پایان نامه آموزش های حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی

word 502 KB 32373 222
1389 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۷۳,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   گرایش: حسابداری

   

  چکیده:

  کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش های حرفه ای مستمر بر روی عملکرد حرفه ای حسابداران رسمی که در جامعه حسابداران رسمی ایران عضویت دارند، انجام گردید. محقق نظرسنجی را طراحی نمود که از مقیاس 5 امتیازی لیکرت استفاده می نمود و از طریق پرسشنامه ای که بین اعضای جامعه حسابداران رسمی توزیع گردید انجام شد. نظرسنجی بر روی ارزش مشهود و محسوس  آموزشهای حرفه ای مستمر و همچنین بر روی نگرش های موجود نسبت به این آموزش و نیز مطلوبیت روشهای ارائه آموزش متمرکز گردیده است.

  نتایج حاصل از نظرسنجی نشان می داد که حسابداران رسمی معتقدند که آموزشهای حرفه ای دارای ارزش می باشد به عبارت دیگر آموزشهای حرفه ای موجب افزایش دانش حسابداری و حسابرسی حسابداران رسمی شده و در بهبود عملکرد حرفه ای آنها نیز موثر بوده است. این نتایج همچنین نشان می دهند که حسابداران رسمی نسبت به آموزشهای حرفه ای مستمر، دیدگاه و نگرش مثبتی دارند. و از بین روشهای ارائه آموزش ، روش آموزش حضوری همراه با آزمون را اثربخش تر از سایر روشهای ارائه آموزش قلمداد نموده و در ضمن تاثیر آموزشهای غیر حرفه ای را در بهبود عملکرد ، مورد تایید قرار دادند.

   

   

  مقدمه:

  سازمانها و نهادهای مختلف هر جامعه ای عموما براساس نیازهای معینی نمودار می گیرند و توسعه می یابند. از این رو اهداف هرموسسه ای معمولا نشانه نیاز یا نیازهای ویژه ای است که برای ادامه حیات اجتماعی ضروری اند و تا زمانی که نیازهای مزبور باقی باشند، سازمانها به حیات خود ادامه می دهند و از طریق فعالیتهای خود، در راستای برطرف کردن این نیازها گام بر می دارند.بررسی نمودار گیری و تحول سازمانهای بشری نشان می دهد که در گذشته به علت سادگی جوامع و فناوری محدود،ساختار سازمانها و کارکردهای آنها نیز عموما ساده و ابتدایی بوده است. به همین دلیل هر فرد می توانست ظرف مدت کوتاهی از طریق کارآموزی یا آموزشهای استاد- شاگردی برای مشاغل خاص آماده شود. با این همه تغییر و تحول در ابعاد مختلف زندگی بشری، بخصوص پس از انقلاب صنعتی که چهره ویژه ای به مشاغل و حرف بخشید، آموزش استاد - شاگردی توانایی خود را برای آماده سازی افراد جهت تصدی مشاغل مختلف را از دست داد.تحولاتی که در سایه اختراعات،ابداعات و نوآوریها به منصه ظهور رسید،بر ابعاد مختلف زندگی تاثیر شگرفی گذاشت و در این بین سازمانها به منزله نهادهای برخاسته از بطن اجتماع ناگزیر از همگامی و همسویی با این تحولات بودند و بدین ترتیب ساختارهای سازمانی از اشکال ساده و سنتی به سوی انواع پیچیده و تخصصی سوق یافتند و وظایف و عملکردهای آنها نیز متحول و پیچیده شدند.در چنین وضعیتی،آماده شدن برای حرفه ای معین مستلزم صرف وقت زیاد و آموزشهای تخصصی بود و بدین ترتیب آموزش کارکنان بتدریج جایگاه ویژه ای در اکثر مشاغل پیدا کرد.در حال حاضر نیز آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمانهای مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است؛زیرا در چند دهه اخیر بیش از هر دوران دیگر در طول تاریخ بشری،علوم و فناوری پیشرفت نموده است.این تحول و دگرگونی به حدی است که عصر حاضر را عصر نیم عمر اطلاعات[1] نامیده اند؛یعنی دورانی که در هر چند سال،نیمی از اطلاعات بشری سوخت شده،اطلاعات جدید جایگزین آن ها می شود.

   

   

   

   

  مقدمه

  در دنیای معاصر،بیش از هر زمان دیگر،بقا و دوام سازمانها در گرو تعادل بین روشهای اجرای کار در سازمانها با تغییر و تحولات و نوآوریهای فرا سازمانی است. این بیان بویژه در صنایع و سازمانهای تجاری معنا و مصداق بارزی می یابد؛زیرا استفاده نکردن از فناوری جدید در سازمان به معنای از دست دادن بازار کار و مشتریان و در نتیجه اضمحلال و نابودی سازمان است. در این میان شاید از جمله مسائلی که اکثر صاحبنظران مدیریت و برنامه ریزی آموزشی در خصوص آن توافق دارند نهفته بودن کلید اصلی این تعادل در استفاده از سازو کار موثر آموزش ضمن خدمت کارکنان است. اهمیت و ضرورت این تعادل و همسویی و نیز درک ضرورت آموزش کارکنان و نقش آن در بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف، منجر به آن شده است که امروزه کمتر سازمان یا نهادی را می توان یافت که دارای بخش ویژه ای تحت عنوان"آموزش ضمن خدمت کارکنان"نباشد و در آن برنامه ریزی آموزش کارکنان به یکی از دلمشغولیهای مهم مدیریت تبدیل نشده باشد.

  این چگونگی در سازمانهایی که از فناوری در سطح بالائی بهره می برند و پیروزی یا موفقیتشان بسته به کاربست روشها و فنون پیشرفته اجرای امور است، از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار می شود. در نظامها و موسساتی نظیر بانکها،موسسات تجاری و ... که پیشرفت و توسعه آنها وابسته به جلب رضایت مشتری و ارائه خدمات بهتر است،مقوله آموزش اهمیت بیشتری می یابد. به همین دلیل در بسیاری از ممالک توسعه یافته آموزش پرسنل سازمانها بخشی از یادگیری و آموزش مادام العمر در نظر گرفته می شود و تمام پرسنل در طی دوران خدمت خویش آموزشهای معینی را برای ادای بهینه وظایف و مسئولیتهای شغلی طی می نمایند. مطالعات و تحقیقات متعدد نشان می دهد که در سالهای اخیر سازمانها به آموزشهای ضمن خدمت کارکنان بیش از گذشته توجه کرده اند و همسو با رشد میزان شاغلین به تحصیل در نظام آموزش عالی کشور،آموزشهای ضمن خدمت،بخصوص در طیف بلندمدت رشد چشمگیری داشته است.

   

   

  حرفه حسابداری از جمله مشاغلی است که با گسترش و توسعه تجارت و اقتصاد و پیچیده تر شدن آن ، نیاز به آموزش های مستمر و ضمن خدمت را جهت همگام شدن با تغییرات و در پاسخگویی به نیاز های جامعه ایجاب می کند. در حال حاضر،آموزش های مستمر ضمن خدمت حرفه حسابداری توسط سازمانها و انجمن های متولی این امر(سازمان حسابرسی[2]،انجمن حسابداران رسمی ایران[3]،انجمن حسابداران خبره ایران و ...) صورت می پذیرد.همانطور که می دانیم آموزشهای مستمر ضمن خدمت می بایستی در بهبود وافزایش کارایی و اثر بخشی عملکرد  و ارائه خدمات به روز و متناسب با نقاط ضعف عملکرد ها باشد،ولی آیا آموزشهای ضمن خدمت،بر اساس نیازسنجی اجتماعی واقتصادی صورت پذیرفته است؟آیا آموزش های صورت گرفته در انتقال دانش جدید و هم ردیف با تغییرات به وجود آمده در صنعت صورت می گیرد؟آیا کارکنان تغییری در عملکرد وطرز تفکر خود در اثر این آموزش ها احساس می کنند یاخیر؟و آیا آموزشهای صورت گرفته متناسب با نیازهای شغلی و حرفه ای حسابداران صورت می پذیرد؟ و...  .

  در این تحقیق سعی گردیده تا با مطالعه اثرات آموزش حرفه ای مستمر ضمن خدمت بر روی حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران  به گونه ای شایسته به این گونه سوالات پاسخ داده شود.

  در این فصل به بیان کلیات تحقیق که شامل بیان مسئله،تاریخچه موضوع،دلایل انتخاب موضوع،اهمیت واهداف تحقیق،نوع طرح ومدل تحقیق،فرضیه های تحقیق،نحوه جمع آوری اطلاعات،قلمرو تحقیق و تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی پرداخته می شود.

   

  2-1 بیان مساله

  اشخاص حرفه ای، روش فعالیت و عملکرد خود را با هدف و نیت برآورده ساختن و رفع مداوم و پیوسته نیازها و توقعات و انتظارات مشتریان توسعه یا تغییر می دهند. اما افراد حرفه ای در حالی وارد فرآیند رشد و توسعه و پیشرفت می شوند که شناخت و درک روشن و شفافی از این موضوع که دانش فرا گرفته چگونه در عمل، می بایستی به کار گرفته شود ندارند. حضوراشخاص حرفه ای و شرکت کردن در برنامه های آموزش حرفه ای مستمر، بدون اینکه نتیجه ای درعملکرد ورفتارحرفه ای افراد ایجاد شود،دلیل اصلی انتخاب موضوع تحقیق می باشد.

   

  Abstract:

  This research effort was intended to determine the influence of continuing professional education has on the careers or practices of certified public accountants licensed in iran. A researcher designed survey incorporated both Likkert type scale responses and distributed guestionnaire between public accountants. The survey focused on the perceived value of and attitudes toward continuing professional education, as well as the desirability of specific methods of delivery.

   The results of the survey indicated that certified public accountants believe continuing professional education has value,  scilicet professional education improve the knowledge of accounting & auditing for public  accountants  and it is affective on their professional  operation. The results also show that certified public accountants have a positive attitude towards continuing professional education, & they assign that the personal education method mid test is more effective than other methods of education and they affect unprofessional education on improvement of operation.

 • فهرست:

   

  چکیده:.. 1

  مقدمه:.. 2

  فصل اول :کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه. 4

  2-1 بیان مساله. 5

  3-1 تاریخچه موضوع. 7

  4-1دلایل انتخاب موضوع. 9

  5-1اهمیت تحقیق. 9

  6-1 اهداف تحقیق: 10

  7-1 فرضیه های تحقیق. 11

  8-1  جمع آوری اطلاعات: 12

  9-1 قلمرو موضوعی: 12

  10-1 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی. 12

  فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2- مقدمه. 15

  2-2 مفهوم آموزش. 16

  3-2 ماهیت و محتوای آموزش. 17

  4-2 تاریخچه آموزش ضمن خدمت. 17

  1-4-2 آموزش ضمن خدمت : چشم انداز جهانی. 17

  2-4-2 آموزش ضمن خدمت کارکنان در ایران. 19

  3-4-2آموزش ضمن خدمت کارکنان در وزارت امور اقتصاد و دارایی. 20

   

  5-2مفهوم آموزش ضمن خدمت کارکنان: 21

  6-2 آموزش قبل از خدمت: 22

  1-6-2 آموزش کوتاه مدت. 22

  2-6-2 آموزش های بلند مدت. 22

  7-2 آموزش ضمن خدمت: 23

  8-2 اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان. 25

  9-2 اصول آموزش ضمن خدمت. 29

  10-2 انواع آموزشهای ضمن خدمت. 32

  1-10-2 انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب زمان. 32

  2-10-2 انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب هدف. 34

  3-10-2 انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب ماهیت. 36

  11-2 الگو های آموزش ضمن خدمت. 36

  12-2 سازو کارهای آموزش ضمن خدمت کارکنان. 41

  13-2 الگوهای مختلف اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت. 43

  14-2 ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت. 45

  15-2 از شغل عادی تا شغل حرفه ای: 50

  16-2 آموزش حرفه ای مستمر و حرفه ای ها : 56

  17-2 آموزش حرفه ای مستمر و CPA : 57

  18-2 تاریخچه آموزش حرفه ای حسابداران رسمی در ایران: 59

  19-2 فدراسیون بین المللی حسابداری وآموزش های حرفه ای و مستمر: 59

  20-2 آموزش حرفه ای مستمر و حسابداران رسمی ایران: 60

  21-2 تئوری نمایندگی: 66

  22-2 نتایج مورد انتظار آموزشهای حرفه ای مستمر: 69

  23-2 روشهای اجرای دوره های آموزشی : 71

  24-2 مروری بر تحقیقات انجام شده: 73

  1-24-2 در خارج از کشور: 73

  2-24-2 در داخل کشور: 77

  25-2 خلاصه فصل دوم: 80

  فصل سوم :روش اجرای تحقیق

  1-3- مقدمه. 82

  2-3 تهیه وتنظیم فرضیه. 82

  3-3 مدل تحلیلی تحقیق. 83

  4-3 جمع آوری اطلاعات. 85

  1-4-3 جامعه آماری. 85

  2-4-3 روش جمع آوری اطلاعات. 85

  5-3 روش نمونه گیری. 86

  6-3 اندازه نمونه. 87

  7-3 طبقه بندی اطلاعات. 88

  8-3 اطلاعات کلی از خصوصیات نمونه آماری پژوهش. 89

  9-3 طرح آماری. 91

  10-3 آزمون تک متغیری مجذور کای. 91

  11-3 توزیع تی - استیودنت. 92

  12-3  اعتبار پرسشنامه. 93

  13-3 پایایی آزمون. 93

  1-13-3  مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش اول سوالات پرسشنامه. 94

  2-13-3  مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش دوم سوالات پرسشنامه. 96

  3-13-3مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش سوم سوالات پرسشنامه. 97

  4-13-3 مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش چهارم سوالات پرسشنامه  98

  5-13-3 مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش پنجم سوالات پرسشنامه  99

  6-13-3 مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش ششم سوالات پرسشنامه. 100

  14-3  قلمرو پژوهش. 101

  15-3خلاصه فصل. 101

  فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

  1-4-‏ مقدمه. 103

  2-4 آمار توصیفی: 103

  1-2-4 بررسی خصوصیات فردی پاسخ دهندگان. 104

  2-2-4آماره های توصیفی پرسش نامه های توزیع و جمع آوری شده  108

  3-4  آزمون فرضیه های تحقیق. 108

  1-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اول: 108

  2-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه دوم: 110

  3-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه سوم: 111

  4-3-4  تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم: 112

  5-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه پنجم: 114

  6-3-4تجزیه و تحلیل فرضیه ششم: 115

  4-4 آزمون کای-دو : 116

  5-4 آزمون مقایسه نظرات دو گروه از پاسخ دهندگان: 119

  6-4 آزمون مقایسه تاثیر آموزش حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای ‌در مهارتها و عملکرد حسابداران: 122

  7-4  نتایج آزمون فرضیه ها به طور خلاصه. 123

  8-4 خلاصه فصل. 126

  فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات

  1-5-مقدمه. 128

  2-5 مرور چارچوب تحقیق. 128

  3-5 نتیجه گیری. 129

  4-5 نتایج کلی آزمون فرضیه ها : 130

  5-5 محدودیتهای تحقیق. 132

  6-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 132

  7-5 پیشنهادهای عملی تحقیق. 133

  پیوستها

  پیوست الف) : پرسشنامه. 135

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی: 141

  منابع لاتین: 142

  چکیده انگلیسی: 149

  منبع:

  منابع فارسی:

  ابطحی، ح،1366؛"آموزش و بهسازی منابع انسانی؛مفهوم خواص و منمودارات آموزش کارکنان"، مجله مدیریت دولتی؛ ش1،تهران.

  انصاری،م.ا.،1372؛ "نابهنگامی و اثرات آن در حرفه"؛مجموعه مقالات اولین سمینار آموزش ضمن خدمت در ایران.

  دولابی نژاد ، و ملک محمدی،1372؛ "بررسی عوامل موثر در کارایی و اثربخشی آموزشهای ضمن خدمت"؛مجموعه مقالات اولین سمینار آموزش ضمن خدمت کارکنان در ایران.

  سایت جامعه حسابداران رسمی،1389.

  جان، بست، 1366، ترجمه حسن  پاشا شریفی و طالقانی،نرگس ، "روشهای تحقیق در علوم تربیتی"، انتشارات رشد.

  خلیلی شورینی،س،1383،"روشهای تحقیق درعلوم انسانی"،یادواره کتاب.

  فتحی واجارگاه، ک،1373؛ "آشنایی با آموزش ضمن خدمت"؛ تهران: وزارت آموزش و پرورش.

  قرائتی، ع،1372؛ "اصول و عوامل موثر بر آموزشهای ضمن خدمت"؛ مجموعه مقالات اولین سمینار آموزش ضمن خدمت کارکنان در ایران،تهران.

  مجموعه مقالات اولین سمینار آموزش ضمن خدمت کارکنان ،1372، "آموزش ضمن خدمت کارکنان: گذشته،حال و آینده"، ،تهران.

  وودهال، م،ترجمه کورش فتحی ،1374،"تحلیل هزینه- فایده در برنامه ریزی آموزشی"؛تهران: نخستین.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع لاتین:

   

  Arrow, K. J. 1971.   Essays in the theory of risk bearing.  Chicago: Markham.

  Arrow, K.J. ,1985,.  The economics of agency.  In Principles and agents:  The structure  of American business.  Boston:  Harvard Business School Press. 

  Barnard, C. ,1938,.  The functions of the executive.  Cambridge, MA:  Harvard  University Press. 

  Barney, J. & Ouchi, W. ,Eds.,. ,1986,. Organizational economics.  San Francisco:   Jossey-Bass. 

  Beamer, E.G. ,1972,.  Continuing education—A professional requirement.  Journal of  Accountancy, 133 ,1,, 33-70. 

  Bolton, J. ,2002, April,.  Chiropractors’ attitudes to, and perceptions of, the impact of  continuing professional education on clinical practice.  Medical Education, 36,  ,4,, 317. 

  Brooks, Harvey ,1967, February,.  The dilemmas of engineering education, IEEE  Spectrum, 89. 

  Bullock, A.D., Belfield, C.R., Butterfield S., Ribbins, P.M., Frame, J.W., & Bullock,  A.D. ,1999, July,.  Continuing education courses in dentistry:  Assessing impact  on practice.  Medical Education, 33,,7,, 484. 

  Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, Occupational Outlook Handbook,  2006-07 Edition, Accountants and Auditors, retrieved from the internet at  http://www.bls.gov/oco/ocos001.htm ,October 5, 2006,. 

  Burns, D.C., & Haga W.J. ,July, 1977,.   Much ado about professionalism:  A second   look at accounting, The Accounting Review, 52, 705-715. 

  Carey, J.L. ,1969,.  The rise of the accounting profession:  From technician to  professional 1986-1936.  New York:  AICPA.

  Carr-Saunders, A. M. & Wilson, P.A. ,1933,.   The professions ,New Edition 1964,  London:  Frank Cass.

  Cervero, R.M. ,1985,.  Continuing professional education and behavioral change:  A  model for research and evaluation.  The Journal of Continuing Education in  Nursing,16, 85-88.

  Cervero, R.M. ,1988,.  Effective continuing education for professionals.  San Francisco:   Jossey-Bass.

  Cervero, R. M. ,1992,.  Professional practice:  Learning and continuing education:  An  integrated perspective.  International Journal of Lifelong Education, 11,2,, 91 101.

  Cervero, R. M. ,2001,.   Continuing professional education in transition, 1981-2000.   International Journal of Lifelong Education,20, 16-31. 

  Code of Conduct ,2006,.  Retrieved from the American Institute of Certified Public  Accountants website, http://www.aicpa.org/about/code/index.html ,December 15,  2006,. 

  Cogan, M.L. ,Winter, 1955,.  Towards a definition of profession, Harvard Educational  Review , 23, 33-50. 

  Collins, M.M. ,Spring, 1998,.  An interview with Louis Phillips.  The Journal of  Continuing Higher Education, 12, 18.

  CPA Vision Project ,1998,.  Retrieved from the American Institute of Certified Public  Accountants website, http://www.aicpa.org/ vision/index.htm ,June 26, 2006,.

  CPE ,2005,.  Retrieved from the Louisiana State Board of Certified Public Accountants  website, http://www.cpaboard.state.la.us/ ,June 12, 2006,.  

  Daley, B. J. ,2001,.  Learning and professional practice:  A study of four professions.   Adult Education Quarterly, 52, 39-55.

  Demski, J., Feltham, G. ,1978,.  Economic incentives in budgetary control systems.   Accounting Review,53, 336-359.

  Dillman, D.A. ,1978,.  Mail and telephone surveys, the total design method, New York:   John Wiley & Sons. 

  Dingwall, R. ,1983,.  Introduction. In R. Dingwall & P. Lewis ,Eds.,, The sociology of  professions: 1-13.  New York:  St. Martin’s Press.

  Dublin, S.S. ,1977,.   A learning model for older technical and professional persons. The  Annual Meeting of the American Psychological Association, San Francisco,  California, 27,5,, 487-498. 

  Dublin, S.S. ,May, 1972,.  Obsolescence for lifelong education:  A choice for the  professional, American Psychologist. 

  Dublin, S.S. ,1990,.   Maintaining competence through updating:  understanding the  challenge facing today’s professionals.  In S.L. Willis and S.S. Dublin ,Eds.,,  Maintaining professional competence, San Francisco:  Jossey-Bass. 

  Eisenhardt, K. ,1989,.  Agency theory:  An assessment and review.  Academy of  Management Review, 14,1,, 57-74. 

  Engel G.V., and Hall, R. H. ,1973,.  The growing industrialization of the professions.  In  Freidson, E. ,Ed.,, The professions and their prospects, Beverley Hills and  London: Sage.

  Fama, E.F., & Jenson. M. C. ,1983,.  Separation of ownership and control.  Journal of  Law and Economics, 26, 327-349.  

  Flexner, A. ,1915,.  Is social work a profession?  School and Society, 1, 901-611. 

  Foy, N. F. ,Dec, 1999,.  Using CPE to help maintain your financial skills. Strategic  Finance, 81, 73. 

  Freidson, E. ,1983,.  The theory of professions.  In R. Dingwall & P. Lewis ,Eds.,, The  sociology of professions: 19-47, New York:  St. Martin’s Press. 

  Glazer, N. ,1974,.  Schools of the minor professions.  Minerva, 12, 343-349. 

  Goode, W.J. ,December, 1960,.  Encroachment, charlatanism and the emerging  professions:  Psychology, sociology, and medicine.  American Sociological  Review, 25, 194-200. 

  Hair, J., Black, W., Babin, B., Anderson, R., & Tatham, R. ,2006,.  Multivariate data

  New Jersey:  Prentice Hall.

  Harris, M. & Raviv, A. ,1979,.  Optimal incentive contract with imperfect information.   Journal of Economic Theory, 20, 231-259.

  Hickson, D.J. and Thomas, M.W. ,1969,.  Professionalization in Britain:  A preliminary  Measurement.  Sociology, 3, 37-53. 

  Holmstrom, B. ,1979,.  Moral hazard and observability.  Bell Journal of Economics,  10, 74-91. 

  Houle, C. O. ,1980,.  Continuing learning in the professions.  San Francisco:  Jossey Bass. 

  Hughes, E. C. ,1958,.  Men and their work.  New York:  Free Press. 

  Jenson, M.C., & Meckling, W. H. ,1976,.  Theory of the firm: Managerial behavior,  agency costs, and ownership structure.  Journal of Financial Economics, 3, 305 360. 

  Kaufman, H.G. ,1974,.  Obsolescence and professional career development, AMACOM,    New York. 

  Knox, A.B. ,1979,.   The nature and causes of professional obsolescence.  In P.P.  Brentton et al. ,Eds., The evaluation of continuing education for professional:  A  systems view, Seattle, Washington:  University of Washington.   

  Larson, M.S. ,1979,.  The rise of professionalism:  A Sociological analysis.   Berkley,  CA: University of California Press. 

  Lewis, R. & Maude, A. ,1953,.  Professional people in England, Cambridge, Mass:   Harvard University Press. 

  Lloyd J. S., & Abrahamson, S. ,1979,.  Effectiveness of continuing medical education:  A  review of the evidence.  Evaluation and the Health Professions, 2, 251-280. 

  Lowenthal, W. ,1981,.  Continuing education for professionals:  Voluntary or  mandatory? The Journal of Higher Education, 52, 519-538. 

  March, J. & Simon, H. ,1958,.  Organizations.  New York: Wiley. 

  Marshall, T. H. ,August, 1939,.  The recent history of professionalism in relation to  social structure and social policy, Canadian Journal of Economics and Political  Science,  5, 325-340. 

  Matusiak, L. W., ,1960,.  The role of educators in the American institute’s professional  development program, The Accounting Review, 35, p. 197-202. 

  Miner, J. B. ,1993,.  Role motivation theories, New York:  Rutledge. 

  Miner, J. B., Crane, D.P., & Vandenberg, R.J. ,1994,.  Congruence and fit in professional  role motivation theory, Organization Science, 5,1,, 86-97. 

  Mitnick, B. M. ,1986,.  The theory of agency and organizational analysis.  Unpublished  working paper, University of Pittsburgh. 

  Mitnick, B. M. ,1992,.  The theory of agency and organizational analysis.  In N.E. Bowie  & R. E. Freeman ,eds.,, Ethics and agency theory:  An introduction ,75-96,.    New York: Oxford University Press. 

  Moore, W. ,1970,.   The professions, New York: Russell Sage Foundation. 

  Mott, V.W. ,2000,.  The development of professional expertise in the workplace, New  Directions for Adult & Continuing Education, 86 , 23-32. 

  News Report. ,1969, April,.  Journal of Accountancy, 18.

  Ouchi, W. G. ,1978,.  The transmission of control through organizational hierarchy.   Academy of Management Journal,21, 248-263. 

  Pettigrew, A. ,1973,.  The politics of organizational decision making.  London:  Tavistock. 

  Pfeiffer, J. ,1992,.  Managing with power:  Politics and influence in organizations.   Boston: Harvard Business School Press. 

  Prentice, R. ,2004,.  Student guide to the Sarbanes-Oxley Act, Mason, Ohio:  Thomson  Publishing. 

  Robert Half International 2006 Salary Guide.  Accounting and Finance Salaries.   Retrieved from the internet at http://www.roberthalffinance.com/ freeresources.   ,October 5, 2006,. 

  Rowden, R. ,1996,.  Current realities and future challenges.  In R. Rowden ,Ed.,  Workplace Learning:  Debating five critical questions of theory and practice.   New directions for adult and continuing education, no. 2, San Francisco:  Jossey Bass.

  Roy, R. H., MacNeill, J. H. ,1967,.  Horizons for a profession,The common body of  knowledge for CPAs.  New York:  American Institute of Certified Public  Accountants, Inc. 

  Schein, E. H., ,1972,.  Professional education:  Some new directions. Carnegie  Commission on Higher Education, New York and London:  McGraw-Hill. 

  Sharma, A. ,July, 1997,.  Professional as agent:  Knowledge asymmetry in agency  exchange, The Academy of Management Review, 22, 758-798. 

  Schlosser, R.E., Lee, B. Z., Rabito, G. A., ,1987,.  Continuing professional education  1887-1897, Journal of Accountancy, 163 ,5 ,, 240-252.

  Shavell, S. ,1979,.  Risk sharing and incentives in the principal and agent relationship.   Bell Journal of Economics, 10, 53-73. 

  Sherlock, B.J. & Morris, R.T. ,Winter, 1967,.  The evolution of the professional: A  paradigm, Social Inquiry, 37, 27-46. 

  Stone, E. L., ,November, 1967,.  The CPA, 1. 

  Taylor, K., Marienau, C., & Fiddler, M. ,2000,.   Developing adult learners, strategies  for teachers and trainers, San Francisco:  Jossey-Bass.  

  Tobias, R., ,September, 2003,.  Continuing professional education and  professionalization:  traveling without a map or compass?  International Journal  of Lifelong Education, 22, ,5,, 445. 

  Uniform Accountancy Act, ,2002,.  Retrieve from American Institute of Certified Public  Accountants website at http://www.aicpa.org ,June, 2004,. 

  University of Newcastle Upon Tyne ,2005,.  Factor analysis:  Interpretation of the  output.  Retrieved from the internet at  http:www.ncl.ac.uk /iss/statistics/docs/factoranalysis.html  ,January 21, 2007,. 

  Velayutham, S. & Perera, M.H.B. ,1993,.  The reflective accountant: towards a new  model for professional development, Accounting Education:  An International  Journal, 2,4,, 287-301. 

  Wilensky, H.L., ,Sept, 1964,.  The professionalization of everyone? The American  Journal of Sociology,70 ,2,, 137-158.  

  Williamson, O. ,1975,.  Markets and hierarchies:  Analysis and antitrust implications.   New York:  Free Press. 

  Wright, P., Ferris, S.P., Sarin, A., Awasthi, V. ,1996,.  The impact of corporate insider,  blockholder, and institutional ownership on firm-risk taking.  Academy of  Management Journal, 39, 441-463.

  Yoon, P.W. ,2004,.  An agency theory perspective on physician interactions with the  pharmaceutical industry. Academy of Management Proceedings, D1


موضوع پایان نامه آموزش های حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی, نمونه پایان نامه آموزش های حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی, جستجوی پایان نامه آموزش های حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی, فایل Word پایان نامه آموزش های حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی, دانلود پایان نامه آموزش های حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی, فایل PDF پایان نامه آموزش های حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی, تحقیق در مورد پایان نامه آموزش های حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی, مقاله در مورد پایان نامه آموزش های حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی, پروژه در مورد پایان نامه آموزش های حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی, پروپوزال در مورد پایان نامه آموزش های حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی, تز دکترا در مورد پایان نامه آموزش های حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه آموزش های حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه آموزش های حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی, پروژه درباره پایان نامه آموزش های حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه آموزش های حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه آموزش های حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه آموزش های حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه آموزش های حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی, رساله دکترا در مورد پایان نامه آموزش های حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: این پژوهش به گونه تجربی به تحلیلگران مالی مالیاتی، سرمایه گذاران ، مدیران و سایر استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و مالی نشان می دهد که بین فرار مالیاتی در نظام الکترونیکی با شاخصه های ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عملیات مالی ،قوانین مقررات و معافیت ها ،توافقات در خود اظهاری و بخشودگی جرایم مالیاتی رابطه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری گرایش حسابداری چکیده اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی باعث صرفه‌جویی در هزینه و ارائه خدمات بیشتر به صاحب‌کار با همان هزینه می‌شود. استفاده بهینه از کار حسابرسان داخلی می‌تواند کارایی و اثربخشی حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلی را برای صاحب‌کار افزایش دهد. هدف این تحقیق، بررسی عوامل موثر برافزایش سطح اتکای ...

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( بازاریابی) چکیده: مدیریت دانش امکان دسترسی به تجربیات ، دانش و تخصص را فراهم می کند که این عمل توانائیهای جدیدی ایجاد می کند ، عملکر را بهبود می بخشد ، نوآوری را افزایش می دهد، اطلاعات و سرمایه های دانش موجود در سازمان را بکار می گیرد ، توزیع دانش و اطلاعات را در حوزه های مختلف سازمانی تسهیل می کند و اطلاعات دانش را در فرایندهای ...

چکیده حسابرسان عموماً کیفیت سیستم کنترل داخلی در شرکتها را برای تعیین و طراحی برنامه حسابرسی ارزیابی می کنند. اصول عمومی پذیرفته شده حسابرسی بیان می دارد که ارزیابی کیفیت سیستم کنترل داخلی در تعیین توانایی سیستم کنترل داخلی واحدها در محیط کنترلی قبل از تدوین برنامه حسابرسی امری لازم و ضروری است، بنابراین کنترلهای داخلی زیادی در شرکتها از قبیل محیط کنترلی،ارزیابی ریسک، فعالیتهای ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی (M.A) چکیده: هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve) می‌باشد. روش پژوهش به صورت پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای - میدانی و به صورت پرسشنامه استفاده شده است. ابزار گردآوری این مطالعه پرسشنامه پژوهشگر ساخته و اچیو بود که ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی گرایش : مالی هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان است. طرح تحقیق توصیفی – همبستگی و جامعه آماری تحقیق ، بانک ها و بیمه های استان گیلان است که بر اساس آمار جمع آوری شده تعداد 29 بانک و 18 بیمه ( 47 سازمان) در سطح استان فعالیت دارند و نمونه گیری در ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی چکیده هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه درگردش بر عملکرد مالی شامل بازده دارایی­ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1388 تا 1391 می­باشد. جامعۀ آماری آن کلیه شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مدیریت MBA. چکیده : هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکردشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. بر این اساس، پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به سرمایه فکری و عملکرد و حاکمیت شرکتی، داده های مورد نیاز از جامعه آماری بین سالهای 1386 الی 1390 با استفاده از صورت های مالی شرکت ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی چکیده سرمایه های فکری یکی از مهمترین دارایی های سازمانی است که امروزه در سازمان ها شناخته شده است. در نگرش های نوین مدیریت بهره گیری از دارایی های چون سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری و سرمایه های ارتباطی در توسعه کسب کار ها نقش بسزایی دارد در این میان بانک ها به عنوان یکی از سازمان های خدماتی بهره گیری از چنین سرمایه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روان شناسی (M.A.) گرایش: تربیتی چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. بدین منظور، 32 نفر از دانشجویان رشته پرستاری به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. مهارت های مقابله و مدیریت ...

ثبت سفارش