پایان نامه بررسی اثرات کود نیتروکسین و کم آبیاری بر روی صفات زراعی و فیزیولوژیک ارقام ارزن

word 7 MB 32548 100
1393 کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT
قیمت قبل:۶۴,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  رشته مهندسی کشاورزی

  گرایش زراعت

  چکیده

  این طرح به منظور بررسی اثر کود نیتروکسین تحت شرایط قطع آبیاری(بر اساس BBCH، مراحل فنولوژی گیاهان) بر روی صفات فیزیولوژیک و زراعی ارقام ارزن علوفه­ ای در منطقه دامغان در سال زراعی  92 _1391 به صورت آزمایش اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجراء شد تیمارها شامل سه سطح آبیاری، شاهد (آبیاری کامل)، قطع آبیاری در مرحله 61BBCH (ابتدای گلدهی)و قطع آب در مرحله 71BBCH (انتهای گلدهی) در کرت های اصلی و استفاده از کود نیتروکسین(+) و عدم استفاده از کود نیتروکسین(-) همچنین سه رقم ارزن علوفه ای (باستان، پیشاهنگ و اصفهان) نیز در کرت های فرعی قرار داشتند. نتایج نشان داد که حداکثر پروتئین در ارقام اصفهان و پیشاهنگ به ترتیب 24.31 درصد و 24.19 درصد بدون اختلاف معنی دار از هم، نسبت به رقم باستان دارای اختلاف معنی داری بودند، بیشترین میزان خاکستر مربوط به رقم باستان با 8.22 درصد دارا بود، بیشترین درصد قند های محلول در رقم باستان با 8.91 درصد مشاهده شد، بالاترین میزان فیبر با74.17 درصد در مرحله ابتدای گلدهی بدست آمد. بیشترین میزان ماده خشک قابل هضم تحت تاثیر آبیاری کامل، با 58.04 درصد بیشترین ماده خشک قابل هضم را دارا بود. بالاترین میزان پرولین  تحت اثرات سه عاملی در رقم باستان و عدم کودهی در مرحله ابتدای گلدهی برابر با 2.86 درصد مشاهده گردید، کلروفیل a  و b و کل در سطح 1 درصد در همه ی تیمار ها اثر معنی داری داشت، درصد رطوبت نسبی تحت تاثیر اثرات 3 عاملی که در رقم اصفهان، در مرحله ابتدای گلدهی و استفاده از کود نیتروکسین برابر با 53.66 درصد حاصل شد و بالاترین ارتفاع تحت تاثیر اثرات 2 عاملی رقم و کود که در رقم باستان و استفاده از کود نیتروکسین با 148.27 سانتیمتر بیشترین ارتفاع را داشت، بیشترین عملکرد علوفه تر و خشک تحت اثرات 2 عاملی آبیاری و رقم، در آبیاری کامل، و در قم باستان به ترتیب با 88.43 و 30.04 تن در هکتار بیشترین عملکرد را دارا بودند، با توجه به رشد بسیار سریع ارزن و کوتاه بودن طول دوره رویش نسبت به گیاهان زراعی مورد کشت در این منطقه و متحمل بودن ارزن به خشکی و نیز منحصر بفرد بودن آن از لحاظ زمان برداشت که امکان برداشت گیاهان علوفه ای دیگر نظیر ذرت فراهم نیست و نیز شرایط آب و هوایی منطقه و نیاز علوفه ای بالا کشت ارزن (رقم باستان) در این منطقه توصیه می شود.

  واژه های کلیدی: قطع آبیاری، ارزن علوفه ای، کود نتروکسین، صفات زراعی، صفات فیزیولوژیک.

   

  فصل اول

  مقدمه و کلیات

   

  مقدمه:

  ارزن جزو غلات دانه ریز و گیاهان یک ساله مناطق گرم و خشک می باشند که دارای گونه های فراوانی است، نام (ارزن[1]) از کلمه به معنای (یک هزارم ریشه[2] ) گرفته و کلمه (خرد و کوچک[3] ) غالباً برای اشاره به چیزهای فوق العاده کوچک به کار می رود و یکی از غلات سنتی در نواحی خشک و نیمه خشک مناطق گرمسیری محسوب می شود(رای و همکاران[4]، 1988). که از تحمل بالائی نسبت به تنش خشکی و شوری برخورد است، ارزن ها در بین غلات پس از گندم، برنج، ذرت، جو و سورگوم در رتبه ششم اهمیت قرار دارند، در گذشته ارزن ها علیرغم اهمیت زراعی آنها به عنوان یک محصول عمده در مناطق سخت، نادیده گرفته می شوند، ارزن سالیانه در سطحی حدود 28 میلیون هکتار از اراضی خشک و نیمه خشک آفریقا و شبه قاره هند جهت تولید دانه و علوفه کشت می شود (اندرو و کومار[5]، 1992). درصد بالای پروتئین، پر­برگی و خوشخوراکی و عدم وجود اسید پروسیک، چهار کربنه بودن، توانایی بالای تولید آن در نواحی گرم و خشک و بالا بودن کارآیی مصرف آب آن نسبت به گونه­های سه کربنه، همگی باعث شده که به­صورت گیاهی مطلوب برای کشت در نواحی گرم و خشک که با محدودیت آب مواجه هستند، محسوب گردد (ناخدا و همکاران، 1379). یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های تولید در مناطق خشک و نیمه خشک کمبود آب است (ریدی و همکاران[6]، 2004).

  تاثیر خشکی تابع مدت آن، مرحله رشد گیاه زراعی، رقم و گونه زراعی، نوعی خاک و فعالیت های مدیریتی برای سازگاری به خشکی می باشد، گلدهی حساس ترین مرحله رشد گیاهان زراعی به خشکی است که بر عملکرد دانه گیاه  تاثیر دارد، دو هفته تنش خشکی در طول مرحله گلدهی می تواند به کاهش کامل عملکرد دانه بیانجامد، در شرایط تنش خشکی سطح خاک شروع به خشک شدن می کند اما عمق خاک هنوز مرطوب می باشد اما ریشه های گیاه توانایی جذب آب را دارد در نتیجه ریشه عمیق می تواند در ایجاد تحمل به خشکی ارقام نسبت به ریشه ای سطحی موثرتر باشد به این دلیل، ریشه های عمیق معیار اندازه گیری مناسبی برای تحمل به خشکی در مزرعه می باشد(کوچکی و خواجه حسینی،1387).

  توانایی تولید غذا یکی از عوامل اصلی توسعه جوامع بشری است که برای تداوم آن علاوه بر به نژادی، تامین و حفظ حاصلخیزی خاک امری ضروری است (سالک‌گیلانی و همکاران، 1383؛ قنبری پیرگامی و همکاران، 1381).

  امروزه به تثبیت بیولوژیک نیتروژن از طریق باکتری های همیار آزادزی از جمله (آزوسپریلوم[7]) و (ازتوباکتر[8])  توجه ویژه ای معطوف شده است (تیلاک و همکاران[9]، 2005). کود بیولوژیک نیتروکسین دارای مجموعه ای از باکتری های تثبیت کننده نیتروژن از جنس ازتوباکتر و آزوسپریلوم است که رشد و توسعه ریشه و قسمت های هوایی گیاهان را موجب می شود (گیلیک و همکاران[10]، 2001).

  1-1-اهمیت موضوع

  ارزن ها در بین غلات پس از گندم، برنج، ذرت، جو و سورگوم در رتبه ششم اهمیت قرار دارند، در گذشته ارزن ها علیرغم اهمیت زراعی آنها به عنوان یک محصول عمده در مناطق سخت نادیده گرفته می شوند، ارزن سالیانه در سطحی حدود 28 میلیون هکتار از اراضی خشک و نیمه خشک آفریقا و شبه قاره هند جهت تولید دانه و علوفه کشت می شود(اندرووکومار[11]، 1992).

  درصد بالای پروتئین، پر­برگی و خوشخوراکی و عدم وجود اسید پروسیک، چهار کربنه بودن، توانایی بالای تولید آن در نواحی گرم و خشک و بالا بودن کارآیی مصرف آب آن نسبت به گونه­های سه کربنه، همگی باعث شده که به­صورت گیاهی مطلوب برای کشت در نواحی گرم و خشک که با محدودیت آب مواجه هستند، محسوب گردد (ناخدا و همکاران، 1379).

  تنش خشکی باعث افزایش درصد ماده خشک و و همچنین باعث بالا رفتن درصد قندهای محلول می شود (رهبری و همکاران، 1390). واکنش های گیاهان نسبت به تنش خشکی در سطوح مختلف از سلول تا تمام گیاه و بسته به شدت و مدت تنش و نیز بر حسب گونه ی گیاه و حتی در ژنوتیپ های متعلق به یک گونه متفاوت است (چاوس و همکاران[12]، 2002؛ جلال و همکاران[13]، 2008). ارزن و سورگوم مهم‌ترین گیاهان علوفه‌ای در مناطق خشک می‌باشند که تحمل نسبی بالایی به تنش خشکی دارند و به علت همین سازگاری و بالا بودن کارایی مصرف آب می‌توانند در این شرایط عملکرد رضایت بخشی تولید نمایند (مونترال و همکاران[14]، 2007). رهبری و همکاران (1390) بیان کردند تنش خشکی در ابتدای گلدهی باعث کاهش عملکرد علوفه در هکتار می شود.

  عوامل محدود کننده فتوسنتز به دو دسته تقسیم می شوند:

  1-عوامل روزنه ای که منجر به کاهش انتشار Co2 به فضای بین سلولی در اثر کاهش هدایت روزنه ای می شوند،

  2-عوامل غیر روزنه ای که با طولانی تر شدن دوره تنش بروز می کند و فتوسنتز را از طریق تاثیر مستقیم بر کمبود آب بر فرایندهای بیوشیمیایی فرآوری کربن را محدود می کند (احمدی و همکاران، 1387).

   رابطه نزدیک بین بازدارندگی فتوسنتز در شرایط تنش و تغییرات فرا ساختمانی در کلروپلاست دلیلی بر اثر مستقیم تنش بر کلروپلاست می باشد(خزاعی و کافی، 1381). پایداری کلروفیل به عنوان شاخص از تنش خشکی و معیاری برای انتخاب ارقام متحمل به خشکی شناخته شده است و شاخص پایداری بالا به معنی بی تاثیر بودن تنش بر گیاه می باشد و موجب دسترسی بهتر گیاه بر کلروفیل می شود (کوچکی و خواجه حسینی،1387). توانایی گیاهان در مقاومت به تنش های مختلف از طریق ایجاد موانع فیزیکی یا متابولیکی از بروز تنش اجتناب می کند (عدالتی فرد، 1385).اجتناب از کم آبی با کاهش در طول فصل یا با توسعه بیشتر سیستم ریشه و جذب آب از پروفیل پایین تر از خاک و یا با بستن روزنه گیاه می توان صورت گیرد (ثقه الاسلامی و همکاران، 1384).

  عملکرد محصولات زراعی در شرایط بدون تنش،تابع میزان دریافت تابش خورشیدی، تبدیل آن به ماده خشک و تسهیم ماده خشک تولید شده بین اندام های متنوع گیاهی،از جمله اندام های قابل برداشت (محصول) است (امام و ثقه الاسلامی ،1384).

  خشکی مهمترین محدود کننده تولید موفقیت آمیز محصولات زراعی در سراسر جهان به شمار می آید (ام سی دونالد[15]، 2003). کاهش محصولات زراعی در اثر تنش خشکی در مناطق نیمه گرمسیر در غرب آسیا و شمال آفریقا بین 35% تا 50% تخمین زده شده است (صباغ پور،1385). خشکی هنگامی ایجاد می شود که مجموعه ای از عوامل فیزیکی و محیطی، فراهمی آب در محیط ریشه یا ساختار گیاه را کاهش داده و در نتیجه میزان محصول را کاهش می دهد، این کاهش ممکن است حاصل تاخیر یا عدم استقرار بوته ها، ضعیف ماندن یا از بین رفتن بوته های استقرار یافته، مستعد شدن گیاه نسبت به حمله بیماری ها و آفات و تغییرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در سوخت و ساز گیاهان باشد (امام و نیک نژاد1383).

  خشکی در هر زمان در مرحله زایشی ممکن است بر کاهش عملکرد دانه بیانجامد، در ذرت کمبود رطوبت در طول مرحله  پر شدن دانه، اندازه نهایی دانه کاهش می یابد (امام و همکاران1386). در مناطقی که شدت تنش خشکی به حدی نیست که بقای گیاه زراعی را تهدید کند تحلیل بهره دهی تولید باید بر مبنای میزان آب قابل استفاده توسط گیاه صورت گیرد تا با بهره برداری از شرایط ناشی از محدودیت آب بتوان بر محصول قابل برداشت دسترسی پیدا کرد (کوچکی و خواجه حسینی،1387).

  استفاده از کود های زیستی نیتروکسین با هدف افزایش حاصلخیزی طبیعی خاک از طریق بهینه سازی منابع قابل دسترس، جهت نیل به عملکردهای کمی و کیفی بالا در گیاهان زراعی مورد توجه قرار گرفته است (موباسارا و همکاران[16]، 2008).

  مساله کمبود علوفه در سطح کشور فشار بی‌رویه‌ای را بر مراتع وارد کرده است و این موضوع مشکلات جنبی متعددی از جمله فرسایش خاک را به بار آورده است، تامین علوفه از منابع دیگر می‌تواند به عنوان نخستین قدم در راه کاهش فشار بر مراتع و شروع برنامه‌های اصلاح و احیاء مراتع باشد، با توجه به اینکه مراتع موجود در کشور به دلیل چرای بی‌رویه دام‌ها و خشکسالی‌ های متعدد در معرض تخریب و فرسایش شدید قرار گرفته و پاسخگوی تغذیه دام‌های موجود نیست، کشت گیاهان علوفه‌ای مناسب می‌تواند به عنوان یک راهکار مناسب جهت تغذیه دام‌های موجود، جلوگیری از واردات علوفه به کشور و حفاظت مراتع مورد توجه قرار گیرد (موسوی و همکاران، 1387).

  عملکرد محصولات زراعی در شرایط بدون تنش تابع میزان دریافت تابش خورشیدی، تبدیل آن به ماده خشک و تسهیم ماده خشک تولید شده بین اندام های متنوع گیاهی از جمله اندام های قابل برداشت (محصول)است (امام و ثقه الاسلامی، 1384).

  خشکی مهمترین محدود کننده تولید موفقیت آمیز محصولات زراعی در سراسر جهان به شمار می آید (ام سی دونالد، 2003). کاهش محصولات زراعی در اثر تنش خشکی در مناطق نیمه گرمسیر در غرب آسیا و شمال آفریقا بین 35% تا 50% تخمین زده شده است (صباغ پور،1385). خشکی هنگامی ایجاد می شود که مجموعه ای از عوامل فیزیکی و محیطی، فراهمی آب در محیط ریشه یا ساختار گیاه را کاهش داده و در نتیجه میزان محصول را کاهش می دهد، این کاهش ممکن است حاصل تاخیر یا عدم استقرار بوته ها، ضعیف ماندن یا از بین رفتن بوته های استقرار یافته، مستعد شدن گیاه نسبت به حمله بیماری ها و آفات و تغییرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در سوخت و ساز گیاهان باشد(امام و نیک نژاد1383 ). افزایش اهمیت کاربرد کود نیتروژن در کشاورزی جهانی منجر به انجام تحقیقات برای یافتن راههای کاهش مشکلات مرتبط با استفاده از این کود گردیده است (جانستون[17]،2000). از جمله کودهای بیولوژیک که دارای میکروارگانیسمهای زیادی هستند می توان به نیتروکسین (بلاک[18]، 2003) و اگروهیومیک اشاره کرد.

  1-2- فرضیات

  تاثیر کودهای نیتروکسین بر روی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک موثرتر از کودهای شیمیایی هستند.

  کم آبیاری نیز بر روی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک ارزن اثر خواهد داشت. 

  کم آبیاری نیز باعث کاهش عملکرد در محصول می شود.

  کم آبیاری از لحاظ اقتصادی می تواند مقرون به صرفه باشد.

  1-3- ساختار پژوهش

  پژوهش حاضر در پنج فصل ارائه شده است. در فصل اول بیان کلی مسئله، هدف پژوهش و دلایل اهمیت موضوع، گیاه شناسی ارقام ارزن و خصوصیات مختلف آن می‌پردازد و همچنین مباحث مربوط به تنش خشکی و کم آبیاری و کودهای نیتروکسین و تاثیرات و واکنش‌های مختلف این عوامل بر روی گیاه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

  فصل دوم شامل مروری بر تحقیقات و کارهای پژوهشی انجام شده در رابطه با تاثیرات تنش خشکی و کودهای نیتروکسین بر روی گیاهان است.

  فصل سوم شامل مواد و روش‌های مورد استفاده در پژوهش از جمله موقعیت جغرافیایی، خصوصیات آب و خاک مزرعه، نوع ارقام و روش های ایجاد شرایط کم آبیاری و روش های تیمار کودهای نیتروکسین را بیان می‌نماید.

    فصل چهارم به بیان نتایج بدست آمده از محاسبه آنالیزهای آماری نمونه‌های کشت شده و تحت تنش قرار گرفته مختلف می‌پردازد.

   فصل پنجم شامل چکیده‌ای از نتایج حاصل از این تحقیق و استدلال و بحث در مورد آنها می‌باشد و همچنین پیشنهادهایی در مورد کارهای آتی ارائه می‌دهد.

  1-4- اهداف پژوهش

  بررسی و اثر شدت کم آبی بر صفات فیزیولو‍ژیک ارزن علوفه ای و.

  بررسی اثر کود نیتروکسین بر روی برخی از صفات فیزیولوژیک، مورفولوژیک بر روی ارزن علوفه ای.  

  توصیه کودی مناسبی برای کشاورزان در شرایط محدودیت رطوبت و کم آبی منجر شود.

  ارزیابی کودهای بیولوژیک (نیتروکسین) با کودهای شیمیایی متداول بر صفات فیزیولو‍ژیک ارزن علوفه ای.

  احیاء کشت ارزن به عنوان یک گیاه فراموش شده در منطقه دامغان .

  Abstract

  This project is performed in order to inuestigate the effect of nitroxin fertilizer on physiologic and agricultural charactristics of feeding millet in damghan area in 1391-1392 under cutting of watering (based on BBCH, steps of pheoology of plants)This spilet plate test is conducted in the form of design of complete random blocks , which attendances treatments contain three watering levels including witness ( complete watering) ,cut of watering on the step of BBCH61 (onset of blooming ) and cut of water on the step of BBCH71 (end of blooming ) in main plots and using of nitroxin fertilizer (t) and disue of nitroxin fertilizer(-) , also there are three types of feeding millet ( Bastan , Pishahang and Esfehan) in secondary plot, The results showed that maximum protein in types of Esfehan and pishahang was 24.31% and 24.1% without any meaningful differences but compared to type of Bastan they had meaningful differences , the highest rate of ash was related to Bastan type with 8.22% , the highest rate of fiber with  74.17% was obtained in the onset of blooming.The greatest digestible dry material was in fluenced by complete watering , the greatest digestible dry material was 58.04% . the highest rate of prolin was 2.86% which is influenced by three agent effects in Bastan typ and lack of fertilization in onset of blooming . a and b chlorophyl and 1% ratio of total / surface in all attendances had meaningful effect, relatiue moisture content was affected by three agent effects in Bastan type in onset of blooming ang using of nitroxin fertilizer this content was equal to 53.66%, the highest height which was affected by two agent effect and fertilizer in Bastan type and using ofnitroxin fertilizer, was 148.27cm, the highest function of hay and silage, which were affected by two agent effects of watering and type , in complete watering and Bastan type were 3004 and 88.43 ton/ hectar respectively With respect to rapid growth of millet , being short period of growth compared to agricultural plant in this area , millet resistance against draught it's unique haruest period and weather condition , is necessary to plantthe great amount of millet in this area .

  Keywords: cut of irrigation, feeding millet , nitroxin fertilizer, agricultural characteristics, physiologic characteristics.

 • فهرست:

  چکیده 1

  1-1-اهمیت موضوع. 4

  1-3- ساختار پژوهش... 7

  1-4- اهداف پژوهش... 7

  کلیات. 8

  1-5- گیاه شناسی. 8

  1-5-1- گل آذین. 9

  1-5-2- سنبله. 10

  1-5-3- برگ.. 10

  1-5-4- ساقه. 10

  1-5-5- ریشه. 11

  1-5-6- ارتفاع. 11

  فصل دوم.. 13

  مروری بر تحقیقات انجام شده.. 13

  2-1- تاریخچه ارزن. 14

  ارقام ارزن مورد کشت در پژوهش... 14

  2-1-1- ارزن اصفهان. 14

  2-1-2-  ارزن باستان. 15

  2-1-3-  ارزن پیشاهنگ.. 15

  2-3- تنش خشکی و کم آبی. 16

  2-2- مراحل فنولوژیکی گیاه ارزن (بی بی سی اچ) 19

  2-4- کودهای نیتروکسین. 19

  2-5- ماده خشک.. 21

  2-6- کلروفیل. 22

  2-7- پرولین. 23

  2-8- رطوبت نسبی برگ.. 23

  2-9- پروتئین. 24

  2-10- قند های محلول. 25

  2-11- فیبر 25

  2-12- شاخص سطح برگ.. 25

  2-13- وزن خشک اندام هوایی. 26

  2-14- عملکرد علوفه تر 26

  2-14- عملکرد علوفه خشک.. 27

  فصل سوم.. 28

  مواد و روش.. 28

  3-1- موقعیت اجرای طرح. 29

  3-2- اندازه گیری کیفیت علوفه و صفات فیزیولوژیک.. 29

  درصد پروتینCP.. 30

  درصد ماده خشک قابل هضمDMD.. 30

  درصد خاکستر کل  ASH.. 30

  درصد قند های محلول             WSC.. 30

  درصد فیبر  CF.. 30

  3-2-1- اندازه گیری پرولین: 30

  3-2-2-اندازه گیری محتوای رطوبت نسبی (RWC) 31

  3-3- اندازه گیری مقدار کلروفیل a و b و کل: 31

  3-4- اندازه گیری مقدار عملکرد و اجزای عملکرد 32

  3-5-اندازه گیری  شاخص سطح برگ.. 32

  فصل چهارم.. 33

  نتایج و بحث.. 33

  4-1- تجزیه و تحلیل. 34

  4-1-1- پروتین خامCP.. 34

  4-1-2- خاکسترASH.. 35

  4-1-3- قندهای محلولWSC.. 35

  4-1-4- فیبرCF.. 36

  4-1-5- ماده خشک قابل هضمDMD.. 37

  4-2-1- کلروفیل a. 44

  4-2-2- کلروفیل b. 45

  4-2-3- کلروفیل کل. 47

  4-2-4- درصد رطوبت نسبی RWC.. 48

  4-2-5- پرولین. 49

  4-3-1- شاخص سطح برگ.. 57

  4-3-2-ارتفاع. 58

  4-3-3-وزن خشک اندام هوایی. 59

  4-3-4- عملکرد علوفه تر 60

  4-3-5- عملکرد علوفه خشک.. 61

  فصل پنجم.. 71

  نتیجه گیری و پیشنهادات.. 71

  5-1- نتیجه گیری. 72

  5-2- پیشنهادات. 74

  منابع. 75

  پیوست.. 89

   

   

  منبع:

   

   

  آبخضر ح ر ،قهرمان ب. 1382. تعیین ضرایب حساسیت گندم زمستانه به تنش رطوبتی، مجله پژوهش زراعی ایران.

   آقا علیخانی.، م. اسحق احمدی، وع. م. مدرس ثانوی 1386. بررسی تاثیر تراکم کاشت و مقادیر نیتروژن بر عملکرد و کیفیت علوفه ارزن مرواریدی. مجله پژوهش و سازندگی،77:20-27.

  احمدی ، ع. و د. آ. بیکر . 1379. عوامل روزنه ای و غیر روزنه ای محدود کننده فتوسنتز در گندم در شرایط تنش خشکی . مجله علوم کشاورزی ایران . ج.31، ش. 4، ص .825-813.

  احمدی ج، زینالی خانقاه ح، رستمی ع م، چوگان ر. 1387.  بررسی شاخص‌های مقاومت به خشکی و استفاده از روش‌های بای‌پلات در هیبریدهای ذرت دانه‌ای. مجله کشاورزی ایران، 31 (3)، 524-513.

  اکبری پ، قلاوند ا و مدرس ثانوی ع م، 1388  تأثیر کاربرد سیستمهای مختلف تغذیه ای (آلی، شیمیایی و تلفیقی) و کود زیستی بر عملکرد دانه و سایر صفات زراعی آفتابگردان .(Helianthus annuus L.) مجله دانش کشاورزی پایدار. جلد اول، شماره 1، صفحه های 83 تا 93.

  امام ،ی.1386.زراعت غلات ،چاپ سوم.شیراز.انتشارات دانشگاه شیراز.190صفحه.

  امام ی، ثقه الاسلامی م ج. 1384. عملکرد گیاهان زراعی،    فیزیولوژی و فرآیندها. شیراز، انتشارات دانشگاه شیراز. 593 صفحه.

  امام ی، رنجبری ع، بحرانی م ج. 1386. ارزیابی عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ‌های گندم تحت تنش خشکی پس از گلدهی. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال یازدهم. صفحه 317-327.

  امام ی، نیک نژاد م. 1383. مقدمه‌ای بر فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی، چاپ دوم، شیراز، انتشارات دانشگاه شیراز. 571 صفحه.

  اندرزیان،ب.(1389).بررسی و مقایسه عملکرد گندم و جو تحت شرایط آبیاری محدود در شرایط آب و هوایی اهواز.پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت،دانشگاه شهید چمران اهواز.

  آئین ا. 1391. تغییرات میزان پرولین، کربوهیدرات های محلول و جذب عناصر پتاسیم، روی و کلسیم در ژنوتیپ های کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش خشکی، تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی، 4(3):48-39.

  باقری، ا.، ج. مسعود سینکی، م. برادران فیروزآبادی. وم. عابدینی اسفهلانی. 1392. اثر محلول پاشی سالسیلیک اسید بر میزان رنگیزه‎ها و فلورسانس کلروفیل ارقام کنجد تحت شرایط قطع آبیاری. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی. جلد 7. شماره 3 (27): 340-327.

  برومند جزی ش، رنجبر م. 1389. مقایسه میزان قندهای محلول و نشاسته تحت تیمار توام سرب و اسید سالیسیلیک در ریشه و اندام هوایی گیاهچه‌های 20 روزه دو رقم کلزا، اولین همایش مباحث نوین در کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.

  بزی م ت. 1384. تأثیر حجم پنجه و تراکم بوته بر روی عملکرد بلال و علوفه ذرت شیرین. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین.

  پورتقی،ع. 1389 . بررسی پاسخ های فیزیولوژ کی آفتابگردان به تنش کم آبی.رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

  پوراسماعیل، پ. 1385 . بررسی تأثیرات پلیمرسوپرجاذب بر کارایی مصرف آب و عملکرد در لوبیای قرمز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

  پرهام فر، ط. 1385 . بررسی تأثیر کودهای ماکرو، میکرو و زمان برداشت بر عملکرد و کیفیت  علوفه ارزن دم روباهی.و مرواریدی. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه زابل. 105 صفحه.

  تاری نژاد ، آ. ، مقدم ، م، شکیبا ، م .ر.،کاظمی ، ح و سعیدی ، ع. 1379 . تجزیه ضرایب همبستگی عملکرد دانه به اثرات مستقیم و غیر مستقیم از طریق صفات جایگزین تحت شرایط آبی و تنش کمبود آب آخر فصل در ژنوتیپ های بومی گندم پاییزه. چکیده مقالات ششمین کنگره زراعت و اصلاح نیاتات ایران . بابلسر .16-13 شهریور . صفحه 111. تخصصی. دانشگاه شهید چمران اهواز. 145 صفحه.

  سجادی نیک، ر. و یدوی، ع. 1392. بررسی اثر کود نیتروژن، ورمی کمپوست و نیتروکسین بر شاخص‌های رشد، مراحل فنولوژیک و عملکرد دانه کنجد. مجله الکترونبک تولید گیاهان زراعی. 6(2):99 -73.

  ثقه الاسلامی م ج، کافی م، مجیدی‌هروان ا، نورمحمدی ق، درویش ف، قاضی زاده ع. 1384. اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله‌ای شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ‌های ارزن معمولی (Panicum Millaceum). مجله پژوهش‌های زراعی ایران، 3: 219- 232.

  جهان م، امیری م ب، احیائی ح ر. 1391. کارآیی جذب و مصرف نور کنجد تحت تأثیر کودهای بیولوژیک در یک نظام کم نهاده، نشریه پژوهش های زراعی، 10(2):447-435.

  حبیبی ص، مجیدیان م. 1393. تأثیر سطوح مختلف کود شیمیایی و ورمی کمپوست بر عملکرد و کیفیت ذرت شیرین هیبرید چیس، مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 4(11):25-15.

  حسیبی، پیمان. 1386. بررسی فیزیولوژیکی اثر تنش سرما در مرحله گیاهچه ای ژنوتیپ های مختلف برنج. رساله دکتری.

  خدابنده،ن. 1387.زراعت غلات .مرکز نشر سپهر.

  خدایاری، ن. ، قرباغ ، ا.، آقائی ، ف.، رضا زاده ،س. و تمامی، ع .1371 .بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد کمی و کیفی ارزن علوفه ای نوتریفید. پایگاه  اطلاعاتی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران .

  خزاعی ح ر.، م کافی. 1382. تاثیر تنش خشکی بر رشد و توزیع ماده خشک بین ریشه و بخش هوائی در ارقام مقاوم و حساس گندم. مجله پژوهش های زراعی ایران. جلد 1، شماره 1، صفحات 43-33.

  خزاعی،ح.ر.و کافی ،م.1381.بررسی نقش دمقدار نسبی آب (RWC)و مقاومت روزنه ای در مقاومت به خشکی در گندم و ارتباط آنها با عملکرد دانه در شرایط مزرعه و گلخانه .علوم و صنایع کشاورزی .161(2) ،123-115.

  خزاعی، ح.1381. اثر تنش خشکی بر عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک ارقام مقاوم و حساس گندم و معرفی مناسب ترین شاخص های مقاومت به خشکی. پایان نامه دکتری زراعت، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی.

  خرم دل س، رضوانی مقدم پ، امین غفوری ا، شباهنگ ج. 1392. بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک و حجم های مختلف آب در هر نوبت آبیاری بر خصوصیات رویشی و عملکرد دانه کنجد (Sesamum indicum L.)، نشریه بوک شناسی کشاورزی، 5(2):104-93.

  رضوانی مقدم،پ . و م .نصیری محلاتی . 1383 . بررسی قابلیت هضم ماده خشک و درصد پروتئین علوفه سه رقم سورگوم علوفه ای در زمانهای مختلف: 285-298.

  سالک گیلانی س، نوربخش الف، افیونی م، رضایی نژاد م. 1383. تاثیر افزودن لجن فاضلاب بر شدت نیتریفیکاسیون و جذب نیتروژن به گیاه ذرت. مجله آب و فاضلاب شماره 52، صفحات 20-31.

  سبزواری،س.و خزاعی،ح.ر.1388.اثر محلول پاشی سطوح مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات رشدی،عملکرد و اجزا عملکرد گندم رقم پیشتاز،نشریه بوم شناسی کشاورزی1(2):53-63.برداشت. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد35: 806-896.

  رسولی ز، ملکی فراهانی س، بشارتی ح. 1392. واکنش برخی ویژگی های رویشی زعران (Crocus sativus L.) به نتابع کودی گوناگون، مجله پژوهش های خاک (علوم خاک و آب)، 27(1):46-35.

  رهبری، ع.، ج. مسعود سینکی، ن. حسنی. 1390.بررسی اثرات تنش خشکی و قطع آبیاری بر روی صفات زراعی ارزن علوفه ای تحت تاثیر سوپر فسفات تریپل. اولین همایش ملی تنش های گیاهی. دانشگاه اصفهان. 

  رهبری، ع.، ج. مسعود سینکی، ن. حسنی. 1390.بررسی اثرات تنش خشکی و قطع آبیاری بر روی صفات زراعی ارزن علوفه ای تحت تاثیر سوپر فسفات تریپل. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.

  رنجبری،ع.و امام ،ی.1385.واکنش ژنوتیپ های گندم نان و دوروم به تنش خشکی پس از گلدهی و ارتباط آن با سیستم ریشه ای،مجله علمی پژوهشی کشاورزی.جلد1.صفحه 16-1.

  روستا، م.، صالح راستی، ج. و مظاهری اسدی، م. 1377 . بررسی وفعالیت آزوسپیریلوم در برخی از خاک های ایران مجله علوم کشاورزی ایران29

  سرمدنیا ، غ و ع . کوچکی 1386 . فیزیولوژی گیاهان زراعی ( ترجمه ) انتشارات جهاد دانشگاهی . دانشگاه مشهد .

  شریفی ز و حق نیا غ، 1386 . تاثیر کود بیولوژیک نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم سبلان.دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران. صفحه 137

  سلطانی ا. 1388. مدل سازی ریاضی در گیاهان زراعی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

  شریفی، م.، م. س. محتشمیان، ح. ریاحی، ا. آقایی و س.م. علوی. 1390. اثر قارچ اندومیکوریزایی Glomus etunicatum  بر برخی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه ریحان. فصلنامه گیاهان دارویی. سال دهم، دوره دوم، شماره مسلسل سی و هشتم، ص 94-85.

  صارمی ، مقصود. 1377.بررسی حساسیت ارقام گندم در مراحل مختلف رشد فیزیولوژیک نسبت به کمبود آب . مقالات کلیدی اولین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران . کرج .

  صالحی، م. ع.کوچکی و م. نصیری محلاتی . 1382. میزان نیتروژن و کلروفیل برگ به عنوان شاخصی از تنش خشکی در گندم .مجله پژوهشهای زراعی ایران . ج. 1.، ش.2، ص.205-199.

  صباغ پور،س.ج.1385.شاخص ها و مکانیزم های مقاومت به تنش خشکی در گیاهان .کمیته ملی خشکی و خشکسالی معاونت زراعت و زراعت جهاد دانشگاهی . 154 صفحه.

  صباغ پور،س.ح.(1382).سازوکارهای تحمل به خشکی در گیاهان.فصل نامه خشکی و خشکسالی کشاورزی،شماره 13،صفحه 32-21.

  صیدی،ف. 1387 . اثر سایکوسل و بر خی عناصر ریز مغذی بر مقاومت به خشکی گندم. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.

  عباس زاده، ب.، ا. شریفی عاشورآبادی، م. ح. لباسچی، م. نادری حاجی باقرکندی و ف. مقدمی. 1386 . تنش خشکی بر میزان پرولین، قندهای محلول، کلروفیل و آب نسبی ( RWC ) بادرنجبونه.(Melissa officinalis L.) فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. جلد 23 ، شماره 4، صفحات 513-504.

  عدالتی‌فرد ل، گالشی س، سلطانی ا، اکرام قادری ف. 1385. نقش صفات مورفولوژیک در مقاومت به خشکی در ژنوتیپ‌های پنبه. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. آذر-دی 1385. ویژه نامه زراعت و اصلاح نباتات (ضمیمه). 78-93.

  عزیزی‌نیا ش، قنادها م ر، زالی ع، یزدی‌حمدی ب، احمدی ع. 1383. بررسی و ارزیابی صفات کمی مرتبط با مقاومت به خشکی در ژنوتیپ‌های مصنوعی گندم در دو شرایط آبی و دیم. مجله علوم کشاورزی. جلد 36. صفحات 281-293.

  على آبادى فراهانى، ح.، م.ح. لباسچى.، ا. ح. شیرانى راد،.، س. ع. ولدآبادى، ا. حمیدى، و ع. ع. سهرابى(1386) تاثیر قارچ Glmushoi سطوح مختلف فسفر و تنش خشکی بر تعدادی از صفات فیزیولوژیکی گشنیز. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی. معطر ایران.23(3):405-415.

  فلاحت زاده،ا. 1386 . بررسی سلنیوم در ارتقاء مقاومت به خشکی دورقم گندم. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

  فرجاد، ف. 1372 . مکانیزمهای سازش به خشکی در گیاه آتریپلکس. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم- تهران. 146 صفحه.

  قاسمی، ا.، م. قاسمی، و م. قنبری. 1381. بررسی اثر مقادیر مختلف کود دامی ،شیمیایی و ترکیب آن ها بر شاخص های کیفی و جذب عنصر نیتروژن در علوفه ذرت رقم سینگل کراس 704هفتمین کنگره زراعت واصلاح نباتات ایران ،شهریور 1381 کرج.

  قنبری بیرگانی د، خلقانی ج، مظاهری ع، شریفی ح. 1381. بررسی کارایی تریفلوسواونمتیل در کنترل علف های هرز پهن برگ مزارع چغندرقند. مجله علوم زراعی ایران. جلد 4. صفحات 292-306.

  کشاورز،ع و ن حیدری.1383.نگرشی بر اسراف و ضایع نمودن آب کشور در مراحل تولید و مصرف محصولات کشاورزی .موسسه تحقیقات فنی و مهندسی .

  کشاورز، ح.، 1389 ؛پاسخ فیزیولوژیک و آناتومیک دو رقم کلزا حساس و مقاوم به سرما، به محلول پاشی اسید سایسیلیک، پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی- دانشگاه کشاورزی تربیت مدرس.

  کوچکی ع ر، خواجه‌حسینی م ج. 1387. زراعت نوین. چاپ اول. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

  گوپتا، یو، اس. 1982. ترجمه سرمدنیا، غ. و. کوچکی.1366. جنبه های فیزیلوژیکی زراعت دیم. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

  متقیان آ، پیردشتی ه ا، بهمنیار م ع. 1388. واکنش ظهور و رشد گیاهچه ای لوبیا سبز (Phaseolus vulgaris L.) به مقادیر مختلف ورمی کمپوست، نشریه بوم شناسی کشاورزی، 1(1):114-103.

  مدیر شانه چی، م . 1368.تولید و مدیریت گیاهان علوفه ای (ترجمه).معاونت فرهنگی آستان رضوی ،448 صفحه.

  مجیدیان م، اصفهانی م. 1392. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و برخی ویژگی های زراعی شش هیبرید ذرت علوفه ای در شرایط اقلیمی استان گیلان، مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 3(9):69-57.

  ملکوتی ،م.ج. و گلچین ،ا .1383.روش های افزایش پروتئین و اعمال آن به هنگام خرید در راستای بهبود کیفیت نام ،تغذیه متعادل گندم .انتشارات آموزش کشاورزی . چاپ دوم.صفحه 46-39.

  ملکوتی،م،جوم. همائی1383 . حاصلخیزی خاک های مناطق خشک "مشکلات وراه حل ها".چاپ دوم. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. 441 صفحه.

  موسوی س غ، ثقه‌الاسلامی م ج، جوادی ح، انصاری‌نیا ا. 1387. اثر دور آبیاری و الگوی کاشت بر خصوصیات کیفی سورگوم علوفه‌ای رقم اسپیدفید در شرایط بیرجند. چکیده مقالات دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. 347 صفحه.

  موحدی دهنوی ، م. ، ع. م. مدرس ثانوی ، ع. سروش زاده و م. جلالی . 1383. تغییرات میزان پرولین، قندهای محلول کل ، کلروفیل (SPAD) و فلورسانس کلروفیل در ارقام گلرنگ پائیزه تحت تنش خشکی و محلول پاشی روی و منگنز. مجله بیابان . جلد 9، شماره 1، ص. 107-93.

  میرلوحی، الف.، ن. بزرگوار، و م. بصیری. 1379 . اثر مقادیر مختلف کود ازته بر رشد، عملکرد و کیفیت سیلویی سه هیبرید سورگوم علوفه ای. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی،4(2):105-116

  ناخدا ، ب.، ا. هاشمی دزفولی و ن. بنی صدر. 1379. بررسی تنش کم آبی بر عملکرد علوفه و خصوصیات کیفی ارزن علوفهای نوتریفید. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 31 ، شمار4: 712-701.

  ناخدا ،ب. 1375.تاثیر تنش کم آبی و برش بر شاخص های رشد و عملکرد کمی و کیفی ارزن علوفه ای نوتریفید. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت-دانشگاه تربیت مدرس.

  ناخدا ب، هاشمی دزفولی ا، بنی صدر ن. 1379. بررسی تاثیر تنش کم آبی بر عملکرد علوفه و خصوصیات کیفی ارزن علوفه ای نوتریفید. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 31، شماره 4. صفحات 701-712.

  نادری درباغشاهی م ،. .نورمحمدی ق.، مجیدی ا،درو یش ف.، شیرانی راد .ا و مدنی ح (1383) بررسی اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر صفات اکوفیزیولوژیکی سه لاین گلرنگ در کاشت تابستانه اصفهان. نهال و بذر 269:20-281.

  نادری م ،. نورمحمدی ق .. ،مجیدی .ا ،درویش ف،. شیرانی راد . و مدنی ح 1384 بررسی عکس العمل گلرنگ تابستانه به شدت های مختلف تنش خشکی در اصفهان . علوم زراعی ایران211-225.

  نباتی ،ج. و رضوانی مقدم ،پ. 1385.اثر فواصل مختلف آبیاری بر صفات کمی و کیفی ارزن ؛ سورگوم و ذرت غلوفه ای .مجله علوم کشاورزی ایران ،27، 29-21.

  نباتی ،ج.1383.اثر فواصل آبیاری بر خصوصیات زراعی ،مورفولوژیکی و کیفی ارزن ،سورگوم و ذرت علوفه ای .  پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.

  نباتی، ج. و رضوانی مقدم، پ.1387. اثر فواصل آبیاری بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی ارزن، سورگوم و ذرت علوفه ای. مجله علوم کشاورزی ایران، 39: در دست چاپ.

  منبع: هاشمی دزفولی، ا. 1378. فیزیولوژی گیاهان زراعی تکمیلی. درس نامه کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز.

  والتن، پی.دی. 1982. ترجمه مدیر شانه چی، محسن. (1371). تولید و مدیریت گیاهان علوفه ای . انتشارات آستان قدس رضوی.

  یزدانی ف، دادی ا، اکبری غ. 1386. اثر تنش خشکی و سطوح مختلف پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا. پژوهش و سازندگی. شماره 75.

   

   

   

   

   

  Aghaalikhani, M. 2009. Investigation of different quantity and distribution mehods of nitrogen fertilizer on growth characteristics and yield quality and quantiy of forage sorgum. M.S. science thesis at tarbiat modaressUniversity. (In Farsi).

  Agusti, M., S. Zaragoza, H. Bleiholder, L. Buhr, H. Hack, R. Klose, and R. Stauss. 1997.Adaptation de l’echelle BBCH a la description des stadesphénologiques des agrumesdugenre Citrus. Fruits.52: 287- 295.

  Ahmed, A.G., Orabi, S.A.,  and Gaballah, M.S. 2010. Effect of bio-N-P  fertilizer on  the  growth,  yield  and  some  biochemical  components  of  two  sunflower cultivars. Inter. J. Acad. Res. 2: 271-277.

  Ahmadi, A., Bicker, D.A., 2000. Stomatal and non-stomatal factors limiting photosynthesis in wheat under drought stress conditions. Iranian J. Agric. Sci. 31(4), 813-825. [In Persian with English Summary].

  Ahmadi A, Sio-Se Mardeh A. 2004. The effect of water stress on soluble carbohydrates, chlorophyll and proline contents of four Iranian wheat cultivars under different moisture regims. Iranian J. Agric. Sci. 35(3):753-763 (in Persian).

  Alcozn, F.M. Honz. And V. A Haby. 1993. Nitrogen fertilization timung effect on wheat production , nitrogen uptake efficiency , and residul soil nitrogen. Agron j.85: 1198-1203.

  Amiard, V., Bertrand, A.M., Billard, J.P., Huault, C., Keller, F., Prudhomme, M.P., 2003. Fructans, but not the sucrosyl-galactosides, raffinose and loliose, are affected by drought stress in perennial ryegrass. Plant Physiol. 132, 2218-2229.

  Andrews, D J. and Kumar., A. K. 1992. Pearl millet for food, feed and forage. Advances in Agronomy. 48:89-139.

  Antolin, M. C., J. Yoller, and M. Sanchez-Diaz. 1995. Effects of temporary drought on nitrate-fed and nitrogen – fixing alfalfa plants. Plant Sci. 107: 159-165.

  Arazmjo A, Heidari M, Ghorbani A. 2010. The effect of water stress and three sources of fertilizers on flower yield, physiological parameters and nutrient uptake in chamomile (Matricaria chamomilla L.). Iranian J. Medic. Aromatic. Plants. 25(4):482-494 (in Persian).

  Arnon, A. N. 1967. Method of extraction of chlorophyll in the plants. Agronomy Journal, 23:112-121.

   

  Arumugan, R., S., Rajasekaran, S.M., Ngarajan. 2010. Response of rbuscular mycorrhizal fungi and Rhizobium inoculation on growth and chlorophyll content of Vigna unguiculata (L) Walp Var. Pusa 151.

  Ashraf , M., M. Shabaz, S. Mahmood  and E. Rasul. 2001. Relationship between growth and photosynthetic characteristics in pearl millet  (Pennisetum).

  Attibayéba, Nsika-Mikoko, E., N. Kounkou, J. Sérina, J. Galet, C. Dianga, and F. Mandoukou- Yembi. 2010. Description of different growth stages of (Sesamum indicum L) using the extended BBCH scale. Pakistan Journal of Nutrition. 9(3): 235-239.

  Badaruddin, M., and M.P. Reynolds. 1999. Wheat management in warm environment: Effect of organic and inorganic fertilizer, irrigation frequency and mulching. American Society of Agronomy. Agronomy Journal 91: 975- 983.

  Bajii, M., Lutts, S. and kinet, J., 2001. Watrer deficit effect on solute contribution to osmotic adjustment as a function of lesf ageing in three weat cultivars performing differently in aird conditions. Plant Sci, 160:669-681.

  Bates, L.S., Waldren, R. P. and I. V. Tevre (1973). Rapid determination of free proline for water-stress studies. Plant Soile, 39:205-207.

   

  Biddinger, F.R., V. Mahalakshmi, and G.D.P. Rao. 1987. Assessment of drought resistance in pearl millet. I. Factors affecting yields under stress. Australian Journal Agriculture Research. 38: 37-48.

  Biederbeck, V. O. 1993. Productivity of four annual legumes as green manure in dryland cropping systems. Agron. J., 85:1035-1043.

  Birch, C. J., and A. D. Stewart. 1989. The effect of nitrogen fertilizer rate and timing on the yield of hybrid forage sorghum from serial harvest. Australian Sorghum Workshop, Toowomba.:41-48.

  Blak, C.A. 2003. Soil fertility evaluation and control. First Edition. Lewis Publisher, London, 768 p.

  Buxton, D.R. 1996. Quality-related characteristics of forages as influenced by plant environment and agronomic.

  Cakmakci, R. Donmez, M. F and U, Erdogan. 2007. The effect of plant growth promotingrhizobacteria on barley seedling growth, Nutrient uptake, some soil properties, and bacterialcounts. Turk J. agric. 31: 189-199.

  Chaves, M. M., Pereira, J. S., Maroco, J.,Rodriques, M. L., Ricardo, C. P. P.,Osorio, M. L., arvatho, I., Faria, T., &Pinheiro, C. (2002). How plants cope with water stress in the field photosynthesis and growth? Annales of Botany, 89, 907-916.

  Chapman , G. A. 1978. Effects of continuous zinc ex-posure on sockeye salmon during adult-to snolt freshwater residency.Trans. Am. Fish. Soc. 107:828-836.

  Clark, J.M., Richard. R.A. and Condom. A. (1991) Effect of drought stress on residual and its relationships with water use of wheat, Canadian Journal of Plant Science 71: 695-702.

  Cohen, E., Y. Okon, J. Kigel, I. Nur and Y. Henis. 1980. Increase in dry weight and total nitrogen content in Zea mays and setaria italica associated with nitrogen-fixing Azospirillum. Plant Physiology 66: 746-749.

  Conover, D.G, and S.A. ovSonick. 1989. Influence of water deficits on the water relation and growth of Echinocloa turneria Echinocloa crus-gali, and Pennisetum americanum. Australian Journal Plant Physiology. 16(3): 291-304.

  Cox, W. J., and G. D. Jullif. 1988. Growth and yield of sunflower and soybean under soil water deficits. Agron. J. 78: 226-230.

  DALE. R., A. DAIELS. 1995. A Waether-soil Variable for estimating soil  moisture stress and corn yeild. Agron. J. 87:1115-21.

  Daryaei, F., Chaichi, M. R. and Aghaalikhani, M. (2009). Evaluation of Forage Yield and Quality in Chickpea/Barley Intercropping. Iranian Journal Field Crop Science. 40, 2.11-19.

  Davarynezhad, Gh., Gh. Haghnia, H. Shahbazi, and R. Mohammadian. 2002. The effect of compost and animal manure in production of Sugarbeet. Agricultural Science and Industry Journal 16 (2): 84- 85.

  Denmaead. O. T., R. M. SHAW. 1989. The effects af soil moisture stress at different stages of growth on the Development and yeild of corn. Agron. J. 22:1227-32.

  Draikewicz, M. (1994). Chlorophyilase occurrence functions , mechanism of action, effect of extera and internal factors. Phtosyth, 30, 321-337.

  Efeoglu, B., Y. Ekmekci and N. Cicek. 2009. Physiological responses of three maize cultivars to drought stressnd recouery. South African Jornal of Botany. 75: 34-42.

  El Gendy S.A., Hosni A.M., Omer E.A., and Reham M.S. 2001. Variation in herbage yield, essential oil yield and oil composition on sweet basil (Ocimum bacilicum) grown organically in a newly reclaimed land in Egypt. Arab Universities Journal of Agricultural Science, 9:915-933.

  Ensiling safflower (Carthamus ticturius) as an alternative winter forage crop in Israel. In: Park, R.S., Stronge, M.D. (Eds.), Proceedings of the 15th International Silage Conferencr. Belfast, Northern Ireland, Julay 3-6. Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, p.169.FAO.1980. Improvement on production of Maiz, sorghum and Millet. Vol 1, pp216.

  Fateh, E. 2009. Effect of soil fertility different sestems (organic, integrated and chemical) on forage yield andmedical characteristics of kangar. Ph.D Thesis, Tehran University, Iran.

  Fereidoon Shahidi,Anoma Chandrasekara(٢٠١٣)Millet grains phenolics and their role in disease riskreduction and health promotion: A review

  Fisher, L. J., and D. B. Fowler. 1975. Predicted forage value of whole plant cereals. Canadian J. of Plant Sci., 55: 975-979.

  Fontaneli, R. S., L. E. Sollenberger, and Ch. R. Staples. 2001. Yield distribution and nutritive value of intensively managed warm- season unnual grasses. Agronomy Journal. 93: 1257-1262.

  Ford, C.W., and J.R. Wilson. Changes in levels of solutes during osmotic adjustment to water stress in leaves of for torpical pasture species. Aus.J. Plant Physiol., 8: 77-91.

  Gamalero , E,. Trotta, a., Massa, N., Coptta, A. Martiontti, M.G., and Berta, G. 2004. Impact of two fluorescent pseudomonades and an arbuscular mycorrhizal fungus on tomato plant growth, root architectur and p acquisition.Mycorrhiza, 14:185-192.

  Gholamin, R., Khayatnezhad, M., 2011. The effect of end season drought stress on the chlorophyll content, chlorophyll fluorescence parameters and yield in maize cultivars. Sci. Res. Essays. 6(25), 5351-5357.

  Gilik, B.R., Penrose, D., and Wenbo, M. 2001. Bacterial promotion of plant growth. Biotechnology Advances 19: 135 – 138.

  Ghosh DC and Mohiuddin M, 2000. Response of summer sesame (Sesamum indicum) tobiofertilizer and growth regulator. Agricultural Science 20(2): 90-92.

  Goto, I., and D. J. Minson. 1977. Prediction of the dry matter digestibility of tropical grasses using a Pepsin cellulose assay. Animal Feed Sci. and Tech. 2:247-253.

  Gubis , J, R.Vakova, V.Cervana , M. Dragunova , M.Hudcovicova, H.Lichtnerova , T.Dokupil, and Z. Jurekova.2007. Transformed tobacco plants with increased tolerance to drought. Sought African journal of botany.73 :505-511.

  Gyls, W. R. K. I. Wells , and J . J. Hanway . 1995. Modern techniques in fertilizer application. P. 521-559. In, O.P.Engelstand (ed) fertilizer technology and use. Soil science society of America ,inc. Madison. Wisconsin. USA.

  Hameeda, B., O.P. Rupela, G. Reddy and K. Satyavani. 2006. Application of plant growth-promoting rhizobacteria associated with composts and macrofauna for growth promotion of Pearl Millet (Pennisetum glaucum L.). Biology and Fertility of Soils 43(2): 221-227.

  Hayman, DS (1983). The physiology of vesicular arbuscular endomycorrhizal symbiosis. Canadian Journal of Botany, 61: 944-963.

  Han HS and Lee KD, 2006. Effect of inoculation with phosphate and potassium co-in solubilizing bacteria on mineral uptake and growth of pepper and cucumber. Plant, Soil and Environment 52: 130 –136.

  Hegazi, N.A. and N. Monib. 1983. Response of maize plants to inoculation with Azospirillum and straw amendment in Egypt. Canadian Journal of Microbiology 29: 888-894.

  Hong-B0 S, Xiao- Yan C, Li-Ye C, Xi-Ning Z, Gang W, Yong-Bing Y, Chang-Xing Z and Zan-Min H (2006) Investigation on the relationship of proline with wheat anti-drought under soil water deficits. Colloids and Surfaces 53: 113-119.

  Hoogenboom, G., Huck, M.G. and Petersonc, M. 1987. Root growth rate of soybean as affected by drought stress. Agron. J. 79: 607-614.

  Jafari, A. V. Connolly, A. Frolich and Walsh, E. k. (2003)A note on estimation of quality in perennial ryegrass by near infrared spectroscopy. Irish Journal of Agricultural and Food Research. 42, 293-299.

  Jaleel, C. A., Sankar, B., Murali, P. V., Gomathinayagam, M., Lakshmanan, G. M. A., & Panneerselvam, R. (2008).

  Jashankar S and Wahab K, 2004. Effect of integrated nutrient management on the growth, yield components and yield of Sesame. Department of Agronomy, Annamalai University, Annamalainagar,45,800-810.

  Jushi, N. L. 1988. Millet yield under natural drought conditions on arid loamy and soil: Cultivar differences. Arid Soil Research and Rehabilitation. 2(3): 203- 216.

  Johnston, A. E. (2000). Efficient use of nutrients in agricultural production systems. Soil Science and Plant analysis, 31, 1599-1620.

  Kabiri, K. 2005. Superabsorbent hydrogels, introduction and uses. 3nd scientific seminar of Superabsorbent Hydrogels agricultural use. Iranian polymer and Petrochemical Institute, p: 72. (In Persian).

  Kaiser, W.M. 1987. Effect of water deficit on photosynthetic capacity. Physiologia Plantarum, 71: 142-144.

  Keskin B, Akdeniz H, Yilmazand IH, Uran NT. 2005. Yield and quality of forage corn (Zea mays L.) as influenced by cultivar and nitrogen rate. J. Agron. 4: 138-141.

  Khazaie, H.R. and A., Borzooei. 2006. Effects of water stress on antioxidant activity and physiological characteristics of wheat. The first international conference on the theory and practices in Biological Water Saving(ICTPB), Beijing China.

  Khirishnaraj. S., Mawson, B.T., Yeung, E.C,Thorpe, T.A.1993. Utilization of induction and quenching kinetics of chlorophyll a fluorescenc for in vivo salinity screening studies in wheat ( Triticumaestivum vars. Kharchia-65 and fielder) .- Can.J. Bot . 71:87-92 .

  Kidambi S, Matches PAG and Bolger TP (1990) Mineral concentration in alfalfa and sainfoin as influenced by soil moisture level. Agronomy 82: 787-792.

  Koch, E., E. Dittmann, W. Lipa, A. Menzel, J. Necovar, A. Van Vlieth, and S. Zach. 2007.COST Action 725. Applications: Overview and ersteergebnisse. Proceedings of the Meteorologentagung, DACH 2007 Hamburg, 10-14 September. COST 725, http://topshare.wur.nl/cost725.

  Kumar B, Pandey P, Maheshwari Dk.2009. Reduction in does of chemical fertilizersand growth enhancement of sesame (Sesamum indicum L.) with application of rhizospheric competent Pseudomonas aeruginosa LES4. European Journal of Soil Biology. 45: 334-340.

  Kumar, S., C.R. Rawat, S. Dhar, and S.K. Rai. 2005. Dry matter accumulation, nutrient uptake and changes in soil fertility status as influenced by different organic sources of nutrients to forage Sorghum (Sorghum bicolor). Indian Journal of Agricultural Sciences 75 (6): 340-342.

  Kundu PB and Paul NK (1997) Effect of water stress on chlorophyll, proline and sugar accumulation in rape (Brassica compestris). Bangladsh Journal of Botany 26:83-85.

  Kusaka , M., A. G. Lalusin and T. Fujimura .2005.The maintenance of growth and turgor in pearl millet ( Pennisetum glaceum[L]Leeke) cultivars with different root structures  and osmo-regulation under drought stress. Plant Sci., 168:1-14

  Lafitte.R . 2002. Relationship between leaf relative water content during reproductive stage water deficit and grain formation in rice . Field crops reaserchers:76:165-174.

  Lawlor DW. 2002. Limitation to photosynthesis in water-stressed leaves: stomata  vs. metabolism and the role of ATP. Ann. Bot. 89:871-885.

   

  Lemon, J. 2007. Nitrogen management for weate protein and yieald in the sprance port zone. Department of Agriculture and Food Publisher. 25pp.

  Levitt, J., 1980. Responses of Plant to Enviromental Stresses. Academic Peress, New York.

  Lewis, D.C, and J.D. Mc Farlane. 1986. Effect of foliar applied manganese on the growth of safflower and the diagnosis of manganese deficiency by plant issue and seed analysis. Australian Journal Agriculture Research. 72 (1): 57-59.

  Li, W.R., Zhang, S-q and L., Shan. 2006. Effect of water stress on chlorophyll fluorescence parameters and activ ity of antioxidant enzyme in Alfalfa(Medicago sativa L.) seedlings. The first international conference on the theory and practices in Biological Water Saving (ICTPB), Beijing China.

  Lin ,D.X.1993. A genetic sudy of wheat variety resources .W.B.T.ABS.10(1):16.

  Madakadze, I. C. 1999. Switchgrass biomass and chemical composition for biofuel in eastern canada. Agron. J. 97: 696-701.

  Mahalakshmi, V. and F. R. Bidinger. 198. Flowering response of pearl millet to water stress during panicle development. Annals of applied biology. 106: 571-578.

  Maheshbabu, H. M., R. Hunje, N. K. Biradarpatil and H. B. Babalad. 2008. Effect of organic manures on plant growth, seed yield and quality of soybean. Karnataka J. Agric. Sci. 21(2): 219-221.

  Manivannan, P., C. A. Jaleel, C. X. Zhao, R. Somasundaram, M. M. Azooz and R. Panneerselvam. 2008. Variations in growth and pigment compositon of sunflower varieties under early season drought stress. Global Journal of Molecular Sciences. 3(2): 50-56.

  Mc Cue, K.F and Handon, A.D.1990. Drought and salt tolerance: Toward understanding and application trends. Biotechol. 8:325-362.

  Mc Donald, A. E. S. M. Sieger , and G. C. vanlerghe. 2003. Methods and approaches to study plant mitochondrial alternative oxidase. Pyysiol. 116:135-143.

  Mehrvarz, S., and M.R. Chaichi. 2008. Effect of phosphate solubilizing microorganisms and phosphorus chemical fertilizer on forage and grain quality of barely (Hordeum vulgare L.). American-Eurasian J. of Agri. and EnvierSci.., 3 (6): 855-860.

  Michel, V., G. Zink, J. Schmidtke, and A. Anderl, 2007.PIAF and PIAF stat, 278-279. In:Bleiholder, H., H.P. Piepho (Ed.): Agricultural Field Trials, Today and Tomorrow.Proceedings of the International Symposium 08-10 October, Stuttgart-Hohenheim,Germany.VerlagGrauer, Beuren Stuttgart, 284 p.

  Misra,A.N. 1994. Pearl millet, seedling establishment under variable soil moisture stress. Acta Physiologia Plantarum. 16 (2): 101- 103.

  Monreal JA, Jimenez ET, Remesal E, Morillo-velarde R, Garcia-Maurino S and Echevarria C (2007) Proline content of sugar beet storage roots. Response to water deficit and nitrogen fertilization at field conditions. Environmental and Experimental Botany 60: 257-267.

  Morgan, J.M.1984. Osmoregulation andwater stress in higher plants. Ann.rev.Plant phydiol.35:299-319.

   

   

  Muchow, R.C.1988. Effect of nitrogen supply on the comparative productivity of maize and sorghum in a semi- arid tropical environment: III Grain yield and nitrogen accumulation .fieldcceops Res. 18:31-43.

  Njafvand, S. N., Alemzadeh, and Ansari, F. 2008. Effect of different level of nitrogen fertilizer with two types ofbio-fertilizer on growth and yield of two cultivars of tomato(Lycopersicon esculentum Mill). Journal of Plant Science. 7(8): 757-761.

  Nakhzari Moghaddam, A., Chaichi, M. R., Mazaheri, M., Rahimian mashhadi, H., Majnoon hosseini, N., & Noorinia, A. A. (2009). The effect of corn (Zea mays) and green gram (Vigna radiate) intercropping on some quantity characteristics of forage and weed biomass. Iranian Journal Field Crop Science. Vol. 40, NO. 4.

  Ober, E. S. M. L. Bola, C.J.A. Royal, K.W. Jaggard, and J.DPidgeon. 2005. Evaluation  of  physiological  traits  as  indirect  selection  criteria  for  drought tolerance  in  suger, beet. Elsevier  science. Doi: 10.1016.231-249.

  Pagter M, Bragato C and Brix H (2005) Tolerance and physiological responses of (Phragmites australis) to water deficit. Aquatic Botany 81: 285-299.

  Parrish, D.J.E.H.Errin, J.R.Seiler. 2006. Studies with triazoled toalleriate drought stress in greenhouse- grown maizeCzea mays L.(Seeding. 123 page).

  Patil, S.L., and M.N. Sheelavantar. 2006. Soil water conservation and yield of winter Sorghum as influenced by tillage, organic materials and nitrogen fertilizer in semi-arid tropical India. Soil and Tillage Research 89: 246-257.

  Pearson, C.J. 1984.Pennisetum  millet in the physiology  of  tropical  field  crops (P.R. Goldsworthy  and  N. fischer, eds). Johwily.London.

  Petcu, E., Schitea, M., Badea, D., 2007. The behavior of some Romanian alfalfa genotypes to salt and water stress. Romanian Agric. Res. 24, 51-54.

  Ping, B.S. Fang-Goug, Goug, G.Ti-Da, A.Zhao-Hui.L.Yin.Yan  andZ.Guang-Sheng. 2006. Effect  of  Soil  drought stress  on  leaf water dtatus, membrance permeability and enzymatic antioxidant system of maize. Pedosphere. 16(3):326-332.

  Porcel, R., Barea, J.M., and Ruiz-Lozano, J.M. 2004. Arbuscular mycorrhizal influence on leaf water potential,

  Rai, S.N., and Gaur, A.C. 1988. Characterization of Azotobacterspp.Effect f AzotobacterandAzospirillumasinoculant on the yield and N-uptake of wheat crop. Plant and Soil 34: 131-134.

  RamRao DM, Kodandaramaiah J and Reddy MP, 2007. Effect of VAM fungi and bacterialbiofertilizers on mulberry leaf quality and silkworn cocoon characters under semiarideconditions. Caspian Journal Eny Science 5(2): 111-117.

  Rawson, H. M., and L.T.Evans. 1971. The contribution of stem reserves to grain development in a range of cultivars of different height. Australian J. of Agric. Res. 22: 851-863.

  Reddy BN and Sudhakarababu SN, 1996. Production potential and utilization and economics of fertilizer management in summer sunflower based crop, Indian Journal Agricalture Science 66: 16–19.

  Reddy, A.R., Chaitanya, K.V., and Vivekanandan, M. 2004. Drought induced responses of photosynthesis and antioxidant metabolism in higher plants. Journal of Plant Physiology161: 1189-1202.

  Reed, A.J.G.W.Sigletay . J.R. Schussler. D.R. Williamson and A. L. Christy. 1999. Shading effects on dry matter nitrogen partitioning kernel number and yield of maize crop Sci 28:819-825.

  Reiad, M. S., M. S. El-Hakeem, M. A. Hammada and Abd-Alla, S. O. M. (1995). Chemical content of  fodder sorghum plants as infieunced by nitrogen and organic manure fertilizers under Siwa Oasis conditions. Agronomy Dept., Fac. Of Agric. Ain.

  Reiad, M. S., M. S. El-Hakeem, M. A. Hammada and Abd-Alla, S. O. M. (1995). Chemical content of  fodder sorghum plants as infieunced by nitrogen and organic manure fertilizers under Siwa Oasis conditions. Agronomy Dept., Fac. Of Agric. Ain Shams University, Cairo, Egypt. Annuals Agriculture of Science. 33, 623-635.

  Ritchie, S. W., and Nguyen, H. T. 1990. Leaf water content and gas exchange parameters of two wheat genotypes differing in drought resistance. Crop Science, 30: 105-111.

  Sagherri , C. L. M. , M. Maffei  and F. Navari-Izzo. 2000. Antioxidative enzymes  in wheat subjected  to increasing water deficit and rewatering . J. Plant Physiol. , 157:273-279.

  Sairam,R. K. and D. C. Saxena .2000. Oxidative stress and antioxidant in wheat genotypes : possible mechanism of water stress  tolerance . J. Agronomy and  Crop Sci ., 184: 55-61.

  Sairam,R.K. and G.C.Srivastava. 2001. Water stress tolerance of wheat Triticum aestivum L.: Variation in hydrogen peroxide accumulation and antioxidant activiy in tolerant and susceptible genotype. J. Agronomy and Crop Science ,186: 63-70.

  Sankar B, Jaleel CA, Manivanan P, Kishorekumar A, Somasundaram R and Panneerselvam L (2007) Drought induced biochemical modifications and praline metabolism in  Abelmoschus esculentus L. Acta Bot. Croat. 66: 43-56.

  Selosse, M.A., E. Baudoin, and P. Vandenkoornhyse. 2004. Symbiotic microorganism, a key for ecological success and protection of plants. Comptes Rendus Biologies 327: 639-648.

  Shahhosseini, Gh., Zafarinia, R. H., Sori, M. K., and Pirasteh Anosheh H. 2010b. Yield of upland chickpea affected by biosulfur, Azotobacter and Superabsorbent. Use Biological Fertilizer in Sustainable Horticulture and Agriculture, Shiraz. Pp. 29- 34. (In Persian).


موضوع پایان نامه بررسی اثرات کود نیتروکسین و کم آبیاری بر روی صفات زراعی و فیزیولوژیک ارقام ارزن, نمونه پایان نامه بررسی اثرات کود نیتروکسین و کم آبیاری بر روی صفات زراعی و فیزیولوژیک ارقام ارزن, جستجوی پایان نامه بررسی اثرات کود نیتروکسین و کم آبیاری بر روی صفات زراعی و فیزیولوژیک ارقام ارزن, فایل Word پایان نامه بررسی اثرات کود نیتروکسین و کم آبیاری بر روی صفات زراعی و فیزیولوژیک ارقام ارزن, دانلود پایان نامه بررسی اثرات کود نیتروکسین و کم آبیاری بر روی صفات زراعی و فیزیولوژیک ارقام ارزن, فایل PDF پایان نامه بررسی اثرات کود نیتروکسین و کم آبیاری بر روی صفات زراعی و فیزیولوژیک ارقام ارزن, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثرات کود نیتروکسین و کم آبیاری بر روی صفات زراعی و فیزیولوژیک ارقام ارزن, مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثرات کود نیتروکسین و کم آبیاری بر روی صفات زراعی و فیزیولوژیک ارقام ارزن, پروژه در مورد پایان نامه بررسی اثرات کود نیتروکسین و کم آبیاری بر روی صفات زراعی و فیزیولوژیک ارقام ارزن, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثرات کود نیتروکسین و کم آبیاری بر روی صفات زراعی و فیزیولوژیک ارقام ارزن, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثرات کود نیتروکسین و کم آبیاری بر روی صفات زراعی و فیزیولوژیک ارقام ارزن, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثرات کود نیتروکسین و کم آبیاری بر روی صفات زراعی و فیزیولوژیک ارقام ارزن, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثرات کود نیتروکسین و کم آبیاری بر روی صفات زراعی و فیزیولوژیک ارقام ارزن, پروژه درباره پایان نامه بررسی اثرات کود نیتروکسین و کم آبیاری بر روی صفات زراعی و فیزیولوژیک ارقام ارزن, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثرات کود نیتروکسین و کم آبیاری بر روی صفات زراعی و فیزیولوژیک ارقام ارزن, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثرات کود نیتروکسین و کم آبیاری بر روی صفات زراعی و فیزیولوژیک ارقام ارزن, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثرات کود نیتروکسین و کم آبیاری بر روی صفات زراعی و فیزیولوژیک ارقام ارزن, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثرات کود نیتروکسین و کم آبیاری بر روی صفات زراعی و فیزیولوژیک ارقام ارزن, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثرات کود نیتروکسین و کم آبیاری بر روی صفات زراعی و فیزیولوژیک ارقام ارزن

پایاننامهبرایدریافتدرجهکارشناسیارشددررشته کشاورزی(M.Sc) گرایش: زراعت چکیده: این آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوک‎های کامل تصادفی در 3 تکرار در شهرستان کرج (شهرک مهندسی زراعی) در اواخر اسفند ماه 1392 در کرج اجرا شد. این آزمایش شامل 3 فاکتور، آبیاری در 2 سطح (شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در مرحله غلاف بندی)، باکتری‎های محرک رشد در 4 سطح (ازتوباکتر، سودوموناس، تلقیح توأم ...

گروه زراعت و اصلاح نباتات مقدمه: برنج به عنوان غذاي اصلي حدود نيمي از جمعيت جهان به شمار مي‎آيد و به همين دليل اين محصول يکي از مهمترين منابع اصلي تأمين کننده نياز غذايي جهان است (56،71). ط

رساله کارشناسی ارشد علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان داروئی چکیده به منظور بررسی برخی خواص فیزیولوژیک و مورفولوژیک گیاه کرچک تحت تنش خشکی و کود ازت در ارقام مختلف این گیاه آزمایشی با طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی به صورت اسپلیت فاکتوریل در سه تکرار در سال 1390 در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان انجام­شد. در این طرح دو رقم کرچک اصلاح شده (V1) و محلی مشهد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.Sc. » گرایش : زراعت چکیده این بررسی به منظور مقایسه اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و صفات مرفولوژیک گیاه اسپرس در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 9 تیمار و 4 تکرار در زمینی به مساحت 800 متر مربع در بهار سال 1391 ( 15/02/1391) در یک قطعه زمین زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی آبخوان پلدشت وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش اصلاح نباتات چکیده د تنش شوری پس از تنش خشکی، دومین عامل محدود کننده عملکرد گیاهان زراعی در سطح جهانی است. سورگوم بر اساس تقسیم‌‌‌‌‌‌بندی گیاهان از نظر تحمل به تنش شوری، در کلاس نیمه‌متحمل قرار می‌گیرد و آستانه تحمل به شوری آن 9/4 تا 8/6 دسی‌زیمنس بر متر است. در مرحله رویشی و مراحل اولیه زایشی، بسیارحساس بوده در حالی که در دوره گلدهی و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی (M.Sc) گرایش: زراعت چکیده به ‌منظور بررسی تاثیر منابع مختلف کود ازته و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 704 در منطقه دهلران آزمایشی در تابستان سال 1392 بصورت آزمایش کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفت.عامل اصلی ترکیب کود نیتروژنه و کمپوست در 5 سطح شامل A1 ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc.» گرایش: زراعت چکیده اثر سطوح مختلف سوپر جاذب (A-200) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف آبیاری در دو نوع خاک با بافت­های متفاوت. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر کاربرد سطوح مختلف پلیمر سوپرجاذب A-200 بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف تنش خشکی در دو نوع خاک با بافت­های متفاوت در منطقه چیتاب، ...

چکیده تنش شوری یکی از مهمترین تنش­های غیر زیستی در جهان بوده وآثارمنفی آن بر رشد گیاهان زراعی باعث افزایش تحقیقات در زمینه تحمل به شوری باهدف بهبود تحمل گیاهان شده است. کودهای پتاسه علاوه بر افزایش رشد به بهبود کیفیت محصول و افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل نامساعد محیطی (شوری، خشکسالی، سرما و …) کمک می‌کند. از آنجایی که قارچهای میکوریز با اکثرخانواده های اصلی گیاهان زراعی ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc.» رشته زراعت اثر تنش آبی، زئولیت و محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی گلرنگ بهاره 1: کلیات: 1-1: مقدمه: تنش های محیطی مهم ترین عوامل کاهش دهنده­ی عملکرد محصولات کشاورزی در سطح جهان هستند. چنانچه تنش های محیطی حادث نمی شدند، عملکردهای واقعی باید برابر با عملکردهای پتانسیل گیاهان می­بود؛ در حالی که در بسیاری ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ارشد در رشته مهندسی باغبانی چکیده : دستیابی به کشاورزی پایدار در کنار افزایش عملکرد محصولات کشاورزی و تامین سلامت جامعه از اهداف محققین در بخش کشاورزی است. در چند دهه اخیر مصرف نهاده های شیمیایی در اراضی کشاورزی موجب معضلات زیست محیطی عدیده ای از جمله آلودگی منابع آب و خاک ، کاهش حاصلخیزی و از بین رفتن تعادل عناصر شیمیایی در خاک است. از جمله ...

ثبت سفارش