند.

  کلمات کلیدی : توان راکتیو، شبکه های توزیع، ماشین های القایی، جبران ساز توان راکتیو، کیفیت توان

   

   

   

  فصل اول: کلیات تحقیق

   

   

   

  1-1 مقدمه

  با توجه به پیشرفت های صورت گرفته در بحث الکترونیک قدرت، بکارگیری بارهای غیر خطی چه در بخش خانگی و چه در بخش صنعتی افزایش یافته است و این موضوع سبب ایجاد انواع پدیده های کیفیت توان نظیر فلیکر ها، هارمونیک ها و نوسانات ولتاژ در شبکه ی توزیع شده است. از طرفی حساسیت بار های صنعتی به کیفیت توان، باعث می شود تا نیاز به جبران کننده ها و کنترل کننده های کیفیت توان ِشبکه روز به روز افزایش یابد. یکی از مرسوم ترین این کنترل کننده ها در شبکه های توزیع و انتقال، جبران کننده های توان راکتیو می باشند. با توجه به اینکه بخش عظیمی از مصرف کارخانجات به موتور های الکتریکی اختصاص یافته است و در میان موتور های الکتریکی، فراوانی موتور های القایی بیش از انواع موتور های دیگر است، از این رو محقق در این پایان نامه سعی دارد تا در یک شبکه نمونه به عنوان یک بخش از شبکه توزیع در بخش صنعتی، اثر کنترل توان راکتیو را روی مشخصه های عملکردی موتور القایی بررسی کند.  در همین راستا، پیشامدهایی در نظر گرفته خواهد شد. برای مثال این مطالعه برای هنگامی که در شبکه خطاهای مختلف روی دهد بررسی می شود. هدف عملی از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر کنترل کننده های توان راکتیو بر بهبود ضریب توان شبکه و بهبود مشخصه های عملکردی موتور های القایی نظیر منحنی های گشتاور-سرعت یا جریان راه اندازی-سرعت است. هدف کاربردی این تحقیق، این است که بعد از پیاده سازی و مطالعه سیستم قدرت واقعی، وجود و عدم وجود جبران کننده های توان راکتیو در وقوع پیشامدهای مختلف، از نظر پایداری ولتاژ و ضریب توان شبکه با هم مقایسه شوند و با توجه به مزیت های حاصل شده، اقدامات جایابی  و نصب کنترل کننده های توان راکتیو توسط اپراتورهای شبکه صورت پذیرد.

  ضرورت انجام این تحقیق همانطور که پیش تر بیان شد، افزایش روز افزون بارهای غیرخطی و عمدتا پس فاز در شبکه توزیع است. این نوع بارها نیاز به توان راکتیو در شبکه را به شدت بالا می برند. این در حالی است که نیروگاه ها با توجه به نیاز سنجی های صورت گرفته بر اساس توان اکتیو نصب و بهره برداری شده اند. دلیل مهم دیگری که نیاز به کنترل توان راکتیو و مطالعه ی اثر آن روی بارهای مختلف را بالا می برد، اثر این کنترل کننده ها روی بهبود پایداری ولتاژ و در نتیجه بهبود مشخصه های عملکردی بارهای سیستم قدرت است که از جمله مهم ترین این بار ها، موتور های القایی هستند.

  برای پرداختن به موضوع اثر جبران توان راکتیو روی منحنی های عملکردیِ موتورهای القایی، در ابتدا با اهمیت این موضوع بیشتر آشنا خواهیم شد. سپس با روشن ساختن موضوع مورد بررسی، با جبرانسازی توان راکتیو و مباحث پایداری ولتاژ آشنا می شویم و همچنین انواع جبرانساز های توان راکتیو را معرفی خواهیم کرد. سپس با پیاده سازی شبکه توزیع مورد نظر، مطالعات را در سناریوهای مختلفی پیش خواهیم برد.

  1-2 بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق

  پیشرفت های صورت گرفته در زمینه الکترونیک قدرت و همچنین وقوع پدیده های جدید در شبکه های توزیع، نظیر حضور منابع توان پراکنده، نظیر توربین های بادی[2]، سلول های خورشیدی[3] و.. که شبکه توزیع را از حالت پسیو[4] به حالت اکتیو[5] تبدیل کرده اند، لزوم بازنگری های متعددی را در مطالعات شبکه توزیع سبب می شود. کنترل توان راکتیو[6] نیز که از مطالعات مورد علاقه و البته مهم مهندسین برق قدرت در شبکه های توزیع است، باید مورد بازنگری قرار گیرد. مطالعات توان راکتیو که عمدتا با بحث پایداری ولتاژ مطرح می شود، در برخی از موارد، صرفا جهت بهینه ساختن مصرف انرژی و کاهش تلفات در شبکه حضور می یابند. حال آنکه، ممکن است در شبکه شرایطی رخ دهد که حضور این منابع را برای عدم ورود شبکه به ناپایداری های ولتاژ ضروری سازد. از طرف دیگر توجه به این نکته ضروری است که هرچند جبرانسازی توان راکتیو، می تواند در زمان کمی توسط نصب بانک های خازنی انجام شود، اما برنامه ریزی های توان راکتیو نیاز به افق های برنامه ریزی بلند مدت، متناسب با توسعه شبکه داشته و نمی توان آن را به زمان های کوتاه و تصمیم های عجولانه  سپرد. از این منظر، انجام این تحقیق می تواند برای مطالعات توان راکتیو شبکه مفید باشد.

  از طرف دیگر، وجود بارهایی نظیر موتورهای القایی که بارهای سلفی هستند و نیاز زیادی به توان راکتیو دارند، لزوم انجام این تحقیق را بیش از پیش جلوه می دهد. چراکه این موتورها در توان های مختلف، بخش اعظمی از مصرف را بخود اختصاص می دهند و با توجه به پراکندگی آنها در شبکه، برنامه ریزی های توان راکتیو ویژه ای را می طلبند. توجه داشته باشید که مسئله کنترل توان راکتیو و کنترل ولتاژ، به مکان وابسته اند. بعبارتی دیگر، ولتاژ کمیتی محلی[7] است که می تواند پروفیل خوبی در یک نقطه از شبکه داشته باشد، حال آنکه در بخش دیگری از شبکه ممکن است با مشکل کاهش ولتاژ مواجه باشیم. این در حالی است که در بحث فرکانس و کنترل توان اکتیو، این مشکل وجود ندارد. چراکه فرکانس کمیتی سراسری[8] بوده و می تواند با تزریق توان اکتیو در هر نقطه ای از شبکه، کنترل شود. بنابراین، لزوم کنترل توان راکتیو در مراکز صنعتی که بارهای سلفی(مصرف کننده توان راکتیو) فراوانی دارند، بسیار مهم است.

  کنترل توان راکتیو و مطالعه اثرگذاری توان راکتیو روی ماشین های القایی را می توان به دو حوزه تقسیم کرد. در حالت اول، هدف از جبرانسازی و مطالعات توان راکتیو می تواند جلوگیری از ورود شبکه به ناپایداری ولتاژ و وقوع خاموشی ها در شبکه  باشد. اما در گام بعدی، هدف از جبرانسازی توان راکتیو را می توان کاهش مصرف انرژی، بهبود ضریب توان شبکه، بهبود منحنی های عملکرد ماشین های القایی بعنوان بخش بزرگی از بارهای صنعتی و افزایش راندمان آنها دانست.

  بنابراین، کنترل ولتاژ (کنترل توان راکتیو) چه در مطالعات حالت اضطراری[9] شبکه و چه در مطالعات شرایط عادی[10]، مسئله ضروری در سیستم قدرت است. چراکه در حالت اضطراری می تواند با اطلاع ازحدود ناپایداری ولتاژ[11]، سبب افزایش حاشیه های[12] پایداری ولتاژ و در نتیجه افزایش امنیت[13] شبکه شود و در حالت عادی، می تواند باعث بهره برداری از شبکه با قابلیت اطمینان[14] بالا و همچنین با کیفیت توان بالا[15] گردد.

  1-2-1 تفاوت جبرانسازی توان راکتیو در شبکه های توزیع و انتقال

  کنترل ولتاژ و کنترل توان راکتیو، در دو بخش شبکه های انتقال و توزیع راهکارهای کاملا متفاوتی از یکدیگر دارند. شبکه های انتقال که در سطح ولتاژ بالا هستند، از توان راکتیو ژنراتورهای بزرگ بهره می برند و از آن طریق به کنترل ولتاژ کل شبکه می پردازند. در حالی که در شبکه های توزیع، هر ناحیه از آن به عنوان بخش کوچکی از ناحیه بزرگ تر، کنترل ولتاژ مستقل به خود را دارد که ولتاژ حوزه دیگر را نمی تواند خیلی تحت تأثیر قرار دهد. بعبارتی شبکه های ولتاژ بالا قدرت اثرگذاری به مراتب بیشتری از شبکه های توزیع دارند، به نحوی که مسئله محلی بودن ولتاژ در آنها، خفیف تر از شبکه توزیع است. توجه به این نکته نیز ضروری است که، در بخش شبکه های انتقال میزان راکتانس شبکه خیلی بزرگ تر از مقاومت است. حال انکه در شبکه های توزیع، نسبت راکتانس به مقاومت کمتر است و با مسئله چگالی بار بالا مواجه هستیم. این موضوع سبب می شود تا استراتژی های کنترل توان راکتیو نیز در دو حوزه متفاوت باشد

 • فهرست:

  فهرست مطالب.. ‌ه

  فهرست جدول‌ها ‌ل

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات تحقیق. 2

  1-1 مقدمه. 2

  1-2 بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق. 4

  1-2-1 تفاوت جبرانسازی توان راکتیو در شبکه های توزیع و انتقال.. 6

  1-2-2 تجهیزات جبرانساز توان راکتیو. 7

  1-2-3 مقدمه ای بر تقسیم بندی پایداری ولتاژ 9

  1-2-4 موتورهای القایی.. 9

  1-3 فرضیه های تحقیق. 10

  1-4 روند ارائه مطالب.. 12

  فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده 13

  2-1 مقدمه. 13

  2-2 مروری بر ادبیات تحقیق.. 13

  فصل سوم : روش تحقیق. 30

  3-1 مقدمه. 30

  3-2 تجهیزات جبرانساز توان راکتیو. 31

  3-2-2 عوامل محدودیت قابلیت باربری شبکه. 36

  3-2-3 اهمیت نسبی پارامترهای قابل کنترل.. 39

  3-2-4 تاریخچه ادوات FACTS. 40

  3-2-5 اهداف FACTS. 41

  3-2-5-1 اهداف دوگانه ادوات FACTS : 41

  3-2-6 کاربرد ادوات FACTS در سیستم های قدرت : 42

  3-2-7 انواع اصلی کنترل کننده های FACTS. 43

  3-2-7-1 کنترل کننده سری.. 43

  3-2-7-2 کنترل کننده موازی.. 44

  3-2-7-3 کنترل کننده های ترکیبی سری – سری.. 44

  3-2-7-4 کنترل کننده های ترکیبی سری – موازی.. 44

  3-2-8 اهمیت نسبی انواع مختلف کنترل کننده ها 44

  3-2-9 تعاریف کنترل کننده های FACTS. 44

  3-2-10 کنترل کننده های موازی : 44

  3-2-10-1 جبران ساز توان راکتیو استاتیکی (SVC) : 44

  3-2-10-2 راکتور قابل کنترل با تریستور (TCR) : 44

  3-2-10-3 راکتور قابل کلیدزنی با تریستور (TSR) : 44

  3-2-10-4 خازن قابل کلیدزنی با تریستور (TSC) : 44

  3-2-10-5 مولد یا جذب کننده توان راکتیو (SVG) : 44

  3-2-10-6 سیستم توان راکتیو (VAR) استاتیکی (SVS) : 44

  3-2-10-7 مدل SVC.. 44

  3-2-10-8 مدل ریاضی SVC.. 44

  3-2-10-9 جبران کننده سنکرون استاتیکی (STATCOM) : 44

  3-2-10-10 مولد سنکرون استاتیکی (SSG) 44

  3-2-10-11 سیستم ذخیره انرژی باطری (BESS) 44

  3-2-10-12 ترمز مقاومتی با کنترل تریستوری (TCBR) 44

  3-2-11 کنترل کننده های متصل شده به صورت سری.. 44

  3-2-11-1 خازن سری با کنترل تریستوری (TCSC) : 44

  3-2-11-2 خازن سری قابل کلیدزنی با تریستور (TSSC) : 44

  3-2-11-3 راکتور سری با کنترل تریستوری (TCSR) : 44

  3-2-11-4 راکتور سری قابل کلیدزنی با تریستور (TSSR) : 44

  3-2-11-5 جبران ساز سنکرون استاتیکی به صورت سری (SSSC) : 44

  3-2-12 کنترل کننده های ترکیبی سری - سری : 44

  3-2-12-1 کنترل کننده فلوی جریان توان میان خط (IPFC) : 44

  3-2-13 کنترل کننده های ترکیبی سری و موازی : 44

  3-2-13-1 کنترل کننده یکپارچه فلوی جریان توان (UPFC) : 44

  3-2-13-2 ترانسفورماتور تغییر دهنده فاز با کنترل تریستوری (TCPST) : 44

  3-2-13-3 کنترل کننده میان فاز توان (IPC) : 44

  3-2-14 کنترل کننده های دیگر. 44

  3-2-14-1 محدود کننده ولتاژ با کنترل تریستور (TCVL) : 44

  3-2-14-2 تنظیم کننده ولتاژ با کنترل تریستوری (TCVR) : 44

  3-2-15 لیست منافع محتمل از فن آوری FACTS. 44

  3-2-16 نتیجه گیری.. 44

  3-3 مدل مداری ماشین القایی سه فاز 44

  3-4 سناریوهای مطالعاتی.. 44

  فصل چهارم‌ : شبیه سازی کامپیوتری. 44

  4-1 مقدمه. 44

  4-2 مدلسازی ماشین القایی.. 44

  4-3 سناریو های مورد مطالعه در این تحقیق.. 44

  4-3-1 سناریو اول : بررسی اثر خطای اتصال کوتاه بدون حضور منابع جبرانساز توان راکتیو. 44

  4-3-2 سناریو دوم : بررسی اثر خطای اتصال کوتاه در حضور منابع جبرانساز توان راکتیو. 44

  4-4 سناریو سوم : بررسی وقوع قطعی در تغذیه موتور بدون حضور منابع توان راکتیو. 44

  4-5 سناریو چهارم : بررسی وقوع قطعی در تغذیه موتور در حضور منابع توان راکتیو. 44

  4-6 نتیجه گیری.. 44

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 44

  5-1 مقدمه. 44

  5-2 نتیجه گیری.. 44

  5-3 پیشنهادات   44

  منبع:

  ندارد


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثرات کنترل توان راکتیو روی مشخصه ی انواع موتور های القایی با در نظر گیری پیشامد های مختلف در یک شبکه نمونه , مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثرات کنترل توان راکتیو روی مشخصه ی انواع موتور های القایی با در نظر گیری پیشامد های مختلف در یک شبکه نمونه , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثرات کنترل توان راکتیو روی مشخصه ی انواع موتور های القایی با در نظر گیری پیشامد های مختلف در یک شبکه نمونه , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثرات کنترل توان راکتیو روی مشخصه ی انواع موتور های القایی با در نظر گیری پیشامد های مختلف در یک شبکه نمونه , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثرات کنترل توان راکتیو روی مشخصه ی انواع موتور های القایی با در نظر گیری پیشامد های مختلف در یک شبکه نمونه , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثرات کنترل توان راکتیو روی مشخصه ی انواع موتور های القایی با در نظر گیری پیشامد های مختلف در یک شبکه نمونه , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثرات کنترل توان راکتیو روی مشخصه ی انواع موتور های القایی با در نظر گیری پیشامد های مختلف در یک شبکه نمونه , پروژه درباره پایان نامه بررسی اثرات کنترل توان راکتیو روی مشخصه ی انواع موتور های القایی با در نظر گیری پیشامد های مختلف در یک شبکه نمونه , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثرات کنترل توان راکتیو روی مشخصه ی انواع موتور های القایی با در نظر گیری پیشامد های مختلف در یک شبکه نمونه , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثرات کنترل توان راکتیو روی مشخصه ی انواع موتور های القایی با در نظر گیری پیشامد های مختلف در یک شبکه نمونه , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثرات کنترل توان راکتیو روی مشخصه ی انواع موتور های القایی با در نظر گیری پیشامد های مختلف در یک شبکه نمونه , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثرات کنترل توان راکتیو روی مشخصه ی انواع موتور های القایی با در نظر گیری پیشامد های مختلف در یک شبکه نمونه , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثرات کنترل توان راکتیو روی مشخصه ی انواع موتور های القایی با در نظر گیری پیشامد های مختلف در یک شبکه نمونه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش : برق قدرت افزایش حضور بارهای غیرخطیِ الکترونیک قدرت در شبکه های توزیع از یک طرف و تغییرات به وقوع پیوسته در شبکه های توزیع نظیر حضور منابع تولید پراکنده و امکان تشکیل ریز شبکه[1] های قدرت، نیاز به مطالعات جدید در شبکه های توزیع را افزایش داده است. تغییرات مذکور می تواند موجب افزایش و یا کاهش کیفیت توان در شبکه قدرت شود. از طرف ...

پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته برق قدرت چکیده: در شبکه­های الکتریکی، هزینه­های ناشی از تلفات سیستم و عیوب ناشی از انحراف ولتاژ از حدود مجاز از بزرگترین معضلاتی هستند که گریبان­گیر تولید، انتقال و توزیع نیرو می­باشد. از این رو کاهش هزینه­های برنامه­ریزی و بهره­برداری سیستم­های قدرت، و در عین حال، رعایت حدود و قیود آن از اهداف اصلی طراحان سیستم­های قدرت بوده است. استفاده ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق گرایش قدرت چکیده: استفاده از انرژی های تجدید پذیر جهت تولید انرژی الکتریکی، به طور فزاینده ای افزایش یافته است با گسترش استفاده از سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر (FACTS)، جهت جبران کیفیت های توان و ولتاژ، محدوده استفاده از این انرژی ها را افزایش داده است استفاده از انواع توربین های بادی جهت تولید انرژی برق، ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه ارشد در رشته برق- قدرت گرایش ماشین‌های الکتریکی چکیده در این پایان‌نامه با استفاده از مدل مشروح ژنراتور القایی با تغذیه دو سو، رفتار نیروگاه بادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مبدل‌های الکترونیک قدرت نیروگاه و سیستم‌ های کنترلی آن و رفتار نیروگاه شامل قسمت‌های الکتریکی و آئرودینامیکی شبیه‌سازیمی‌شود. تغییرات سرعت باد و شرایط بهره برداری مورد مطالعه قرار ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق گرایش قدرت چکیده: استفاده از انرژی های تجدید پذیر جهت تولید انرژی الکتریکی، به طور فزاینده ای افزایش یافته است با گسترش استفاده از سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر (FACTS)، جهت جبران کیفیت های توان و ولتاژ، محدوده استفاده از این انرژی ها را افزایش داده است استفاده از انواع توربین های بادی جهت تولید انرژی برق، ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق- قدرت چکیده آنالیز احتمالی پایداری دینامیک میکروگرید ها با در نظر گرفتن توربین های بادی در سال های اخیر نفوذ بالای منابع انرژی تجدید پذیر و مشخصا انرژی باد در شبکه های قدرت مسائل جدیدی را به وجود آورده است. یکی از مهمترین این مسائل، عدم قطعیت در توان تولیدی توسط توربین های بادی است. عدم قطعیت ایجاد شده توسط انرژی باد در ریزشبکه ها که ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد (M.Sc.) گرایش:الکترونیک قدرت چکیده: شبکه ­های توزیع دارای بار های متنوعی­اند که این بارها مقادیر متفاوتی از توان راکتیو را مصرف می­کنند. با در نظر گرفتن تاثیر نوع بار روی محل و اندازه­ی بانک­ های خازنی در سیستم­های توزیع، در این پایان­نامه، یک روش بدیع جهت مدل­سازی بارهای مختلف شبکه به منظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات توان در حضور ...

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق قدرت گرایش سیستم­های قدرت چکیده: در طی دو دهه اخیر صنعت برق دستخوش تغییرات اساسی در نحوه­ی تولید، انتقال و توزیع گشته است که تحت عنوان تجدید­ساختار از آن یاد می­شود. با تجدید ساختار در صنعت برق، توان راکتیو به عنوان یکی از مهمترین خدمات جانبی برای بهره­برداری ایمن و قابل اطمینان از شبکه قدرت معرفی شده است. در سال­های ...

پایان ‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق قدرت چکیده در این پایان نامه یک سیستم ترکیبی تولید توان با استفاده از پیل سوختی/باتری/ابرخازن برای تغذیه یک خودوری برقی سبک با سیستم درایو موتور الکتریکی تحریک مستقل مورد مطالعه و شبیه سازی قرار گرفت. سیستم خودروی برقی از یک سیستم پیش خور و کنترلی، منابع چندگانه، واحد کنترل قدرت و سیستم مدیریت انرژی، ماشین DC تحریک ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته برق گرایش قدرت چکیده سیستم‌های انتقال قدرت انعطاف پذیر که به جبران سازهای FACTS[1] معروف می‌باشند به عنوان ابزاری مدرن می باشند که برای تقویت کنترل پذیری و توسعه ظرفیت انتقال شبکه‌های قدرت بر پایه مبدلهای الکترونیک قدرت در طول دهه گذشته در سیستم های قدرت بکار رفته اند. در واقع سیستم‌های FACTS قادر هستند که پارامترها و مشخصه‌های خطوط ...

ثبت سفارش