پایان نامه کارخانجات و کارگاههای جدید در مهاجا

مشخص نشده 187 KB 26743 64
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی صنایع
قیمت قبل:۶۱,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

  دانشكده فرماندهي و ستاد آجا

  سال 1379

  خلاصه تحقیق:

  علیرغم تلاش مسئولین لجستگی در بهینه سازی این قسمت آنطور که انتظار می رفت این کارخانه ها نتوانسته اند به نحو شایسته ای در پشتیبانی لجستکی یگانهای نهاجا و همسو با سایر یگانهای پشتیبانی کننده حرکت نمایند. لذا موضوع انتخابی این تحقیق وضعیت کارخانجات موجود در نهاجا میباشد و در این رابطه تعیین عوامل مؤثر در کاهش کارآئی کارخانجات موجود در نهاجا مورد مطالعه قرار گرفته است و بر این اساس عواملی چون تجهیزات موجود، ساختار سازمانی، وضعیت ایمنی و وضعیت آموزش فعلی کارکنان بعنوان متغیرهای مستقل انتخاب و کاهش کارآئی کارخانجات بعنوان متغیر تابع (وابسته) درنظر گرفته شدند. فرضیه های مورد مطالعه در این تحقیق به شرح زیر می باشد.

  1. میزان آموزشهای ارائه شده به کارکنان کارخانجات در بالا رفتن کارآئی کارخانجات کارخانجات موثر است.
  2. میزان تجهیزات واگذاری به کارخانجات در بالا رفتن کارآئی کارخانجات مؤثر است.
  3. میزان ایمنی اعمال شده در سطح کارخانجات در بالا رفتن کارآئی کارخانجات موثر است.
  4. میزان آگاهی مدیران کارخانجات در بالارفتن کارآئی کارخانجات فراتر است.
  5. ساختاری سازمانی کارخانجات در بالا رفتن کارآئی کارخانجات موثر است.

  اهداف تعیین شده در این تحقیق به شرح زیر میباشد.

  1. تعیین میزان بار دفتر آموزش ارائه شده به کارکنان کارخانجات در بالا رفتن کارآئی کارخانجات.
  2. تعیین میزان تاثیر تجهیزات واگذار شده به کارخانجات در بالا رفتن کارآئی آنها
  3. تعیین میزان تاثیر آگاهی مدیران کارخانجات در کارآئی کارخانجات
  4. تعیین میزان ساختار سازمانی کارخانجات در کارآئی آنها
  5. تعیین میزان تاثیر ایمنی کارخانجات در اجرای کارآئی کارخانجات نهاجا

  برااس متغیرها و فضیه های معرفی شده پرسشنامه ای به تعداد 11 سؤال 5 گزینه ای تنظیم و بین 30 نفر از مسئولین و متخصصین دست اندر کار کارخانجات نهاجا توزیع گردید و پس از تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات که با استفاده از جداول، نمودار، میانگین، انحراف معیار و آزمون (مجذور خی دو) انجام شد مشخص گردید که متغیرهای ذکر شده در کارآئی کارخانجات  تاثیر دارند و فرضیه ها تدوین شده مورد تایید قرار گرفتند و از طرفی آزمون (مجذور خی دو) نشان داد که یک رابطه معنی داری از نظر آماری بین تفاوت فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار در هر یک از پاسخهای سئوالات پرسشنامه وجود دارد که بر این اساس نتایج حاصله به شرح زیر می باشد.

  با تجزیه و تحلیل سئوالات نشان می دهد که میزان لاموزش ارائه شده به کارکنان در حد خیلی کم و تا حدودی وضعیت در سیستم آموزش وجود دارد و هم چنین در مورد میزان تجهیزات واگذاری مشخص گردید که 7/66 درصد معتقد هستند که تجیزات واگذاری در حد کم و تا حدودی میباشد که نشاندهنده ضعف در فراهم نمودن تجهیزات در کارخانجات ذوب آهن میباشد و هم چنین 3/77% معتقد هستند که تجهیزات کارخانجات قالب سازی در حد کم و تا حدودی که اینهم نشاندهنده ضعف در میزان تجهیزات موجود در این کارخانه می باشد.

  و 7/76 درصد معتقد بودند که ایمنی کارخانجات در حد کم و تا حدودی میباشد که نشاندهنده صنعت های ایمنی کارخانجات ذوب فلزلت نهاجا می باشد. و 3/73 درصد متقد بودند که ایمنی کارخانجات قالب سازی و تراشکاری در حد کم و تا حدودی میباشد مه فقدان ایمنی کافی را در تین بخش نشان می دهد.

  و 4/83 درصد معتقد بودند که وضعیت آموزشی کارخانه ذوب فلزات در حد کم و خیلی کم میباشد و هم چنین 90% معتقد بودند که آموزش در کارخانه تراشکاری و قالب سازی در حد کم و خیلی کم میباشد که نشاندهنده ضعف آموزشی در این کارخانجات می باشد.

  و 3/83 درصد معتقد بودند که نحوه مدیریت و توان مدیران در حد کم و خیلی کم میباشد (ث) که نشان از ضعف مدیریت در این کارخانجات میرود.

  و پیشنهادات در مورد برطرف کردن نارسائیها در این تحقیق ارائه گردید که در فصل پنجم به آنها اشاره گردیده است.

  حیات نظامی ملتها ثمره کوششها و تلاشهای آن در راه توسعه و تعالی تجهیزات و ابزارهای به کار گرفته شده در جنگها و دفاع از سرزمین خود بوده است و از طرفی جوامعی توانسته اند بهترین و بیشترین استفاده از امنیت جامعه خود را به برند که بیشترین تلاش آنها در حفظ و نگهداری و توسعه تکنولوژی سلاحهای دفاعی خود نموده اند.

  و اغلب مشکلاتی که از ناحیه امنیتی یک کشور را تهدید میکند فقدان سلاحهایی است که در مقابل تجاوزات دشمن قابلیت انعطاف نداشته وفرصتها را در زمانی که میتوانستند به توسعه سلاحهای تکنولوژی و دفاعی بپردازند از دست داده اند. و یا در نگهداری تجهیزات خود کوتاهی نموده اند و رکود در پیشرفت.

  و از جهتی امروزه ارتش های بزرگ دنیا شالوده و اسا قدرت رزمی خود را بر پایه پیشرفت صنایع و کارخانجات پشتیبانی کننده و قدرت نگهداری از تجهیزات بنا نهادند، این ارتش ها اخیراً سرمایه گذاری عظیمی برای طراحی و بکارگیری تکنولوژی در کارخانجات و کارگاههای تعمیراتی خود نموده و با این روش توانسته اند تا حدودی نقاط ضعف موارد تعمیراتی خود را برطرف نمایند. قدرت نگهداری یک نیرو زمانی نقش حیاتی می یابد که تحت محاصره اقتصادی قرار گیرد و صنایع پشتیبانی لجیستیکی آن کشور را از طرف کشورهای سازنده سلاحها دچار نحریم تسلیحاتی شود. کشور ما نیز از تبتدای جنگ تحمیلی تحت تحریم تسلیحاتی قرار گرفته و بعلت تحریم های بوجود آمده که خجم زیادی از تجهیزات نهاجا بخصوص تجهیزات آفندی (هواپیماها) و پدافنذی (رادارها، تجهیزات و توپهای زمین به هوا) که اکثراً ساخت کشورهیا غربی علی الخصوص امریکا بوده زویم گیر شده اند. علی رغم اینکه در طول جنگ تحمیلی و بعد از آن توانستیم دشمنان را از رسیدن به اهدافشان ناکام بنمائیم اما کاملاً نتوانستیم به سامان دادن بعضی از واحدهای پشتیبانی کننده ازجمله کارخاتجات نهاجا آنطور که شایسته است بپردازیم و نارسائیهای موجود را مرتفع نمائیم.

  و عواملی وجود داشته و دارند که در کاهش کارآئی این کارخانجات موثر بوده و تاکنون چاره یا اندیشیده شنده است و فقدان تجهیزات مورد نیاز و شعبات مورد نیاز و نبودن یک ساختار سازمانی مناسب و نبودن یک مدیریت توانمند و فقدان یک سیستم ایمنی مناسب در محیط کارخانجات و فقدان آموزش های مورد لزوم کارکنان کارخانجات متغیرهایی هستند که در کاهش کارآئی مؤثر هستند و محقق در صدد است این نارسائیها را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داده و جهت مرتفع کردن این مشکلات راه کارهائی ارائه نمایند باشد تا در هرچه بهینه استفاده نمودن از این کارخانجات بتواند در پشتیبانی لجستیکی یگانهای نهاجا در نهایت بالا رفتن توان عملیاتی نهاجا میباشد مؤثر افتد.

   

  بخش دوم: بیان و تشریح مسأله مورد تحقیق

  الف- تشریح مسئله: در نیروی هوائی کارخانجاتی در ابعاد مختلف وجود دارند که هرکدام به نحوی در پشتیبانی یگانهای تعمیر و نگهداری نهاجا مؤثر میباشند بخصوص کارخانجاتی که مورد بحث هستند در فرماندهی لجستیکی نهاجا وجود دارند و عمدتاً در راستای ساخت قطعات مورد نیاز یگانهای نهاجا و ریخته گری و قالب سازی و تراشکاری اقلامی که مورد نیاز نهاجا میباشند فعالیت میکنند.

  بدلیل ذاتی این قسمت ها و نوع کاری که انجام می دهند به مهارتهای خاص و مدیریت خاص و ایمنی مطابق استاندارد و تجهیزات خاص و مسائل دیگر را میطلبد تا بتواند از حداکثر ظرفیت آنها استفاده گردد.

  و استفاده بهینه از این کارخانجات با توجه به وضعیت حاکم بر نیروهای مسلح بخصوص نیروی هوائی در وضعیت فعلی که با تحریم اقتصادی دولتی که این سلاحها را در اختیار نهاجا قرار داده اند مواجه میباشد اولویت اجتناب ناپذیرند اما این کارخانجات علی رغم فعالیتهای چشم گیری که انجام داده اند آلانطور که انتظار می رفت و مورد نظر بود بعلت مشکلات نتوانسته اند بهره مورد نظر را ارائه نمایند و بعضاً در فراهم کردن نیازمندی هالی نهاجا ناتوان بوده اند فلذا خواهان بررسی در رابطه با عواملی است که در صورت رفع آن بتوان اقدام موثر در جهت بالا بردن توانائی تعمیراتی و لجستیکی کارخانجات ایجاد نمود.

   

 • فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: مقدمه
  بخش اول: مقدمه
  بخش دوم: بیان و تشریح مسئله مورد تحقیق
  بخش سوم: هدف از انجام تحقیق
  بخش چهارم: اهمیت موضوع مورد مطالعه
  بخش پنجم: زمینه ها و فرضیه های اهم
  فصل دوم: مطالعه منابع
  بخش اول, مطالعه تحقیقهای انجام شده قبلی
  بخش دوم: مصاحبه با افراد صاحب نظر
  بخش سوم: مطالعه منابع و مدارک مرتبط با موضوع تحقیق
  فصل سوم: روش اجرایی تحقیق
  بخش اول: جامعه مورد تحقیق
  بخش دوم: نمونه و رفتارهای نمونه گیری
  بخش سوم: تعاریف عملیاتی متغیرهای مورد تحقیق
  بخش چهارم: تعیین روش های جمع آوری اطلاعات مورد نیاز
  بخش پنجم: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات:
  فصل پنجم: نتایج پیشنهادات و محدودیتها در عمل
  بخش اول: نتایج
  بخش دوم: پیشنهادات
  بخش سوم: محدودیتها در عمل
  پیوست ها:
  پرسشنامه
  فهرست منابع


  فهرست نمودار
  عناوین صفحه
  1- نمودار شماره
  2- نمودار شماره
   


موضوع پایان نامه کارخانجات و کارگاههای جدید در مهاجا, نمونه پایان نامه کارخانجات و کارگاههای جدید در مهاجا, جستجوی پایان نامه کارخانجات و کارگاههای جدید در مهاجا, فایل Word پایان نامه کارخانجات و کارگاههای جدید در مهاجا, دانلود پایان نامه کارخانجات و کارگاههای جدید در مهاجا, فایل PDF پایان نامه کارخانجات و کارگاههای جدید در مهاجا, تحقیق در مورد پایان نامه کارخانجات و کارگاههای جدید در مهاجا, مقاله در مورد پایان نامه کارخانجات و کارگاههای جدید در مهاجا, پروژه در مورد پایان نامه کارخانجات و کارگاههای جدید در مهاجا, پروپوزال در مورد پایان نامه کارخانجات و کارگاههای جدید در مهاجا, تز دکترا در مورد پایان نامه کارخانجات و کارگاههای جدید در مهاجا, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه کارخانجات و کارگاههای جدید در مهاجا, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه کارخانجات و کارگاههای جدید در مهاجا, پروژه درباره پایان نامه کارخانجات و کارگاههای جدید در مهاجا, گزارش سمینار در مورد پایان نامه کارخانجات و کارگاههای جدید در مهاجا, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه کارخانجات و کارگاههای جدید در مهاجا, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه کارخانجات و کارگاههای جدید در مهاجا, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه کارخانجات و کارگاههای جدید در مهاجا, رساله دکترا در مورد پایان نامه کارخانجات و کارگاههای جدید در مهاجا

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت اجرایی (M.A) گرایش: برنامه ریزی استراتژیک چکیده با تغییرات سریع فناوری و افزایش رقابت پذیری در جهان کنونی نباید از نقش خطیرآموزشهای مهارتی غافل ماند. با توجه به اینکه آموزشهای کاردانش جهت تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد ایجاد شده، این آموزشها می تواند راهگشای برنامه ریزیهای آینده، در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد. هدف پژوهش حاضر « بررسی ...

پايان نامه رشته کشاورزي سال 1383 صنعت در ايران از ديرباز تاکنون به عنوان بخش مهمي از بدنه جامعه شناخته شده است. در قديم صنعت بيشتر در خدمت اهداف نظامي مثل توليد وسايل جنگي، سپر، شمشير و نيزه و&

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی) چکیده دینامیک و کنترل فازی تطبیقی مد لغزشی زمان محدود روبات موازی هگزا با استفاده از خطای همزمان سازی توسعه و افزایش تولید صنایع و در پی آن رشد اقتصادی و اجتماعی یک جامعه در قرن جدید، با خودکار کردن روندهای تولید گره خورده است. روبات ها یکی از اجزای اصلی خودکار ساختن صنایع می باشند. پس از استفاده فراوان از روبات ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی چکیده نگهداری و تعمیرات نقش مهمی در حفظ قابلیت اطمینان، در دسترس بودن، کیفیت تولیدات، کاهش ریسک، افزایش بازدهی و امنیت تجهیزات بر عهده دارد. بنگاه‌ها‌ی تولیدی همواره درصدد کاهش هزینه‌ها‌ی تولید هستند. یکی از هزینه‌ها‌ی اساسی این بنگا‌ه‌ها هزینه تعمیرات است که عمدتاً با توجه به نوع صنعت، 15 تا 75 درصد هزینه‌ها‌ی تولید را ...

چکيده هدف از انجام اين پروژه طراحي و ساخت کنترل دماي ديجيتالي تابلوهاي برق با استفاده از ميکروکنترولر AT M32 مي باشند. دستگاهي که طراحي و ساخته شده علاوه بر قسمت اتوماتيک داراي بخش است که مي توان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی – تولید صنعتی چکیده در حال حاضر پیچیدگی و پویایی روزافزون محیط‌های تولیدی، کاربرد مدل‌های تحلیلی را در ارزیابی و تصمیم‌گیری آن‌ها با محدودیت‌های قابل توجهی روبه‌رو نموده است. لذا استفاده از شبیه‌سازی رایانه‌ای به‌عنوان ابزاری که قابلیت گسترده‌ای در فرموله‌نمودن سیستم‌های فوق دارد، به‌طور وسیع مورد استقبال قرار گرفته است. با ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته تحصیلی: مدیریت دولتی(گرایش تحول) چکیده در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی درشرکت نوردولوله صفاساوه پرداخته شده است. در این راستا یادگیری سازمانی بر اساس الگوی نیفه و کارآفرینی سازمانی برمبنای الگوی اسکاربوروف و زیمرر مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه ی آماری در این تحقیق کلیه کارکنان و پرسنل ...

پايان نامه مقطع کارداني رشته حسابداري سال 1388 ادارات کل و مراکز وابسته (تعاون کشاورزي ) رئس سازمان تعاون روستايي استان به خراسان رضوي شرح وظايف تعاون روستايي استان به خراسان رضوي م

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته پتروشيمي سال 1385 چکيده اين پروژه ، تحقيقي برروي پروتئينهاي گياهي هيدروليز شده (hvp) با هدف توليد و کوشش براي فصل آن مي باشد . در فصل اول که به تعريف ساخت

پايان نامه مقطع کارداني رشته برق الکترونيک سال 1386 چکيده : امروزه تکنولوژي الکترونيک در تمام قسمت هاي زندگي بشر نقش دارد بطوري که اگر آن را از زندگي حذف کنيم دچار مشکلات فراواني مي شويم

ثبت سفارش