پایان نامه نفت

مشخص نشده 11 MB 26595 175
مشخص نشده مشخص نشده زمین شناسی
قیمت قبل:۶۶,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • علي رغم رشد صادرات محصولات غير نفتي، نفت هنوز عمده ترين منبع درآمد ارزي و تأمين كنندة بيش از 98 درصد انرژي اوليه مورد نياز كشور است. با اين حال اين بخش از نظر امكان تداوم توليد در بلند مدت با مشكلات و محدوديتهايي روبه رو است كه لازم است با توجه به رشد جمعيت و نيازهاي توسعة اقتصادي كشور طي سالهاي آينده، در جهت رفع اين محدويتها از هم اكنون اقدامهاي جدي در خصوص افزايش توان توليد و بهينه سازي مصرف داخلي، صورت گيرد. اين اقدامات با توجه به افزايش تقاضاي جهاني نفت وگاز در آينده مي تواند جايگاه جمهوري اسلامي ايران را در بين كشورهاي عضو اوپك و جهان حفظ نمايد. بي ترديد با توجه به اهميت نفت و گاز در اقتصاد ايران ضروري است اين منابع به عنوان ثروت ملي تجديد شونده تبديل و از بكارگيري آن براي تأمين هزينه هاي مصرفي و يا انجام سرمايه گذاري غير اقتصادي پرهيز شود.

  بر اساس اطلاعات و آمار موجود بعد از مرحلة اول توليد نفت به روش طبيعي (Natural Drive) مقدار زيادي از نفت اوليه در مخزن باقي مي ماند. اين مقدار از نفت بسيار با ارزش بوده و سرمايه گذاري جهت توليد آن داراي اهميت بسزايي است.

  يك مخزن (بالاخص مخزن نفت سنگين) بعد از توليد مقداري نفت اوليه دچار افت توليد مي شود با توجه به اينكه اقتصاد كشورمان در حد زيادي به نفت وابسته است ضرورت استصال بيشتر اين ماده و تبديل آن به محصولات با ارزش افزوده بالا احساس مي شود. بنابراين وجود روشهايي كه بتوان با آن توليد را افزايش داد و يا مقداري از نفت باقيمانده در مخزن را به صورت اقتصادي توليد نمود حائز اهميت فراوان است. براي حفظ و افزايش فشار مخزن ممكن است سيالات مختلفي به آن تزريق شود. اين كار بازيابي ثانويه نام دارد . معمولاً در اين حالت از تزريق آب يا تزريق گاز غير محلول استفاده مي شود.

      با تزريق سيال به مخزن، توليد نفت افزايش يافته و با ادامة عمليات نهايتاً خود مادة تزريقي از مخزن خارج مي شود. لازم به ذكر است كه سيال تزريقي نمي تواند تمام نفت را جابجا كند زيرا مقدار قابل ملاحظه اي از نفت در منافذ سنگ ها به دام مي افتد. بازدة كلي عمليات مرحلة دوم به تعداد و محل تزريق كننده ها، مشخصات مخزن، مشخصات نفت و عوامل ديگري بستگي دارد.

      درصورتي كه ادامة عمليات توليد نفت توسط بازيابي ثانويه توجيه اقتصادي نداشته باشد از روش بازيابي مرحلة سوم استفاده مي شود. روشهاي بازيابي مرحلة سوم را روش هاي ازدياد برداشت نفت مي نامند.

      ازدياد برداشت نفت بوسيلة كاهش ويسكوزيته نفت (روشهاي گرمايي) يا به وسيلة كاهش نيروهاي موئينگي يا تنش سطحي (سيلابهاي شيميايي) صورت مي گيرد. متوسط درصد بازيابي نفت از عمليات مرحلة اول توليد طبيعي) حدود 19 درصد، عمليات مرحله دوم 32 درصد (32 درصد نفت باقي مانده از مرحلة اول) و عمليات مرحلة سوم 13 درصد (13 درصد نفت باقي مانده از مرحلة اول و دوم) مي باشد. با توجه به اطلاعات فوق درصد بازيابي متوسط به صورت زير محاسبه مي شود :

  Total Recovery

      يعني به طور متوسط 52 درصد از نفت اولية مخزن را ميتوان بازيابي كرد.

  بازيافت نفت در كشورهاي مختلف (مربوط به سال 1989) در جدول مقايسه شده است.

   

   

   

  Thermal

  Gas

  Chemical

  Total

  USA

  454

  191

  9/11

  656

  Canada

  8

  127

  2/17

  2/152

  Venezuela

  108

  11

  0

  119

  USSR

  20

  90

  50

  160

  Other

  171

  280

  5/1

  5/452

  Total

  761

  699

  6/80

  6/1540

  جدول : مقايسة بازيافت نفت (bbl/d 103 ) در كشورهاي مختلف

      به كارگيري روشهاي ازدياد برداشت نفت در جهان رو به گسترش بوده و از اين طريق ميانگين بازدهي مخازن نفتي به ميزان قابل ملاحظه اي افزايش يافته است.

      به طوري كه در حال حاضر حدود 725 هزار بشكه در روز از توليدات نفت آمريكا بوسيلة روشهاي ازدياد برداشت صورت مي گيرد. به ازاي هر بشكه نفت خامي كه در ايالات متحده توليد مي شود، دو بشكه نفت خام در زيرزمين باقي مي ماند. ميانگين بازيافت نفت از ذخائر ايالات متحده حدود 32 درصد است.

      اگرچه عملاً استحصال تمامي نفت كشف شده از ذخائر ممكن نيست، اما پتانسيل موجود براي افزايش درصد بازيافت بسيار بالا مي باشد.

      لازم به ذكر است ايران 9 درصد مخازن نفت و 15 درصد مخازن گاز دنيا را دارد. هدف اصلي اين پايان نامه، بررسي ازدياد برداشت نفت در مخازن مختلف (از لحاظ نوع نفت و درجة تخلخل مخزن) توسط روشهاي تزريقي آب و بخار آب و تزريق گاز است.

  -1- تشكيل نفت :

      نظريه هاي بسياري در زمينة منشأ نفت و حركت و جمع شدن آن در يك مخزن وجود دارد. برخي از نظريه ها بر اين اساس است كه نفت در همان محل مخزن تشكيل مي شود، ولي برخي نظريه هاي ديگر صحبت از حركت نفت را از مواد غير آلي مي دانند و اين به دليل وجود هيدروژن در نفت است، ولي بيشتر نظريه ها بر اساس مواد آلي استوارند.

      مادة اصلي نفت، كربن ( C ) و هيدروژن (H) است كه اين مواد اساس گياهان وحيوانات را تشكيل مي دهند. از آنجا كه بيشتر مخازن نفتي د مجاورت درياها قرار دارند، ريشة اصلي نفت را بايستي از محيط درياها دانست، خصوصاً اينكه مواد آلي‌اي كه در دريا وجود دارند در تشكيل نفت از اهميت بسياري برخوردارند. نقش گياهان دريايي در تشكيل نفت را مي توان در اين دانست كه قادرند مواد پيچيدة آلي را توسط واكنشهاي نوري از مواد غيرآلي كه در آب حل شده اند تهيه كنند.

      مواد آلي سپس تحت شرايط خاصي به نفت تبديل مي شوند. عوامل مؤثر در تبديل مواد آلي به نفت عبارتند از : 1-گرما و فشار، 2- بمباران راديواكتيو توسط مواد راديواكتيو در زمين مانند پرتو گاما، 3- واكنشهاي كاتاليزوري

      به طور خلاصه، مراحل زير لازمة تشكيل نفت و گاز هستند : 1- منبع مادة آلي، 2- فرآيندي كه مواد آلي را به نفت تبديل كند، 3- مخزن براي ذخيره كردن هيدروكربنها، 4- پوشش سنگي براي بستن سيستم. شرايطي كه در مرحلة 2 براي تبديل مواد آلي به نفت لازم است عبارتند از : 1- زمان لازم براي تبديل مواد آلي به نفت كه حدود يك ميليون سال است، 2- حداكثر فشار در زمان تبديل حدود psi 2500 است، 3- دماي لازم حدود F200 است.

  1-2- تركيب نفت

      نفت از انواع مختلف هيدروكربنها تشكيل شده است. فرمول كلي هيدروكربنها CxHy است. مقدار كمي نيتروژن، گوگرد و اكسيژن نيز در نفت يافت مي شوند. تركيب اين عناصر در نفت خام بر حسب درصد وزني در جدول 1-1 داده شده است. فلزاتي كه در نفت سافت مي شوند عمدتاً نيكل و واناديم هستند ولي آهن، سيليسيم، آلومينيوم، كلسيم، منيزيم و سديم نيز ممكن است به مقدار جزئي در نفت يافت شوند.

  عنصر

  درصد وزني

  وزن اتمي

  كربن

  هيدروژن

  گوگرد

  اكسيژن

  نيتروژن

  فلزات

  83 تا 87

  11تا 15

  0 تا6

  0 تا 2

  0 تا 05/0

  0 تا 01/0

  01/12

  008/1

  06/32

  00/16

  01/14

                                                                 جدول 1-1 تركيب عناصر مختلف در نفت خام

  وزن مولكولي متوسط نفت ممكن است به 1000 نيز برسد و متوسط نقطة جوش آن يز ممكن است از 20 تا C 50 تغيير كند.

  1-3- خواص فيزيكي نفت و نحوة محاسبة آنها

      از مهمترين خواص فيزيكي، وزن مولكولي، نقطة جوش، چگالي نسبي، نقطة ريزش، ضريب انبساط و نيروي كشش سطحي است.

   

   

  وزن مولكولي :

      وزن مولكولي كه با M مشخص مي شود، براي يك ماده معمولاً از طريق اندازه گيري نقطة ذوب يا گرماي نهان تبخير آن و مقايسة آنها با مقادير نقطة ذوب و يا گرماي نهان تبخير يك ماده با وزن مولكولي معيّن اندازه گيري مي شود.

      براي يك مخلوطي با تركيب مشخص، وزن مولكولي متوسط از رابطة زير تعيين مي شود.

                                                             (1-1) 

  كه Xi كسر مولي جزء I در مخلوط و Mi وزن مولكولي آن جزء است.

  چگالي نسبي :

      چگالي نسبي مايعات ر معمولاً در مقايسه با چگالي آب بيان مي كنند. از آنجا كه چگالي مايعات با دما تغيير مي كند دما F60 توسط انستيتو نفت آمريكا (API) به عنوان دماي مبنا براي اندازه گيري چگالي نسبي نفت انتخاب شده است.

                      60F چگالي نفت مايع در                                                                    (1-2)

  SG =                                                                                                               

                      60F چگالي آب در

      چگالي آب در F60 برابر 999/0 است. بنابراين چگالي نسبي (SG) بدون بعد است. چگالي نسبي را ممكن است با درجة API نيز بيان مي كنند كه ارتباط آنها به صورت زير است :

                                          5/141                                                                        (1-3)

  نفت API درجة =                                         - 5/131                                  

                       60F چگالي نسبي نفت در

      براي نفتهاي سنگين با چگالي نسبي بالا، درجة API كمتر است. هرگاه درجة API براي نفتي از 45 كمتر باشد آن را نفت سنگين مي نامند. با تعريف فوق، چگالي نسبي 8% معادل API48/45 است.

  گرانروي :

  گرانروي معيار معكوس از قدرت ماده براي حركت است. هرچه گرانروي مايع بالاتر باشد قدرت حركت آن كمتر است. گرانروي معمولاً بر حسب سانتي پويز (cp) بيان مي شود. هر پويز معادل 1 است.

  گرانروي نفت خام بستگي مستقيم به ميزان گاز حل شده در آن دارد كه با دما و فشار تغيير مي كند. تأثير ميزان گاز حل شده در يك نفت خام بر روي گرانروي و چگالي در شكل زير نشان داده شده است.

  شكل 1-1 تأثير ميزان گاز حل شده در نفت خام بر روي گرانروي و چگالي

  ضريب انبساط :

      ضريب انبساط اثر دما روي تغيير حجم را به ازاي واحد حجم نفت نشان مي دهد و به صورت زير تعريف مي شود.

                                                                   (1-4)

   

  نيروي كشش سطحي :

      نيروهاي جاذبه بين مولكولهاي مايع توسط نيروهاي واندروالس بيان مي شوند. تمام مولكولهاي مايع به جز آنهايي كه در سطح مايع قرار گرفته اند تحت تأثير اين نيروها به اطراف كشيده مي شوند. ولي مولكولهاي واقع در سطح مايع تحت تأثير جزئي از مولكولهايي كه در قسمت مايع و در تماس با آنها هستند قرار دارند. اين امر باعث مي شود كه سطح مايع به كوچكترين مقدار كه همان شكل كروي است درآيد. كار لازم براي اينكه از سطح مايع سطحي معادل يك سانتي متر مربع بوجود آيد را انرژي سطحي مي نامند و داراي واحد  است. نيروي سطحي وقتي كه سطح مايع در تماس با هوا و يا بخار خود باشد را كشش سطحي مي نامند و با نشان مي دهند كه داراي واحد  است. از لحاظ عددي مقدار كشش سطحي با انرژي سطحي برابر است. كشش سطحي با افزايش دما كاهش مي يابد و براي آب در دماي  برابر  5/72 است. كشش سطحي براي نفت خام در همين دما 24 تا 33 است.

  منابع

  1- دكتر محمدرضا رياضي، مهندسي مخازن نفت و گاز، چاپ اول، تهران ، مؤسسة انتشارات دانشگاه صنعتي شريف، س 1374 .

  2- مهندس سيد عليرضا طباطبائي نژاد، خواص سيالات مخازن نفتي، چاپ اول، تبريز، دانشگاه صنعتي سهند، س 1373 .

  3- B.C.Craft and M.F.Hawkins, petroleum reservoir Engineering, Perentice – Hall, 1959

  4- M.Baviere, Basic concepts in Enhanced oil Recovery Processes, 1991

  5- رضا رضايي، زمين شناسي نفت، 1380 .

  6- ماهنامة نفت گاز پتروشيمي، شمارة 15 اسفند 1380 .

  7- ماهنامة اقتصاد انرژي، شمارة 29 مهر 1380 .

  8- كمال دانشيار، مختصري بر تكنولوژي اردياد برداشت از مخازن نفتي ايران، شركت مهندسي و توسعة نفت، نشرية 104، 1380 .

  9- عباس خداداي اسكي، مختصري بر تزريق دي اكسيد كربن، شركت مهندسي و توسعة نفت، نشرية 101، 1380 .

  10- گزارشات داخلي شركت ملّي نفت .

 • فهرست مطالب
  مقدّمه 8
  فصل اوّل : اطلاعات عمومی در مورد نفت 12
  1-1- تشکیل نفت 13
  1-2- ترکیب نفت 14
  1-3- خواص فیزیکی نفت و نحوه محاسبه آنها 14
  فصل دوّم : کاربرد روش های ازدیاد برداشت در مخازن نفتی کشور 18
  1-2- تزریق گاز و آب به میادین نفتی 20
  2-1-1- تزریق گاز در ایران 21
  2-1-2- تزریق آب 27
  فصل سوّم : تعاریف و مفاهیم اولیه 29
  3-1- انواع سنگ مخزن 30
  3-2- درجه تخلخل 31
  3-3- درجه نفوذ پذیری 32
  3-4- رابطه بین نفوذ پذیری و درجه تخلخل 33
  3-5- ضریب مقاومت الکتریکی مخازن 34
  3-6- ضریب حجمی 34
  3-7- درجه پیچش 35
  3-8- قانون دارسی 36
  3-9- تحرک و نسبت تحرک ها 37
  3-10- درجه سیر شدن 37
  3-11- شرایط مخازن – تغییرات فشار و دما 39
  3-12- تعریف انواع مخازن 41
  3-13- ازدیاد برداشت نفت 43
  فصل چهارم : روش های اولیّه تولید از مخزن 46
  4-1- مکانیزم های طبیعی 47
  4-1-1- مکانیزم رانش آبی 48
  4-1-2- مکانیزم رانش توسط کلاهک گازی 49
  4-1-3- مکانیزم رانش گاز محلول 50
  4-1-4- رانش ثقلی 51
  4-1-5- مکانیزم رانش در اثر فشردگی مخزن 52
  4-1-6- مکانیزم رانش مرکب 52
  4-2- مکانیزم های حفظ فشار مخزن 53
  4-2-1- تزریق آب با هدف حفظ فشار 54
  4-2-2- تزریق گاز با هدف حفظ فشار 54
  فصل پنجم : معادلات دیفرانسیل برای جریان شعاعی در محیط های متخلخل 56
  5-1- معادلات حاکم بر جریان سیالات در حالتهای پایا و گذرا 57
  5-2- ساخت فشار در اثر بسته شدن چاه در حالت پایا 65
  5-3- حل معادله حرکت سیال در جریان شعاعی برای حالت نیمه پایا 68
  5-4- تأثیر تزریق بخار آب روی شاخص بهره دهی 70
  5-5- جریان شعاعی گازها در حالت پایا 73
  فصل ششم : ازدیاد برداشت نفت با تزریق آب 74
  6-1- موارد مورد توجه در پروژه سیلاب زنی 75
  6-2- مکانیزم رانش نفت بوسیله آب تزریقی 76
  6-3- فرآیند جابجایی بوکلی- لورت 79
  6-4- الگوی قرارگیری چاههای تزریقی آب 82
  6-5- راندمان جاروبی 83
  6-6- عملیات روی آب تزریقی 86
  6-7- پمپ های تزریق آب 86
  6-8- الگوی تزریق آب 87
  فصل هفتم : روشهای گرمایی ازدیاد برداشت نفت 89
  7-1- تزریق سیالات گرم 90
  7-1-1- تزریق آب داغ 90
  7-1-1- تزریق آب داغ 91
  7-1-2- تزریق بخار آب 91
  7-2- روشهای احتراقی 97
  7-3- ریزش ثقلی به کمک بخار 100
  7-4- گرم کردن مخزن به روش الکتریکی 102
  7-5- گرم کردن مخزن به روش الکترومغناطیسی 102
  7-6- مقایسه روشهای حرارتی : 103
  7-6-1- مقایسه روشهای تزریق آب داغ و بخار آب 103
  7-6-2- مقایسه عملیات تزریق بخار آب و احتراق درجا 103
  7-7- مقالات ارائه شده در خصوص تزریق بخار آب 104
  فصل هشتم : ازدیاد برداشت نفت با تزریق گاز 110
  8-1- تزریق گاز به روش امتزاجی 111
  8-1-1- تعریف امتزاج 111
  8-1-2- تئوری امتزاج 113
  8-1-3- جابجایی امتزاجی 115
  8-1-4- عوامل مؤثر بر راندمان جابجایی 117
  8-1-5- تزریق نیتروژن و گازهای تولیدی 125
  8-1-6- تزریق گاز هیدروکربنی 127
  8-1-7- تزریق گاز دی اکسید کربن 131
  8-2- تزریق گاز به صورت غیر امتزاجی 134
  8-2-1- فرآیند GAIGI 135
  8-3- عوامل مؤثر در راندمان تزریق گاز 136
  فصل نهم : روشهای دیگر ازدیاد برداشت 138
  9-1- تزریق آب و گاز 139
  9-2- روشهای شیمیایی 140
  9-2-1- تزریق پلیمر 140
  9-2-2- تزریق آکلالین 141
  9-2-3- تزریق فعال کننده های سطحی 142
  فصل دهم : معادلات ریاضی حاکم در ازدیاد برداشت نفت با تزریق آب 143
  10-1- رابطه نفوذپذیری نسبی با میزان سیر شدن 144
  10-2- خاصیت تر شوندگی 147
  10-3- فشار موئینه 149
  10-4- معادله مقدار جریان جزئی نفت و آب 153
  10-5- محاسبه بازیابی نفت 156
  فصل یازدهم : بهبود بازیابی نفت 162
  11-1- بهبود بازیابی نفت با استفاده از تجهیزات کمکی 163
  11-2- انتخاب روش ازدیاد برداشت نفت 166
  11-3- تأثیر دراز مدّت روش های ازدیاد برداشت نفت در تولید نفت نهایی 167
  نتیجه گیری 169
  مراجع 172
  فهرست علائم 173


موضوع پایان نامه نفت, نمونه پایان نامه نفت, جستجوی پایان نامه نفت, فایل Word پایان نامه نفت, دانلود پایان نامه نفت, فایل PDF پایان نامه نفت, تحقیق در مورد پایان نامه نفت, مقاله در مورد پایان نامه نفت, پروژه در مورد پایان نامه نفت, پروپوزال در مورد پایان نامه نفت, تز دکترا در مورد پایان نامه نفت, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه نفت, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه نفت, پروژه درباره پایان نامه نفت, گزارش سمینار در مورد پایان نامه نفت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نفت, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه نفت, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه نفت, رساله دکترا در مورد پایان نامه نفت

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی (گرایش مهندسی گاز) در سالهای اخیر، چاه­های افقی زیادی در اطراف جهان حفر شده­است. دلیل عمده­ی آن توانایی افزایش سطح مخزن در تماس با چاه است که باعث افزایش بهره بری از چاه می­شود. از چاه­آزمایی برای شناخت مدل­های مخازن هیدروکربوری و تشخیص پارامترهای مربوط به آن­ها استفاده می­شود. چاه­آزمایی بر مبنای ایجاد اختلال در جریان و ثبت فشار ته ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته ­ی عمران، گرایش مکانیک خاک و پی چکیده: ازآنجایی‌که ساز­ه­های زیادی در مناطق متراکم شهری ساخته می­شوند، نیاز فزاینده­ای به ساختن ساختمان­ها و سازه­­های ژئوتکنیکی بر روی خاک­های رسی نرم به وجود آمده است. خاک­های رسی معمولاً تغییرشکل خزشی قابل‌توجهی از خود نشان می­دهند. اگرچه پژوهش­های زیادی در رابطه با رفتار خزشی رس طبیعی انجام ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش سازه چکیده مقاومت اتصال خوب بین سطح قدیمی و جدید بتن یک فاکتور کلیدی در عملکرد تعمیرات بتنی است. هدف این پایان‌نامه بررسی و ارزیابی مقاومت اتصال بین سطح بتن قدیمی و بتن اضافه شده است. در این پایان‌نامه یک تحقیق آزمایشگاهی برای اندازه‌گیری مقاومت برشی سطوح اتصال بتنی که در زمان‌های متفاوتی بتن‌ریزی شده‌اند انجام شد. این ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی چکیده مطالعه آزمایشگاهی تولید اکسید آهن در مقیاس ریزساختاری با استفاده از روش ترسیب با ضد حلال فوق بحرانی به وسیله­ی: یکی از مشکلات سیمان مورد استفاده در چاه های نفتی که برای اتصال لوله های جداری و دیواره چاه مورد استفاده قرار می گیرند، این است که این سیمان ها مقاومت مورد نظر را در مقابل دما و فشار بالا ندارند . لذا در دما و فشار ...

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته مهندسي شيمي سال 1384 فصل اول   شناخت، طبقه ‌بندي و کاربرد روغن‌هاي روانساز     1-1) مقدمه واژه روغن از دو قسمت «

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.Sc" مهندسی شیمی - محیط زیست چکیده آب تولید شده همراه نفت که شامل مخلوطی از ترکیبات آلی و معدنی می باشد به عنوان بزرگترین پسماند در صنایع بالادستی نفت مطرح می باشد. با افزایش برداشت از مخازن نفت و گاز حجم این آب روز بروز در حال افزایش بوده و تخلیه نامناسب آن در خشکی و دریا مشکلات زیست محیطی زیادی به همراه خواهد داشت. تاکنون روشهای ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته زمین شناسی زیست محیطی چکیده: یکی از مشکلات زیست­محیطی دفن زباله­ ها، غلبه بر حجم بالای شیرابه­ای است که همزمان و پس از دفن زباله در نتیجه رطوبت اولیه زباله و همچنین نفوذ بارندگی در محل دفن بوجود می­آید. از آلاینده­های مهم موجود در شیرابه، فلزات سنگین محلول در آن می­باشند. کادمیم از جمله این فلزات است که در نتیجه­ی آزاد شدن یون ...

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته پتروشيمي سال 1385 مقدمه : منطقه ب شامل واحدهاي ذيل که به صورت مختصر تشريح گرديده است ، مي گردد   الف) واحد توليد ازت : ازت گازي است خنثي که ميل تر

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته مهندسي معدن سال 1385 چکيده مورفولوژي کنوني خراسان شمالي حاصل فرايندهاي فرسايش است که پس از تاثير آخرين فازهاي کوهزايي آلپين Passaderion movement بوقوع پيوسته

پايان نامه مقطع کارشناسي  رشته استخراج معدن سال 1384 امروزه کليه مسائل مربوط به مهندسي پيوند عميق و تنگاتنگي را با موضوع حفاظت محيط زيست پيدا کرده اند و اين بحث علي الخصوص در زمينه علم

رساله دکتري مهندسي عمران - زلزله تابستان 1393 چکيده يکي از ابزارهاي مناسب براي شناخت وضعيت شبکه­ هاي توزيع آب به عنوان يکي از سيستم­هاي شريان حياتي، شاخص قابليت اعتماد است. يک دست

ثبت سفارش