پایان نامه بررسی اکوتیپ های مختلف گیاه Allium hirtifolium از دیدگاه مولکولی (با نشانگر RAPD) و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی(آلیسین)

مشخص نشده 12 MB 29139 107
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت: ۱۳,۹۱۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد

  رشته بیوتکنولوژی کشاورزی (M.Sc)

  سال تحصیلی 1386

  چکیده

      بیش از 139 گونه آلیوم در ایران گزارش شده اند که حدود 30 گونه آن بومی خود ایران هستند . در این میان Allium hirtifolium به لحاظ اینکه تاکنون تحقیقاتی از لحاظ مولکولی و یا مورفولوژیکی بر  روی آن انجام نشده و تعداد تحقیقاتی که در مورد این گونه خاص در دنیا انجام گردیده, به لحاظ کمی بسیار اندک می باشد, لذا بر آن شدیم تا با جمع آوری این گیاه از نقاط اصلی رویش ان که عمدتا مناطق مرکزی ایران و خصوصاً استان لرستان است, به بررسی ابعاد مولکولی و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی آن بپردازیم. بررسی های ما بر روی این گونه شامل بخش های زیر می باشد:

  بخش اول: جمع آوری و نگهداری مواد گیاهی

  ابتدا، نمونه های گیاهی از شانزده منطقه مختلف استان لرستان جمع آوری و در مرحله بعد مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان لرستان و همچنین پژوهشکده علوم گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی تعیین هویت گردید و سپس غده ها تا انجام آزمایشات بعدی در یخچال و دمای 4 درجه سانتیگراد نگهداری شدند.

  بخش دوم: بررسی مزرعه ای

  غده های آلیوم در آذرماه 1384 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سه تکرار، در هر ردیف 4 غده از هر اکوتیپ خاص به طور تصادفی انتخاب و سپس با فاصله 20 سانتی متر روی ردیف و 35 سانتی متر بین ردیف کشت شدند.

  پس از رویش از سطح خاک، اطلاعات مورفولوژیکی از قبیل طول برگ، عرض برگ، ارتفاع ساقه گلدهنده، تعداد برگ، وزن متوسط غده ها در بوته، تعداد غده در بوته، مدت زمان کاشت تا سبز شدن و مدت زمان کاشت تا گل دهی، در هر بوته اندازه گیری شدند.

  بخش سوم: بررسی مولکولی با تکنیک RAPD

  الف) کشت در گلخانه: در فروردین ماه 1385 تعداد دو غده از هر اکوتیپ به طور تصادفی انتخاب و در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در گلدان کشت شدند و پس از رویش از سطح خاک و پس از حدود 10 روز برگهای جوان چیده شده و سریعاً در داخل یخ به آزمایشگاه بیوتکنولوژی پژوهشکده بوعلی محل انجام آزمایشات مولکولی، منتقل گردید و در فریزر و در دمای 20- درجه سانتیگراد تا زمان انجام آزمایش نگهداری شد.

  ب) استخراج DNA : با روش Doyle and Doyle یا Hot CTAB ، DNA ها استخراج و پس از استخراج با دستگاه UVTECH، مشاهده گردیده و عکس برداری شدند. با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری کیفیت DNA بررسی شد و نسبت جذب 280/260 اکثر DNA ها بین 2-8/1 بودند که نشان از کیفیت خوب DNA استخراج شده از لحاظ عدم آلودگی به پروتئین و یا DNA و پلی ساکاریدها و ... بود.

  ج) PCR : با کمک 20 آغازگر ساخت دانشگاه بریتیش کلمبیا که 16 تا از آنها چند شکلی خوبی نشان دادند و براساس روش آدامز (1998),PCR انجام گردید و پس از الکتروفورز  ژل اگارز 5/1 درصد و عکسبرداری از ژل ها ، با نرم افزار(NTSYS 2/02) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و براساس الگوریتم UPGMA دندروگرام رسم گردید.

  بخش چهارم: بررسی فیتوشیمیایی

  از آنجا که اکثر ترکیبات شیمیایی آلیوم ها ترکیبات گوگردی بوده و چیزی حدود 70 % این ترکیبات را هم آلیسین تشکیل می دهد لذا بررسی فیتو شیمیایی بر روی درصد آلیسین در اکوتیپ های مختلف انجام گردید و عصاره موجود در غده های گیاهان به روش بریتیش فارماکوپه, با مقداری تغییرات استخراج و با روش کاهش جذب در طول موج 324 نانومتر و پس از اختلاط با ماده ای به نام4 – مرکاپتو پیریدین میزان آلیسین اندازه گیری شد.

  نتایج حاصل از بررسی مورفولوژیک

  پس از ترسیم دندروگرام با کمک نرم افزار SAS شش گروه مختلف مورفولوژیک بدست آمد که تنوع موجود در آنها ارتباط زیادی با تنوع جغرافیایی نداشت. تجزیه واریانس و آزمون دانکن، اختلاف معنی داری را در بین بعضی صفات در اکوتیپ ها نشان داد.

   

  نتایج حاصل از بررسی مولکولی RAPD

   در مجموع از 20 آغازگر استفاده شده، 16 تا چند شکلی بسیار بالایی را نشان دادند.درصد چند شکلی تمام آنها بالای 90% برآورد گردید و مشخص شد که تمام آنها از کارایی بالایی در تشخیص ژنوتیپ های مختلف برخوردار هستند. بررسی دندروگرام حاصل از ماتریس 0 و 1 ، اکوتیپ ها را در هر 8 گروه مختلف قرار داد. در این بررسی ارتباط زیادی بین گروه بندی مولکولی و جغرافیایی یافت نگردید.

  نتایج حاصل از بررسی فیتوشیمیایی

  میزان آلیسین در اکوتیپ ها با هم تفاوت داشت و از 61 /0 تا 63/3 میلی گرم آلیسین در هر گرم غده تازه متفاوت بود.میزان آلیسین با بعضی صفات مورفولوژیک از قبیل وزن غده همبستگی مثبت داشت. از مقایسه نتایج بدست آمده چنین استنباط می شود که تنوع ژنتیکی در میان اکوتیپ ها زیاد بوده بطوریکه حتی در اکوتیپ های یک منطقه نیز این مسئله وجود دارد و علت این تنوع زیاد ژنتیکی ممکن است عواملی از قبیل جهش های ژنی و نیز روش های تولید مثل جنسی باشد که البته این مسئله نیاز به بررسی بیشتری دارد.

  در این بررسی مهمترین روش تشخیص چند شکلی و اختلافات ژنتیکی میان اکوتیپ ها استفاده از نشانگر RAPD بود. این روش هم روشی ساده و هم دقیق است و قادر به شناسایی اختلافات کوچک ژنتیکی می باشد.

   

  فصل اول

  مقدمه

  استفاده از نشا نگرهای ژنتیک قدمتی برابر با تاریخ بشر دارد. انسانهای نخستین، حتی آنهایی که هنوز کشاورزی را فرا نگرفته بودند و برای ادامه زندگی مجبور به جمع آوری بذر و میوه گیاهان بودند، بدون آنکه خود بدانند از نشانگرهای مورفولوژیک برای شناختن و تمایز انواع بذر و میوه و جانوران وحشی استفاده می کردند و برخی را به برخی دیگر ترجیح می دادند، اما به صورت مدون و دانش مدار، شاید مندل، نخستین کسی بود که از نشا نگرهای مورفولوژیک یا نشا نگرهای مبتنی بر فنوتیپ برای مطالعه چگونگی توارث صفات در نخود فرنگی استفاده کرد (9).

   تا قبل از مندل، اصلاح گیاهان به عنوان هنر محسوب می شد و گزینش بر اصول علمی استوار نبود و اصلاحگران موفق افرادی بودند که استعداد زیادتری در تشخیص تنوع موجود داشتند. با پیشرفت علم ژنتیک و علوم وابسته، اصلاح گیاهان، با این علوم مرتبط شد و دیگر هنر و مهارت به تنهایی در امر گزینش دخالت نداشت و به نژادگر بنابر اصول علمی و با تعمّد می توانست تنوع و تغییراتی در گیاهان ایجاد نماید و از این راه واریته ها و ارقام جدید با صفات دلخواه به وجود آورد. (15) استفاده از نشا نگرهای ژنتیک، خصوصاً نشانگرهای مولکولی، ابزاری برای شناسایی تنوع و نوع تنوع هستند.(5) تنوع گونه ها در محیط به توانایی تولید و پایداری آن اکوسیستم وابسته است.(9)

  روش های مولکولی ابزاری مناسب برای مطالعه اثر تنوع ژنتیکی گیاهی روی پایداری اکوسیستم هاست. این تنوع را ممکن است در چند سطح مورد بررسی قرارداد. تنوع حیاتی یک اکوسیستم معمولا از روی تعداد گونه های موجود در آن مشخص می شود. ضمن اینکه تنوع درون گونه ای نیز ممکن است سهم قابل توجهی در باروری سیستم داشته باشد. روش های مولکولی، امکانات ویژه را برای ارزیابی تنوع حیاتی ارائه می دهند و می توانند روش کلیدی برای ایجاد راهبردهای حفاظتی مناسب باشند.(13)

  کاربردهای علمی بیولوژی مولکولی گیاهی و استفاده از نشانگرها به طور خلاصه شامل : (13)

  1-

   

  ذخایر گیاهی هر کشور، مهمترین منابع و ثروتهای آن کشور به حساب آمده و ممالکی که به ارزش واقعی این ذخایر پی برده اند، آنها را حتی از طلا و نفت و سایر منابع زیر زمینی با ارزش تر می دانند.

  گونه های مختلف Allium دارای ارزشهای فراوانی از لحاظ غذایی، دارویی و پزشکی هستند واثرات متعدد دارویی آنها بررسی شده است و از این خواص دارویی از هزاران سال قبل در درمان بیماریهایی مثل دیابت، بیماری های قلبی و التیام سیستم دفاعی و ایمنی بدن، درمان روماتیسم و... استفاده می شده است.(10)

  جنس آلیوم متشکل از بیش از 700 گونه است(61) که بیش از 139 گونه آن در ایران گزارش شده است و در حدود 30 گونه آن بومی خود ایران هستند(78) Allim hirtifolium یک گونه قدیمی و بومی ایران است که به عنوان طعم دهنده و چاشنی غذایی استفاده می شده است.(133) در سالهای اخیر استفاده همه جانبه از نشا نگرهای مولکولی در تحقیقات Allium مثل، توالی یابی DNA، بررسی سریع انواع سیتوپلاسمها و تشخیص گیاهان هیرید و استفاده وسیع در تهیه نقشه های ژنتیکی رو به افزایش است .

  مشهورترین ترکیبات فیتوشیمیایی جنس Allium، ترکیبات گوگردی بوده که شاخصترین آنها که در غده ها و پیازهای خورد نشده آنها وجود دارد آلیین یا S- آلیل- (+)L- سیستئین سولفوکسید است و به دنبال خورد کردن یا پودر کردن غده ها، تحت اثر آنزیم آلیناز به آلیسین تبدیل می شود(60).  هدف ما در این تحقیق بررسی تنوع موجود در اکوتیپهای A.hirtifolium موجود در مناطق زیست این گونه در استان لرستان از دیدگاه مولکولی با تکنیک (RAPD)، مورفولوژیکی وفیتوشیمیایی(آلیسین) می باشد و رابطه این نشا نگرها با هم و توانایی آنها در تعیین میزان تنوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

  -  اشتال,اگون.)1368 ( تجزیه و شناخت مواد گیاهی به روش میکروسکپی و کروماتوگرافی صمصام شریعت,(مترجم),هادی . چاوپ اول, موسسه انتشاراتی مشعل,اصفهان.

  2- اهدایی, بهمن. ( 1373) اصول اصلاح نباتات .انتشارات بارثاوا,مشهد.

   3- پاک نیا,رشید. کریم زاده , قاسم . خدادادی , محسن . ( 1384) بررسی تنوع مورفولوژیکی در تعدادی از توده های بومی پیاز خوراکی ایران جهت تعیین توده های برتر برای تولیید واریته های هیبرید .چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران, مشهد.

  4- پولمن , ج , ام., اسلیپر , دی . ا . (1378) اصلاح گیاهان زراعی ,ارزانی , (مترجم) , الف . مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان.

  5- چاولا , اچ . اس . (1382) اصول بیوتکنولوژی گیاهی . فارسی , (مترجم) ,محمد و ذوالعلی, ( مترجم), جعفر. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد,شماره 392.

  6- شفیعی , عباس . (1366) کروماتو گرافی و طیف سنجی . انتشارات دانشگاه تهران , 79-77 و 317- 310.

  7- شیخ الرئیس , ابو علی سینا . (1370) قانون در طب. شرفکندی , (مترجم) , عبدالرحمن . جلد دوم, 330-337 , جلد سوم , 446 . انتشارات سروش , تهران .

  8- صمصام شریعت , هادی . (1364) گیاهان و دارو های طبیعی , جلد دوم , چاپ اول , انتشارات مشعل اصفهان.

  9-  فارسی , محمد و باقری , عبالرضا . (1383) اصول اصلاح نباتات . انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد, شماره 195 .

   10- فرشاد فر , ع . (1377 ) کاربرد زنتیک کمی در اصلاح نباتاتعجلد اول, انتشارات دانشگاه رازی ,

   کر مانشاه .

  11- قهرمان , احمد . فلور رنگی . دانشکده علوم دانشگاه تهران. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.

  12- کاظمی , ح . (1377) اصول ژنتیک . انتشارات عمیدی .

  13- گیلک , برنارد ا و پاسترناک , جک جی . (1382) بیو تکنولوژی مولکولی . بهروان , (مترجم) , جواد و اسماعیلنظری , (مترجم) , زینب . انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد , شماره 65 .

  14- موسوی زاده, سید علی . مقدم , محمد. تورچی , محمود . محمدی سید ابوالقاسم . مسیحا , سیروس . (1384) تنوع مورفولوژیکی وژنتیکی در توده های بومی پیاز ایران . چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران , مشهد .

  15- نقوی ع محمد رضا. قره یاضی ,بهزاد . حسینی سالکده , قاسم .(1384) نشانگرهای مولکولی . انتشارات دانشگاه تهران, شماره 2716 .

  16- هاربورن , چ-ب )1358( روشهای نوین تجزیه شمیایی گیاهان , ائینه چی , ( مترجم) , یعقوب. انتشارات دانشگاه تهران , 17-12 و 27-25 .

  17- هنری, ار .جی . (1381) کاربردهای عملی بیولوژی مولکولی گیاهی . باقری (مترجم) , ع . ایزدی دربندی , (مترجم) , ع . ملبوبی , (مترجم) ,* م . انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد .

  18-   Adams , R.P . (1998) Systematic of  multi – seeded  eastern   hemisphere juniperus  based on leaf essential oils and  RAPD . biochemical systematic and ecology . 27: 709-725  

  19- Angela Karp.,  peter g., issac and  davis s .  Ingram .(1998)   molecular tools screening biodiversity. Chapman and hall, London

  20-   Ahn , youn mi ., Lim ,   SOO K ja ., Han ,   Hye Kyong; choi ,   sung sook . (2006) Effects of Allium vegetable intake on levels of plasma glucose , lipid and minerals in streptozotocin induced diabetic rats .   Korean  nutrition  society, via chemical abstract .

   

  21- Azmidat , A.E.(1994) Molecular population genetics and evolution . center for international forestry research , Bogor, pp: 177-193

  22-   Baghalian ,k.,   Naghavi , M .,   ziai , sa.,  Naghdi abadi, H. (2005)    post  planting evaluation of morphological characters and allicin content  in  Iranian garlic ecotypes . scentia horticulturae .

    23-  Barile elisa et al . (2005) stracture  activity relationships for saponins from Allium elborzense and their antispomadic activity. planta  medica

   24-   Bennett ,   Rodney  M.,    Freedlander ,  Richards.,   Reibach, paul. (2006)

  Di methyl   disulfide  :     A new  soil fumigant  .  American  chemical  society , Washington,D.c.

  Food supplement for psoriasis patients.  (2006)Bonne , claud . (Fr.)-25

   26-  Bradley , k.F .,Rieger , ma., and collinss , G.G. (1996)    classification  of Australian  garlic  cultivars  by  DNA fingerprinting .      Australian gournal of experimental agriculture .36,613-618.

   British pharmacopoeia. (2003) .1,860.-27

  28- Chae ,   Byung  guen ;  Lee,  jun bae .  (2005)      Skin  external  application composition  for  improving  skin  wrinkle .    Repub .  Korean  kongkae  Taeho kongbo. Via chemical abstract.

  29-  Chen, Qinxian . (2006)   Chinese  medicinal  composition  for  treating enteritis. 

     30-  Chung,  yang Eup. (2005)     Health   beverage   composisition  containing  silk amino acids as main material to prevent diabetes . Repub.korian kongkae Taeho kongbo. Via chemical abstract.

  31 - Cramers , christofer . (1999)   Morphological  , biochemical  and  molecular markers in onion . Hort science . 34: 589- 593 .

  32- Davies , d . (1992)    Alliums .  The  ornamental onions .  B.T. Batsford   Ltd . London, uk.

  33  -  Davis , J.M., and J. Greenfield .(2002)  Cultiating ramps :    Wild  leeks  of appalachia .P: 449-452 .

  34  - Demeke, T.,  Adams ,  P.R    and  Chibbar, R.(1992)    Potential  taxonomic use of RAPD :A case study brassica . Theoritical and  applied genetics . 84, 990-994 . 

  35  -Deng , yihui ., Wu , hongbin .(2005)  Manufacture of an emulsio containing allicin or Allium sativum oil for filteration strelisation .shenyang pharmaceutical university ,china . Via chemical abstract

  36- Doyle,J,J and J.L . Doyle .(1987) A rapid DNA isolation procedure for small quantities of fresh leaf tissue.

  Fenwick , G.R., and A.B. Hanley .   (1999) Chemical composition . P :17-31.-37

  38-  Ferol ,L et al .(2005) Establishment of embryogenic cell suspentions culture of garlic . plant regeneration and biochemical analyses .Plant Sci .

  Bachmann , K., and non coding chloroplast  DNA  .39-Friesen , N ., Pollner , S  reveal  a  single  origin  of  the  cultivated  Allium  fistulosum  from  A. alticum (Alliceae) . American journal of botany . 86 , 554-562 .

  40-   Friesen , N .,  Blattner ,F.R.   (2000) Geographical isolation predominantes over ecological  differentiation  in  the  phylogeny  of  Allium  schoenoprasum . plant biology . 2, 297-305.

  41-Friesen , N ., Fritsch , ., pollner , s and Blattner ,Fr .   (2000)  Molecular  and morphological  evidence  for  an  origin  of  the  aberrant  genus   Milula   within Himalayan  species  of Allium (Alliacae).Molecular phylogenetics an evaluation  17, 209-218.                                                                                                                                                                                                   42-  Fritsch ,R.M And Frisen , N(2002) evolution Domestication and toxonomy. Pp:5-30.

  43-Garinstein ,  shela.,  Leontowicz  ,  Maria.  Leontowitcz,   Hanna.,    Nagman  

  ,Ktarzyna.(2006)    Supplementation of garlic lowers lipids and increases antioxidant capacity in plasma of rats.Nutrition research..Neyork.                       44-Guo , wujun.  (2005)    chinese medicinal  plaster for reliving pains of bones and  muscles  caused  by  cervical  spondylosis  lumber  spondylosis  and  hyper -   steogeny.  (2005)  Faming zhunali shenqing Gongkai  shnmingshu .china .via chemical abstract

  45-Hanelet, p. (1990)    Taxanomy ,evolution  and  history  .   pp.1-24.   in: H.D. Rabinowitch  and  J.L  Brewster  (eds)  Onions  and  allied  crops  ,   vol .1 . crc press,Boca.raton.FL.

  47-Hanelet, p et al.(1992 )   Infragenetic  grouping  of  allium.  The  gatersleben approach .pp,107-123.  

   49- Hanelet , p. (2001) Alliaceae. Mansfelds  encyclopedia  of  agricultural  and horticultural crops.vol.4,3 rd ., springer-verlag,vienna.

  50-Haque,M.S.,  T.wada., and    k,.Hattori.(1998)   Eficient plant regeneration in garlic through  somatic  embryogenesis  from  root  tip  explants.      Plant  prod  sci. 1:216-22

  51- Havey,M.J., KING, J.J.,Bradeen,J.M and Bark, o.(1996) Molecular markers and mapping in bulb onion , a forgotten monocot. Hort science.   31,1116-1118.

  Havey, M.J.(2002) Genome organization in alliums.pp.59-79.-52

  53-  He, Bin.(2006)  Trapping  decice  for  killing  termite in soil and  wood .via chemical abstract.

  54- Horobin,J.F.(1986)   Inheritance of  a  dwarf  seed  stalk  character  in onion. Ann.Appl.Biol.108-204.

  55-Inai,s.,Ishikawa, k., Nunomura,o., and Ikehashi,H.(1993) .   Genetic  analysis

  of stuted growth by  nuclear  cytoplasmic  intraction   in   interspesific hybrid of capsicum by using RAPD markers. Theoritical and applied genetics. 87,416-422

  57- Ipek,M.,Ipek,simon,p .  Development  of  a   phlogenetic tree in garlic using targeted mt DNA –PCR and rapd analysis. Mary fernandez san jose state u

  University.

  59-Jafarian,abbas.,Ghannadi,Alireza.,Eliasi,Afsaneh,.(2003)The effect of Allium hirtifolium Boiss.on cell mediated immune response in mice. Iranian journal of pharmaceutical reaserch..51-55.

  60- Jasen,H.,Muler,B.and knobloch,k.(1987)Allicin characterization and its determination by HPLC.Journal of planta medica .pp:559-562.

  61-Kamenetsky,r.,and H.D.Rabinowitch.(2002)Florogenesis,p:31-57.Allium crops sciences,ca13 Int., Wallingford,uk.

  57) Ipek, M., Ipek, A., Simon, p. Development of a phylogenetic tree in garlic using targeted mt DNA–PCR and RAPD analysis.Mary Fernandez San Jose state university.

  52) Jafarian, Abbas., Ghannadi, Alireza., Elyasi, Afsaneh,.(2003) The effect of Allium hirtifolium Boiss. On cell–mediated Immune respose in mice. Iranian journal of pharmaceutical research.51-55

  60) Jansen, H., Muler, B.and Knobloch, K.(1987) Allicin characterization and its Determination by HPIC. Journal of planta medica. PP:559-562.

  61) Kamenetsky, R., Rabinowitch, H.D.(2006) The Genus Allium:A Development and horticultur analysis. Horticulture reviews,32:329-37.

  62) Kamenetsky,R., and H.D. Rabinowitch.(2002) Florogenesis, p:31-57-Allium crop sciences,CAB Int., wallingfird, uk

  63) Kamenetsky, R., Rabinowitch, H.D. and khassanov,F.(2004c) Collection and conservation of Allium species. u.s-Agency for international Development.

  64) Kamenetsky, R., and Getterman, y-(2000) Germination strategies of some Allium species of the subgenus Melanocrommyum from the arid Zone of central Asia. J.Arid Environ.45:61-72.

  65) Keller, E.R.J-(2002) Cryopreservation of Allium sativum L.p:37-47.

  66) Kik, c. Kahane, R and Gebhardt, R. (2001) Garlic and health. Nutrition, metabolism and cardiovascular diseases. 11(4):57-65.

  67) Kim, Hye young. Kim , Kyong. Kany, Mun Hui.(2005) Onion skin extract composition cantaining quercetin as active component Korea food Research institute Via chemical abstract.

  68) Kim, Jong sik.(2005) self-protection material having synergy effect resulting from combination of various vegetable to bring criminal under control-Repub.Korean Kongkae Taeho Kongbo. Via chemical abstract.

  69) Kim, Du hyun., Kim, Hyun Ju.(2005) Preparation of fermented liquid of lactic acid and vegetable Juice useful as health food at high pressure. Repub.Korean Kong Kae Taeho Kongbo .Via chem..Abs.

  70) Komochi, S.(1990) Bulb dormancy and storage Physiology. p,89-111.

  72) LanZotti, V.(2006) The analysis of onion and garlic. Journal of chromatography. 1112,3-22.

  73) Lin , Maosheng.(2006) Externally-applied Chinese medicinal mixture for treating tinea unguium.Via chem.-Abs.

  74) Liu , Xingsui.(2005) Tonic Pill effective in treating male infertility and male sexual dysfunction. Famming Zhuanli shenqing Gonkai shuoming shu. Via chem..Abs.

  75) Martineau, B.(2001) First. Fruit-The creation of the flavor.

  76) Miron,T et al .(2002) A spectrophotometric assay for allicin, alliin and alliinase . Analytical, Biochemistry. 307:76-83.

  77) Moyers,s-(1996) Garlic in health, History and word cuisine. St . Petersburg, F1 : suncoast Press-1-36.

  78) Mozaffarian, VA: (1996) Dictionary of Iranian Plant names.Tehran: farhange moaser.27-31.

  79) Neriman Ozhatay. (2002) Diversity of bulbous monocaots in Turkry with special reference. Chromosome numbers. Pure APPl .chem., Vol. 74, No.4, pp. 547-555.

  80) Noli, E., Conti, s., Maccaferri, M. and sanquinety, M.C.(1999) Molecular characterization of tomato cultivars. Science, 239: 487-491.

  81) Pauls, K.P.(1996) Molecular markers: fast tranck screening for crop diversity, desirable trait. Advances in agronomy, 48: 49-120.

  84) Pistrick,k.(1992) phonological variability in the genus Allium.P,243-249.

  85) Rabinowitch, H.D and Brewster, J.L.(1990) onions and allied crops. Vol.1. CRC Press, Boca Raton, FL.

  88) Ryoo, Kwang chul.(2005) Hair growth Promoting agent having function of killing demodex folliculorum Damo cosmetics, INC.S.Korea. Via chem..Abs.

  89) S, Turke.(2005) Molecular mechanisms of Cancer-preventation effects of garlic organosulfur compounds. Herba polonica. Vol -51 No 1/2.

  90) Taran, M., Rezaeian, M., Izaddost, M.(2006) invitro Anti trichomonas activity of Allium hirifolium(Persian shallot) in comparison with metronidazole.Iranian bulb health , vol. 35.No.1, pp:92.94.

  93) Van Raasdonk, L.w.d, W et al.(2003) Biodiversity assessment based on CP DNA and crossability analysis in selected species of Allium subgenus Rhizirideum.Theor. APPL.Genet,107:1048-1058.

  94) Warnock ,S.J.(1988) A review of taxonomy and phylogeny of the genus lycopersicum. Hor.Science, 23:669-673.

  95) Wendelbo, G.(1971) Alliaceae. In. Rechinger, Kh.editor. Flora Iranica. Graz:Akademische Druk-u.Overlagsantalt,1-98.

  96) Xu, Shiying., et al.(2006)Method for manufacturing garlic powder microcapsule containing allicin with high content. China-Via chem.-Abs.

  97) Xia,H.Parkin, KL.(2002) Antioxidant of selected Allium thio sulfinates and s-aik(en)yl-L-cysteine sulfoxides.j.gric Food chem.50(9):2588-2493.

  98) Yang, yikai.(2006) Chinese medicinal composition for treating infantile pnemunia, preparation and use thereof. Faming zhuanli shenging gong kai shoumingshu.china.via chem..Abs.

  99) Yu, K.F.and Pauls, K.P.(1993) Rapid estimation of genetic relatedness among heterogenous population of alfalfa by RAPD. Theoretical and applied Genetics, 86: 788-794.

  100) Zemahm H., Rabinowitch, H.D, and Kamenetsky, R. (2001) Florogenesis and Flowering Physiology of ornamental geophyte Allium aflatunense. J-Hort.Sci. and Biotech. 76: 507-513. 

 • فهرست مندرجات..                                                                                          ﻫ

  فهرست اختصارات                                                                                          ی

  فهرست نمودارها و اشکال

  فهرست جداول

  چکیده      

                                                                                                                              1

  فصل اول: مقدمه                                                                                                                  4

  فصل دوم: گیاهشناسی                                                                                                    

  2-1- گیاهشناسی Allium hirtifolium                                                                 8

  2-2- انتشار جغرافیایی                                                                                     8

  2-3- کاریولوژی                                                                                           8

  2-4- موارد مصرف                                                                                        10

  2-4-1- مصارف غذایی                                                                                   10

  2-4-2- استفاده در طب سنتی                                                                            10

  2-5- تحقیقات انجام شده در                                                    Allium hirtifolium10

  2- 6-    جنس                                                                                                Allium  spp. 2-6-1- مشخصات عمومی و طبقه بندی                                                                           11     

  2-6-2- خصوصیات شیمیایی                                                                                 13

  2-6-3- کاریولوژی                                                                                        13   

  2-7- ارزشهای اقتصادی گونه های جنس آلیوم                                                            14

  2-8- زیرجنسهای جنس آلیوم                                                                             14

  2-8-1- زیر جنس Allium                                                                              15             

  2-8-2- زیر جنس                                                                       Rhizirideum15               

  2-8-3- زیر جنس                                                              Melanocrommyum15

  عنوان                                                                                                                                     صفحه

  2-8-4- زیر جنس                                                                                         Amerallium

  2-9- مراحل نمو در آلیومها                                                                                             16

  2-9-1- جوانه زنی بذر                                                                                                  16

  2-9-2- سبز شدن بذور و نمو گیاهان نورسته                                                                       17

  2-9-3- دوره جوانی و انتقال به مرحله تولید مثلی                                                                 17

  2-9-4- رشد و نمو سالیانه پس از بلوغ                                                                              19

  2-9-4-1- گونه های پیاز دار                                                                                         19

  2-9-4-1-1- گونه های پیازدار با مبدا مدیترانه                                                                    20

  2-9-4-1-2- گونه های گلدار با مبدا ایرانو تورانی                                                               20

  2-9-4-3- آلیومهای خوراکی                                                                                         23

  2-9-5- تکثیر                                                                                                            24                  

  2-9-5-1- تکثیر از راه بذر                                                                                           24

  2-9-5-2- تکثیر رویشی                                                                                              25

  2-9-5-3- کشت بافت در آلیومها                                                                                   26

  2-10- اصلاح ژنتیکی در آلیومها و استفاده از گونه های وحشی                                     Allium26

  2-10-1- بانک های بذر آلیوم در دنیا                                                                               27          

  2-10-2- بانک های ژن آلیوم در دنیا                                                                                27

  2-10-3- عملیات نگهداری و اصلاحی در مراکز جمع آوری و نگهداری آلیوم ها                          27

  2-11- بررسی تنوع ژنتیکی و عوامل ایجاد تنوع                                                                   28

  2-11-1- تجزیه کلاستر                                                                                               31           

  2-11-2- تجزیه به مولفه اصلی                                                                                      31

  2-11-3- معیارهای فاصله یا شباهت ژنتیکی                                                                       32

  2-12- مراکز تنوع جنس                                                                                    Allium32

  2-13- مصارف مختلف آلیومها در دنیا                                                                               33

  فصل سوم: بررسی مولکولی به کمک نشانگرRAPD

   

   

  عنوان                                                                                                                                     صفحه

   

  3-1- نشانگر چیست؟                                                                                                          38

  3-2- کاربرد های نشانگرهای مولکولی                                                                                      38

  3-3- انواع نشانگرها                                                                                                            39

  3-4- نشانگر                                                                                                         RAPD40

  3-4-1- مراحل روش                                                                                             RAPD41

  3-4-1-1- استخراج                                                                                                 DNA41

  3-4-1-2- تخمین غلظت                                                                                          DNA41

  3-4-1-3- انجام واکنش 42                                                                                        RAPD

  3-4-1-4- الکتروفورز محصولات 42                                                                               PCR

  3-4-2- تجزیه داده های                                                                                         RAPD43

  3-4-3- تکرار پذیری                                                                                             RAPD43

  3-4-3-1- کیفیت و کمیت 43                                                                                       DNA

  3-4-3-2- آلودگی بیولوژیک                                                                                                43

  3-4-3-3- غلظت آغازگر                                                                                                     44

  3-4-3-4- غلظت منیزیم                                                                                                     44

  3-4-3-5- تکرارپذیری نیمرخ های دستگاه                                                                   PCR44

  3-4-3-6- زمان واسرشته سازی                                                                                           44

  3-4-3-7- درجه حرارت اتصال                                                                                           45

  3-4-3-8- مدت زمان بسط یا توسعه طویل شدن                                                                     45

  3-4-3-9- دقت کردن در پیپت نمودن                                                                            45

  3-5- مزایای RAPD                                                                                             45

  3-6- معایب                                                                                              RAPD46

   3-7- تحقیقات انجام شده با کمک نشانگر RAPD در جنس الیوم                                            47                                                                   

  فصل چهارم: نشانگرهای مورفولوژیک                                                              

   

  عنوان                                                                                                                                     صفحه

   

  4-1- مزایای نشانگرهای مورفولوژیک                                                                                    50

  4-2- معایب نشانگرهای مورفولوژیک                                                                                    50

  4-3- مقایسه مورفولوژیک آلیوم ها                                                                                        51

  4-3-1- گروه های پیازدار                                                                                                   52

  4-3-2- گروه های ریزوم دار                                                                                               52

  4-3-3- گونه های آلیوم خوراکی                                                                                          52

  4-4- کاربرد نشانگرهای مورفولوژیک در جنس آلیوم                                                                 53

  4-5- اساس ژنتیکی بعضی صفات مورفولوژیک در آلیوم ها                                                         55

  4-5-1- برگ و نشاء ها                                                                                                      55

  4-5-2- ساقه گلدهنده                                                                                                        56

  4-5-3- پیاز                                                                                                                     56

  4-5-4- گل                                                                                                                     57

   

  فصل پنجم: بررسی فیتوشیمیایی                                                                           

  5-1- تاریخچه استفاده از آلیومها در تغذیه و درمان بیماریها                                                          59

  5-2- ترکیبات شیمیایی موجود در گیاهان جنس آلیوم                                                                 60

  5-2-1- ترکیبات فرار                                                                                                         60

  5-2-2- ترکیبات غیر فرار                                                                                                   60

  5-3- تاریخچه شناسایی آلیسین                                                                                              61

  5-4- چگونگی تشکیل آلیسین                                                                                               61

  5-5- روشهای تجزیه و شناسایی اجزاء تشکیل دهنده اسانس و

   عصاره های استخراج شده از گیاهان                                                                                         62

  5-5-1- کروماتوگرافی                                                                                                       62

  5-5-2- کروماتوگرافی لایه نازک                                                                             (TLC)63

  5-5-3- کروماتوگرافی ستون                                                                                               63

  5-5-4- گاز کروماتوگرافی                                                                                                  64

  عنوان                                                                                                                                    صفحه

   

  5-5-5- طیف سنجی مادون قرمز                                                                                   (IR)64

  5-5-6- طیف سنجی ماوراء بنفش (UV) و مرئی                            (Visible – Spectroscopy)64

  5-5-7- رزنانس مغناطیسی هسته                                                                                 (nmr)65

  5-5-8- گاز کروماتوگرافی قدام با طیف سنجی جرم                                              (GC-Mass)65

   

  فصل ششم: مواد و روشها                                                                                          

  6-1- نمونه های گیاهی                                                                                                        69

  6-2- دستگاههای مورد  استفاده                                                                                              70

  6-3- مواد مورد استفاده                                                                                                        71

  6-4- روشها                                                                                                                      72

  6-4-1- ارزیابی مورفولوژیکی                                                                                               72

  6-4-1-1- مواد و طرح آزمایشی                                                                                          72

  6-4-1-2- یادداشت برداری و ثبت خصوصیات                                                                       72

  6-4-2- ارزیابی مولکولی                                                                                                     72

  6-4-2-1- استخراج                                                                                                DNA73

  6-4-2-2- ارزیابی کمی و کیفی نمونه های                                                                  DNA74

  6-4-2-3- الکتروفورز                                                                                             DNA75

  6-4-2-4- شرایط واکنشهای                                                                        PCR-RAPD76

  6-4-3- ارزیابی فیتوشیمیایی                                                                                                 78

  6-4-3-1- روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) در تشخیص وجود آلیسیس                           79

  6-4-3-2- تعیین مقدار آلیسیس به روش اسپکتروفتومتری                                                         80

  6-4-3-2-1- آماده سازی پیازهای                                                              A.hirtifolium81

  6-4-3-2- نحوه اندازه گیری جذب در دستگاه اسپکتروفتومتری                                                82

   

  فصل هفتم: بحث و نتایج                                                                                           84

  عنوان                                                                                                                                     صفحه

   

  7-1- گروه بندی اکوتیپها با نشانگر                                                                      RAPD85

  7-2- گروه بندی بر اساس صفات مورفولوژیک                                                              90

  7-3- بررسی اکوتیپها از دیدگاه فیتوشیمیایی                                                                 92

  7-4- مقایسه داده های RAPD و مورفولوژیکی                                                            96

  7-5- مقایسه داده های مورفولوژیک و آلیسیس                                                              96

  7-6- نتیجه گیری نهایی                                                                                      98

  7-7- پیشنهادات                                                                                              98

   

  منابع                                                                                                                                          100

  خلاصه پایان نامه به زبان انگلیسی                                                                                       107


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اکوتیپ های مختلف گیاه Allium hirtifolium از دیدگاه مولکولی (با نشانگر RAPD) و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی(آلیسین), مقاله در مورد پایان نامه بررسی اکوتیپ های مختلف گیاه Allium hirtifolium از دیدگاه مولکولی (با نشانگر RAPD) و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی(آلیسین), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اکوتیپ های مختلف گیاه Allium hirtifolium از دیدگاه مولکولی (با نشانگر RAPD) و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی(آلیسین), پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اکوتیپ های مختلف گیاه Allium hirtifolium از دیدگاه مولکولی (با نشانگر RAPD) و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی(آلیسین), تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اکوتیپ های مختلف گیاه Allium hirtifolium از دیدگاه مولکولی (با نشانگر RAPD) و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی(آلیسین), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اکوتیپ های مختلف گیاه Allium hirtifolium از دیدگاه مولکولی (با نشانگر RAPD) و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی(آلیسین), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اکوتیپ های مختلف گیاه Allium hirtifolium از دیدگاه مولکولی (با نشانگر RAPD) و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی(آلیسین), پروژه درباره پایان نامه بررسی اکوتیپ های مختلف گیاه Allium hirtifolium از دیدگاه مولکولی (با نشانگر RAPD) و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی(آلیسین), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اکوتیپ های مختلف گیاه Allium hirtifolium از دیدگاه مولکولی (با نشانگر RAPD) و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی(آلیسین), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اکوتیپ های مختلف گیاه Allium hirtifolium از دیدگاه مولکولی (با نشانگر RAPD) و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی(آلیسین), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اکوتیپ های مختلف گیاه Allium hirtifolium از دیدگاه مولکولی (با نشانگر RAPD) و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی(آلیسین), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اکوتیپ های مختلف گیاه Allium hirtifolium از دیدگاه مولکولی (با نشانگر RAPD) و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی(آلیسین), رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اکوتیپ های مختلف گیاه Allium hirtifolium از دیدگاه مولکولی (با نشانگر RAPD) و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی(آلیسین)

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc رشته جغرافیای طبیعی_ ژئومورفولوژی در برنامه­ ریزی محیطی چکیده شهر در محیط جغرافیایی نه بر اساس ظرفیت و امکانات بلکه بر اساس اضطرار و ضرورت­ها گسترش پیدا می­کند. این مساله در شهرهای امروزی به شدت به­چشم می­خورد نکته­ی قابل توجه آنکه شهر باید در هماهنگی تمام با قرارگاه طبیعی خود قرار بگیرد و ضروری است که انسان بتواند با بستر زمین یک ...

چکیده تنش شوری یکی از مهمترین تنش­های غیر زیستی در جهان بوده وآثارمنفی آن بر رشد گیاهان زراعی باعث افزایش تحقیقات در زمینه تحمل به شوری باهدف بهبود تحمل گیاهان شده است. کودهای پتاسه علاوه بر افزایش رشد به بهبود کیفیت محصول و افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل نامساعد محیطی (شوری، خشکسالی، سرما و …) کمک می‌کند. از آنجایی که قارچهای میکوریز با اکثرخانواده های اصلی گیاهان زراعی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت مناطق خشک و بیابانی به نام خدا 1-1 مقدمه : کشور ایران بر روی کمربند خشک جغرافیایی جهان واقع گردیده،بطوریکه بخش قابل توجهی از مساحت کشور را کویرها و اراضی بیابانی در بر می‌گیرند. وجود محدودیت‌های اقلیمی و ادافیکی، ساختارهای اکولوژیکی را در این مناطق بسیار آسیب‌پذیر نموده بنحوی که هرگونه فشار ناشی از تحولات نامتعارف طبیعی و یا ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی چکیده این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی همراه با مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و مشاهدات میدانی به بررسی هیدروژئومورفولوژی حوضه ی ماسوله رودخان با تأکید بر آبشارهای منطقه پرداخته و به شرح زیر می باشد. حوضه مورد مطالعه با مساحت 46/4195 هکتار جزیی از حوضه آبخیز ماسوله ...

پایان‎نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی چکیده یکی از ارکان صنعت گردشگری وجود جاذبه های گردشگری بویژه جاذبه های طبیعی است که سرمایه اولیه صنعت گردشگری را تشکیل می دهند. دریاها، جنگلها، مراتع، کوهها، دره ها، آبشارها، معادن، چشمه‎ها از جمله جاذبه ها ی اکوتوریستی می باشند. استان گیلا ن با مناظر دل انگیز طبیعی، کوه، ...

پایان نامه تحصیلی برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی- گرایش ژئومورفولوژِی در برنامه ریزی محیطی چکیده تأثیرات متقابل ناشی از منابع مختلف و اجزای زنده و غیرزنده ی موجود در یک حوضه ی آبخیز، ضرورت پیاده سازی مدل مدیریت سیستمی و یکپارچه را در حوضه های آبخیز با هدف بهره وری بهینه از منابع و هماهنگی و حرکت در راستای توسعه ی پایدار ایجاب کرده است. محدوده مورد مطالعه در این ...

پایان­ نامه­ کارشناسی ارشد رشته­ جغرافیا گرایش ژئومورفولوژی چکیده جلگه پهناور خوزستان میزبان رودخانه های دائمی مهمی است که بزرگترین آنها رودخانه کارون می باشد. حوضه آبریز کارون به عنوان یکی از بزرگترین زیرحوضه های ایران و جزئی از حوضه آبریز اصلی خلیج فارس و دریای عمان به شمار می آید. رودخانه کارون با طولی حدود 890 کیلومتر از چهار شاخه اصلی، با نام های خرسان، آب ونک، آب کیار و ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی چکیده زمینه: گیاه جاشیر در مناطق سردسیر و کوهستانی استان فارس( سپیدان و ..) می روید و در بهار چیده می شود و از آن در تهیه ماست جاشیر (غذای سنتی) استفاده می کنند. کربوهیدرا ت های غیر قابل هضم (فیبر) موجود در برگ های این گیاه ممکن است بتواند به عنوان پری بیوتیک در ماست پروبیوتیک ایفای نقش نماید. هدف: بررسی اثر ...

پایان‌نامه برای اخذ کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی چکیده: این پژوهش به منظور استخراج، شناسایی ترکیبات تشکیل دهنده و خاصیت ضدمیکروبی اسانس دو گونه مرزه‌ خوزستانی و مرزه ‌رشینگری انجام گرفت. اسانس‌گیری به روش تقطیر با آب توسط کلونجر انجام گرفت،آنالیز اسانس‌ها توسط دستگاه کاروماتوگراف گازی متصل به طیف سنج جرمی(GC/MS) مورد بررسی قرار گرفت. چهل و چهار ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) رشته علوم باغبانی، گرایش گل و گیاهان زینتی چکیده به منظور بررسی قابلیت جایگزینی بستر کشت پیت ماس با بسترهای جدید و ارزان قیمت، تحقیقی با استفاده از گیاه جعفری در قالب آزمایش فاکتوریل با پایه کاملا تصادفی با 10 تیمار و 3 تکرار صورت گرفت. بسترهای کاشت عبارت بودند از پیت ماس، ورمی کمپوست، کمپوست قارچ تکمه ای و پرلیت که خصوصیات فیزیکی ...

ثبت سفارش