پایان نامه ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word 1 MB 32382 197
1389 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۶۹,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
   گرایش: حسابداری

  چکیده:

  این پژوهش روابط موجود در میان حسابداری محافظه کارانه و ریسک ورشکستگی را مورد بررسی قرار می دهد، که محافظه کاری سبب افزایش اموال و پول نقد و ورشکستگی به عنوان شرایطی که در آن پول نقد به میزان کافی وجود ندارد.تبعیت می کند، بنابراین تئوری حسابداری حاکی از وجود رابطه بین این دو مقوله است. در این پژوهش از طبقه بندی محافظه کاری مشروط و نامشروط و از مدل پیش بینی ورشکستگی زاوگین و آلتمن که طیفی از احتمال ورشکستگی را ارائه می دهند استفاده شده است. جهت بررسی رابطه در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1388-1379 جامعه مطالعاتی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک شرکت هایی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش ما را فراهم نکردند حذف و تعداد 76 شرکت انتخاب شوند. پس متغیر های پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزار های رهاورد نوین، برای محاسبه متغیر های پژوهش از نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفتند. از تحقیق این نتایج حاصل شد فرضیه اصلی اول: بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورکستگی طبق مدل آلتمن در بازار سرمایه ایران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به تقسیم محافظه کاری به مشروط، مولفه های آماری به دست آمده از آزمون های آماری مربوط به متغیر های این فرضیه نشان می دهد که متغیر ها دارای ارتباط خطی و معکوس با یکدیگر هستند. در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین محافظه کاری مشروط و نامشروط و ریسک ورشکستگی تایید می گردد. فرضیه اصلی دوم: بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی طبق زاوگین در بازار سرمایه ایران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به سنجش محافظه کاری از طریق تقسیم بین محافظه کاری مشروط ونامشروط، مولفه های آماری به دست آمده از آزمون های آماری مربوط به متغیر های این فرضیه نشان می دهد که محافظه کاری مشروط و نامشروط با ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین دارای ارتباط خطی و معکوس هستند. در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین متغیر ها تایید می گردد. نتایج مقایسه ای حاصل از دو فرضیه اصل پژوهش نیز حاکی از این مهم است که رابطه بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی طبق دو مدل آلتمن و زاوگین قوی تر از رابطه بین محافظه کاری نامشروط و این دو مدل می باشد. نتایج به دست آمده در این پژوهش با سایر تحقیقات جهانی به خصوص نتایج تحقیق فرانک و همکاران (2010) مطابقت کاملی را نشان می دهد و می تواند کلیه گروه های ذی نفع درون سازمانی و برون سازمانی را در اتخاذ تصمیمات خود یاری کند.

  واژه های کلیدی: محافظه کاری حسابداری، محافظه کاری مشروط، محافظه کاری نامشروط، ریسک ورشکستگی، مدل آلتمن، مدل زاوگین

   

   

  مقدمه:

  امروزه پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روز افزون موسسات دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است. از سوی دیگر مالکین، سرمایه گذاران، شرکای تجاری و بستانکاران با تکیه بر گزارش های مالی شرکت ها به ارزیابی موفقیت یک شرکت و گرایش آن به ورشکستگی علاقمند هستند. در تصمیم گیری های مالی سرمایه گذاران و بستانکاران در مورد یک موسسه صورت های مالی نقش اساسی را بازی می کنند. صورت های مالی بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند. هدف های گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی را تشکیل می دهند، از ویژگی های معینی برخوردار باشند. در مفاهیم گزارشگری ایران از ویژگی ها با عنوان خصوصیات کیفی یاد شده است، یکی از این خصوصیات کیفی محافظه کاری است. محافظه کاری حسابداری از افزایش اموال و پول نقد ورشکستگی به عنوان شرایطی که پول نقد به میزان کافی وجود ندارد تبعیت می کند پس باتوجه به ارتباطات میان محاظه کاری و ریسک ورشکستگی، اعمال محافظه کاری با افزایش وجوه نقد در دسترس و به جریان انداختن آن توسط شرکت هایی که در محدوده فشار مالی هستند، باعث می شود که این شرکت ها ریس ورشکستگی پایین تری داشته باشند براساس این موضوع محافظه کاری غالبا با ریسک ورشکستگی ارتباط منفی دارد، مهمترین هدف مطالعه حاضر تعیین تئوریک شاخص های سنجش محافظه کاری، آزمون این شاخصه ها و ارائه شواهد لازم به منظور کمک به فعالان بازار سرمایه ایران، برای اتخاذ تصمیمات منطقی در فرایند مدیریت و سرمایه گذاری است.

  1 مقدمه

  سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین تامین کنندگان منابع شرکت ها خواهان اطلاعات کامل و درست از شرکت ها هستند، در بازارهای کارای سرمایه چنین فرض می شود که کلیه اطلاعات موجود به سرعت به وسیله افراد جذب شده و اثرات آن در قیمت اوراق بهادار منعکس می شود. یعنی قضاوت افراد و تصمیم های آنان در قیمت های اوراق بهادارتجسم می یابد. اطلاعات حسابداری در صورت های مالی متجلی می گردد، سرمایه گذاران همیشه به طور ثابت و یکنواخت از اطلاعات حسابداری استفاده می کنند بدون آن که این اطلاعات را از نظر تغییرات انجام شده در روش های حسابداری تعدیل کنند و یا به نحوه محاسبه آن توجهی داشته باشند (هنریکسون، 1982، ص15)[1]  از جمله مهمترین اطلاعات حسابداری، صورت سود و زیان است، سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود خالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان معطوف می کنند.سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری که این قدر مورد توجه و تاکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است، تحت تاثیر رویه های حسابداری که مدیریت انتخاب کرده محاسبه می گردد. امکان انتخاب رویه های حسابداری به مدیریت فرصت می دهد تا در مورد زمان شناخت و اندازه گیری هزینه ها و درآمد تصمیم گیری کند. مدیریت انگیزه دارد با به کارگیری رویه های غیره محافظه کاراند حسابداری، رشد سود شرکت را ثبات بخشد. این امر باعث افزایش انتظار سهام داران در سنوات آتی می گردد (واتز، 2003، ص 301- 287) [2].

  توجه به این نکته از سوی مدیران شرکت ها و تصمیمات سرمایه گذاران موثر است. وجود اطلاعات محرمانه مدیران و عدم دقت در اطلاعات گزارش شده باعث افزایش ریسک اطلاعات خواهد شد (همان منبع، ص967)[3].

  احتمال ورشکستگی تحت تاثیر ریسک اطلاعات قرار دارد. دیسک اطلاعات بستگی به میزان اطلاعات محرمانه و عدم دقت اطلاعات عمومی ارائه شده دارد.

  هرچه میزان اطلاعات نا متقارن بیشتر و دقت اطلاعات ارائه شده کمتر باشد، ریسک ورشکستگی بیشتر خواهد بود (واتز، 2003، ص 1010) [4].

  برای اینکه سود گزارش شده بتواند در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت به استفاده کنندگان کمک کند و سرمایه گذاران با اتکا به اطلاعات سود، تصمیم های درست اتخاذ کنند ارائه اطلاعات باید به نحوی باشدکه ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن کند و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی توان سود آوری موثر باشد، بنابراین علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاران جهت اطمینان از تداوم فعالیت شرکت مهم است و بر تصمیم گیری آنان موثر است، ویژگی های کیفی سود نیز به عنوان یکی از ابعاد اطلاعات سود مورد توجه خاص سرمایه گذاران است (فرانسیس و همکاران، 2002، ص 967) [5].

  در این فصل ابتدا مقدمه در رابطه با محافظه کاری ارائه شده و سپس به ارائه و توضیح در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته شده است و در ادامه فرضیه های تحقیق و قلمرو تحقیق مشخص و پس از آن واژه ها و اصطلاحات تحقیق توضیح داده می شود.

  محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری سالهاست که مورد استفاده حسابداران قرار دارد و علیرغم انتقاد های فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. اصل محافظه کاری موجب می شود تا از میان روش های مختلف، روشی اعمال گردد که حداقل اثر فزاینده را بر سود خالص و جمع دارایی های شرکت داشته باشد. به عبارت دیگر بر اساس این اصل، شرکت نباید از روش هایی استفاده کند که درآمد ها و دارایی های خود را بیش از واقع هزینه ها و بدهی های خود را کمتر از واقع نشان دهد(واتز، 2003، ص53)[6]

  Abstract:

  This research studying the relationship among conservatism accounting and bankruptcy risk. That conservatism lead to the properties and cash increasing , and bankruptcy imitating as a condition that there isn’t enough cash. So , accounting theory indicating the relationship between this two topics. This research is uses the conditional and unconditional conservatism classification and from Zavgin and Altman bankruptcy anticipation model that present a vast spectrum of bankruptcy. For studying the relation in condition of Iran capital market during the period of 1379-1380 , the perusal community , including accepted companies in stock exchange market that by using the systematic ommition method , the companies that don’t prepare the needed information of our study , is omitted and 76 company is elected. Thus , the variable of study were recognized and for analysing the information of obtained data from Rahavard Novin software. For counting variables of research , is used for Excel software. This data analysed for testing hypothesis by Spss software by assisting descriptive and infrencive statistic like correlation analysis. These results obtained from the research: the first basic hypothesis: there is a virtuallity relationship among accounting conservatism and bankruptcy risk in conformity with Altman division of conservatism to conditional , the obtained statistic compiles , from statistic tests related to variables have streak and reversed relation with each other. Consequently the supposition of streak relationship among conditional and unconditional conservatism and bankruptcy risk is confirmed. –The second basic hypothesis: there is a virtually relationship among conservatism and bankruptcy risk in conformity with Zavgin model in Iran capital market. With due attention to conservatism deliberation by division on conditional and unconditional conservatism , the obtained statistic compiles from statistic test related to variables of this hypothesis shows that the conditional and unconditional conservatism and bankruptcy risk have streak and reversed relation in conformity with Zavgin model. Consequently the supposition of streak relationship among variables is confirmed. The compared. Results of these two basic hypothesis research indicating that the relationship among conditional conservatism and bank ruptcy risk in conformity with altman and zovgin model, is stronger than relationship among unconditional conservatism and these two models.

  The obtained results in this search shows a complete conformity with other word wide researches,specially the results of the research of frunk and colleagues shows a complete conformity and can assist all the inner and out structural beneficiary groups to adopt its decisions.

  Key words: accounting conservatism-conditional  conservatism-unconditional conservatism-bankruptcy risk-Altman model-zavgin model 

   

 • فهرست:

  چکیده: 1

  مقدمه: 3

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه. 5

  2-1 تاریخچه مطالعاتی. 7

  3-1 بیان مسئله. 9

  4-1. چهار چوب نظری تحقیق. 11

  5-1. فرضیه های تحقیق. 12

  6-1. اهمیت و ضرورت تحقیق. 12

  7-1. اهداف تحقیق. 13

  8-1. حدود  مطالعاتی. 14

  1-8-1 قلمرو مکانی. 14

  2-8-1 قلمرو زمانی. 14

  3-8-1 قلمرو موضوعی. 14

  9-1. تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی. 14

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2 بخش اول : مبانی نظری. 17

  1-1-2  مقدمه. 17

  2-1-2. تعریف محافظه کاری. 17

  3-1-2 . احتیاط. 20

  4-1-2. معیارهای ارزیابی محافظه کاری. 20

  1-4-1-2. معیارهای خالص دارایی ها. 21

  2-4-1- 2.  معیارهای سود و اقلام تعهدی. 21

  3-1-4-2.  معیارهای رابطه سود و بازده سهام. 22

  5-1-2. تقسیم انواع محافظه کاری. 22

  1-5-1-2. محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده) 23

  2-5-1-2. محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای- محافظه کاری آینده نگر) 23

  6-1-2 روش های اندازه گیری محافظه کاری: 24

  1-6-1-2 روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط. 24

  2-6-1-2. روش های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط. 26

  7-1-2. تعریف ورشکستگی. 28

  8-1-2 بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها. 29

  9-1-2 بررسی قانون ورشکستگی ایران. 30

  10-1-2  دلایل ورشکستگی. 31

  1-10-1-2 دلایل درون سازمانی. 31

  11-1-2  مراحل ورشکستگی : 33

  1-11-1-2 دوره نهفتگی. 33

  2-11-1-2 دوره کسری وجوه نقد. 34

  3-11-1-2  دوره نبود توان پرداخت دیون کامل : 34

  12-1-2  ورشکستگی از نظر حقوقی: 35

  13-1-2 بررسی استانداردهای موضوعه توسط مراجع حرفه‌ای مختلف در مورد تداوم فعالیت: 35

  14-1-2 شیوه‌های ارزیابی تداوم فعالیت. 36

  1-14-1-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت: 36

  2-14-1-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از گزارش حسابرسان: 37

  15-1-2  استانداردهای حسابرسی مربوط به تداوم فعالیت. 38

  16-1-2 پیش بینی ورشکستگی شرکت‌های کوچک و کاربرد شاخص‌های غیرمالی. 40

  1-16-1-2 پیش‌بینی. 42

  17-1-2 کاربرد نسبت‌های مالی. 43

  18-1-2 انواع مدل‌های توانمندی مالی. 44

  2-18-2 روش تجزیه و تحلیل نسبتها: 45

  19-1-2 مدل‌های چند متغیره برای پیش‌بینی ورشکستگی. 46

  20-1-2 اشکالات مدل ممیزی تجزیه و تحلیل متمایز کننده. 46

  21-1-2مدل‌های احتمال شرطی. 47

  22-1-2 مشکلات مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی: 48

  23-1-2 توسعه مدل‌های پیشین پیش‌بینی توانمندی مالی. 49

  24-1-2 مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی. 51

  1-24-1-2 مدل ویلیام بیور (1966) 52

  2-24-1-2 مدل آلتمن (1968) 53

  3-24-1-2 مدل اسپرین گیت (1978) 56

  4-24-1-2 مدل اوهلسون  (1980) مدل احتمال شرطی. 57

  5-24-1-2 مدل زمیجوسکی  (1984) 58

  6-24-1-2  مدل فالمر (1984) 58

  7-24-1-2 مدل سی اسکوار  (1987) 59

  8-24-1-2 مدل گرایس (1998) 60

  9-24-1-2 ارزیابی مدل زاوگین برای رتبه‌بندی مالی شرکت‌ها. 62

  2-2 بخش دوم :پیشینه تحقیق. 68

  1-2-2 پیشینه تحقیقات انجام شده خارج ازکشور. 69

  2-2-2 پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران. 77

  3-2-2 پژوهش های انجام شده در زمینه ورشکستگی در ایران. 78

  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

  1-3 مقدمه. 81

  2-3 روش تحقیق. 81

  3-3 جامعه  ونمونه آماری. 82

  5-3 روش های جمع آوری اطلاعات. 83

  6-3 روش تحقیق. 83

  7-3 مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های تحقیق. 84

  8-3 متغیر های تحقیق. 84

  1-8-3 متغیر مستقل. 84

  2-8-3 متغیر وابسته. 85

  9-3 روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات. 86

  1-9-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. 87

  10-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش. 93

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  1-4 مقدمه‏. 95

  2-4.  شاخص های توصیفی متغیرها. 95

  3-4. روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق. 97

  4-4.  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 98

  1-4-4. بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 99

  2-4- 4. خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود  100

  1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 100

  1-1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی الف: 100

  2-1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ب: 104

  2-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم : 108

  1-2-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی الف: 109

  2-2-2-4-4.تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ب: 112

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  1-5 مقدمه. 119

  2-5. نتایج فرضیه اصلی اول. 119

  1-2-5. نتایج فرضیه فرعی الف. 119

  2-2-5- نتایج فرضیه فرعی ب. 120

  3-5. نتایج فرضیه اصلی دوم. 120

  1-3-5. نتایج فرضیه فرعی الف. 120

  2-3-5. نتایج فرضیه فرعی ب. 121

  4-5.  نتیجه گیری کلی تحقیق. 122

  5-5.  پیشنهادات. 122

  1-5-5.  پیشنهاد بر مبنای فرضیه های پژوهش. 122

  2-5-5.  پیشنهاد برای پژوهش های آتی: 123

  6-5 محدودیت های تحقیق. 123

  پیوست ها

  فهرست شرکت ها. 126

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی: 128

  منابع لاتین: 130

  چکیده لاتین. 132

   

  منبع:

   

  منابع فارسی:

  آذر، ع. و منصور مؤمنی،1385، "آمار و کاربرد آن در مدیریت"، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ نهم، تهران،ص 182-15.

  اکبری، ف،1378،" تجزیه و تحلیل صورت های مالی،سازمان حسابرسی"، نشریه 129

  بنی مهد ،ب و تهمینه باغبانی ،1388، " اثر محافظه کاری حسابداری"، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت ها فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی شماره 58 صص70- 53

  جاجیها، ز ،1384، "مجله حسابرسی". انتشارات نگاه، چاپ دوم، ص85

  جعفری ،خ ،1387، " کاربرد مدل زاوگین برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورش اوراق بهادار تهران" رساله کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

  خاکی، غ،ر، 1375، "روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی"، انتشارات بازتاب، چاپ هشتم، ص429-1.

  خورشیدی ،م و حمید قریشی،1381،"مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته"، انتشارات نشر آگاه ،چاپ دوم، ص254.

  دلاور، ع،1374،"مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی"،انتشارات رشد تهران.

  رسول زاده، م ،1378، "بررسی کاربرد الگوی آلتمن برای تعیین وضعیت ورشکستگی صنایع فلزات اساسی"، پایان نامه تحصیلی دانشگاه آزاد تهران مرکز

  رهنمای رود پشتی، م،1388،" بررسی الگوی آلتمن برای پیش بینی ورشکستگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،  دانشگاه آزاد تهران مرکز.

  سرمد، ز.  و همکاران،1381، "روش تحقیق در علوم رفتاری"، تهران ، نشر آگاه.

  سلیمانی امیری، غ،ر ، 1381،" بررسی پیش بینی کننده ورشکستگی در شرایط تهران"، ص 280

  صفری، ع، 1381،"ارتباط نسبتهای مالی و تداوم فعالیت شرکتها"، پایان‌نامه تحصیلی، دانشگاه علامه طباطبایی

  فغانی‌نرم، م،1380،" ارتباط بین نسبتهای مالی و پیش‌بینی ورشکستگی"، پایان‌نامه تحصیلی، دانشگاه علامه طباطبایی.

  کردستانی ، ا، 1387،" محافظه کاری در گزارش گری مالی:" بررسی رابطه عدم تقارن زمانی سود و دانشگاه امام خمینی، پایان نامه کارشناسی ارشد، به عنوان دو معیار ارزیابی محافظه کاری MTB

  کمیته فنی سازمان حسابرسی، استاندارد های بین المللی، نشریه 88 سازمان حسابرسی، ص 36-20.

  کمیته فنی سازمان حسابرسی، سال (1381)، ص 481

  کمیته فنی سازمان حسابرسی، نشریه 124 سازمان حسابرسی، استاندارد شماره 57.

  گروه مولفین سازمان بورس اوراق بهادار تهران، چاپ نخست، (1378)، صص 70-63

  مرکز تخصصی حسابداری و حسابرسی، سال 1385، ص 49

  مشایخی، ب، مهدی محمد آبادی و رضا حصارزاده ، 1388، " تاثیر محافظه کاری حسابداری بر پایداری و توزیع سود " فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی شماره 56 صص 124-107

  معتمدالشریعتی، س، ن ،1380،" تأثیر تجربه بر استفاده از شواهد نامربوط در قضاوت حسابرسان از تداوم فعالیت"، پایان‌نامه تحصیلی، دانشگاه علامه طباطبایی.

  منصفی، ی ،1384، "بررسی کاربردی مدلهای پیش بینی ورشکستگی zmigeski, shirata  در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران"،دانشگاه آزاد  تهران مرکز

  منصور ، ج ، سال 1379 ، "مجموعه قوانین تحارت" ، تهران ، انتشارات دیدار

  هیات استاندارد های حسابداری مالی 1980

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع لاتین:

  Accounting Horizons,( 2003),” research opportunities”, 287-301

  Ahmed, A. and Duellman, S., ,(2007), "Accounting Conservatism and Board of Director"

  Ahmed,A.S., and Duellman, S., ,(2005), "Evidence on the role of accounting conservatism in corporate governance", On line.

  Altman, E., ,(1968),." Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy". Journal of finance 23, 589-609

  Basu, S. ,(1997)," The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings", Journal of Accounting and Economics, 24, pp. 337 

  Brian N.Gibson, ,(1998), ".Bankruptcy prediction":The Hidden impact of derivatives. April 15Acct.5341.pp 2-6.

  Characteristics: An Empirical Analysis. Journal of Accounting and Economics

  Francis, J., R. LaFond, P. Olsson, and K. Schipper. ,(2004), Cost of equity and earnings attributes".

  Gary C. Biddle, Mary L. Ma*, Frank M. Song, (2010),  “Accounting Conservatism and Bankruptcy Risk ". Faculty of Business and EconomicsThe University of Hong Kong

  Givoly, D. and Hayn, C. ,(2000), "The changing time-series properties of"

  Givoly, D., C. K. Hayn, and A. Natarajan,(2007), "Measuring reportingconservatism". The Accounting Review 82 (1),: 65-106.

  Guay, W. and Verrecchia, R.E. ,(2007),” Conservative disclosure". Working paper, University of Pennsylvania.

  Hendriksen, E. S. ,(1982), "Accounting Theory, 4th ed., Homewood:" Irwin Watts, R.L., ,(2003), b, Conservatism in accounting Part II: evidence and

  LaFond, R. and Watts, R., ,(2006), " The Information Role of ConservativeFinancial Statements. On line".

  Lara, Juan Manuel Garcia, Osma, Beatriz Garcia Penalva, Fernando, ,(2007),, "Cost of Equity and Accounting Conservatism", IESE Business School, University of Navarra.

  Newton G.W. ,(1998),"Bankruptency accounting practice and procedure"; l : wiley , 21-41

  Ohelson, J.A., ,(1968), " Financial Ratios, Discriminant Analaysis and the prediction of Corporate Bankgruptcy". Journal of Finance 23,589-609.

  Penman, S. H. and Zhang, X-J. ,(2002), "Accounting conservatism and the quality of earnings and stock returns", The Accounting Review, 77(April),, pp. 237-264

  Pope, P.F. and M. Walker. ,(1999), " International differences in the timeliness, conservatism and classification ofne earnings". Journal of Accounting Research, 37 ,(Supplement): 53-99.

  Qiang, X. ,(2007), "The effects of contracting, litigation", regulation, and tax

  Qiang, X., ,(2008), "The Information Role of Unconditional and conditional Conservatism". Working paper, Xiamen University.

  Ryan, S. ,(2006), "Identifying conditional conservatism". European

  Watts R. L. , Zimmerman, J. L. ,(1979), "The demand for and supply of accounting theories the market for excuses", The Accounting Review, 54(2), pp. 273-305.

  Watts, R.L.,) 2003b(, "Conservatism in accounting Part II": evidence and

  Zhang, J., ,(2008), "The Contracting Benefits of Accounting Conservatism to Lenders"Zmijewski, M.E., ,(1984), " Methodological issues related to the estimation of financial distress prediction Models". Journal of Accounting Research 22, 59-82.


موضوع پایان نامه ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, نمونه پایان نامه ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, جستجوی پایان نامه ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, فایل Word پایان نامه ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, دانلود پایان نامه ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, فایل PDF پایان نامه ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق در مورد پایان نامه ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه در مورد پایان نامه ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش از محافظه کاری در گزارشگری مالی به عنوان متغیر مستقل و از 13 شاخص نقدشوندگی سهام شامل تعداد روزهای معاملاتی سهام، تعداد دفعات معامله سهام ، حجم معاملات سهام ، ارزش معاملات سهام ، درصد سهام شناور آزاد سهام ، گردش سهام، گردش ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی موضوع: بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت چکیده هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر در مدیریت شعب ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری گرایش: حسابداری چکیده در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین اجتناب با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 140 شرکت طی دوره زمانی1381 لغایت1390 بوده است. در این تحقیق رابطه اجتناب مالیاتی از طریق اثر سه عامل نرخ موثر مالیاتی نقدی، نرخ موثر مالیاتی نقدی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) رشته:حسابداری چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی از دید ذینفعان بسیار حائز اهمیت می باشد از طرفی دیگر محافطه کاری نیز یکی از مفاهیم کیفی در گزارشگری مالی می باشد ممکن است این وی‍ژگی کیفی از سوی مدیر تغییر کند. بر همین اساس در این پژوهش به تاثیر عملکرد مدیریتی و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: حسابداری چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ): بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان موضوع تحقیق حاضر تعیین شد. به این منظور با تبعیت از مدلهای رگرسیونی هوی و همکاران (2013) ، رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. این پایان نامه یک چارچوب برای تجزیه و تحلیل انتخاب مدیران از سیاست حسابداری موجودی کالا و تاثیری که این انتخاب ها بر کیفیت سود آوری در شرکت های ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده: کسب بازدهی مازاد بر بازدهی بازار با درنظر گرفتن سایر شرایط مانند ریسک یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در تصمیم­گیری ها و برنامه­ریزی­های مالی می­باشد. در واقع حداکثرکردن سود و بازده سهامداران با مدیریت بر منابع و مصارف و با اجرای سیاست­های صحیح از وظایف و اهداف مدیریت مالی می­باشد. در این تحقیق تأثیر متغیرهای ...

چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده در بو

 چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرفرصتهای رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 129 شرکت می باشد. ...

ثبت سفارش