پایان نامه بررسی چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر

مشخص نشده 2 MB 29314 148
مشخص نشده مشخص نشده مدیریت
قیمت: ۱۹,۲۴۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  (M.A(

  مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

  تابستان 91

  چکیده

  دانش در دنیای پیشرفته امروز سازمان ها، به سرعت در حال تبدیل شدن به مزیت رقابتی اصلی شده است و می تواند برای سازمانهایی که به خوبی آن را می شناسند و مدیریت می کنند، فراهم آورنده فرصت و در عین حال برای سازمانهایی که تحولات محیط را نمی شناسند یا نمی خواهند بشناسند ، به عنوان تهدید جدی قلمداد شود. در حقیقت مدیریت دانش که اکنون خود را به عنوان ابزار کلیدی مدیریت قرن جدید مطرح کرده است، فرآیند خلق، سازماندهی، تبادل و بکاربستن دانش است که به سازمان کمک می کند تا بصیرت و درک لازم را از تجربه خود به دست آورند. در حقیقت این تحقیق به منظور رسیدن به اهدافی همچون تعیین وضعیت چرخه مدیریت دانش در چهار حلقه خلق دانش، سازماندهی، اشاعه و بکار بستن و فراهم آوردن مقدمات لازم برای ارتقای کیفیت و اثربخشی شرکت توانیر در راستای دستیابی به اهداف مربوطه می باشد .در این راستا روش تحقیق استفاده شده، کاربردی از نوع علی توصیفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شرکت مادر تخصصی توانیر به علت تنوع وظایف، وجود افراد متخصص و دارای تحصیلات عالیه به تعداد کافی مد نظر قرار گرفت. در روش نمونه گیری نیز گروههای مختلفی از کارکنان داشتیم ولی چون تاثیری در جمع آوری اطلاعات نداشت از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد .تجزیه و تحلیل اطلاعات توصیفی و تحلیلی است و داده های بدست آمده از جمع آوری پرسشنامه به وسیله برنامه نرم افزاری spss، ارایه جداول توزیع فراوانی، آزمون دو جمله ای، آزمون فریدمن، استفاده از ضریب همبستگی و استفاده از تاپسیس فازی برای اولویت بندی حلقه ها استفاده شده است. نتایج حاصل به این صورت است که بین حلقه های سازماندهی دانش، بکاربستن دانش و مبادله دانش با وضعیت مطلوب آن تفاوت متوسطی وجود دارد و بین حلقه خلق دانش با وضعبت مطلوب آن تفاوت کمی وجود دارد .

  کلید واژه ها: مدیریت دانش، چرخه، رویکرد فازی

   

  فصل اول

   

   

  کلیات تحقیق

   

  1-1 مقدمه

   دانش در دنیای پیشرفته امروز سازمان ها، به سرعت در حال تبدیل شدن به مزیت رقابتی اصلی شده است و می تواند برای سازمانهایی که به خوبی آن را می شناسند و مدیریت می کنند، فراهم آورنده فرصت و در عین حال برای سازمانهایی که تحولات محیط را نمی شناسند یا نمی خواهند بشناسند، به عنوان تهدید جدی قلمداد شود. در حقیقت مدیریت دانش که اکنون خود را به عنوان ابزار کلیدی مدیریت قرن جدید مطرح کرده است، فرآیند خلق، سازماندهی، تبادل و بکاربستن دانش است که به سازمان کمک می کند تا بصیرت و درک لازم را از تجربه خود به دست آورند. مدیریت دانش، ضمن اینکه به حل مشکل، تصمیم گیری، ‌برنامه ریزی استراتژیک، یادگیری پویا و... کمک می کند، از زوال داراییهای ذهنی جلوگیری کرده به آگاهی سازمان می افزاید. ارتباط تنگاتنگی که میان مدیریت دانش و مفاهیمی مانند نوآوری، سازمانهای یادگیرنده، بهره وری و سایر مفاهیم ارزنده که مولفه های کلیدی رقابت و حیات سازمانی هستند، وجود دارد، اهمیت توجه و استفاده از مدیریت دانش را چند برابر     می کند. بهره وری، کارایی، مسئولیت پذیری، توانایی رقابت و نوآوری سازمانهای پیشرو در استفاده از مدیریت دانش، دلیل و شاهدی قوی است بر اینکه سازمان ها با غفلت از مدیریت دانش،‌ دیر یا زود به سمت زوال و نابودی حرکت خواهند کرد. در حقیقت در محیط پرتلاطم کنونی که دانش به عنوان منبع اساسی اقتصادی، جایگزین سرمایه، منابع طبیعی و نیروی کار شده است و منبع ضروری و پایدار برای مزیت رقابتی محسوب می شود، مدیریت صحیح دانش، رمزتداوم بقای سازمان ها است. مدیریت دانش، یکی از رویکردهای مهم و ارزشمندی است که سازمان های پیشرو با استقرار آن، ضمن حفظ تخصص فنی خود، از افت دانش حیاتی که از بازنشستگی، کوچک سازی یا اخراج کارکنان و تغییرات ساخت حافظه انسانی ناشی می شود، جلوگیری می کنند(نوناکا،1991،ص96 )

   

   1-2 بیان مسأله پژوهش

  مدیریت دانش، شامل همه‌ی روش هایی است که سازمان، دارایی های دانش خود را اداره می کند که شامل چگونگی جمع آوری، ذخیره سازی، انتقال، بکار گیری، به روز سازی و ایجاد دانش است .

  مدیریت دانش اشتهار خود را از طریق به کارگیری دانش به منظور ایجاد هماهنگی در انجام تغیرات پویا در سازمان و رشد و توسعه نظامهایی برای تسریع انطباق‌پذیری سیستم با تغییرات محیط پیرامون کسب کرده است. سازمانها باید قادر به خلق و به کارگیری دانش جدید و بازسازی دانش موجود برای دستیابی به اهداف خویش باشند. در حالی‌که مدیریت دانش تاکید زیادی بر فناوری اطلاعات می‌کند و در بسیاری از موارد به‌عنوان مدیریت بر اساس فناوری تعریف می‌شود، اما در حقیقت مفهومی فراتر از آن دارد. داون پورت و پروساک (2000 ) مؤلفه‌های اساسی مدیریت دانش را شامل موارد زیر می‌داند:

  1-فرهنگ: ارزشها و باورهای اعضای سازمان در زمینه مفاهیم اطلاعات و دانش؛
  ۲- فرایند اجرایی: چگونگی بهره‌گیری افراد از اطلاعات و دانش در سازمانها؛
  ۳- سیاستها: راهکارهای مقابله با موانع موجود در فرایند تسهیم دانش و اطلاعات در سازمان؛

  4-فناوری : سیستم های اطلاعاتی موجود در سازمان ؛

  امروزه دانش یک منبع ارزشمند و استراتژیک برای سازمان ها محسوب می شود جوامع فراصنعتی     عمده ترین اتکای خود را بر دسترسی به دانش بیشتر و بروزتر استوار ساخته اند. تولید مستمر دانش با ارزش، سازماندهی و اشاعه آن در سراسر سازمان و بکارگیری آن در خدمات و در واقع مدیریت سرمایه های دانشی می تواند به سازمان منافع کیفی و کمی بی شماری ببخشد. با توجه به اهمیت مدیریت دانش و مزایای فراوان استفاده از آن در تمامی سازمانها، این تحقیق سعی بر آن دارد تا با بررسی وضع موجود چرخه مدیریت دانش در شرکت مادر تخصصی(به عنوان نمونه) بر اساس مدل مدیریت دانش جاشاپارا، خلق دانش، سازماندهی دانش، تبادل دانش و بکاربستن دانش را در شرکت مادر تخصصی توانیر مورد بررسی قرار دهد تا باتکیه بر تجربیات و انطباق آن بر مفاهیم و نظریات علمی به بررسی اثرات پیاده سازی مدل مدیریت دانش با هدف بهبود مستمر فعالیتها در دستیابی به گوشه ای کوچک از چشم انداز مدیریت دانش یعنی اندوختن، سازماندهی و بکاربستن آنچه می دانیم در جهت افزایش راندمان و     بهره وری در شرکت توانیر بپردازد .

   

  1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش :

  مدیریت دانش به عنوان یک موضوع مهم در عرصه مدیریت به شمار می رود. این موضوع نه تنها به عنوان یک ابزار یا یک منبع مدنظر بوده بلکه یک ساختار اجتماعی نیز به شمار می رود. می توان گفت که فرآیند حاصل ازانتقال و جریان اطلاعات و آگاهی و ارتباطات دو جانبه و وابسته است. یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر سازمان های دانش محور طرح های آن سازمان می باشد. در طرح ها شناسایی دانش و مدیریت بر آن بسیار مهم می باشد. مدیریت دانش به عنوان عامل کمک کننده مهمی در بیشتر حوزه های تصمیم گیری و کنترل مدیریتی شناخته می شود. این تحقیق می تواند به شناخت و درک بیشتر مفهوم مدیریت دانش، چرخه مدیریت دانش،حلقه ها و سایر عوامل مربوط به مدیریت دانش منجر شود. بنابراین می تواند دارای کارکرد شناختی باشد. به علاوه می توان از این تحقیق، برای معرفی چرخه مدیریت دانش، حلقه ها و سایر عوامل مربوط به آن و معرفی مزایا و منافع آن استفاده کرد و توجه و انگیزه لازم را جهت استفاده از آن در شرکت فراهم ساخت و مدل مورد استفاده، یافته ها و توصیه های این تحقیق را به کار بست تا هم بسیاری مشکلات جاری شرکت که استفاده از مدیریت دانش می تواند در حل آن مثمرثمر باشد، برطرف شود و هم به محیط رقابتی قدرت بیشتری داده شود. از این جهت این تحقیق را می توان دارای کارکرد کاربردی نیز دانست. جدید و نو بودن این موضوع در مباحث مدیریت، انجام نشدن تحقیقی در این زمینه در سازمانهای کشور، لزوم استفاده از جدیدترین موضوعات و توصیه ها در اداره سازمانها و علاقه محقق به انجام تحقیق در این زمینه، موجب انتخاب موضوع مدیریت دانش شده است .

  1-4 اهداف پژوهش :

  این تحقیق به منظور رسیدن به اهداف زیر انجام شده است :

  تعیین وضعیت شرکت توانیر به لحاظ چرخه مدیریت دانش در چهار حلقه خلق دانش ، سازماندهی، اشاعه وبکاربستن

  فراهم آوردن مقدمات لازم برای ارتقای کیفیت و اثربخشی شرکت توانیر در راستای دستیابی به اهداف مربوطه

  تحلیل حلقه های چرخه مدیریت دانش با رویکردی فازی در شرکت توانیر

  اولویت بندی حلقه های چرخه مدیریت دانش در شرکت توانیر با استفاده از تاپسیس فازی

   

  1-5 سوال های پژوهش :

  وضعیت شرکت توانیر به لحاظ چرخه مدیریت دانش در چهار حلقه خلق دانش سازماندهی اشاعه و بکاربستن به چه صورت می باشد ؟

  مقدمات لازم برای ارتقای کیفیت و اثربخشی شرکت توانیر در راستای اهداف مربوطه به چه صورت می باشد ؟

  حلقه های چرخه مدیریت دانش با رویکردی فازی در شرکت توانیر به چه صورت می باشد؟

  اولویت بندی حلقه های چرخه مدیریت دانش در شرکت توانیر با استفاده از تاپسیس فازی به چه صورت می باشد ؟

   

  1-6 فرضیه های پژوهش

  فرضیه اول : وضعیت موجود حلقه خلق دانش در شرکت مادر تخصصی توانیر از وضعیت مطلوب برخوردار است .

  فرضیه دوم : وضعیت موجود حلقه سازماندهی دانش در شرکت مادر تخصصی توانیر از وضعیت مطلوب برخوردار است .

  فرضیه سوم : وضعیت موجود حلقه مبادله دانش در شرکت مادر تخصصی توانیر از وضعیت مطلوب برخوردار است .

  فرضیه چهارم : وضعیت موجود حلقه بکاربستن دانش در شرکت مادر تخصصی توانیر از وضعیت مطلوب برخوردار است .

  فرضیه پنجم : درجه همبستگی بین حلقه های مدیریت دانش در شرکت مادر تخصصی توانیر از وضعیت مطلوب برخوردار است .

   

  1-7 مدل تحلیلی پژوهش

  مفاهیم برای قابل استفاده بودن ،باید شاخص های تجربی داشته باشند. مفاهیم فقط ابزارهایی هستند که برای فهم سریع مسایل به کار می آیند. آن ها چکیده هایی انتزاعی از یک مجموعه ی کلی از رفتارها، نگرش ها و ویژگی هایی هستند که چیزی مشترک دارند. مفهوم سازی ،کاری بیشتر از تعریف ساده یا قراردادی واژگان فنی یک علم است. این کار، ساختن مفهوم انتزاعی برای فهمیدن امر واقعی است. لذا در مفهوم سازی به همه جنبه های واقعیت مورد نظر توجه نشده، بلکه فقط آن جنبه هایی که از نظر محقق اصلی، برگرفته می شود .ساختن یک مفهوم در گام اول عبارت است از تعیین ابعادی که آن را تشکیل می دهد و امر واقعی را منعکس می سازد.گام بعدی در ساختن مفهوم، تعریف شاخص هایی است که به کمک آن بتوان ابعاد مفهوم را اندازه گیری کرد. در بیشتر موارد در علوم اجتماعی، مفاهیم و ابعادشان با نشانه هایی که مستقیماً قابل مشاهده باشند، تعریف نمی شوند، اما باید دانست که درکار تحقیق مفهوم سازی، لفاظی محض نیست. هدف این است که ما را به شناختن امور واقعی هدایت کند. نقش شاخص ها همین است(کیوی،1382،ص45 ). جدول 1 مدل تحلیلی تحقیق را نشان می دهد .

   

  Abstract

  Knowledge in advanced world of organizations is going to be the main competitive advantage and for those organizations which comprehend and manage it correctly, it can provide various opportunities. In the same time organizations which have no interest about knowledge will be in serious threaten.

  In fact knowledge management which has raised itself as a key tool in management of current century, is process of creation, organization, swapping and applying of knowledge which help organizations to acquire insight and comprehension from their experience.

  This research intends to determine a way for investigation of the situation of knowledge management cycle in four rings called: knowledge creating, organizing, applying and providing necessary steps for quality escalation and effectiveness of TAVANIR company for earning the related aims. The applied method is descriptive.

  Population in this research is TAVANIR staff which was chosen because of variety of their duties and existence of expert and graduated personnel. In sampling method, there were different kinds of staff. Because, classification of staff had no effect in data gathering, so we applied stochastic sampling. The method of data analysis is descriptive and the data obtained from questionnaires are analyzed by SPSS software, frequency distribution table, binomial test and Friedman test. Correlation coefficient and fuzzy TOPSIS is used for prioritization of rings.

  The outcome of analysis is in a way that between rings of knowledge organization, knowledge application and knowledge swapping with desired situation, there are middle differences while  in compare of knowledge creation and desired one, there is just little differences.

  Key words: knowledge management- cycle- fuzzy approach

  منابع :

  آذر،عادل،(1383)، آمار و کاربرد آن در مدیریت ،انتشارات سمت، تهران، چاپ سوم.

  ابطحی، سیدحسین – صلواتی،عادل(1383 )، مدیریت دانش در سازمان، نشر پیوند نو، چاپ اول.

  افرازه،عباس،(1386) مدیریت دانش(مفاهیم،مدل ها،اندازه گیری و پیاده)، ناشرمولف، چاپ دوم.

  انتظاری،علی،(1385)مقایسه فرهنگ دانایی بین موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی،دانشکده صداو سیما و دانشکده صنعت هواپیمایی کشور. پایان نامه کارشناسی ارشد. موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی،تهران.

  بازرگان، ع،(1376)،روش تحقیق در علوم رفتاری،انتشارات آگاه، تهران.

  برگرن برایان،(1386)،مبانی مدیریت دانش،ترجمه محمدقربانی وسیدمحمدباقری، کرج، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، چاپ اول.

  بقایی نیا،مریم، (1386)،مدیریت دانش،پرتوملت،نشریه داخلی بانک ملت،سال دوم،شماره16

  جعفری مقدم، سعید،(1385)مستندسازی تجربیات مدیران از دیدگاه مدیریت دانش، تهران، انتشارات پیوند نو.

  حافظ نیا،م،ر(1382)مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی،انتشارات سمت، تهران، چاپ هشتم

  خاکی، غ، ر،(1378)، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، کانون فرهنگی انتشارات داریت، تهران، چاپ دوم.

  خرقانی سعید و مینو سلسله، 1385، چرخه مدیریت دانش، ماهنامه مدیریت دانش،شماره23

  داونپورت، تامس اچ، پروساک لارنس، (1379)،مدیریت دانش، ترجمه حسین رحمان سرشت، تهران، نشر ساپکو.

  رادینگ، آلن، (1383)،مدیریت دانش،ترجمه محمدحسین لطیفی، انتشارات سمت، چاپ اول.

  ساروخانی، ب، (1382)،روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اقتصادی، تهران، چاپ هشتم.

  صیف، محمدحسن و مقدادکرمی،(1383)،مدیریت دانایی، رویکردی استراتژیک، تدبیر، شماره 153، بهمن، صص24-20

  عدلی، فریبا،(1384)،مدیریت دانش حرکت به فراسوی دانش، تهران، انتشارات فراشناختی اندیشه، چاپ اول .

  علاقه بند، علی،(1382)،مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، تهران، نشر روان.

  فتحیان، محمد،(1384)، دانش مدیریت ضمنی در خلاقیت و نوآوری، نشریه تدبیر، شماره 164 دی ماه

  کیوی، ریمون و کامپنهود، لوک، وان،(1382)، روش تحقیق در علوم اجتماعی، نشر توتیا

  ماهنامه صنعت برق، مرداد1387، شماره 143 .

  مک دانلد، جان، (1381)، مدیریت دانش، ترجمه بدری نیک فطرت، تهران .

  نظری، عمران(1382)، مدیریت و انتقال دانش در سازمانها، مجموعه مقالات اولین کنفرانس توسعه   منابع انسانی، انتشارات موسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی.

  Amin,A.Bargach,S.Donegan,J.&Others.(2001)Building a knowledge - sharing culture, Oilfield Review,49.

  Blackler,F.(1996)."The knowledge , knowledge work and organization:An overview and interpretation" organization studies,102-1046.

  Bouthillier,F &Shearer,K(2002)"Underestanding knowledge management and information management. The need for an empirical perspective",information research,8,1.

  Jones,D,2003,"Knowledge management and technical communication: a convergence of ideas and skills"available at:

                     

  Kwakman,Kitty(2004)," The knowledge productive corporate university", university of twente publishing.

  Milton,N.(2002).Knowledge Management(KM).Bound Guidance Note Series,5.1-40.

  Nonaka.I.(1991)"The knowledge creating company",Harvard Business Review,vo1,64 .

  Skyrme,D.(1999)KM basics,knowledge connection,David Skyrme Associates .

  Smith,R,(2001)"Aroadmap for knowledge management" Journal of knowledge management,vo1,8No,p.6-16.     

 • فصل اول

  1-1 مقدمه................................................................................................................................       

  1-2 بیان مسأله پژوهش............................................................................................................

  1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش...............................................................................................

  1-4 اهداف پژوهش..................................................................................................................

  1-5 سوال های پژوهش...........................................................................................................

  1-6 فرضیه های پژوهش..........................................................................................................

  1-7 مدل تحلیلی تحقیق...........................................................................................................

  1-8 چارچوب نظری تحقیق.....................................................................................................

  1-9تعریف عملیاتی متغرها .....................................................................................................

  1-10 قلمرو پژوهش................................................................................................................

  فصل دوم

  2- 1مقدمه................................................................................................................................

  2-2 مدیریت دانش چیست......................................................................................................

  2-3 تاریخچه............................................................................................................................

  2-4 تعاریف مدیریت دانش......................................................................................................

  2-5 تعریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط.................................................................................

        2 -5-1 داده......................................................................................................................

       2-5-2 اطلاعات................................................................................................................

       2-5-3 دانش......................................................................................................................

  2-6 انواع دانش.......................................................................................................................   

      2-6-1 دانش صریح............................................................................................................       

      2-6-2 دانش ضمنی............................................................................................................

  2-7 چرخه دانش......................................................................................................................

  2-8 چرخه سیستم مدیریت دانش............................................................................................

  2-9 اهداف مدیریت دانش ......................................................................................................

  2-10 نیاز به مدیریت دانش......................................................................................................

  2-11 روش های مدیریت دانش...............................................................................................

  2-12 الزامات سیستم های مدیریت دانش................................................................................

  2-13 مزایای مدیریت دانش.....................................................................................................

  2-14 منافع مدیریت دانش.......................................................................................................

  2-15 برنامه های مدیریت دانش و روند تولید دانش...............................................................

  2-16 آموزش مدیریت دانش....................................................................................................

  2-17 نقش دانش در مدیریت دانش.........................................................................................

  2-18 نقش فناوری اطلاعات در مدیریت دانش.......................................................................

  2-19 منابع دانش......................................................................................................................

  2-20 دسته بندی ابزارهای مدیریت دانش................................................................................

  2-21 اصول مدیریت دانش......................................................................................................

  2-22 اجرای مدیریت دانش.....................................................................................................

  2-23 چالشهای پیش روی مدیریت دانش................................................................................

  2-24 اهمیت و ضرورت دانش در سازمانهای دولتی...............................................................

  2-25 مزایای سازمان متاثر از مدیریت دانش............................................................................

  2-26 موانع استقرار مدیریت دانش در سازمانها.......................................................................

  2-27 چارچوبی برای مدیریت دانش در سازمانهای دولتی.......................................................

  2-28 پیشنهادهایی در زمینه استقرار سیستم مدیریت دانش......................................................

        2-28-1 حوزه منابع انسانی..............................................................................................

        2-28-2 حوزه ساختار سازمانی........................................................................................

        2-28-3 حوزه فرهنگ سازمانی ......................................................................................

        2-28-4 حوزه فناوری اطلاعات .....................................................................................

        2-28-5 حوزه فرآیندها ...................................................................................................

        2-28-6 حوزه عوامل برون سازمانی .............................................................................

  2-29 راهکارهای لازم جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان ............................................

  2-30 چه گروهی عهده دار مدیریت دانش در سازمان می باشند ............................................

  2-31 ارزیابی اثربخش مدیریت دانش .....................................................................................

  2-32 موافقان و مخالفان مدیریت دانش در سازمانهای دولتی .................................................

  2-33 سوابق تحقیقاتی .............................................................................................................

  2-34 شرکت مادر تخصصی توانیر...........................................................................................

  2-35 صنعت برق و مدیریت دانش..........................................................................................

        2-35-1 هدف .................................................................................................................

       2-35-2 استقرار سیستم مدیریت دانش در شرکت توانیر و شرکتهای زیرمجموعه...........

       2-35-3 وظایف کارشناس مسئول مدیریت دانش در توانیر .............................................

  فصل سوم

  3-1 مقدمه ...............................................................................................................................

  3-2 روش تحقیق ....................................................................................................................

  3-3 جامعه و نمونه آماری .......................................................................................................

  3-4 نمونه و روش نمونه گیری ...............................................................................................

  3-5 روش گردآوری اطلاعات ................................................................................................

  3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات ...............................................................................................

  3-7 روایی یا اعتبار پرسشنامه .................................................................................................

  3-8 پایائی یا اعتماد پرسشنامه .................................................................................................

  3-9 روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات ...............................................................................

  فصل چهارم

  4-1 مقدمه ...............................................................................................................................

  4-2 توصیف داده ها ................................................................................................................

        4-2-1 وضعیت جنسی کارمندان شرکت توانیر................................................................

        4-2-2 وضعیت تاهل کارمندان شرکت توانیر .................................................................

       4-2-3  وضعیت مدرک تحصیلی .....................................................................................

       4-2-4 وضعیت رشته تحصیلی ........................................................................................

       4-2-5 وضعیت سنی .......................................................................................................

      4-2-6 وضعیت سابقه کار .................................................................................................

  4-3 تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش ...............................................................................

     4-3-1 فرضیه یک پژوهش .................................................................................................

     4-3-2 فرضیه دو پژوهش ...................................................................................................

     4-3-3 فرضیه سه پژوهش...................................................................................................

     4-3-4 فرضیه چهار پژوهش ...............................................................................................

     4-3-5 فرضیه پنجم پژوهش ...............................................................................................

     4-3-6 فرضیه ششم پژوهش ...............................................................................................

  4-4 خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها .........................................................................

  4-5 رتبه بندی حلقه های مدیریت دانش با استفاده از تاپسیس فازی .....................................

      4-5-1 مقدمه .....................................................................................................................

  4-5-2 مراحل روش تاپسیس فازی ........................................................................................

      4-5-2-1 مرحله 1: تشکیل ماتریس تصمیم ......................................................................

      4-5-2-2 مرحله 2: تعیین ماتریس مزن شاخص ها ..........................................................

      4-5-2-3 مرحله 3: بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم فازی ..............................................

      4-5-2-4 مرحله4: تعیین ماتریس تصمیم فازی وزن دار....................................................

      4-5-2-5 مرحله 5: یافتن حل ایده آل فازی و حل ضد ایده آل فازی ..............................

      4-5-2-6 مرحله 6: محاسبه فاصله از حل ایده آل و ضد ایده آل .....................................

      4-5-2-7 مرحله 7: محاسبه شاخص شباهت ....................................................................

      4-5-2-8 مرحله 8: رتبه بندی گزینه ها ............................................................................

  فصل پنجم

  5-1 مقدمه ...............................................................................................................................

  5-2 یافته ها .............................................................................................................................

  5-3 اولویت حلقه ها بر اساس تاپسیس فازی .........................................................................

  5-4 محدودیت های پژوهش ..................................................................................................

  5-5 نکات کاربردی برای آینده ...............................................................................................

  5-6 نتیجه گیری و پیشنهادات .................................................................................................


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر, مقاله در مورد پایان نامه بررسی چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر, پروژه درباره پایان نامه بررسی چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی چکیده مدیریت دانش به سازمان¬ها کمک می¬کند تا اطلاعات و مهارت¬های مهم را که به عنوان حافظه سازمانی محسوب می-شوند و به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند. این امر سازمان را به صورت کارا و موثر برای حل مسائل یادگیری، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم¬گیری¬های پویا ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی چکیده مدیریت دانش به سازمان¬ها کمک می¬کند تا اطلاعات و مهارت¬های مهم را که به عنوان حافظه سازمانی محسوب می-شوند و به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند. این امر سازمان را به صورت کارا و موثر برای حل مسائل یادگیری، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم¬گیری¬های پویا ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت «M.A» گرایش: مدیریت اجرایی (استراتژیک) بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی از دیدگاه مدیران دستگاههای اجرایی استان اردبیل چکیده مدیریت دانش یکی از دستاوردهای عصر اطلاعات و دانش است و با توجه به ویژگیهای آن، امروزه سازمانهای با جدیت به دنبال بهره‌مندی از نتایج آن هستند. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت ...

اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی(مورد مطالعه: بیمارستان شهید بهشتی شهر شیراز) چکیده یکی از بخش‌های دولتی کشور که بسیار دانش‌بنیان بوده و بخش عظیمی از منابع دولتی را به خود اختصاص می‌دهد، بخش مدیریت بیمارستانی می‌باشد. ارائه‌ی خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران، یک تلاش پیچیده است که به‌طور فزاینده‌ای به دانش و اطلاعات وابسته است. همان‌طور که انسان‌ها، مواد و ...

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( بازاریابی) چکیده: مدیریت دانش امکان دسترسی به تجربیات ، دانش و تخصص را فراهم می کند که این عمل توانائیهای جدیدی ایجاد می کند ، عملکر را بهبود می بخشد ، نوآوری را افزایش می دهد، اطلاعات و سرمایه های دانش موجود در سازمان را بکار می گیرد ، توزیع دانش و اطلاعات را در حوزه های مختلف سازمانی تسهیل می کند و اطلاعات دانش را در فرایندهای ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم ­های اطلاعاتی پیشرفته چکیده دردنیای کسب و کار امروز، تفاوت سازمان­ها در رشد و ماندگاری به میزان اهمیتی است که به منبع ارزشمند و استراتژیک دانش می­دهند و به تبع آن میزان استفاده­ی آنان از این منبع مهم و کلیدی در ارائه­ی خدمات و تولیدات نهفته است. از این رو در چند سال اخیر مبحث جدیدی به­نام مدیریت دانش با هدف تولید و ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M. A) گرايش  مالي زمستان1391 چکيده : در اين پژوهش تحت عنوان « بررسي مديريت منابع انساني برعملکرد مالي شعب بانک ملي  » که د

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» گرایش بازرگانی چکیده سازمان‌ها برای مقابله با تهدیدات محیطی و استفاده فرصت‌های احتمالی، ناچارند ظرفیت‌ها و توانمندی درونی خود را بشناسند، نقاط ضعف را بیابند و به تقویت نقاط قوت بپردازند. در چنین شرایطی سازمان‌هایی موفق و کامیاب هستند که ضمن کسب دانش و آگاهی وسیع از عوامل محیطی برای حفظ حیات خود، بتوانند زمینه رشد و پویایی و افزایش ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت چکیده: بهره وری و استفاده موثروکارآمد از منابع سازمانی ( نیروی انسانی ، سرمایه ، مواد ، انرژی و اطلاعات و غیره...) هدف تمامی مدیران سازمانهای اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و موسسات خدماتی می باشد .امروزه شرط بقای هرسیستم سازمانی بذل توجه عمیق و کافی به نیروهای انسانی موجود خود وتلاش در جهت خلق ارزشی تحت عنوان "کارکنان ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(M.A) گرايش"تحول" پاييز93 چکيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌هاي اجرا و نتايج به دست آمده) : هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين م

ثبت سفارش