پایان نامه کنترل یک اینورتر تک فاز در سیستم تولید پراکنده متصل به شبکه

word 3 MB 32274 100
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی برق
قیمت قبل:۶۴,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده :

  این پایان نامه یک استراتژی کنترل جدید برای کنترل سیستم تولید پراکنده DG [1] تکفاز متصل به شبکه بر اساس تئوری پایداری لیاپانوف را پیشنهاد می کند. ایده اصلی در این استراتژی این است که یک تایع لیاپانوف شبیه انرژی با درنظر گرفتن حالات مختلف سیستم تولید پراکنده تعریف و سپس قانون کنترلی که مشتق زمانی تابع لیاپانوف را همواره و برای همه حالت­ها منفی سازد، تعیین می­شود. نشان داده می­شود که یک کنترل پایدار با تعریف یک تابع مرجع متغیر با زمان برای ولتاژ DC خازن امکان پذیر است. لازم به ذکر است که این استراتژی نیارمند تخمین یا اندازه­گیری اجزای ریپل هارمونیک ولتاژ خازن می­باشد. لذا یک کنترل اصلاح شده با نادیده گرفتن اجزای ریپل هارمونیک ارائه خواهد شد. مرجع جریان تولید پراکنده  از تفاضل جریان بار اندازه­گیری شده با مرجع جریان منبع تغذیه تولید شده بدست آمده است. دامنه مرجع جریان تغذیه می­تواند با استفاده از کنترل کننده انتگرالگیر-تناسبی (PI) که ولتاژ DC خازن را تنظیم می­کند، تنظیم شود.

  نتایج شبیه سازی که برای هر دو با خطی و غیرخطی و برای عملکرد حالت پایدار بدست آمده و تغییرات مرحله­ایی که در بارها اعمال گردیده است بمنظور بررسی عملکرد صحیح روش کنترل ارائه شده می­باشد.

  همچنین استراتژی­های کنترل غیر خطی مانند تطبیقی، خطی سازی ورودی-خروجی فیدبک و کنترل­کننده پسیویتی در این پایان­نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و روش کنترل هیسترزیس برای یک سیستم تولید پراکنده  سه فاز بجهت جبران بارهای نامتعادل متصل به شبکه بکار گرفته می­شود

   

  فصل اول

  مقدمه، سوابق تحقیقات و بررسی منابع

   

   

   

   

  1-1- مقدمه

  در سالهای اخیرکنترل سیستم های تولید پراکنده (DG) براساس اینورتر، که هدف اصلی آن علاوه بر تولید توان اکتیو، تولید توان راکتیو شبیه یک فیلتر اکتیو است چه در حالت بدون اتصال به شبکه[2] و چه در حالت اتصال به شبکه، برای کمک به شبکه­های قدرت در جهت حفظ و افزایش کیفیت و قابلیت اطمینان و همچنین تأمین بارهای دوردست و بسیار دور از شبکه مورد توجه زیادی قرار گرفته است]1[. این علاقه روز افزون ناشی از حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا بعلت عدم نیاز به سوختهای سنتی و استفاده از منابع تجدید پذیر همچون باد, فتوولتاییک و ... در سیستمهای DG براساس اینورتر بعنوان توان DC ورودی اینورتر می باشد. هرچند عملکرد سیستم تولید پراکنده بدون اتصال به شبکه نسبت به عواملهای مختلف همچون روشهای کنترل خطی و غیرخطی، بارهای خطی و غیر خطی، بارهای نامتعادل، تغییرات گذرا و دینامیکی بارها و غیره دارای حساسیت بیشتری نسبت به سیستم های DG متصل به شبکه است اما تنظیم سریع ولتاژ نقطه اتصال مشترک (PCC)[3] و کاهش موثر اغتشاشهای سریع این ولتاژ در سیستمهای DG متصل به شبکه نیز مورد توجه است. در این قسمت به طور اجمالی سیستمهای تولید پراکنده مبتنی بر اینورتر تکفاز در حالتهای بدون اتصال به شبکه و متصل به شبکه را بررسی کرده و هدفهای کنترلی ان را مرور خواهیم کرد] 3-2

  سیستم تولیدپراکنده (DG) مبتنی بر اینورتر تکفاز بدون اتصال به شبکه در شکلهای  (1-1)- (1-3) نشان داده شده است. همانطوریکه از این شکلها مشخص است منبع DC ورودی اینورتر تکفاز منابع انرژی تجدید پذیر مانند فتوولتاییک، انرژی باد، انرژی زمین گرمایی و ... و همچنین باتری می­توانند باشند. نقطه ای که در ان هم اینورتر و هم بار متصل است را نقطه اتصال مشترک یا PCC می گویند.

  [(تصاویر در فایل اصلی موجود است)

  این شکلها نحوه اتصال بارهای خطی و غیر خطی به اینورتر تکفازرا به طور جداگانه و با هم نشان می­دهد. بارهای خطی مقاومت و سلف می­باشند. مقاومت توان اکتیو و سلف توان راکتیو مصرف می­کنند که باید توسط اینورتر تکفاز به طورکامل تامین شود. هر باری که جریان هارمونیکی و غیر سینوسی مصرف کند می­تواند بعنوان بار غیر خطی در نظر گرفته شود. معمولترین بار غیرخطی یکسوکننده دیودی می­باشد که یک جریان هارمونیک بصورت نشان داده شده در شکل (1-4)را مصرف می­کند.  مجموع اینورتر و منابع انرژی تجدید پذیر را سیستم تولید پراکنده یا DG می­نامند. هدف در سیستم­های تولید پراکنده که به طور مستقیم به بارهای خطی و غیرخطی متصل می­شوند سینوسی کردن ولتاژ نقطه اتصال مشترک و رساندن THDآن در حد قابل قبول و استاندارد IEEE است.]4  [

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

   

  [1] Q.-L. Zhao, X.-Q.Guo, and W.-Y. Wu, "Research on control strategy for single-phase grid-connected inverter," Zhongguo Dianji Gongcheng Xuebao/Proceedings of the Chinese Society of Electrical Engineering, vol. 27, pp. 60-64, 2007.

  [2] V. Blasko and V. Kaura, "A novel control to actively damp resonance in input LC filter of a three-phase voltage source converter," Industry Applications, IEEE Transactions on, vol. 33, pp. 542-550, 1997.

  [3] Q. Zhang, C.-W. Zhang, X. Zhang, and Z. Xie, "Study on grid connected inverter used in high-power wind generation system,"Zhongguo Dianji Gongcheng Xuebao/Proceedings of the Chinese Society of Electrical Engineering, vol. 27, pp. 54-59, 2007.

  [4] P. C. Loh and D. G. Holmes, "Analysis of multiloop control strategies for LC/CL/LCL-filtered voltage-source and current-source inverters," IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 41, pp. 644-654,2005.

  [5] E. Wu and P. W. Lehn, "Digital current control of a voltage source converter with active damping of LCL resonance," IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 21, pp. 1364-1373, 2006.

  [6] B. Bolsens, K. De Brabandere, J. Van Den Keybus, J. Driesen, and R. Belmans, "Model-based generation of low distortion currents in gridcoupled PWM-inverters using an LCL output filter," IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 21, pp. 1032-1040, 2006.

  [7] A. Isidori, Nonlinear Control Systems, 2nd ed. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 1995.

  [8] J. E. Slotine andW. Li, Applied Nonlinear Control. Englewood Cliffs, NJ: Prentice–Hall, 1991.

  [9] Z.-Q. Wu and F.-X. Tan, "Passivity control of permanent-magnet synchronous motors chaotic system," Zhongguo Dianji Gongcheng Xuebao/Proceedings of the Chinese Society of Electrical Engineering,vol. 26, pp. 159-163, 2006.

  [10] T.-S. Lee, "Lagrangian modeling and passivity-based control of three phase AC/DC voltage-source converters," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 51, pp. 892-902, 2004.

  [11] H.-S. Yu, K.-Y.Zhao, L. Guo, and H.-L. Wang, "Maximum torque per ampere control of PMSM based on port-controlled Hamiltonian theory," Zhongguo Dianji Gongcheng Xuebao/Proceedings of the Chinese Society of Electrical Engineering, vol. 26, pp. 82-87, 2006.

  [12] H. Xue and J.-G. Jiang, "Study on adaptive passivity-based control strategies of shunt active filters," Zhongguo Dianji Gongcheng Xuebao/Proceedings of the Chinese Society of Electrical Engineering,vol. 27, pp. 114-118, 2007.

  [13] A. J. V. d. Schaft, L2-Gain and Passivity Techniques in Nonlinear Control. Secaucus, NJ, USA: Springer-Verlag New York Inc., 1996.

  [14] V. Petrovic, R. Ortega, and A. M. Stankovic, "Interconnection and damping assignment approach to control of PM synchronous motors,"IEEE Transactions on Control Systems Technology, vol. 9, pp. 811-820, 2001.

  [15] M. Liserre, F. Blaabjerg, and S. Hansen, "Design and control of an LCL-filter-based three-phase active rectifier," IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 41, pp. 1281-1291, 2005.

  [16] Edris Pouresmaeil, Mudathir Funsho Akorede, Daniel Montesinos-Miracle, Oriol Gomis-Bellmunt, Juan Carlos Trujillo Caballero .Hysteresis current control technique of VSI for compensation of grid-connected unbalanced loads. December 2012, 96(1)p. 27–35.

  [17] Chen Z-X, Ge L-S. Research on current control strategy for grid-connected inverter based on passivity based control 2010; IEEE energy conversion congress and exposition (ECCE). p. 79–83.


موضوع پایان نامه کنترل یک اینورتر تک فاز در سیستم تولید پراکنده متصل به شبکه, نمونه پایان نامه کنترل یک اینورتر تک فاز در سیستم تولید پراکنده متصل به شبکه, جستجوی پایان نامه کنترل یک اینورتر تک فاز در سیستم تولید پراکنده متصل به شبکه, فایل Word پایان نامه کنترل یک اینورتر تک فاز در سیستم تولید پراکنده متصل به شبکه, دانلود پایان نامه کنترل یک اینورتر تک فاز در سیستم تولید پراکنده متصل به شبکه, فایل PDF پایان نامه کنترل یک اینورتر تک فاز در سیستم تولید پراکنده متصل به شبکه, تحقیق در مورد پایان نامه کنترل یک اینورتر تک فاز در سیستم تولید پراکنده متصل به شبکه, مقاله در مورد پایان نامه کنترل یک اینورتر تک فاز در سیستم تولید پراکنده متصل به شبکه, پروژه در مورد پایان نامه کنترل یک اینورتر تک فاز در سیستم تولید پراکنده متصل به شبکه, پروپوزال در مورد پایان نامه کنترل یک اینورتر تک فاز در سیستم تولید پراکنده متصل به شبکه, تز دکترا در مورد پایان نامه کنترل یک اینورتر تک فاز در سیستم تولید پراکنده متصل به شبکه, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه کنترل یک اینورتر تک فاز در سیستم تولید پراکنده متصل به شبکه, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه کنترل یک اینورتر تک فاز در سیستم تولید پراکنده متصل به شبکه, پروژه درباره پایان نامه کنترل یک اینورتر تک فاز در سیستم تولید پراکنده متصل به شبکه, گزارش سمینار در مورد پایان نامه کنترل یک اینورتر تک فاز در سیستم تولید پراکنده متصل به شبکه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه کنترل یک اینورتر تک فاز در سیستم تولید پراکنده متصل به شبکه, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه کنترل یک اینورتر تک فاز در سیستم تولید پراکنده متصل به شبکه, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه کنترل یک اینورتر تک فاز در سیستم تولید پراکنده متصل به شبکه, رساله دکترا در مورد پایان نامه کنترل یک اینورتر تک فاز در سیستم تولید پراکنده متصل به شبکه

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق.M.Sc گرایش: قدرت چکیده: درسالیان اخیردو تحول بزرگ درسیستم­های قدرت رخ‌داده است. یکی از این تغییرات مربوط به تجدید ساختار صنعت برق و تبدیل محیط متمرکز سنتی به یک محیط غیرمتمرکز می­باشد. تحول دیگردر زمینهٔگسترش استفاده از منابع تولیدپراکنده بخصوص منابع تجدیدپذیردرصنعت برق هست. نکته مهم اینکه در محیط رقابتی بدون اتخاذ راه­کارهای مناسب، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc) چکیده شبکه حسگر بی سیم، شبکه ای است که از تعداد زیادی گره کوچک تشکیل شده است. گره از طریق حسگرها اطلاعات محیط را دریافت می‌کند. انرژی مصرفی گره‌ها معمولاً از طریق باتری تامین می‌شود که در اکثر موارد امکان جایگزینی این باتری‌ها وجود ندارد. بنابراین توان مصرفی گره‌ها موضوع مهمی در این شبکه ها است. و استفاده از روش‌های دقیق و سریع ...

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد گرایش قدرت چکیده کنترل تولیدات پراکنده و برنامه­ریزی آنها یکی از مسائل مهم بهره­برداری سیستم­های قدرت است. هدف از این مسأله حداقل کردن هزینه بهره­برداری و آلودگی و تامین بار با رعایت قیود بهره­برداری می­باشد. افزایش تمایل به استفاده از منابع تجدید­پذیر و حرکت به سمت شبکه هوشمند باعث شده است که مسأله کنترل تولیدات پراکنده در بازار خرده فروشی با رویکردهای ...

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد گرایش قدرت چکیده کنترل تولیدات پراکنده و برنامه­ریزی آنها یکی از مسائل مهم بهره­برداری سیستم­های قدرت است. هدف از این مسأله حداقل کردن هزینه بهره­برداری و آلودگی و تامین بار با رعایت قیود بهره­برداری می­باشد. افزایش تمایل به استفاده از منابع تجدید­پذیر و حرکت به سمت شبکه هوشمند باعث شده است که مسأله کنترل تولیدات پراکنده در بازار خرده فروشی با رویکردهای ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته:مهندسی برق قدرت چکیده به دلیل گستردگی و نیز پیچیدگی شبکه های توزیع ، احتمال بروز حادثه در آن ها بسیار زیاد است که بروز حادثه می تواند مشترکین زیادی را تحت تاثیر خود قرار دهد. بنابراین قابلیت اطمینان یکی از پارامترهای کلیدی مشخص کننده ی میزان موفقیت سیستم در ارائه برق به مصرف کنندگان است. لذا بررسی و تحلیل قابلیت اطمینان شبکه توزیع از اهمیت خاصی ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته:مهندسی برق قدرت چکیده به دلیل گستردگی و نیز پیچیدگی شبکه های توزیع ، احتمال بروز حادثه در آن ها بسیار زیاد است که بروز حادثه می تواند مشترکین زیادی را تحت تاثیر خود قرار دهد. بنابراین قابلیت اطمینان یکی از پارامترهای کلیدی مشخص کننده ی میزان موفقیت سیستم در ارائه برق به مصرف کنندگان است. لذا بررسی و تحلیل قابلیت اطمینان شبکه توزیع از اهمیت خاصی ...

پایان‏نامه دوره‌ کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق- قدرت چکیده اهمیت مسأله انرژی، نیاز به استفاده از منابع انرژی نو را به عنوان تولیدکننده انرژی الکتریکی افزایش داده­ است. امروزه یکی از گزینه­های مناسب جهت تأمین انرژی الکتریکی، منابع تولید پراکنده می­باشند. استفاده از تولید پراکنده، تأثیرات مثبت زیادی از قبیل افزایش ظرفیت آزاد خطوط، کاهش تلفات توان، بهبود پروفیل ولتاژ و بهبود ...

چکیده کاهش منابع سوخت­های فسیلی، اثرات نامطلوب زیست محیطی و پایین بودن بازدهی شبکه های برق سنتی، تمایل به تولید برق در نزدیکی بار و سطح شبکه توزیع را با استفاده از منابع تجدید پذیر افزایش داده است. یکی از راهکارهای اساسی به منظور حل مشکلات مطرح شده استفاده از ریزشبکه ها می­باشد. به مجموعه ای از منابع کوچک تولید انرژی در سطح ولتاژ توزیع، ریزشبکه گفته می­شود. ریزشبکه در دوحالت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناس ارشد در رشته برق قدرت گرایش سیستم چکیده کاهش منابع سوخت­های فسیلی، اثرات نامطلوب زیست محیطی و پایین بودن بازدهی شبکه های برق سنتی، تمایل به تولید برق در نزدیکی بار و سطح شبکه توزیع را با استفاده از منابع تجدید پذیر افزایش داده است. یکی از راهکارهای اساسی به منظور حل مشکلات مطرح شده استفاده از ریزشبکه ها می­باشد. به مجموعه ای از منابع کوچک ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد دررشته مهندسی برق- قدرت چکیده: درسالیان اخیر توجه به بهره­وری و راندمان بالا درصنایع مختلف، دامنه کاربرد تجهیزات الکترونیک قدرت را به سرعت گسترش داده است. این تجهیزات بدلیل داشتن مشخصه غیرخطی، باعث افزایش مشکلات کیفیت توان در شبکه­های توزیع شده­اند. از طرف دیگر با توجه به پیشرفت تکنولوژی واستفاده گسترده از کامپیوتر در کنترل سیستم­های صنعتی، ...

ثبت سفارش