پایان نامه مدل سازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست

word 2 MB 32275 126
1393 کارشناسی ارشد مهندسی برق
قیمت قبل:۶۱,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق- قدرت

  گرایش سیستم‌های قدرت

  چکیده فارسی

  این تحقیق به مدلسازی دینامیکی و شبیه سازی مبدل باک و مبدل بوست می پردازد. مبدل های دی سی به دی سی یک سطح ولتاژ را به سطح ولتاژ دیگر تبدیل می کنند. ولتاژ خروجی می تواند کمتر یا بیشتر از ولتاژ ورودی باشد. مبدل های دی سی به دی سی بیشتر در منابع تغذیه کلید زنی و موتور های دی سی به کار می روند. به طوری که جریان ورودی اغلب جریانی است که از یکسو ساز وارد مدار می شودو سپس می تواند به سطح ولتاژ مطلوب تغییر یابد . معمولا این مبدل با یک ترانس جداساز در مدار منبع تغذیه  کلید زنی استفاده می شود.  کاربرد اصلی مبدل  بوست در منابع تغذیه دی سی تنظیم شده و ترمز مولدی موتور های دی سی می باشد.به طوری که نام آن نشان می دهد ولتاژخروجی همیشه بزرگتر از ولتاژورودی است.هنگامی که کلید وصل می شود،دیود بایاس معکوس می شود ، بنابراین طبقه  خروجی را جدا می سازد.ورودی انرژی را به القاگر می رساند. هنگامی که کلید قطع است،طبقه خروجی انرژی را از القاگر و ورودی دریافت می کند.یک مبدل باک یک ولتاژ خروجی میانگین کمتر از ولتاژ ورودی دی سی تولید می کند.کاربرد اصلی آن در منابع  تغذیه دی سی تنظیم شده و کنترل سرعت موتور دی سی می باشد.در طول فاصله ای که کلید وصل است ،دیود بایاس معکوس می شودو ورودی انرژی را برای بار و القاگر فراهم می کند. در طول فاصله ای که کلید قطع است ،جریان القاگر از دیود عبور می کندو بخشی از انرژی خود را به بار می دهد.برای به دست آوردن کنترل اجرای زیاد از مبدل دی سی به دی سی، یک مدل خوب از مبدل نیاز می شود که مدل تحت دو مورد مهم از معادلات حالت میانگین که ولتاژ خازن و جریان سلف هستند ،ارائه می شود.در این تحقیق ابتدا سعی شده که به تاریخچه این پژوهش اشاره شود و تعدادی از کارهایی که در این زمینه انجام شده بیان شود و پس از بیان مختصری از کارهایی که باید انجام شود، ارائه مدلسازی دینامیکی انجام شد و مدلسازی دینامیکی مبدل باک و مبدل بوست در کاربردهای مهم و روش‌های مهم بیان شد و پس از ارائه الگوریتم‌های مربوطه برای تصدیق یافته‌های تئوری شبیه‌سازی با نرم‌افزار مطلب/ سیمولینک انجام شد و شبیه‌سازی و نتایج عددی در مطلب/ سیمولینک بیانگر تغییرات دو مورد مهم معادلات حالت میانگین که ولتاژ خازن و جریان سلف هستند، می‌باشد.

  واژه‌های کلیدی: مبدل باک، مبدل بوست، مدل میانگین فضای حالت، شبیه‌سازی.

  دراین تحقیق سعی شده است که مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست بررسی شود که در ابتدا فصل اول مقدمه و بعد در فصل دوم سابقه این کارها بیان می‌شود. در فصل سوم کارهایی که باید انجام شود ، مطرح می‌شود و در فصل چهارم نتایج و نمودارها و فصل پنجم شامل نتیجه گیری می‌باشد.اما در مورد مبدل‌ های dc به dc توضیحاتی داده می‌شود:

  1-1 مبدل‌ های dc به dc

  این‌مبدل ها ولتاژ ورودی dc را به ولتاژ خروجی dc تبدیل می‌کنند (با یک اندازه دیگر نسبت به ولتاژ ورودی). مورد مطلوب این است که تبدیل با تلفات کم در مبدل انجام ‌شود.

  در این مبدل هاترانزیستور نمی‌تواند در فاصله میانی خطی‌اش کار کند. اما می تواند به عنوان کلید به کار گرفته شود .سیگنال کنترل دوتایی می‌باشد. مادامی که ترانزیستور روشن است، ولتاژ میانی کم می‌شود یعنی  تلفات توان در ترانزیستور کم می‌شود. مادامی که ترانزیستور خاموش است، جریان میانی کم می‌شود و تلفات توان کم می‌شود. برای به دست آوردن تلفات کم مقاومت‌ها در مبدل‌ها اجتناب می‌شوند. خازن‌ها و القاگرها چون به طور ایده‌آل تلفاتی ندارند، استفاده می‌شوند.

  عناصر الکتریکی می‌توانند ترکیب شوند و به یکدیگر به شکل های مختلف متصل شوند. توپولوژی‌های نامیده شده خواص مختلف دارند. مبدل باک یک ولتاژ خروجی دارد که کمتر از ولتاژ ورودی می‌باشد. مبدل بوست یک ولتاژ خروجی دارد که بیشتر از ولتاژ ورودی می‌باشد (در حالت ماندگار). (جوهانسون[1]، 2004)

  1-2 میانگین فضای حالت

  مبدل به صورت یک سیستم تغییر ناپذیر با زمان مادامی که ترانزیستور روشن است، عمل می‌کند. مادامی که ترانزیستور خاموش است، مبدل به صورت سیستم تغییر ناپذیر با زمان دیگر عمل می‌کند و اگر جریان القاگر به صفر برسد، مبدل هنوز به صورت یک سیستم تغییر ناپذیر با زمان دیگر عمل می کند. اگر ترانزیستور کنترل شود، مبدل می‌تواند به صورت کلیدزنی بین سیستم‌های تغییر ناپذیربا زمان مختلف در طول پریود کلید زنی توصیف شود. در نتیجه مبدل می تواند به صورت یک سیستم تغییر پذیر با زمان مدل شود. میانگین فضای حالت یک روش برای تقریب سیستم تغییر پذیر با زمان با یک سیستم تغییر ناپذیر با زمان خطی پیوسته با زمان می‌باشد. این روش از توصیف فضای حالت از سیستم تغییر ناپذیر با زمان به صورت یک نقطه آغازی استفاده می‌کند. این توصیف ها از فضای حالت سپس با توجه به مدتشان در پریود کلیدزنی میانگین می‌شوند.

  مدل میانگین غیرخطی می‌شود و تغییر ناپذیر با زمان است و سیکل‌کاری دارد و به صورت سیگنال کنترل می‌باشد. این مدل نهایتاً در نقطه کار برای به دست آوردن یک مدل سیگنال کوچک خطی می‌شود. (جوهانسون، 2004)

  1-3 کنترل حالت جریان

  جریان القاگر مبدل باک برای کنترل کننده جریان در حلقه درونی به کار می رود و ولتاژ خروجی برای کنترل کننده ولتاژ در حلقه خارجی به کار می رود. این روش کنترل ، کنترل حالت جریان نامیده می‌شود.

   فرض می‌شود که حلقه خروجی ارائه نمی‌شود. آن گاه سیستم یک سیستم حلقه بسته می‌شود. چون جریان القاگر از عقب تغذیه می شود، اگر حلقه خروجی اضافه شود ،یک حلقه بسته جدید به دست آورده می‌شود. سیگنال کنترل از حلقه خروجی به صورت سیگنال مرجع برای کنترل کننده جریان عمل می‌کند. کنترل کننده جریان، جریان القاگر را کنترل می‌کندکه می‌تواند به صورت های مختلف ایجاد شود. یک راه کنترل کردن مقدار پیک از جریان القاگر در هر پریود کلیدزنی می‌باشد. ریدلی (1991) و تان و میدلبروک (1995) دو مدل برای کنترل حالت جریان ارائه کردند.تفاوت اصلی بین دو مدل، مدلسازی از گین حلقه جریان می‌باشد. المظفر و حمد (1999) یافتند که حساسیت‌های پیش‌گویی شده به وسیله دو مدل متفاوت می‌باشند.

  مقدار میانگین از جریان القاگر می‌تواند به جای مقدار پیک کنترل شود. این روش کنترل معمولاً کنترل حالت جریان میانگین نامیده می‌شود. (جوهانسون، 2004)

  1-4 محرک برای این کار

  چند نکته باید در مورد مبدل در نظر بگیریم. یکی از این نکات، حفظ کردن ولتاژ خروجی در فاصله ولتاژ مشخص می‌باشد. بعضی از تغییراتی که می‌تواند تغییر ولتاژ خروجی را کاهش دهد به صورت زیرمی‌باشد:

  - تغییر خواص بعضی عناصر در مبدل به طور مثال افزایش ظرفیت خازن

  - تغییر توپولوژی مبدل

  - تغییر برای یک کنترل کننده پیشرفته

  - افزایش تعداد سیگنال‌هایی که اندازه‌گیری می‌شوند و استفاده به وسیله کنترل کننده

  هر یک از تغییرات ضررهایی به صورت زیر دارد:

  - قیمت بیشتر

  - وزن افزایشی و حجم

  - قابلیت اطمینان کمتر

  - کارآیی کمتر

   

  [1

  Abstract

  The subject of this research is about of Dynamic Modelling and Simulation of Buck Converter and Boost Converter. dc-dc converters convert a voltage level to another voltage level.the output voltage of the input voltage can be higher or lower. dc-dc converters mainly in switching power supplies and dc motors are used as the input stream  that is often flow a rectifier circuit,then it can be changed to desired voltage level. Usually, this converter with an isolation transformer in switching power supply circuit is used.main application of boost converter is in regulated dc power supplies and regenerative braking of dc motors. as the name implies, the output voltage is always greater than input voltage .when the switch is on ,the diode is reversed biased,thus isolates the output stage.the input supplies energy to the inductor. when the

  switch is off, the output stage receives energy from the inductor as well as from the input. a buck converter produces a lower average output voltage than the dc input voltage.its main application is in regulated dc power supplies and dc motor speed control.during the interval when the switch is on,the diode becomes reverse bias and the input provides energy to the load as well as inductor. during the interval when the

  switch is off , the inductor current flows through the diode, transferring some of its stored energy to the load.to obtain high performance control of dc-dc converter ,a good

  model of the converter is needed that the model presents under two important case of

  average state equations that capacitor voltage and inductor current are. In this  research beginning is tries that the short history of this research is states and some of activities that was performed in the field is states and after of brief explanation of activities that should do, dynamic modelling present is performs and dynamic modelling of buck converter and boost converter in important applications and important methods is states and after of related algorithms present to confirm the theory instances, simulation with matlab/ simulink software is performs and simulation and numerical results in matlab/ simulink is explanation of two important case changes of average state equations that capacitor voltage and inductor current are.

  Keywords: Simulation, Buck Converter, Boost converter, State space average model.

 • فهرست:

   

  چکیده فارسی.. 1

  فصل اول: مقدمه.. 2

  1-1 مبدل‌های dc به dc. 3

  1-2 میانگین فضای حالت.. 3

  1-3 کنترل حالت جریان.. 4

  1-4 محرک برای این کار.. 5

  1-5 مدل‎ها برای مبدل‎های dc به dc بدون کنترل کننده ها.. 7

  1-6 مدل‌ها برای کنترل حالت جریان.. 8

  1-7 تأثیر بار روی دینامیک‌ مبدل.. 9

  1-8 استفاده جریان بار برای کنترل.. 10

  فصل دوم: مروری بر گذشته و کارهای انجام شده در زمینه مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست.. 13

  2-1 کارهای انجام شده در گذشته در زمینه مدلسازی دینامیکی و شبیه سازی مبدل بوست.. 14

  2-2 کارهای انجام شده در گذشته در زمینه مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک.. 22

  2-2-1حذف ریپل.. 25

  2-2-2: شبیه‌سازی گذرا برای تغییر بار.. 26

  2-2-3: تغییر ولتاژ ورودی.. 27

  2-2-4: تغییرات ولتاژ تغذیه و بار.. 27

  2-2-5: اصول نگهداری انرژی.. 29

  2-2-6: مدل مدار دینامیک سیگنال بزرگ.. 30

  2-2-7: محدودیت نسبت کاری.. 31

  2-2-8: مدل مدار معادل DC.. 31

  2-2-9: مدل مدار معادل سیگنال کوچک.. 32

  فصل سوم: بررسی کارهایی که در زمینه این تحقیق باید انجام شود   35

  3-1 مبدل باک.. 36

  3-1-1 یکسوسازی سنکرون.. 37

  3-1-2 تعادل ولتاژ دوم القاگر.. 37

  3-1-3 تعادل شارژ خازن.. 38

  3-2 مبدل بوست.. 39

  3-3 شبیه‌سازی مبدل بوست و مبدل باک.. 41

  فصل چهارم: مدلسازی دینامیکی و الگوریتم و شبیه‌سازی از مبدل باک و مبدل بوست.. 44

  4-1 مدلسازی دینامیکی از مبدل بوستdc – dc برای کاربردهای سیستم انرژی خورشیدی.. 45

  4-2 الگوریتم MPPT برای مبدل بوست در کاربرد انرژی خورشیدی.. 47

  4-2-1 P& O متعارف با اغتشاش ثابت.. 48

  4-2-2 P& O متعارف با اغتشاش تطبیقی.. 50

  4-2-3 تکنیک MPPT P& O تطبیقی تغییر داده شده.. 51

  4-3 شبیه‌سازی از مبدل بوست dc-dc برای کاربردهای سیستم انرژی خورشیدی   54

  4-4 الگوریتم MPPT برای مبدل بوست در کاربرد پیل سوختی.. 59

  4-5 مدلسازی و شبیه‌سازی از مبدل بوست با لایه میانی گین بالا برای کاربردهای پیل سوختی.. 61

  4-5-1: حالت های عملکرد.. 62

  4-6 مدلسازی دینامیکی از مبدل باک با کنترل حالت لغزشی.. 72

  4-7 الگوریتم برای مبدل باک.. 76

  4-7-1 الگوریتم MPC افق کوتاه.. 76

  4-7-1-1L=1  افق پیشگویی.. 77

  4-7-1-2 L=2 افق پیشگویی.. 78

  4-7-2 کنترل هیسترزیس سه سطحی.. 80

  4-7-2-1 الگوریتم کنترل هیسترزیس سه سطحی.. 81

  4-7-2-2 شناسایی بار روی خط.. 82

  4-8 شبیه‌سازی از مبدل باک با کنترل حالت لغزشی.. 84

  4-9 مدلسازی و شبیه‌سازی از مبدل باک با لایه میانی.. 88

  فصل پنجم: نتیجه گیری.. 96

  5-1 نتیجه‌گیری نهایی از مبدل بوست در کاربرد انرژی خورشیدی.. 97

  5-2 نتیجه‌گیری نهایی از مبدل بوست در کاربرد پیل سوختی.. 97

  5-3 نتیجه‌گیری نهایی از مبدل باک با کنترل حالت لغزشی.. 98

  5-4 نتیجه‌گیری نهایی از مبدل باک بالایه میانی و کنترل کننده PID   99

  5-5 پیشنهادات تحقیقات بعدی و کارهای انجام شده در این تحقیق توسط من وکارهای انجام شده با استفاده ازمنابع.99

  فهرست منابع.. 100

  چکیده انگلیسی

  منبع:

   

  1- رشید م. 1387. الکترونیک قدرت: مدارها- عناصر- کاربردها. ترجمه ا افجه‌ای، م مهاجر. نوبت هشتم. تهران: نوپردازان، 688 صفحه.

  2- موهان ن، آندلندت، رابینز و . 1391. الکترونیک قدرت: مبدل‌ها- کاربردها- طراحی. ترجمه ج سلطانی، م رستگار فاطمی، ن ابجدی. نوبت اول. تهران: نیاز دانش، 351 صفحه.

  3. Ahmad A, Liu k, Kinoshita H. 2010. High performance algorithms for the control of buck dc-dc converters. International Journal of Engineering Science and Technology, 2(10): 5799-5812.

  4. Alargt F, Ashur A. 2013. Analysis and simulation of interleaved boost converter for automotive applications. International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT), 2: 76-82.

  5. Benyahia N, Denoun H, Badji A, Zaouia M, RekiouaT, Benamrouche N, Rekioua D. 2014. MPPT Controller for an interleaved boost dc-dc converter used in fuel cell electric vehicles. International Journal of Hydrogen Energy: 1-10.

  6. Chander S, Agarwal P, Gupta I. 2010. Design, modeling and simulation of dc-dc converter for low voltage applications. IEEE ICSET, Kandy, Srilanka, 6-9 Dec.

  7. Chonsatidjamroen S, Areerak K-N, Areerak K-L. 2011. Dynamic model of a buck converter with a sliding mode control. World Academy of Science, Engineering and Technology, 60: 288-293.

  8. Chudjuarjeen S, Jayasuriya S, Juan C, Jimenez, Chika O, Nwankpa, Miu K, Sangswang A. Simulation of a dc-dc boost converter with network models. Electrical and Computer Engineering Department Drexel University, Department of Electrical Engineering King Mongkut’s University of Technology Thonburi.

  9- Gong S, Chen L, Yu C, Xie G. 2012. Modeling and simulation of non- ideal buck converter in dcm. International Journal of Computer Technology and Electronics Engineering (IJCTEE), 2: 72-75.

  10. Han S, Choi N, Rim C, Cho G. 1998. Modeling and analysis of static and dynamic characteristics for buck- type three- phase pwm rectifier by circuit dqtrans formation. IEEE Transaction son Power Electronics, 13: 323-336.

  11. Hasaneen B, Mohammed A. 2008. Design and Simulation of dc/dc boost converter. IEEE Faculty of Eng , Al-Azhar University, Faculty of Engineering, Minia University: 335-340.

  12. Husna A, Siraj S, Muin M. 2012. Modeling of dc-dc converter for solar energy system applications. IEEE Symposium on Computers & Informatics: 125-129.

  13. Johansson B. 2004. Dc-dc converters- dynamic model design and experimental verification. Doctoral dissertation, Department of Industrial Electrical Engineering and Automation, Lund University, Sweden.

  14. Joseph F, Kumar X, Kumar S. 2012. Design and simulation of a soft switched dc boost converter for switched reluctance motor. American Journal of Applied Sciences, 9 (3): 440-445.

  15. Kalpana Ch, Babu Ch, Kumari J. 2013. Design and implementation of different mppt algorithms for pv system. International Journal of Science, Engineering and Technology research (IJSETR), 2: 1926- 1933.

  16. Kasat S. 2004. Analysis, design and modeling of dc-dc converter using simulink. Master of science thesis, College of Oklahoma State University, USA.

  17. Kirubakaran A, Jains, Nema R.K. 2010. The pem fuel cell system with dc/dc boost Converter: design, modeling and simulation. ACEEE International Journal on Electrical and Power engineering, 1: 26-30.

  18.Marcelo G, Villava , Ruppert F. Modeling and design of a step- down dc-dc converter with input voltage control for photo voltaic applications. Faculdade de Engenharia Eletricae de Computa cao – UNICAMP.

  19. Margaris I, Tsouchnikas A, HatziargyriouN. Model and simulation results of a dc/dc boost converterina w/t equipped with synchronous generator. National Technical University of Athens Department of Electrical and Computer Engineering Laboratory of Electrical systems Iroon Polytechniou 9.

  20.  Khamis A, Kamarudin M, Lada M, Jamri M, Hanafi F, Nazmi A. Identification and simulation of dc-dc boost converter for charging up PV voltage for 24- volts battery. Faculty of Electrical Engineering University Teknikal Malaysia Melaka, Durian Tunggal.

  21. Mayo- Maldonado J, Salas- Cabrera R, Cisneros- villegas H, Gomez- Garcia M, Salas- Cabrera E, Castillo-Gutierrez R, Ruiz- Martinez O. 2010. Modeling and control of a dc- dc multilevel boost converter. Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science, San Francisco, USA, October 20-22.

  22.Mishra A, Bhadakkar A, Jabalpur, M.P. 2013. Simulation model of buck converter closed system using pmbldc drive. Int. Journal of Engineering Research and Applications, 3: 377- 383.

  23. Prakash S, Dhanase karan R. 2011. Modelling and simulation of closed loop controlled buck converter fed pmbldc drive system. Research Journal of Applied Science, Engineering and Technology, 3 (4): 284- 289.

  24. Prakash S, Dhanasekaran R. 2013. Simulation of inter leaved buck converter fed pmbldc drive system with input disturbance. International Journal of Recent Development in Engineering and Technology, 1: 36-40.

  25. Ramesh babu P, Prabhu V. 2013. Modeling and performance analysis of buck converter fed pmbldc motor drives in matlab/ simulink environment. International Conference on Circuits, Power and Computing Technologies ICCPCT: 219-224.

  26. Sabzehgar R. 2012. Modeling and control of boost converters with application to energy harvesting. Doctor of philosophy thesis, school of Engineering Science Faculty of Applied Sciences, Sim on Fraser University.

  27.Saudi Samosir A, Taufiq, Shafie A, Yatim A. 2011. Simulation and implementation of interleaved boost dc- dc converter for fuel cell application. International Journal of Power Electronics and Drive System (IJPEDS), 1: 168-174.

  28.Seyezhai R, Harinee, Nagarajan. 2012. Simulation and implementation of Soft- switched inter leaved dc-dc boost converter for fuel cell systems. Bulletin of Electrical Engineering and Informatics, 1: 203-208.

  29. Seyezhai R, Anitha Mahalakshmi R, Mahalak shim S, Bhavani M. 2013. Simulation and implementation of high gain interleaved boost converter for fuel cell applications. International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering, 1: 1109-1117.

  30. Sharma S, Sonia, Kumar S. Simulation model of boost converter used in photovoltaic system. International Journal of Advances in Electrical and Electronics Engineering, 2: 218- 224.

  31. Shrud M,  Bonsbaine A, Ashur A, Thourn R, Benmusa T. 2009. Modeling and simulation of automotive inter leaved buck converter . IEEE.

  32. Shrud M, Kharaz A, Ashur A, Faris A, Benamar M. 2010. Analysis and simulation of automotive interleaved buck converter. World Academy of Science, Engineering and Technology, 39: 10-17.

  33.Shrud M, Kharaz A, Ashur A, Shater M, Benyoussef I 2010. A study of modeling and simulation for inter leaved buck converter. 1St Power Electronic & Drive Systems Technologies Conference: 28-35.

  34. Spiazzi G, Buso S, Sichirollo F, Corradini L. 2012. Small- signal modeling of the inter leaved boost with voltage multiplier. IEEE Department of  Information Engineering University of Padova: 431: 437.


موضوع پایان نامه مدل سازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست, نمونه پایان نامه مدل سازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست, جستجوی پایان نامه مدل سازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست, فایل Word پایان نامه مدل سازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست, دانلود پایان نامه مدل سازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست, فایل PDF پایان نامه مدل سازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست, تحقیق در مورد پایان نامه مدل سازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست, مقاله در مورد پایان نامه مدل سازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست, پروژه در مورد پایان نامه مدل سازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست, پروپوزال در مورد پایان نامه مدل سازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست, تز دکترا در مورد پایان نامه مدل سازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مدل سازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مدل سازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست, پروژه درباره پایان نامه مدل سازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مدل سازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مدل سازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مدل سازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مدل سازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست, رساله دکترا در مورد پایان نامه مدل سازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی برق - گرایش قدرت چکیده امروزه با وجود کاربرد وسیع بارهای حساس نظیر، ادوات الکترونیک قدرت، کامپیوترها و بارهای غیرخطی در شبکه‌های توزیع، مسئله کیفیت توان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. اکثر این بارها به تغییرات ولتاژ، نظیر کمبود و بیشبود ولتاژ، حساس بوده و جهت عملکرد مناسب به منبع ولتاژ سینوسی نیاز دارند. بنابراین استفاده از بهسازهای ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی برق - گرایش قدرت چکیده امروزه با وجود کاربرد وسیع بارهای حساس نظیر، ادوات الکترونیک قدرت، کامپیوترها و بارهای غیرخطی در شبکه‌های توزیع، مسئله کیفیت توان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. اکثر این بارها به تغییرات ولتاژ، نظیر کمبود و بیشبود ولتاژ، حساس بوده و جهت عملکرد مناسب به منبع ولتاژ سینوسی نیاز دارند. بنابراین استفاده از بهسازهای ...

پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد چکیده فارسی: امروزه با گسترش مصرف­کننده­های DC و بارهای غیرخطی متصل به شبکه، طراحی و ساخت مدارات اصلاح ضریب توان با استفاده از مبدل­های الکترونیک قدرت، اهمیت ویژه‌ای یافته است. با پیشرفت تکنولوژی، مدارات مجتمع در این عرصه به کمک آمده‌اند. با توجه به پیچیدگی و عملکرد غیر خطی این مبدل‌ها و نیاز به کنترل لحظه­ای جریان ورودی و ولتاژ خروجی در آنها ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش قدرت چکیده روش کنترل مد لغزشی یکی از مهمترین روشهای کنترل غیرخطی می‌باشد که از مشخصه‌های بارز آن عدم حساسیت به تغییر پارامترها و دفع کامل اغتشاش و مقابله با عدم قطعیت است. این کنترل‌کننده ابتدا سیستم را از حالت اولیه با استفاده از قانون رسیدن به سطح تعریف شده لغزش که از پایداری مجانبی لیاپانوف برخوردار است، رسانده و سپس با استفاده ...

پایان نامه‌ برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد« M.Sc.» در رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت چکیده: مطالبی که در این پایان­نامه به منظور شبیه­سازی و پیاده­سازی کنترل کننده غیرخطی مبدل باک مورد بررسی قرار می­گیرد درچهار فصل ارائه می­گردد. به طور کلی مبدل باک و روابط حاکم بر ان و مطالعات انجام شده بر روی مبدل باک و یک روش کنترلی برای بدست اوردن متوسط ولتاژ خروجی برای برابری با یک ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه ارشد در رشته برق- قدرت گرایش ماشین‌های الکتریکی چکیده در این پایان‌نامه با استفاده از مدل مشروح ژنراتور القایی با تغذیه دو سو، رفتار نیروگاه بادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مبدل‌های الکترونیک قدرت نیروگاه و سیستم‌ های کنترلی آن و رفتار نیروگاه شامل قسمت‌های الکتریکی و آئرودینامیکی شبیه‌سازیمی‌شود. تغییرات سرعت باد و شرایط بهره برداری مورد مطالعه قرار ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برق قدرت گرایش سیستم‌های قدرت چکیده: جبران‌ سازی توان راکتیو همواره جزء موضوع‌های مهم تحقیقاتی در اکثر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بوده است. در این بین نسل جدید جبران‌ساز‌ها (FACTS) به‌منظور کنترل توان راکتیو، پایداری و افزایش ظرفیت خطوط مورد توجه صنعت برق و مراکز تحقیقاتی بوده است. در این پایان‌نامه، ساختار کنترلی STATCOM ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته برق گرایش قدرت چکیده سیستم‌های انتقال قدرت انعطاف پذیر که به جبران سازهای FACTS[1] معروف می‌باشند به عنوان ابزاری مدرن می باشند که برای تقویت کنترل پذیری و توسعه ظرفیت انتقال شبکه‌های قدرت بر پایه مبدلهای الکترونیک قدرت در طول دهه گذشته در سیستم های قدرت بکار رفته اند. در واقع سیستم‌های FACTS قادر هستند که پارامترها و مشخصه‌های خطوط ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(. M.Sc) رشته مهندسی برق-قدرت چکیده در این پایان نامه طراحی کنترل کننده مقاوم در برشگرهای الکترونیک قدرت و مقایسه آن با روشهای کنترل خطی مورد بررسی قرار گرفته­است. هدف اصلی تحقیق و توسعه در این زمینه، همواره یافتن مناسب­ترین روش کنترل به منظور پیاده­سازی کنترل حلقه بسته بر روی توپولوژی­های مختلف برشگر های الکترونیک قدرت می­باشد. به عبارت ...

چکیده وظیفه اصلی سیستم تحریک ژنراتور سنکرون تامین ولتاژ لازم برای سیم پیچی تحریک ژنراتور است. ولتاژ تحریک یک ولتاز dc بوده و به منظور ایجاد شار در سیم پیچی تحریک ژنراتور و به تبع آن تولید میدان مغناطیسی برای تولید انرژی الکتریکی توسط ژنراتور سنکرون استفاده می­شود. در سیستم تحریک ارائه شده ولتاژ dc خروجی یکسوساز به عنوان ورودی مرجع سیستم تحریک با سیگنال ولتاژ خروجی ژنراتور سنکرون ...

ثبت سفارش