پایان نامه شناسایی گونه‌ های جنس Larinus spp.(Col. Curculionidae) و مطالعه برخی از ویژگی های زیستی گونه غالب در منطقه کرمان

word 5 MB 32546 102
1390 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت قبل:۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده:

   

  گونه­های سرخرطومی­های جنسLarinus spp.  (Col.: Curculionidae) از دانه­های طبق گل علف­های هرز تیره Asteraceae تغذیه کرده و در کنترل علف­های هرز متعلق به این تیره موثر می­باشند. در این تحقیق گونه­های جنس Larinus با نمونه­برداری­های منظم در طی مراحل مختلف رشدی علف­های هرز تیره Asteraceae طی سال­های 1389 و 1390 جمع­آوری شدند. در این مطالعه، هفت گونه لارینوس به نام­های علمی Larinus affinis Fremuth،L. nidificans Guibourt ،
  L. onopordi (Fabricius)، L. syriacus Gyllenhal، L. grisescens Gyllenhal، L. liliputanus Faust و Larinus sp. شناسایی شدند. تمامی گونه­ها برای برای اولین بار از کرمان گزارش می­شوند. درصد فراوانی گونه­های لارینوس روی شش گونه علف هرز تیره Asteraceae محاسبه شد. نتایج نشان داد که L. affinis بیشترین فراوانی نسبی (89 تا 91 درصد) را روی گیاه میزبان Echinops aucheri Boiss، L. nidificans بیشترین فراوانی نسبی (51 تا 61 درصد) را روی گیاه میزبان Echinops longipenicillatus Mozaff. & Ghahr و Larinus sp. بیشترین فراوانی نسبی (5/87 تا 88 درصد) را روی گیاه میزبان Cousinis stocksii Winkler داشت. شاخص تنوع و یکنواختی شانون روی شش گونه علف هرز تیره Asteraceae محاسبه شد. نتایج نشان داد که شاخص تنوع و یکنواختی شانون در هر دو سال مورد مطالعه برای گونه­های لارینوس روی E. aucheri و C. stocksii در مقایسه با سایر علف­های هرز  به طور معنی­داری کمتر بود. همچنین شاخص تنوع و یکنواختی شانون به ترتیب در طی مراحل رشدی جوانه­دهی، رشدونمو جوانه­ها، گلدهی و رسیدگی طبق­های E. aucheri و
  C. stocksii در دو سال مورد مطالعه کاهش یافت. شاخص شباهت تنوع گونه­ای موریسیتا- هورن روی شش گونه علف هرز تیره Asteraceae محاسبه شد. نتایج نشان داد که شاخص شباهت تنوع گونه­ای موریسیتا- هورن برای گونه­های لارینوس بین (1)
  E. aucheri و پنج گونه بعدی علف هرز (کمتر از 1/0)، (2) C. stocksii و پنج گونه بعدی علف هرز (کمتر از 1/0) و (3)
  E. longipenicillatus و پنج گونه بعدی علف هرز (024/0 تا 310/0 بسته به گونه علف هرز) پایین­تر بود. درصورتی­که شاخص شباهت تنوع گونه­ای موریسیتا- هورن بین E. lalesarensis - C. oxyachantha ، E. lalesarensis - O. leptolepis و C. oxyachantha - O. leptolepis بیشتر از 5/0 بود.

   

  در این تحقیق ویژگی­های چرخه زندگی سرخرطومی L. affinis روی علف هرز E. aucheri در منطقه کرمان در سال­های 1389 و 1390 مطالعه شد. این سرخرطومی دارای یک نسل در سال بود و به صورت حشرات کامل در زیر بقایای گیاهی
  زمستان­گذارنی می­کرد. طول دوره مراحل نابالغ به ترتیب 4/66 تا 2/67 روز در دو سال مورد مطالعه تعیین شد. میانگین زادآوری این سرخرطومی 3/40 تا 6/60 تخم به ازای یک فرد ماده به ترتیب در دو سال مورد مطالعه تعیین شد. ماده­ها تخم­ها را به صورت انفرادی درون طبق گل گیاه میزبان قرار می­دادند. همچنین، طول عمر حشرات کامل ماده خارج شده از پناهگاه زمستانی 9/45 تا 6/48 روز در دو سال مورد مطالعه تعیین شد. تراکم جمعیت سرخرطومی L. affinis در طی دو سال 1389 و 1390 مطالعه شد. نتایج نشان داد که تراکم حشرات کامل زمستان­گذران در هر دو سال مورد مطالعه در مرحله جوانه­دهی و رشد و نمو جوانه­های کل به طور معنی­داری بیشتر بود. جمعیت تخم­ها در سال 1389 در مرحله جوانه­دهی و در سال 1390 در مرحله جوانه­دهی و رشد و نمو جوانه­های کل به طور معنی­داری بیشتر از سایر مراحل رشدی بود. جمعیت لاروها در سال 1389 در مرحله گل­دهی و در سال 1390 در مرحله رشد و نمو جوانه­ها و گل­دهی بیشتر از سایر مراحل رشدی بود. اوج جمعیت شفیره­ها و حشرات کامل تازه ظاهر شده به ترتیب در اوایل و اواخر رسیدگی طبق­های گل مشاهده گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که سرخرطومی L. affinis به طور اختصاصی آفت علف هرز E. aucheri است. بنابراین، این سرخرطومی می­تواند به عنوان عامل بیوکنترل در مدیریت تلفیقی این علف هرز در منطقه کرمان مفید باشد.
   

  کلید واژه­ها: Larinus، Lixini، کرمان، Echinops، شاخص تنوع شانون، شاخص یکنواختی شانون، شاخص موریسیتا-هورن، بیولوژی

  مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته

  1-1- مقدمه

   

  گیاهان متعلق به تیره آفتاب‌گردان‌ها[1]، دارای گونه‌های متنوعی هستند که تعدادی از آن­هابه عنوان علف‌های هرز مزارع و مراتع، تعدادی به عنوان گیاهان دارویی و تعدادی نیز جزو محصولات زراعی هستند (نصیرزاده و همکاران، 1384). یکی از جنس­های مهم این تیره که به عنوان علف هرز مطرح
  می­باشد، جنس Onopordun یا خارپنبه است که حدود 50 گونه از گیاهان این تیره را دربرمی­گیرد (برایس و همکاران[2]، 1990). گونه‌های جنسOnopordun  و Centaurea (سوبحین و فورناصری[3]، 1994) فقط توسط بذر تکثیر می­یابند. از جنس Centaurea گونه Centaurea solstitialis L. یا گل ستاره­ای زرد از علف­های هرز مهم در مزارع و مراتع می‌باشد (گروپ و همکاران[4]، 1990؛ شلی و همکاران[5]، 1998؛ دی توماسو[6]، 2005). گونه‌های مختلف علف‌های هرز از جنس Onopordun مثل خارپنبه اغلب در اراضی بایر، حاشیه نهرها و رودخانه‌ها، کنار جاده‌ها، مراتع، چراگاه‌ها و اراضی کشاورزی مختلف به ویژه مزارع غلات می‌رویند (دوی[7]، 1991). رشد این علف‌های هرز در مراتع سبب کاهش تولید علوفه در این اراضی شده و نیز بهره‌برداری از آنها را جهت پرورش دام محدود می‌کند. تراکم زیاد علف‌های هرز خاردار در مراتع مانند یک سد طبیعی مانع از جابجایی احشام شده و دسترسی آنها به منابع غذایی جدید و آب را با مشکل مواجه می‌کند. همچنین کشاورزان به دلیل خاردار بودن برگ و ساقه‌های این گیاهان با مشکلات زیادی در کشاورزی و دامپروری مواجه می‌شوند (سیندل[8]، 1991).

  جنس‌های دیگری از گیاهان تیره Asteraceae مانندEchinops  دارای گونه‌هایی هستند که به عنوان گیاه دارویی مطرح بوده و در درمان بسیاری از بیماری‌های تنفسی و تشنج‌ها کاربرد دارند (زرگری، 1370).

  برخی از گونه­های این جنس به عنوان گیاه تزئینی در باغبانی نیز کاربرد دارند اما، بیشتر به جنبه‌های دارویی آنها توجه می‌شود (دالیا و همکاران[9]، 2006).

  به طور کلی علف‌های هرز گیاهان ناخواسته و نامطلوبی هستند که با رقابت در بهره‌برداری انسان از منابع آب و خاک تاثیر منفی روی رفاه و آسایش انسان می‌گذارند. اگرچه علف‌کش‌ها نقش مهم و موثری در کاهش تراکم علف‌های هرز و جلوگیری از خسارت آنها در کشاورزی و مرتعداری دارند، با این حال کاربرد علف‌کش‌ها نگرانی‌ها در مورد ایمن بودن مواد غذایی تولید شده و آلودگی محیط زیست را افزایش داده است و همچنین سبب شده است که کارشناسان کنترل علف‌های هرز به کاربرد روش‌های جایگزین برای کنترل علف‌های هرز روی آورند. به عنوان مثال علف‌هرزC. solstitialis  با تراکم بالا در چراگاه‌ها و مراتع، تاکستان‌ها و سایر زیستگاه‌ها بخصوص در غرب ایالت متحده آمریکا مشاهده می‌شود؛ به طوری‌که در کالیفرنیا سطح آلودگی به این علف هرز از 48/0 میلیون هکتار در سال 1958 به 2/3 میلیون هکتار در سال 1985 رسید (مدوکس و همکاران[10]، 1985). از آنجا که کنترل شیمیایی در سطوح وسیع باعث آلودگی محیط زیست می‌شود، لذا برای کنترل این علف هرز در سطح وسیع از عوامل بیوکنترل استفاده می‌شود (سوبحین و فورناصری، 1994). با توجه به اینکه این علف هرز فقط توسط بذر تکثیر می‌شود، لذا حشرات بذرخوار از عوامل بیوکنترل مطلوب این علف هرز هستند (سوبحین و فورناصری، 1994).

  استفاده از عوامل بیوکنترل برای کنترل علف‌های هرز به عنوان یک روش جایگزین و مطلوب در مدیریت علف‌های هرز نقش بسیار مهمی دارد. حشرات تک‌خواری[11] که از گونه‌های خاصی از علف‌های هرز به عنوان منبع غذایی تغذیه می‌کنند جزو عوامل بیوکنترل مناسب برای کنترل علف‌های هرز محسوب می‌شوند. شدت تاثیر عوامل بیوکنترل روی علف­های هرز به شرایط اقلیمی منطقه، زادآوری، اندازه و نحوه‌ی تغذیه حشره بستگی دارد (راوو[12]، 2000). گونه­های سرخرطومی‌ متعلق به جنس Larinus Dejean, 1821 در کنترل اغلب علف‌های هرز تیره Asteraceae نقش مهمی دارند (زولفر[13] و همکاران، 1971 و کومبس[14] و همکاران، 2004). این سرخرطومی‌ها با تغذیه از بذر علف‌های هرز متعلق به جنسOnopordun  باعث کنترل آنها می‌شوند (کریم­پور، 1387). این سرخرطومی‌ها از نواحی شرقی حوضه‌ی مدیترانه تا نواحی مرکزی آسیا انتشار دارند (کریم­پور، 1387). تعدادی از گونه‌های این سرخرطومی روی گونه‌های جنسEchinops  فعالیت تغذیه‌ای داشته و باعث تولید مان[15] روی آنها می‌شوند (نصیرزاده و همکاران، 1384). مان­ها فرآورده‌های دارویی هستند که در اثر فعالیت این سرخرطومی‌ها روی ساقه گیاه میزبان تولید می‌شوند و از روزگاران قدیم استفاده دارویی دارند (نصیرزاده و همکاران، 1384).

  از آنجا که اکثر گونه­های سرخرطومی‌ جنس Larinus در کنترل علف‌های هرز و نیز تولید مان (به عنوان فرآوردهدارویی) نقش دارند، لذا این تحقیق با هدف شناسایی گونه‌های سرخرطومی جنسLarinus  و مطالعه‌ی برخی از ویژگی‌های زیستی گونه غالب در منطقه کرمان انجام گرفت.

  Abstract:

  The species of Larinus spp. (Col.: Curculionidae) feed on seeds of capitulum of weeds in the family Asteraceae and are useful in control of weeds belong to this family. The species of Larinus were collected during different phenological stages of weeds belong to the Asteraceae by regular samplings in 2010 and 2011. In this study, seven species namely Larinus affinis Fremuth, L. nidificans Guibourt, L. onopordi (Fabricius), L. syriacus Gyllenhal, L. grisescens Gyllenhal, L. liliputanus Faust and Larinus sp. was identified. All species were new records for Kerman region. The abundance percentage of Larinus species was calculated on the six species of weeds belong to the Asteraceae. The results indicated that L. affinis had the highest relative abundance (89 - 91%) on Echinops aucheri Boiss, L. nidificans had the highest relative abundance (51 - 61%) on Echinops longipenicillatus Mozaff. & Ghahr. and Larinus sp. had the highest relative abundance (87.5 - 88%) on Cousinis stocksii Winkler.The Shannon diversity and evenness index was calculated on six species of weeds belong to the Asteraceae. The results indicated that the Shannon diversity and evenness index for Larinus species on E. aucheri and C. stocksii were significantly lower compare to the other weeds species. Also, the Shannon diversity and evenness index were decreased during the budding, developing, flowering and maturing growth stages, respectively, of E. aucheri and C. stocksii in two studied years. The Morisita-Horn index was calculated on the six species of weeds belong to the Asteraceae. The results indicated that the Morisita-Horn index for Larinus species was lower between (1) E. aucheri and the other five species of weeds (< 0.1), (2) C. stocksii and the other five species of (< 0.1), and (3) E. longipenicillatus and the other five species of weeds (0.024 to 0.310 depend on weed species). Whereas, the Morisita-Horn index for Larinus species was higher (> 0.5) between E. lalesarensis - C. oxyachantha, E. lalesarensis - O. leptolepis and C. oxyachantha - O. leptolepis.

  In this study, the life cycle parameters of the weevil L. affinis were studied on E. aucheri in Kerman region under natural condition during 2010 and 2011. This weevil had one generation per year and overwintered as adults under plant debris. The development time of immature stages was determined 66.4 and 67.2 days, respectively in two studied years. The fecundity of weevil was determined 40.3 and 60.6 eggs per female, respectively in two studied years. The females lay eggs individually into the capitulum tissue of the host plant. Also, the longevity of females adults was determined 45.9 and 48.6 days, respectively in two studied years. The population density of the weevil L. affinis was studied during 2010 and 2011. The results indicated that the density of overwintered adults was significantly higher at the budding and development stages during two studied years. The density of eggs was significantly higher at the budding stage during 2010 and at the budding and development stages during 2011 compare to the other growth stages of host plant. The density of larvae was significantly higher at flowering stage during 2010 and at the development and the flowering stages during 2011 compare to the other growth stages of the host plant. The peak of population densities of pupa and new emerging adults were observed at early and late maturing stages, respectively. The results of this research indicated that the weevil L. affinis is specialist pest of E. aucheri, therefore this weevil can be useful as biocontrol agent in integrated management of this weed in Kerman region.

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  فصل اول   1

  1- مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته  2

  1-1- مقدمه  2

  1-2- جایگاه سرخرطومی‌های جنس Larinus Dejean, 1821 در رده­بندی جانوری    4

  1-3- ریخت شناسی سرخرطومی‌های خانواده (Curculionidae)  4

  1-4- سرخرطومی­های زیرخانواده Lixinae  6

  1-4-1- ویژگی‌های ریخت شناسی سرخرطومی­های زیرخانواده Lixinae  7

  1-5- سرخرطومی­های Larinus در مناطق مختلف ایران و جهان   9

  1-6- سرخرطومی‌های Larinus Dejean, 1821   16

  1-7- بیواکولوژی سرخرطومی­های جنس Larinus  17

  1-8- نقش سرخرطومی­های جنس Larinus در کنترل بیولوژیک علف‌های هرز  18

  1-9- نقش سرخرطومی­های جنس Larinus در تولید مان   20

  1-10- تلفیق استفاده از سرخرطومی­های Larinus با سایر عوامل بیوکنترل در کنترل علف­های هرز  22

  1-11- گیاهان میزبان سرخرطومی‌های جنس Larinus  23

  1-12- پارازیتوییدهای سرخرطومی Larinus  24

  1-13-اهداف و ضرورت تحقیق   25

  فصل دوم  26

  2- مواد و روش تحقیق   27

  2-1- جمع‌آوری و شناسایی گونه‌های جنس Larinus  27

  2-2- تعیین درصد فراوانی گونه‌های لارینوس و شاخص تنوع گونه­ای    30

  2-2-1- تعیین درصد فراوانی هر کدام از گونه‌های لارینوس     31

  2-2-2- شاخص تنوع و یکنواختی شانون برای هر کدام از گیاهان میزبان و مراحل رشدی آنها  32

  2-2-3- شاخص تنوع شانون کل برای هر کدام از گیاهان میزبان   33

  2-2-4- شاخص شباهت تنوع گونه­ای موریسیتا- هورن در بین گیاهان میزبان   33

  2-3- تراکم جمعیت L. affinis در مراحل مختلف رشدی گیاه E. aucheri 33

  2-3-1- تعیین تعداد نمونه  33

  2-3-2- مطالعه­ی تراکم جمعیت سرخرطومی L. affinis  34

  2-4- ویژگی­های چرخه زندگی سرخرطومی  L. affinisروی گیاه میزبان E. aucheri 35

  2-5- شناسایی پارازیتوییدهای سرخرطومی‌ L. affinis  38

  2-6- تجزیه آماری    39

  فصل سوم  40

  3- نتایج   41

  3-1- شناسایی گونه‌های سرخرطومی جنس Larinus از مراتع و مزارع استان کرمان   41

  3- 2- کلید شناسایی برای گونه­های جنس Larinus در منطقه کرمان   41

  3-3- توصیف مختصر ویژگی‌های ریخت‌شناسی و پراکنش گونه‌های جمع‌آوری شده  42

  3-4- درصد فراوانی گونه‌های جنس Larinus روی گیاهان میزبان مختلف     52

  3-5- شاخص تنوع و یکنواختی شانون برای گونه­های Larinus در مراحل مختلف رشدی گیاهان میزبان   56

  3-6- شاخص تنوع شانون کل برای گونه­های Larinus روی شش گونه گیاه میزبان   60

  3-7- شاخص یکنواختی شانون کل برای گونه­های Larinus روی شش گونه گیاه میزبان   60

  3-8- شاخص شباهت تنوع گونه­ای موریسیتا-هورن برای گونه­های Larinus در بین گیاهان میزبان   61

  3-9- پارامترهای زیستی سرخرطومی L. affinis روی گونه گیاهی E. aucheri در منطقه کرمان   63

  3-10- تراکم جمعیت سرخرطومی L. affinis روی گیاه میزبان E. aucheri 67

  3-11- شکارگرها و پارازیتوییدهای سرخرطومی L. affinis  70

  4- بحث    71

  4-1- گونه­های سرخرطومی جنس Larinus در منطقه کرمان   71

  4-2- فراوانی نسبی و تنوع گونه­ای جنس Larinus روی گیاهان میزبان مختلف     72

  4-3- پارامترهای زیستی سرخرطومی L. affinis روی علف هرز E. aucheri در منطقه کرمان   77

  4-4- تراکم جمعیت سرخرطومی L. affinis روی علف هرز E. aucheri 80

  5- پیشنهادات    83

  منابع مورد استفاده  84

  منبع:

   

  1- ادنانی، س. م.، رضایی، ع.، خاکدامن، ح. 1383. بررسی منابع تولید کننده و نحوه تولید مان شکرتیغال در استان قم. دومین همایش گیاهان دارویی، بهمن ماه، تهران، دانشگاه شاهد. ص. 171.

  2- امین، غ. 1370. گیاهان سنتی ایران. موسسه پژوهش‌های گیاهان دارویی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. 142 ص.

  3- آیینه چی، ی. 1370. مفردات پزشکی و گیاهان دارویی ایران (چاپ دوم). انتشارات دانشگاه تهران. 197 ص.

  4- باقری، م.، نصراصفهانی، م. 1390. بخشی از فون آفات و بندپایان مفید گیاهان دارویی و مرتعی در اصفهان. فصلنامه­ی تخصصی تحقیقات حشره­شناسی، جلد3: ص. 132-119.

  5- زارع­زاده، ع.، میروکیلی، س. م.، میرحسینی، ع. 1386. معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان دره دام گامان مهریز (استان یزد). مجله پژوهش و سازندگی. جلد 74: ص. 137-129.

  6- زرگری، ع. 1370. گیاهان دارویی (جلد سوم) . انتشارات دانشگاه تهران. 888 ص.

  7- قهرمان، ا. 1373. کورموفیتهای ایران (سیستماتیک گیاهی). جلد سوم. مرکز نشر دانشگاهی. 520 ص.

  8- کریم پور، ی. 1387. زیست شناسی سرخرطومی طبق خارپنبه Larinus latus (Col.: Curculionidae) و تاثیر آن روی تولید بذر گیاهان میزبان در منطقه ارومیه. نامه انجمن حشره شناسی ایران. جلد 28: ص. 50-35.

  9- مدرس اول، م. 1376. فهرست آفات کشاورزی و دشمنان طبیعی آن­ها در ایران. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. ص. 429-147.

  10- مظفریان، و. 1375. فرهنگ نام­های گیاهان ایران. فرهنگ معاصر. 197 ص.

  11- میرحیدر، ح. 1373. معارف گیاهی (جلد ششم) . دفتر نشر فرهنگ اسلامی. 747 ص.

  12- نصیرزاده، ع.ر.، جاویدتاش، ا.، ریاست، م. 1384. شناسایی گونه­های شکرتیغال و بررسی برخی از ویژگی‌های زیستی سرخرطومی مولد مان (Larinus vulpes Oliv.) در استان فارس. فصلنامه پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 21: ص. 346-335.

   

  13- Abegaz, B.M., Tadess, M., Majinda, R. 1991. Distribution of sesquiterpene lactones and polyacetylenic thiophenes in Echinops. Biochemical Systematics and Ecology. 16: 323-328.

  14- Alonso-Zarazaga, M.A., Lyal, C.H.C. 1999. A world catalogue of families and genera of Curculionoidea (Insecta: Coleoptera) (excepting Scolytidae and Platypodidae). Entomopraxis Secure Copy, Spaina. 315 pp.

  15- Alonso-Zarazaga, M.A., Lyal, C.H.C. 2002. Addenda and corrigenda to; a world catalogue of families and genera of Curculionidae (Insecta: Coleoptera). Zootaxa. 63: 1-37.

  16- Booth, R.G., Cox, M.L., Madge, R.B. 1990. The guides to insects of importance to man, Coleoptera. International Institute of Entomology Natural History Museum, C.A.B International, London. 384 pp.

  17- Briese, D.T. 1996a. Life history of the Onopordun capitulum weevil Larinus latus (Coleoptera: Curculionidae) and its effect on the survival of immature stages. Oecologia. 105: 454-463.

  18- Briese, D.T. 1996b. Oviposition choice by the Onopordun capitulum weevil Larinus latus ( Coleoptera: Curculionidae) and its effect on the survival of immature stages. Oecologia. 105: 464-474.

  19- Briese, D.T. 2000. Impact of the Onopordun capitulum weevil Larinus latus on seed production by its host plant. Journal of Applied Ecology. 37: 238–246.

  20- Briese, D.T., Lane, D., Hyde-Wyatt, B., Crocker, H.J., Diver, R.G. 1990. Distribution of thistles of the genus Onopordun in Asturalia. Plant Protection Quarterly. 5: 23-27.

  21- Change, C.T., Yang, J T., Hsu, M.T. 1990. Study on the Natural pesticidel components in Echinops grijissi. Plant-Media, Japan. pp. 533-560.

  22- Chaudhuri, P.K. 1988. Constituent of the flowers of Echinops fchinatus. Fitoterapia. 59: 150-151.

  23- Colonnelli, E. 2003. A revised check list of Italian Curculionidae (Coleoptera). Zootaxa. 337: 1-142.

  24- Colonnelli, E., Osella, G. 2009. New data on some Curculionoidea (Coleoptera: Anthribidae, Apionidae, Curculionidae) from Sardinia. Zootaxa. 2318: 421-426.

  25- Colwell, R.K. 2006. EstimateS: Statistical estimation of species richness and shared species from samples. Version 8.

  26- Coombs, E.M., Clark, J.K., Piper, G.K., Cofrancesco, J.A.F. 2004. Biological control of invasive plant in the United States. Oregon State University Prees, Corvallis Oregon. 467 pp.

  27- Crowe, M.L., Bourchier, R.S. 2006. Interspecific interaction between the gall-fly Urophora affinis Frfld. (Diptera: Tephritidae) and the weevil Larinus minutus Gyll. (Coleoptera: Curculionidae) two biological control agents released against spotted knapweed, Centaurea stoebe L. Biocontrol Science and Technology. 16: 417-430.

  28- Dalia, E., Michele, Z., Xinlu, C., Moshe, R. 2006. Regeneration and transformation of Echinops cv. veitsch blue. Plant Cell, Tissue and Organ Culture. 85: 1-9.

  29- Dewey, S.A. 1991. Weed thistle of the western United State. Noxious Range Weeds, West View Press, Boulder, Colorado. 422 pp.

  30- Ditomaso, J.M. 2005. Yellow starthistle Centaurea solstitialis L. invasive plant of range and wild land and their environmental, economic and societed impacts. Weed Science Society of America Lawrence, KS. pp. 36-50.

  31- Fremuth, J. 1987. Ergebnisse der tschecho slowakisch-iranische entomologischen expeditionen nach dem iran 1970, 1973 and 1977 (Col.: Curculionidae: Cleoninae). Acta Entomologic Musei Nationalis Pragae. 42: 320-348.

  32- Ghahari, H., Arzanov, G.Y., Legalove, A., Tabari, M., Ostovan, H. 2010. Weevils (Coleoptera: Curculionhdae) from Iranian rice field and surrounding grass land. Munis Entomology and Zoology. 5: 163-169.

  33- Ghahari, H., Legalov, A., Arzanov, G. Yu. 2009. An annotated list of the weevils (Coleoptera: Curculionidae) from the Arasbaran biosphere reserve and vicinity, North Western Iran. Baltic Journal of Coleopteral. 9: 177-182.

  34- Groppe, K., Sobhian, R., Kashefi, J. 1990. Field experiment to determine host specificity of Larinus curtus and Urophora sirunaseua, candidates for biological control of Centaurea solstitialis, and Larinus minutus, candidate for biological control of C. Maculosa and C. Difttusa. Journal Application Entomological. 110: 300-306.

  35- Gultekin, L. 2006a. A new species of the weevil genus Larinus Degean from Turkey and Syria (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae). Zootaxa. 1248: 21-26.

  36- Gultekin, L. 2006b. Host plant range and biology of Lixus nordmanni Hochhuth (Coleoptera: Curculionidae) on hogweed Heracleum L. in Eastern Turkey. Journal of Pest Science. 79: 23-25.

  37- Gultekin, L. 2006c. On some Lixinae types of I.C. Fabricius (Coleoptera: Curculionidae). Fragmenta Entomologica. 38: 111-133.

  38- Gultekin, L. 2006d. Seasonal occurrence and biology of globe thistle capitulum weevil Larinus onopordi (F.) (Coleoptera: Curculionidae) in North Eastern Turkey. Munis Entomology and Zoology. 1: 191-198.

  39- Gultekin, L. 2007. Oviposition niches and behavior of the genus Lixus Fabricius (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae). Entomologica Fennica. 18: 74-81.

  40- Gultekin, L. 2008. Taxonomic review of the stem- inhabiting trehala-constructing Larinus Dejean, 1821 (Coleoptera: Curculionidae): new species, systematic and ecology. Zootaxa. 1714: 1-18.

  41- Gultekin, L. 2010. Taxonomic remarks on some genera of Lixini Schoenherr, 1823 (Coleoptera: Curculionidae). Zootaxa. 2411: 1-21.

  42- Gultekin, L., Cristofaro, M., Tronci, C., Smith, L. 2008. Natural history studies for the preliminary evaluation of Larinus filiformis (Coleoptera: Curculionidae) as a prospective biological control agent of yellow star thistle. Environmental Entomology. 37: 1185-1190.

  43- Gultekin, L., Guclu, S. 2003. The life history of the capitulum weevil, Larinus latus (Herbst) (Coleoptera: Curculionidae). New Zealand Journal of Agricultural Research. 46: 271-274.

  44- Gultekin, L., Perrin, H. 2006. The species of Larinus Dejean, 1821 (Coleoptera: Curculionidae) described by J. Desbrochers: lectotype desighnations and new synonymies. Zootaxa. 1350: 55-68.

  45- Gusa, N.D., Blaga, T. 2006. The population dynamic of the family Curculionidae (Insecta: Coleoptera) in the piatra craiului national park-Romania. IUFRO Working party 7.03.10 Proceedings of the Workshop, Gmunden/Austria. pp. 292-299.

  46- Heywood, V.H., Harborne, J.B., Torner, B.L. 1977. The biology and chemistry of compositae. Acadamic Press, London. 414 pp.

  47- Hommond, P.M. 1994. Practical approaches to the estimation of the extent of biodiversity in speciose groups. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 345: 119-136.

  48- Hsu, J.C., Horng, S.B., Wu, W.J. 2001. Spatial distribution and sampling of Aulacaspis yabunikkei (Homoptera: Diaspididae) in camphor trees. Plant Protection. 43: 69-81. 

  49- Huusela, V.E., Vasarainen, A. 2000. Plant succession in perennial grass strips and effects on the diversity of leaf hoppers (Homoptera: Auchenorrhnca). Agriculture Ecosystem and Environment. 80: 101-112.

  50- Lang, R.F., Hansen, R.W., Richard, R.D., Ziolkowsk, H.W. 2000. Spotted knapweed (Centaurea maculosa Lamarck) seed and Urophora spp. Gall destruction by Larinus minutus Gyllenhal (Coleoptera: Curculionidae) combined with Urophora affinis Frauenfeld (Diptera: Tephritidae) and Urophora quadrifasciata (Meigen) (Diptera: Tephritidae). Proceeding of the International Symposium on Biological Control of Weeds. pp. 735-737.

  51- Lang, R.F., Story, J.M., Piper, G.L. 1996. Establishment of Larinus minutus Gyllenhal (Coleoptera: Curculionidae) for biological control of diffuse and spotted knapweed in the western United states. Pan-pacific Entomologist. 72: 209-212.

  52- Legalove, A.A. 2010. Annotated checklist of species of superfamily Curculionoidea (Coleoptera) from Asia part of the Russia. Amurian Zoological. 2: 93-132.

  53- Legalove, A.A., Ghahari, H., Arzanov, Y.G. 2010. Annotated catalogue of Curculionoidea-Beetle (Coleoptera: Anthrididae, Rhynchitidae, Attelabidae, Brentidae, Brachyceridae, Dryophthoridae and Curculionidae) of Iran. Amurian Zoological. 2: 191-244.

  54- Lyal, C.H.C., Alonso-Zarazaga, M.A. 2006. Addenda and corrigendato; a world catalogue of families and genera of Curculionoidea (Insecta: Coleoptera). Zootaxa. 1202: 21-31.

  55- Magurran, A.E. 2004. Measuring biological diversity. Oxford, Blackwell Publishing. 254 pp.

  56- McClay, A.S. 1988. The potential of Larinus planus (Coleoptera: Curculionidae), an accidentally introduced insect in North America, for biological control of Cirsium arvense (Compositae). Proceeding of the VII International symposium on biological control of weeds. pp. 173-179.

  57- Modarres Awal, M., Hossinpour, F. 2010. An investigation to the subfamily Lixinae from Khorasan Jonoubi and Razavi provinces of Iran (Coleoptera: Curculionidae). Munis Entomology and Zoology. 5: 559-562.

  58- Muddox, D.M., Mayfield, A., Poritz, N.H. 1985. Distribution of yellow star thistle (Centaurea solstitialis L.) and Russian knapweed (Centaurea repens). Weed Science. 33: 315-327.

  59- Oberprieler, R.G., Marvaldi, A.E., Anderson, R.S. 2007. Weevil, weevil, weevil, every where. Zootaxa. 1668: 491-520.

  60- Olivieri, I.C., Singer, M., Magalhaes, S., Courtiol, A., Dubois, Y., Cabonell, D., Justy, F., Beldade, P., Parmesan, C., Michalakis, Y. 2008. Genetic, ecological, behavioral and geographic differentiation of population in a thistle weevil implications for speciation and biocontrol. Blackwell Publishing, France. pp. 112-128.

  61- Ottai, M.E.S., Abdle-Moniem, A.S.H. 2006. Genetic parameter variation among milkthistle Silybum marianum varietirs and varietal sensitivity to infestation with seed-head weevil, Larinus latus Herbst. International Journal of Agriculture and Biology. 6: 862-866.

  62- Pesic, S., Mladicevic, D., Zivkovic, K. 2005. Weevils (Curculionidae) in the center for small grain Kragujevac collection. Kragujevac Journal Science. 27: 167-175.

  63- Pettit, W.J., Briese, D.T. 2000. The demographic performance of the capitulum weevil Larinus latus, on Onopordun thistles in its native and introduced ranges. Proceeding of International Symposium on Biological Control of Weed. pp. 739-745.

  64- Rao, V.S. 2000. Principles of weed science. Science Publishers Indian Nursing Council. 555 pp.

  65- Rimbau, V., Cerdan, C., Vila, R., Iglesias, J. 1999. Anti-inflammatory activity of some extracts from plant used in traditional medicine of North-African countries. Phytother Research. 13: 128-132.

  66- SAS Institute. 1999. SAS/Stat usera guide. SAS Institute, Cary, NC, USA.

  67- Seastedt, T.R., Gregory, N., Buckner, D. 2003. Effect of biocontrol insects on diffuse knapweed (Centaurea diffusa) in a Colorado grassland. Weed Science. 51: 237-245.

  68- Seastedt, T.R., Knochel, D.G., Garmoe, M., Shosky, S. A. 2007. Interactions and effects of multiple biological control insects on diffuse and spotted knapweed in the front range of Colorado. Biological Control. 42: 345-354.

  69- Sharma, K.M.D., Mehta, B.K., Savita, K.M. 1989. Antimicrobial activity of Echinops root extracts. Fitoterapia. 60: 82-83.

  70- Sheley, R.L., Larson, L.L., Jacobs, J.J. 1998. Yellow starthistle biology and management of noxious range land weeds. Organ state university press, Corvallis. pp. 408-416.

  71- Sindle, B.M. 1991. A review of the ecology and control of thistle in Astralia. Weed Research. 31: 189-201.

  72- Singh, U.P., Pandey, V.B., Singh, K.N., Singh, R.D. 1988. Antifungal activity of some new flavones and flavones glycosides of Echinops echinatus. Canadian Journal of Botany. 66: 1901-1903.

  73- Sobhian, R., Fornasari, L. 1994. Biology of Larinus curtus Hochhut (Coleoptera: Curculionidae) a eurpean weevil for biological control of yellow starthistle Centaurea solstitialis L. (Asteraceae), in the United States. Biological Control. pp. 328-335.

  74- Southwood, T.R.E. 1978. Ecological Methods, Chapman and Hall, New York. 524 pp.

  75- Southwood, T.R.E., Henderson, P.A. 2000. Ecological methods. Blackwell Sciences, Oxford.

  76- Spangler, P.J. 1982. Check list of the Coleopterous insects of Mexico, central America, the west in dies, and south America. Smith sonianinstitution, United States National Museum Bulltin. pp. 185: 1-6.

  77- Story, J.M., Boggs, K.W., Good, W.R., Harris, P., Nowierski, R.M. 1991. Metzneria paucipunctella Zeller (Lepidiptera: Gelechiidae), a moth introduced against spotted knapweed: its feeding strategy and impact on two introduced Urophora spp. (Diptera: Tephritidae). Canadian Entomologist. 123: 1001-1007.

  78- Story, J.M., Boggs, K.W., Nowierski, R.M. 1989. Effect of two introduced seed head flies on spotted knapweed. Montana Agricaltural Research. 6: 14-17.

  79- Story, J.M., Callan, N.W., Corn, J.G., White, L.J. 2006. Decline of spotted knapweed density at two sites in western Montana with large populations of the introduced root weevil, Cyphocleonusw achates (Fahraeus). Biological Control. 38: 227-232.

  80- Story, J.M., Corn, J.G., White, L.J. 2010. Compatibility of seed head biological control agents and moving for management of spotted knapweed. Entomological Society of America. pp. 164-168.

  81- Ter-minassian, M.E. 1967. Zhuki-dolgonosiki pods emejstra Cleoninae fauny SSR; tsveto zhilyi stebleedy (tribia Lixini). Nauka, Leningrad, 141 pp.

  82- Thompson, M.J. 1996. Winter foraging responses of elk to spotted knapweed removal. Northwest Science. 70: 10-19.

  83- Triplehorn, C.A., Johnson, N.F. 2007. Borror and Delong’s introduction to the study of insects. Saunders college Publishing. 864 pp.

  84- Ulug, E., Kadioglu, I., Urmemis, I. 1993. Weeds of Turkey and some charachteristic. Tarm ve kotisleri Bakanlgi, Zirai Mucadele Arastirma Enstitisu Mudurlugu, Adan. 513 pp.

  85- Villegas, B., Pitcairn, M.J., Coombs, E. 2000. Releases of Nosema-free Larinus curtus for the biological control of yellow starthistle in California in 1992-1999. California Department of Food and Agriculture, Plant Health and Pest Prevention Services, Sacrament. pp. 35-37.

  86- Wheeler, A.G., Whitehead, D.R. 1987. Larinus plannus (F.) in North America (Coleoptera: Curculionidae) and comments on biological control of Canada thistle. Proceeding Entomology Society of Washington. 87: 751-758.

  87- Wood burn, T.L., Briese, D.T. 1996. The contribution of biological control to the management of thistles. Plant Protectina. 11: 250-253.

  88- Zwolfer, H., Friek, K.E., Anderes, L.A. 1971. A study of the host plant relationships Larinus (Coleoptera: Curculionidae). Technical Bullentin of the Common Wealth Institute for Biological Control. 14: 97-143.


موضوع پایان نامه شناسایی گونه‌ های جنس Larinus spp.(Col. Curculionidae) و مطالعه برخی از ویژگی های زیستی گونه غالب در منطقه کرمان, نمونه پایان نامه شناسایی گونه‌ های جنس Larinus spp.(Col. Curculionidae) و مطالعه برخی از ویژگی های زیستی گونه غالب در منطقه کرمان, جستجوی پایان نامه شناسایی گونه‌ های جنس Larinus spp.(Col. Curculionidae) و مطالعه برخی از ویژگی های زیستی گونه غالب در منطقه کرمان, فایل Word پایان نامه شناسایی گونه‌ های جنس Larinus spp.(Col. Curculionidae) و مطالعه برخی از ویژگی های زیستی گونه غالب در منطقه کرمان, دانلود پایان نامه شناسایی گونه‌ های جنس Larinus spp.(Col. Curculionidae) و مطالعه برخی از ویژگی های زیستی گونه غالب در منطقه کرمان, فایل PDF پایان نامه شناسایی گونه‌ های جنس Larinus spp.(Col. Curculionidae) و مطالعه برخی از ویژگی های زیستی گونه غالب در منطقه کرمان, تحقیق در مورد پایان نامه شناسایی گونه‌ های جنس Larinus spp.(Col. Curculionidae) و مطالعه برخی از ویژگی های زیستی گونه غالب در منطقه کرمان, مقاله در مورد پایان نامه شناسایی گونه‌ های جنس Larinus spp.(Col. Curculionidae) و مطالعه برخی از ویژگی های زیستی گونه غالب در منطقه کرمان, پروژه در مورد پایان نامه شناسایی گونه‌ های جنس Larinus spp.(Col. Curculionidae) و مطالعه برخی از ویژگی های زیستی گونه غالب در منطقه کرمان, پروپوزال در مورد پایان نامه شناسایی گونه‌ های جنس Larinus spp.(Col. Curculionidae) و مطالعه برخی از ویژگی های زیستی گونه غالب در منطقه کرمان, تز دکترا در مورد پایان نامه شناسایی گونه‌ های جنس Larinus spp.(Col. Curculionidae) و مطالعه برخی از ویژگی های زیستی گونه غالب در منطقه کرمان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه شناسایی گونه‌ های جنس Larinus spp.(Col. Curculionidae) و مطالعه برخی از ویژگی های زیستی گونه غالب در منطقه کرمان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه شناسایی گونه‌ های جنس Larinus spp.(Col. Curculionidae) و مطالعه برخی از ویژگی های زیستی گونه غالب در منطقه کرمان, پروژه درباره پایان نامه شناسایی گونه‌ های جنس Larinus spp.(Col. Curculionidae) و مطالعه برخی از ویژگی های زیستی گونه غالب در منطقه کرمان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه شناسایی گونه‌ های جنس Larinus spp.(Col. Curculionidae) و مطالعه برخی از ویژگی های زیستی گونه غالب در منطقه کرمان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شناسایی گونه‌ های جنس Larinus spp.(Col. Curculionidae) و مطالعه برخی از ویژگی های زیستی گونه غالب در منطقه کرمان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه شناسایی گونه‌ های جنس Larinus spp.(Col. Curculionidae) و مطالعه برخی از ویژگی های زیستی گونه غالب در منطقه کرمان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه شناسایی گونه‌ های جنس Larinus spp.(Col. Curculionidae) و مطالعه برخی از ویژگی های زیستی گونه غالب در منطقه کرمان, رساله دکترا در مورد پایان نامه شناسایی گونه‌ های جنس Larinus spp.(Col. Curculionidae) و مطالعه برخی از ویژگی های زیستی گونه غالب در منطقه کرمان

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc رشته جغرافیای طبیعی_ ژئومورفولوژی در برنامه­ ریزی محیطی چکیده شهر در محیط جغرافیایی نه بر اساس ظرفیت و امکانات بلکه بر اساس اضطرار و ضرورت­ها گسترش پیدا می­کند. این مساله در شهرهای امروزی به شدت به­چشم می­خورد نکته­ی قابل توجه آنکه شهر باید در هماهنگی تمام با قرارگاه طبیعی خود قرار بگیرد و ضروری است که انسان بتواند با بستر زمین یک ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی جنگلداری بررس‍ی اکولوژیک پوشش گ‍یاه‍ی منطقه جنگل‍ی وزگ (جنوب شرق‍ی یاسوج) چک‍یده در مطالعات کاربردی برای حل مسائل اکولوژیکی در ارتباط با مدیریت و حفاظت از اکوسیستم‌ های طبیعی، شناخت و بررسی پوشش گیاهی بسیار مهم است. بررسی اکولوژیکی پوشش گیاهی جنگل‌های زاگرس که وسیع‌ترین ناحیه رویشی کشور محسوب می‌شوند، مسئله حفاظت و حمایت در آن از اهمیت خاصی ...

گروه مرتع و آبخیزداری پایان­ نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته بیابان­زدایی چکیده پروژه بین­المللی منارید، اولین پروژه چند زمینه­ای است که بدنبال استقرار مشارکت و انسجام سازمانی در سه سطح مردم، سازمان­های دولتی و سازمان­های غیر دولتی به منظور مدیریت پایدار سرزمین با تأکید بر مدیریت پایدار منابع طبیعی آغاز به فعالیت نموده است و علی­رغم مشکلات عدیده­ای که بر سرِ اجرای آن ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده رساله/پایان نامه : توسعه یافتگی بخش کشاورزی در مناطق روستایی مبتنی بر وجود استعدادهای طبیعی و تحقق اهداف برنامه ریزی جهت استقرار امکانات و الزامات توسعه است. این درحالی است که باوجود برخورداری برخی از سکونتگاه های روستایی از پتانسیل های بالای طبیعی و اکولوژیکی شاهد عدم توسعه یافتگی بخش کشاورزی در این نواحی ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا چکیده شهرها ، سیستم پیچید ه و پویایی هستند که درگذر زمان دستخوش تحولات کالبدی،اجتماعی،اقتصادی و ... گردیده اند. در راستای نیل به توسعه شهری دستیابی به رفاه اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی از حقوق مسلم هرفرد وجامعه است ؛بدین منظور کاهش فاصله میان آنچه هست و آنچه باید باشد از اهداف مهم برنامه ریزان ...

چکیده تنش شوری یکی از مهمترین تنش­های غیر زیستی در جهان بوده وآثارمنفی آن بر رشد گیاهان زراعی باعث افزایش تحقیقات در زمینه تحمل به شوری باهدف بهبود تحمل گیاهان شده است. کودهای پتاسه علاوه بر افزایش رشد به بهبود کیفیت محصول و افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل نامساعد محیطی (شوری، خشکسالی، سرما و …) کمک می‌کند. از آنجایی که قارچهای میکوریز با اکثرخانواده های اصلی گیاهان زراعی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد بوم شناسی آبزیان شیلاتی چکیده رودخانه­ ها به عنوان یکی از مهم­ترین منابع آبی، نسبت به فعالت­های انسانی بسیار آسیب­پذیر هستند. ایجاد مخازن و سدها یکی از قدیمی­ترین اشکال دخالت انسان در اکوسیستم­های آبی است. سدها با وجود مزایای زیاد (تولید انرژی برق­آبی، کنترل سیلاب و تنظیم سطح آب) پتانسیل تغییر جمعیت موجودات آبزی را نیز دارند. احداث سدها تغییرات مهمی را ...

دانشکده علوم پایه ، گروه جغرافیای انسانی پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد «M.A » گرایش : برنامه ریزی روستایی مقدمه بررسی بستر های فعالیت ، بخصوص کشاورزی و عوامل موثر در کیفیت و کمیت تولیدات آن که خود نقش موثری در توسعه فعالان دارد و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . احضاء عوامل و تعیین اولویت عوامل اثر گذار و مشخص نمودن نقش هر یک از ضرورت های یک مطالعه است . در فعالیت ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی فصل اول کلیات پژوهش 1- 1- مقدمه صنعت توریسم به عنوان یکی از مهم­ترین صنایع برای رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد) فونت و اهجم[1]، 1999: 63(. در حال حاضر، بسیاری از کشورها منافع اقتصادی و اجتماعی خود را از توریسم دریافت می کنند و درآمدهای توریسم را برای توسعه زیرساخت ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی چکیده: پارک ملی دریاچه ارومیه پس از مرداب انزلی از جالب‌ترین و زیباترین زیستگاه‌های طبیعی جانوران در ایران به‌شمار می‌رود. دریاچه ارومیه به علت داشتن مزایای طبیعی و مواهب خدادادی می­تواند یکی از عوامل مهم جلب گردشگران اعم از داخلی و خارجی گشته و در صورت توجه مسئولان و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ...

ثبت سفارش