پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و آسکوربات برخی سبزیجات

word 477 KB 32392 71
1393 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
قیمت قبل:۶۲,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M .Sc »

  گرایش : علوم و صنایع غذایی

  چکیده

   

  برای انجام این تحقیق نمونه هایی از گونه های اسفناج(دامغان)،گوجه فرنگی (دزفول)،کاهو(ورامین)،کرفس (تهران) ،کدو سبز(گرگان)،بادمجان(قصرشیرین) درخرداد 1393 از بازار دامغان خریداری شد.غلظت نیترات،نیتریت و اسید آسکوربیک  در قسمتهای خوراکی هر یک از نمونه ها اندازه گیری شد. روی هر نمونه سه بار آزمایش تکرار شد. با توجه به این طرح آزمایش از روش تجزیه و تحلیل چند متغیره (Univariate Analysis) و سپس آزمون دانکن به کمک نرم افزار SPSS ورژن 21 استفاده گردید تا هم اثرات تکی متغیرهای مستقل و هم اثرات تقابلی آنها بر متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گیرد.  در کل میزان اسید اسکوربیک در طی زمان کاهش یافت ولی در نیترات ونیتریت روند خاصی مشاهده نگردید ولی از رگرسیون میان هر سه نمک نتیجه گیری گردید کاهش میزان اسید اسکوربیک با افزایش نیتریت همراه است.کمترن میزان اسید اسکوربیک مربوط به کرفس بود و بیشترین مقدار اسید اسکوربیک را کاهو داشت.  نیترات در اسفناج از دیگر سبزیجات بیشتر و افت ان نیز بیشتر بود کمترین میزان نیترات در گوجه فرنگی بود. بیشترین مقدار نیتریت در گوجه فرنگی و کمترین مقدار در بادمجان مشاهده گردید. بخار پز کردن مقدار اسید اسکوربیک را کاهش داد ولی در نیترات و نیتریت روند خاصی دیده نشد.

   

  واژگان کلیدی: اسید آسکوربیک؛سبزیجات ؛نیترات و نیتریت

   

   

       فصل اول

  مقدمه

   

  1-1- پیش گفتار

  امروزه به دلیل استفاده بیش از حد کود های شیمیایی حاوی ازت برای تسریع رشد رویشی‏، بسیاری از سبزیها مخصوصاَ سبزیهای برگی دارای درصد بالایی نیترات هستند که در بسیاری از موارد از استانداردهای تعیین شده بیشتر است. البته نیترات (NO3)  خودش یک ماده سمی برای انسان محسوب نمی شود ولی نیتریت (NO2) حاصل از احیاء آن می تواند با آمین ها ترکیب شده و تشکیل نیتروزآمین را بدهد که یک  ماده سرطانزا برای بدن محسوب می شود (طباطبائی، 1384).

  عمده نیترات مصرفی انسان، از راه آب آشامیدنی، گوشت های فرآوری شده و سبزیجات وارد بدن انسان می گردد و در این بین، سبزی های مصرفی، عمده نیترات ورودی به بدن را تامین می کنند . (کراس و همکاران 1992). نیتریت سدیم افزودنی غذایی است که بعنوان یک نگهدارنده بکار می رود ( آژانس مواد سمی و اداره ثبت بیماریها،[1]2001؛سازمان سلامت جهانی[2]،2006 ) از طریق آب نوشیدنی آلوده وغذاهای حاوی نگهدارنده ها مخصوصاگوشت عمل آوری شده مانند هات داگ ها وگوشت های فوری دریافت می شود (آژانس مواد سمی و اداره ثبت بیماریها،2001؛رینیک وهمکاران[3]،2005  ).

   

   برخی اوقات هنگام نگهداری سبزیجات در انبار و یا انجام عملیات بر روی آنها نیترات تبدیل به نیتریت شده و در افرادی که با غذاهای حاوی نیتریت تغذیه می شوند خطر ابتلا به مت هموگلوبینا[4] وجود دارد (کاشی، 1363) همچنین در سبزیهای کنسرو شده مقدار زیاد نیترات در چند ماه در انبار باعث آزاد شدن قلع از آنها می شود (خلدبرین و اسلام زاده، 1380). بر اساس تحقیقات صورت گرفته 50 درصد از نیترات موجود در بدن انسان از مصرف سبزیها تامین می شود (Blomxarnastra[5] 1986).

  تبدیل نیترات به نیتریت می تواند تحت تاثیر فعالیت کاهندگی باکتریها باشد. فعالیت کاهش دهندگی نیترات بوسیله ی رنج وسیعی از میکروارگانیسم ها شامل باکتریهای مقاوم در لوله ی معده و روده ی پستانداران تحت تاثیر قرار میگیرد وسپس میتواند باآمین ها،آمیدها و آمینو اسیدها واکنش داده و تولید ترکیبات N-نیتروز کند (هگش و شیلواه[6]،1982). نیتریت تحت متابولیسم اکسیداتیو در بافتها و خون به نیترات تبدیل می شود و مکانیسم اکسیداسیون بصورت واکنش اکسی هموگلوبین(Fe2+) در نتیجه ی تشکیل کمپلکس مت هموگلوبین(Fe3+) و در نهایت کاهش آنزیمی به نیترات است. سرعت واکنش بین نیتریت و هموگلوبین به گونه های مختلف وابسته است؛ در انسان سرعت واکنش آهسته تر از حیوانات شکمبه دار است اما سریع تر از خوک میباشد (اسمیت وبیوتلر[7] ،1966).

   استانداردهای مختلفی برای حداکثر غلظت نیترات در سبزیها وجود دارد، مثلاَ اتحادیه اروپا حداکثر غلظت نیترات را برای کاهو در کشت های بهاره در آبکشت حدود 3500 میلی گرم در کیلوگرم و در کشتهای پائیزه حدود 4500 میلی گرم در کیلوگرم توصیه کرده است. این مقدار برای کشتهای مزرعه ای حدود 2500 میلی گرم در کیلوگرم است (CESCF[8]، 1992).

  با توجه به مصرف زیاد سبزیجات و رواج نگهداری آن ها در یخچال دراین پژوهش سعی بر آن است که اثر پخت و زمان نگه داری  بر میزان  نمک های نیترات، نیتریت وآسکوربات سبزیجات بررسی گردد. 

  1-2- فرضیه ها

  خام یا پخته بودن سبزیجات برگ سبز باعث تغییر نمک های نیترات ، نیتریت وآسکوربات موجود در آن می شود.

  نگه داری سبزیجات برگ سبز در یخچال باعث افزایش میزان نمک های نیترات ، نیتریت وآسکوربات می شود.

  مقدار نیتریت، نیترات و آسکوربات موجود در سبزیجات برگ سبز بیش از حد مجاز نیست.

   

  1-3- اهداف تحقیق

  بررسی زمان نگهداری سبزیجات برگ سبز خام و پخته در یخچال بر محتوای میزان نیترات، نیتریت و آسکوربات

  بررسی تاثیر پختن بر میزان نمک های نیترات ، نیتریت و آسکوربات در سبزیجات برگ سبز

  تعیین میزان نیترات،نیتریت و آسکوربات در سبزیجات برگ سبز

   

  نیترات ونیتریت

  نیتریت به عنوان یک نگه دارنده بر علیه کلستریدیوم و دیگر باکتری های مولد فساد نیز به کار می رود نیتریت این توانایی را دارد که از رشد میکروارگانیسم ها خصوصاً کلستریدیوم جلوگیری کند . افزودن نیتریت به فرآورده های گوشتی نه تنها اثرات ضد میکروبی دارد بلکه باعث تثبیت رنگ فرآورده، ممانعت ازاکسیداسیون لیپیدها، ایجاد طعم مطبوع و بهبود بافت فرآورده می شود. زمانی که آزادسازی و رهایی آرام نیتریت در فر آورده مورد نظر باشد از نیترات استفاده می شود(مورکرافت  وهمکاران[9] ،2001).

  نیترات یک ترکیب به صورت طبیعی که بخشی از چرخه نیتروژن، و همچنین به عنوان یک افزودنی غذایی مورد تایید است. نیترات نقش مهمی در تغذیه و عملکرد گیاهان ایفا می کند.  نیترات یک جزء مهم از سبزیجات به دلیل توانایی خود برای انباشته شدن است.  نیترات می تواند با تعدادی از عوامل زنده و غیر جاندار تحت تاثیر قرار گیرد (یوواه و همکاران[10]،2009).

  2-2- میزان تجمع نیترات در اندامهای مختلف گیاهی

  تجمع نیترات در انواع سبزی ها بستگی به عوامل متعددی از جمله مقدار و نوع کود حاوی نیتروژن، دفعات مصرف، رقم، شدت نور، طول روز، فصل سال، زمان برداشت، سنتی یا مکانیزه بودن کاشت، دمای هوا، دما و رطوبت خاک، حاصلخیزی و عناصر معدنی موجود در خاک مانند مولیبدن، منگنز، مس، بر، پتاسیم، روی، کلر، کلسیم و گوگرد دارد (سانتا ماریا[11]،2006).

   میزان نیترات در قسمت های مختلف گیاه متفاوت بوده و با سن فیزیولوژیکی گیاه نیز در ارتباط است . به طور کلی سبزیجات برگی نسبت به سبزی های میوه ای و دانه ای تجمع نیترات بیشتری دارند و در بین سبزیجات برگی، اسفناج بارزترین است . در این گیاه بیشترین مقدار نیترات در دمبرگ تجمع می یابد (براون[12]،1966).

  استفاده از ارقام مناسب، کودهای پایه آمونیمی، مصرف بهینه کود، افزودن کودهای ارگانیک و برداشت در هنگام عصر از روشهای کاهش تجمع نیترات در سبزیجات می باشد(دزفولی و همکاران،1389).

   

  2-3- عوامل موثر در تجمع نیترات

  تجمع نیترات در گیاهان یک پدیده طبیعی بوده وهنگامی رخ می دهد که تجمع نیترات در گیاه بیشتر از کاهش آن در اثر جذب و تحلیل باشد. این فرایند در گیاه می تواند متاثر از سه عامل زیر باشد:

  2-3-1- ویژگی های گیاه

   تجمع نیترات در گیاه می تواند وابسته به گونه، رقم، سن و قسمتهای مختلف گیاه باشد.

  2-3-2-ویژگی های محیطی

   معمولاً نور کم، دمای زیاد وتنشهای رطوبتی، می تواند منجر به تقلیل فعالیت آنزیم کاهش دهنده نیترات وافزایش تجمع نیترات در گیاه شود.

  2-3-3- ویژگی های کود

  مقدار، نوع، سرعت آزادشدن و روش استعمال کود می تواند بر تجمع نیترات تاثیرگذار باشد( زارعی، 1374).

  2-4- کاربرد نیترات و نیتریت

  استفاده از نمکهای سدیم و پتاسیم نیتریت از قدیم الایام به عنوان یک ماده نگهدارنده و تثبیت کننده رنگ در فرآورده های گوشتی متداول است.نیتریت به عنوان یک نگهدارنده بر علیه کلستریدیوم ودیگر باکتری های مولد فساد نیز به کار می رود( مرتضوی و همکاران، 2004).

  برای نگهداری مواد غذایی به مدت طولانی بدون اینکه در خواص (رنگ، طعم، بو، ارزش غذائی و غیره)تغییری حاصل گردد از مواد افزودنی استفاده می گردد.از دسته این مواد افزودنی میتوان به نیترات و نیتریت اشاره نمود که عمدتاً به منظور تثبیت رنگ بافت های گوشت بدون چربی، شرکت در ویژگی طعم گوشت عمل آورده، جلوگیری از رشد میکروارگانیسمهای عامل فساد و به تاخیر انداختن طعم تندی ناشی از اکسید شدن چربی ها استفاده می گردد(پولیک1994[13]،پیرسون و همکاران[14]،1984).

   

   

  2-5- سمیت نیترات و نیتریت

  نیترات به خودی خود نسبتا غیر سمی است، اما متابولیت های آن و محصولات واکنش ترکیبات به عنوان مثال، نیتریت، نیتریک اکساید و N-nitroso، نگرانی را به دلیل پیامدهای برای عوارض نامطلوب بهداشتی مانند متهموگلوبین و سرطان افزایش داده است. در بیماری متهموگلوبین میا، نیترات باعث اختلال در سیستم تنفسی و کاهش اکسیژن خون نوزاد شده، این نارسایی باعث کبود شدن نوزاد می گردد. همچنین غلظت بالای نیترات باعث سقط جنین در زنان می شود. غلظت بین 19 تا 29 میلی گرم در لیتر نیترات در طولانی  مدت باعث سقط جنین همزمان در هشت زن در هند شد(نالون[15]،2001).

  نیتریت سدیم در حدود 10 برابر سمی تر از نیترات سدیم است. حضور نیترات و نیتریت در غذا با افزایش خطر سرطانهای معده و روده در افراد بزرگسال و بیماری  متهموگلوبینمی در افراد خردسال همراه است(هارد و همکاران[16]،2009).

 • فهرست:

  چکیده............................................................................................................................................................1

  فصل اول...................................................................................................................................................... 2

  مقدمه........................................................................................................................................................3

  1-1 پیش گفتار..............................................................................................................................................3

  1-2 فرضیه ها................................................................................................................................................4

  1-3 اهداف تحقیق..........................................................................................................................................5

   فصل دوم .....................................................................................................................................................6

  مروری بر پژوهش های پیشین   ...................................................................................................................6

  2-1 نیترات ونیتریت......................................................................................................................................7

  2-2میزان تجمع نیترات در اندامهای مختلف گیاهی .....................................................................................7

  2-3 عوامل موثر در تجمع نیترات................................................................................................................. 8

  2-3-1 ویژگی های گیاه...........................................................................................................................8

  2-3-2ویژگی های محیطی.......................................................................................................................8

  2-3-3 ویژگی های کود...........................................................................................................................8

  2-4کاربرد نیترات و نیتریت...........................................................................................................................8

  2-5سمیت نیترات و نیتریت..........................................................................................................................9

  2-6حدمجاز نیترات در سبزیهای مختلف................................................................................................... 10

  2-7میزان مجاز نیتریت و نیترات..................................................................................................................13

  2-7 اسید آسکوربیک...................................................................................................................................13

  2-7-1مقدار اسید آسکوربیک در سبزیجات و میوه جات......................................................................13

  2-8سبزیجات پژوهش حاضر......................................................................................................................14

  2-8-1اسفناج ........................................................................................................................................14

  2-8-2کاهو.............................................................................................................................................14

  2-8-3گوجه فرنگی................................................................................................................................15

  2-8-4بادمجان .......................................................................................................................................15

      2-8-5کرفس..........................................................................................................................................16

      2-8-6کدو سبز......................................................................................................................................17

  2-9مروری بر پژوهش های پیشین..............................................................................................................17

  فصل سوم  ................................................................................................................................................. 20

  مواد و روش ها............................................................................................................................................20

  3-1آماده سازی نمونه ها..............................................................................................................................21

  3-2مواد و تجهیزات مورد نیاز.....................................................................................................................21

  3-3روش اندازه گیری اسید آسکوربیک روش DPINOT........................................................................22

  3-4اندازه گیری نیترات به روش کالریمتری بعد از احیا(روش دی آزو).....................................................22

  3-5اندازه گیری نیتریت به روش کالریمتری دی آزو...................................................................................24

  3-6- روش تجزیه و تحلیل آماری..............................................................................................................25

  فصل چهارم:نتایج....................................................................................................................................26

  4-1- بررسی اثر زمان، نوع فرآیند و نوع سبزی بر میزان اسید آسکوربیک................................................27

  4-2- بررسی اثر زمان، نوع فرآیند و نوع سبزی بر نیترات.........................................................................35

  4-3- بررسی اثر زمان، نوع فرآیند و نوع سبزی بر نیتریت........................................................................

  منبع:

   

   

  اردکانی س، شایسته ک، افیونی م، صوفیانی ن.1384.غلظت نیترات در برخی از فرآورده های گیاهی اصفهان، مجله محیط شناسی، شماره 37 ،  76- 69.

  پورمقیم م، خوش طینت خ ، صادقی مکی ا، کمیلی فنود ر ، گلستان ب ، پیرعلی م.1388. تعیین میزان نیترات در کاهو، گوجه فرنگی و سیب زمینی عرضه شده در میدان تره بار تهران به روش HPLC،مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران63 -سال پنجم، شماره 1، بهار 1389 ، صفحات 70-63

  جلینی،م. دوستی،ف .بررسی میزان تجمع نیترات در محصول سیب زمینی و گوجه فرنگی،فصل نامه علمی محیط زیست،1390،شماره50

  خلدبرین‏، بهمن و طاهره اسلام زاده.1380. تغذیه معدنی گیاهان عالی. جلداول. انتشارات دانشگاه شیراز.

  دزفولی ا، عبدالهی ه.1389. طرح پایش نیترات،نشریه جهاد کشاورزی استان فارس،شماره 280/89،11-4.

  زارعی، حسین 1374 . بررسی تجمع نیترات در سبزیهای کاهو و اسفناج در اثر مصرف کودهای ازته ، پایان نامه کارشناسی  ارشد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران مجله دانشمند، ماهنامه علمی-فنی، سال چهل و هشتم، شماره ۳، خرداد ماه ۱۳۸۹، شماره پیاپی ۵۶۰، صفحه ۵۳

  شهباززادگانی س ، هاشمی مجد ک ، شهبازی ب .1389.اندازهگیری غلظت نیترات در سبزیها و میوههای عرضه شده در شهر اردبیل، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دوره دهم، شماره اول-39- 38.

  طباطبائی، سید جلال . محمد جعفر ملکوتی و احمد بای بوردی. 1382. اثر طیف نورهای مختلف روی غلظت نیترات و رشد و نمو کاهو در روش آبکشت. مجله علوم خاک و آب

     کاشی، عبد الکریم. 1363. سبزیکاری عمومی و خصوصی. انتشارات دانشگاه تهران.

  ملکوتی، محمدجعفر. 1378 . کشاورزی پایدار و افزایش عملکرد با بهینه سازی مصرف کود در ایران. نشر آموزش ، معاونت آموزش وتجهیز نیروی انسانی ، سازمان تات و وزارت کشاورزی کرج، ایران

  مجله دانشمند، ماهنامه علمی-فنی، سال چهل و هشتم، شماره ۳، خرداد ماه ۱۳۸۹، شماره پیاپی ۵۶۰، صفحه

   

  Alexander J. Nitrate in vegetables: Scientific opinion of the panel on contaminants in food chain. The EFSA Journal, 2008 Apr, 689: 1-79

   

   

  A., Spiegelhalder, B., Walker, R., and J. S. Wishnok, 1994. Assessment: nitrate, nitrite and N-nitroso compounds. European Journal of Pharmacology Environmental Toxicology and Pharmacology, 4 (1): 1–38.

   

  Audrey Chingzu Chang a,⇑, Tsz Yi Yang b, Gerald L. Riskowski c. 2012. Ascorbic acid, nitrate, and nitrite concentration relationship to the 24 hour light/dark cycle for spinach grown in different conditions . Food Chemistry 138 (2013) 382–388

   

  Bushra Sultana, Farooq Anwa, Shahid Iqbal.(2006). Effect of different cooking methods on the antioxidant activity of some vegetables from Pakistan, Volume 43, Issue 3, pages 560–567, March 2008

   

   

   

  Bryan NS, Fernandez BO, Bauer SM, Garcia-Saura MF, Milsom AB, Rassaf T, et al. Nitrite is a signaling molecule and regulator of gene expression in mammalian tissues. Nat Chem Biol.2005; 1: 290- 7.

   

  Blomxarnastra M. 1986. Nitrate concentration and reduction in different genotypes of lettuce. J. Am. Sco. Horti. Sci., 111:908-911.

   

   

  Cantwell, M; Suslow, T. (2002-06-10). "Celery: Recommendations for Maintaining Postharvest Quality". Post-harvest technology research and information center. Retrieved 2008-03-04.

   

  Cies´ lik, E., 1992. Zmiany azotano´w i azotyno´w podczas obro´ bki kulinarnej ziemniako´ w. Przemysł Spoz˙ ywczy, 10, 266–267

   

  Commission of the European Communities Scientific Committee for Food (CECSCF). Report of the and nitrite, XXXVI series. Opinion of 19 October 1990 .EUR. 1992; 130-9.

   

   

  Dejon CW, Stekbaut W. (1995)Nitrate in food commodities vegetable origin and the total diet in Belgium, University of Ghent, FLTBW;.

   

  de Vilmorin, Roger L. (1950). "Pascal celery and its origin". Journal of the New York Botanical Garden 51 (602): 39–41

   

   

  E. I. UWAH, J. ABAH, N. P. NDAHI and V. O. OGUGBUAJA(2009) CONCENTRATION LEVELS OF NITRATE AND NITRITE IN SOILS AND SOME LEAFY VEGETABLES OBTAINED IN MAIDUGURI, NIGERIA

   

  Etminan M, Takkouche B, and Caamano-Isorna F(2004) The role of tomato products and lycopene in the prevention of prostate cancer: a meta-analysis of observational studies. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. Mar;13(3):340-5. 2004. 2004

   

   

  Emmert E.M. (1929)The determination of nitrate in green tomato and lettuce tissues. Plant Physio;4:519-528.

   

  Brown JR. Soil fertilization and nitrate accumulation in vegetables. Agron J, 1966; 58:209- 12.

   

   

  FAO/WHO, 1995. Evaluation of certain food Additives and Contaminants. Geneva, World Health Organization, Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, World Health OrganizationTechnical Report Series, 859: 29–35

   

  Funn Bruning S. The effects of nitrate, nitrite and nitro compounds on human health. Are view. vet Hum Toxicol. 1991; 35: 521-38.

   

   

  Gangolli, S. D., Van Den Brandt, P. A., Feron, V., Janzowsky, J .C. Koeman, J. H., Speijers, G. J.

   

  Huarte-Mendicoa, J.C., Astisaran, I., Bello, J., 1997. Nitrate and nitrite levels in fresh and frozen broccoli. Effect of freezing and cooking. Food Chemistry 58, 39–42.

   

   

  Hord NG, Tang Y, Bryan NS. (2009) Food sources of nitrates and nitrites: the physiologic context for

   

  Hegesh, E. and J. Shiloah, 1982, Blood nitrate and infantile methaemoglobinaemia, Clin. Chim. Acta 125, 107-115.

   

   

  Institue of Standards and Industrial Research of Iran. Sausages- Specification and test method. NO.2303, 1389.

   

  Jeffrey J. Sindelar, Andrew L  (2012)  Milkowski;Human safety controversies surrounding nitrate and nitrite in the diet University of Wisconsin, Department of Animal Sciences, Meat Science & Muscle Biology Laboratory, 1805 Linden Drive, Madison, WI 53706, USA،Nitric Oxide 26 259–266

   

   

  Delahaut K.A. ،A.C. Newenhouse A.C. (1998) ;Newenhouse Growing tomatoes,  peppers, and  eggplants  in Wisconsin  A guide for fresh-market growers

   

  Kross BC, Ayebo AD, Fuortes LJ. Methemoglobinemia: nitrate toxicity in rural America. Am Fam Physician. 1992; 46(1): 183-8.

   

   

  Lundberg JO, Weitzberg E, Gladwin MT. The nitrate-nitrite-nitric oxide pathway in physiology and therapeutics. Nature Reviews Drug Discovery.2008. 7, 156-167.

   

  Lucas, Brenda. "Now is peak season for the low-cal vitamin-packed zucchini squash". Herald-Dispatch. Retrieved September 15, 2013

   

   

  O'Neill, Molly (August 15, 1999). "Food; How to Stuff a Wild Zucchini". New York Times Magazine. Retrieved September 15, 2013.

   

  Mortazavi SA, Motamedzadegan A. Modern food microbiology, 6th ed. Mashad: Firdausi university,2004

   

   

  Merino L, Edberg U, Fuchs G, Aman P. Liquid chromatographic determination of residual nitrite/nitratein foods: NMKL collaborative study. J AOAC Int 2000; 83(2):365-75

   

   Maynard, D.N., Barker, A., Minotti, A.V and N. H. Peck, 1976. Nitrate accumulation in vegetables. Advances in Agronomy, 28: 71 – 118.

  Maynard DN, Barker AV. Regulation of nitrate accumulation in vegetables. Acta Horticultural. 1979; 93:153-62.

   

  Moorcroft M.J, Davis J, Compton R.G.Detection and determination of nitrate andnitrite: a review. Talanta 2001; 54(5):785-803

   

  Muramoto J. ( 1999) Comparison of nitrate content in leafy vegetables from organic and conventional farms in California, University of California; Califiornia;1645

   

   

  McKnight GM, Duncan CW, Leifert C, Golden MH. Dietary nitrate in man: friend or foe? Br JNutr. 1999. 81, 349-358.

   

  Nordin H.R. The depletion of added sodium nitrite in ham. J Inst Technol Aliment. 1969; 2(2): 79-85

   

   

  Nolan BT. (2001)Relating nitrogen sources and aquifer susceptibility to nitrate in shallow ground waters of the United States. Ground Water; 39(2): 290-

  Pavlou GC, Ehaliotis C. Effect of organic and inorganic fertilizers applied during successive crop season on growth and nitrite accumulation in lettuce. Scientia. Horticulturae 2007; 111(4):319-325.

  Polic, M; 1994,. Technological and health aspects of using nitrite in meat industry, Technology.J. Mesa, 35(1/2) 25-28.

   

   

  Pearson, A.M; Patric,W.,Masoy,K.,Danielly,I.(1984). Processed meats, second edition, AVL publishing company. INC. PP: 46-67

   

  Pietro Santamaria (2006) ; Nitrate in vegetables: toxicity, content, intake and EC regulation Sci Food Agric 86:10–17 (DOI: 10.1002/jsfa.2351

   

  Reiners, S., Petzoldt, C.H. (2009) Integrated Crop and Pest Management Guidelines for Commercial Vegetable Production: Chapter 20, Lettuce. New York State Integrated Pest Management Program. Cornell Cooperative Extension, Geneva, NY.

   

   

  Reinik, M., et al. 2005. "Nitrites, nitrates and N-nitrosoamines in Estonian cured meat products: intake by Estonian children and adolescents." Food Addit.Contam 22(11):1098-1105.

   

   

   

  Smith, J.E. and E. Beutler, 1966, Methemoglobin formation and reduction in man and various animal species, Am. J. Physiol. 210-347-350.

   

  Shashi Kala Yadav, Salil Sehgal .(1995).Effect of home processing on ascorbic acid and β-carotene content of spinach (Spinacia oleracia) and amaranth (Amaranthus tricolor) leaves, Plant Foods for Human Nutrition ,February 1995, Volume 47, Issue 2, pp 125-131

   

   

  S. C. Achinewhu; Ascorbic acid content of some Nigerian local fruits and vegetables; 1983, Volume 33, Issue 4, pp 261-266

   

  Sobhan- e- Ardakani S, Shayesteh K, Afiuni M, Mahbobi Sofiani N. Nitrate concentration in some of plants products. J Envir Studies 2005; 31(37): 69-76. [in Persian].

   

  Susin J, Kmecl V, Gregoric A. (2006)A survey of nitrite content of fruit and vegetables grown in Slovenia during 1996-2002. Food Add. & Contam.; 23(4):385-90.Volume 4, Number 3: 233-244, September December,

   

  Santamaria P, Elia A, Serio F ,Toduro E. A survey of nitrate and oxulate content in fresh vegetables. Journal  of the Science of Food and Agriculture. 1999; 79(13): 1882-8.

   

  Santamaria P. Nitrate in vegetables: toxicity, content, intake and EC regulation. J Sci Food Agric.2006. 86:10–17.

   

   

  Tsao and Lo in "Vegetables: Types and Biology". Handbook of Food Science, Technology, and Engineering by Yiu H. Hui (2006). CRC Press. ISBN 1-57444-551-0

   

  U.S. Agency for Toxic Substances and Diseases Registry. 2001. "Case Studies in Environmental Medicine: Nitrate/Nitrite Toxicity."

   

   

  Victor R. Boswell, "Garden Peas and Spinach from the Middle East". Reprint of "Our Vegetable Travelers" National Geographic Magazine, Vol 96:2 (Aug 1949).

   

  World Health Organization. 2006. "International Program on Chemical Safety, Environmental Health Criteria 5: Nitrates, Nitrites, and N-Nitroso Compounds."

   

  Waldemar Kmiecik, Zofia Lisiewska, Jacek Słupski, Effects of freezing and storing of frozen products on the content of nitrates, nitrites, and oxalates in dill (Anethum graveolens L.) Food Chemistry 86 (2004) 105–111

   

  Walker R. Nitrates, nitrites and N-nitrosocompounds: a review of the occurrence in food and diet and the toxicological implications. Food Addit. Contam. 1990. 7, 717-768.potential health benefits. Am J Clin Nutr. Jul, 90(1):1-10


موضوع پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و آسکوربات برخی سبزیجات, نمونه پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و آسکوربات برخی سبزیجات, جستجوی پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و آسکوربات برخی سبزیجات, فایل Word پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و آسکوربات برخی سبزیجات, دانلود پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و آسکوربات برخی سبزیجات, فایل PDF پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و آسکوربات برخی سبزیجات, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و آسکوربات برخی سبزیجات, مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و آسکوربات برخی سبزیجات, پروژه در مورد پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و آسکوربات برخی سبزیجات, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و آسکوربات برخی سبزیجات, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و آسکوربات برخی سبزیجات, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و آسکوربات برخی سبزیجات, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و آسکوربات برخی سبزیجات, پروژه درباره پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و آسکوربات برخی سبزیجات, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و آسکوربات برخی سبزیجات, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و آسکوربات برخی سبزیجات, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و آسکوربات برخی سبزیجات, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و آسکوربات برخی سبزیجات, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و آسکوربات برخی سبزیجات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد» M. Sc» چکیده نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک در رنج وسیعی از مواد غذایی وجود دارند. سبزیجات به عنوان منبع مهم جذب نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک در رژیم غذایی هستند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر فرآیند انجماد و پخت بر میزان نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک سبزیجات پر مصرف است. در این تحقیق 6 نمونه سبزی از کلان شهر بطور تصادفی انتخاب ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.Sc" گرایش: صنایع غذایی 1.1 مقدمه همگام با افزایش جمعیت، میزان تقاضای مواد غذایی نیز افزایش یافته و همین امر سبب استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی و آلی جهت افزایش تولید محصول شده است (اردکانی و همکاران، ٢٠٠٥). سبزیجات سرشار از ویتامین، مواد معدنی و ترکیبات آنتی اکسیدان بوده که خواص ضد سرطانی آن به اثبات رسیده و سبب کاهش بیماریهای قلبی ...

چکیده در پژوهش حاضر، اثر شرایط (آب پز کردن) و زمان نگهداری (٩ روزه) بر محتوای اسید آسکوربیک، نیترات و نیتریتِ ٥ نمونه سبزی (کلم بروکلی، کلم قرمز، کلم سفید، پیازچه و قارچ) مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج حاصله، توسط نرم افزار spss 16.0 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده از آنالیز آماری نشان داد که در بین نمونه‌ها، بیشترین مقدار اسید آسکوربیک مربوط به نمونه‌ی قارچ (mg ٢٥) و ...

مهندسی علوم صنایع غذایی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M. Sc » چکیده نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک در طیف وسیعی از مواد غذایی وجود دارند. سبزیجات به عنوان منبع مهم جذب نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک در رژیم غذایی هستند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر فرآیند سرخ کردن و آب پزی بر میزان نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک سبزیجات پر مصرف است.در این تحقیق 6 نمونه سبزی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc.) گرایش :محیط زیست چکیده مایعات گازی حاصل از پالایش گازهای ترش نیز ترش بوده و حاوی درصد فراوانی از هیدروژن سولفید و مرکاپتان­ ها می­باشد. بنابراین بعد از از تقطیر و تهیه فرآورده­ها نیاز به فرآیندهای پالایش جهت زدودن و یا کاستن از میزان گوگرد و مرکاپتان­های موجود دارد. سولفید هیدروژن و مرکاپتان­های سبک از قبیل متیل مرکاپتان و اتیل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی، علوم و صنایع غذایی گرایش میکرو بیولوژی مواد غذایی چکیده تاثیر ضد میکروبی عصاره هسته سنجد به عنوان جایگزینی برای نگهدارنده‌ های شیمیایی موجود در بازار بر ویژگی‌های شیمیایی، میکروبی و حسی سس مایونز مورد بررسی قرار گرفت. اندازه گیری‌ها نشان داد که هسته سنجد حدود 9% روغن دارد. بررسی ترکیب اسیدهای چرب روغن هسته سنجد ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی اکولوژیک چکیده به­منظور بررسی اثر دوره غرقابی و مقادیر مختلف فسفر و پتاسیم بر تثبیت زیستی نیتروژن در مرحله رویشی (V4) گیاه سویا رقم دی­پی­ایکس (کتول) آزمایشی به­صورت گلدانی در سال 1392 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل: 1) ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی – زراعت (M.Sc) چکیده این آزمایش جهت بررسی اثر تیمارهای مختلف روی رفع خواب بذور بارهنگ و یولاف وحشی در قالب طرح کاملا تصادفی (CRD) در دو مرحله آزمایشگاهی و گلخانه در سال 1391 به اجرا در آمد. تیمارهای مورد آزمایش شامل نیترات پتاسیم با درصدهای 6/0، 4/0، 2/0 و اسید جیبرلیک با دزهای 1000، 750، 500، 250 (ppm) در کنار شاهد ...

گروه: تولیدات گیاهی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تولیدات گیاهی-باغبانی چکیده گل رز(Rosa hybrida) یکی از محبوب ترین گل ها در سطح جهانی محسوب می شود و شاخه گل بریده آن بیشترین مصرف را در بین سایر گل ها داراست. شاخه گل بریده رز به دلایل فیزیولوژیکی و فرازگرا بودن، در دوره عمر قفسه ای، شدیداً مستعد پژمردگی و کاهش طراوت و شادابی بوده و لازم است طول عمر شاخه بریده آن را تا حد امکان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) رشته علوم باغبانی، گرایش گل و گیاهان زینتی چکیده به منظور بررسی قابلیت جایگزینی بستر کشت پیت ماس با بسترهای جدید و ارزان قیمت، تحقیقی با استفاده از گیاه جعفری در قالب آزمایش فاکتوریل با پایه کاملا تصادفی با 10 تیمار و 3 تکرار صورت گرفت. بسترهای کاشت عبارت بودند از پیت ماس، ورمی کمپوست، کمپوست قارچ تکمه ای و پرلیت که خصوصیات فیزیکی ...

ثبت سفارش