پایان نامه اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌ های کمی و کیفی دو توده محلی سیر در سمنان

word 6 MB 32536 105
1392 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت قبل:۶۲,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی

  گرایش زراعت

  چکیده

  تنش‌ های محیطی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده الگوی پراکنش گیاهی در سطح جهان می‌باشد و تنش خشکی نیز به سهم خود تعیین‌کننده بخشی از این پراکنش است. سیر گیاهی ا‌ست که از قرن‌ها پیش اهمیت ویژه‌ای را از لحاظ غذایی و دارویی در زندگی انسان‌ها دارا بوده است. شناخت پارامتر‌های فیزیولوژیکی اکوتیپ‌های مختلف سیر در شرایط تنش خشکی در تراکم‌های مختلف کاشت می‌تواند محققین را در انتخاب بهترین و متحمل‌ترین اکوتیپ و تراکم مطلوب و امکان سنجش پاسخ این گیاه به تنش‌ها یاری نماید. در این راستا آزمایشی بر روی دو اکوتیپ سیر به صورت اسپلیت-فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های‌ کامل تصادفی با 3 تکرار در شرایط اقلیمی سمنان انجام شد. در این آزمایش 3 سطح تنش خشکی براساس 60 و 80 درصد نیاز آبی سیر و به همراه تیمار شاهد (100 درصد نیاز آبی)، به عنوان عامل اصلی و ترکیب فاکتوریل از تراکم در 3 سطح ( 30 - 40 و 50 بوته در متر‌مربع) و اکوتیپ در 2 سطح طرود و طبس به عنوان عوامل فرعی در نظر گرفته شدند. برای محاسبه نیاز آبی سیر، از پارامتر‌های هواشناسی روزانه ثبت شده ایستگاه سینوپتیک سمنان استفاده و نیاز آبی بر پایه دستورالعمل محاسبه آب مورد نیاز گیاهان فائو-56 تعیین شد. نتایج نشان داد که با اعمال و تشدید تنش خشکی، حداکثر شاخص سطح برگ، حداکثر تجمع ماده خشک، حداکثر سرعت رشد محصول، حداکثر سرعت اسیمیلاسیون خالص، محتوی نسبی آب برگ، عملکرد، درصد ماده خشک، وزن تر و وزن خشک سوخ، قطر سوخ و طول سوخ، وزن ترو وزن خشک سیر‌چه، قطر سیر‌چه و طول سیر‌چه به‌طور معنی‌داری نسبت به شرایط  آبیاری 100 درصد نیاز آبی کاهش یافتند. محتوی کاروتنوئید و تعداد سیر‌چه در سوخ نیز با اعمال تنش خشکی در سطح 80 درصد نیاز آبی، نسبت به شرایط آبیاری 100 درصد نیاز آبی، کاهش معنی‌داری نشان نداد اما تشدید تنش در سطح 60 درصد نیاز آبی، کاهش معنی‌داری نسبت به دو سطح دیگر آبیاری ایجاد نمود. با اعمال تنش افزایش معنی‌داری در مقادیر قند‌های محلول و آنتی‌اکسیدان غیر آنزیمی مشاهده گردید. اکوتیپ طرود به طور معنی‌داری از لحاظ صفاتی همچون ارتفاع بوته، جداکثر سرعت رشد محصول، حداکثر سرعت رشد نسبی، آنتی‌اکسیدان غیر آنزیمی برگ، وزن تر و خشک سیر‌چه وطول سیر‌چه دارای مقادیر بالاتری نسبت به اکوتیپ طبس بود. در مقابل صفاتی چون تعداد برگ، حداکثر تجمع ماده خشک، کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل، کاروتنوئید، محتوی نسبی آب و تعداد سیر‌چه در سوخ در اکوتیپ طبس به طور معنی‌داری بیشتر از اکوتیپ طرود بود. اما در مجموع اکوتیپ بر عملکرد و درصد ماده خشک اثر معنی‌داری نداشت و می‌توان نتیجه گرفت که دو اکوتیپ در رابطه با حصول عملکرد بالاتر دارای برتری نسبت به یکدیگر نبودند. با توجه به افزایش مقدار آنتی‌اکسیدان غیر آنزیمی در اکوتیپ طرود در مواجه با تنش خشکی، این اکوتیپ در رابطه با ایجاد مکانیسم تحمل در برابر تنش، نسبت به اکوتیپ طبس موفق‌تر بوده است. در مقابل با توجه به معنی‌دار نبودن اثر متقابل تنش خشکی و اکوتیپ بر عملکرد نهایی سوخ، می‌توان چنین دریافت که هر دو اکوتیپ در برابر تنش خشکی در رابطه با حصول عملکرد، نسبت به یکدیگر برتری نداشته و روندی نسبتا یکسان داشتند. تراکم کاشت 30 بوته در متر‌مربع بیشترین حداکثر سرعت اسیمیلاسیون خالص را ایجاد نمود و سپس با افزایش تراکم کاشت کاهش معنی‌داری در رابطه با این صفت مشاهده شد در حالیکه تراکم کاشت 50 بوته در متر‌مربع بیشترین مقدار شاخص سطح برگ و حداکثر تجمع ماده خشک را در بر داشت و با کاهش تراکم، این صفات نیز دچار کاهش معنی‌داری گردید. تراکم کاشت بر کلیه صفات مربوط به اجزای عملکرد غیر معنی‌دار بود اما اثر معنی‌داری بر عملکرد داشت و با افزایش تراکم کاشت به 50 بوته در متر‌مربع، عملکرد سوخ افزایش معنی‌داری نسبت به دو تراکم کاشت دیگر نشان داد. با توجه به کاهش معنی‌دار عملکرد و بسیاری از پارامتر‌های اندازه‌گیری شده تحت تاثیر تنش خشکی، میتوان دریافت که برای حصول عملکردی مناسب در رابطه با گیاه سیر، باید از مواجه این گیاه با تنش خشکی اجتناب نمود و تراکم 50 بوته در متر‌مربع با توجه به پاسخ مناسب سیر و کسب عملکرد بالاتر نسبت به دو تراکم کاشت دیگر، به عنوان تراکم مطلوب شناخته شد.

   

  واژه‌های کلیدی:

   آنتی‌ اکسیدان، تراکم، تنش خشکی، سیر، قند محلول، محتوی نسبی آب

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فصل اول

  1-کلیات تحقیق

  1-1-اهمیت مطالعه تنش خشکی

  تنش‌های محیطی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده الگوی پراکنش گیاهی در سطح جهان می‌باشند و تنش خشکی نیز به سهم خود تعیین‌کننده بخشی از این پراکنش است (کافی و همکاران، 1388الف). جمعیت جهان، با سرعت نگران‌کننده‌ای در حال افزایش است، از طرف دیگر به علت وجود تنش‌های غیر زنده متعددی تولید و فراهم کردن غذا در حال کاهش می‌باشد؛ در این صورت هرگونه کاهشی در تولید محصول و فراهم‌آوری غذا با توجه به روند افزایش جمعیت جهان، به علت پاسخگو نبودن نیاز غذایی نگران‌کننده می‌باشد.

   رشد و باروری گیاهان، بطور منفی تحت تاثیر ناملایمات طبیعی در قالب عوامل تنش‌زای زنده و غیر‌زنده قرار می‌گیرد. تنش‌های غیر‌زنده هرساله باعث از دست رفتن هزینه‌های هنگفتی به علت کاهش تولید و نقصان محصول می‌شود. در واقع، این تنش‌ها ثبات و پایداری کشاورزی را تهدید می‌کنند (ماهاجان و توتجا[1]، 2005). تنش خشکی مهم‌ترین عامل محیطی محدود‌کننده رشد و نمو گیاهان در سرتاسر دنیا می‌باشد، بطوری‌ که کاهش رشد در اثر تنش خشکی به مراتب بیشتر از سایر تنش‌های محیطی است (ویسی‌پور و همکاران، 1390).

  نزولات آسمانی در ایران با متوسط 240 میلی‌متر، از یک سوم میزان نزولات سالانه جهانی (700میلی‌متر) کمتر می‌باشد و ایران دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است (باقری و همکاران، 1388). در محیط‌های خشک، نیاز اتمسفری تبخیر و تعرق بیشتر بوده و برای تولید یک واحد ماده خشک، گیاه ناگزیر به از دست دادن آب بیشتری است (وفا‌بخش و همکاران، 1388) و عملکرد محصول به طور قابل ملاحظه‌ای در اثر تنش خشکی کاهش می‌یابد (اشرف[2]، 2010). تنش خشکی شدید، رشد گیاهان را از طریق اثر‌گذاری بر فرایند‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی، همچون فتوسنتز، تنفس، انتقال، جذب یونی، کربوهیدرات‌ها، متابولیسم کاهش می‌دهد (جلال و همکاران[3]، 2012). پاسخ به شرایط کمبود آب به گونه و رقم گیاهی، طول و مدت تنش خشکی، سن و مرحله نموی گیاه، نوع سلول و اندام گیاهی و اجزاء زیر سلولی و به ساختار آن بستگی دارد (بری[4]، 1997و لویت[5]، a1980).

  از آنجا که بیشتر گزارشات مربوط به تغییرات اقلیمی، حاکی از افزایش خشکی در بسیاری از مناطق جهان می‌باشد (هاوتون و همکاران[6]، 2001)، بررسی پاسخ‌های رفتاری رشد و فیزیولوژیکی گیاهان به تنش خشکی و مکانیزم‌های ایجاد مقاومت و مطالعه اثرات تنش بر عملکرد و اجزای آن در گیاهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار  می‌باشد.

  1-2-اهمیت مطالعه تراکم کاشت

  تراکم بوته یکی از عواملی است که تاثیر بسزایی بر عملکرد دارد، به طوریکه درتراکم مطلوب، عوامل محیطی مثل آب، هوا، نور وخاک به نحو مناسب‌تری در اختیار گیاه قرار می‌گیرند و در عین حال رقابت‌های بین بوته‌ای به کمترین میزان می‌رسد (خواجه‌پور، 1388). خصوصیات ساختمانی و پوشش گیاهی با جذب تشعشع در ارتباط است و نقش تعیین‌ کننده‌ای در عملکرد گیاه دارد (کوچکی و سرمدنیا، 1390).  در گیاهان یک ‌ساله دلیل اصلی کاهش عملکرد، رشد رویشی ضعیف و درنتیجه سطح برگ کم در ابتدای فصل رشد می‌باشد و در این حالت بیشتر تشعشع خورشیدی توسط زمین جذب شده و غیر قابل استفاده می‌ماند، بنابراین در چنین شرایطی افزایش تراکم گیاهان ممکن است به جذب بیشتر تشعشع خورشیدی بخصوص در مراحل اولیه رشد کمک  کند (امیر‌مرادی و رضوانی‌مقدم، 1390). کارایی جذب انرژی تابشی که بر روی سطح یک محصول می‌تابد نیاز به سطح برگ کافی و توزیع یکنواخت آن دارد به طوریکه سطح زمین را کاملا بپوشاند. این هدف با تغییر تراکم بوته‌ها و آرایش مناسب بوته روی سطح خاک میسر است، همچنین با افزایش جمعیت گیاهی، شدت نور در پوشش کاهش یافته و این عمل باعث کاهش بیوماس گیاه می‌شود (رزمی، 1389). با توجه به رقابتی که بین گیاهان در تراکم‌های مختلف کاشت برای جذب نور و مواد غذایی ایجاد می‌شود، فواصل کاشت می‌تواند اثر قابل توجهی در عملکرد محصول بگذارد (میر‌شکاری و مبشر، 1385).

  در زراعت تک کشتی تراکم بهینه یکی از عوامل موفقیت در تولید می‌باشد. اگر میزان تراکم بوته بیش از حدِ بهینه باشد عوامل محیطی موجود از جمله رطوبت، نور و مواد غذایی در حد بهینه در اختیار هر بوته قرار نمی‌گیرد و برعکس چنانچه تراکم بوته کمتر از حد مطلوب باشد از امکانات محیطی موجود به نحو مطلوب استفاده نمی‌شود که خود باعث کاهش محصول می‌گردد (امیر‌مرادی و رضوانی‌مقدم، 1390). از این رو تعیین تراکم مطلوب که منجر به حصول سطح برگ مناسب و عملکرد بالاتر می‌گردد، حائز اهمیت می‌باشد.

  1-3-اهمیت مطالعه سیر در ایران

  جنس آلیوم [7] شامل بیش از 700 گونه می‌باشد که از تعداد زیادی گیاهان چند‌ساله با اندام‌های ذخیره‌ای زیر‌زمینی تشکیل شده است. یکی از مراکز اصلی تکامل جنس آلیوم در منطقه ایران و تورانی می‌باشد (کافی و همکاران، 1390). ایران از لحاظ کشت و مصرف سیر قدمت طولانی دارد (بقالیان و همکاران، 1383). این گیاه هم در صنایع غذایی به عنوان چاشنی و افزودنی، هم به عنوان سبزی و هم به عنوان گیاه دارویی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به اثرات سوء ناشی از مصرف داروهای شیمیایی در سال‌های اخیر توجه زیادی به کشت گیاهان دارویی شده که با افزایش مصرف آن‌ها نیاز به توسعه کشت، مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح می‌باشد (امیر‌مرادی و رضوانی مقدم، 1390). سیر[8] گیاهی ا‌ست که قرن‌ها اهمیت ویژه‌ای را از لحاظ غذایی و دارویی در زندگی انسان‌ها دارا بوده است و بر اساس خصوصیات و اثرات متفاوت آن، به عنوان یک ماده غذایی بازدارنده از بیماری‌ها در نظر گرفته می‌شود. از جمله اثرات درمانی آن می‌توان به خصوصیات ضد‌انعقاد خون، ضد‌فشار خون، ضد‌میکروبی، پایین‌آورنده قند خون اشاره کرد (بوزین و همکاران[9]، 2008). از دیگر خواص دارویی آن می‌توان عرق‌آور، خلط‌آور، ضد‌اسپاسم، ضد‌عفونی‌کننده، ضد‌ویروس را نام برد (نیوال و همکاران[10]، 1996). سیر گیاهی یک‌ساله است که می‌تواند ارتفاعی تا 75-90 سانتی‌متر داشته باشد و در مناطق خشک و معتدل و در فصل زمستان‌ رشد می‌کند (بیدشکی و آروین[11]، 2010). سیر گیاهی ا‌ست که مقاومت زیادی به سرما داشته و می‌تواند دوره‌های طولانی سرمای زیر صفر را تحمل کند، به همین دلیل در مناطق معتدله کشت پاییزه این محصول متداول بوده و حتی گزارش‌هایی مبنی بر بیشتر بودن عملکرد کشت پاییزه سیر نسبت به کشت بهاره در این مناطق ارائه شده است (اورلوسکی و همکاران[12]، 1994).

  یک سیرچه با وزنی در حدود 3 تا 4 گرم به طور متوسط حاوی یک گرم کربوهیدرات، 2/0 گرم پروتئین، 05/0 گرم فیبر، 01/0 گرم چربی، ویتامین‌های A ,B1 ,B2 ,B3 ,C و آب می‌باشد. تمام اثر بخشی یا خاصیت دارویی سیر به ترکیبات متعدد گوگردی در آن بستگی دارد و میزان این مواد در ارقام و اکوتیپ‌های سیر علاوه بر ویژگی‌های ژنتیکی رقم به شرایط آب و هوایی بستگی دارد (رحمانی‌قبادی، 1379). سیر گیاهی‌ست عقیم و به‌طور طبیعی فقط از راه غیر‌جنسی، یعنی کشت سیر‌چه‌ها (حبه‌ها)، قابل تکثیر می‌باشد. کشت و تکثیر متوالی این گیاه در نقاط مختلف جهان و در طی سالیان متمادی باعث پیدایش اکوتیپ‌های متعددی شده است که از لحاظ موفولوژیکی و بیوشیمیایی تفاوت‌های قابل توجهی دارند. از این تنوع می‌توان جهت انتخاب و اصلاح ارقامی با توانایی بهینه و متناسب با نیاز‌های صنعتی و محیطی بهره جست (بقالیان و همکاران، 1383). افزایش در عملکرد و بهبود کیفیت سوخ‌های سیر معمولا به عوامل متعددی وابسته است که از طریق مرحله رشد، بهبود عوامل زراعی به‌خصوص به‌کارگیری مقادیر مطلوب مواد مغذی و مقادیر رطوبت خاک بر رشد گیاه موثر می‌باشد (السیداحمد و همکاران[13]، 2009).

   

  Abstract

  Environmental stresses are the most important factors in plant distribution pattern all over the world and the drought stress has its major role in this issue. Garlic (Allium) as an important plant that has been used in different nations during recent centuries, has many nutritional and medicinal values. Determination of physiological characteristics of variant ecotypes of garlic under drought stress in different planting densities can help scientists choose the most practical and most likely ecotype and density and can provide the possibility of evaluation of plant response to the imposed stresses. In this regard, an experiment was performed on two garlic ecotypes. The experimental lay-out was a split-plot factorial with a randomized complete block design with three replications in Semnan climate. In this experiment, three irrigation rate levels (80% and 60% of ETC and 100% ETC as control treatment), as the main plot, and the factorial combination of three levels of plant density (30, 40 and 50 plants in m2) and two ecotypes (Tabas and Toroud) as the sub-plot were considered. To calculate the water requirement of garlic, the recorded aerology data from Semnan synoptic station was utilized and the water requirements were estimated according to FAO-56 instructions. The results showed that by imposing and intensifying the drought stress the maximums of leaf area index, dry matter accumulation, growth rate, Net assimilation rate, relative water content and yield, percentage of dry matter, fresh weight and dry weight and length of bulbs, fresh weight and dry weight of clove, diameter of clove and length of clove decreased significantly in comparison with 100% ETC treatment. The carotenoid content and the number of cloves in bulbs did not show significant decrease, in comparison with control treatment, after imposing 80% ETC irrigation rate but by increasing stress to 60% ETC significant decrease in comparison with other two irrigation rates was observed. Applying the stress caused significant increment in soluble sugar and nonenzymatic antioxidant contents. The ecotype Toroud had significantly higher values of the traits such as plant height, the maximum growth rate, maximum relative growth rate, nonenzymatic leaf antioxidant, clove fresh and dry weight and the length of clove in comparison with Tabas ecotype. In contrast, Tabas ecotype had significantly higher values of the traits like number of leaves, the maximum dry matter accumulation, chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll, carotenoid, relative water content and number of cloves in bulbs in comparison with Toroud ecotype. Generally, ecotype factor did not have significant effect on yield and dry matter percentage and this can be concluded that two ecotypes did not have any advantage in order to achieving higher yield. The plant height, in Tabas ecotype under different irrigation levels, did not have any changes but in Toroud ecotype, by imposing and intensifying the stress this trait decreased significantly in comparison with without-stress conditions. This can show the higher sensitivity of this trait under stressed conditions in Toroud ecotype. According to increment of non enzymatic anti-oxidant, after imposing drought stress, this ecotype was more successful in development of a tolerance mechanism than the other ecotype. On the other hand, according the non significant effect of interaction of drought stress and acotype on bulb yield, it can be realized that none of the ecotypes had any advantage in terms of bulb yield after imposing stress and they both had the same trend. Planting density of 30 plants per m2, leaded in the highest net assimilation rate and then by increasing the plant density, significant decrement in in these traits was observed, while the planting density of 50 plants in m2 led to the highest value of leaf area and dry matter accumulation and by decreasing the density, this trait decreased significantly. The effect of planting density on all of the yield components was insignificant but had significant effect on yield and by increasing the density to 50 plants per m2, the bulb yield increased significantly in comparison with two other densities. According to significant decrement in yield and many other measured parameters under drought stress conditions it can be realized that to achieve a proper yield for garlic, the exposure of this plant in drought conditions should be prevented and according to proper response and higher yield achievement of planting density of 50 plants per m2 in comparison with two other densities, it is the most appropriate planting density for garlic.

   

  Antioxidant, Density, Drought stress, Garlic, RWC, Soluble

 • فهرست:

  1-          کلیات تحقیق    3

  1-1-      اهمیت مطالعه تنش خشکی   3

  1-2-      اهمیت مطالعه تراکم کاشت    4

  1-3-      اهمیت مطالعه سیر در ایران   5

  1-4-      اهداف تحقیق   6

  2-          مروری بر تحقیقات انجام شده    8

  2-1-      تنش خشکی   8

  2-1-1-  مکانیسم‌های مقاومت و سازگاری گیاهان به تنش خشکی   9

  2-1-2-  اثرات تنش خشکی بر رشد و نمو گیاهان و پاسخ‌های آن‌ها  11

  2-1-2-1.      اثر تنش خشکی برعملکرد و اجزای عملکرد گیاه    13

  2-1-2-2.      اثر تنش خشکی بر خصوصیات رشد و صفات مورفولوژیکی گیاه    14

  2-1-2-3.      اثر تنش خشکی بر خصوصیات برگ    15

  2-1-2-4.      اثر تنش خشکی و محتوی نسبی آب برگ    16

  2-1-2-5.      اثر تنش خشکی  بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاه    17

  2-1-2-6.      اثر تنش خشکی بر رنگریزه‌های گیاهی    19

  2-1-2-7.      تنش خشکی و تولید آنتی‌اکسیدان‌ها    21

  2-2-      تراکم کاشت    21

  2-2-1-  اثر تراکم بوته بر عملکرد و ویژگی‌های رشد گیاه  22

  2-3-      اهمیت مطالعه و جایگاه گیاهان دارویی   24

  2-3-1-  حفاظت گیاهان دارویی   26

  2-4-      مروری بر جنس آلیوم  28

  2-5-      سیر  32

  2-5-1-  ویژگی‌های گیاهشناسی و مورفولوژیکی سیر  34

  2-5-2-  شرایط اکولوژیکی سیر  35

  2-5-3-  سیر و تنش خشکی   36

  2-5-4-  تراکم مطلوب مربوط به کشت سیر  37

  3-          مواد و روش‌ها    39

  3-1-      اجرای طرح آزمایشی در مزرعه   39

  3-1-1-  اعمال تیمار خشکی   40

  3-2-      عملیات زراعی   42

  3-3-      صفات مورد بررسی   42

  3-4-      روش‌های اندازه‌گیری پارامتر‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی   43

  3-4-1-  اندازه‌گیری محتوای نسبی آب برگ    43

  3-4-2-  اندازه‌گیری کلروفیل a و b و کاروتنوئید‌ها به روش استون 80 درصد   43

  3-4-3-  اندازه‌گیری پرولین   44

  3-4-4-  اندازه‌گیری قند‌های محلول   45

  3-4-5-  اندازه‌گیری آنتی‌اکسیدان غیر آنزیمی کل برگ    45

  3-5-      شاخص‌های رشد   46

  3-6-      عملکرد، اجزای عملکرد و درصد ماده خشک     47

  3-7-      تجزیه‌های آماری   48

  4-          نتایج و بحث    49

  4-1-      خصوصیات مورفولوژیکی   49

  4-1-1-  ارتفاع بوته   49

  4-1-2-  تعداد برگ در بوته   50

  4-2-      آنالیز رشد   53

  4-2-1-  شاخص سطح برگ    53

  4-2-2-  تجمع ماده خشک کل   55

  4-2-3-  سرعت رشد محصول   57

  4-2-4-  سرعت رشد نسبی   59

  4-2-5-  سرعت اسیمیلاسیون خالص      60

  4-3-      صفات بیوشیمیایی   66

  4-3-1-  قندهای محلول   66

  4-3-2-  محتوای پرولین    67

  4-3-3-  رنگدانه‌ها(کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل، نسبت کلروفیل a به b، نسبت کاروتنوئید به کلروفیل، کاروتنوئید): 69

  4-4-      محتوی نسبی آب برگ    72

  4-5-      آنتی‌اکسیدان غیر آنزیمی برگ    73

  4-6-      عملکرد سیر  85

  4-7-      اجزای عملکرد  91

  4-7-1-  وزن تر و وزن خشک سوخ   91

  4-7-2-  قطر سوخ   92

  4-7-3-  طول سوخ   92

  4-7-4-  وزن تر و وزن خشک سیر‌‌چه (حبه) 95

  4-7-5-  قطر سیر‌چه (حبه) 95

  4-7-6-  طول سیر‌چه (حبه) 95

  4-7-7-  تعداد سیر‌چه (حبه) در سوخ   96

  4-8-      همبستگی بین عملکرد و اجزای عملکرد: 99

  5-          نتیجه گیری    101

  5-1-      نتیجه‌گیری   101

  5-2-      پیشنهادات   103

   

  منبع:

   

   

  آرزمجو ا، حیدری م، قنبری ا، سیاه‌سر ب ع، احمدیان ا. 1389. تاثیر سه نوع کود بر درصد اسانس، رنگدانه‌های فتوسنتزی و تنظیم کننده‌های اسمزی در بابونه تحت تنش خشکی. مجله تنش‌های محیطی در علوم زراعی، 3(1): 33-23.

  آروین م ج، کاظمی‌پور ن. 1380. آثار تنش‌های شوری و خشکی بر رشد و ترکیب شیمیایی و بیوشیمیایی چهار رقم پیاز خوراکی (Allium cepa). علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 5(4): 51-41.

  اصغری ج، زراعی ب، برزگری م. 1385. اثر تراکم و الگوی کاشت بر صفات، عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت (Zea mays L.). مجله علوم و صنایع کشاورزی، 20(2): 133-123.

  امام  ی. 1374. فیزیولوژی تولید گیاهان زراعی گرمسیری. شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.

  امام ی، نیک‌نژاد م. 1383. مقدمه‌ای بر فیزیولوژی گیاهان زراعی. چاپ دوم، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز، 571 صفحه.

  امام ی، ثقه الاسلامی م ج. 1384. عملکرد گیاهان زراعی، فیزیولوژی و فرایند‌ها. شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز، 593 صفحه.

  امیدی م، فرزین ن. 1388. راهکارهای بیوتکنولوژی در افزایش کارایی گیاهان دارویی. مجموعه مقالات همایش منطقه‌ای غذا و بیوتکنولوژی، کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، 14-13 اسفند.

  امیر‌مرادی ش، رضوانی‌مقدم پ. 1390. اثر تراکم و زمان مصرف نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیکی، مراحل فنولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سیاه‌دانه(Nigella sativa) . نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی)، 25(3): 260-251.

  امیری ده‌احمدی س ر، پارسا م، نظامی ا، گنجعلی ع. 1389. تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشدی بر شاخص‌های رشد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط گلخانه. نشریه پژوهش‌های حبوبات ایران، 1(2): 84-69.

  امین‌پور ر، موسوی س ف، مبلی م. 1388. تاثیر رژیم آبیاری و تراکم بوته بر ویژگی های کمی و کیفی پیاز (Allium sepa L.) در اصفهان. نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی). 23(2): 60-52.

  اوزونی دوجی ع، اصفهانی م، سمیع‌زاده لاهیجی ح ا، ربیعی م. 1386. اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر شاخص‌های رشد و کارایی مصرف تابش دو رقم کلزای بدون گلبرگ و گلبرگ‌دار. مجله علوم زراعی، 9(4): 400-382.

  بابایی ک، امینی‌دهقی م، مدرس‌ثانوی س ع م، جباری ر. 1389. اثر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک، میزان پرولین و درصد تیمول در آویشن(Thymus vulgaris L.) . فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 26(2): 251-239.

  باقری ح، شیرانی‌راد ا ح، میر‌هادی م ج، دلخوش ب. 1388. بررسی اثر شدت‌های مختلف تنش خشکی بر صفات کمی و کیفی دو رقم کلزا  .(Brassica napus L.)فصلنامه علمی تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، سال اول، (1).

  بقالیان ک، ضیایی س ع، نقوی م ر، نقدی‌بادی ح ع. 1383. ارزیابی پیش از کشت اکوتیپ‌های سیر ایرانی از نظر میزان آلیسین و خصوصیات گیاهشناسی. فصلنامه گیاهان دارویی. سال چهارم، (13): 59-50.

  پاک‌نژاد ف، وزان س و دانشیان، ج. 1388. اثر تنش خشکی و روش‌های آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت. پژوهش‌نامه کشاورزی، 1(2): 32-17.

  حسینی م ح، نصیری محلاتی م. 1372. رابطه آب و خاک در گیاهان زراعی (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 560 صفحه.

  حقیر‌السادات ب ف، برنارد ف، کلانتر س م، شیخها م ح، حکم اللهی ف، عظیم‌زاده م، حوری م. 1389. بررسی ترکیبات موثر و خواص آنتی‌اکسیدانی اسانس گیاه دارویی زیره سیاه استان یزد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 18(4): 291-284.

  خدادادی م، نصرتی ع ا. 1390. اثر تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر سفید همدان. مجله به‌زراعی نهال و بذر. 2-27(4): 500-491.

  خواجه‌پور م ر. 1388. اصول و مبانی زراعت. نگارش سوم، چاپ دوم، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، 654 صفحه.

  خورشیدی م ب، رحیم‌زاده خوئی ف، میرهادی م ج، نورمحمدی ق. 1381.  بررسی اثرات تنش خشکی در مراحل رشد سیب زمینی. مجله علوم زراعی ایران، 4(1): 59-48.

  داد‌خواه ع ر، کافی م، رسام ق ع. 1388. تاثیر فصل کاشت و تراکم گیاهی بر صفات رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla). نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی)، 23(2): 108-100.

  دارابی ع، دهقانی ع. 1389. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عمکلرد، اجزای عملکرد و شدت بیماری زنپ در سیر انتخاب شده رامهرمز در منطقه بهبهان. مجله به زراعی نهال و بذر، 2-26 (1): 43-55.

  ذوالفقاری ب، قنادی ع ر. 1380. آشنایی با مبانی کاربرد گیاهان دارویی: آنچه پزشکان در این زمینه باید بدانند. پژوهش در علوم پزشکی، 6(4): 5-1.

  رحمانی‌قبادی ع. 1379. سیر از کاشت تا مصرف. نشریه ترویجی، انتشارات فنی معاونت ترویج سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی.

  رزمی ن. 1389. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر برخی خصوصیات زراعی، عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ‌های سویا در منطقه مغان. مجله به‌زراعی نهال و بذر، 2-26(4): 418-403.

  رضوانی س م، بیات ف، نصرتی ع ا. 1390. بررسی تغییرات برخی ویژگی‌های کمی و کارایی مصرف آب توده سیر سفید همدان در زمان‌های قطع و سطوح مختلف آبیاری. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، 12(3): 14-1.

  رنجبری ع، امام ی. 1385. واکنش‌های ژنوتیپ‌های گندم نان و دوروم به تنش خشکی پس از پلدهی و ارتباط آن با سیستم ریشه‌ای. مجله علمی پژوهشی کشاورزی، 1: 16-1.

  رودی ب، مظفریان و، فلاحیان ف، خاوری نژاد ر ع. 1387. گیاهان دارویی ارتفاعات استان سمنان. فصلنامه علمی-پؤوهشی دانش زیستی ایران، 3(3): 6-1.

  سالاری ب، وکیلی س م ع، کدوری م ر. 1390. بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته برعملکرد گیاه سیر در شهرستان کرمان. مجموعه مقالات همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، ساده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، آبان 1390.

  سلیمانی ننادگانی م، پارسی‌نژاد م، عراقی‌نژاد ش، مساح بوانی ع ر. 1390. تاثیر تغییر اقلیم بر نیاز خالص آبیاری و عملکرد گندم دیم (مطالعه موردی: بهشهر). نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، 25(2): 397-389.

  سیدی‌نژاد س ح. 1368. گزارش دفتر بهره برداری تجارت وزرات کشاورزی، ش 163.

  شاهرخی ا، شیر مردی ح ع، قائد امینی م. 1390. معرفی برخی گونه های دارویی در خطر انقراض در کوه کلار واقع در استان چهارمحال و بختیاری. فصلنامه گیاهان دارویی، سال دوم، (2): 100-95.

  عابدی بابا‌عربی س، موحدی دهنوی م، یدوی ع ر، ادهمی ا. 1390. تاثیر محلول‌پاشی روی و پتاسیم بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد گلرنگ در شرایط تنش خشکی. تولید گیاهان زراعی، 4(1): 95-75.

  علوی س ز، ربیعی ا، سعیدی گراغانی ح ر، قوردویی میلان ق. 1390. استفاده سنتی و بومی از گیاهان دارویی در شمال کشور (مطالعه موردی: سری 81 و 83 طرح جنگل داری اداره کل منابع طبیعی مازندران-ساری). فصلنامه داروهای گیاهی، سال دوم، (2): 120-113.

  فرشاد‌فر ع، محمدی ر. 1382. ارزیابی شاخص های فیزیولوژیکی مقاومت به خشکی در اگروپیرون با استفاده از شاخص انتخاب چند گانه. مجله علوم کشاورزی ایران، 34(3): 646-635.

  فروزنده م، سیروس مهر ع ر، قنبری ا، اصغری‌پور م ر، خمری ع. 1390. تاثیر سطوح تنش خشکی و کمپوست زباله شهری بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Menthapiperita L.). نشریه پژوهش‌های زراعی ایران، 9(4): 670-677.

  قربانلی م، بخشی‌خانیکی غ ر، ذاکری ا. 1390. بررسی اثر تنش خشکی بر ترکیب‌های آنتی‌اکسیدان در گیاه دارویی کتان (Linum usitatissimum L.). فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 27(4): 658-647.

  کافی م، دامغانی ع. 1381. مکانیسم‌های مقاومت گیاهان به تنش های محیطی (ترجمه). مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی،  472 صفحه.

  کافی م، رستمی م. 1386. اثر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغی ارقام گلرنگ در شرایط آبیاری با آب شور. مجله پژوهش‌های زراعی ایران، 5(1): 131-121.

  کافی م، برزوئی ا، صالحی م، کمندی ع، معصومی ع، نباتی ج. 1388(الف). فیزیولوژی تنش‌های محیطی در گیاهان. مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 502 صفحه.

  کافی م، زند ا، کامکار ب، مهدوی دامغانی ع، عباسی ف. 1388(ب). فیزیولوژی گیاهی2 (ترجمه). چاپ اول، ویرایش چهارم، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 676 صفحه.

  کافی م، رضوان‌بیدختی ش، سنجانی س. 1390. اثر زمان کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه موسیر (Allium altissimum Regel) در شرایط آب و هوایی مشهد. نشریه علوم باغبانی(علوم و صنایع کشاورزی)، 25(3): 310-319.

  کریم‌زاده اصل خ، مظاهری د، پیغمبری س ع. 1383. اثر چهار دور آبیاری بر روند رشد، شاخص‌های فیزیولوژیکی و عملکرد سه رقم آفتابگردان. بیابان، 9(2): 266-255.

  کریمی م، عزیزی م. 1373. آنالیز‌های رشد گیاهان زراعی (ترجمه). مشهد: جهاد دانشگاهی مشهد. 111 صفحه.

  کوچکی ع ر، نصیری محلاتی م، نجفی ف. 1383. تنوع زیستی گیاهان دارویی و معطر در بوم نظام های زراعی ایران. مجله پژوهش های زراعی ایران، 2(2): 208-216.

  کوچکی ع ر، خواجه‌حسینی م. 1387. زراعت نوین. چاپ اول، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 704 صفحه.

  کوچکی ع، سرمدنیا غ. 1390. فیزیولوژی گیاهان زراعی (ترجمه). مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 400 صفحه.

  گلدانی م، رضوانی‌مقدم پ، نصیری‌محلاتی م، کافی م. 1390. واکنش گیاه ذرت به تراکم بوته در مراحل مختلف فنولوژیکی. نشریه پژوهش‌های زراعی ایران، 9(2): 150-139.

  گلدانی م، رضوانی‌مقدم پ. 1386. اثر رژیم های مختلف رطوبتی و تاریخ کاشت بر خصوصیات فنولوژیکی و شاخص های رشد سه رقم نخود دیم و آبی در مشهد. علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 14(1): 74-61.

  مظاهری د، مجنون‌حسینی ن. 1390. مبانی زراعت عمومی. چاپ هشتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 412 صفحه.

  ملتی ف، کوچکی ع ر، نصیری محلاتی م. 1384. بررسی رفتارهای جوانه زنی و تاریخ کاشت مطلوب گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa). مجله پژوهش‌های زراعی ایران، 3(1): 128-123.

  موحدی‌دهنوی م، مدرس‌ثانوی س ع م، سروش‌زاده ع، جلالی م. 1383. تغییرات میزان پرولین، قند‌های محلول کل، کلروفیل (SPAD) و فلورسانس کلروفیل در ارقام گلرنگ پاییزه تحت تنش خشکی و محلول‌پاشی روی و منگنز. بیابان، 9(1): 109-93.

  موسوی‌فر ب ا، بهدانی م ع، جامی‌الاحمدی م، حسینی‌بجد م س. 1390. تغییرات شاخص کلروفیل (SPAD)، محتوای نسبی آب، نشت الکترولیت و عملکرد دانه در سه ژنوتیپ گلرنگ بهاره تحت تاثیر قطع آبیاری. نشریه پژوهش‌های زراعی ایران، 9 (3): 534-525.

  میرشکاری ب، مبشر م. 1385. اثرات تاریخ کاشت، تراکم بوته و اندازه پیاز بر عملکرد بذر پیاز رقم قرمز آذرشهردرتبریز. مجله عملی-پژوهشی علوم کشاورزی، سال دوازدهم، (2): 405-397.

  ناصری ز، عباسی ف، محمود‌زاده ه. 1390. اثر سطوح مختلف خشکی و جیبرلین بر تجمع پرولین، قند‌های محلول و غیر‌محلول در برگ جو خواراکی (Hordeum vulgar L.). فصلنامه پژوهش‌های علوم گیاهی، سال ششم، (2): 10-1.

  نجفی ف، کوچکی ع ر، رضوانی مقدم پ، راستگو م. 1388. مطالعه داروسازی مردمی گونه پونه سای بینالودی Nepeta binaludensis Jamzad، گونه‌ای نادر و در حال انقراض از ایران. فصلنامه گیاهان دارویی، سال هشتم، 2(30): 35-29.

  نصرتی ع ا. 1383. بررسی اثر روش کاشت ، تراکم بوته و اندازه سیرچه‌های بذری بر عملکرد کمی سیر همدان. نهال و بذر، 20(2) : 404-401.

  نصیبی ف. 1390. بررسی اثر غلظت‌های متفاوت نیتروپروساید سدیم (SNP) در تخفیف صدمات اکسیداتیو ناشی از تنش خشکی در گیاه گوجه‌فرنگی. زیست شناسی گیاهی، سال سوم، (9): 74-63.

  نور‌بخشیان س ج، موسوی س ا، باقری ح ر. 1386. ارزیابی صفات زراعی و تجزیه علیت عملکرد ارقام بومی سیر. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، (77): 10-18.

  نیاکان م، قربانلی م. 1386. اثر تنش خشکی بر شاخص‌های رشد، فاکتورهای فتوسنتزی، میزان پروتئین و محتوای یونی در بخش‌های هوایی و زیر‌زمینی دو رقم سویا. رستنی‌ها، 8(1): 29-17.

  وفا‌بخش ج، نصیری‌محلاتی م، کوچکی ع ر. 1387. اثر تنش خشکی بر عملکرد و کارایی مصرف نور در ارقام کلزا (Brassica napus L.). مجله پژوه‌هش‌های زراعی ایران، 6(1): 204-193.

  وفا‌بخش ج، نصیری‌محلاتی م، کوچکی ع ر، عزیزی م. 1388. اثر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب و عملکرد ارقام کلزا. مجله پژوهش‌های زراعی ایران، 7(1): 302-295.

  ویسی‌پور ا، مجیدی م م، میر‌لوحی ا ف. 1390. تحلیل روابط صفات تحت دو شرایط تنش و عدم تنش خشکی در توده‌های اسپرس. مجله علوم زراعی ایران، 42(4): 756-745.

  Adekpa DI, Shebayan JAY, Chiezey UF, Miko S. 2007. Yield responses of garlic (Allium sativum L.) to oxadiazon, date of planting and intra-row spacing under irrigation at Kadawa, Nigeria. Crop Protection, 26: 1785–1789.

  Ahmad S, Iqbal J. 2002. Optimizing plant density cum weed control method for puccinial rust management and yield in garlic. Asian Journal Plant Science, 1(2): 197-198.

  Ajmal Khan M, Aziz S. 1998. Some aspects of salinity, plant density, and nutrient effects on Cressa cretica L. Journal of Plant Nutrition, 21(4): 769-784.

  Al-Zahim MA, Ford-Lioyd BV, Jnewbury H. 1999. Detection of some clonal variation in Garlic (Allium sativum L.) using RAPD and cytological analysis. Plant cell reports, 18(6): 473-477.

  Ali M, Thomson M, Afzal M. 2000. Garlic and onions: their effect on eicosanoid metabolism and its clinical relevance. Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids, 62(2): 55-73.

  Allen RG, Periera LS, Raes D, Smith M. 1998. Crop evapotranspiration guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper 56. FAO, Rome.

  Amin B, Mahleghah G, Mahmood HMR, Hossein M. 2009. Evaluation of interaction effect of drought stress with ascorbate and salicylic acid on some of physiological and biochemical parameters in okra (Hibiscus esculentus L.). Research Journal of Biological Sciences, 4: 380-387.

  Anon. 1983. Garlic guide to cold storage. International standard. International organization for standardization. ISO 6663.

  Arboleya J, Garcia C, Burba JL. 1994a. Adjustment of fertilization in relation to different planting densities with or without irrigation. III Curso-taller sobre produccion, comercializacion, e industrializacion de ajo (Proyecto AJO INTA), Mendoza, Argentina, 1994, pp: 261-266.

  Arboleya J, Garcia C, Burba JL. 1994b. Response of garlic at high density with mulch and fertigation. III Curso-taller sobre produccion, comercializacion, e industrializacion de ajo (Proyecto AJO-INTA), Mendoza, Argentina, 1994, pp: 273-276.

  Arvin MJ, KazemiPour N. 2002. Effects of salinity and drought stresses on growth and chemical and biochemical compositions of 4 Onion (Allium cepa) Cultivars. JWSS. Isfahan University of Technology, 5(4): 41-52.

  Asgharipour MR, Arshadi MJ. 2012. Effect of planting date and plant density on yield and yield components of garlic infariman. Advances in Environmental Biology, 6(3): 583-586.

  Ashraf M. 2010. Inducing drought tolerance in plants: Recent advances. Biotechnology Advances, 28: 169-183.

  Ashraf MY, Iram A. 2005. Drought stress induced changes in some organic substances in nodules and other plant parts of two potential legumes differing in salt tolerance. Flora, 200: 535-546.

  Ayabe M, Sumi S. 1998. Establishment of a novel tissue culture method, stem-disc culture, and its practical application to micropropagation of garlic (Allium sativum L.). Plant Cell Reports, 17(10): 773-779.

  Baghalyan K, Naghdi badi H. 2000. Oil plants significantly. printing, publishing Andarz, 9 p.

  Baghalian K, Ziai SA, Naghavi MR, Naghdi Badi H, Khalighi A. 2005. Evaluation of allicin content and botanical traits in Iranian garlic (Allium sativum L.) ecotypes. Scientia Horticulturae, 103: 155-166.

  Baghalian K, Naghavi MR, Ziai SA, Naghdi Badi H. 2006. Post-planting evaluation of morphological characters and allicin content in Iranian garlic (Allium sativum L.) ecotypes. Scientia Horticulturae, 107: 405-410.

  Baitulin IO, Rakhimbaev IR, Kamenetsky R. 1986. Introduction and morphogenesis of wild Allium species in Kazakhstan. Nauka, Alma-Ata, Kazakhstan. 154 pp.

  Barraclough PB, Kate J. 2001. Effect of water stress on chlorophyll meter reading in wheat. Plant Nutrition, 54: 722-723.

  Bates LS, Waldran RP, Teare ID. 1973. Rapid determination of free proline for water studies. Plant Soil, 39: 205-208.

  Ben Ahmed Ch, Ben Rouina B, Sensoy S, Boukhris M, Ben Abdallah F. 2009. Changes in gas exchange, proline accumulation and antioxidative enzyme activities in three olive cultivars under contrasting water availability regimes. Environmental and Experimental Botany, 67(2): 345-352.

  Bernath J. 1990. Ecophysiological approach in the optimalization of medicinal plant agro systems. Herba. Hungarica. 29: 7-15.

  Bernath J. 1999. Biological and economical aspects of utilization and exploitation of wild growing medicinal plants in middle and south Europe. In: Proceedings of the second world cong ess on medicinal and aromatic plants for welfare. Caffni, N., J. Bernath, L. Cracker, A. Jatisatienr & G. Giberti, (Eds). WOCMAPII. Biological resources, Sustainable use, Conservation and Ethnobotany. Leaven Netherland. pp: 31-41.

  Bhaskaran S, Smith RH, Newton RJ. 1985. Physiological changes in cultured sorghum cells in Response to induced water stress. Plant Physiol, 79: 266-269.

  Bideshki A, Arvin MJ. 2010. Effect of salicylic acid (SA) and drought stress on growth, bulb yield and allicin content of garlic (Allium sativum) in field. Plant Ecophysiology, 2: 73-79.

  Blum A. 1989. Breeding methods for drought resistance. In: H. G. Jones, T. J. Flowers and M. B. Jones (Eds.), Plant under stress. Cambridge Univ Press, UK, pp: 197-216.

  Blum A. 1996. Crop responses to drought and the interpretations of adaptation. Plant Growth Regulators, 20: 135-148.

  Bodnar J, Schumacher B, Uyenaka J. 1990. Garlic production. Available from: http://www.gov.on.ca/OMAF/english/crops/facts/97-007.html.

  Bozin B, Mimica-Dukic N, Samojlik I, Goran A, Igic R. 2008. Phenolics as antioxidants in garlic (Allium sativum L., Alliaceae). Food Chemistry, 111: 925-929.

  Bray EA. 1997. Plant responses to water deficit. Trends in Plant Science, 2: 48-54.

  Brewster JL. 1990. Physiology of crop growth and bulbing. In: Rabinowitch HD, Brewster JL (eds) Onions and Allied Crops – Volume I: Botany, Physiology, and Genetics. CRC Press Inc, Boca Raton, FL, USA, pp: 53–88.

  Brewster JL, Rabinowitch HD. 1990. Garlic agronomy. In: Brewster, J.L., and Rabinowitch, H.D. (eds.). Onions and allid crops. Volume III. Biochemistry, Food science and Minor Crops. CRC, Press. Boca Raton. Florida. USA: 147-157

  Brewster JL. 1994. Onions and other vegetable Alliums. CAB International., Wallingford, UK, pp: 1-236.

  Brown SB, Houghton JD, Hendry GAF. 1991. Chlorophyll breakdown. In: Scheer, H. (Ed.), Chlorophylls. CRC Press, Boca Raton, pp: 465-489.

  Buysee J, Mercks R. 1993. An improved colorimetric method to quantifysugar content of plant tissue. Journal of Experimental Botany, 44: 1627-1629.

  Cantwell M, Voss R, Hanson B, May D, Rice B. 2000. Water and fertilizer management for garlic: Productivity, nutrient and water use efficiency and post-harvest quality. Proceedings of the California ASA/ Plant and Soil Conference, January 20. P:16.

  Castellanos JZ, Vergas-Tapia P, Ojodeagua JL, Hoyos G, Alcantar-Conzalez A, Mendez FS, Alvarez-Sanchez E, Gardea, AA. 2004. Garlic productivity and profitability as affected by seed clove size, planting density and planting method. HortScience, 39(6): 1272-1277.

  Cha-um S, Yooyongwech S, Supaibulwatana K. 2010. Water deficit stress in the productive stage of four indica rice (Oryza sativa L.) genotypes. Pakistan Journal of Botany, 42(5): 3387-3398.

  Chalker-Scott L. 2002. Do anthocyanins function as osmoregulators in leaf tissues? Advances in Botanical Research, 37: 103-106.

  Chang, MLW, Johnson MA. 1980. Effect of garlic on lipid metabolism and lipid synthesis in rats. The Journal of Nutrition, 110: 931-936.

  Chang TE, Wegmann B, Wang WY. 1990. Purification and Characterization of Glutamyl-tRNA Synthetase: An Enzyme Involved in Chlorophyll Biosynthesis. Plant Physiol, 93(4): 1641-1649.

  Chaves MM. 1991. Effect of water deficit on carbon assimilation. Journal of Experimental Botany, 242:1-16.

  Chaves MM, Maroco JP, Pereira JS. 2003. Understanding plant responses todrought from genes to whole plant. Funct. Plant Biol, 30: 239–264.

  Chen CT, Kao CH. 1993. Osmotic stress and water stress have opposite effects on putrescine and proline production in excised rice leaves. Plant Growth Regulation, 13: 197-202.

  Cheremushkina VA. 1985. Morphogenesis and life forms of rhizomatous Alliums. (in Russian). Ph.D. Thesis. Novosibirsk, USSR.

  Cheremushkina VA, 1992. Evolution of life form of species in the subgenus Rhizirideum (Koch) Wendelbo, genus Allium L. p. 27-34. In: In: P. Hanelt, K. Hammer, and H.Knupffer (eds.), The genus Allium - taxonomic problems and genetic resources. Proc.Int. Symp. June 11-13, Gatersleben, Germany.

  Cheruth AJ, Gopi R, Sankar B, Gomathinayagam M, Panneerselvam R. 2008. Differential responses in water use efficiency in two varieties of Catharanthus roseus under drought stress. Comptes rendus. Biologies, 331(1): 42-47.

  Clarke JM, Simpson GM. 1978. Changing irradiance in Phaseolus vulgaris L. Journal of Experimental Botany, 45: 931-936.

  Corzo-Martı´nez M, Corzo N, Villamiel M. 2007. Biological properties of onions and garlic. Trends in Food Science & Technology, 18:609-625.

  Davies WJ, Wilkinson S, Loveys B. 2002. Stomatal control by chemical signalling and the exploitation of this mechanism to increase water use eYciency in agriculture, The New Phytol, 153:449-460.

  De Clercq H, Van Bockstaele E. 2002. Leek: advances in agronomy and breeding. In: H.D. Rabinowitch and L. Currah (Eds.). Allium crop science: recent advances. CAB Int., Wallingford, UK. pp: 431-458.

  De Costa WAJM. 2000. Principales of crop physiology: towards an understanding of crop yield determination and improvement. Plant Growth Analysis. University of Peradeniya Press, SriLanka, pp: 13-92.

  De Mason DA. 1990. Morphology and anatomy of Allium. In: H.D. Rabinowitch and J. L. Brewster (eds.),Onions and allied crops, Vol. I. CRC Press, Boca Raton, FL. pp: 27-51.

  Don G. 1832. A monograph of the genus Allium. Mem. Wernerian Natural History Soc. Adam Black, Edinburgh, UK, 102p.

  Duranti A, Barbieri G. 1986. The response of garlic (Allium sativum L.) for storage to variation in irrigation regime and in planting density. Rivista della Ortoflorofrutticoltura Italiana, 70: 4, 285-298.

  Ebrahimi A, 2001. Necessity use of systemic approach in management practices for sustainable development of medicinal plants, medicinal plants abstracts National Conference of Iran. pp: 1-2.

  El-Sayed Ahmed M, Abd El-Kader NI, Abd El-Kader Derbala A. 2009. Effect of irrigation frequency and potassium source on the productivity, quality and storability of garlic. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3(4): 4490-4497.

  Etoh T, Watanabe H, Iwai S. 2001. RAPD variation of garlic clones in the center of origin and the westernmost area of distribution, vol. 37. Memories of the Faculty of Agriculture, Kagoshima University, pp: 21–27.

  Fabeiro Cortes C, Martin de Santa Olalla F, Lopez-Urea R. 2003. Production of garlic under controlled deficit irrigation in a semi-arid climate. Agricultural Water Management Journal, 59: 155-167.

  FAO. 1995. Non-Wood Forest Products for Rural Income and Sustainable Development. Rome, Italy.

  Farnham E. 2001. Row spacing, plant density and hybrid effects on corn grain yield and moisture. Agron Journal, 93: 1049-1053.

  Farnsworth NR, Soejarto DD. 1991. Global importance of medicinal plants. In: Kerele, A, Heywood V and Singe H (eds). Conservation of Medicinal Plants. Cambridge University Press. Cambridge, UK, pp: 25-51.

  Farooq M, Wahid A, Kobayashi N, Fujita D, Basra SMA. 2009. Plant drought stress: effects, mechanisms and management. Agron. Sustain, Dev 29: 185-212.

  Ferrararsi A. 1985. Studies on sowing density in garlic in emilia–romagan. Rivista Difrutti Colture Ediorto- Florcultura, 47: 67-71.

  Forde BG, Lea PJ. 2007. Glutamate in plants: metabolism, regulation, and signaling. Journal of Experimental Botany, 58(9): 2339-2358.

  Fritsch RM, Friesen N. 2002. Evolution, domestication and taxonomy. In: H.D. Rabinowitch and L. Currah (eds.). Allium Crop Sciences: Recent Advances, CAB Int., Wallingford, UK, pp: 5-30.

  Fu J, Huang B. 2001. Involvement of antioxidants and lipid peroxidation in the adaptation of two cool-season grasses to localized drought stress. Environmental and Experimental Botany, 45: 105–114.

  Gabriela M, Foyer CH. 2002. Common component, network and pathway of cross tolerance to stress. The contral role of redox and abscisic acid-mediated controls. Plant physiol, 129:460-468.

  Genter CF, Camper HM. 1993. Component plant part development in maize as affected by hybrids and population density. Agronomy Journal, 65: 669-671.

  Ghadami Firuz Abadi A, Nasseri A, Nosrati AE. 2010. Water use efficiency and yield of garlic responses to the irrigation system, intra-row spacing and nitrogen fertilization. Journal of Food, Agriculture & Environment, 8(2): 344-346.

  Ghosheh HZ. 2004. Single herbicide treatments for control of broadleaved weeds in onion (Allium cepa L.). Crop Protection, 23: 539-542.

  Gregory M, Fritsch RM, Friesen NW, Khassanov FO, McNeal DW. 1998. Nomenclator Alliorum. Allium names and synonyms - a world guide. Royal Bot. Gard. Kew, UK.

  Grichar WJ, Brent AB, Kevin DB. 2004. Effect of row spacing and herbicide dose on weed control and grain sorghum yield. Crop Protection, 23: 263-267.

  Guan-fu FU, Song J, Xiong J, Li Y-rong, Chen H-zhe, Le M-kai, Long-xing TAO. 2011. Changes of oxidative stress and soluble sugar in anthers involve in rice pollen abortion under drought stress. Agricultural Sciences in China, 10(7): 1016-1025.

  Hamilton A. 2003. Medicinal plants and conservation: Issues and Approaches. WWF Pub. London, pp: 9-10.

  Hanelt P. 1990. Taxonomy, evolution and history. In: H. D. Rabinowitch and J. L. Brewster (eds.) Onions and allied crops, Vol. I. CRC Press, Boca Raton, FL. pp: 1-26.

  Hanelt P, Schultze-Motel J, Fritsch R, Kruse J. Maass HI, Ohle H, Pistrick K.1992. Infrageneric grouping of Allium - the Gatersleben approach. In: P. Hanelt, K. Hammer, and H. Knupffer (eds.). The genus Allium-taxonomic problems andgenetic resources. Proc. Int. Symp. June 11-13, Gatersleben, Germany, pp: 107-123.

  Hanelt P. 2001. Alliaceae. In: P. Hanelt (ed.). Mansfeld's encyclopedia of agricultural and horticultural crops. Vol. 4, 3rd ed., Springer-Verlag, Vienna, pp: 2250-2269.

  Hanson AD, Hitz WD. 1982. Metabolic responses of mezophytes to plant water deficit. Annu. Review pf plant physiology, 33: 163-203.

  Hanson BR, May D, Voss R, Cantwell M, Rice R. 2003a. Garlic in clay loam soil thrives on little irrigation. California-Agriculture, 56: 128-132.

  Hanson BR, May D, Voss R, Cantwell M, Rice R. 2003b. Response of garlic to irrigation water. Agricultural Water Management Journal, 58: 29-43.

  Hare PD, Cress WA. 1997. Metabolic implications of stress-induced proline accumulation in plants. Plant Growth Regulation, 21: 79-102.

  Hare PD, Cress WA, van Staden J. 1999. Proline synthesis and degradation: a model system for elucidating stress-related signal transduction. Journal of Experimental Botany, 50(333): 413-434.

  Hasanpour J, Panahi M, Arabsalmani K, Karimizadeh M. 2012. Effects of late-season water stress on seed quality and growth indices of durum wheat at different seed densities. International Journal of AgriScience, 2(8): 702-716.

  Hasegawa H, Sato M, Suzuki M. 2002. Efficient plant regeneration from protoplasts isolated from long-term, shoot primordia-derived calluses of garlic (Allium sativum). Plant Physiol, 159: 449-452.

  Hashemi Dezfuli A. 1994. Growth and yield of safflower affected by drought stress. Crop Research Hisar, 7: 313-319.

  Hoekstra FA, Buitink J. 2001. Mechanisms of plant dessiccation tolerance. Trends in Plant Science, 8: 431-438.

  Hopkins WG, Huner NPA. 2004. Introduction to plant physiology. And 459-467. John Wiley & Sons. Inc. Hoboken, NJ. USA, pp: 123-144.

  Houghton JT, Ding Y, Griggs DJ, Noguer M, Van der Linden PJ, Dai X, et al. PPC climate change. 2001. The scientific basis. Contribution of working group I. Third assessment report of the intergovernmental panel of climate change. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

  Ingram J, Bartels D. 1996. The molecular basis of dehydration tolerance in plants. Annual Review of Plant Physiology Plant Molecular. Biology, 47: 377-403.

  Inze D, Montagu MV. 2000. Oxidative stress in plants, T J International Ltd, padstow, Cornawall, Great Britain, 321 p.

  Jalal RS, Bafeel SO, Moftah AE. 2012. Effect of salicylic acid on growth, photosynthetic pigments and essential oil components of Shara (Plectranthus tenuiflorus) plants grown under drought stress conditions. International Research Journal of Agricultural Science and Soil Science, 2(6): 252-260.

  Jaleel CA, Gopi R, Panneerselvam R. 2008. Growth and photosynthetic pigments responses of two varieties of Catharanthus roseus to triadimefon treatment. Comptes Rendus Biologies, 331: 272–277.

  Jamroz M, Lahiag M, Naeem N, Mohammad N. 2002. Effect of differentplanting dates and spacing on growth and yield of garlic cv. Bianco. Online Journalof Biological Science, 1(4): 206-208

  Janssen AM, Scheffer JJC. Baerheim Svendsen A. 1987. Antimicrobial activity of essential oils. A 1976-1986, literature review. Planta Medica, 53(5): 395-397.

  Jedelská J. 2007. Pharmaceutical value of onions (Allium L.) and related species of Central Asia. Thesis. Doctoral. published by Universität Marburg, Fachbereich Pharmazie. Pharmazeutische Chemie.

  Jenks MA, Eigenbrode S, Lemeiux B. 2002. Cuticular waxes of Arabidopsis, in the Arabidopsis book, C. Somerville and E. meyerowitz, eds., American Society of Plant Physiologists, Rockville, MD. Doi/10.1199/tab.0009,http://www.aspb.org/publications/Arabidopsis/

  Jones MM, Osmond CB, Turner NC. 1980. Accumulation of solutes in leaves of sorghum and sunflower in response to water stress. Australian Journal of Plant Physiology, 7: 193-205.

  Jones HG, Jones MB. 1989. Introduction: some terminology and common mechanisms, in: H.G. Jones, T.J. Flowers, M.B. Jones (Eds.), Plants Under Stress, Cambridge university Press, Cambridge, pp: 1-10.

  Kaiser WM. 1989. Effect of water deficit on photosynthetic capaaity. Plant Physiol, 71:142-149.

  Kameli A, LoÈ sel DM. 1996. Growth and sugar accumulation in durum wheat plants under water stress. New Phytol, 132: 57- 62.

  Kamelin RV. 1973. Florogenetic analysis of natural flora of Middle Asia (in Russian). Nauka, Leningrad, USSR.

  Kamenetsky R. 1992. Morphological types and root systems as indicators of evolutionary pathways in the genus Allium. In: P. Hanelt, K. Hammer, and H. Knupffer (eds.). The genus Allium - taxonomic problems and genetic resources. Proc. Int. Symp. June 11-13, Gatersleben, Germany. pp: 129-135.

  Kamenetsky R. 1996. Life cycle and morphological features of Allium L. species in connection with geographical distribution. Bocconea, 5: 251-257.

  Kamenetsky R, Rabinowitch HD. 2006. The genus Allium: A developmental and horticultural analysis. Horticulture Reviews, 32: 37-329.

  Karam F, Masaad R, Sfeir T, Mounzer O, Rouphael Y. 2005. Evapotranspiration and seed yield of field grown soybean under deficit irrigation conditions. Agricultural Water Management, 75: 226–244.

  Karam F, Masaad R, Bachour R, Rhayem C, Rouphael Y. 2009. Water and radiation use efficiencies in drip-irrigated pepper (Capsicum annuum L.): response to full and deficit irrigation regimes. European Journal of Horticultural Science, 74: 79–85.

  Karam F, Saliba R, Skaf S, Breidy J, Rouphael Y, Balendonch J. 2011. Yield and water use of eggplants (Solanum melongena L.) under full and deficit irrigation regimes. Agricultueal Water Management, 98:1307-1316.

  Karaye AK. Yakubu AI. 2006. Influence of intra-row spacing and mulching on weed growth and bulb yield of garlic (Allium sativum L.) in Sokoto, Nigeria. Afr. J. Biotechnol, 5(3): 260-264.

  Karimi MM, Siddique HM. 1991. Crop growth and relative growth rates of old modern wheat cultivars. Australian Journal of Agricultural Research, 42: 783-788.

  Karkil M, Tiwari B, Badoni A, Bhattarai N. 2003. Creating livelihoods enhancing medicinal and aromatic plants based biodiversity- rich production systems, preliminary lessons from South Asia. In: Abstract Book of the 3rd World Congress on Medicinal and Aromatic Plants for Human Welfare (WOCMAP III). Chiang Mai., Thailand, pp: 424 – 5.

  Katahira M, Motomur Y. 1999. Effects of temperatures on browning andphenolic substances in preparatory drying of raw garlic bulb. Journal of JapaneseSociety of Food Science and Technology, 45(1): 10-15.

  Keyvan SH. 2010. The effects of drought stress on yield, relative water content, proline, soluble carbohydrates and chlorophyll of bread wheat cultivars. Journal of Animal & Plant Sciences, 8(3): 1051-1060.

  Kilgori MJ, Magaji MD, Yakubu AI. 2007a. Effect of plant spacing and date of planting on yield of two garlic (Allium sativum L.) cultivars in Sokoto, Nigeria. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences, 2(2):153-157.

  Kilgori MJ, Magaji MD, Yakubu AI. 2007b. Productivity of two garlic (Allium sativum L.) cultivars as affected by different levels of nitrogenous and phosphorous fertilizers in Sokoto, Nigeria. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences, 2(2): 158-162.

  Kollmann F. 1986. Genus Allium L. In: N. Feinbrun-Dothan (ed.), Flora Palaestina, Vol. 4. Jerusalem. pp: 74-99.

  Koster KL. 1991. Glass Formation and Desiccation Tolerance in Seeds. Plant Physiol, 96: 302-304.

  Kramer P J. 1983. Water relations of plants. Academic Press. pp: 342-415.

  Krontal Y, Kamenetsky R, Rabinowitch HD. 1998. Lateral development and florogenesis of a tropical shallot - a comparison with bulb onion. International Journal of Plant Science, 159: 57-64.

  Kumar R, Sarawgi AK, Ramos C, Amarante ST, Ismail AM, Wade LJ. 2006. Partitioning of dray matter during drought stress in rainfed lowland rice. Field Crops Research, 98: 1-11.

  Kuznetsov VIV, Shevyakova NI. 1999. Proline under stress: Biological role, metabolism and regulation. Russian Journal of Plant Physiology, 46: 274-287.

  Lafarge TA, Hammer GL. 2002. Predicting plant leaf area production: shoot assimilate accumulation and partitioning, and leaf area ratio, are stable for a wide range of sorghum population densities. Field Crops Research, 77: 137-151.

  Lanzotti V. 2006. The analysis of onion and garlic. Journal of Chromatography A, 1112: 3-22.

  Lawson LD. 1996. The composition and chemistry of garlic cloves and processed garlic. In: Koch, H.P., Lawson, L.D. (Eds.), Garlic The Science and Therapeutic Application of Allium sativum L. and related species.Williams and Wilkins Press, USA, pp: 37-107.

  Lee EJ, Cho JE, Kim JH, Lee, S.K. 2007. Green pigment in crushed garlic (Allium sativum L.) cloves: Purification and partial characterization. Food Chemistry 101: 1677-1686.

  Legg BJ, Day W, Lawlor DW, Pakinson KJ. 1979. The effects of drought on barley growth: models and measurements showing the relative importance of leaf area and photosynthetic rate. Journal of Agriculture Science, 92: 703-716.

  Leopold AC, Vertucci CW. 1986. Physical attributes ofdesiccated seeds. In AC Leopold, ed, Membranes, Metabolism and Dry Organisms. Cornell University Press, Ithaca, NY, pp: 22-34.

  Levitt J. 1980a. Stress terminology. In: Tuner, N.C. and Kramer, P.J. (eds.), Adaptation of plantsto water and high tempreture stress. Willey, New York, PP: 437-439.

  Levitt J. 1980b. Response of plants to environmental stresses. Vol.2. Water, radiation, salt and other stresses. Academic press.

  Lewis LA, Ojeda DL, Salazar MO, Campbell RJ. 1995. Effect of population density on growth, development and yield of garlic (Alliumsativum L.) cv. Vietnamita. Proc. Interamerican Soc. Trop. Horticult, 39: 23-26.

  Lichtenthaler HK. 1987. Chlorphylls and carotenoids: pigments of photosynthetic biomembranes. Methods nzymol, 148: 350-382.

  Lichtenthaler HK, Buschmann C. 2001. Chlorophylls and carotenoids: measurement and characterization by UV-VIS spectroscopy. Current Protocols in Food Analytical Chemistry. 431-438.

  Lindquist JL. Arkebauer  TJ, Walters  DT, Cassman  KG, Dobermann  A. 2005. Maize radiation use efficiency under optimal growth conditions. Agronomy Journal, 97: 72–78.

  Liosas CN, Fernandez AM. 1984. Influence of planting density on growth, development and yields of garlic (Allium sativum L.). Centro Agricola, 11(1): 17-26.

  Liu CC, Liu YG, Guo K, Fan DY, Li GQ,  Zheng YR, Yu LF, Yang R. 2011. Effect of drought on pigments, osmotic adjustment and antioxidant enzymes in six woody plant species in karst habitats of southwestern China. Environmental and Experimental of Botany, 71: 174-183.

  Liu J, Zhu JK. 1998. A calcium sensor homolog required for plant salt tolerance, Science, 280: 1943-1945.

  Ludlow MM, Muchow RC. 1990. A critical evaluation of traits for improving crop yields in water-limited environments. Advances in Agronomy, 43: 107-153.

  Mahajan S, Tuteja N. 2005. Cold, salinity and drought stresses: An overview. Archives of Biochemistry and Biophysics, 444: 139-158.

  Manivannan P, Jaleel CA, Sankar B, Kishorekumar A, Somasundaram R, Lakshmanan GM, Panneerselvam R. 2007. Growth, biochemical modifications and proline metabolism in Helianthus annuus L. as induced by drought stress. Colloids Surf B Biointerfaces, 59(2): 141-149.

  Manoharan PT, Shanmugaiah V, Balasubramanian N, Gomathinayagam S, Mahaveer P, Sharma MP, Muthuchelian K. 2010. Influence of AM fungi on the growth and physiological status of Erythrina variegata Linn. Grown under different water stress conditions. European Journal of Soil Biology, 46: 151-156.

  Marshall NT. 1998. Searching for a cure: conservation of medicinal wildlife resources in East and Southern Africa: TRAFFIC-International. Cambridge, UK, pp: 112.

  Moaveni P. 2011. Water deficit stress on some physiological traits of wheat (Triticum aestivum). Agriculture science research journal, 1(1): 64-68.

  Moftah AE, Michel BE. 1987. The effect of sodium chloride on solute potential and proline accumulation in soybean leaves. Plant Physiol, 83: 238-240.

  Mohammadkhani N, Heidari R. 2008. Drought-induced accumulation of soluble sugars and proline in two maize varieties. World Applied Sciences Journal, 3(3): 448-453.

  Molyneux, P. 2004. The use of the stable free radical diphenylpicrylhydrazyl (DPPH) for estimating antioxidant activity. Journal of Science and Technology. 26 (2): 211-219.

  Moravčević Dj. 2008. Effect of plant density on the productivity of photosynthesis and garlic yield. M.Sc. thesis, University of Belgrade, Faculty of Agriculture.

  Moravčević DJ, Bjelić V, Savić D, Gvozdanović Varga J, Beatović D, Jelačić S, Zarić V. 2011a. Effect of plant density on the characteristics of photosynthetic apparatus of garlic (Allium sativum var.vulgare L.). African Journal of Biotechnology, 10(71): 15861-15868.

  Moravčević DJ, Bjelić V, Moravčević M, Gvozdanović Varga J, Beatović D, Jelačić S. 2011b. Effect of plant density on the bulb quality and spring garlic yield (Allium sativum L.). Proceedings. 46th Croatian and 6th International Symposium on Agriculture. Opatija, Croatia, pp: 554-557.

  Munne S, Alegre L. 1999. Role of dew on the recovery of water stressed Melissa officinallis L. Journal of Plant Physiology, 154(5-6): 759-766.

  Muro J, Irigoyen I, Lamsfus C, Fernandez, M. 2000. Effect of defoliation on garlic yield. Scientia Horticulturae, 86: 161-167.

  NAERLS (National Agricultural Extension and Research Liaison Services). Garlic production under irrigation. Federal Ministry of Agriculture and Water resources. Ahmadu Bello University, Zaria.Extension Bulletin No.205. Agric. Engineering Series No.6: 1-17.

  Newall CA, Anderson LA, Phillipson JD.1996. Herbal medicines: a guide for health-care professionals. London: Pharmaceutical Press, 296 p.

  Nguyen GN, Hailstones DL, Wilkes M, Sutton BG. 2010. Role of carbohydrate metabolism in drought-induced male sterility in rice anthers. Journal of Agronomy and Crop Science, 196: 346-357.

  Niari Khamssi N, Ghassemi Golezani K, Zehtab Salmasi S, Najaphy A. 2010. Effects of water deficit stress on field performance of Chickpea cultivars. African Journal of Agricultural Research, 5(15): 1973-1977.

  Oraki H, Parhizkar khajani F, Aghaalikhana M. 2012. Effect of water deficit stress on proline contents, soluble sugars, chlorophyll and grain yield of sunflower (Helianthus annuus L.) hybrids. African Journal of Biotechnology, 11(1): 164-168.

  Orlowski M, Rekwska E, Dobrmilska R. 1994. The effect on the yield of garlic of autumn and spring planting using different method of seed stalk triming. FoliaHorticulture, 6: 79-89.

  Ortega JF, de Juan JA, Tarjuelo JM. 2004. Evaluation of the water cost effect on water resource management: application to typical crops in a semiarid region. Agric. Water Management, 66: 125-144.

  Ozkur O, Ozdemir F, Bor M, Turkan I. 2009. Physiochemical and antioxidant responses of the perennial xerophyte Capparis ovata Desf to drought. Environmental and Experimental Botany, 66: 487-492.

  Palled YB, Chandra Shekharaiah AM, Radder GD. 1985. Response of Bengal gram to moisture stress. Indian Journal Agronomy, 30:104-106.

  Pandey UB, Lallan S, Raj K, Singh L, Kumar R. 1992. Effect of differentspacings and levels of nitrogen on yield and quality of garlic. Newsletter Associated Agricultural Development Foundation, India, 12(3): 5-6.

  Pannu RK, Singh DP. 1993. Effect of irrigation on water use efficiency, growth and yield. I: mung bean. Field Crop Research, 31: 87-100.

  Parameshwara G, Paleg IG, Aspinall D, Tones G.P. 1988. Proc. Int. Cong. Plant Physiol, New Delhi, India, 1014 p.

  Park JH, Park YK. Park E. 2009. Antioxidative and antigenotoxic effects of garlic (Allium sativum L.) prepared by different processing methods. Plant Foods for Human Nutrition, 64:244-249.

  Pasteur L. 1858. Annales de chimie et de physique, 52: 404.

  Patakas A, Nikolaou N, Zioziou E, Radoglou K, Npitsakis B. 2002. The role of organic solute and ion accumulation in osmotic adjustment in drought-stressed grapevines, Plant science, 163: 361-367.

  Pattangul W, Madore MA. 1999. Water deficit on raffinose family oligosaccharide metabolism in Coleus. Plant Physiology, 121: 987-993.

  Pirzad A, Shakib MD, Zehtab-Salmasi S, Mohammadi SA, Darvishzadeh R, Samadi A. 2011. Effect of water stress on leaf relative water content, chlorophyll, proline and soluble carbohydrates in Matricaria chamomilla L. Journal of Medicinal Plants Research, 5(12): 2483-2488.

  Pistrick K. 1992. Phenological variability in the genus Allium L. In: P. Hanelt, K. Hammer, and H. Knupffer (eds.). The genus Allium - taxonomic problems and genetic resources. Proc. Int. Symp. June 11-13, Gatersleben, Germany, pp: 243-249

  Prado FE, Boero C, Gallarodo M, Gonzalez JA. 2000. Effect of NaCl on germination, growth and soluble sugar content in Chenopodium quinoa willd seeds. Botanical Bulletin of Academia Sinica, 41: 27-34.

  Rahman, K. 2003. Garlic and aging: new insights into an old remedy. Ageing Research Reviews, 2: 39-56.

  Rasolve B. 1993. Regulation of photosynthetic CO2 exchange in leaves during development of water deficits in the radicle zone of cotton. Russian Plant Physiol, 40: 588-594.

  Rosielle AT, Hambelen J. 1981. Theoritical aspects of selection for yield in stress andnon-stress enviornments. Crop Science, 21: 943-945.

  Sanchez FJ, Manzanares M, Andres EF, Temorio Jl, Ayerbe L, De Andres EF. 1998. Turgor maintenance, osmotic adjustment and soluble sugar and proline accumulation in 49 pea cultivars in response to water stress. Field Crop Research, 59: 225-235.

  Sankar B,  Jaleel CA, Manivannan P, Kishorekumar A, Somasundaram R, Panneerselvam R. 2007. Drought-induced biochemical modifications and proline metabolism in (Abelmoschus esculentus L.) Moench. Acta Botanica Croatica, 66 (1): 43-56.

  Schonfeld MA, Johnson RC, Carver B, Morhinweg DW. 1988. Water relation in winter wheat as drought resistance indicator. Crop Science, 28: 526-531.

  Sendl A. 1995. Allium sativum and Allium ursinum: Part 1, Chemistry, analysis, history, botany. Phytomedicine, 4: 323-339.

  Shabiri S, Ghasemi golazani K, Golchin A, Saba J. 2007. Effect of limit water on growth and yield three chickpea cultivars in Zanjan. Journal of Agricalture Science and Natural Resources, 14: 34-47.

  Sharkey TD, seeman JR. 1989. Mild water stress eefects on carbon reduction-cycle intermediates, rubisco activity and spatial homogeneity of photosynthesis in intact leaves. Plant physiol, 89: 1060-1065.

  Siddique MRB, Hamid A, Islam MS. 2000. Drought stress effects on water relations of wheat. Botanical Bulletin of Academia Sinica, 41: 35-39.

  Simon JE, Bubenheim RD, Joly RJ, Chrles DJ. 1992. Water stress induced alternations in essential oil content and composition of sweet basil. Journal of Essential Oil Research, 4: 71-75.

  Sinclair TR, Ludlow MM. 1985. Who thought plant thermodynamics? The unfulfilled potential of plant water potential. Australia, Journal Plant Physiology, 33: 312-317.

  Smart RE, Bingham GE. 1974. Rapid estimates of relative water content. Plant Physiol, 53: 258-260.

  Soudek P, Petrova S, Vanek T. 2011. Heavy metal uptake and stress responses of hydroponically cultivated garlic (Allium sativum L.). Environmental and Experimental Botany, 74: 289- 295.

  Stearn WT. 1980. Allium L. In: T.G. Tutin, V.H. Heywood, N.A. Burges, D.M.Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters and D.A. Webb (eds.), Flora Europeae, Vol. 5. Cambridge Univ. Press, Cambridge, pp: 49-69.

  Taize L, Zeiger E. 1991. Plant physiology. The Benjamin Cummings Publishing co., Inc. California, 565 p.

  Taize L, Zeiger E. 2006. Plant physiology. Forth edition. Sinauer associates, Inc., Publishers Sunderland, Massachusetts. 738 p.

  Tavakoli H, Karimi M, Mosavi SF. 1989. Effect of irrigation regimes on vegetative and reproductive components of corn. Iranian Journal of Agricalture Science, 22: 35-46.

  Tedeschi A, Riccardi M, Menenti M. 2011. Melon crops (Cucumis melo L., cv. Tendral) grown in a Mediterranean environment under saline–sodic conditions: Part II. Growth analysis. Agricultural Water Management, 98: 1339-1348.

  Topcu S, Kirda C, Dasgan Y, Kaman H, Cetin M, Yazici A, Bacon MA., 2007. Yield response and N-fertilizer recovery of tomato grown under deficit irrigation. European Journal of Agronomy, 26: 64-70.

  Torres Netto A, Campostrini E, de Oliveira JG. Bressan-Smith RE. 2005. Photosynthetic pigments, nitrogen, chlorophyll a fluorescence and SPAD-502 readings in coffee leaves. Scientia Horticulturae, 104: 199-209.

  Toyama M, Wakamiya I. 1990. Rakkyo Allium chinense G. Don. In: J. L. Brewster and H. D. Rabinowitch (eds.). Onions and allied crops. Vol. III. CRC Press. Boca Raton, FL. pp: 197-218.

  Unyayar S, Keles Y, Unal E. 2004. Proline and ABA levels in two sunflower genotypes subjected to water stress. Bulgarian Journal of Plant Physiology, 30(3-4): 34-47.

  Vargas LA, Andersen M.N, Jensen CR, orgenses VJ. 2002. Estimation of leaf area index, light interception and biomass accumulation of Miscanthus silences ‘Goliath’ from radiation measurements. Biomass and Bioenergy, 22: 1-14.

  Venkateswarlu B, Ramesh K. 1993. Cell membrane stability and biochemical response of cultured cells of groundenut under polyethylene glycol- induced water stress. Plant Science, 90: 179-185.

  Villalobos FJ, Testi L, Rizzalli R, Orgaz F. 2004. Evapotranspiration and crop coefficients of irrigated garlic (Allium sativum L.) in a semi-arid climate. Agricultural Water Management, 64:233-249.

  Vinson JA, Hao Y, Su X, Zubik L, 1998. Phenol antioxidant quantity and quality in foods: vegetables. J. Agri. Food Chem, 46: 3630–3634.

  Waldren RP, Teare ID. 1974. Free proline accumulation in drought-stressed plants under laboratory condition. Plant Soil, 40: 689-692.       

  Wen-ge  W, Hong-cheng  Z, Ying-fei  Q, Ye C, Gui-cheng  W, Chao-qun  Z, Qi-gen D. 2008. Analysis on dry matter production characteristics of super hybrid rice. Rice Science, 15: 110-118.

  Wilkinson S, Davies, W.J. 2002. ABA-based chemical signalling: the coordination of responses to stress in plants. Plant Cell Environ, 25: 195-210.

  Xia MZ. 1994. Effects of soil drought during the generative development phase of faba bean (Vicia faba) on photosynthetic characters and biomass production. Journal of Agricaltural Science, 122: 67-72.

  Xia P–Gen.1991. The Chinese approach to medicinal plants. Their utilization and conservation. In: Akerele, O. V. Heywood & H. Synge, (Eds). Conservation of medicinal plants. Cambridge, University Press, UK, pp: 305-313.

  Xoconostle-Cazares B, Ramirez-Ortega FA, Flores-Elenes L, Ruiz-Medrano R. 2010. Drought tolerance in crop plants. American Journal of Plant Physiology, 5(5): 241-256.

  Zhang H, Jiang Y, He Z, Ma, M. 2005. Cadmium accumulation and oxidative burst in garlic (Allium sativum). Journal of Plant Physiology, 162: 977-984.

  Zhoikevich VN, Pustovoitova, TN. 1993. Growth of leaves of Cucumis sativus L. and content of phytohormones in them during soil drought. Russian Plant Physiol, 40: 595-599.

  Zhu, Q.Y., Hackman, R.M., Ensunsa, J.L., Holt, R.R. and Keen, C.L. 2002. Antioxidative activities of oolong tea. Journal of Agricaltural and Food Chemistry, 50: 6929-6934


موضوع پایان نامه اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌ های کمی و کیفی دو توده محلی سیر در سمنان, نمونه پایان نامه اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌ های کمی و کیفی دو توده محلی سیر در سمنان, جستجوی پایان نامه اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌ های کمی و کیفی دو توده محلی سیر در سمنان, فایل Word پایان نامه اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌ های کمی و کیفی دو توده محلی سیر در سمنان, دانلود پایان نامه اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌ های کمی و کیفی دو توده محلی سیر در سمنان, فایل PDF پایان نامه اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌ های کمی و کیفی دو توده محلی سیر در سمنان, تحقیق در مورد پایان نامه اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌ های کمی و کیفی دو توده محلی سیر در سمنان, مقاله در مورد پایان نامه اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌ های کمی و کیفی دو توده محلی سیر در سمنان, پروژه در مورد پایان نامه اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌ های کمی و کیفی دو توده محلی سیر در سمنان, پروپوزال در مورد پایان نامه اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌ های کمی و کیفی دو توده محلی سیر در سمنان, تز دکترا در مورد پایان نامه اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌ های کمی و کیفی دو توده محلی سیر در سمنان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌ های کمی و کیفی دو توده محلی سیر در سمنان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌ های کمی و کیفی دو توده محلی سیر در سمنان, پروژه درباره پایان نامه اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌ های کمی و کیفی دو توده محلی سیر در سمنان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌ های کمی و کیفی دو توده محلی سیر در سمنان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌ های کمی و کیفی دو توده محلی سیر در سمنان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌ های کمی و کیفی دو توده محلی سیر در سمنان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌ های کمی و کیفی دو توده محلی سیر در سمنان, رساله دکترا در مورد پایان نامه اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌ های کمی و کیفی دو توده محلی سیر در سمنان

چکیده سیر(Allium sativum L.) یکی از مهم ترین گیاهان دارویی و صنعتی خانواده Alliaceae می باشد. پیاز سیر مانع از تکثیر سلول‌های سرطانی می شود و دارای قدرت ضدعفونی کنندگی، حشره کشی، ضدقارچ و باکتری ، کاهش دهنده فشار و قند خون، ضد اسهال، تقویت کننده سیستم گوارش و همچنین به عنوان عطر و طعم دهنده مورد استفاده صنایع دارویی و غذایی قرار می‌گیرد تاریخ کاشت و تراکم بوته دو مولفه اصلی و ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc.» رشته زراعت اثر تنش آبی، زئولیت و محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی گلرنگ بهاره 1: کلیات: 1-1: مقدمه: تنش های محیطی مهم ترین عوامل کاهش دهنده­ی عملکرد محصولات کشاورزی در سطح جهان هستند. چنانچه تنش های محیطی حادث نمی شدند، عملکردهای واقعی باید برابر با عملکردهای پتانسیل گیاهان می­بود؛ در حالی که در بسیاری ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات (M.Sc) سال تحصيلي 1390- 1389   چکيده به منظور بررسي و پيش‌بيني الگوي پراکنش کفزيان مهم اقتصادي، داده‌هاي صيد 10 گونه

پایاننامهبرایدریافتدرجهکارشناسیارشددررشته کشاورزی(M.Sc) گرایش: زراعت چکیده: این آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوک‎های کامل تصادفی در 3 تکرار در شهرستان کرج (شهرک مهندسی زراعی) در اواخر اسفند ماه 1392 در کرج اجرا شد. این آزمایش شامل 3 فاکتور، آبیاری در 2 سطح (شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در مرحله غلاف بندی)، باکتری‎های محرک رشد در 4 سطح (ازتوباکتر، سودوموناس، تلقیح توأم ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت چکیده این طرح به منظور بررسی اثر کود نیتروکسین تحت شرایط قطع آبیاری(بر اساس BBCH، مراحل فنولوژی گیاهان) بر روی صفات فیزیولوژیک و زراعی ارقام ارزن علوفه­ ای در منطقه دامغان در سال زراعی 92 _1391 به صورت آزمایش اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجراء شد تیمارها شامل سه سطح آبیاری، شاهد ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی و برنامه ریزی محیطی چکیده تمدن بشری بر پایه ثبات شرایط اقلیمی بنا نهاده شده از اینرو تغییرات اقلیمی می تواند تهدیدی برای تمدن بشر محسوب شود. دانشمندان اقلیم شناس در سالهای اخیر سعی نموه اند این تغییرات را برای برخی از عناصر اقلیمی ردیابی نمایند که مهمترین آنها دماست. فاصله بین دمای کمینه و بیشینه تحت عنوان دامنه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی (M.Sc) گرایش: زراعت چکیده به ‌منظور بررسی تاثیر منابع مختلف کود ازته و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 704 در منطقه دهلران آزمایشی در تابستان سال 1392 بصورت آزمایش کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفت.عامل اصلی ترکیب کود نیتروژنه و کمپوست در 5 سطح شامل A1 ...

رساله کارشناسی ارشد علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان داروئی چکیده به منظور بررسی برخی خواص فیزیولوژیک و مورفولوژیک گیاه کرچک تحت تنش خشکی و کود ازت در ارقام مختلف این گیاه آزمایشی با طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی به صورت اسپلیت فاکتوریل در سه تکرار در سال 1390 در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان انجام­شد. در این طرح دو رقم کرچک اصلاح شده (V1) و محلی مشهد ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی چکیده کثرت ارتفاعات و تغییرات شدید ارتفاعی و بالطبع نوسانات وسیع حرارت، رطوبت، بارش سالانه و ... موجب شده تا استان کهگیلویه و بویراحمد واقع در نیمه جنوب غربی کشور، به منزله پلی در چهار راه بین رویشگاههای چهار منطقه رویشی جهان (ایران و توران، صحرا و عربی، سند و سودان و مدیترانه ای) قرار بگیرد. منطقه ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی جغرافیا طبیعی گرایش تغییرات آب وهوایی چکیده: با روند گرم شدن کره زمین و ارزشمند تر شدن منابع آب به دلیل رشد جمعیت و نیاز صنایع و کشاورزی، بررسی های متعددی همسو با برنامه های حفاظت و حراست از آب در راستای بررسی تغییرات بارش و برنامه ریزی در زمینه مواجهه با تبعات تغییرات مثبت و منفی صورت گرفته است. هدف در این تحقیق مطالعه ...

ثبت سفارش