پایان نامه اثر سطوح مختلف سوپر جاذب (A-200) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف آبیاری در دو نوع خاک با بافت های متفاوت

word 18 MB 32554 100
1389 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت قبل:۶۴,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc.»

  گرایش: زراعت

  چکیده

  اثر سطوح مختلف سوپر جاذب (A-200) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف آبیاری در دو نوع خاک

   با بافت­های متفاوت.

   

  این پژوهش به منظور بررسی تأثیر کاربرد سطوح مختلف پلیمر سوپرجاذب A-200 بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف تنش خشکی در دو نوع خاک با بافت­های متفاوت در منطقه چیتاب، در 40 کیلومتری غرب یاسوج در سال 88-1387 در گندم رقم شهریار انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار به صورت گلدانی اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل: آبیاری در سه سطح (FC، 0.7FC و 0.5FC) تیمار خاک در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر کاربرد سطوح مختلف پلیمر سوپرجاذب A-200 بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف تنش خشکی در دو نوع خاک با بافت­های متفاوت در منطقه چیتاب، در 40 کیلومتری غرب یاسوج در سال 88-1387 در گندم رقم شهریار انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار به صورت گلدانی اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل: آبیاری در سه سطح (FC، 0.7FC و 0.5FC) تیمار خاک در دو سطح (بافت سنگین و بافت سبک) و پلیمر سوپرجاذب در چهار سطح (0، 1، 2 و 4 گرم پلیمر سوپرجاذب در کیلوگرم خاک) بودند. نتایج نشان داد سطوح مختلف پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، تعداد سنبله، وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله اثر معنی­داری داشت. با افزایش مقدار سوپرجاذب عملکرد دانه افزایش یافت. اثر نوع خاک بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در سطح 1 درصد معنی­دار بود. در خاک با بافت سنگین، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک بیشتری به دست آمد. اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد سنبله، وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله در سطح 1 درصد معنی­دار گردید. بالاترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک مربوط به تیمار FC بود و با افزایش تنش عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک کاهش یافت. تنش خشکی با کاهش اجزای عملکرد بخصوص تعداد سنبله و تعداد دانه در سنبله باعث کاهش عملکرد دانه شد. بر همکنش پلیمر سوپرجاذب، نوع خاک و تنش خشکی برای هیچکدام از پارامترهای اندازه گیری شده معنی­دار نشد. حداکثر میانگین عملکرد دانه به طور جداگانه از مصرف 4 گرم پلیمر سوپرجاذب در کیلوگرم خاک، خاک با بافت سنگین و تنش خشکی FC به دست آمد.

  واژه های کلیدی: خاک، پلیمر سوپر جاذب، گندم، عملکرد و تنش خشکی.

   

   

  1- فصل اول: کلیات

  مقدمه

   

  خشکسالی وکمبود منابع آب یکی از مهم ترین معضلات دنیای امروز می‌باشد که توسعه کشاورزی را با محدودیت‌های جدی مواجه نموده است. کمبود آب نه تنها برای کشاورزی و باغداری که برای سایر مصارف ازجمله شرب، صنعت و مصارف بهداشتی به مشکل روزافزون قرن جاری تبدیل شده است. آب عامل عمده در تولید محصولات کشاورزی، اکولوژی و محیط زیست سالم و تأمین مواد غذایی برای جمعیتی است که با افزایش روزافزون خود به بهره‌برداری بی‌رویه ازمنابع و آلوده سازی آن پرداخته است (ظهوریان مهر، 1385؛ چاتزوپلوز و همکاران، 2000). در کشور ایران اقلیم خشک و نیمه خشک اغلب مناطق را تحت تأثیر قرار داده و خصوصاً خشکسالی‌های اخیر بر مشکل کم آبی افزوده است. هریک از گیاهان بطور اعم و گیاهان زراعی به طور اخص دارای حداقل نیاز آبی برای رشد و تولید عملکرد مطلوب حتی تحت شرایط گلخانه‌ای می‌باشند. درصورتی که حداقل نیاز آبی بنا به دلایلی فراهم نشود،  گیاه مواجه با تنش خشکی شده در صورت مصادف شدن  تنش مزبور با مراحل رشد حساس به کمبود آب، نظیر جوانه‌زنی بذر و مرحله گلدهی، می‌تواند صدمات جبران ناپذیری به محصول وارد آید (یزدانی و همکاران، 1368).         

  بر اساس آمار موجود بیش از 90 درصد آب مصرفی، در بخش کشاورزی مصرف می‌گردد از این مقدار63 درصد آن با شیوهای غلط و سنتی آبیاری به هدر می رود (کیخایی، 1381؛ گنجی خرم دل، 1381). بنابراین استفاده بهینه از آب در این بخش نقش مهمی در حیات بشریت ایفا می کند، زیرا علاوه بر افزایش منابع آب قابل شرب باعث افزایش سطح کشت در مناطق خشک گردیده و افزایش تولید را به همراه خواهد داشت. در اکثرمناطق کشور ما نزولات جوی بسیار اندک و به صورت پراکنده  است و میانگین بارش های سالانه 200 تا 250 میلی‌متر است و اکثراً در  غیر فصل زراعی اتفاق می افتد و از حیز انتفاع خارج می‌شود و گاهی هم باعث تخریب و فرسایش اراضی مفید کشاورزی می‌شود. در این مناطق گیاهان زراعی و باغی اکثراً در تنش خشکی واقع می‌شوند (معاونی و چنگیزی، 1386).

  تنش خشکی زمانی اتفاق می‌افتد که آب قابل دسترس در خاک رو به نقصان باشد و شرایط جوی هم باعث بیشتر شدن تبخیر و تعرق در گیاهان شود و این شرایط ممکن است مدت بیشتری دوام داشته باشد که در این صورت رطوبت خاک در حد نقطه پژمردگی خواهد بود و عمل جذب و انتقال آب عملا ًقطع می‌شود و گیاه دچار مرگ می‌گردد و راندمان تولید در محصولات کشاورزی کاهش چشمگیری می‌یابد و تأمین غذا برای جمعیت رو به رشد جهان به صورت مشکل و مسئله‌ای بغرنج خواهد بود (معاونی و چنگیزی، 1386).  

  اگر تنها تأمین غذای کافی برای جمعیت رو به رشد جهان مد نظر باشد، توجه به روشها و شیوه های آبیاری جدید و روشهای به زراعی برای بکار‌گیری هر نوع تمهیدات با هدف استفاده بهینه از منابع آب موجود، جهت دستیابی به حداکثر تولید در امر کشاورزی مسئله‌ای اجتناب ناپذیر و ضروری خواهد بود. در این صورت بایستی بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی از 7/0 کیلوگرم تولید  به ازای هر لیتر آب مصرفی به 8/1 کیلوگرم تولید به ازای هر لیتر برسد (اله دادی و همکاران، 1384؛ اله دادی، 1381؛ اله دادی و همکاران، 1384). این امر زمانی تحقق می‌یابد که با مدیریت صحیح آب و خاک و استفاده از فنون پیشرفته قادر به حفظ و ذخیره بارندگی های پراکنده و سایر منابع محدود آب در خاک باشیم.

           گندم مهمترین گیاه زراعی روی زمین است (مارتین و لئونارد، 1950؛ امام، 1383). معروف است که هر روز در نقطه‌ای از کره زمین کاشت و در همان روز در نقطه‌ای دیگر برداشت می‌شود. این امر حاکی از توانایی سازش بسیار زیاد این گیاه با اقلیم‌های گوناگون است. به گونه‌ای که گندم را از فنلاند در نیمکره شمالی تا آرژانتین در نیمکره جنوبی کشت می‌کنند. در سطح جهانی نزدیک به 52 درصد زمین‌های قابل کشت دنیا (یعنی معادل 707 میلیون هکتار) به کشت غلات اختصاص دارد که یک سوم این مقدار (نزدیک به 232 میلیون هکتار) زیر کشت گندم است (سالفر، 1994). سابقه کشت گندم به 10 تا 15 هزار سال پیش از میلاد می‌رسد (آرنون، 1927؛ سالفر، 1994؛ امام، 1383). اجداد وحشی گندم در منطقه خاورمیانه، غرب ایران، شرق ترکیه و شمال عراق پیدا شده و هم اکنون هم در این مناطق وجود دارند (اوانز و همکاران، 1975).

  امروزه گندم غذای اصلی مردم بسیاری از کشورها می‌باشد. به طور متوسط 15% تا 16% زمینهای زیر کشت جهان به این محصول اختصاص داده می‌شود . به طوری که بیش از 20% کالری مورد نیاز جمعیت جهان را تأمین  می‌کند (بوشوک و راسپر، 1994).

  مقدار تولید جهانی بر اساس آمار فا ئو بیش از 600 میلیون تن و در میان کشورهای عمده تولید کننده؛ آمریکا، کانادا و ترکیه بالاترین عملکرد در واحد سطح را دارند (www.fao.org) به طور کلی 75% گندم جهان به مصرف خوراک انسان، 15% به مصرف خوراک دام و 10% بقیه برای مصارف بذری مورد استفاده  قرار می‌گیرد. در ایران نان حاصل از گندم مهمترین منبع غذای روزانه مردم است و بالغ بر 40% کل انرژی مورد احتیاج را تأمین می‌نماید. مصرف سرانه نان در مناطق شهری تا سال 1375 (مرکز آمار ایران) 151 کیلوگرم و در مناطق روستایی 210 کیلوگرم سالانه برآورد شده است (اقتصاد مزرعه، 1388؛ حبیب پور، 1388).  

  سازمان خواربار ملل متحد ( فائو) اعلام کرد میزان تولید جهانی غلات تا پایان سال 2009 میلادی با 3 درصد کاهش به کمتر از 2219 میلیون تن خواهد رسید بر اساس همین گزارش مصرف سرانه غلات در جهان 153 کیلوگرم است. میزان ذخایر جهانی غلات در سال 2009، 528 میلیون تن بود که پیش‌بینی می‌شود در سال 2010 با بیش از 7 میلیون تن کاهش به 521 میلیون تن برسد. بر اساس اعلام فائو تولید گندم ایران در سال 2009 – 2008 معادل 8/9  میلیون تن بود که نیاز به 6 میلیون تن گندم وارداتی داشت. ذخایر گندم ایران تا پایان سال 2009 معادل 3 میلیون تن و مجموع نیاز سالانه گندم ایران 7/15 میلیون تن است. چین با تولید  111میلیون تن در مقام اول آسیا قرار دارد و ایران دوازدهمین تولید کننده بزرگ گندم جهان است (اقتصاد مزرعه، 1388).

  ایران گر‌چه در سال 1383 برای اولین بار به خودکفایی در تولید گندم رسید ولی این خودکفایی به دلیل شرایط اقلیمی و خشکسالی پایدار نبود و همچنان برای تأمین گندم نیازمند به واردات این کالای استراتژیک می‌باشد.

  از کل اراضی تحت کشت گندم در کشور 36% زراعت آبی و 64 % زراعت دیم را تشکیل می دهد. گندم آبی 71% و گندم دیم 29 % تولید را شامل می‌شود (غفاری و همکاران، 1386).

  یکی از عوامل محدود کننده رشد گیاهان از جمله گندم، کمبود رطوبت است. اصطلاح تنش کم آبی عموماً به شرایطی اشاره دارد که آب در دسترس جهت رشد و توسعه مطلوب گیاه ناکافی است و آن را با محدودیت مواجه می‌کند. میزان کمبود آب در گیاهان به وسیله موازنه بین فراهمی آب در ناحیه ریشه (بارندگی و آبیاری) و خروج آب از مسیرهای متفاوت (روان آب سطحی، نفوذ آب و تبخیر و تعرق) معلوم می‌شود (تارومینگ کنگ و کوتو، 2003). چنانچه فراهمی آب برای ریشه با مشکل مواجه شود یا سرعت تعرق بسیار بالا باشد، گیاه تنش خشکی را تجربه خواهد کرد (ابر و شارپ، 2003). افزایش تنش خشکی می‌تواند باعث تغییرات اکوفیزیولوژیک در گونه های مختلف شود. این امر رشد بقای گیاهان را تحت تأثیرقرار خواهد داد و در دراز مدت بر روند فراوانی و توزیع گونه‌ها اثر خواهد گذاشت (اگایا و پنولاس، 2003).

  تولید موفق محصولات زراعی در شرایط آب و هوایی خشک، مستلزم اعمال روشهای مدیریتی مناسب می‌باشد. برخی مواد نظیر: بقایای گیاهی، کودهای دامی، کود کمپوست و هیدرژول‌های پلیمری سوپر‌جاذب می‌توانند مقادیر متفاوتی آب در خود ذخیره نموده و قابلیت نگهداری و ذخیره سازی آب را در خاک افزایش دهند.  آب ذخیره شده در این مواد در مواقع کم آبی در خاک آزاد شده و مورد استفاده ریشه گیاهان قرار می گیرد. مواد اصلاح کننده جدیدی که به تازگی کاربرد وسیعی در دنیا پیدا کرده‌اند پلیمرهای سوپر‌جاذب‌اند. این پلیمرها ضمن برخورداری از سرعت و ظرفیت زیاد جذب آب به مثابه ((آب انبارهای مینیاتوری)) عمل کرده و در هنگام نیاز ریشه، به راحتی آب را در اختیار آن قرار می‌دهند. پلیمرهای سوپر‌‌جاذب ضمن بالا بردن ظرفیت نگهداری آب در خاک‌های سبک می‌توانند  مشکل نفوذ‌پذیری خاکهای سنگین را نیز مرتفع کنند. پلیمرهای سوپر‌جاذب بر میزان نفوذ آب در خاک، وزن مخصوص ظاهری و ساختمان خاک و نیز میزان تبخیر از سطح خاک تأثیر می‌گذارند.

  در این راستا گزینش رویکردهای جدید مدیریتی در کشور و بهره‌گیری صحیح از آنها می تواند به کمک کشاورزی کشور بشتابد. بی‌شک بهره‌گیری از ترکیبات سوپر‌جاذب[1] یکی از انواع مدیریت های پیشنهادی جهت کاهش مصرف آب و یا افزایش راندمان آبیاری جهت مناطق خشک می‌باشد. پلیمرهای سوپر جاذب با جذب مقادیر قابل توجه آب (200 تا 500 میلی‌لیتر به ازای هر گرم وزن خشک پلیمر) و افزایش قدرت نگهداری آب در خاک، آن را به مرور در اختیار ریشه گیاه قرار می‌دهد و به کمک آن ها می‌توان 50 تا 70 درصد  مصرف آب آبیاری را کاهش داد. با استفاده از سوپر‌جاذب‌ها به تنهایی یا در کنار سایر روشهای نوین آبیاری، اگر به درستی پیاده شود و تداوم یابد، این توانایی را دارد که سرزمینهای خشکی مانند ایران را از فجایع خشکسالی و زیست محیطی از یک سو، و از وابستگی شدید غذایی و بحران اشتغال از سوی دیگر، برهاند. این رهیافت می‌تواند انقلابی در کشاورزی و اقتصاد کشور ایجاد کند (ظهوریان مهر، 1385). بنابراین  این آزمایش به منظور تعیین اثر سطوح مختلف سوپر جاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف آبیاری در دو نوع خاک با بافتهای متفاوت اجرا گردیده‌ است.

   

   

  1-2- فرضیه های پژوهش

   

  مصرف سوپرجاذب باعث کاهش اثر منفی تنش رطوبتی بر عملکرد دانه گندم می شود.

  مصرف سوپرجاذب اثر بیشتری بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم شهریار در خاک با بافت سبک نسبت به بافت سنگین دارد.

   

   

  1-3-اهداف تحقیق

   

  تعیین مناسب ترین سطح سوپرجاذب در شرایط مختلف تنش رطوبتی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم شهریار.

  تعیین تأثیر بافت خاک در شرایط استفاده از سطوح مختلف سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم.

   

  [1]- super absorbent

  Abstract

   

   

  Effect of superabsorbent (A-200) on yield and yield components of wheat (Triticum aestivum c.v Shahriar) under drought stress in two soils with different textures.

   

  BY:

  KOUROSH  HEIDARI

   

   

  This research was conducted to investigation  of applied effect of superabsorbent A-200 on yield and yield components of wheat(Triticum aestivum cv Shahriar) under levels of irrigation in  two soil with different textures Chitab city at 40 kilometers west of Yasuj in 1387-88. Pot experiment carried out as factorial arrangement in the shape of randomized complete design with 4 replication. The treatment consist of three levels irrigation (FC, 0.5FC, 0.7FC) and two soil type (heavy texture, light texture) and four levels of superabsorbent polymer (0 , 1, 2 and 4 gr per kg soil). The results showed that superabsorbent polymer had significantly effect on grain yield, biologic yield, number of spike, 1000 grain weight and number of grain per spike. With increasing superabsorbent , grain yield was increased. Soil type effect on grain yield and biologic yield was significant at %1 probability level. More grain yield and biologic yield were attained with soil type at heavy texture. Irrigation levels effect was significant at %1 probability level on grain yield, biologic yield, harvest index, number of spike, 1000 grain weight and number of grain per spike. High grain yield and biologic yield was associated with FC treatment and increasing stress was decreased grain yield and biologic yield. Grain yield was decreased due to drought stress thought decrease yield components, especially in the way number of spike and number of grain per spike. Interaction between superabsorbent, soil type and irrigation was not significant effect on measured parameters. Mean maximizing grain yield was gained with applied 4 gram superabsorbent per kg soil with heavy texture and FC treatment.

   

  Key words : Soil, Superabsorbent, Wheat, Yield, Irrigation levels .

 • فهرست:

  چکیده 1

  1- فصل اول: کلیات

   

  مقدمه. 2

  1-2- فرضیه های پژوهش... 5

  1-3-اهداف تحقیق. 6

  2- فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

   

  2-1- مورفولوژی و فیزیولوژی گندم. 7

  2-1-1- گیاه‌شناسی گندم. 7

  2-1-2- تاریخچه گندم در جهان و ایران. 8

  2-1-3- سازگاری. 9

  2-2- مراحل مختلف زندگی گندم. 10

  2-2-1- جوانه زنی. 10

  2-2-2- سبز شدن. 11

  2-2-3- پنجه‌زنی. 12

  2-2-4- رشد طولی ساقه. 13

  2-2-5- گل‌انگیزی. 13

  2-2-6- غلاف رفتن. 14

  2-2-7- ظهور سنبله. 14

  2-2-8- گلدهی (گرده‌افشانی) 15

  2-2-9- شیری شدن دانه. 15

  2-2-10- خمیری شدن دانه. 15

  2-2-11- رسیدن دانه. 16

  2-3- مدیریت تنش خشکی. 16

  2-3-1- پیش‌آگاهی. 17

  2-3-2- عملیات خاک ورزی مناسب.. 17

  2-3-3- انتخاب ارقام مقاوم به خشکی. 18

  2-3-4- تاریخ کشت.. 19

  2-3-5- عمق مناسب کاشت.. 19

  2-3-6- رعایت تراکم مناسب کاشت.. 19

  2-3-7- استفاده از مالچ. 20

  2-3-8- انجام صحیح آبیاری. 20

  2-3-9- کنترل علفهای هرز، آفات و بیماریها 21

  2-3-10- تناوب.. 22

  2-3-11- استفاده از مواد شیمیایی و آلی کاهش دهنده شدت تنش خشکی. 22

  2-3-12- تأمین حاصلخیزی خاک.. 23

  2-3-13- استفاده از اصلاح‌کننده‌های خواص فیزیکی خاک.. 24

  2-4- اثرات تنش کمبود آب بر گیاه 31

  3- فصل سوم: مواد و روش ها

   

  3-1- زمان و موقعیت جغرافیایی محل اجرای طرح. 34

  3-2- گندم رقم شهریار 36

  3-2-1- عملکرد دانه. 37

  3-2-2- مشخصات زراعی. 37

  3-2-3- مناطق مناسب کشت.. 37

  3-2-4- کیفیت نانوایی. 37

  3-2-5- مقاومت به بیماری. 38

  3-2-6- توصیه‌های زراعی. 38

  3-2-7- میزان مصرف بذر 38

  3-2-8- میزان کود مورد نیاز 38

  3-3- مشخصات خاک مورد استفاده در آزمایش... 39

  3-4- نوع طرح و تیمارهای آزمایشی. 39

  3-5- مراحل انجام آزمایش... 41

  3-5-1- برداشت.. 43

  3-5-2- اندازه‌گیری‌ها 43

  3-5-3- تجزیه و‌تحلیل دادها 45

  4- فصل چهارم: نتایج، بحث

   

  4-1- اجزای عملکرد و عملکرد 46

  4-1-1- عملکرد دانه. 46

  4-1-1-1- اثر سطوح مختلف پلیمر سوپر‌جاذب بر عملکرد دانه. 46

  4-1-1-2- اثر نوع خاک بر عملکرد دانه. 47

  4-1-1-3- اثر سطوح مختلف رطوبت (آبیاری)  بر عملکرد دانه. 48

  4-1-2- عملکرد بیولوژیک.. 50

  4-1-2-1- اثر سطوح مختلف پلیمر سوپر‌جاذب بر عملکرد بیولوژیک.. 50

  4-1-2-2-  اثر نوع خاک بر عملکرد بیولوژیک.. 51

  4-1-2-3- اثر سطوح مختلف رطوبت بر عملکرد بیولوژیک.. 52

  4-1-3- شاخص برداشت.. 53

  4-1-3-1- اثر سطوح مختلف  پلیمر سوپر‌جاذب بر شاخص برداشت.. 53

  4-1-3-2- اثر نوع خاک بر شاخص برداشت.. 55

  4-1-3-3- اثر سطوح مختلف آبیاری بر شاخص برداشت.. 55

  4-1-4- تعداد سنبله در گلدان. 57

  4-1-4-1- اثر سطوح مختلف پلیمر سوپر‌جاذب بر تعداد سنبله در گلدان. 57

  4-1-4-2- اثر نوع خاک بر تعداد سنبله در گلدان : 58

  4-1-4-3- اثر سطوح مختلف آبیاری بر تعداد سنبله در گلدان. 59

  4-1-5- تعداد دانه در سنبله. 61

  4-1-5-1- اثر سطوح مختلف پلیمر سوپر‌جاذب بر تعداد دانه در سنبله. 61

  4-1-5-2- اثر نوع خاک بر تعداد دانه در سنبله. 62

  4-1-5-3- اثر سطوح مختلف آبیاری بر تعداد دانه در سنبله. 62

  4-1-6- وزن هزار دانه. 64

  4-1-6-1- اثر سطوح مختلف سوپر‌جاذب بر وزن هزار دانه. 64

  4-1-6-2- اثر نوع خاک بر وزن هزار دانه. 65

  4-1-6-3- اثر سطوح مختلف آبیاری بر وزن هزار دانه. 66

  4-1-6-4- اثرات متقابل خاک و آبیاری بر عملکرد دانه. 68

  5- فصل پنجم: نتیجه گیری کلی و پیشنهادات

   

  5-1- نتیجه گیری. 72

  5-2- پیشنهادات.. 74

  فهرست منابع. 75

   

  منبع:

   

   

  ابهری، ع.، گالشی، س.، لطیفی ن.،  و کلاته، م. (1386). تأثیر برخی پارامترهای رشد بر عملکرد ژنوتیپ های گندم در شرایط تنش خشکی. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. جلد 14. شماره 6. صفحات 57- 65 .

  احمدی، ع.، سعیدی، م.،  و جهانسوز، م.(1384). الگوی توزیع مواد فتوسنتزی و پر شدن دانه در ارقام اصلاح شده گندم نان در شرایط تنش و عدم تنش خشکی. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد 36. شماره 6. صغحات 1333- 1343.

  احمدی، ع.، و بیکر، د. آ. (1379). عوامل روزنه‌ای و غیر روزنه‌ای محدود کننده فتوسنتز در گندم در شرایط تنش خشکی. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد 31. شماره 4. صفحات 813- 825.

  اسد کاظمی، ج.(1384). اثر پلیمر سوپر‌آب A200 و دو نوع زئولیت فیروز کوه و سمنان بر شاخص های رشد و نیاز آبی دو گونه گیاهی فضای سبز اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی. دانشگاه صنعتی اصفهان.

   اقتصاد مزرعه (نشریه تحلیلی، خبری، در زمینه اقتصاد کشاورزی و دام و طیور).(1388). شماره 101. خرداد 1388. صفحات 4-7.

   اله‌دادی، ا.، مؤذن قمصری، ب.، اکبری، غ.،  و ظهوریان مهر، م.(1384). بررسی تأثیر مقادیر مختلف پلیمر سوپر‌آب آ – 200 و سطوح مختلف آبیاری بر رشد و عملکرد ذرت علوفه‌ای. مجموعه مقالات سومین دوره آموزشی و سمینار تخصصی کاربرد کشاورزی هیدروژل های سوپر‌جاذب. آبان 1384. تهران. پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران.

  اله‌دادی، ا.(1381). مطالعه اثر پلیمرهای سوپر‌جاذب بر کاهش تنش خشکی گیاهان. مجموعه مقالات دومین کارگاه آموزشی که کاربرد کشاورزی و صنعتی هیدروژل های سوپر‌جاذب. بهمن 1381. تهران. پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران. صفحات 33-55.

  اله‌دادی، ا.، یزدانی، ف.،  اکبری، غ.، و بهبهانی، س.(1384). بررسی تأثیر مقادیر مختلف پلیمر سوپر‌آب آ- 200 بر رشد، عملکرد، اجزای عملکرد و گره‌زایی سویا تحت شرایط تنش خشکی. مجموعه مقالات سومین دوره آموزشی و سمینارتخصصی کاربرد کشاورزی هیدروژل های سوپر‌جاذب. آبان 1384. تهران. پژوهشگاه پلیمرو پترو شیمی ایران.

  امام، ی.(1373). راهنمای تشخیص مراحل رشد گندم و جو. نشریهِ‌ی فنی شماره 18. انتشارات دانشگاه شیراز. 25 صفحه.

  امام، ی.، و ثقه‌الاسلامی ، م.،(1384). عملکرد گیاهان زراعی فیزیولوژی و فرایند ‌ها ( ترجمه). چاب اول. مرکز نشر دانشگاه شیراز. 593 صفحه.

   امام، ی.، و نیک‌نژاد، م.(1374). مقدمه‌ای بر فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی (ترجمه). انتشارات دانشگاه شیراز. 571صفحه.

  امام، ی. (1383). زراعت غلات. انتشارات دانشگاه شیراز. 175 صفحه.

  امیدیان، ح.(1377). ابر‌جاذبها. مجله شیمی، سال یازدهم، شماره اول، ص 23-18.

   امیری اردکانی، م.(1386). دانش بومی در زراعت گندم. چاپ اول. انتشارات آسمان نگار. 432 صفحه.

   بانج شفیعی، ش.، رهبر، ا.(1382). بررسی کارایی نوعی پلیمر آبدوست بر پدید‌های رویش و موفقیت پانیکوم. مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران. جلد10، شماره1. صفحات 111 – 129.

   بانج شفیعی، ش.، رهبر، ا.، و خاکساریان، ف.(  1385). اثر نوعی پلیمرآبدوست بر ویژگی های رطوبتی خاک های شنی. مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران. جلد 13، شماره 2، صفحات 139- 144.

   بانج شفیعی، ش.(1379). تأثیر پلیمر سوپر‌جاذب بر روی افزایش رطوبت خاک، بازدهی کود، رشد و استقرار گیاه پانیکوم. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، وزارت جهاد کشاورزی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.

   بانج شفیعی، ش.(1382). تأثیر بکارگیری کود بر راندمان جذب و نگهداری آب توسط پلیمر سوپر‌جاذب. هشتمین کنگره علوم خاک ایران. شهریور 1382. رشت. دانشگاه گیلان.

   بخشنده، ع.، فرد س.، و ا. نادری،(1382). ارزیابی عملکرد دانه، اجزای آن و برخی صفات زراعی ژنوتیپ های گندم بهاره در شرایط کم آبیاری در اهواز. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی. شماره 61. صفحات 57- 65.

   بلوچی، ح.، مدرس ثانوی، ع. م.، امام، ی.، و دولت بادیان، آ.(1388). تأثیر افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن، پرتو فرابنفش و تنش خشکی بر برخی صفات گندم نان. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. جلد شانزدهم. شماره اول.

   بوهندی، ح.(1381). مقدمه‌ای بر پلیمرهای آبدوست. دومین دوره تخصصی آموزشی کاربرد کشاورزی و صنعتی هیدروژل های سوپر‌جاذب. بهمن 1381. پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران.

   بهنیا، م.(1376). غلات سردسیری. چاپ دوم. انتشارات دانشگاه تهران. 610 صفحه.

   پاک‌نژاد، ف.، مجیدی،ا.، نور محمدی، ق.،  سیادت، ع.، و وزان س.(1386). مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی. صفحات 139- 147.

   پاک‌نژاد، ف.، نصری، م.، و حبیبی، د.(1386). مقایسه شاخص‌های تحمل به تنش برای بررسی واکنش ارقام گندم به کم آبیاری و تنش کمبود آب در انتهای فصل. فصلنامه دانش کشاورزی. جلد 4. شماره 2. صفحات 167- 184.

   پور‌جوادی، ع.(1385). سنتز و شناسایی هیدروژل ابر‌جاذب کامپوزیتی کلاژن – g – پلی (آکرلیک‌اسید) کائولن و بررسی رفتار تورمی آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد شیمی. دانشکده  شیمی. دانشگاه صنعتی شریف.

   پیش‌دار فردانه، م.، سید احمد، ک. و فرهاد ‌ناتو، ع.(1386). مدیرت محصول گندم آبی. چاپ اول. مؤسسه انتشارات فرازاندیش سبز. 144 صفحه.

   تاج‌بخش، م.، و پور میرزا، ع. ا.(1382).  زراعت غلات. انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه. 313 صفحه.

  بی نام.(1365). جزوه آموزش طرح سنابل – روش صحیح زراعت گندم دیم. انتشارات جهاد سازندگی. صفحات 11، 13، 14.

   جعفرزاده، س.(1383) . تأثیر سوپر‌جاذب ها بر اثر افزایش کارایی مالچ رسی در تثبیت بیولوژیک شن های روان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزشی، دانشگاه صنعتی اصفهان.

   حبیب‌پور، س. س. (1388). اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم رقم آذر 2 در شرایط سردسیری بویراحمد. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد زراعت. دانشکده کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج. 

   حسین‌پور، ط.، سیادت، ع.،  مامقانی، ر.،  و رفیعی، م. (1382). بررسی برخی خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک مؤثر بر عملکرد ژنوتیپ‌های گندم تحت شرایط کم آبیاری. مجله علوم زراعی ایران. جلد پنجم. شماره 1. صفحات 23- 36.

   حقیقت ‌طلب، ع.، و بهبهانی، م. (1385). مدل بهینه‌سازی مصرف آب در گلخانه‌های هیدروپونیک با استفاده از پلیمر سوپر‌جاذب A PR 3005 . اولین همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی. اهواز . دانشگاه چمران.

   حیدری، ر.، و حیدری‌زاده، م. (1381). ارزیابی مقاومت به شوری، خشکی، سرما، گرما و تغییرات pH در چند رقم گندم ایرانی. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. سال نهم. شماره اول. صفحات 81- 91.    

   حیدری، م. (1386). واکنش گیاهان به تنش‌های محیطی. انتشارات ارس رایانه. 96 صفحه.

   خادم، ع. (1387). تأثیر سطوح مختلف کود دامی و پلیمر سوپر‌جاذب بر عملکرد و کیفیت ذرت دانه‌ای در شرایط خشکی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشکده کشاورزی. دانشگاه زابل.

   خدابنده، ن. (1384). غلات. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم. 537 صفحه.

    خرم، ناصر. (1380). تأثیر سوپرجاذب بر روی خصوصیات فیزیکی خاک، مجموعه مقالات دومین دوره تخصصی – آموزشی کاربردی کشاورزی و صنعتی هیدروژل‌های سوپر‌جاذب، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران.

  خلیل‌پور، ا. (1381). بررسی کاربرد پلیمر سوپر‌جاذب برای کنترل فرسایش خاک. دومین دوره تخصصی آموزشی کاربرد کشاورزی و صنعتی هیدروژل‌های سوپر‌جاذب. پژوهشگاه پلیمر و پتروسیمی ایران.

   خلیلی محله، ج.، رشدی، م.، و رضا دوست، س.( 1384). کاربرد کریستال‌های سوپر‌جاذب در کشاورزی مناطق خشک. فصلنامه علمی ترویجی خشکی و خشکسالی کشاورزی. شماره17. صفحات 58- 2.

   خواجه‌پور، م. ر. (1370). اثرات فاصله ردیف کاشت و میزان بذر بر رشد و عملکرد گندم پائیزه. گزارش علمی شماره 110. دانشگاه صنعتی اصفهان. صفحه 14-16.

   خوشنویس، م. (1381). استفاده از سوپر‌جاذب جهت آبیاری بهینه فضای سبز و جنگلکاریهای پیرامون شهری. دومین دوره تخصصی آموزشی کاربرد کشاورزی و صنعتی‌ هیدروژل‌های سوپر جاذب. بهمن 1381. پژوهشگاه پلیمر و پترو شیمی ایران.

  داور‌پناه، غ. (1384). بررسی اثر مواد جاذب رطوبت بر تأمین آب درختکاری در مناطق نیمه خشک، مجله آب و فاضلاب. جلد 16. شماره 1. صفحات 69- 62.

   رادمهر، م.(1376). تأثیر تنش گرمایی بر فیزیولوژی رشد و نمو گندم. دانشگاه فردوسی مشهد. 201 صفحه.

    راشد محصل، م.، حسینی، ح.،  عبدی، م.، و ملافیلابی، ع. (1380). زراعت غلات (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. چاپ دوم. 406 صفحه.

   رجب‌زاده، ن. (1380). مبانی فناوری غلات(جلد اول). چاپ اول. مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 433 صفحه.

  روشن، ب. (1381). تأثیر مصرف سوپر‌جاذب بر افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی. دومین دوره تخصصی آموزشی کاربرد کشاورزی و صنعتی هیدروژل های سوپر‌جاذب. بهمن 1381. پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران.

   سرمدنیا، غ.، و کوچکی، ع. (1374). فیزیولوژی گیاهان زراعی. (ترجمه). چاپ پنجم. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 467 صفحه.

  سرمدنیا، غ.، و کوچکی، ع. (1376). فیزیولوژی گیاهان زراعی (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 467 صفحه.

   سماوات، س. (1371). اثر ماده اصلاح کننده فیزیکی خاک روی برخی خصوصیات خاک و عملکرد گیاه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد خاکشناسی. دانشکده کشاورزی. دانشگاه صنعتی اصفهان.

   سیادت، ع.، هاشمی دزفولی، ا.، و قوشچی، ف.(  1377). بررسی میزان عملکرد در مقایسه همبستگی برخی خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک شش ژنوتیپ تریتیکاله در خوزستان، نهال و بذر جلد 14، شماره 2 ، صفحات 20-23.

   شریف، س.، صفاری، م.، و امام، ی. (1385). اثر تنش خشکی و سایکوسل بر عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم  والفجر. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال دهم. شماره چهارم (ب). صفحات 281- 290.

   شمس‌آبادی، ش.، و رفیعی، م. (1385). بررسی اثر عملکرد خاک‌ورزی اولیه و تراکم بذر روی عملکرد محصول گندم در منطقه گنبد کاووس. فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی. شماره 5. صفحات 90- 94.

   صادق‌زاده اهری، د. (1385). ارزیابی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپهای امید بخش گندم دروم. مجله علوم زراعی ایران. جلد هشتم. شماره 1. صفحات 30-45.

   طوسی مجرد، م.، و قنادها، م. (1385). ارزیابی پتانسیل عملکرد دانه و حرکت مجدد ماده خشک به دانه در ارقام تجاری گندم نان در دو شرایط نرمال و تنش خشکی. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال دهم. شماره 4. صفحات 323- 338.

   ظهوریان مهر، م. (1385). سوپرجاذب‌ها. انتشارات انجمن پلیمر ایران. 75 صفحه.

  عابدی کوهپایی، ج.، و مسفروش، م. (1386). ارزیابی کاربرد پلیمر سوپر‌جاذب بر عملکرد و ذخیره عناصر غذایی در خیار گلخانه‌ای. اولین کارگاه فنی ارتقاء کارایی مصرف آب با کشت محصولات گلخانه‌ای. کرج. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

   عابدی‌کوپایی، ج.، و سهراب، پ. (1383). ارزیابی اثر کاربرد پلیمرهای ابر‌جاذب بر ظرفیت نگهداشت و پتانسیل آب بر سه نوع بافت خاک. مجله علوم و تکنولوژی پلیمر. سال هفدهم.  شماره 3. صفحات 173- 163.

   عظیم‌زاده، س. م.، کوچکی، ع.، و بالا، م.( 1381). بررسی اثر روش‌های مختلف شخم بر وزن مخصوص ظاهری، تخلخل، رطوبت خاک و عملکرد گندم در شرایط دیم. مجله علوم زراعی ایران. جلد 4. شماره 2. صفحات 209 -224.

   علیزاده، ا. (1384). رابطه آب و خاک و گیاه. چاپ پنجم. انشارات دانشگاه امام رضا (ع). 470 صفحه.

   عیسوند، ح.، شاه نجات بوشهری، ع. ا.  پوستینی، ک.، و جهانسوز، م. ر. (1384). اثر تنش خشکی و زمان‌بندی مصرف کود نیتروژنه بر انتقال مجدد نیتروژن، کیفیت نانوایی و الگوی نواری پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه گندم. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 36. شماره 6.

   غفاری، ع.، حسن‌پور حسنی، م.  روستایی، م.،  و فیضی‌اصل، و.(1386). گندم دیم (کاشت، داشت، برداشت) چاپ اول. نشر آموزش کشاورزی. 158 صفحه.

   غیور، ف.، اسکندری، ذ.، و شعر‌باف، ا. (1385). افزایش ظرفیت ذخیره آب درخاک با استفاده از مواد ابر‌جاذب رطوبت در حوضه زاینده‌رود. اولین همایش منطقه‌ای بهره‌‌برداری از منابع آب حوضه‌های کارون و زاینده‌رود (فرصتها و چالشها). شهر کرد. دانشگاه شهر کرد.

   فرجام،س.، و جعفرزاده، م.، و توشیح، و.( 1388). تأثیر سوپر‌جاذب استاکوزورب بر بهینه‌سازی رطوبت خاک و عملکرد نخود در سرایط دیم. مجله علمی تخصصی کشاورزی زیتون شماره 200. صفحات 46- 44.

   کافی، م.،  و مهدوی، ع. (1381). مکانیسم‌های مقاومت گیاهان به تنش‌های محیطی (ترجمه). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 467 صفحه.

   کبیری، ک. (1381). هیدروژل های سوپر‌جاذب آکریلی. دومین دوره تخصصی آموزشی کاربرد کشاورزی و صنعتی هیدروژل های سوپر‌جاذب. پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران.

   کبیری، ک.، و ظهوریان مهر، م. (1385). مطالعه‌ی رفتار تورمی هیدروژل های سوپر‌جاذب کشاورزی در چرخه‌های متوالی جذب – وا‌جذب آب شور. دو ماهنامه خرداد و تیر 1385. شماره 28. پژوهشگاه پلیمر و پتروسیمی ایران.

   کریمی، 1. (1372). بررسی اثر ماده اصلاحی سوپر‌جاذب بر مصرف آب و رشد گیاه آفتابگردان. بیابان. جلد 6. شماره 1. صفحات 19 – 33.

   کریمی، 1. (1372). بررسی تأثیر ماده اصلاحی ایگیتا روی برخی خصوصیات فیزیکی خاک و رشد گیاه. پایان ‌نامه کارشناسی ارشد خاکشناسی. دانشکده کشاورزی. دانشگاه تهران. 196 صفحه.

   کریمی، ا.، و نادری، م. (1386). بررسی اثرات کاربرد پلیمر سوپر‌جاذب بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت علوفه‌ای در خاکهای با بافت مختلف. آب، خاک و گیاه در کشاورزی. جلد هفتم. شماره. پاییز 86. صفحه 173 – 197.

   کریمی، م. (1373). آنالیز شاخص‌های رشد بر اساس واحد گرمایی، مقالات کلیدی اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی، صفحات 235-242. 

   کریمی، م. م.، و نکویی، ح. (1372). شاخص‌های فیزیولوژیکی و اجزایی مؤثر بر عملکرد دانه ژنوتیپ ها، خلاصه مقالات اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی کرج، صفحات 79-80.

   کریمی، ه. (1375). گیاهان زراعی. چاپ چهارم. مؤسسه‌ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 714 صفحه.

   کوچک‌زاده، م.، صباغ فرشی، ع.، و گنجی خرم‌دل، ن. (1379). تأثیر پلیمر فرا جاذب آب بر روی برخی خصوصیات فیزیکی خاک. مجله علوم خاک و آب، جلد 14، شماره 2، صفحات 176 – 186.

   کوچکی، ا.، یزدان سپاس، ا.، و نیک‌خواه، ح. (1385). اثر تنش خشکی آخر فصل روی عملکرد دانه و برخی صفات مرفولوژیکی در ژنوتیپ های گندم. مجله علوم زراعی ایران. جلد هشتم، شماره 1، صفحات 14 – 29.

   کوچکی، ع .، بنایان اول، م. (1373). فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی (ترجمه). چاپ اول. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 380 صفحه.

   کوچکی، ع. (1368). زراعت در مناطق خشک. چاپ دوم. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 202 صفحه.

   کوچکی، ع.، علیزاده، ا. (1370). اصول زراعت در مناطق خشک.(جلد اول). چاپ سوم. مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی. 260 صفحه.

  کیخایی، ف. (1380). بررسی اثر پلیمر جاذب‌رطوبت  PR3005A برمیزان آب مصرفی و برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه کتان روغنی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشکده کشاورزی. دانشگاه تربیت مدرس.

   کیخایی، ف. (1381). تأثیر کارایی سوپر‌جاذب بر گیاهان. دومین دوره تخصصی آموزشی کاربرد کشاورزی و صنعتی هیدروژل های سوپر‌جاذب، بهمن 1381. پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران.

  گاردنر، ف.، پیرس، پ. آر.، و میشل، آر. ال. (1373). فیزیولوژی گیاهان زراعی. ترجمه : سرمدنیا، غ.، و کوچکی، ع. دانشگاه مشهد 468 صفحه.

    گلپرور، ا. (1384). بهبود ژنتیکی عملکرد ژنوتیپهای گندم نان در شرایط تنش خشکی. پژوهش در کشاورزی. جلد اول. شماره 1. صفحات 55- 62.

   گلپرور، ا.، مجیدی هروان، ا.،  رضایی، ع.،  و قاسمی پیر بلوطی، ع. (1383). بررسی ژنتیکی برخی صفات مورفولوژیکی در گندم نان تحت شرایط تنش خشکی.  پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی. شماره 62. صفحات 90- 95.

   گلپرور، ا.، قنادها، م.،  زالی، ع.،  احمدی، ع.، مجیدیان هروان، ا.، و قاسمی پیر بلوطی، ع. (1385). تجزیه عاملی صفات مورفولوژیک و مورفوفیزیولوژیک در ژنوتیپ های گندم نان تحت شرایط تنش و بدون تنش خشکی. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی. شماره 72. صفحات 52- 59.

   گنجی خرم‌دل، ن. (1378). تأثیر پلیمر جاذب‌رطوبت PR3005A بر روی برخی خصوصیات فیزیک خاک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد خاکشناسی. دانشکده کشاورزی. دانشگاه تربیت مدرس. 165 صفحه.

   گنجی خرم‌دل، ن. (1381). تأثیر سوپر جاذب بر خصوصیات فیزیکی خاک. دومین دوره تخصصی آموزش کاربرد کشاورزی و صنعتی هیدروژل های سوپر‌جاذب. بهمن 1381. پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران.

   گنجی خرم‌دل، ن. (1381). تأثیر سوپر‌جاذب بر خصوصیات فیزیکی خاک. دومین دوره تخصصی آموزشی کاربرد کشاورزی و صنعتی هیدرژل های سوپر‌جاذب. بهمن 1381. پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران.

  گنجی خرم‌دل، ن.، و کیخایی، ف. (1383). استفاده از پلیمر فرا‌جاذب آب PR3005A جهت موفقیت برنامه‌های آبیاری در مناطق خشک و نیمه خشک. اولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی. خرداد 1381. تهران. فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران.

    مجموعه مقالات سومین دوره آموزشی و سمینار تخصصی کاربرد کشاورزی هیدروژل های سوپر‌جاذب، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، 16 آبان 1384.   

    مجنون حسینی، ن. (1385). زراعت غلات (گندم، جو، برنج، و ذرت). چاپ اول. انتشارات نقش مهر. 115 صفحه.

    محمدی، ع.، مجیدی، ا.،  بی‌همتا، م.،  حیدری شریف‌آباد، ح. (1385). ارزیابی تنش خشکی بر روی خصوصیات زراعی مورفولوژیکی در تعدادی از ارقام گندم. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی. شماره 73. صفحات 184- 192.

    مطلوب شبستری، م.، و مجتهدی، م. (1369). فیزیولوژی گیاهان زراعی. انتشارات مرکز نشر دانشگاهی. صفحات 33-64.

   مظاهری، د.، و مجنون حسینی، ن. (1381). مبانی زراعت عمومی. چاپ دوم. انتشارات دانشگاه تهران. 230 صفحه.

   معاونی، پ.، و چنگیزی، م. (1386). مبانی فیزیولوژیکی گیاهان زراعی در شرایط خشک و شور. چاپ اول انتشارات علمی دانشگاه آزادی اسلامی اراک. 448 صفحه.

     مقصودی، ک.، و مقصودی مود، ع. (1387). برآورد توانایی تنظیم اسمزی بر اساس پاسخ دانه‌های گرده به تنش خشکی در ارقام گندم نان. مجله علوم زراعی ایران. جلد دهم. شماره 1. صفحات 1- 14.

    منتجبی، ن.، و وزیری، ژ. (1383). اثر برنامه‌ریزی آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم در گلپایگان. مجله علوم خاک و آب. جلد 18. شماره 1.

    نادری، ف. (1375). بررسی رفتار تورمی هیدروژل ها در محیط متخلخل. پایان‌نامه کارشناسی ارشد شیمی. دانشکده فنی و مهندسی. دانشگاه تربیت مدرس. 130 صفحه.

     نجفی، م. (1387). تأثیر دور آبیاری و سطوح مختلف پلیمر سوپر‌جاذب A- 200 بر عملکرد ذرت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان. 

     نصیری محلائی، م.، کوچکی، ع.،  رضوانی، پ.،  و بهشتی، ع. (1383). اگرواکولوژی(ترجمه). چاپ دوم. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 460 صفحه.

    نور محمدی، ق.، سیادت، ع.  و کاشانی، ع . (1376). زراعت جلد اول (غلات). انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز. 446 صفحه.

   هاشمی دزفولی، ا.، کوچکی. ع.،  و بنایان اول، م. (1374). افزایش عملکرد گیاهان زراعی. چاپ اول. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 287 صفحه.

   

   یزدانی، ف.، اله‌دادی، ا.،  اکبری، غ.، و بهبهانی، ر. (1386). تأثیر مقادیر پلیمر سوپر‌جاذب (Tarawat  A200) و سطوح تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا. پژوهش و سازماندهی در زراعت و باغبانی. شماره 75. صفحات 167- 174.

    یزدی صمدی، ب.، و عبدمیشانی، س. (1369). اصلاح گیاهان زراعی. انتشارات دانشگاه تهران . 383 صفحه.

   

  Akhter, J., Mahmood, K.,  Malik, K. A.,  Mardan, A.,  Ahmad, M,.  & Iqbal, M. M. ( 2004). Effects of hydrogel amendment on water storage of sandy loam and loam soils and seedling growth of barley, wheat and chikpea. Plant Soil Environ., 50(10):463-469.

  Arnon, I. (1972). Crop production in dry regions. Vol.  II: Systematic treatments of the principal crops. Plant science monograph. Leonard Hill Book, London. 683 pp.

  Barvenik, F. W. (1994). Polyacrylamide characteristics related to soil applications. Soil Sci., Vol. 158, 235-243.

  Bertscheu, S. (2003). Agricultural technical use Guide for stockosorb and stockosrb F. American Soil Technologies , INC.

  Blacklow, W. M., Darbyshire, B.,  & Pheloung, P. (1984). Fructans progressed and depolymerizard in the internodes of winter wheat as grain filling progressed. Plant Sci. Lett. 36: 213- 218.

  Blum, A., Polarkova , H.,  Golan, G.,  & Mayer, J. (1983). Chemical desiccation of wheat plants as simulator of postanthesis stress. I. Efects on translocation and kernel growth. Field Crops Res. 6: 51-58.

  Blum. A., & Ebercon, A. (1981). Cell membrance stability as measure of drought  and heat  tolerance  in wheat. Crop Sci. 21:43-47.

  Brannon-Peppas, L., & Harland, R. S. (1990). Absorbent polymer technology, Elsevier, Amsterdam; 9- 99.

  Buchholz, F. L., & Graham, A. T. (1998). Modern supersorbent polymer technology, Wiley-VCH, New York.2, 97- 217.

  Buchholz, F. L., & Peppas, N. A. (1994). superabsorbent polymers science and technology, ACS symposium series 573, American Chemical Society, Washington, DC; 34-124.

  Cakir,  R. ( 2004). Effect of water stress at different development stages on vegetative and reproductive growth of corn. Field Crops Res. 89: 1-16.

  Chatzopoulos, F., Fugit, J. F.,  Ouillous, L. (2000). Etu deocation function do different parameters dolabsption  et alla desorption do sodium retitule, European Polymer Journal 36: 51-60.

  Christensen, N.  B. (2005). Irrigation management using soil moisture. Western Nutrient Management Conference.2005. Vol. 6. Salt Lake City, UT. 46-53.

  Clsrk, M., Townley – Smith, T.,  Aig T. N.,  & Green, G. (1984). Growth anaylysis of spring wheat cultivars of varying drought resistance. Crop Sci. 46: 573-970.

  Concentration on porosity and absorption rate.  (1996). European Polymer Journal. 39: 1341- 1348.

  Covarrubias, A. A., Ayala, J. W.,  Reyes, J. L.,   Hernandez, M.,   &  Garciarrubio, A. (1995). Cell wall proteins induced by water deficit in Bean (Phaseoulus vulgaris L.) seedling. Plant Physiology, 107: 1119- 1128.

  Cutie, S. S., Buzanowski, W. C., & Berdasco, J. A.   (1990). Fate of superabsorbents in the environment (Analytical Techniques), J. Chromatogr. A. 513: 93-105.

  Dale. R., & Daiels, A. (1995). A weather – soil variable for estimating soil moisture estress and corn yield. Agron. J. 87: 115-121.

  Davidison, D. J., & Chevalier, P. M. (1992). Storage and remobilization of water – soluble carbohydrates in stems of spring wheat. Crop Sci. 32 : 186- 190.

  El- Hady, O. A., & El-Dewiny, C. Y. ( 2006). The conditioning effect of composts (natural) or / and acrylamide hydrogels (synthesized) on a sandy calcareous soil (Growth response, nutrients uptake and water and fertilizers use efficiency by tomato plants). Journal of Applied Sciences Research, 2(11): 890-898.

  El- Bassiouny, H. M. S., & Shukry, W. M. (2001). Cowpea growth pattern metabolism and yield in response to lAA and biofertilizers under drought conditions. Egyptian Journal of Biology, 3: 117-129.

  Emam, Y.,  & Borjan, A. R.  (2000). Yield and yield components of  two winter wheat (Triticum aestivumn L.) cultivars in response to rate and time of foliar urea application. J. Agric. Sci. Tech. 2: 263-270.

  Evans, L. T., & Peacock, W. J.  (1981). Wheat Scienc, Today and Tomorrow Cambridge University Press. 283 PP.

  Evans, L. T., Wardlaw, I. F.,  & Fischer, R. A. (1975). Wheat. In: L.T. Evans.. (ed.). Crop Physiology. Cambridge University Press. pp: 101-149.

  Fischer, R. (2004). Using soil amendments to improve riparian plant survival in arid and semi-arid landscapes. USAE Research and Development Center  Environmental.

  Gallagher, E. J.( 1984). Cereal Production. Butterworths. 354 pp.

  Gent, M. P. N., & Kiyomoto, R. K. (1989). Assimilation and distribution of photosynthesis in winter wheat cultivars differing in harvest index. Crop Sci. 29: 105- 125.

  Gifford, R. M., & Evans, L. T.  (1981). Photosynthesis, carbon partitioning and yield. Ann. Rev. Plant Physiol. 32 :485-509.

  Gonzalez, A. M., Martin-olivera, A.,  Morales, D., & Jimenez, M.S. (2005). physiological responses of tagasaste to a progressive drought in its native environment on the canary Islands. Environmental and Experimental Botany, 53: 195-204.

  Grant, R. F. (1992). Interactions between carbon dioxide and water deficits affecting canopy photosynthesis: simulation and testing. Crop Sci. 32 :1322- 1328.

  Grula, M. M., Huang, M. L.,  & Sewell, G. ( 1994). Interactions of certain polyacrylamides with soil bacteria, Soil Sci., Vol. 158, 291-300.

  Hajidimitriou, M., &pontikis, C. A. (2005). Seasonal changes in CO2 assimilation in leaves of fiue major Greek olivo cultivars. Scientia Horticulturae, 104: 11-24.

  Holliman, P. J., Clark, J. A.,  Williamson, J. C., & Jones, D.L. (2005). Model and field studies of the degradation of cross- linked poly acrylamide gels used during the revegetation of slate waste. Sci. Total Environ. 336 (1-3):13-24.

  Hossain, A. B. S., Sears, R. G.  Cox, T. S.,  & Patterson, G. M. (1990). Dessication tolerance and its relationship to assimilte partitioning in winter wheat. Corp Sci. 30 :622-627.

  Hutterman, A., Zomorodi, M., Reise, K. (1999). Addition of hydrogels to soil prolonging the survival of pinus halepensis seedling  subjected to drought. Soil and Tillage Reas. 50:295-304.

  Innes, P., Blackwell, R. D.,  Austin, R. B.,  & Ford, M. A. ( 1981). The effects of selection for number of ears on the yield and water economy of winter wheat. J. Agric. Sci. Camb. 97: 523-532.

  Intodia- SK; Tomar- OP. (1998). Effect of Terra Cottem and stockosorb on growth and yield of Soybean under rain fed conditions. Journal- Article.37: 195-196.

  Johnson, M. S., & Leach, R. T.  (1990). Effect of superabsorbent poly acrylamide on efficiency  of  water use  by crop seeding journal of  the science of food and agriculture. 52:431-434.

  Judel, G. K., & Mengel, K. (1982). Effect of shading on nonstructural carbohydrates and their turnover in clum and leaves during  grain filling period of spring wheat. Crop Sci. 22 : 958- 962.

  Kabiri, K., Omidian, H.,  Hashemi, S. A., & Zohuriaan Mehr, M. J.  (2003). Synthesis of fast-swelling superabsorbent hydrogels: Effect of crosslinker type and concentration on prosity and absorption rate. European Polymer Jornal. 39, 1341-1348.

  Keulen, H. V., Aarts, H. F. M.,  Habekotte, B.,  Van Der Meer, H. G.,  & Spiertz, J. H. J. (2000). Soil-plant- animal relations in nutrient cycling: The case of dairy farming system  De Marke. European Journal of Agronomy, 13:245-291.

  Kirby, E. J. M., & Appleyard, M.  (1987). Cereal development guide, 2nd edition. Plant breeding institute. Arable unit. National  Agricultural Centre. England. 96 pp.

  Kirby, E. J. M., & Riggs, T. J. (1987). Developmental consequences of two row and six row ear type in spring barley. II. Shoot apex, leaf and tiller development. J. Agric. Sci Camb. 91:207-216.

  Larson, R. J., Bookland, E. A.,   Williams, R. T.,  Yokom, K. M.,   Saucy, D. A.,  Freeman, M. B.,   & Swift, G.  (1997). Biodegradation of acrylic acid polymers and oligomers by microbial communities in activated sludge, J. Environment. Polym. Degrad. 5: 41-48.

  Lentz, R. D., Stieber, T. D., & Sojka, R. E. (1995). Applying polyacrylamide (PAM) to reduce erosion and increase infiltration under furrow irrigation. University of Idaho Cooperative Extension.

  Lenzi, F., Sannino, A.,  Borriello, A.,  Porro, F.,  Capitani, D.,  & Mensitieri, G. (2003). Probing the degree of crosslinking of a cellulose based superabsorbing hydrogel through traditional and NMR techniques. Polymer. 44, 1577- 1588.

  Lersten, N. R. (1987). Morphology and anatomy of the wheat plant. In: E. G. Heyne (ed.). wheat and wheat Improvement. 2nd edition. Agronomy Monograph No. 13:33-71.

  Li, S., Pezeshki, S. R.,  & Goodwin, S.  (2004). Effects of soil moisture regimes on photosynthesis and growth in cattail (Typha Latifolia) Acta Oecologica, 25: 17-22

  Lindberg, N., & Bengtsson, J.  (2005). Population response of oribatiol mites and collembolans after drought. Applied Soil Ecology, 28:163- 174.

  Liu, F., Andersen, M. N.,  &Jensen, C. R.  (2004). Root signal controls pod growth in drought-stressed soybean during the critical, abortion-sensitive phase of pod development. Field Crop Res, 85:159-166.

  Martin, J. H., Leonard, W. H., & Stamp, D. L. ( 1976). principles of  field crop production. 3 rd edition. Collier Macmillan. 1118 pp.

  Martin, J. and W. Leonard. 1950. Principles of field crop prduction. P. 67.

  Material safty data sheet of the commercial superabsorbents; www.hydrosource.com/Web clb/990310/msds0399.htm.

  Mc Caig, T. N., & Clark, J. M.  (1982). Seasonal changes in nonstructural carbohydrates levels of wheat and grown inasemiarid environment. Crop Sci. 22 :963- 970.

  Ober, E. S.,& Sharp, R. E. (2003). Electrophysiological responces of maize roots to low water potentials: relationship to growth and ABA accumulation. Journal of Experimental Botany:54(383): 813-824.

  Ogaya, R., & Penuelas, J. (2003). Comparative field study of  Quercus ilex and phillyrea  latifolia: photosynthetic response to experimental drought conditions. Environmental and Experimental Botany, 50: 137-148.

  Palata , J. A., Kobata, T.,  Turner, N. C.,  & Fillery, I. R.  (1994). Remobilzation of carbon and nitrogen in wheat as infulneced by postanthesis water deficits. Crop Sci. 34 :118-124.

  Penning deVries, F. W. T., & Van keulen, H.  (1993). Interaction of yield-determining processes. Int. Crop Soc. Am. pp: 831-934.

  Peterson, D. (2002). Hydrophilic polymers and uses in landscape. Horticulture Sci. Vol 75.

  Quarrie, S. A., Stojanovic, J.,  & Pekic, S.  (1999). Improving drought tolerant in small-grain cereals; A case study, progress and prospects. Plant Growth Regulation. 29: 1-21.

  Richards, R. A. (1996). Defining selection criteria to improve yield under drought. Plant Growth Regulation. 20; 157-166.

  Ruiz-lozano, J. M., Azcon, R., & Gomez, M.  (1995). Effects of arbuscular-mycorrhizal glomus species on drought tolerance:  physiological and nutritional plante responses. Applied and Environmental Microbiology. 456-460.

  Ruttscheid, A., & Borchard, W. (2005). Synthesis and characterization of glass-containing superabsorbent polymers. European Polymer Journal 41, 1927- 1933.

  Santiago, F., Mucientes, A. E.,  Osorio, M.,  & Rivera, C.  (2007). Preparation of composites and nanocomposites based on bentonite and poly (sodium acrylate). Effect of amount of bentonite on the swelling behaviour. European Polymer Journal. 43: 1-9.

  Sayer, W. (1994). Tillage effects on dryland wheat and sorghum production in the somhern. Great Plains. Agron. J. 86 :310-317.

  Shaheen, R., & Hood-Nowotny, R.C.  (2005). Effects of drought and salinity on carbon isotop discrimination in wheat cultivars. Plant Sci, 168: 901- 909.

  Simmons, S. R. (1987). Growth,  development and physiology. In: E. G. Heyne(ed.). wheat and wheat improvement,2nd edition. Agronomy Monograph No. 13:77-114.

  Slafer, G. A. (ed.). (1994). Genetic improvement of field crops. Marcel Dekker Inc. 470 pp.

  Stahl, J. D., Cameron, M. D.,  Haselbach, J.,  & Aust, S. D.  (2000). Biodegradation of superabsorbent polymers in soil, environ. Sci. Pollut. Resl. 7: 83-88.

  Super absorbents catalogue, The trawet corporation, San Diego, CA, 1993 (www.terawet.com).

  Syros, T., Traianos, Y., Michael, O.,  & Athanasios, E.  (2004). Photosynthetic response and peroxidases in relation to water and nutrient deficiency in gerbera. Environmental and Experimental Botany, 52 :23-31.

  Syvertsen, J. P., & Dunlop, J. M. (2004). Hydrophilic gel amendments to sand soil can increase growth and nitrogen uptake efficiency of citrus seedlings. HORTSCIENCE, 39(2):267-271.

  Talaat, H. A., Sorour, M. H.,  Aboulnour, A. G.,  Shaalan, H. F.,  Ahmed, E. M.,  Awad, A. M., & Ahmed, M. A.  (2008). Development of a multi-Component fertilizing hydrogel with relevant techno economic  indicators. American Eurasianj.  Agric. & Environ. Sci., 3(5):764-770.

  Tarumingkeng, R. C., & Coto, Z. ( 2003). Effects of drought stress on growth and yield of soybean. @2003 kisman, Science Philosopy PPs 702, Term papper, Graduate School, Borgor Agricultural University (Institut Pertanian Bogor), December 2003.

  Thomas, D. S., & Turner, D. W.  (2001). Banana (Musa sp.) leaf gas exchange and chlorophyl fluorescence to soil drought, shading  and lamina folding. Scientia Horticulturae. 90: 93-108.

  Turk, M,. & Tawaha, A.  (2003). Weed control in cereal in Jordan. Crop Protec, 22: 239- 244.

  Wallace, A., Wallace, G. A., &Abuzamzam, A. M. (1986). Effects of a polymer as soil conditoner on yields and mineral nutrition of plants, Soil  Sci., Vol. 143, 377-380.

  http:\\www. Web page for the introduction of. superabsorbent Super-Hydro-Grow made by Super Absorbent Co.; www.superabsorbent.com.

  http:\\WWW. Web site of  SNF company, Agricultural section, technical data sheet of superabsorbent, www. Snf-group.com/IMG/pdf/Aquasorb E.pdf.

  http:\\WWW. Web site of stockhausen, Inc., the manufacturer of the superabsorbent STOCKOSORB; www.stockhausen-inc.com.

  Wolter, M., Wiesche, C.,  Zadrazil, F.,  Hey, S.,  Haselbach, J. & schnug, E.   (2002). Biological degrability of synthetic superabsorbent soil coditioners, Landbauforschung Volkenrod, Vol. 1(52), 43-52.

  Woodhouse, J. & Johnson, M. S. (1991). Effect of superabsorbment polymers survival and growth of crop seeding. Agricultural Water Management. 20:63-70.

  Xiang, Y., Peng, Z.,  & Chen, D.  (2006). A new polymer/clay nano-composite hydrogel with improved response rate and tensile mechanical properties. European Polymer Journal, 42: 2125- 2132.

  Yazdani, F., Allahdadi, I.,  & Akbari, G. A.  (2007). Impact of superabsorbent  polymer on yield and  growth analysis of soybean (Glycine maxl.) under drought stress condition. Pakistan Journal of Biological Sci. 10(23): 4190-4196.

  Zayed, G., & Abdel-Moteal, H.  (2005). Bio-active composts from rice straw enriched with rock phosphate and their effect on the phosphorous nutrition and microbial community in rhizosphere of cowpea. Bioresource Technology, 95: 929-935.

  Zubaidi


موضوع پایان نامه اثر سطوح مختلف سوپر جاذب (A-200) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف آبیاری در دو نوع خاک با بافت های متفاوت, نمونه پایان نامه اثر سطوح مختلف سوپر جاذب (A-200) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف آبیاری در دو نوع خاک با بافت های متفاوت, جستجوی پایان نامه اثر سطوح مختلف سوپر جاذب (A-200) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف آبیاری در دو نوع خاک با بافت های متفاوت, فایل Word پایان نامه اثر سطوح مختلف سوپر جاذب (A-200) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف آبیاری در دو نوع خاک با بافت های متفاوت, دانلود پایان نامه اثر سطوح مختلف سوپر جاذب (A-200) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف آبیاری در دو نوع خاک با بافت های متفاوت, فایل PDF پایان نامه اثر سطوح مختلف سوپر جاذب (A-200) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف آبیاری در دو نوع خاک با بافت های متفاوت, تحقیق در مورد پایان نامه اثر سطوح مختلف سوپر جاذب (A-200) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف آبیاری در دو نوع خاک با بافت های متفاوت, مقاله در مورد پایان نامه اثر سطوح مختلف سوپر جاذب (A-200) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف آبیاری در دو نوع خاک با بافت های متفاوت, پروژه در مورد پایان نامه اثر سطوح مختلف سوپر جاذب (A-200) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف آبیاری در دو نوع خاک با بافت های متفاوت, پروپوزال در مورد پایان نامه اثر سطوح مختلف سوپر جاذب (A-200) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف آبیاری در دو نوع خاک با بافت های متفاوت, تز دکترا در مورد پایان نامه اثر سطوح مختلف سوپر جاذب (A-200) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف آبیاری در دو نوع خاک با بافت های متفاوت, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثر سطوح مختلف سوپر جاذب (A-200) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف آبیاری در دو نوع خاک با بافت های متفاوت, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثر سطوح مختلف سوپر جاذب (A-200) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف آبیاری در دو نوع خاک با بافت های متفاوت, پروژه درباره پایان نامه اثر سطوح مختلف سوپر جاذب (A-200) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف آبیاری در دو نوع خاک با بافت های متفاوت, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثر سطوح مختلف سوپر جاذب (A-200) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف آبیاری در دو نوع خاک با بافت های متفاوت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر سطوح مختلف سوپر جاذب (A-200) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف آبیاری در دو نوع خاک با بافت های متفاوت, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر سطوح مختلف سوپر جاذب (A-200) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف آبیاری در دو نوع خاک با بافت های متفاوت, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر سطوح مختلف سوپر جاذب (A-200) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف آبیاری در دو نوع خاک با بافت های متفاوت, رساله دکترا در مورد پایان نامه اثر سطوح مختلف سوپر جاذب (A-200) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف آبیاری در دو نوع خاک با بافت های متفاوت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته:مهندسی کشاورزی علوم باغبانی گرایش: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه چکیده تنش خشکی یکی­ از ­­مهم­ترین عوامل محدود کننده رشد گیاهان در­مناطق خشک و نیمه خشک جهان، مانند ایران است. اهمیت استفاده از منابع آبی و بروز خشکسالی­های اخیر، روش­های متفاوتی را در مصرف بهینه آبی می­طلبد. به منظور بررسی تأثیر سوپرجاذب­های طبیعی و مصنوعی بر قابلیت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی (M.Sc) گرایش: زراعت چکیده به ‌منظور بررسی تاثیر منابع مختلف کود ازته و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 704 در منطقه دهلران آزمایشی در تابستان سال 1392 بصورت آزمایش کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفت.عامل اصلی ترکیب کود نیتروژنه و کمپوست در 5 سطح شامل A1 ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc. ) گرایش : زراعت چکیده به منظور بررسی اثر سالیسیلیک اسید روی عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم (والفجر) در شرایط تنش خشکی آزمایشی در گلخانه دانشگاه آزاد ارسنجان، در سال زراعی (1390-1389) به اجرا درآمد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول شامل سالیسیلیک اسید در چهار سطح 0، 1، 2 و 3 میلی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت چکیده این طرح به منظور بررسی اثر کود نیتروکسین تحت شرایط قطع آبیاری(بر اساس BBCH، مراحل فنولوژی گیاهان) بر روی صفات فیزیولوژیک و زراعی ارقام ارزن علوفه­ ای در منطقه دامغان در سال زراعی 92 _1391 به صورت آزمایش اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجراء شد تیمارها شامل سه سطح آبیاری، شاهد ...

چکیده تنش شوری یکی از مهمترین تنش­های غیر زیستی در جهان بوده وآثارمنفی آن بر رشد گیاهان زراعی باعث افزایش تحقیقات در زمینه تحمل به شوری باهدف بهبود تحمل گیاهان شده است. کودهای پتاسه علاوه بر افزایش رشد به بهبود کیفیت محصول و افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل نامساعد محیطی (شوری، خشکسالی، سرما و …) کمک می‌کند. از آنجایی که قارچهای میکوریز با اکثرخانواده های اصلی گیاهان زراعی ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد M.Sc رشته مهندسي صنايع چوب و کاغذ مهر 1393 چکيده :  در اين پژوهش، خواص فيزيکي و مکانيکي نانوکامپوزيتهاي حاصل از نانوفيبر سلولز وپليمر پلي&sh

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت چکیده تنش‌ های محیطی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده الگوی پراکنش گیاهی در سطح جهان می‌باشد و تنش خشکی نیز به سهم خود تعیین‌کننده بخشی از این پراکنش است. سیر گیاهی ا‌ست که از قرن‌ها پیش اهمیت ویژه‌ای را از لحاظ غذایی و دارویی در زندگی انسان‌ها دارا بوده است. شناخت پارامتر‌های فیزیولوژیکی اکوتیپ‌های مختلف ...

گروه زراعت و اصلاح نباتات مقدمه: برنج به عنوان غذاي اصلي حدود نيمي از جمعيت جهان به شمار مي‎آيد و به همين دليل اين محصول يکي از مهمترين منابع اصلي تأمين کننده نياز غذايي جهان است (56،71). ط

پايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي عمران - مهندسي زلزله   اسفند 1392 چکيده خاک مسلح مصالحي ويژه است که از ترکيب خاک و عضو مسلح کننده بوجود مي آيد. مسلح کننده اجزاء مقاوم در برابر ن

چکیده این تحقیق به منظور بررسی مشخصات جذب فلزات کبالت، کادمیم و نیکل با استفاده از پوست لیمو انجام پذیرفته است. اثر پارامتر­های مختلف نظیرpH محلول، میزان جاذب، زمان تماس و دما بر فرآیند جذب مورد بررسی قرار گرفت و شرایط عملیاتی بهینه جذب هر عنصر بر روی جاذب زیستی مشخص گردید. مقادیر تعادلی جذب با مدل­های ایزوترم لانگمویر، فرندلیچ، تمکین وD-R مورد بررسی قرار گرفتند و پارامترهای هر ...

ثبت سفارش