پایان نامه اثر اسید جیبرلیک، حلقه برداری، تنک حبه و خوشه برخصوصیات میوه انگور رقم عسکری

word 4 MB 32509 91
مشخص نشده کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت قبل:۶۳,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تولیدات گیاهی

  گرایش باغبانی

   

  چکیده

  به منظور بررسی تاثیر اسید جیبرلیک، حلقه برداری، تنک خوشه و تنک حبه بر خصوصیات کیفی و کمی انگور رقم عسکری، آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار در پنج سطح مختلف و در چهار تکرار در سال 1391 در شهرستان کاشمر روستای نصرآباد اجرا شد. در این آزمایش تاثیر اسید جیبرلیک در غلظت های صفر، 50، 100 ، 150و ppm 200 در دو زمان محلول پاشی قبل از گلدهی و بعد از گلدهی، حلقه برداری درزمان های دو هفته قبل از گلدهی، دو هفته بعد از گلدهی، چهار هفته بعد از گلدهی و شش هفته بعد از گلدهی، تیمار تنک حبه هم در زمان های دو هفته بعد از گلدهی، چهار بعد از گلدهی، شش هفته بعد از گلدهی و هشت هفته بعد از گلدهی به میزان 30 درصد و در نهایت تنک خوشه هم در یک زمان به میزان 5، 10، 15 و20 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمارهای جیبرلیک، حلقه برداری، تنک حبه و خوشه باعث افزایش میزان pH نسبت به تیمار شاهد شده بیشترین pH مربوط به تیمار جیبرلیک درغلظت ppm 200 با میانگین (3.85) در حالی که کمترین pH مربوط به تیمار شاهد (3.2) می­باشد. همچنین بیشترین میزان اسیدیته قابل تیتراسیون مربوط به تیمار تنک خوشه به تعداد 20 خوشه در تاک با میانگین0.965 و کمترین میزان هم مربوط به تیمار شاهد با میانگین 0.6107 بود. بیشترین میزان مواد جامد محلول (TSS) هم در تیمار تنک خوشه به تعداد 20 خوشه در تاک با میانگین 18.75 و کمترین هم مربوط به تیمار شاهد با میانگین 14.75 بوده. نتایج تعدادی از فاکتور های کمی اندازه گیری شده هم نشان داد که بیشترین عملکرد درخت مربوط به تیمار حلقه برداری در زمان 2 هفته بعد از گلدهی با میانگین 40.38 کیلوگرم و کمترین عملکردمربوط به تیمار شاهد با میانگین 19.78 روی عملکرد داشته. تیمارجیبرلیک در غلظت ppm 200 کمترین عملکرد را در بین تمام تیمار ها داشته با میانگین2.223 کیلوگرم در هر درخت بوده. البته تیمار تنک خوشه بعد از تیمار حلقه برداری، هم باعث افزایش عملکرد شده است. بیشرین تعداد خوشه در تیمار حلقه برداری در زمان دوهفته قبل از گلدهی با میانگین 116.5 خوشه و کمترین هم مربوط به تیمار جیبرلیک با غلظت ppm 200 با میانگین 26 خوشه بود. همچنین بیشترین وزن خوشه مربوط به تیمار تنک خوشه به تعداد 20 خوشه در تاک با میانگین 432.25 و کمترین مربوط به تیمار جیبرلیک در غلظت ppm 200 با میانگین 82.25 بود ولی بین غلظت های ppm 200 و150 اختلاف معنی دار نبود. جیبرلیک تاثیر زیادی روی طول خوشه گذاشت به طوری که با غلظت های بالای ppm 50 طول خوشه به 33 سانتی متر هم رسید و کمترین طول خوشه هم در تیمار شاهد به ثبت رسید با 16 سانتی متر، همچنین بیشترین تعداد حبه در تیمار تنک خوشه به تعداد 20 خوشه در تاک با میانگین 124.25 عدد و کمترین هم در تیمار جیبرلیک در غلظت ppm 200  با میانگین 30.5 ثبت شد.

  کلمات کلیدی : اسید جیبرلیک، حلقه برداری، تنک حبه، تنک خوشه، انگور عسکری، مواد جامد محلول

  فصل اول

  مقدمه

  ایران به علت برخورداری از شرایط جغرافیایی و اقلیمی مناسب یکی از مهمترین مناطق پرورش انگور در جهان محسوب می شود.

  انگور یکی از میوه هایی است که بشر آن را از دیر باز شناخته و در طول قرون به روش های مختلف از آن بهره گیری نموده است. درخت انگور که در ایران آن را تاک یا مو می نامند بر اساس آمار سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی در سال ۲۰۰۹ سطح زیر کشت انگوردر جهان ۷۵۱۸ هزار هکتار گزارش شده است. در بین کشورهای جهان اسپانیا از نظر سطح زیر کشت انگور مقام اول و ایتالیا و فرانسه در مقام های بعدی قرار دارند(خوشخوی و همکاران، 1381).

  ایران به علت برخورداری از شرایط جغرافیایی و اقلیمی مناسب یکی از مهمترین مناطق پرورش انگور در جهان محسوب می شود . کشور ایران ششمین کشور تولید کننده این محصول در جهان می باشد.

  انگور با نام علمی  vitis sppاز نظر میزان تولید یکی از مهمترین میوه های دنیا و ایران می باشد.

  عدم آگاهی از خصوصیات ارقام انگوراز جمله مسائلی است که اکثر تولیدکنندگان بدون توجه به آنها به تولید حداقل محصول بسنده میکنند، در صورتیکه با شناخت ارقام مناسب یک منطقه میتوان میزان محصول را تا حد زیادی افزایش داد(جلیلی مرندی، 1386).

  با توجه به گستردگی آب و هوایی مناطق انگورکاری نمی­توان ارقام محدود تجاری موجود را جهت کلیه مناطق توصیه نمود، بنابراین بایستی ارقام و ژنوتیپ­های مختلف در شرایط آب و هوایی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته و ارقام مناسب برای هر نوع آب و هوا مشخص و توصیه شود(جلیلی مرندی، 1386).

  ارقام تجاری موجود بطور تصادفی در اثر تفرق صفات ناشی از کشت بذر به وجود آمده­اند. با توجه به هتروزیگوسیتی شدید، نتایج حاصل از کشت بذور یک درخت نیز دارای صفات و خصوصیات بسیار متفاوتی هستند. ارقام انگور تجاری موجود در ایران بدون کار اصلاحی ایجاد و توسط باغداران علاقهمند، در سطح محدودی از تنوع ژنتیکی انتخاب و تکثیر شده­اند. مسلم است در صورت بررسی و شناسایی ارقام و ژنوتیپ­ها، پتانسیل افزایش تولید انگور از لحاظ خصوصیات کمی و کیفی برتر نسبت به ارقام موجود وجود دارد(جلیلی مرندی، 1386).

  بررسی شاخص­های فیزیولوژیک مانند فتوسنتز، میزان فلورسانس، کلروفیل، تعرق، هدایت روزنهای، مقاومت روزنهای، دمای برگ و محتوای نسبی آب برگ میتواند به درک عمیق­تر مکانیسم­های مرتبط با رشد، تولید محصول و سازگاری منجر شود و به عنوان یک معیار خوب در برنامه های اصلاحی برای انتخاب ارقام مناسب برای هر منطقه استفاده شود(خوشخوی و همکاران، 1381).

  مهمترین کاربرد جیبرلین برای افزایش میزان محصول انگور است که این عمل بسته به زمان کاربرد هورمون به دوصورت انجام می گیرد . اگر هورمون پاشی قبل از عمل لقاح یعنی 10 روز قبل از ریزش گلبرگها صورت گیرد باعث از بین رفتن مادگی و تولید حبه‌های بدون هسته می‌شود. این عمل با ریزش تعدادی از حبه‌ها همراه است بنابراین در انگور یاقوتی که خوشه متراکم دارد باعث تنک شدن خوشه (ریزش گلهای خوشه) و بالا رفتن کیفیت محصول می‌شود چون حبه‌های باقی مانده فضای زیادی برای رشد دارند. افزایش محصول انگور زمانی است که هورمون پاشی بعد از انجام عمل لقاح و تشکیل حبه انجام می‌گیرد که باعث درشت شدن حبه‌ها می‌شود(آزاده راد،1385).

  وینکلر و همکاران نشان دادند که انجام حلقه برداری تجمع قند در انگورهای دانه دار و اندازه حبه را در بی دانه ها افزایش می دهد. رقم ‘بیوتی’ بی دانه بالاترین میزان کربوهیدرات و قند را در بین ارقام ‘تامپسون’ و ‘گلد’ در نتیجه عمل حلقه برداری نشان داد. در آزمایشی که روی ٧ رقم با دانه و ١٠ رقم بی دانه ‘وینیفرا’ انجام شد حلقه برداری ساقه یکساله در بیشتر ارقام تجمع قند و رسیدن را تحریک نمود(وینکلر و همکاران، 1974).

   روپر و همکاران نشان دادند که در رقم ‘ایتالین الیکونیا’ تنک حبه همراه با حلقه برداری کیفیت میوه را به وسیله افزایش نسبت مواد جامد محلول به اسید بهبود می بخشد. حلقه برداری در انگور بلوغ را تسریع می کند. در حلقه برداری در انگور با برداشتن نوار کاملی از پوست شاخه های میوه­ده یکساله (در زیرخوش) استفاده از یک چاقوی حلقه برداری در زمان مناسب که در این پژوهش در مرحله آغاز گلدهی انجام شده است، برای مدتی کوتاه و موقت از انتقال مواد غذایی و هورمون های ساخته شده از برگ ها به سایر نقاط مصرف کننده جلوگیری کرده و در طی این مدت این مواد تنها صرف تغذیه خوشه می شود که از رقابت سرشا خه های جوان و سایر بخش های گیاهی در مصرف مواد غذایی با خوشه ها کاسته میشود(روپر و همکاران،1989).

  تنک کردن عبارتست از کم کردن تعداد خوشه های گل یا میوه.این عمل اثر حتمی بر بالا بردن کیفیت انگور دارد.با هرس ملایم یعنی باقی گذاشتن تعداد زیادتری جوانه مرکب بر روی بوته در فصل زمستان.و سپس تنک کردن تعدادی از خوشه های گل در فصل بهار عملا نسبت برگ به گل بالا می­رود یعنی برای هر خوشه تعداد زیادتری برگ روی بوته باقی می ماند که از طریق مقدار بیشتری مواد قندی به حبه ها رسیده و درشت تر میشود.باقی گذاشتن تعداد زیادتری برگ روی بوته نه تنها باعث تغذیه بهتر خوشه می­شود بلکه خود گیاه نیز به طور کلی از مواد غذایی بیشتری برخوردار خواهد شد. از انجا که تنک کردن عبارتست قطع بعضی از قسمت های زنده و فعال گیاه دارای اثری مشابه هرس دارد یعنی واکنش گیاه در برابر تنک کردن عبارت خواهد بود از تمرکز بیشتر مواد به قسمتهای باقیمانده(محمود زاده، 1388).

  اثر جیبرلین بر رویی عوامل مختلفی مانند : ریزش گل ، محرک رشد، عامل تنک کنندگی، ازدیاد حجم یاخته ، افزایش طول وحجم حبه ها ، افزایش وزن حبه ها وکاهش تعداد حبه ها بررسی شده(آزاده راد،1385).

  و تنک کردن که اثر حتمی بر بالا بردن کیفیت انگور دارد. که در چند مرحله شامل: تنک گل، تنک خوشه میوه، تنک حبه، ازدیاد حجم حبه های انگور انجام می شود(محمود زاده، 1388).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فصل دوم

   کلیات و بررسی منابع

  2-1- تاریخچه کشت

  از نظر قدمت تاریخی کشت انگور از قدیمی ترین هنرها محسوب می شود و طبق بعضی روایات حضرت نوح (ع) اولین کسی بود که به پرورش انگور اقدام نمود(قنادها و همکاران،1382)

  انگور از دوران بسیار قدیم به ما ارث رسیده است. قدیمی بودن آن به وسیله فسیل برگ و بذرهای کشف شده در شمال آمریکا و اروپا در لایه های رسوبی دوران سوم زمین شناسی تایید می­شود(مختاریان،1374).

  انگور از نظر میزان تولید مهمترین میوه دنیا و ایران است به طوری که تولید آن در سطح جهان از سایر درختان بیشتر است(خوشخوی و همکاران ،1381، قناد و همکاران،1382)

  انگور از مهمترین میوه هایی است که بشر از آن استفاده می کرده و بخاطر مصارف متعدد و اهمیت تغذیه ای در ردیف یکی از با اهمیت ترین محصولات دنیا به شمار می­آید(تفضلی همکاران،1370 ، مختاریان،1374).

  در ایران باغاتی که به موجب اقتضای زمان و روی تجربه پدران ما در زمین های قدیم احداث گردیده، با تاکداری دنیای پیشرفته که حاصل تحقیقات دانشمندان و کارشناسان رشته موکاری است در بسیاری از مسائل از قیبل کاشت، داشت و برداشت تفاوت کلی دارد تا آنجا که در حال حاضر با توجه به روشهای متداول در کشور ما محصول بدست آمده جواب گوی هزینه های داشت و برداشت نمی باشد. لذا با تغییرات اساسی در اصول فنی از قبیل هرس و سیستم های هدایت تاک، همچنین مکانیزه کردن تاکستانها، انتخاب ارقام و احداث تاکستان­های جدید باید مانند تمام کشورهای پیشرفته در امور تاکداری نسبت به اصلاح تاکستان­ها از یک طرف و احداث تاکستان­های جدید و حمایت مادی و بازار فروش از طرف دیگر اقدام لازم و سریع معمول داشت یکی از مشکلات اساسی و فنی تاکداران ما عدم آشنائی با سیستم های تریت بر حسب شرایط اقلیمی است(تفضلی و همکاران، 1373).

   

   

  2-2- رده­بندی گیاهی

  انگور از راسته عناب تیره آمپلی داسه یا ویتیاسه  و حاوی10 جنس مختلف از جمله ویتیس[1] ، سیسوس[2] ، آمپلوپسیس[3]  وغیره می­باشد(تفضلی و همکاران،1373، جلیلی مرندی،1386).

  انگور تجاری و قابل خوراک به جنس ویتیس وابسته است که این جنس شامل دو زیرجنس می­باشد:

  1.انگور اروپایی: که حاوی 38 کروموزوم می­باشد. مانند ویتیس وینیفرا[4]

  2.انگور آمریکایی: که حاوی40 عدد کروموزوم می­باشد. مانند ویتیس روتندی فولیا[5] (قنادها وهمکاران، 1382).

  2-3- طبقه بندی موهای ایران از نظر سیستماتیک

  موهای مورد کشت در ایران بطور کلی از خانواده ویتاسه و از جنس ویتیس به جز گونه لابروسکا که در شمال کشور توسط آقای دکتر ناظمیه شناسایی شده است. از ویژیگی­هایی که در ارتباط با گونه ویتیس وینیفرا می­توان بر شمرد این است که:

  1. این گونه بهترین کیفیت میوه را دارد و 90 درصد تولید انگور جهان مربوط به همین گونه است.

  2. حساس به سرما است و قسمت هوایی آن در سرمای 15- تا 18- درجه سانتیگراد صدمه می­بیند.

  3. حساس به آفات مهم ریشه فیلوکسرا[6] است.

  4. حساس به بیماری های قارچی از جمله سفیدک حقیقی و دورغین است.

  5. مقاوم به نمک بوده و بسته به سن نباتات 1 تا 3 در هزار نمک (کلرورسدیم) راتحمل می­کند.

  6. مقاوم به آهک است و تا حدود 50 درصد آهک فعال را تحمل می­کند.

  7. مقاوم به خشکی است.

  8. ریشه زایی قلمه در آن به راحتی انجام می­گیرد(مختاریان،1374).

  2-4- مشخصات گیاهشناسی ویتیس وینیفرا

  گیاهی است بالا رونده که به کمک پیچک های خود که از مقابل برگ ها خارج می­شوند به پایه مجاور متصل می­شود و بالا می­رود و برگ ها ساده، متناوب، پنچه ای و با گوشوارک ریزان است. گل آذین خوشه مرکب، گل های کوچک و سبز رنگ، معمولا هرمافرودیت ولی در اثر از بین رفتن یکی از اندام های جنسی، گل تک جنس حاصل می­شود و در نتیجه گیاه پولیگام (گل نر، گل ماده و گل نر و ماده) می­باشد و در اثر پرتاندمی[7] بعضی از پایه ها عملا کار پایه نر و عده دیگر کار پایه ماده را انجام می­دهند. گل های پنتامر شامل 5 کاسبرگ سبز رنگ، گلبرک سبز رنگ که از قسمت بالا به هم چسبیده هستند و در موقع شکفتن گل به صورت کلاهک می­افتد. نافه شامل 5 پرچم آزاد اپی سیال که با لبه های دیسک بطور یک در میان قرار می­گیرد(تفضلی وهمکاران، 1373).

  جام گل 5 تایی و ندرتا 6 یا 7 تایی است. مختاریان در سال 1374 در کلتیوار خلیلی بیش از 5 پرچم مشاهده نموده است. مادگی فوقانی دو برچه ای متصل با دو حجره که هر حجره دارای دو تخمک واژگون است و هر تخمک یک کیسه  جنینی دارد. میوه سته، دارای 2 تا 4 دانه آلبومن می­باشد(مختاریان، 1374).

  گرده افشانی مستقیم و یا توسط باد صورت می گیرد و حشرات بدلیل عدم جاذبه گل ها نقشی ندارند. باز شدن گل معمولا بین ساعت 6 تا 9 صبح با افزایش درجه حرارت هوا، آغاز می­شود(تفضلی و همکاران، 1373؛ جلیلی مرندی، 1386).

  2-5-  مشخصات گیاهشناسی انگور عسکری

  گیاهی است با قدرت رشد قوی، شاخه های خشبی و دارای مقطع عرضی دایره ای، طول میانگره خیلی کوتاه (50 میلیمتر)، رنگ سمت پشتی میانگره قرمز و رنگ شکمی آن سبز، دندانه ها با سطوح جانبی محدب، قاعده سینوس دمبرگی و فوقانی یو شکل می­باشد. گل آذین به تعداد یک و دو گل آذین که در سومین و یا چهارمین بند بر روی شاخه، گلها هرمافرودیت[8]، تراکم حبه ها متوسط، آبدار، پوست حبه ها نازک و رنگ پوست حبه سبز مایل به زرد، رنگ گوشت کم رنگ، لطیف و پر آب ، مواد جامد محلول تقریبا بالا و قابلیت حمل و نقل و انبارداری بعلت پوست نازک آن خیلی پایین است (مختاریان، 1374).

   

   

  Abstract
  In order to investigate the effect of gibberellic acid, girdling, thinning and cluster thinning on berry quality and quantity characteristics of grape varieties military experiment in a randomized complete block design with sixteen treatments and four replications was conducted in 1391 in the city of Kashmar Nasrabad village.'s in this experiment, the effect of gibberellic acid at a concentration of zero, 50, 100, 150 and  200 ppm twice sprayed before flowering and after flowering, girdling during the two weeks before flowering, two weeks after flowering, four weeks after six weeks after flowering and flowering, fruit thinning treatments during the two weeks after flowering, after flowering in four to six weeks, eight weeks after flowering and after flowering to 30 percent of the cluster thinning at a time levels 5, 10, 15 and 20 were studied. The results showed that gibberellic treatments, girdling, thinning and berry clusters increase pH to control pH obtained the highest concentration of gibberellic 200 ppm average (3.85) while the lowest pH control (3.2) is are. The highest titratable acidity of 20 clusters per vine, cluster thinning treatments associated with a .965 average and the lowest was 0.6107 with a mean of control. The highest total soluble solids (TSS) in the treatment of cluster thinning vines with an average of 18.75 and a low of 20 clusters in the corresponding control mean was 14.75. The measured results showed a number of factors that The highest yield obtained from tree rings taken at least 2 weeks after flowering average of 40.38 kg and 19.78 out of control with the function. Concentration in 200 ppm Tymarjybrlyk lowest yield among all treatments had a mean of 2.223 kg per tree. However, cluster thinning treatments after girdling treatment, there is an increase in performance. Most active clusters girdling treatment at least two weeks before flowering clusters with a mean of 116.5 200 ppm with an average concentration of 26 clusters were treated with gibberellic. The maximum weight of 20 clusters of clusters obtained, cluster thinning the vines with an average of 432.25 and a low of gibberellic treatment with a mean concentration of 82.25 ppm 200 ppm 200 and 150 levels, but the difference was not significant. Gibberellic had a major impact on the cluster so that the cluster concentrations above 33 cm 50 ppm in length and the minimum length of the spikes were recorded in the control plots with 16 cm.The maximum number of 20 clusters per vine, berries per cluster thinning treatments with the lowest average number of treatments gibberellic 200 ppm 124.25 with an average concentration of 30.5 was recorded.

  Keywords: gibberellic acid, girdling, berry and bunch thining, grape cv. Asgari, TSS

 • فهرست:

  چکیده

  فصل اول

  مقدمه

  فصل دوم

  2- کلیات و بررسی منابع

  2-1- تاریخچه کشت

  2-2- رده­بندی گیاهی

  2-3- طبقه بندی موهای ایران از نظر سیستماتیک

  2-4- مشخصات گیاهشناسی ویتیس وینیفرا

  2-5-  مشخصات گیاهشناسی انگور عسکری

  2-6- ساختار اندام های مو 

  2-6-1- ریشه

  2-6-2- تنه و شاخه 

  2-6-3- قسمت انتهایی شاخه مو 

  2-6-4- گره ها و جوانه ها

  2-6-5- پیچک 

  2-6-6- برگ 

  2-6-7- گل

  2-6-8- خوشه و میوه 

  2-6-9- تکثیر مو

  2-7- نیازهای اکولوژیکی انگور

  2-8- اهمیت و ارزش غذایی انگور

  2-9- سطح زیر کشت و تولید انگور در دنیا و ایران

  2-10- سطح زیر کشت و تولید انگور در کاشمر

  2-11- مصرف کودهای شیمیایی و آلی

  عنوان

  2-12- ازدیاد مو

  2-12-1- ازدیاد غیرجنسی

  2-12-2- ازدیاد جنسی

  2-13- پیش رس کردن انگور

  2-14- تعویق انداختن رسیدگی

  2-15- ازدیاد حجم حبه های انگور

  2-16- جلوگیری از ریزش گل انگور

  2-17- تاثیر مواد تنظیم کننده رشد بر انگور

  2-18- جیبرلیک

  2-18-1- نقش جیبرلیک در گیاه

  2-18-2- کاربرد جیبرلیک در باغبانی

  2-19- حلقه برداری انگور

  2-19-1- اهداف حلقه برداری

  2-20- تنک کردن انگور

  2-20-1- تنک کردن خوشه میوه

  2-20-2- تنک کردن حبه

  2-20-3- تنک کردن گل

  2-21- آشنائی با تعدادی از اصطلاحات و اندام های انگور

  2-22- زمان برداشت محصول

  2-23- فیزیولوژی رشد ونمو انگور

  2-23-1- فتوسنتز

  2-23-2- تنفس

  2-23-3- تعرق

  2-23-4- اشک مو

  2-23-5- جذب مواد کانی

  فصل سوم

  3-  مواد و روش­ها

  عنوان

  3-1- موقعیت جغرافیایی محل اجرای  طرح

  3-2- وضعیت آب و هوایی منطقه

  3-3- روش اجرا

  3-4- ویژگی های مورد ارزیابی، محاسبات و اندازه گیری ها

  3-4-1- مواد جامد محلول کل(total soluble solid, tss)

  3-4-2- اندازه گیری pH

  3-4-3- اسیدیته قابل تیتر(اسید تارتاریک)

  3-4-4- وزن حبه‌ها

  3-4-5- طول حبه‌ها

  3-4-6- عرض حبه

  3-4-7- طول خوشه

  3-4-8- میانگین عملکرد

  3-4-9- آنالیز خاک

  3-5- استخراج داده ها و تجزیه و تحلیل داده های آزمایشی

  فصل چهارم

  4- نتایج

  4-1- محلول پاشی اسید جیبرلیک

  4-1-1- عملکرد کل تاک

  4-1-2- تعداد خوشه

  4-1-3- وزن خوشه

  4-1-4- طول خوشه

  4-1-5- عرض خوشه

  4-1-6- تعداد حبه درخوشه

  4-1-7- وزن حبه

  4-1-8- طول حبه

  4-1-9- عرض حبه

  4-1-10- تعداد بذر در حبه

  عنوان

  4-1-11- وزن بذر درحبه

  4-1-12- pH

  4-1-13- میزان اسید تارتاریک

  4-1-14- درصد مواد جامد محلول

  4-2- حلقه برداری

  4-2-1- عملکرد کل تاک

  4-2-2- تعداد خوشه

  4-2-3- وزن خوشه

  4-2-4- طول خوشه

  4-2-5- عرض خوشه

  4-2-6- تعداد حبه درخوشه

  4-2-7- وزن حبه

  4-2-8- طول حبه

  4-2-9- عرض حبه

  4-2-10- تعداد بذر در حبه

  4-2-11- وزن بذر درحبه

  4-2-12- pH

  4-2-13- میزان اسید تارتاریک

  4-2-14- درصد مواد جامد محلول

  4-3- تنک حبه

  4-3-1- عملکرد کل تاک

  4-3-2- تعداد خوشه

  4-3-3- وزن خوشه

  4-3-4- طول خوشه

  4-3-5- عرض خوشه

  4-3-6- تعداد حبه درخوشه

  4-3-7- وزن حبه

  عنوان

  4-3-8- طول حبه

  4-3-9- عرض حبه

  4-3-10- تعداد بذر در حبه

  4-3-11- وزن بذر درحبه

  4-3-12- pH

  4-3-13- میزان اسید تارتاریک

  4-3-14- درصد مواد جامد محلول

  4-4- تنک خوشه

  4-4-1- عملکرد کل تاک

  4-4-2- تعداد خوشه

  4-4-3- وزن خوشه

  4-4-4- طول خوشه

  4-4-5- عرض خوشه

  4-4-6- تعداد حبه درخوشه

  4-4-7- وزن حبه

  4-4-8- طول حبه

  4-4-9- عرض حبه

  4-4-10- تعداد بذر در حبه

  4-4-11- وزن بذر درحبه

  4-4-12- pH

  4-4-13- میزان اسید تارتاریک

  4-4-14- درصد مواد جامد محلول

  فصل پنجم

  5- بحث

  منابع

   

  منبع:

   

  آزاده راد، 1385. بررسی تاثیر تیمار های هورمون GA3 بر روی اندازه خوشه و حبه در انگور رقم یاقوتی . دانشگاه تهران.

  بلک، ب و همکاران. 1380، فیزیولوژی درختان میوه، رشد و نمو. ترجمه راحمی، م. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. صفحه 14.

  پیری ح.، معافپوریان غ.ر. و درستکار م. 1384 . بررسی تأثیر ازت، فسفر، پتاسیم و برخی عناصر کم مصرف برروی خصوصیات کمی وکیفی انگور رقم عسگری. خلاصه مقالات چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران. صفحه 145

  پیش­بین.ا، دهلوی.ا 1360. بررسی تاثیر هورمون ژیبرلین روی دو رقم انگور عسکری و مهر..دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان.

  تدین م.س. و رستگار ح. 1379 . تأثیر محلول پاشی اسید جیبرلیک بر کلروز آهن درخت پرتقال در یک خاک آهکی. مجله علوم خاک و آب، ویژه نامه باغبانی ، جلد 12 ، شماره 8،ص 31-25.

  حیدری.م، ابوطالبی.ع، کرمی.م.ج، محمدی.ع 1390. اثر اسید جیبرلیک ،  تنک حبه و خوشه بر خصوصیات میوه انگور رقم یاقوتی. مجله به زراعی نهال وبذر .جلد 2-27 شماره 3.

  خوشخوی.م. ب، شیبانی. ا، روحانی. و ع، ا، تفضیلی. 1381. اصول باغبانی. انتشارات دانشگاه شیراز. چاپ 11، صفحه 433-431.

  رمضانی­ملک­رودی.م، ع.طلایی، ا.خلیقی و ع.علی­اکبری1384. بررسی اثر اسید جیبرلیک بربرخی خصوصیات کمی و کیفی میوه انگور در شیراز. پژوهش و سازندگی.

  شیری، م. و م، ج، ملکوتی. 1380. تاثیر روش کوددهی در درختان انگور و بادام. مجله علوم خاک و آب. جلد 12، شماره 14، صفحه 193-187.

  شیری، م. ر، ا، رنجبر. و م، ج، ملکوتی. 1380، تاثیر محلول پاشی ازت، روی و بور بر خصوصیات کمی و کیفی انگور بیدانه. مجله علوم خاک و آب. جلد 12، شماره14،صفحه 203-195.

  صادقی، بهزاد 1378. اثر هورمون ژیبرلین روی ارقام انگور پایان نامه فوق لیسانس دانشگاه کشاورزی دانشگاه تهران.

  ناظمیه.ع 1372. بیولوژی مو(ترجمه).انتشارات دانشگاه تبریز ص 274حجت الله بداقی وهمکاران . 1386.مجله علوم و فنون باغبانی ایران . جلد ٨، شماره ١ ،صفحه های ٥٥ تا ٦٤.

  طلایی ع، 1387 ، فیزیولوژی درختان میوه مناطق معتدله، چاپ اول، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 423 ص.

  غیبی م.ن. و درستکار م. 1379 . تأثیر بهینه عناصر غذایی بر افزایش عملکرد رقم انگور سیاه. خلاصه مقالات دومین همایش ملی استفاده بهینه از کود وسم در کشاورزی، کرج، ایران.

  عزیزی.م، ملکوتی.م.ج 1380. مقایسه روشهای کاربرد عناصر کم مصرف و در ارتباط با عملکرد و کیفیت میوه انگور . مجله علوم خاک و آب جلد 2 – 15 ص 180-190

  قنادها، م، ر. م، زهراوی. وک، وحدتی. 1382، اصلاح گیاهان باغبانی، موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران. صفحه 201 تا 202.

  مالینز و همکاران. 1386، زیست شناسی تاک، ترجمه. اثنی عشری، م. م، غلامی. و پ، الماسی. انتشارات دانشگاه ابوعلی سینا. صفحه 179-170.

  محمودزاده.ح 1385. اثر زمان و محل حلقه برداری بر عملکرد و کیفیت انگور و کشمش رقم سفید بیدانه در منطقه تاکستان . زراعت و باغبانی شماره 73 .

  محمود زاده، ح.، ا، رسولی. و د، قربانیان. 1388. اثر بخشی روشهای تربیت تاک بر رشد رویشی، عملکرد و کیفیت میوه انگور رقم سفید بیدانه. مجله به زراعی نهال و بذر. جلد2-25، شماره 4، صفحه 387-373.

  مختاریان، ع. 1374. شناسایی و مطالعه ارقام محلی انگور در کاشمر. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

  کاووسی، ب. عشقی، س. تفضلی، ع. 1388، تأثیر تنک خوشه و سطوح مختلف سربرداری شاخه های بارور بر عملکرد متعادل

  و بهبود کیفیت میوه انگور عسکری، علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال سیزدهم، شماره 48،‌ صفحه 15-26.

  نجاتیان.م.ع 1374. تاثیر تنظیم کننده های رشد (اسید جیبرلیک و سوین) و حلقه برداری در افزایش کیفیت انگور عسکری. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی . دانشگاه شیراز ص 129

  Alper, D. and I. Kismali. 2002. Investigations on the effect of different crop load of Amasya and Cardinal grape cultivars on the yields and quality of grape and cuttings. Ege. Uni Ziraat Fak. Derg. 39 (1): 9-16.

  Amati, A., B. Marangoni, R. Zironi, M. Castellari and G. Arfelli. 1994. Differentiated grape harvesting.The effects of cluster thining on vine physiology. (IIIrd) Rivista. di Vitic. di Enolo. 47(3): 3-12.

  Amati, A., B. Marangoni, R. Zironi, M. Castellari and G. Arfelli. 1994. Differentiated grape harvesting.The effects of cluster thining on vine physiology. (IIIrd) Rivista. di Vitic. di Enolo. 47(3): 3-12.

  Anonymous. 2006. Agricultural Statistics Bulletin. Ministry of Jihad -e-Agriculture of iran(in farsi).

  Badr S. A., Tufenkjian, J., and Ramming, D. W. 2005. Effects of pruning, girdling, and gibberellic acid application at bloom and berry set on yield and fruit quality of sweet scarlet table grape cultivar. Pp. 47. In: The proceedings of the Annual Meeting of American Society of Enology and Viticulture.

  Bhujbal, B.G., and Chaudhari, K.G., 1993; Yield and quality of Thompson seedless grape (Vitis vinifera L.) as influenced by girdling and gibberellins. Res. Jour., Mahatma, phule, Agric. University. 4: 2, 108-112.

  Bhujbal, B.G., and Chaudhari, K.G., 1972; Interaction of gibberellin and girdling on certain fruit characteristics in Thompson seedless grape. Res. Jour. Mahatma, Phule, Agric, University. 3: 2,126-130.

  Bowen. P. A. and W. M. Kliewer. 1990. Influence of clonal variation, pruning severity, and cane structure on yield component development in Cabernet Sauvignon grapevines. J. Am. Soc. Hort. Sci . 115(4): 530-534.

  Bowen. P. A. and W. M. Kliewer. 1990. Relationships between the yield and vegetative characteristics of individual shoot of Cabernet Sauvigonon grape. J. Am. Soc. Hort. Sci.115(4): 534-539.

  Brar, H. S., Singh, Z., Swinny E., and Cameron, I. 2008. Girdling and grapevine leafroll associated viruses affect berry weight, colour development and accumulation of anthocyanins in 'Crimson Seedless' grapes during maturation and ripening. Plant Science 175(6): 885-897.

  Bravdo, B., Y. Hepner, C. Loinger, S. Cohen and H. Tabacman. 1984. Effect of crop level on growth, yield, and wine quality of high yielding Carignane vineyard. Am. J. Enol. Vitic. 35: 247-252.

  Bravdo, B., Y. Hepner, C. Loinger, S. Cohen and H. Tabacman. 1985. Effect of crop level and crop load on growth, yield, must and wine composition, and quality of Cabernet Sauvignon. Am. J. Enol. Vitic. 36: 125 - 131.

  Christodouloum A.J., Weaver, R.J., and Pool, R.M., 1968; Relation of girdling and geberellin treatment to fruitset, berry development and cluster compactness in Vitis vinifera grapes. J. Amer. Soc. Hort Sci. 92: 301-310.

  Choi. I .M., H. Lee, C. Yun and C. H. Lee. 1997. Influence of number of cluster per vine on vine growth and fruit quality in 2-year-old Kyoho grape(Vitis labruscana B). J. Hort. Sci. Korea 39 (1): 134-139.

  Coombe, B.G. 1965; Increase in fruit set of Vitis vinifera by treatment with girdling and growth retardants. Nature 205: 305- 306.

  Colapietra, M., L. Tarricone and G. Amico. 1990. Response to girdling and gibberellic acid.CAB Abst.

  Edson, C. A., G. S. Howell and J. A. Flore. 1993. Influence of crop level on photosynthesis and dry matter partitioning of Seyval grapevines I. Single leaf and whole vine response pre and postharvest. Am. J. Enol. Vitic. 44: 139-147.

  Edson, C. A., G. S. Howell and J. A. Flore. 1995. Influence of crop level on photosynthesis and dry matter partitioning of Seyval grapevines III. Seasonal changes in dry matter partitioning, vine morphology, yield, and fruit composition. Am. J. Enol. Vitic. 46: 478-485.

  Formolo R., Rufato L., Kretzschmar A.A., Schlemper C., Mendes M., Marcon Filho J.L., and Lima A.P. 2010. Gibberellic acid and cluster thinning on seedless grape ‘BRS Clara’ in Caxias do Sul, Rio Grandedo Sul state, Brazil. Acta Hort. 884: 467-471.

  Gal. Y., A. Naor and B. Bravdo. 1997. Effect of shoot density, crop level and crop load  n fruit and wine of  Sauvignon Blanc grape. Acta Hort. 427: 151-160.

  Harrell, D.C., Williams, L.E., 1989; The influence of girdling and gibberellic acid aplication at fruit set on Ruby seedless and Thompson seedless grapes Am. J. Enol. Viticult. 38: 2, 83-88.

  Harvell, D.C., Williams, L.E., 2002; Effect of trunk girdling and GA3 appliation on leaf net Co2 assimilation rate of two seedless grape. Plant physiology supplement. 77: 4, 61.

  Hunter, J. J., O. T. Villers and J. E. Watts. 1991.The effects of partial defoliation on quality characteristics of Vitis vinifera L. cv. Cabernet Sauvignon grape. I. Sugerr, acid and pH. S. Afr. J. Enol. Vitic. 12: 42-50

  Hunter, J. J. and J. H. Visser. 1990. The effect of partial defoliation on growth characteristics of Vitis vinifera L. CV. Cabernet Sauvignon. II. Reproductive Growth. S. Afr. J. Enol. Vitic. 11(1): 26-33.

  Jonsen, F., Swanson, F., Peacock, W., and Leavitt, G., 1975; The effect of width of cane and trunk girdles on berry weight and solids in table Thompson seedless vineyards. Am. J. Enol. Viticult. 26: 90-96.

  Jonsen, F., Luvisi, D., Swanson, F., Leavitt, G., and Mayer, G., 1976; Effects of completed and incomplete girdles on Thompson seedless and Ribier table grapes. Am. J. Enol. Viticult. 27: 65-67.

  Jindal, P.C., Dhwan, S.S., and Chauhan, K.S., 1982; Effect of girdling alone and in combination with boric acid on berry set, berry drop, yield and quality of grapes. Vitis. 72: 412-418

  Keller, M. and W. Koblet. 1994. Is carbon starvation rather than excessive nitrogen supply the case of inflorescence necrosis in Vitis vinifera L. Vitis 33: 81-86.

  Naor, A., Y. Gal and B. Bravdo. 2002. Shoot and cluster influence vegetative growth, fruit yield and wine quality of Sauvignon Blanc grapevines. J. Am. Soc. Hort. Sci. 127(4): 628-634.

  Norello, V., L. Depalma and L. Tarricone. 1999. Influence of cane girdling and plastic covering on leaf gas excharge, water potential and viticulture performance of table grape cv. Matilde Vitis 38:51-54.

  Pereira F.M., and C-de Oliveria J. 1977. Effects of gibberellin applied before and after flowering on characteristics of the bunches of the grape variety Italia. Cientifica. 5: 175-179.

  Reynolds, A. G., R. M. Pool and L. R. Mattick. 1986. Effect of shoot density and crop control on growth, yield, fruit composition, and wine quality of 'Seyval blanc' grapes. J. Am. Soc. Hort. Sci. 111: 55-63.

  Rojas-Lara, B. A. and J. C. Morrison. 1989. Differential effects of shading fruit or foliage on the development and composition of grape berries. Vitis 28: 199-208.

  Roper, T.R., Williams, L.E., 1989; Net Co2 assimillation and carbohydrate partitioning of grapevine leaves in response to trunk girdling and gibberellic acid application. Vitis. 89: 1136-1140.

  Roberto, S. R., Yamashita, F., Kanai, H. T., Yano, M. Y., Macente, E. S., and Genta, W. 2004. Cluster maturation of Ruby table grape girdled at different periods. Revista Brasileria de Fruticultura 26(1): 180-182.

  Sanjay. S. 1995. Ripening and quality of grape (Vitis vinifera L.) as affected by cluster thining. Hort. J. 8(1):9-15.

  Sanchez,Sanchez A., Sanchez,Andreu J., Juarez M., Jorda J., and Bermudez D. 2006. Imporvement of iron uptake in table grape by addition of humic substancecs. Journal of Plant Nutrition. 29(2): 259-272.

  Sanghavi, K. and N.A. Phadnis. 1975. Effect of certain mechanical and chemical treatments on the quality improvement of Italian Eliquina grape. CAB Abst.

  Sarooshi, R. A. 1977. Some effects of girdling, gibberellic acid sprays, bunch thinning and trimming on the Sultana. Australian Journal of Experimental Agriculture and Animal Husbandary 17(87): 700-704.

  Tafazoli, A., Hekmati, J., and Firozeh, P. 1991. Grapevine. University of Shiraz Press. Shiraz, Iran.

  Winkler, A.J., Cokk, J.A., and Lider, L.A., 1974; General viticulture. 710pp. University of Calif. Press, Berkeley and Los Angeles.


موضوع پایان نامه اثر اسید جیبرلیک، حلقه برداری، تنک حبه و خوشه برخصوصیات میوه انگور رقم عسکری, نمونه پایان نامه اثر اسید جیبرلیک، حلقه برداری، تنک حبه و خوشه برخصوصیات میوه انگور رقم عسکری, جستجوی پایان نامه اثر اسید جیبرلیک، حلقه برداری، تنک حبه و خوشه برخصوصیات میوه انگور رقم عسکری, فایل Word پایان نامه اثر اسید جیبرلیک، حلقه برداری، تنک حبه و خوشه برخصوصیات میوه انگور رقم عسکری, دانلود پایان نامه اثر اسید جیبرلیک، حلقه برداری، تنک حبه و خوشه برخصوصیات میوه انگور رقم عسکری, فایل PDF پایان نامه اثر اسید جیبرلیک، حلقه برداری، تنک حبه و خوشه برخصوصیات میوه انگور رقم عسکری, تحقیق در مورد پایان نامه اثر اسید جیبرلیک، حلقه برداری، تنک حبه و خوشه برخصوصیات میوه انگور رقم عسکری, مقاله در مورد پایان نامه اثر اسید جیبرلیک، حلقه برداری، تنک حبه و خوشه برخصوصیات میوه انگور رقم عسکری, پروژه در مورد پایان نامه اثر اسید جیبرلیک، حلقه برداری، تنک حبه و خوشه برخصوصیات میوه انگور رقم عسکری, پروپوزال در مورد پایان نامه اثر اسید جیبرلیک، حلقه برداری، تنک حبه و خوشه برخصوصیات میوه انگور رقم عسکری, تز دکترا در مورد پایان نامه اثر اسید جیبرلیک، حلقه برداری، تنک حبه و خوشه برخصوصیات میوه انگور رقم عسکری, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثر اسید جیبرلیک، حلقه برداری، تنک حبه و خوشه برخصوصیات میوه انگور رقم عسکری, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثر اسید جیبرلیک، حلقه برداری، تنک حبه و خوشه برخصوصیات میوه انگور رقم عسکری, پروژه درباره پایان نامه اثر اسید جیبرلیک، حلقه برداری، تنک حبه و خوشه برخصوصیات میوه انگور رقم عسکری, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثر اسید جیبرلیک، حلقه برداری، تنک حبه و خوشه برخصوصیات میوه انگور رقم عسکری, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر اسید جیبرلیک، حلقه برداری، تنک حبه و خوشه برخصوصیات میوه انگور رقم عسکری, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر اسید جیبرلیک، حلقه برداری، تنک حبه و خوشه برخصوصیات میوه انگور رقم عسکری, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر اسید جیبرلیک، حلقه برداری، تنک حبه و خوشه برخصوصیات میوه انگور رقم عسکری, رساله دکترا در مورد پایان نامه اثر اسید جیبرلیک، حلقه برداری، تنک حبه و خوشه برخصوصیات میوه انگور رقم عسکری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی- میوه کاری چکیده انگور رقم ریش بابا، یکی از محبوب ترین ارقام تازه خوری کشت شده در ایران است، اما بطور معمول حبه ها از رنگ ضعیفی برخوردارند. در این پژوهش اثر تیمارهای حلقه برداری و اتفن روی صفات کمی و کیفی انگور رقم 'ریش بابا قرمز' مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی علوم باغبانی- گرایش میوه کاری چکیده انگور میو ه‌ای نافرازگرا با فعالیت فیزیولوژیکی کم بوده و در طول دوره پس از برداشت در انبار و در طی حمل و نقل و همچنین بازاریابی به کاهش آب و آلودگی‌های قارچی به ویژه قارچ عامل کپک خاکستری بسیار حساس است. در پژوهش حاضر تاثیر تیمار آب گرم و ژل آلوئه ورا در سطوح مختلف بر ماندگاری و ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی- میوه کاری چکیده میوه پس از جدا شدن از گیاه مادری، زنده و دارای تنفس می‌باشد و پس از برداشت تغییرات معنی داری را متحمل خواهد شد. مدت نگهداری میوه‌ها را می‌توان با بهینه کردن شرایط محیطی، به حداقل رساندن آسیب‌های مکانیکی و استفاده از ترکیبات مفید مانند جیبرلین‌ها و پلی‌آمین‌ها افزایش داد. توسعه عمر پس از برداشت پرتقال ...

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد رشته­ی حشره­­شناسی پایش و پیش‌آگاهی کرم خوشه‌خوار انگور، Lobesia botrana ، با به‌کارگیری تله‌ی فرمونی در باغ‌های انگور بیضا چکیده : فارس یکی از مهم‌ترین استان‌‌های تولید کننده انگور کشور می‌باشد. منطقه بیضا از توابع شهرستان سپیدان سهم بسیار چشمگیری در میزان تولید انگور استان فارس دارا می‌باشد. کرم خوشه‌خوار انگور، Lobesia botrana (Denis&Schiffermüller ...

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته کشاورزي سال 1385 چکيده تحقيق حاضر به بررسي و شناخت نيازهاي آموزشي - ترويجي كيويكاران استان مازندران (شهرستانهاي تنكابن و چالوس) پرداخته است. اين تحقيق ا

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی گرایش میوه کاری خلاصه: استفاده از ترکیبات سالم و سازگار با سلامت انسان و طبیعت یکی از دغدغه های مهم محققین تکنولوژی پس از برداشت محصولات باغی است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر پوشش خوراکی ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر ماندگاری و خصوصیات کیفی میوه هلو رقم زعفرانی بود. تیمار ژل آلوئه ورا در غلظت‌های صفر، 20 ، 25 و33درصد و ...

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی خلاصه: استفاده از ترکیبات سالم و سازگار با سلامت انسان و طبیعت یکی از دغدغه های مهم محققین تکنولوژی پس از برداشت محصولات باغی است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر پوشش خوراکی ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر ماندگاری و خصوصیات کیفی میوه هلو رقم زعفرانی بود. تیمار ژل آلوئه ورا در غلظت‌های صفر، 20 ، 25 و33درصد و تیمار کلرید ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.Sc » گرایش : میکروبیولوژی مواد غذایی چکیده فراورده های استریلیزه شیر که به روش فرادما تهیه می شوند، بویژه شیر و خامه فرادما در سالهای اخیر ،جای خود را در رژیم غذایی مردم ایران باز کرده اند. با افزودن ترکیبات سلامت بخش به محصولاتی نظیر خامه صبحانه می توان ارزش غذایی این محصولات را ارتقا داد. در این تحقیق غلظت های 0، 3، 5 و7 درصد از ...

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته‌: مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی گرایش: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه چکیده قهوه‌ای شدن آنزیمی مهم‌ترین ناهنجاری فیزیولوژیکی است که به‌شدت کیفیت پس از برداشت و عمر انباری ازگیل ژاپنی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به‌منظور بررسی اثر آب مقطر و تعدادی از عوامل ضد قهوه‌ای شدن آنزیمی از جمله اسید آسکوربیک (1 و 2 درصد)، اسید سیتریک (5/0 و 1 ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی (M.Sc.) گرایش: جنگل شناسی و اکولوژی جنگل چکیده هدف از پژوهش حاضر مطالعه شرایط رویشگاهی لرگ (Pterocarya Fraxinifolia (Poir) Spach) در دره لارت در شهرستان بدره- استان ایلام است. بدلیل محدود بودن عرصه تحت پوشش توده لرگ، پس از ثبت موقعیت تمام پایه‌های لرگ در حافظه GPS، آماربرداری صد در صد از مشخصه‌های کمی‌و کیفی ...

ثبت سفارش