پایان نامه پارک تفریحی در گذر زمان

مشخص نشده 57 MB 26445 181
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی عمران
قیمت قبل:۶۷,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پايان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی

  تابستان 86

  --

  چكيده :

   

   

  يكي ازجدي ترين مسائلي كه ازديربازذهن بشري رابه خودمشغول كرده است مسئله بي نهايت غامض وپيچيده زمان است انسان همواره مي خواسته بداندزمان چيست وازچه جنس است ؟چراداراي تقدم وتأخراست؟ چراديروزپيش ازامروزوفردابعدازامروزاست؟

   اين پايان نامه درچهارفصل تنظيم شده فصل اول به كليات اختصاص دارد در اين فصل به ضرورت اهميت موضوع طرح .دربخش دوم درموردفرهنگ وواژه تفريح مي پردازيم .درفصل سو م براي بيشترروشن ترشدن موضوع به نقدوتحليل چندنمونه موردي درداخل وخارج ازكشورپرداخته وايده طراحي آن بررسي مي گردد.ازآنجاكه هرطرحي دربستري شكل مي گيرد فصل چهارم به بيان ويژگي هاي استان فارس وشهرشيرازودرنهايت به بررسي پتانسيل هاي سايت موردنظرپرداخته مي شود .درفصل آخرعرصه بندي وبرنامه فيزيكي طرح بيان مي گردد.

  مقدمه:

   

  گذشت بي وقفه پس ثانيه ها نهايت اجتناب ناپذيرآدمي رارقم مي زندوبه رغم پيشرفتهاي شگرف دانش هنوز رؤياي ديرين سلطه براين بعد غريب فيزيكي جزء درعالم داستانهاي علمي تخيلي همچنان بعيدبه نظرمي رسد ازديدماوبراساس تجربيات روزمره زمان تنهادريك جهت حركت مي كند .

   يابه عبارتي ديگربه يكسولختي داردولي به راستي زمان چيست؟آيازمان واقعيت دارد؟اين سوالات قرنهاتوجه عرفا،فلاسفه ودانشمندان رابه خودجلب كرده است.اقليدس مي گفت كه فضاهمگن وثابت است نيوتون فضارامطلق مي ديداماانيشتين دراوايل قرن اخيربامعرفي نظريه نسبيت جهان مكانيكي نيوتون راكه فضاوزمان مطلق بوددرهم شكست براساس اين نظريه فضاخاصيت ژله اي داردكه بسته به سرعت بيننده خودرابه اشكال مختلف نشان ميدهد.بابوجودآمدن اين تفكرهنرجديدي به وجودآمدكه اساس تصورفضايي آن به بيش ازسه بعدبودوباهندسه اقليدس تفاوت داشت.

   

  هندسه جديدبه تدريج چنان پيش رفت وتوسعه يافت كه امروزه رياضيدانان باارقام وابعادي سروكاردارندكه فوق تصورانسان ازفضااست.باتغييراساس تصورفضايي درعلوم درعرصه هندسه تصورانسان ازفضاتغييريافت.هنرمندماننددانشمنددريافت كه تصورحجم وفضادرگذشته محدودويك جانبه بوده است معماري هنرساختن فضايي است كه درآن زندگي صورت مي گيرد.

   

  رابطه انسان بامعماري پيچيده ترازنقاشي ومجسمه سازي است چون انسان فضاراازدرون تجربه مي كنديابه عبارت ديگردرمعماري اين بيننده است كه براي درك بهترفضاي معماري بايستي حركت كند وحركت نيزاحتياج به زمان داردبه اين ترتيب كه زمان اصلاحاًتبديل به بعدچهارم دراداراك فضامي شود پس يك ساختمان نه تنهاداراي بعدفضايي است بلكه داراي بعد زماني نيزهست فضابرخلاف حجم ثابت ومطلق نيست عامل اصلي تغييرفضاجايگاه انسان است تغييرجايگاه انسان دردرون حجم مي تواند شرايط مختلفي رابوجودآورددردرك معماري آنچه موردنظراست چيزي است ايستاوحداكثرفعاليت راازبيننده طلب مي كند .بنابراين طرح خوب چهارچوب زماني پرازامكانات رابوجودمي آوردكه درآن وقايع ديده شده وازآنهابراي آماده كردن بيننده براي تجربه هاي بعدي استفاده مي شود وكل سكانس به صورت تجربه طراحي عملي تردرخواهدآمد.ازطرف ديگراحتياج به فضاي سبزوچشم اندازهاي وسيع نيازهايي هستند كه درشهرهابه شدت احساس مي شوند واما ازآنجاكه قيمت زمين توان ارائه وساخت چنين فضاهايي رادردل شهرهاگرفته وباعث مي شود اين نيازهاراازطريق توسعه فضاي سبز وتفريحي برون شهري پاسخ گوييم مجتمع فرهنگي ،تفريحي كه ايده طراحي آن زمان است .

   

  –اهمیت و نیاز به تفریح وسیاحت در عصر حاضر

   

  انسان در طول تاريخ سعي در شناسايي و ارزيابي محيط خود داشته است و بر اساس همين معيار تلاش نموده با طبيعت ارتباط صحيح و مناسبي پيدا كند . اين كوشش گاهي به گونه اي بوده است كه موجب تخريب محيط گشته و گاه نيز همراه با ان حركت كرده است .

  بنا به نظر محققين زيست شناس اين پديده عكس العملي است كه انسان در مقابل طبيعت نشان مي دهد اين عكس العمل در اعصار و ادوار مختلف تاريخ شكلي متفاوت با ديگر زمانهاي تاريخ داشته است .

  بديهي است كه عوامل و شرايط بسياري در بروز اين تمايزات دخيل بوده اند كه به نوعي چه به صورت مستقيم و يا چه به صورت غير مستقيم در بروز تفاوتها نقش موثري داشته اند

  احتياج به فضاي سبزوچشم اندازهاي وسيع نيازهايي هستند كه درشهرهابه شدت احساس مي شوند.با توسعه روزافزون شهرهاوصنعتی شدن تمامی جوانب زندگی واحتیاج انکار ناپذیرتفریح از یکسوونایاب شدن زمین در شهرهابه دلیل محدودیت توسعه ونیز قيمت زمين توان ارائه وساخت چنين فضاهايي رادردل شهرهاگرفته وباعث مي شود اين نيازهاراازطريق توسعه فضاي سبز وتفريحي برون شهري پاسخ گوييم مجتمع فرهنگي ،تفريحي كه ايده طراحي آن زمان است .

   

   

  1-2-سیاحت ورابطه آن با فرهنگ

  باپیشرفت فضاهای شهری وسرعت رشد تکنولوژی وتقابل تمدنها وفرهنگها وهجوم فرهنگهای مخرب وسازنده و قوی وکار شده بیگانه ونیز عدم شناخت وتوجه مسئولان کشور در اعصار گذشته باعث شده یک از خود بیگانگی از فرهنگ خودی و شیفته گی به فرهنگ غیر بومی وبیگانه در اقشار جامه پدیدآید. وبیم آن می رود که فرهنگ غنی و متا سفانه ناشناخته کشور در خطر از بین رفتنونابود شدن قرار گیرد.

  پس با نوجه به نظر کارشناسان اجتماعی به اینکه در اوقات تفریح وسیاحت افراد جامعه است که میتوان بیشترین آموزش را به افراد داد .وسطح فرهنگی واگاهی را در جامه رواج داد .پس در لابه لای این اوقات با آموزش وتوجه به مبانی فرهنگی می توان گامی در جهت آموزش فرهنگی جامعه وافراد برداریم.

   

   

  1-3-سیاحت و رابطه آن با جامعه شناسی

  با پرداختن به امر سیاحت واموزش و سوق دادن  به تفکردر ژرفاي وجود افراد ملتي يا از درون يك جامعه ،و کمک به ازدیاد دانستني ها و مكنونات و نيروهاي نهفته  و استعداد دروني و ويژه فردي را در جهت بيرون كشيدن و آشكار ساختن و در نتيجه افزودن و پربار كردن پديده ها و خلاقيت هاي شناخته و ناشناخته آدميمیشود. و با ارتقای سطح اندیشه ها از مشکلات اجتماعی کاسته شده وجامعه را به سمت شکوفا شدن پیشبرد.

  با برنامه ریزی در اوقات فراغت وتسهیل امر سیاحت از ناهنجاری های جامه کاسته شده وبزه در سطوح مختلف ولایه های جوامه بشری کاسته میشود.

  ونیز روانشناسان و جامعه شناسان  عقیده دارند که خیلی از مشکلات روحی ورانی اقشار جامه با دور شدن از زندگی شهری وپناه بردن به دامن طبیعت و سیاحت بر طرف واهد شد.

  پس اهمیت پرداختن به این موضوع بیش از پیش روشن است. و تاثیر آن بر هیچ کس پوشیده نیست.

   

   

   

   

  1-4-اهمیت معنوی طبیعت

  طبیعت در اعصار گذشته و اقوام کهن به خصوص ایران از قداست ویژه ای برخوردار بوده است. وحتی در اداب و رسوم های به جا مانده از اقوام گذشته ایرانی اععم از روز طبیعت قداست آب ودرخت وتوصیه های فراوان در مورد نگهداری وتوسعه طبیعت اطراف گواه این مسئله است. و حتی این توسیه ها رنگ مذهبی به خود گرفته است به قدری  این موضوع مهم به نظر می رسیده که توصیه به کاشت درخت در دین مقدس اسلام و نگهداری آن مساوی با فروریختن گناهان و ثواب فراوان برای مومن به بار خواهد داشت .وسیردر طبیعت وتامل وتفکر در آن به بنده ها توصیه شده است. چون در خلال این گشت گذار و درک آیات ونشانه هاپی به خالق هستی و اوصاف الهی خواهد بردودر این را پله ای از نردبان کمال را پشت سر خواهد گذاشت.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فصل دوم:

  فرهنگ

  فرهنگ مردم  

  2-2-1- فرهنگ به  معني ادب ، تربيت، دانش ، علم و معرفت ، بيرون كشيدن و بالا كشيدن استعدادهاي دروني فرد و اجتماع رسوم ، مجموعه علوم و معارف و هنرهاي يك قوم بكار رفته است . ( cuiture ) واژه فرهنگ از دو جزء درذست شده است : 1- فر ،  2- هنگ 

  (( فر)) يك كلمه است كه در اين صورت به معني و نيروي معنوي ، شكوه و درخشندگي ، جلال است . و همچنين (( فر)) يك پيشوند است ، در اينصورت اداي معني (( جلو)) (( بالا)) پيش را مي دهد .

  (( هنگ)) از ريشه اوستايي ( سنگ thange ) است به معني كشيدن و نيز به معني سنگيني ، وزن ، گروه و قارو آمده است .

  روي هم رفته معني واژه فرهنگ بالا كشيدن و بيرون كشيدن است . به عبارتي ديگر فرهنگ يعني : از ژرفاي وجود افراد ملتي يا از درون يك جامعه ، دانستني ها و مكنونات و نيروهاي نهفته و تراويده هاي مستقل ذهني و استعداد دروني و ويژه فردي را بيرون كشيدن و آشكار ساختن و در نتيجه افزودن و پربار كردن پديده ها و خلاقيت هاي شناخته و ناشناخته آدمي .

  در تعريف فرهنگ نظرات مختلفي ارائه شده كه يكي از آن تعاريف عبارت است از :(( مجموع رفتارهاي اكتسابي و ويژگي اعتقادي اعضاي يك جامعه را فرهنگ آن جامعه نامند ) .

  به تعبير ديگر مجموعه آداب و رسوم و عرف و عادات و خصوصيات اعتقادي و انجام كارهاي خاص يك ملت را مي توان جزء فرهنگ آن جامعه به حساب آورد . در تعريف بالا قيد كلمه اكتسابي از اين نظر مهم است كه جدا از رفتارهاي برخواسته از وراثت و ويژگي هاي زيستي مي باشد .

  فرهنگ يا فرهنج به معني علم و دانش ، ادب و معرفت ، تعليم و تربيت ، آثار علمي و ادبي يك قوم و ملت و به معناي كتاب لغت آمده است .

  در زبانهاي اروپايي واژه فرهنگ culture ماخوذ از cultura مشتق از  colere به معناي پروراندن و بارور ساختن است . كه معناي دوگانه آن يك بار معناي ( مراسم مورد پرستش ديني ) ، ( cultus.cult ) و ديگر بار به معناي آباد ساختن زمين و كاشت و برداشت تا زمان رنسانس ادامه يافته است و آنگاه به مفهومي در زمان فعلي ما معمول است در آمده است . ( يعني تعليم و تربيت يافتن آدمي  و فرهيخته شدن او )

  امروزه فرهنگ در بعد وسيع و گسترده تر و با فراگيري بيشتر شناخته شده و از فرهنگ با عنوان همه امور يك ملت اعم از سياست ، اقتصاد ، روابط و مناسبات فردي و اجتماعي و تمدن ، تعريف مي شود . بنابراين كليه امور مدني ، اجتماعي ، سياسي و غيره بايد در زير مجموعه فرهنگ يك ملت قرار گيرد .

   

 •  

  فهرست....................................

  فصل اول

  ·        ضرورت واهمیت انتخاب موضوع

  ·        اهمیت و نیاز به تفریح وسیاحت در عصر حاضر

  ·        سیاحت ورابطه آن با فرهنگ

  ·        سیاحت و رابطه آن با جامعه شناسی

  ·        اهمیت معنوی طبیعت

  فصل دوم

  فرهنگ.

  فرهنگ مردم.................................

  ·        روابط فرهنگي

  ·        روابط اجتماعی

  ·        فرهنگ و روابط اجتماعي

  ·        فرهنگ و آموزش

  ·        فرهنگ پويا ، فرهنگ ايستا

  تمدن

  فرهنگ و تمدن

  هنر و فرهنگ و تاثير آن بر زندگي

  هنر تجلي بخش فرهنگ

  برايند فرهنگ و هنر

  دانش و هنر هر دو سرچشمه فرهنگ

  نقش معماري در ايجاد فرهنگ و چگونگي تاثير و تاثر آنها بر يكديگر

  فصل سوم

  تفرجگاه و هنر باغسازي

  درباره چشم انداز

  چشم انداز ، هنر طراحي

  استعاره و طراحي چشم انداز

  مفهوم واژه پارك

  تفريح

  فعاليت هاي تفريحي

  تفرج

  اوقات فراغت

  تاريخچه و سبكهاي هنر باغسازي در جهان

  توسعه باغ سازي كهن

  بابل

  يونان

  امپراطوري روم

  باغ هاي رنسانس

  مفهوم پارك در قرن 18

  مفهوم پارك در قرن 19

  دوران انقلاب صنعتي ( نيمه اول قرن 19)

  دوره مدرن (0 اواخر قرن 19 )  

  مفهوم پارك در قرن بيستم

  رد پاي فلاسفه

  تاريخچه و سبك پرديس سازي در ايران

  تحول تاريخي باغ در ايران

  باغ هايي تيموري

  باغ هاي صفوي يا شاه عباسي

  طرح باغ چهل ستنون

  باغ هاي قاجاریه

  هندسه باغ ايراني

  اجزا تشكيل دهنده باغ هاي ايران

  آب در باغ

   

  گياهان در باغ

  خصوصيت باغ ايراني

  قرار گيري در زمين شيب دار

  محصور بودن باغ ها

  تقسيم چهار بخشي باغ با خطوط مستقيم

  فصل چهارم

   

   

  استان فارس

   

   

  استان فارس

   

  ویژگی های تاریخی استان فارس

  ویژگیهای جغرافیا یی استان

  طوایف و تیره های ساکن در استان فارس

  ویژگی های جمعیتی استان فارس

  ویژگی های اقلیمی استان فارس

   

  شهرستان شیراز

   

  ویژگیهای جغرافیایی طبیعی

  حدود و وسعت

  موقعیت پستی هاو بلندیها

  رودخانه ها ، دریاچه ها و حوزه های آبریز

  جهت قبله

  تقسیمات کشوری

  ویژگی های اقتصادی

  کشاورزی و منابع طبیعی

  منابع آب

  منابع آب سطحی

  رودخانه خشک

  رودخانه راهدار

  رودخانه قره آغاج

  منابع آب زیر زمینی

   

  ویژگی های تاریخی

  کلیات ( تاریخچه شهر شیراز )

  شیراز در آثار نوشتاری پیش از اسلام

  شیراز در آثار نوشتاری پس از اسلام

  شیراز از سده پنجم به بعد

  زبان و نژاد مردم شیراز

  مشاهیر علم و ادب و فلسفه

  تاریخ و سیر تحول شهر

  پیدایش و شکل گیری شهر از نظر تاریخی

  دورانهای تاریخی شهر تا دوران معاصر

  شیراز در دوران معاصر

   

  ویژگی های اجتماعی و فرهنگی

  حجم و رشد جمعیت

  فرهنگ و هنر و جهان گردی

   

  ویژگی های اقلیمی شیراز

  کلیات

  دمای هوا

  رطوبت نسبی

  میزان بارندگی

  باد

  چرخش بافت شهر و نتایج آن در رابطه با باد

  تاثیر باد در جهت گیری بناها

  نقش باد در تعدیل شرایط زیستی در خیابان ها

  تابش خورشید

  جهت گیری بافت شیراز با توجه به تابش و سایه

  تحلیل شرایط اقلیمی

  منطقه آسایش

  تقویم نیاز به سایه و آفتاب

  تاثیر تابش آفتاب بر محیط

  تابش آفتاب و انرژی حاصل از آن در فضای خارج

  سایه بانهای طبیعی

  تامین آسایش فضای خارجی

  سایه و آفتاب در معبر

  نتیجه گیری

  کنترل افزایش دما بر اثر تابش

  نتیجه گیری

  سایه بان

  استفاده از تبخیر و تعریق در کاهش دمای معابر

  تعیین سطوح آب لازم در معابر

  تعیین سطوح چمن لازم در معابر

  مقایسه میزان تبخیر از سطوح آب ، گیاه  و خاک

  نقش گیاهان در احساس شرجی

  نتیجه گیری

  باد درفضای آزاد

  نقش باد در تعدیل شرایط حرارتی

  نتیجه گیری

  فضاهای باز ویخبندان

  نتایج نهایی

  آسایش در فضای باز

  سایه بان

  نتیجه گیری

   

   -فصل پنجم

   

   

  مطالعه و تعيين عناصر و بناهاي اصلي مجموعه

  عوامل مؤثر بر برنامه ريزي فيزيكي

  مراجعه كنندگان

  معرفي فضاها با استانداردهاي مبنا جهت رسيدن به سطوح مورد نظر

  اداري

  كتابخانه

  فضاهاي مورد نياز

  سالن تئاتر

  رستوران

  نمايشگاه

  تقسيم بندي فعاليت هاي مجموعه فرهنگي تفريحي

  خدماتي

  تفريحي


موضوع پایان نامه پارک تفریحی در گذر زمان, نمونه پایان نامه پارک تفریحی در گذر زمان, جستجوی پایان نامه پارک تفریحی در گذر زمان, فایل Word پایان نامه پارک تفریحی در گذر زمان, دانلود پایان نامه پارک تفریحی در گذر زمان, فایل PDF پایان نامه پارک تفریحی در گذر زمان, تحقیق در مورد پایان نامه پارک تفریحی در گذر زمان, مقاله در مورد پایان نامه پارک تفریحی در گذر زمان, پروژه در مورد پایان نامه پارک تفریحی در گذر زمان, پروپوزال در مورد پایان نامه پارک تفریحی در گذر زمان, تز دکترا در مورد پایان نامه پارک تفریحی در گذر زمان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه پارک تفریحی در گذر زمان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه پارک تفریحی در گذر زمان, پروژه درباره پایان نامه پارک تفریحی در گذر زمان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه پارک تفریحی در گذر زمان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه پارک تفریحی در گذر زمان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه پارک تفریحی در گذر زمان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه پارک تفریحی در گذر زمان, رساله دکترا در مورد پایان نامه پارک تفریحی در گذر زمان

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته: معماري گرايش: تکنولوژي معماري بهار 1394 چکيده    با شکل گيري شهرها و توسعه شهرنيشني و اجتماعات نيازها و خواستار انسان شهر نيشي

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته ی GIS و سنجش از دور گرایش مطالعات شهری و روستایی چکیده: انتخاب یک مکان مناسب برای فعالیت در سطح محله و مناطق، یکی از تصمیمات پایه ای برای انجام یک طرح پژوهشی است که نیازمند تحقیق در یک مکان مورد مطالعه از دیدگاه های مختلف می‌باشد. در مقیاس محلات و مناطق، مکان یابی فعالیتی است که قابلیت­ها و توانایی­های یک منطقه را از لحاظ وجود ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته معماري گرايش معماري دي 1393 چکيده محيط هاي طبيعي بکر يا حوزه هاي حفاظت شده محلي مناسب براي اکوتوريسم به شمار مي روند و توسعه توريسم در اي

پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي معماري بهمن 93 چکيده آنچه بايد امروزه در ارتقاء کيفيت روستاهاي کشورمان مدنظر قرار گيرد ، تعيين نوع مداخله مناسب روستايي بر اساس ويژ

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته تحصیلی:مدیریت گردشگری مقدمه در شرایطی که قرن بیستم به پایان رسیده است، هنوز توسعه روستایی با مسائل و چالش­های متعددی مواجه است، چرا که، راهبرد­های گذشته در زمینه توسعه روستایی موفقیت­آمیز نبوده و نتوانسته­اند مسائلی همچون فقر، اشتغال، بهداشت، امنیت­غذایی و پایداری محیط­زیست را تأمین کنند، این راهبرد­ها در توزیع منافع حاصل از رشد و توسعه نیز ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مکاترونیک چکیده امروزه استفاده از ارتباطات بین خودرویی به عنوان یکی از فناوری ها در جهت افزایش امنیت و راحتی سفر در حوزه حمل و نقل و بسیاری از شرکت های خودروسازی مورد توجه قرار گرفته است . گونه ای از اتلاف وقت و انرژی که بخش عمده ای از ترافیک خیابانی را شامل می شود، مساله پارک خودروها می باشد. رشد روز افزون وسائط نقلیه عمومی و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مکاترونیک چکیده امروزه استفاده از ارتباطات بین خودرویی به عنوان یکی از فناوری ها در جهت افزایش امنیت و راحتی سفر در حوزه حمل و نقل و بسیاری از شرکت های خودروسازی مورد توجه قرار گرفته است . گونه ای از اتلاف وقت و انرژی که بخش عمده ای از ترافیک خیابانی را شامل می شود، مساله پارک خودروها می باشد. رشد روز افزون وسائط نقلیه عمومی و ...

مقدمه   ((اينجا اتاقي است ، تاريک با پرده اي سپيد و کوچک در انتهاي آن که با نوري سحر انگيز روشن مي شود . و سايه اي حقيقي صدساله را پيش روي چند نفر از حاضران  مي گستراند .  شايد هم س

پايان نامه براي دريافت درجه                             

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا چکیده شهرها ، سیستم پیچید ه و پویایی هستند که درگذر زمان دستخوش تحولات کالبدی،اجتماعی،اقتصادی و ... گردیده اند. در راستای نیل به توسعه شهری دستیابی به رفاه اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی از حقوق مسلم هرفرد وجامعه است ؛بدین منظور کاهش فاصله میان آنچه هست و آنچه باید باشد از اهداف مهم برنامه ریزان ...

ثبت سفارش