پایان نامه بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر

word 377 KB 32368 164
مشخص نشده کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۶۶,۵۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده:

  هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه  سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر می باشد . در این تحقیق ارزش شرکت به عنوان متغیر وابسته و سطح  وتمرکز سرمایه گذاری نهادی به عنوان متغیر مستقل  در نظر گرفته شده تا ارزش شرکت با در نظر گرفتن متغیر تعدیلی چرخه عمر مورد بررسی قرار گیرد .برای این منظور نخست نمونه آماری با استفاده متغیر های رشد فروش ،نسبت سود تقسیمی و مخارج سرمایه ای به شرکت های در مرحله رشد ،بلوغ وافول تفکیک شده و سپس متغیر مستقل سرمایه گذاری نهادی به صورت سطح وتمرکز مورد استفاده قرارگرفته است از طرف دیگر معیار کیو توبین به عنوان شاخصی برای محاسبه ارزش شرکت و به عنوان متغیر وابسته مورد استفاده قرار می گیرد. از متغیرهای اندازه ،رشد و بدهی به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده می گردد.                                                                                                                          

  سپس با استفاده از معادلات رگرسیونی چند متغیره فرضیات تحقیق بررسی شده اند داده های مورد نیاز از صورت های مالی 130 شرکت طی سال های 1384 تا 1388 استخراج شده است.به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه منفی بین سطح وتمرکز سرمایه گذاری نهادی با ارزش شرکت می باشد.        

  واژه های کلیدی:ساختار مالکیت ،سرمایه گذاری نهادی،ارزش شرکت و چرخه عمر شرکت                  

  مقدمه:

  حضور روز افزون سرمایه گذاران نهادی در جمع صاحبان سهام شرکت های وتأثیر بالقوه ای که این سهامداران می توانند به صورت مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیر مسقیم از طریق مبادله سهام خود بر ارزش شرکت داشته باشند.تفکر ونگاه سنتی که بیان می داشت  توزیع مالکیت سهام شرکت اثری بر ارزش شرکت ندارد توسط مطالعات جنسن ومکلینگ به چالش کشیده شد این مطالعات پیش بینی کردند که ارزش شرکت تابعی از چگونگی تخصیص سهام بین افراد درونی ( نظیر مدیران )و افراد بیرونی (نظیر سرمایه گذاران نهادی)شرکت است.                                                                                       

  ماگ به این نتیجه رسید که استفاده سرمایه گذاران نهادی از توانایی هایشان  برای نظارت بر مدیریت و عملکرد شرکت تابعی از میزان سرمایه گذاری آنهاست.                                                              

  علیرغم آنکه تحقیقات بسیاری در خصوص ارتباط بین سرمایه گذاری نهادی وارزش شرکت صورت پذیرفته است ولی در هیچکدام از این تحقیقات به بررسی این رابطه در مراحل مختلف چرخه عمر نپرداخته اند. اهمیت این پژوهش این است که به گونه تجربی به مدیران ،سرمایه گذاران وسایر تصمیم گیرندگان نشان می دهد کدامیک از مراحل چرخه عمر شرکت(رشد،بلوغ و افول) مناسب ترین زمان برای ورود سرمایه گذاران واستفاده از مزایای سرمایه گذاریشان می باشد.                                     

   

  1-1مقدمه

  یکی از موضوعات مهم واساسی در تعیین ارزش شرکت ها ساختار مالکیت آنها می باشد.ساختار مالکیت عبارت است از یک معیار سنجش برای مالکیت متمرکز ،عبارت است از مالکیت جمعی که به عنوان بزرگی سهامداران تعریف شده است. ترکیب سهامداران شرکت های مختلف متفاوت است بخشی از مالکیت شرکتها در اختیار سهامداران جزء واشخاص حقوقی قراردارد این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاً بر اطلاعات در دسترس عموم همانند صورت های مالی منتشره اتکا می کنند این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکتها در اختیار سهامداران حرفه ای قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران نوع اول اطلاعات داخلی با ارزشی درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری وسرمایه گذاری های بلند مدت شرکت ،از طریق ارتباط مستقیم با مدیریت شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد.

  سهامداران نهادی شخصیت یا موسسه ای هستند که به خرید وفروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازند: مانند بانک های دولتی وخصوصی ،صندوق های بازنشستگی ،شرکت های بیمه وسازمان تأمین اجتماعی صندوق ها وشرکت های سرمایه گذاری ،بنیادها ونهادها که در سایر شرکت های سهامی عام سرمایه گذاری می کنند .از این رو، سرمایه گذاران نهادی بزرگترین گروه سهامداران شرکتهای سهامی عام شده اند این سهامداران دارای توان بالقوه تاثیرگذاری برفعالیت های مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت وبه طور غیر مستقیم از طریق مبادله سهام خود می باشند.که در این صورت تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم سهامداران نهادی می تواند بسیار با اهمیت باشد.

  در ایران در باب رابطه بین سرمایه گذاری نهادی وارزش شرکت تحقیقات بسیاری صورت گرفته است امادر هیچکدام از این تحقیقات این رابطه در مراحل مختلف چرخه عمر مورد بررسی قرار نگرفته است.

  تئوری چرخه عمر عنوان می دارد که شرکت ها وصنایع همانند موجودات زنده روزی متولد می شوند(مرحله ایجاد) ،رشد می کنند(مرحله رشد)،بالغ می شوند(مرحله بلوغ) ومیمیرند(مرحله افول) شرکت ها نیز چنین مراحلی را طی می کنند ودر هریک از این مراحل مختلف دارای قابلیت های متفاوت از لحاظ انعطاف پذیری ،وکنترل می باشند و رفتارهای متفاوتی در زمینه فروش،سرمایه گذاری وتقسیم سود دارند.

  این مطالعه به بررسی رابطه بین سطح وتمرکز سرمایه گذاری نهادی با ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر پرداخته وانتظار می رود این را بطه در هریک از مراحل پیش گفته متفاوت باشد.

  اما اهمیت تحقیق در چیست  وچرا به مطالعه در مورد آن می پردازیم ؟ تا کنون تحقیقات متعددی در زمینه مربوط بودن ساختار مالکیت و ارزش شرکت صورت پذیرفته است لیکن در هیچکدام از این تحقیقات تأثیر چرخه عمر به عنوان متغیر تعدیلی بر ارزش شرکت مورد توجه قرار نگرفته است در حقیقت هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین سطح وتمرکز سرمایه گذاری نهادی در هریک از مراحل چرخه عمر می باشد.با توجه به کشف رابطه فوق این تحقیق می تواند به عنوان چراغی فراروی سرمایه گذاران قرار گرفته ونمایانگر این موضوع باشدکه یک سرمایه گذار با در نظر گرفتن سطوح مختلف عمر سازمان وهمچنین میزان سطح وتمرکز سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در یک زمان مناسب سرمایه گذاری خود را انجام داده واز مزایای سهام خریداری شده بهره مند گردد.

  در فصل اول پس از بیا ن مساله تحقیق به اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم ،همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف علمی و کاربردی بیان می کنیم وسپس به چهار چوب نظری اشاره می کنیم و درادامه به فرضیات تحقیق و تعریف واژها و اصطلاحات تحقیق می پردازیم .

   

  2-1 بیان مسئله:

  این تحقیق پیش بینی می کند که با توجه به نظریه نظارت کارا حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتارشرکتها منجر شود که این امر از فعالیت های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می دهند نشأت می گیرد.به همین دلیل  پیش بینی می کنیم که  سرمایه گذاری نهادی در هریک از مراحل چرخه عمر بر ارزش شرکت تأثیر گذار می باشند.

  تحت فرضیه نظارت کارابه دلیل حجم ثروت سرمایه گذاری شده، نهادها احتمالاً سرمایه گذاری خود را به طور فعال مدیریت می کنند براساس این نگرش سرمایه گذاران نهادی، سهامدارانی متبحرهستند که دارای مزیت نسبی در جمع آوری وپردازش اطلاعات می باشند .

  عموماً تحقیقات صورت پذیرفته این فرضیه را تأیید می کند برای مثال شلیفر وپوند دریافتند که شرکت های سرمایه گذاری زمان زیادی را برای تحلیل سرمایه گذاری صرف می کنند.با توجه به حجم سرمایه گذاری وکاربلد بودن مالکین نهادی حضور آنها موجب نظارت بر مدیریت می شوند.

  در حال حاضر کشور ما در تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی به دنبال خصوصی سازی شرکت های دولتی و عرضه آنها در بورس اوراق بهادار است . بعضاً درجراید این انتقاد صورت می پذیرد که اهداف سیاستهای اصل ۴۴ درخصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی محقق نمی شود و سهام شرکت های دولتی به طور آشکار در بورس عرضه وبه طور پنهان از طر یق سرما یه گذاران نهادی که عموماً دولتی هستند به تملک دولت درمی آید. حال این سوال پیش می آید که در صورت صحت ا ین ادعا آیا این خصوصی سازی به نفع جامعه است؟ به بیان دیگر آیا این تغییر مالکیت در چارچوب دولت فارغ از تحقق خصوصی سازی مفید بوده و باعث رونق صنا یع مذکور می گردد؟ پاسخ سوال بستگی به این داردکه وجود سرمایه گذاران نهادی در ساختار مالکیت شرکت چه اثری برعملکرد وارزش شرکت دارند. تا کنون تحقیقات متعددی در خصوص

   

  تأثیر سرمایه گذاری نهادی بر ارزش وعملکرد شرکت ها صورت پذیرفته است لیکن در هیچکدام ازاین تحقیقات تاثیرمتغیر تعدیلی چرخه عمر را برای تعیین مناسب ترین زمان سرمایه گذاری در نظر نگرفته انداین تحقیق در پی تبیین رابطه بین سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر می باشد.

  آیا سطح وتمرکز سرمایه گذاری نهادی در هریک از مراحل چرخه عمر شرکت بر ارزش شرکت تأثیر گذار است؟

  با توجه به سطح وتمرکز سرمایه گذاری نهادی در مراحل مختلف چرخه عمر مناسب ترین زمان برای سرمایه گذاری در سهام شرکت ها چه موقع  می باشد؟

  3-1اهداف تحقیق

  1-3-1 اهداف علمی :

  ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد وهمچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای تحقیقات آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد .

  2-3-1اهداف کاربردی :

  تحقیات کاربردی ، تحقیقاتی هستند که نظریه ها ، قانونمندیها ،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی دهند.تحقیق حاظربه بررسی رابطه بین سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر سازمان  می  پردازد که نتایج حاصله ازاین تحقیق می تواند مورد استفاده سرمایه گذارن،مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این تحقیق می تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد .

 • فهرست:

  چکیده: 1

  مقدمه: 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه. 4

  2-1 بیان مساله : 5

  3-1 اهداف تحقیق : 6

  1-3-1 اهداف علمی : 6

  2-3-1اهداف کاربردی : 6

  4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق : 7

  5-1 قلمرو تحقیق........................................................................................................8

  1-5-1 قلمرو  مکانی تحقیق. 8

  2-5-1 قلمرو زمانی تحقیق. 8

  3-5-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 8

  6-1 چارچوب نظری تحقیق.................................................................................................................8

  7-1 تاریخچه مطالعاتی.....................................................................................................................10

  8-1مدل تحقیق وشیوه های اندازه گیری متغیرهای پژوهش............................................................................12

  9-1 فرضیه های تحقیق. 14

  10-1تعریف واژه های تحقیق.............................................................................................................14

  فصل دوم: ادبیات و چارچوب نظری تحقیق

  1-2 مقدمه. 17

  2-2 بخش اول: ساختار مالکیت وتئوری ها. 18

  1-2-2 ساختار مالکیت. 19

  2-2-2 حاکمیت شرکتی. 19

  3-2 سرمایه گذاران نهادی. 22

  1-3-2 دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی. 24

  2-3-2 میزان مالکیت نهادی. 25

  3-3-2 مالکیت نهادی وحاکمیت شرکتی. 26

  4-3-2 اهداف مالکان نهادی در شرکت ها. 29

  5-3-2 نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی. 31

  6-3-2 سرمایه گذاران نهادی وافشای اطلاعات. 32

  7-3-2 طبقه بندی سرمایه گذاران نهادی. 33

  8-3-2 فرضیات موجود درخصوص سرمایه گذاران نهادی. 33

  4-2 چارچوب نظری حاکمیت شرکتی. 35

  1-4-2  تئوری نمایندگی. 35

  2-4-2 تئوری هزینه معاملات. 37

  3-4-2تئوری ذینفعان. 38

  4-4-2 تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی. 40

  5-4-2تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی. 41

  5-2تئوری چرخه عمر شرکت. 41

  1-5-2 نحوه طبقه بندی شرکت ها به مراحل چرخه عمر. 49

  6-2 بخش دوم : ارزش شرکت. 50

  1-6-2 نسبت Qتوبین 50

  2-6- 2 معایب نسبت Qتوبین. 54

  3-6-2 مزایای نسبت Qتوبین. 53

  7-2 پیشینه تحقیق. 54

  1-7-2 تحقیقات در خارج از کشور. 54

  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

  1-3 مقدمه. 61

  2-3 روش تحقیق. 61

  3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. 62

  4-3 ویژگی های نمونه آماری وروش نمونه گیری. 62

  5-3 مدل تحقیق وشیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش. 62

  1-5-3 متغیروابسته. 64

  2-5-3 متغیر های مستقل: 64

  3-5-3 متتیرهای کنترل....................................................................................................................64

  4-5-3متغیر تعدیلی.........................................................................................................................64

  6-3 فرضیه های تحقیق. 65

  7-3 قلمرو تحقیق. 65

  1-7-3 قلمرو مکانی تحقیق. 65

  2-7-3 قلمرو زمانی تحقیق. 65

  3-7-3 قلمرو موضوعی تحقیق. 65

  8-3 روش وابزار گردآوری اطلاعات. 66

  9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها: 66

  10-3 اعتبار درونی وبرونی پژوهش....................................................................................................68

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  1-4 مقدمه‏. 70

  2-4 شاخص های توصیفی متغیر ها. 71

  3-4 روش آزمون فرضیه های تحقیق. 72

  1-3-4- بررسی اعتبار مدل. 73

  4-4 بررسی نرمال بودن متغیر های وابسته : 74

  5-4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها : 75

  1-5-4 فرضیه اصلی اول. 75

  1-1-5-4 فرضیه فرعی اول. 79

  2-1- 5-4 فرضیه فرعی دوم. 83

  3-1- 5-4 فرضیه فرعی سوم. 87

  2- 5-4 فرضیه اصلی دوم. 91

  1-2- 5-4 فرضیه فرعی اول. 95

  2-2-5-4 فرضیه فرعی دوم : 99

  3-2-5-4 فرضیه فرعی سوم. 103

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  1-5 مقدمه. 107

  2-5 ارزیابی و نتایج آزمون فرضیه ها. 107

  1-2-5 بررسی فرضیه اصلی اول : 107

  2-2-5بررسی فرضیه اصلی دوم : 109

  3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 111

  4- 5 پیشنهاد های تحقیق : 111

  1-4-5- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرصیات تحقیق. 112

  2-4-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 112

  5-5- محدودیت های تحقیق. 112

  پیوست ها

  پیوست الف : جامعه مطالعاتی تحقیق. 114

  پیوست ب:خروجی های نرم افزار: 118

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی: 228

  منابع لاتین: 231

  چکیده لاتین. 240

   

  منبع:

  غلامرضا کرمی وحامد عمرانی ،1388،"تأثیر چرخه عمر شرکت بر میزان مربوط بودن معیارهای ریسک وعملکرد"،مجله پژوهش های حسابداری ،سال دوم ،شماره سوم.

  زنجیر دار مجیدو فراهانی ابوالفضل،1389، "بررسی بین ساختار مالکیت وارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی.

  حساس یگانه یحیی وهمکاران،1386،" بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت "مجله بررسی های حسابداری وحسابرسی ،دوره پانزدهم،شماره 52.

  کرمی غلامرضا وعمرانی حامد،1388،"تأثیر چرخه عمرشرکت و محافظه کاری بر ارزش شرکت"، مجله پژوهش های حسابداری،دوره هفدهم،شماره 59.

  مرادزاده فر مهدی وهمکاران،1387،"بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام ومدیریت سود درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"مجله پژوهش های حسابداری ،دوره شانزده شماره 55.

  نمازی محمد وهمکاران،1388،"تأثیر مالکیت نهادی بر عملکردگذشته وآتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"مجله بررسی های حسابداری وحسابداری،دوره شانزدهم،شماره58.

  کرمی غلامرضا،1387،"بررسی رابطه بین مالکین نهادی و محتوای اطلاعاتی سود"مجله بررسی های حسابداری ،دوره پانزدهم،شماره 54.

  صادقی شریف سید جلال وکفاش پنجه شاهی محمد،1387،"تأثیر ترکیب سهامداران بر بازدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،مجله بررسی های حسابداری وحسابرسی،دوره شانزدهم،شماره55.

  نمازی محمد وکرمانی احسان،1387،"تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،مجله بررسی های حسابداری وحسابرسی،دوره پانزدهم ،شماره53.

  کاشانی پور محمد وهمکاران،1389،بررسی رابطه بین سهامداران کوتاه مدت وبلند مدت ومدیریت سود فزاینده شرکتها،مجله دانش حسابداری،سال اول ،شماره سوم،صفحه هفتم.

  سازمان حسابرسی ،کمیته فنی.1386،"استانداردهای حیابداری ایران"،نشریه 160.

  انتشارات مهکانه،مدیریت مالی استراتژیک،روث بندر،ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و دکتر محرم رزمجوئی،1388.

  دهدار، فرهاد .1386، طراحی وتبیین الگوهای برتر ارزشگذاری مبتنی برعایدات حسابداری وجریان وجوه نقد در فرآیند چرخه عمر شرکت،رساله دکتری حسابداری ،دانشگاه تربیت مدرس.

  قربانی ،آرش 1385."بررسی رابطه سود وجریانهای نقدی با ارزش شرکت در چارچوب چرخه عمر شرکت"،پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.

   

  منابع لاتین:

  www. Irbourse. Com

  www.SSRN.com

  Adizes ,I.(1989)."Corporate Life cycle:How and Why Corporations Grow and Die and what Do about it", Englewood Cliffs,Nj.

  Aharony,j.H,Falk and N,Yehuda .(2006)."Corporation Life Cycle and the Value Relevance of Cash Flow Versus Accrual Financial Information",School of Economics and management Bolzano, Italy ,Working  paper No.34.

  Antony ,j .H.And Ramesh .K.(1992)"Association between Accounting performance Measures and Stock price: A Test of the Life Cycle Hypothesis",journal of accounting  and Econommics,Vol.15,pp203-27.

  Blak .E.l. (1998). "Life –Cycle Impacts on the Incremental  Releveance of Earning and Cash Flow Measures", journal of Financial  Statement Analysis Fall,pp.40-56.

  Jenkins ,D.S., Kane ,G.D. and Velury,U.(2004). "The Impact of the Corporate Life Cycle on the Value Relevance of Disaggregated  Earnings Components"Review of Accounting and finance, Vol.3,5-20.

  Kallunki ,j. Silvola ,H . (2008)."The Effect of Organizational Life Cycle Stage on the Use of Activity Based Reserch, Vol.19,pp.62-79

  Shi,C.(2003)."On the trade Off between the Future Benefits Riskiness of R&D ;A bondholders Perspective ", journal of accounting and Economic,Vol.35,pp.227-54.

  Sugianis,T .(1996)"The Value Relevancy of Reserch  Development on Valuation of future Earnings ", journal of accounting and Economic .Vol.21,pp128-142.

  Voung ,Quang H.(1989)."Likelihood Ratio Teste for Mode Selection and Non-nested Hypotheses",Econometrical 57 ,pp.307-333.

  Xu ,Bixi.(2007)"Life Cycle Effect on the Value Relevance of common Risk Factore ",Review of  Accounting and Finance Vol.6,pp.162-175.


موضوع پایان نامه بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر, نمونه پایان نامه بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر, جستجوی پایان نامه بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر, فایل Word پایان نامه بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر, دانلود پایان نامه بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر, فایل PDF پایان نامه بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر, پروژه در مورد پایان نامه بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر

چکیده: در این مطالعه رابطه بین تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته در صنایع مواد غذایی و دارویی بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.نمونه آماری پژوهش شامل 44شرکت در طی دوره زمانی 1380تا1387می باشد.رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی می باشد.در این تحقیق از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده(پانل دیتا)استفاده ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته : حسابداری چکیده : هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به چرخه عمر شرکت در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای مدیریت سود با استفاده از مدل تعدیل شده جونز (دیچو و همکاران , 1995)، عدم تقارن اطلاعاتی که از مدل چیانگ و وکینتاش 1986 برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: بنابر تئوری بازار کارآ یکی از خصوصیات بازار کارآ و ایده آل عدم وجود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالاست . با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پائین خواهد آمد . نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند . با توجه به اهمیت نقدشوندگی شناخت عوامل موثر بر آن می تواند به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش:"تولید" چکیده: روش اجرا در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است، فرضیه­های تحقیق که در دو قالب آمار توصیفی و مدل رگرسیونی بیان شدند و از spss جهت محاسبات استفاده شده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. و در این ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرفرصتهای رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 129 شرکت می باشد. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری گرایش: حسابداری چکیده: هموارسازی سود، تلاش اعمال شده توسط مدیریت جهت کاهش تغییرات غیرعادی در سود در قالب اصول حسابداری تعریف می شود. در این پژوهش رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی درچرخه زندگی واحدهای تجاری موردبررسی وسنجش قرارگرفته است. در راستای انجام تحقیق درخصوص موضوع مورد نظر و همچنین آزمون فرضیه‌های ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی چکیده عنوان پایان‎نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران این تحقیق به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است .به این منظور تعداد 59 شرکت در طی دوره زمانی 1386-1390 انتخاب گردید. در این ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش: حسابداری چکیده امروزه با افزایش روز افزون شتاب تغییرات در عوامل درونی و بیرونی سازمان ها، نیاز به افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات، امری کاملا ضروری است لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمر (بلوغ، رشد و افول) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده: فن آوری اطلاعات با به میدان آوردن تجارت الکترونیک[1] باعث بروز نوعی تحول اساسی در مبادله کمی اطلاعات بازرگانی و محصولات و خدمات مورد نیاز شده است.از اهدافی که فن آوری اطلاعات دنبال می کند،کاهش هزینه ها، هوشمندی رقابتی[2]، پاسخگویی سریع نسبت به محیط و رقبا و توانایی این که مشاغل مختص یک شغل را به ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل چکیده : در دنیای کنونی بانکداری از عوامل حیاتی توسعه کشور هاست. به این ترتیب مشتریان به عنوان علت وجودی و در ادامه حیات بانکداری از اولویت خاصی برخوردار می باشند. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر عوامل موثر بانکداری اینترنتی در وفاداری مشتریان بانک پارسیان شهرستان رشت به آزمون پنج فرضیه می ...

ثبت سفارش