پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روش های حسابداری موجودی مواد و کالا و تاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

word 1 MB 32374 136
1390 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۶۲,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   گرایش: حسابداری

  چکیده

  کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.

  این پایان نامه یک چارچوب برای تجزیه و تحلیل انتخاب مدیران از سیاست حسابداری موجودی کالا و تاثیری که این انتخاب ها بر کیفیت سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را می گذارد تهیه می کند وارتباط بین ویژگیهای خاص شرکت مانند اندازه ، نسبت بدهی به سرمایه ، سرمایه در گردش و نوع صنعت و سیاستهای انتخاب مدیران از حسابداری موجودی کالا و مواقعی که منجر به افزایش/کاهش کیفیت سود می شود را تشریح می کند.

  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها حاکی از آن می باشد که بین انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا و اندازه شرکت ، نسبت بدهی به سرمایه و میزان سرمایه در گردش رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج بیانگر وجود رابطه بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا و نوع صنعت می باشد و در نهایت بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا(فایفو) و سودآوری  رابطه معنی داری وجود ندارد.

   

   

  مقدمه

  روش های حسابداری مورد استفاده در شرکتها دارای پیامدهای اقتصادی بوده و بر توزیع ثروت موثر است. در شرکتهای سهامی افراد به امید افزایش ثروتشان سرمایه گذاری می کنند. روش های حسابداری مورد استفاده بر ثروت سرمایه گذاران اثر دارد.

   انتخاب روش های حسابداری برای افزایش رفاه سهامداران و حداکثر کردن رفاه مدیریت به کار می رود.ادبیات حسابداری شامل مطالعاتی است که روابط بین متغیر های خاص شرکت و سیاست انتخاب حسابداری به وسیله مدیران را آزمایش می کند. بسیاری از این مطالعات متکی بر مطالعات مقطعی یا طرح های تجربی مقایسات زوجی است و بر ارتباط بین روش انتخاب حسابداری و ویژگیهای متنوع خاص شرکت تاکید می کنند. انتخاب از بین مفروضات متفاوت ارزشیابی موجودی کالا و تاثیری که بر کیفیت سود آوری واحد تجاری دارد یک نمونه از انتخاب های حسابداری است.

   

  مقدمه

  روش های حسابداری[1] مورد استفاده در شرکتها دارای پیامدهای اقتصادی[2] بوده و بر توزیع ثروت موثر است. در شرکتهای سهامی افراد به امید افزایش ثروتشان سرمایه گذاری می کنند. روش های حسابداری مورد استفاده بر ثروت سرمایه گذاران اثر دارد. انتخاب روش های حسابداری برای افزایش رفاه سهامداران و حداکثر کردن رفاه مدیریت به کار می رود.ادبیات حسابداری شامل مطالعاتی است که روابط بین متغیر های خاص شرکت و سیاست انتخاب حسابداری به وسیله مدیران را آزمایش می کند. بسیاری از این مطالعات متکی بر مطالعات مقطعی یا طرح های تجربی مقایسات زوجی است و بر ارتباط بین روش انتخاب حسابداری و ویژگیهای متنوع خاص شرکت تاکید می کنند. انتخاب از بین مفروضات متفاوت ارزشیابی موجودی کالا و تاثیری که بر کیفیت سود آوری[3] واحد تجاری دارد یک نمونه از انتخاب های حسابداری است. از مهمترین فاکتورهایی که گروه تحلیلی Gradient در ارزیابی کیفیت سود مورد توجه قرار داده اند موجودی مواد و کالا می باشد.کیفیت اندازه گیری موجودی کالای شرکت مستقیماً به محافظه کاری[4] و بی طرفی[5] در محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته بستگی دارد. بویژه، اگر بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکتی کمتراز واقع ارائه شده باشد آنگاه سودآوری شرکت بالاتر از واقع گزارش می شود و بالعکس. در هنگام ارزیابی کیفیت اندازه گیری موجودی کالا، مهمترین مواردی که بایستی مورد توجه و بررسی قرار گیرند، عبارتند از:سطح و تغییر در کل موجودیهای کالا نسبت به فروش، روند حاشیه فروش، روش ارزیابی موجودیهای کالاو چگونگی تاثیر آن بر سود گزارش شده، رابطه بین انواع مختلف حسابهای موجودیهای کالا از قبیل مواد خام، کالای درجریان ساخت و کالای ساخته شده، روش مورد عمل شرکت برای اندازه گیری و ارائه موجودیهای کالا در مقایسه با دیگر شرکتهای صنعت.در این تحقیق سعی گردیده تا تاثیر ویژگیهای خاص شرکت را بر تصمیم گیری های مدیریت در انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا سنجید و تاثیر آن انتخاب را بر روی کیفیت سود آزمون نمود.

  ویژگیهای خاص شرکت با معانی زیر در این تحقیق مورد آزمون قرار می گیرد:

  اندازه شرکت[6] : فروش خالص شرکت

  نسبت اهرم[7] : تقسیم نمودن کل بدهیها به حقوق صاحبان سهام

  نسبت سرمایه در گردش[8] : تفاضل دارائی جاری و بدهی جاری

  نوع صنعت[9] : طبقه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

   

  1 بیان مسئله

  مدیران مطابق با روش های پذیرفته شده اختیار اعمال انتخاب های حسابداری را دارا می باشند که این اختیارات باعث توزیع مجدد ثروت در میان طرف های قرارداد می شود که در این حالت می گویند مدیران ممکن است فرصت طلبانه عمل کنند. سیاست انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا نیز که یکی از انتخابهای حسابداری است،منجر به سودهای متفاوت و ذخایر مالیاتی متفاوت می گردد که ممکن است ویژگیهای شرکت در سیاست انتخاب حسابداری موثر باشد.همچنین این انتخابها موجب ایجاد جریان های نقدی متفاوت در شرکت می گردد در این تحقیق این سوال مطرح شده که عوامل موثر بر انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا چه می باشد و روش انتخابی چه تاثیری بر کیفیت سود آوری دارد. به عبارت دیگر آیا اندازه شرکت،میزان بدهی به سرمایه،میزان سرمایه در گردش و نوع صنعت می تواند در انتخاب روش های حسابداری موثر باشد یا نه؟ و روش انتخابی چه تاثیری بر سود آوری داشته است.

   

   

  4-1 فرضیه های تحقیق

  استقرار و تبیین درست و گویای فرضیه آغاز راهی است که روش علمی نام گذاری شده است. فرضیه خود حاصل مطالعات و بررسیهای دقیق در یافته های پیشینیان است که مبانی نظری یک حوزه از علم را پی ریزی نموده اند. یکی از خصوصیات فرضیه توانایی پاسخی دوگانه از یک سوال است که به صورت فرضیه (H0) و فرضیه جایگزین (H1) بیان می شود. بنابراین می توان گفت که فرضیه چیزی است که محقق به دنبال آن می گردد و حدسی زیرکانه و علمی درباره پی آمد پژوهش می باشد (پاشا شریف ، 1387،ص87)[1].

  از آنجا که در این تحقیق هدف تعیین عوامل موثر بر انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا می باشد لذا فرضیه های تحقیق به صورت زیر بیان شده اند:

  فرضیه اندازه[2]:

  "روشهای حسابداری موجودی کالا با توجه به اندازه های متفاوت پذیرفته شده در بورس متفاوت است."

  فرضیه نسبت بدهی به سرمایه[3]:

  "بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا و نسبت بدهی به سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد."

   

  فرضیه سرمایه در گردش[4]:

  "بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا و سرمایه در گردش رابطه معنی داری وجود دارد."

  فرضیه نوع صنعت[5]:

  " روشهای حسابداری موجودی کالا با توجه به نوع صنعت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس متفاوت است."

  فرضیه مقایسه[6] :

  "بین انتخاب روش حسابداری موجودی مواد و کالا (FIFO) و سود آوری رابطه معنی داری وجود دارد."

   

  5-1 ضرورت انجام تحقیق

  یک بررسی درباره تحقیق بر گزارشگری مالی در صحنه بین الملل نشان می دهد که کارهای تحقیقی بسیاری در حال حاضر به کشورهای توسعه یافته اختصاص یافته و در کشورهای سوسیالیستی و در حال توسعه تحقیقات حسابداری کمتر صورت گرفته است (میک و سوداگاران،1990،ص 147)[7]. بنابراین آنها اظهار نمودند که ادبیات بیشتری درباره روشهای حسابداری و گزارشگری در کشورهای سوسیالیستی نسبت به کشورهای در حال توسعه وجود دارد. با بررسی به عمل آمده از تحقیقات حسابداری انجام شده در ایران،به این نتیجه رسیدیم که در مورد انتخاب های حسابداری هیچ تحقیقی انجام نشده،بنابراین نیاز به تحقیقاتی در این مقوله در کشور احساس می شود. این تحقیق می تواند نقطه شروعی برای تجزیه و تحلیل حسابداری مالی شرکت و نحوه گزارشگری در ایران بالاخص با جنبه ترجیحات مدیران در تغییر سیاستهای حسابداری شرکت باشد. همچنین چارچوبی برای تجزیه و تحلیل و توضیح انتخاب حسابداری موجودی کالا برای استفاده کنندگان متفاوت از اطلاعات حسابداری تهیه می کند.

  Abstract

  The present research work to determine the factors in choosing accounting methods Inventories Influence profit companies on the quality of its listed securities are.

  This thesis a framework for analysis of selected managers inventory accounting policy choice and the effect on profitability in the quality of listed companies, securities puts provides communication between company-specific characteristics such as size, proportion debt to capital, working capital and the type of industry and the accounting policies selected managers, and when the inventory increase / decrease earnings quality will be described.

  Results from analysis of the theories suggests that it is a choice between accounting methods and inventory size, debt to capital ratio and the amount of working capital, there is no significant relationship. The results also reflect the relationship between inventory and accounting choices is the type of industry, and ultimately between inventory accounting choices (FIFo) and there is no significant relationship profitability.

 • فهرست:

  چکیده.. 1

  مقدمه.. 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه.. 4

  2-1 تاریخچه مطالعاتی.. 5

  3-1 بیان مسئله.. 6

  4-1 فرضیه های تحقیق.. 7

  5-1 ضرورت انجام تحقیق.. 8

  6-1 اهداف تحقیق.. 8

  7-1 حدود مطالعاتی.. 10

  8-1 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات.. 10

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2 مقدمه.. 13

  2-2 روشهای حسابداری موجودی کالا.. 13

  1-2-2 روشهای ارزشیابی موجودی مواد و کالا.. 14

  3-2 عوامل موثر بر انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا   15

  4-2 فاکتورهای اقتصادی مورد انتظار برای تاثیر انتخاب روش های حسابداری  موجودی کالا در ایالات متحده.. 17

  1-4-2 محرک جریان نقدی (ذخیره مالیات) 17

  2-4-2 تئوری هزینه سیاسی.. 17

  3-4-2 اثر فرآیند سیاسی بر روی روش های حسابداری.. 19

  1-3-4-2 اثرات بحرانهای بالقوه.. 19

  2-3-4-2 قانون نرخ.. 20

  3-3-4-2 مالیاتها.. 21

  4-3-4-2 قراردادهای استقراض.. 22

  5-3-4-2نسبت های اهرمی(حسابداری و فعالیتهای اقتصادی) 25

  5-2 کیفیت سود حسابداری و موجودی کالا.. 27

  1-5-2 مفهوم سود از دیدگاه حسابداری.. 27

  2-5-2سودمندی ومربوط بودن سود حسابداری.. 27

  3-5-2محدودیت های سود حسابداری.. 29

  1-4-5-2مفهوم سود در گزارشگری مالی.. 30

  2-4-5-2مفاهیم سود در سطح ساختار.. 32

  3-4-5-2رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود.. 32

  4-4-5-2رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود.. 33

  5-4-5-2مفاهیم سود در سطح معانی.. 33

  6-4-5-2سود به عنوان معیار کارایی.. 33

  7-4-5-2سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی.. 34

  8-4-5-2مفاهیم سود در سطح عمل (رفتاری) 34

  9-4-5-2مفاهیم سود از دیدگاه رویکرد قراردادی.. 35

  5-5-2 مفهوم اقتصادی سود.. 35

  6-5-2 پیدایش نظریه کیفیت سود.. 36

  7-5-2 مفهوم کیفیت سود 37

  8-5-2 تحلیل کیفیت سود.. 40

  9-5-2 تحلیل بنیادی کیفیت سود.. 41

  10-5-2 واکنش سود.. 44

  6-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران.. 45

  7-2 تعریف بورس اوراق بهادار.. 48

  8-2 پیشینه تحقیق.. 49

  1-8-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور.. 49

  2-8-2 در داخل کشور: 59

  9-2 خلاصه فصل دوم.. 59

  فصل سوم: روش‌اجرای تحقیق

  1-3 مقدمه.. 61

  2-3 اهداف تحقیق.. 61

  3-3 تهیه وتنظیم فرضیه.. 62

  1-3-3 فرضیه اندازه.. 62

  2-3-3 فرضیه اهرم.. 62

  3-3-3 فرضیه سرمایه در گردش.. 63

  4-3-3 فرضیه طبقه بندی صنعت.. 63

  5-3-3 فرضیه مقایسه.. 64

  4-3مدل تحلیلی تحقیق.. 64

  5-3روش تحقیق.. 66

  6-3 شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 66

  1-6-3اندازه گیری متغیر وابسته.. 66

  2-6-3اندازه گیری متغیرهای مستقل.. 66

  7-3جامعه آماری و نمونه گیری.. 67

  8-3تعیین اندازه نمونه.. 67

  9-3آزمون فرضیه ها.. 68

  10-3خلاصه فصل.. 71

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  1-4 مقدمه‏.. 73

  2-4 آمار توصیفی.. 74

  3-4 رابطه بین اندازه شرکت و  روش حسابداری.. 75

  4-4 رابطه بین میانگین اهرم و روش حسابداری.. 77

  5-4 رابطه بین سرمایه در گردش و روش حسابداری.. 78

  6-4 رابطه بین نوع صنعت و روش حسابداری.. 80

  7-4 رابطه بین سودآوری و روش حسابداری.. 82

  8-4خلاصه نتیجه آزمون آماری.. 84

  9-4 خلاصه فصل.. 84

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  1-5 مقدمه.. 86

  2-5نتیجه گیری.. 86

  3-5پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 88

  4-5محدودیتهای تحقیق.. 88

  پیوست ها

  پیوست الف:جدول تحلیل واریانس.. 91

  پیوست ب: آزمون ناپارامتری کروسکال والیس.. 92

  پیوست ج :نمودار میانگین داده ها.. 93

  پیوست د : جدول تعداد نمونه های انتخابی به همراه صنایع مربوطه.. 95

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی.. 97

  منابع لاتین.. 98

  چکیده لاتین.. 103

   

   

  منبع:

  Ali, A. and P. Zarowin.(1992) "Permanent versus Transitory Components of Annual Earnings and Estimation Error in Earnings Response Coefficients." Journal of Accounting and Economics (June/September), pp. 249-262.

  American Institute of Certified Public Accountants. (1978), ”Commission on Auditors' Responsibilities:  Report, Conclusions, and Recommendations, New York, Commission on Auditors' Responsibilities.

  Ball, Ray and Phillip Brown. (1968),"An Empirical Evaluation of Accounting and Income Numbers." Journal of Accounting Research (Autumn), pp. 159-178.

  Barefield, Russell M. and Eugene E. Comisky.(1971),  "Depreciation Policy and the Behavior of Corporate Profits." Journal of Accounting Research 9 , pp. 351-358.

  Barron's. September 25, 1995. "New Accounting at Microsoft." p. 25.

  Beaver, W. (1989). “Financial Reporting: An Accounting Revolution”. 2nd edition. PrenticeHall.

  Beresford, Dennis. (1999), “It's Time to Simplify Accounting Standards." Journal of Accountancy (March), pp. 65-67.

  Bernard, Victor L.(1995)"The Feltham-Ohlson Framework: Implications for Empiricists." Contemporary Accounting Research 2 (Spring), pp. 733-747.

  Blasch, Doris M., Jerome Kelliher, and William J. Read. (1996) “The FASB and the IASC Redeliberate EPS." Journal of Accountancy (February), pp. 43-47.

  Bowen, Robert M., Eric W. Noreen, and John M. Lacey.(1981)  "Determinants of the Corporate Decision to Capitalize Interest." Journal of Accounting and Economics (August), pp. 151-179.

  Briance Mascarenhas.(1992), "Determinants of Accounting Change: an Industry Analysis of Depreciation Change." Journal of Accounting, Auditing and Finance 7 (Winter), pp. 1-21.  Donnelly, B. October 18.

  Bricker, Robert, Gary Previts, Thomas Robinson, and Stephen Young.(1995),"FinancialAnalyst Assessment of Company Earnings Quality." Journal of Accounting, Auditing,and Finance 10 (Summer), pp. 541-554.

  Bricker, Robert, Gary Previts, Thomas Robinson, and Stephen Young.(1995),  "FinancialAnalyst Assessment of Company Earnings Quality." Journal of Accounting, Auditing,and Finance 10 (Summer), pp. 541-554.

  Brown, L., George Foster, and Eric Noreen. (1985), "Security Analyst Multi-Year EarningsForecasts and the Capital Market." Studies in Accounting Research No. 21 ,American Accounting Association.

  Brown, L., George Foster, and Eric Noreen.(1985), "Security Analyst Multi-Year EarningsForecasts and the Capital Market." Studies in Accounting Research No. 21 , American Accounting Association.

  Bushman, Robert M. and Raffi J. Indjejikian. (1993), "Stewardship Value of 'Distorted' Accounting Disclosures." Accounting Review 68 (October), pp. 765-782.

  Bushman, Robert M. and Raffi J. Indjejikian.(1993)  "Stewardship Value of 'Distorted' Accounting Disclosures." Accounting Review 68 (October), pp. 765-782.

  Business Week. October 5, (1998). "Who Can You Trust?", pp. 133-162.  April 1, 2002. Restating the 90’s, p. 35.

  Business Week. October 5,(1998). "Who Can You Trust?", pp. 133-162.  April 1. Restating the 90’s”, p. 35

  Campbell, J.D.(1951),  "Straight-line Method of Depreciation." Accounting Review 26:1(January), pp. 40-42.

  Campbell, J.D.(1951),  "Straight-line Method of Depreciation." Accounting  Review 26:1(January), pp. 40-42.

  Cindy Durtschi, Baruch Lev, and Mark Trombley.(2001)  "Informed Trading by Institutions and Quality of Accounting Information."  Unpublished manuscript, revised March.

  Corporate Financial Reporting and Analysis: Text and Cases, 4th edition. Irwin/McGraw-Hill (New York).

  Dopuch, Nicholas and Morton Pincus.(1988), "Evidence on the Choice of Inventory Accounting Methods: LIFO versus FIFO." Journal of Accounting Research 26 (Spring), pp. 2859.

  Easton, Peter D.(1985),  "Accounting Earnings and Security Valuation: Empirical Evidence of the Fundamental Links." Journal of Accounting Research 23 (Supplement), pp. 5477.

  Edwards, Edgar O. and Phillip W. Bell, (1961). “The Theory and Measurement of Business Income”.  University of California Press.

  Feltham, Gerald A. and James A. Ohlson. (1999), “Residual Earnings Valuation With Risk and Stochastic Interest Rates." Accounting Review 74 (April), pp. 165-183.

  Feltham, Gerald A. and James A. Ohlson.(1995),  "Valuation and Clean Surplus Accounting for Operating and Financial Activities." Contemporary Accounting Research 11 (Spring), pp. 689-731.

  Frankel, Micah and Robert Trezevant.(1994),  "The Year-End LIFO Inventory Purchasing Decision: An Empirical Test." Accounting Review, 69:2 (April), pp. 382-398.

  Freeman, R. and S. Tse.(1992)  "A Nonlinear Model of Security Price Responses to Accounting Earnings." Journal of Accounting Research (Autumn), pp. 185-209.

  Ghicas, Dimitrios C. (1990), "Determinants of Actuarial Cost Method for Pension Accounting and Funding." Accounting Review 65 , pp. 384-405.

  Gordon, Myron J. (1964), "Postulates, Principles, and Research in Accounting." Accounting Review 39 (April), pp. 251-263. 

  Hagerman, R. and Mark Zmijewski. (1979), "Some Economic Determinants of Accounting Policy Choice." Journal of Accounting and Economics 1 , pp. 141-161.

  Harikumar, T. and Charles I. Harter. (1995), "Earnings Response Coefficient and Persistence:New Evidence Using Tobin's q as a Proxy for Persistence." Journal of Accounting,Auditing and Finance 10 (Spring), pp. 401-418. 

  Hawkins, David F. (1986). “Corporate Financial Reporting and Analysis”. Dow Jones-Irwin (Homewood, Ill.).Hawkins, David F.

  Healy, Paul.(1985),"The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions." Jounal of Accounting and Economics, 7:3 , pp. 85-107.

  Hepworth, Samuel R.(1953),  "Smoothing Periodic Income." Accounting Review 28:1 (January), pp. 32-39.

  Holdren, George C.(1964), "LIFO and Ratio Analysis." Accounting Review, 39:1 (January), pp. 70-85.

  Hughes, Patricia J., Eduardo S. Schwartz, and A.V. Thakor.(1994)  "Continuous Signaling Within Partitions: Capital Structure and the FIFO/LIFO Choice." Journal of Accounting, Auditing and Finance 9 (Winter), pp. 1-19.

  Hunt, Herbert G., III. (1985), "Potential Determinants of Corporate Inventory Accounting Decisions." Journal of Accounting Research (Autumn), pp. 448-467.

  Imhoff Jr., Eugene A. and Gerald J. Lobo. (1992), "The Effect of Ex Ante Earnings Uncertainty on Earnings Response Coefficients." Accounting Review 67 (April), pp. 427-439.

  Jaenicke, Henry R. (1962) "Management's Choice to Purchase or Pool." Accounting Review 37:4 (October 1962), pp. 758-765. 

  Johnson, W. Bruce and Ramachandran Ramanan. (1988), "Notes: Discretionary Accounting Changes from 'Successful Effects' to 'Full Cost' Methods: 1970-1976." Accounting Review (January 1988), pp. 96-110.

  Kormendi, R. and R. Lipe. (1987), "Earnings Innovations, Earnings Persistence, and Stock Returns." Journal of Business (July), pp. 323-345.

  R. Lambert, and D. Morse.(1980) "The Information Content of Security Prices." Journal of Accounting and Economics (March), pp. 3-28. 

  S. Ryan. (1987) "The Information Content of Security Prices: A Second Look." Journal of Accounting and Economics (July), pp. 139-158.

   

   

  منابع فارسی

   

  آذر، ع، و منصور مومنی،1388، "آمار و کاربرد آن در مدیریت"، جلد دوم، انتشارات سمت، چاپ اول.

  اسماعیلی، ش،  1385  ، "رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی

  بزرگ اصل، م،1387، "نقش قراردادهای استقراض،طرح های پاداش و فرآیند سیاسی در انتخاب خط مشی حسابداری"،فصلنامه علمی پژوهشی بررسیهای حسابداری.

  پورآذرسا، س.ه، 1384، "تحقیق اثباتی در حسابداری"، فصلنامه علمی و پژوهشی بررسیهای حسابداری، چاپ اول.

  خاکی، غ، ر،1387 ،"روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی"، انتشارات بازتاب، چاپ هشتم .

  ریاحی بلکوئی ، ا ، ترجمه علی پارسائیان ، 1381 ،" تئوری های حسابداری" ، تهران ، دفترپژوهش های فرهنگی

  ظریف فر ، ا .  و امیر ناظمی  ، 1383 ،" بررسی نقش سود حسابداری وجریان های نقدی درسنجش عملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران" ، بررسی های حسابداری وحسابرسی ، شماره 37

  مدرس، ا، و فرهاد عبدا... زاده،1387، " مدیریت مالی"،چاپ و نقش بازرگان، چاپ اول.


موضوع پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روش های حسابداری موجودی مواد و کالا و تاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, نمونه پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روش های حسابداری موجودی مواد و کالا و تاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, جستجوی پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روش های حسابداری موجودی مواد و کالا و تاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, فایل Word پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روش های حسابداری موجودی مواد و کالا و تاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, دانلود پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روش های حسابداری موجودی مواد و کالا و تاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, فایل PDF پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روش های حسابداری موجودی مواد و کالا و تاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, تحقیق در مورد پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روش های حسابداری موجودی مواد و کالا و تاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, مقاله در مورد پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روش های حسابداری موجودی مواد و کالا و تاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, پروژه در مورد پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روش های حسابداری موجودی مواد و کالا و تاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, پروپوزال در مورد پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روش های حسابداری موجودی مواد و کالا و تاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, تز دکترا در مورد پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روش های حسابداری موجودی مواد و کالا و تاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روش های حسابداری موجودی مواد و کالا و تاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روش های حسابداری موجودی مواد و کالا و تاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, پروژه درباره پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روش های حسابداری موجودی مواد و کالا و تاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, گزارش سمینار در مورد پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روش های حسابداری موجودی مواد و کالا و تاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روش های حسابداری موجودی مواد و کالا و تاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روش های حسابداری موجودی مواد و کالا و تاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روش های حسابداری موجودی مواد و کالا و تاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, رساله دکترا در مورد پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روش های حسابداری موجودی مواد و کالا و تاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. این پایان نامه یک چارچوب برای تجزیه و تحلیل انتخاب مدیران از سیاست حسابداری موجودی کالا و تاثیری که این انتخاب ها بر کیفیت سود آوری در شرکت های ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی چکیده هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه درگردش بر عملکرد مالی شامل بازده دارایی­ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1388 تا 1391 می­باشد. جامعۀ آماری آن کلیه شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...

 چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چک‍یده تعیین عملکرد واحد تجاری با استفاده از تعداد محدودی از نسبت های مالی یک مسئله جالب و چالش برانگیز برای اکثر محققان بوده است. تشخیص فاکتورهایی که می تواند به درستی عملکرد واحد تجاری را پیش بینی کند برای هر تصمیم‌گیرنده بسیار جالب است. در سال های اخیر برای شناسایی چنیین فاکتور هایی، بیشتر از تحلیل‌های سنتی استفاده شده است. ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی- گرایش مالی چکیده: هدف این پژوهش، بررسی نقش اقلام تعهدی در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی شرکت‌ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386 تا ...

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A.» رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده: مدیریت سرمایه در گردش نقش مهمی را در عملکرد بهتر شرکت‌ها بازی می‌کند. لذا تعیین سیاست‌های مناسب در این جهت می‌تواند تأثیر بیشتر و بسزائی داشته باشد. چراکه هرچه عملکرد شرکت‌ها بهتر گردد ارزش آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. از این رو می‌تواند گفت ثروت سهامداران نیز افزایش پیدا خواهد کرد. تحقیق ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: در این مقاله به دنبال پیش بینی و ارائه راهکاری برای یافتن ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران هستیم. مبنای پیش بینی های انجام شده در این پژوهش اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده است. داده های مورد استفاده نیز داده های بین سال های 1382 الی 1387 است. پس از انجام محاسبه های لازم با ...

چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده در بو

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش مالی چکیده: پیشرفت تکنولوژی در دهه‌های اخیر، باعث تحول عظیمی در همه جنبه‌های زندگی بشر و منجر به حرکت به سمت اقتصاد دانش‌محور شده‌ است. با گسترش شرکت‌ها و تئوری نمایندگی، موضوع حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‌های اساسی تجارت تبدیل شده که روز به روز توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند. یکی از روش‌های حاکمیت شرکتی تعیین نوع ساختار مالکیت و ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی چکیده عنوان پایان‎نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران این تحقیق به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است .به این منظور تعداد 59 شرکت در طی دوره زمانی 1386-1390 انتخاب گردید. در این ...

ثبت سفارش