پایان نامه استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی

مشخص نشده 423 KB 26596 72
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی صنایع
قیمت قبل:۶۳,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه مقطع کارشناسی

  رشته صنایع

  سال 1387

  امروزه با گسترش روند خصوصي سازي ، نگاه دقيق به حوادث از جايگاه خاصي برخوردار است بروز حوادث نه تنها ناشي از چيدمان و طراحي سيستم و ادوات به كار برده شده است ، بلكه مسائلي نظير نصب ، نگهداري و تعميرات را نيز در بر مي گيرد. در اين راستا ، تجزيه و تحليل حوادث به منظور دست يافتن به مراحل ايمن تر و با قابليت اطمينان بالاتر از جايگاه خاصي برخوردار است ريسك خطرات يكي از نشانگرها براي درك و نمايش خطرات و اولويت بندي آنها و تجزيه و تحليل حوادث است . امروزه ارزيابي ريسك با روش ها و متدلوژي هاي متفاوتي ارائه مي شود كه هر يك به نحوي پيچيدگي داشته يا به صورتي ساده انگارانه با مسائل برخورد مي كند .

  در اين بررسي مراحل عملي اجراي يك روش كاربردي و كامل ارزيابي ريسك و تجزيه و تحليل پتانسيل هاي خطر را كه شايد به نحوي برگرفته از روش FMEA است ارائه شده است به نحوي كه به سادگي قابل اجرا و پياده سازي بوده و در عين حال مفاهيم و اطلاعات لازم را در برگرفته و الزامات سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي (OHSAS 18001) را نيز پوشش مي دهد . در اين راستا فعاليت ها بعنوان هدف مطالعه در يك شركت توليد كاشي در نظر گرفته شدند.

  -1  بيان مسئله و اهميت موضوع:

  مهمترين بخش از هر برنامه ايمني و بهداشت و به عبارت كاملتر هر سيستم مديريت ايمني و بهداشت شناسايي خطرات است و در واقع موتورسيستم محسوب مي شود . ابتدا بايد خطرات را شناسايي نمود تا بتوانيم بر اساس آن راه مقابله و حذف خطر را پيشنهاد كنيم و اهداف و برنامه هاي ايمني بهداشت خود را تنظيم نماييم . هر چه شناسايي خطر دقيق تر باشد سيستم ما عملكرد بهتري را بروز مي دهد]6[

  شناسايي خطر و ارزيابي ايمني روشهاي مختلفي دارد كه از جمله روشهاي شناسايي و ارزيابي خطر مي توان به گشتها و بازرسي هاي ايمني مميزي FMEA و JSA و HAZOP و ... اشاره نمود دستورالعملهاي OSHA يكي از ابزارهاي كيفيت است كه هر مدير لازم است با آن آشنايي داشته باشد. ]8[

  درآمريكا هر روزه تعداد زيادي از كارگران در محيط كار كشته يا مجروح مي شوند مي توان با در نظر گرفتن شرايط محل انجام كار و تهيه روش مناسب انجام كار و آموزش مناسب همه كارگران در جلوگيري از بروز بيماريها و صدمات اقدامات مؤثري صورت داد. ]9[

  بر طبق گزارش سازمان بين المللي كار (ILO)روزانه 5000 نفر در جهان به علت حوادث و بيماريهاي ناشي از كار جان خود را از دست مي دهند و ساليانه چهار درصد توليد ناخالص داخلي در جهان معادل 1 ، 51/2 ، 53/3 ميليون دلار آمريكا صرف هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم بيماريها و حوادث ناشي از كار مي شود.

  مبلغ فوق 20 برابر بيشتر از كل كمكهاي بين المللي براي توسعه كشورهاي جهان سوم است . بنابراين حوادث ناشي از كار يك زيان ملي به حساب مي آيد . لذا پيشگيري از حوادث ناشي از كار از نظر اجتماعي و اقتصادي داراي اهميت خاصي است . كارشناسان ايمني معتقدند بيش از 80% حوادث و بيماريهاي ناشي از كار  با روشهاي ساده و كم هزينه قابل پيشگيري است. ]10[

  اگر چه از دير باز علل حوادث و عوارض ناشي از كار اعمال نا ايمن يا شرايط نا ايمن و غير بهداشتي عنوان شده است اما چند دهه يروي اين از ديدگاه در تلاش براي بهبود شرايط ايمني و بهداشتي محل هاي كار ثابت نمود كه اين دو عامل ثانويه بوده و علل ريشه اي (اوليه) وجود آنها نقص در يك سيستم مديريت سازمانها و به عبارتي نبود يك سيستم مديريت ايمني و بهداشت در سازمان مي باشد]11[

  روشهاي زيادي براي ارزيابي ريسك وجود دارد اما يك روش سودمند ارزيابي ريسك علاوه بر ساده بودن بايد متناسب با ماهيت فعاليتها فرآيندها فرهنگ و ساير ويژگي هاي سازمان مورد نظر باشد از جمله روشهاي ارزيابي ريسك موجود روش تجزيه و تحليل شكست (عوامل شكست) و آثار آن(FMEA) مي باشد. ]8[

  اطلاعات حاصل از ارزيابي ريسك انجام شده به روش FMEA سه كاربرد اساسي دارد:

  1- تعيين نقاطي كه نيازمند بهينه سازي از نظر ايمني و بهداشت حرفه اي هستند ، تا ريسك آنها به حداقل قابل تحمل كاهش يابد.

  2- اولويت بندي درجه اهميت خطرات جهت اختصاص منابع محدود مالي فني و انساني در بر طرف سازي نقايص و بهبود شرايط .

  3- تعيين محتواي آموزشهاي كلاسيك و ضمن كار در زمينه ايمني و بهداشت حرفه اي ]10[

  2-1 مروري بر مطالعات مشابه

  در مطالعه اي تحت عنوان شناسايي تجزيه و تحليل خطرات شغلي در يكي از شركتهاي توليد شير كه توسط زهرا رضواني انجام شد ]12[ نشان داد كه بين خطرات احتمالي موجود در اين شركت سروصداي ناشي از تجهيزات خط توليد از جمله دستگاه تترايك و دستگاه سبد شويي بيشترين فراواني نسبي (64%) و پس از آن خطراتي مثل استنشاق بخارات سود و اسيد (32%) و سوختگي ناشي از اسيد سود (32%) بيشترين فراواني نسبي را به خود اختصاص مي دهند در اين مطالعه تعداد مشاغل مورد بررسي 28 شغل و تعداد خطرات شناسايي شده 380 خطر بوده است.

  در تحقيقي كه در يكي از شركتهاي پالايش نفتي تحت عنوان بررسي خطرات منجر به ايجاد حوادث در يكي از شركتهاي پالايش نفت بوسيله احمد اسدي انجام شد ]13[ نشان داد.

  كه خطر سقوط از اتفاع با فراواني نسبي (12%) و سپس خطر ليز خوردن با فراواني نسبي (10%) در شركت مورد بررسي منجر به ايجاد حوادث شده است.

  تعداد كل خطرات شناسايي شده 4250 خطر بوده است.

  3-1 اهداف :

   هدف كلي :

  شناسايي خطرات و كاهش معيارهايي كه عدد ريسك بالاتري ايجاد مي كنند.

   اهداف ويژه :

  1- شناسايي خطرات احتمالي موجود در هر شغل.

  2- تعيين شغل داراي بيشترين خطر احتمالي .

  3- تعيين روشهاي كنترل خطرات موجود در شغل .

  4- تدوين آئين نامه ايمني براي مشاغل مورد بررسي.

  4-1 محدوده كاربرد:

  محدوده كاربرد اين رويه در كليه فعاليتهاي عادي و غير مادي و اضطراري و نيز كليه افرادي كه به هر نحوي به كارخانه رفت و آمد دارند نظير پرسنل، پيمانكاران ، بازديد كنندگان و ... را در برمي گيرد.

  5-1 مواد و روش ها : (Material and Method)

  در اين مطالعه كه از نوع توصيفي مي باشد ابتدا مشاغل در قسمت هاي مختلف كارخانه مشخص گرديد كه ميزان كل شغل هاي موجود در اين قسمت ها 17 شغل عمده بوده و مشاغل از نظر نوع خطرات ، روتين و يا غيره روتين بودن فعاليت تجزيه و تحليل شدند و جداول مربوطه با استفاده از روش مشاهده و بررسي حوادث قبلي ، مصاحبه با كارگردان و كليه فرم و شناسايي فعاليت و خطرات تكميل گرديد.

  6-1 نتايج : (Results)

  نتايج بدست آمده شامل 17 كاربرگ FMEA است و نتايج حاصل از بررسي جداول نشان داد كه در بين خطرات احتمالي موجود در اين صنعت خطرات سرو صدا ، استنشاق گردو غبار و خطرات مكانيكي به ترتيب بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده اند يعني از 60 خطر شناسايي شده در اين واحد خطرات مزبور 40 درصد فراواني را شامل مي شوند و مهمترين راهكار كنترلي پيشنهاد شده براي خطرات شناسايي شده ، تهيه دستورالعملهاي جديد، حذف يا تكرار بعضي از وظايف و اجراي برنامه هاي آموزش مداوم و بازنگري و پيگيري مجدد و مرتب فعاليتها و خطرات مي باشد .

  7-1 بحث و نتيجه گيري : (Discussion and conclusion)

  صرفاً انجام روش FMEA و ارائه پيشنهادات كنترلي و اصلاحي ضامن بهبود اين سيستم نيست اين تازه نقطه شروع كار است براي اينكه اصلاحات صورت بگيرد بايد شرايط را مهيا و آماده كرد . مهيا كردن شرايط يعني اينكه در سازمان يك فرهنگ ايمني مثبت ايجاد شود در يك فرهنگ ايمني مثبت همه اعضاء مجموعه از مديريت گرفته تا كاركنان همگي نسبت به رعايت و ارتقاء ايمني تعهد دارند . عوامل سازماني نيز تأثير بسزايي بر روند پيشرفت و يا پيشرفت ايمني سيستم دارند .

  -2 تجزيه و تحليل حالات شكست و آثار آن (FMEA) چيست؟

  تجزيه و تحليل خطا و اثرات ناشي از آن Failure modes and errect analysis (FMEA) متدلوژي يا روش است سيستماتيك كه به دلايل زير بكار مي رود .

  الف: شناسايي و اولويت حالات بالقوه خرابي در يك سيستم ، محصول و فرآيند و يا سرويس

  ب: تعريف و اجرا يا اقداماتي به منظور حذف و يا كاهش ميزان وقوع حالات بالقوه خرابي

  ج: ثبت نتايج تحليل هاي انجام شده به منظور فراهم كردن مرجعي كامل براي حل مشكلات در آينده.]1 [

  تجزيه و تحليل خطا و اثرات ناشي از ان FMEA را مي توان به يك روش ساختار يافته جهت پيدا كردن و شناخت حالات خطاي يك سيستم ، شيء يا فعاليت و محاسبه اثرات ناشي از آن خطا  برروي مراحل بالاتر از آن توصيف كرد. ]2[

  پايه هاي اوليه FMEA در ابتدا در ارتش ايالات متحده شكل گرفت.روش نظامي به نام Mil – p- 629 بعنوان روش هاي جهت كنترل حالت خطا ، تأثيرات و آناليز بحراني در نوامبر سال 1949 نوشته شد .

  در خارج از ارتش اولين برنامه FMEA در صنعت هوا فضا براي نخستين بار بكار گرفته شد . در اوايل دهه 1980 شركتهاي خودرو سازي آمريكا شروع به كارگيري FMEA در صنايع خود شدند .

  تحقيقات آكادميك سبك بر روي FMEA از حدود سال 1960 شروع شد كه تلاش براي يافتن تأثير يك خطا بر روي كل مجموعه شدت گرفت اولين توضيح درباره اين علم در سال 1969 در آكادمي علوم نيويورك داده شد و در اواخر دهه 1960 و در اوايل دهه 1970 انجمن هاي حرفه اي زيادي روش هايي را جهت انجام تجزيه و تحليل اين فرآيند ها انجام دادند ]2[

   

  2-2 گسترش استفاده از FMEA:

  FMEA به صورت گسترده اي در كارخانجات صنعتي آمريكايي ، اروپايي و ژاپني به صورت استاندارد درآمده است.FMEA يك روش سنتي براي ايجاد قابليت اطمينان و تجزيه و تحليل ايمني است كه در طول دهه هاي مختلف با كاربردهاي زيادي در صنايع مختلف وارد شده است . حدود 100 برنامه كابردي در FMEA در صنايع مختلف فقط در ژاپن ايجاد شده است.

  FMEA  در صنايع مختلقي مانند الكترونيك ، اتومبيل ،مواد مصرفي ، نيروگاههاي توليد برق ، راه و ساختمان ، مخابرات و غيره وارد شده است . Hosman معتقد است FMEA يك وسيله اطمينان و نگهداري كامل است]2 [.

  اين تكنيك كه اساساً يك تجزيه و تحليل كيفي است سيستم يا ريز سيستم  ها را براي شناسايي نقص هاي احتمالي كليه اجزاء آن بررسي كرده و تلاش مي كنيم كه اثرات نقص هاي احتمالي  را بر روي بقيه بخش هاي سيستم ارزيابي كند.

  FMEA يك روش استقرايي است كه براي مطالعه نظام مند نقص هاي اجزاي يك سيستم و اثرات احتمالي آنها به كار مي رود ]3 [.

  يكي از عوامل موفقيت FMEA زمان اجراي آن است . اين تكنيك براي آن طرح ريزي شده است كه يك اقدام قبل از واقعه باشد نه يك تمرين براي آشكار شدن مشكلات به بيان ديگر يكي از تفاوتهاي اساسي FMEA با ساير تكنيكهاي كيفي اين است كه FMEA يك اقدام كنشي است نه واكنشي . در بسياري از موارد وقتي با مشكلي مواجه مي شويم ممكن است براي حذف آن اقداماتي تعريف و اجراء شود . اين اقدامات واكنشي در برابر آنچه اتفاق افتاده است مي باشد. در چنين مواردي حذف هميشگي به هزينه و منابع زيادي نياز دارد زيرا حركت از وضعيت موجود به سمت شرايط بهينه اينرسي زيادي خواهد داشت اما در اجراي FMEA با پيش بيني مشكلات بالقوه و محاسبه ريسك پذيري آنها اقداماتي در جهت حذف و يا كاهش ميزان وقوع آنها تعريف و اجرا مي شود . اين برخورد پيشگيرانه كنشي است در برابر آنچه ممكن است در آينده رخ دهد و مسلماً اعمال اقدامات اصلاحي در مراحل اوليه طرحي محصول يا فرآيند هزينه و زمان بسيار كمتري در برخواهد داشت]1 [.

  3-2 مراحل تهيه FMEA

  تهيه FMEA نيازمند فعاليت تيمي است . تعداد تركيب اجزاء در تيم FMEA به پيچيدگي فرآيند يا محصول تحت بررسي بستگي دارد . اما توصيه مي كنيم كه تعداد اجزاء تيم بيشتر از 6 نفر نباشد . در صورت پيچيدگي محصول يا فرآيند بهتر است كميته هاي متعددي تشكيل شوند و هر تيم فرعي قسمتي از موضوع را به عهده بگيرد . تيم ها از افراد خبره كه بيشترين شناخت را از محصول يا فرآيند دارد تشكيل مي شود. اين تيم ها از مراحل آغازين كار تا زمان اجراي پيشنهادي و بررسي نتايج آنها و نهايتاً تكميل FMEA مسئوليت تمام فعاليت هاي مربوط را به عهده دارند . يكي از فوايد اين رويكرد تيمي اين است كه هر فعاليتي كه تعريف مي شود همواره مورد توافق همه واحدهاي سازمان خواهد بود و بنابراين اجراي آنها هيچ گونه مشكل و يا مقاومتي را در پي نخواهد داشت]2 [.

  منابع و مآخذ :

  1- آناليز خطرات بالقوه و خرابي آن FMEA و پنج-مين همايش بانك اطلاعات كشور

  Http: //www.it mportal . com / modules. Php? News & file = atricale & sid= 376

  2- محتسبي امير حسين . حالات خطا و اثرات ناشي از FMEA . سايت مهندسي صنايع و نرم افزار و مقالات بتسا ويرايش شده در سه شنبه 7 شهريور 1385 .

  http://www.WIZACT.COM

  3- ستاره هاشم ، كوهپايي عليرضا . ارزيابي ريسك حريق . نشر فن آوران چاپ اول 1384. صفحه 40-41

  4- Toehp. C: casek failure mode and affect analysis through Knowledge

  محمد فام ايرج مهندس ايمني، نشر فن آوران ، چاپ ا.ل 1382 همدان ، صفحات 113- 110

  5- modeling . journal of material processing the chnology 2004 , 12: 273-285

  6-Kapp, s.'whay job safety analy sis work , Aprill 998 : 54

  7- Prilel. J : Taylor N.S: Automated multiple failyre FMEA Relibility Engimeering and safety- 2002 :13:131 -175

  8- j.joy .occupat ipnal medicine: doi : 10.1093 / occmed/ kgh 2004 : 074: 311-315

  9- Job Hazard Analysis : U.S. Deprtment of labor : occupational safety and Health Administration : 2001 : OSHA Publization 3701 645

  10- مهندس حيدري محمد حسن ، مهندس سلماني حسن ، مهندس نظري يعقوب بررسي ايمني يك شركت دارو سازي با استفاده از روش تجزيه و تحليل حالات شكست و آثار آن مجله سلامت كار ايران شماره 2 بهار 84 صفحات (73-67)

  11- خسروي شهرزاد . استفاده از روش FMEA در ارزيابي و تحليل ريسك حوادث در يك شركت برق منطقه اي نشريه فني تخصصي قدس نيرو – شماره 14 تابستان 84 صفحات (25- 37)

  12- رضواني زهرا شناسايي تجزيه و تحليل خطرات شغلي در يكي از شركتهاي توليد شير مقاله ارائه شده در اولين همايش HSE دانشگاه صنعتي شريف 1384

  13- اسدي احمد . بررسي خطرات منجر به ايجاد حوادث در يكي از شركتهاي پالايش نفت مقاله ارائه شده در اولين همايش ايمني و بهداشت حرفه اي شركتهاي پالايش نفت كشور 1382

  14- OHSAS 18001: 1999 ' occupational Heathg safety management systems specification ' : British standard Institute.

  15- A. Sneor : 'tifying FMEA the intercrossing mothed .' Reliability and Reliability and maintainability symposium : 2003 : pp . 371- 373

  16- تجزيه و تحليل حالات خطا و اثرات ناشي از آن تاليف دكتر كامران رضايي و  مهندس مجيد سيدي و مهندس بهروز نوري ناشر:شركت مشاركتي ار- و- توف ايران با همكاري نشر ساپكو

 • فصل اول : معرفی پایان نامه
  1-1 بیان مسئله و اهمیت موضوع: 1
  2-1 مروری بر مطالعات مشابه 2
  3-1 اهداف : 3
  4-1 محدوده کاربرد: 3
  5-1 مواد و روش ها : (Material and Method) 3
  6-1 نتایج : (Results) 4
  7-1 بحث و نتیجه گیری : (Discussion and conclusion) 4
  فصل دوم : مروری بر FMEA:
  1-2 تجزیه و تحلیل حالات شکست و آثار آن (FMEA) چیست؟ 6
  2-2 گسترش استفاده از FMEA: 7
  3-2 مراحل تهیه FMEA 8
  4-2 فواید اجرای FMEA : 8
  5-2 مراحل اجراء FMEA: 9
  6-2 اهداف اجرائی FMEA: 10
  7-2 دلایل اجرا FMEA: 10
  8-2 زمان اجرا FMEA: 11
  2-2 چارت مسیربهبودمستمر 12
  2-8-2 مدت زمان اجرایFMEA: 13
  3-8-2 زمان پایان FMEA : 14
  9-2 بررسی اجزای FMEA در مراحل مختلف چرخه عمر سیستم 14
  10-2 مقدمات انجام تجزیه و تحلیل عوامل شکست: 17
  11-2 چگونگی انجام دادن انواع تجزیه و تحلیلها: 21
  12-2 انواع FMEA : 22
  13-2 انواع تجزیه و تحلیل شکست در بحث ایمنی: 24
  14-2 تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن در طراحی محصول FMEA Design 25
  15-2 تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن در فرآیند Process FMEA 28
  فصل سوم : مطالعه موردی
  1-3 تعریف واژه ها : 33
  2-3 روش کار 34
  3-3 شرح عملیات : 34
  4-3 نتایج 41
  فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری
  1-4 بحث 60
  2-4 پیشنهادات: 62
  منابع و مآخذ : 63


موضوع پایان نامه استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی, نمونه پایان نامه استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی, جستجوی پایان نامه استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی, فایل Word پایان نامه استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی, دانلود پایان نامه استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی, فایل PDF پایان نامه استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی, تحقیق در مورد پایان نامه استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی, مقاله در مورد پایان نامه استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی, پروژه در مورد پایان نامه استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی, پروپوزال در مورد پایان نامه استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی, تز دکترا در مورد پایان نامه استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی, پروژه درباره پایان نامه استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی, رساله دکترا در مورد پایان نامه استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی بین الملل) چکیده امروزه سرعت تغیرات و شدت رقابت میان سازمان­ها در صنایع مختلف، آن­ها را با محدودیت منابع مواجه ساخته است و پایداری و بقا سازمان­ها در گرو دستیابی به مزیت رقابتی در هزینه، کیفیت، نوآوری و تحویل به طورهمزمان می­باشد و از طرفی بدست آوردن مزیت رقابتی درکشف نواحی و بخش­هایی می­باشد که ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته گروه مدیریت بازرگانی – گرایش مالی چکیده: بانک ها، نقش مهمی در تحقق اهداف کلان اقتصادی و کمک به اجرای پروژه های استراتژیک کشور دارند، از طرفی هدف اساسی هر مؤسسه مالی به ویژه بانک‌ها جذب مشتری و به تبع آن جذب منابع در سطح جامعه و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌باشد.با توجه به اهمیت منابع انسانی و مالی در بانک ها و نیز ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی گرایش : منابع انسانی چکیده چالش های اشتغال یا موضوع کار و بیکاری نه فقط یکی از مهمترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید، بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آنرا مهم ترین چالش اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. هدف از این تحقیق سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان می باشد.جامعه آماری این ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی – تولید صنعتی چکیده در حال حاضر پیچیدگی و پویایی روزافزون محیط‌های تولیدی، کاربرد مدل‌های تحلیلی را در ارزیابی و تصمیم‌گیری آن‌ها با محدودیت‌های قابل توجهی روبه‌رو نموده است. لذا استفاده از شبیه‌سازی رایانه‌ای به‌عنوان ابزاری که قابلیت گسترده‌ای در فرموله‌نمودن سیستم‌های فوق دارد، به‌طور وسیع مورد استقبال قرار گرفته است. با ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc.)) گرایش:محیط زیست - بیان مسأله با اختراع ماشین بخار بشر از مرحله­ی اقتصاد شبانی و کشاورزی پا به دوران انقلاب صنعتی گذاشت. با توسعه­ی صنعتی بافت سنتی جوامع دگرگون گردید، شهر­ها گسترش یافت و روستاها به سبب جذب نیروی کار توسط صنایع از رونق افتاد. صنعت برای ادامه­ی حیات خود دست به دامان طبیعت و انرژی شد که قسمت اعظم آن را سوختهای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش : بازرگانی چکیده: امروزه انتخاب بهترین تامین­کننده از میان شمار تامین­کنندگان در صدر برنامه­های خریداران قرار دارد. با توجه به اینکه در مدل های سنتی معیار های متفاوت و متعددی برای تحلیل و آنالیز دخیل هستند و این امر فرآیند تصمیم گیری را برای مدیران پیچیده و مشکل می کند ،امروزه مدیران از تکنیک های جدید همچون ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی چکیده : از آنجا که عوامل متعددی وجود دارند که در موفقیت موسسات مالی و خدماتی از جمله بانکها نقش تعیین کننده ای دارند و جذب منابع ، سپرده ها و مشتریان از اصلی ترین و مهمترین مسئله هایی است که یک نظام بانکی با آن مواجه می باشد ، لذا هدف از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان شعب ...

پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته مديريت صنعتي، گرايش تحقيق در عمليات شهريور 1390 چکيده نحوه و چگونگي انتخاب از ديرباز موضوع بحث فلاسفه و دانشمندان بوده است، لذا حصول نتايج رضايت بخش نيازمند طي

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) در رشته مدیریت صنعتی، گرایش تولید چکیده این پژوهش تلاشی برای شناسایی و رتبه­بندی عوامل موثر بر ارزش­گذاری دانش­فنی در صنایع راهبردی کشور است. با توجه به ماهیت فناور­محور بودن این صنایع، دانش فنی به عنوان یکی از عوامل نامشهود فناوری یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین انواع منابع و دارایی‌های نامشهود محسوب می­شود. در راستای اهداف پژوهش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. این پایان نامه یک چارچوب برای تجزیه و تحلیل انتخاب مدیران از سیاست حسابداری موجودی کالا و تاثیری که این انتخاب ها بر کیفیت سود آوری در شرکت های ...

ثبت سفارش