پایان نامه اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران

word 2 MB 29685 117
1393 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت: ۱۵,۲۱۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • گروه:  بازرگانی

  پایان نامه برای دریافت  درجه کارشناسی ارشد

  گرایش: مدیریت مالی 

  چکیده

  یکی از راه های کسب سود بیشتر در شرکت های مختلف انتخاب روش مناسب تامین مالی می باشد. نگرش به بازارهای مالی سبب شده است که برخی آن را تنها، برد و باخت های برآمده از نوسان های قیمت دارایی های مالی بدانند. در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آن چنان مهم است که امروزه معتقدند بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت. هدف اصلی این تحقیق رتبه بندی معیارهای انتخاب روش های تامین مالی و انتخاب برترین روش تامین مالی می باشد. در ابتدا در این تحقیق از روش دلفی فازی به منظور شناسایی عوامل و معیارهای تامین استفاده شده است. نتایج این بخش نشان داد که مشخص گردید که عوامل، کارایی، هزینه، پایداری، عملیاتی بودن، عدالت و شفافیت از مهم ترین معیارهای انتخاب روش تامین مالی بوده است و هم چنین تشکیل شرکت های تعاونی، دریافت تسهیلات، انتشار اوراق مشارکت، ایجاد شرکت های سرمایه گذار، حضور در بازار بورس، ایجاد طرح به صورت سهامدار، و در نهایت جذب سرمایه خارجی به عنوان روش های تامین مالی شناسایی شده است. به همین منظور در این تحقیق از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده می شود. حجم نمونه این تحقیق 30 نفر از خبرگان حوزه تامین مالی فروشگاه زنجیره ای می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که از میان عوامل، کارایی با وزن(0.351)، هزینه با وزن(0.230)، پایداری با وزن(0.140)، عملیاتی بودن با وزن(0.136)، عدالت با وزن(0.079) و شفافیت با وزن(0.064) به ترتیب بیشترین و کمترین وزن را در تحلیل سلسله مراتبی به خود اختصاص داده اند. هم چنین از میان روش های تامین مالی تشکیل شرکت های تعاونی(0.93)، دریافت تسهیلات با وزن(0.87)، انتشار اوراق مشارکت با وزن(0.72)، ایجاد شرکت های سرمایه گذار(0.60)، حضور در بازار بورس(0.33)، ایجاد طرح به صورت سهام دار(0.22)، و در نهایت جذب سرمایه خارجی(0.00001) به ترتیب بالاترین و پایین ترین اولویت را در بین روش های تامین مالی داشته اند.

  کلید واژه

  تامین مالی، فروشگاه زنجیره ای، تحلیل سلسله مراتبی

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  1- مقدمه

  شرکت ها برای اجرای پروژه های سرمایه گذاری سودآور در دسترس، تسویه بدهی های موعد رسیده، افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددی دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و فروش دارایی ها(به عنوان منابع درون سازمانی تأمین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید(به عنوان منابع برون سازمانی تأمین مالی) را شامل می شوند. توانایی شرکت ها در تعیین منابع مالی مناسب و تصمیم گیری صحیح در این خصوص از عوامل اصلی موفقیت شرکت به شمار می رود. مهم ترین هدفی که مدیریت در زمان انتخاب روش تأمین مالی باید توجه کند، مختلف تأمین مالی و آثار آن بر روی بازده و ریسک شرکت منابعی را انتخاب کند که باعث به حداقل رساندن هزینه های تأمین مالی گردد. ترکیب مناسب منابع تأمین مالی با خصوصیاتی هم چون هزینه سرمایه اندک و نرخ بازده بیشتر همراه است.

  1-2- بیان مسأله

  اقتصاد ایران با دو معضل عمده فقر و بیکاری مواجه است و تلاش‌های دولت به تنهایی تاکنون نتوانسته است موثر واقع‌ شود. بدین ترتیب، ضمن آن که باید بیکاری را از بین برد، در آینده هم نباید اجازه داد که بیکاری به وجود آید. فراهم نمودن منابع مالی چه برای نیازهای روزمره و رفع گرفتاری های روزانه خانوار و چه برای سرمایه گذاری و افزایش تولید از ضرورت های بسیار مهم است. نکته اصلی در این جا آن است که تامین این نیازها با شرایط آسان و در سریع ترین‌ زمان امکان پذیر نیست. در چنین شرایطی، لازم است که از روش های تامین مالی خرد استفاده شود تا مشکلات فوق الذکر در سریع ترین زمان حل شوند(مهاجرانی,1382). تاثیر مخارج دولتی و منابع تامین مالی آن بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم در مباحث و تجزیه و تحلیل های اقتصادی است(قطمیری و همکاران(1385). این در حالی‌است که تامین مالی و روش های آن یکی از مهم ترین چالش های مطرح شده در بخش تامین منابع مراکز دولتی و خصوصی در ایران مطرح بوده است و روش های مختلف تامین مالی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور و بخصوص شرکت های زنجیره ای  از سوالاتی است که همواره در این زمینه مطرح بوده است. به طور کلی هدف اصلی شرکت ها و موسسات انتفاعی کسب سود بیشتر و به دنبال آن افزایش ثروت سهامداران و قیمت سهام موسسه می باشد. یکی از راه های کسب سود بیشتر انتخاب روش مناسب تامین می باشد(تقوی و زمانیان،1388). نگرش به بازارهای مالی سبب شده است که برخی آن را تنها، برد و باخت های برآمده از نوسان های قیمت دارایی های مالی بدانند. در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آن چنان مهم است که امروزه معتقدند بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت(رضا،1384). شرکت ها هنگام نیاز به منابع مالی جدید می توانند یا از طریق استقراض وجوه مورد نظر را به دست آورند و یا این که با واگذاری قسمتی از مالکیت شرکت به وجوه مورد نیاز دست یابند. در این میان لزوم در نظر گرفتن هزینه منابع مختلف تامین مالی و آثاری را که هر کدام از این منابع بر بازده و ریسک عملیاتی می گذارند همواره مورد توجه بوده است(تقوی و زمانیان،1388). شرکت ها در تصمیمات تامین مالی، با دو منبع تامین مالی داخلی و تامین مالی خارجی رو به رو هستند. منابع مالی داخلی، شامل جریان های وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی، فروش دارایی ها و سود انباشته و منابع خارجی در بر گیرنده ی وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند، انتشار اوراق مشارکت، صدور سهام جدید و دریافت تسهیلات مالی از بانک هستند(کردستانی و نجفی عمران،1389). به منظور بررسی روش های تامین مالی در فروشگاه های زنجیره ای نخست می بایست معیارهای مناسب مورد ارزیابی قرار گیرند تا نقاط ضعف و قدرت آن مشخص گردد. جهت این کار در ابتدا عوامل درون سازمانی موثر بر جذب منابع را مشخص خواهیم نمود سپس با مشخص نمودن شاخص های جهت متمایز ساختن هر یک از این عوامل از یکدیگر و اولویت بندی آن ها اقدام خواهیم نمود که برای این کار از نظر کارشناسان و خبرگان صاحب نظر در زمینه تامین مالی در فروشگاه ها استفاده خواهد شد. روش مورد استفاده در این تحقیق فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) می باشد. در این تحقیق تلاش می گردد تا با استفاده تلفیقی از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و TOPSIS به بررسی دقیق تر روش های تامین مالی از طریق بخش خصوصی جهت تامین مالی در فروشگاه ها بپردازیم.

  1-3- ضرورت تحقیق

  فروشگاه های زنجیره ای به عنوان سازمان های خدماتی نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه به عهده داشته و از این رو از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. در این راستا فعالیت مطلوب و موثر این فروشگاه ها می‌تواند در رشد بخش های مختلف اقتصادی و افزایش سطح کمی و کیفی تولیدات اثرات مهمی بر جای گذارد. در سازمان ها و نظام های مالی هر کشور، تجزیه و تحلیل این جوامع با مقاصد گوناگونی مانند ارزشیابی سهام، سودآوری، ارزیابی عملکرد، کارایی و ... صورت می گیرد، ضمن آن که تجربه وقوع بحران مالی اخیر و اثرات مخرب ناشی از انتقال بحران از بخش پولی به بخش واقعی اقتصاد، لزوم توجه هر چه بیشتربه مقوله مدیریت منابع مالی و سرمایه ای در فعالیت های موسسات مالی آشکار ساخته است. منبع اولیه موسسات مالی از جمله فروشگاه ها آورده هایی است که توسط مشتریان خصوصی، دولتی و شرکتی در این فروشگاه ها با انواع مختلف به مقاصد مختلف قرار می گیرند. با توجه به این مورد می توان اهمیت منابع مالی را برای فروشگاه ها بیان نمود. از طرفی زمانی سازمان ها و موسسات مالی می توانند به اهداف خود نایل آیند که توان جذب این منابع را داشته باشند. امروز در کلیه سازمان های کشورمان که با پول سروکار دارند، با انواع چالش های مختلفی رو به رو می باشیم. چالش هایی از جمله تحریم منابع و مواد مصرفی. با این وجود به نظر می رسد که در این شرایط یکی از روش هایی که می تواند به بهبود ساختار مالی فروشگاه ها کمک ویژه ای کند، بررسی روش های تأمین مالی به منظور انتخاب بهترین روش می باشد. مطالب فوق ضرورت تحقیق را تأیید می کند.

  1-4- اهداف تحقیق

  - شناسایی روش های جذب منابع مالی در فروشگاه های زنجیره ای

  - اولویت بندی روش های جذب منابع مالی بر اساس میزان اهمیت در فروشگاه های زنجیره ای

  1-5- سوالات تحقیق

  - روش های جذب منابع مالی در فروشگاه های زنجیره ای کدامند؟

  - رتبه بندی روش های جذب منابع تأمین مالی در فروشگاه های زنجیره ای با استفاده از روش AHP TOPSIS به چه صورت می باشد؟

  1-6- روش تحقیق

  تحقیق حاضر را می توان بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی به شمار آورد. تحقیقات کاربردی با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازهای بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، روش‌ها و اشیا و الگوها در توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند(حافظ نیا 1382). هم چنین این پژوهش را می توان جزء تحقیقات توصیفی به شمار آورد. در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدیده متغیر، شئ یا مطلب چگونه است و به عبارت دیگر، این تحقیق وضع موجود را بررسی می کند و به توصیف منظم و نظام دار وضعیت فعلی آن می پردازد و ویژگی ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتقا بین متغیر ها را بررسی می نماید. روش انجام این پژوهش نیز پیمایشی یا زمینه یابی است که از ‌زیر مجموعه های تحقیق توصیفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران و برنامه ریزان فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران تشکیل می دهند. مدل مفهومی این تحقیق در شکل زیر ارایه شده است.

   

  (تصاویر در فایل اصلی قابل مشاهده است)

  1-7- قلمرو تحقیق

  1-7-1- قلمرو موضوعی: اولویت بندی روش های تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران

  1-7-2- قلمرو زمانی: پائیز و زمستان 1392

  1-7-3- قلمرو مکانی: فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران

  1-8- واژه ها و اصطلاحات کلیدی( نظری و عملیاتی )

  حضور فعال در بورس

  تعریف نظری

  در این حالت بانک بخشی از سرمایه خود را در بورس سرمایه گذاری می نماید. و هم چنین با ارائه سهام خود در بازار سرمایه افراد را جمع آوری می نماید.

  تعریف عملیاتی

  در این تحقیق به منظور سنجش این متغیر از مقایسات زوجی استفاده می شود. در این حالت با مقایسه شاخص ها با یکدیگر وضعیت وزنی هر شاخص معین می شود.

  جذب سرمایه خارجی

  تعریف نظری

  در این حالت بانک تلاش می نماید تا سرمایه های خارجی را به منظور تامین مالی جذب نماید.

  تعریف عملیاتی

  در این تحقیق به منظور سنجش این متغیر از مقایسات زوجی استفاده می شود. در این حالت با مقایسه شاخص ها با یکدیگر وضعیت وزنی هر شاخص معین می شود.

  انتشار اوراق مشارکت

  تعریف نظری

  در این حالت بانک اوراق مشارکت تضمین شده را انتشار می دهد و در اضای آن سرمایه نقد مردم را جمع آوری می نماید.

  تعریف عملیاتی

  در این تحقیق به منظور سنجش این متغیر از مقایسات زوجی استفاده می شود. در این حالت با مقایسه شاخص ها با یکدیگر وضعیت وزنی هر شاخص معین می شود.

  ایجاد شرکت های سرمایه گذاری

  تعریف نظری

  در این حالت بانک به منظور جمع آوری بودجه برای خود شرکت های سرمایه گذاری تاسیس می نماید.

  تعریف عملیاتی

  در این تحقیق به منظور سنجش این متغیر از مقایسات زوجی استفاده می شود. در این حالت با مقایسه شاخص ها با یکدیگر وضعیت وزنی هر شاخص معین می شود.

  ایجاد طرح به صورت سهامدار پروژه

  تعریف نظری

  در این حالت بانک در طرح های مختلف شرکت نموده و در ازای آن مبالغی دریافت می نماید.

   

   

  تعریف عملیاتی

  در این تحقیق به منظور سنجش این متغیر از مقایسات زوجی استفاده می شود. در این حالت با مقایسه شاخص ها با یکدیگر وضعیت وزنی هر شاخص معین می شود.

  تشکیل بانک های خارجی

  تعریف نظری

  در این حالت بانک در کشورهای خارجی شعباتی تاسیس نموده و از این طریق سرمایه های خارجی را جذب می نماید.

  تعریف عملیاتی

  در این تحقیق به منظور سنجش این متغیر از مقایسات زوجی استفاده می شود. در این حالت با مقایسه شاخص ها با یکدیگر وضعیت وزنی هر شاخص معین می شود.

  دریافت تسهیلات خارجی

  در این حالت بانک از بانک های خارجی استقراض نموده و این منابع به عنوان بدهی های بانک در بخش تراز نامه منظور می شود.

  تعریف عملیاتی

  در این تحقیق به منظور سنجش این متغیر از مقایسات زوجی استفاده می شود. در این حالت با مقایسه شاخص ها با یکدیگر وضعیت وزنی هر شاخص معین می شود.

  Abstract
  One way to gain more profit in the company is an appropriate financing method. Approach to the financial markets has led some to only wins and losses arising from fluctuations in the prices of financial assets may know. While the impact of financial structure on economic structure is so important. Without an efficient financial sector now believe that economic growth can not be achieved. This study selection criteria ranking and selecting the best method of financing is financing. The first phase of this study, Delphi method was used to identify the factors and criteria to meet. It was found that the results showed the effectiveness, cost, durability, operational effectiveness, fairness and transparency of financing is the most important selection criteria. And the establishment of cooperative enterprises, facilities, issuances, creating corporate investor, the stock market, the creation of shareholder proposals, and ultimately attract foreign investment as a means of funding have been identified. For this purpose, a hierarchical analysis method used in this research. A sample survey of 30 experts in the field of finance is a chain store. The results showed that the factors weighing performance (0.351), the cost of weight (0.230), consistent with the weight (0.140), operational weight (0.136), just with weight (0.079) and transparency with the weight (0.064), respectively, the highest and lowest weights in the analytic hierarchy to have. It also funded the establishment of co-operatives (0.93), Facilities weight (0.87), issuances weight (0.72), the creation of investment companies (0.60), the stock market (0.33), create a shareholder proposal (0.22), and finally attract foreign capital (0.00001), respectively, the highest and lowest priority among the methods of financing have.

  Keyword
  Financing, chain stores, analytic hierarchy

 • فهرست:

  1-1- مقدمه. 2

  1-2- بیان مسأله. 2

  1-3- ضرورت تحقیق.. 3

  1-4- اهداف تحقیق.. 4

  1-5- سوالات تحقیق.. 4

  1-6- روش تحقیق.. 4

  1-7- قلمرو تحقیق.. 6

  1-7-1- قلمرو موضوعی.. 6

  1-7-2- قلمرو زمانی.. 6

  1-7-3- قلمرو مکانی.. 6

  1-8- واژه ها و اصطلاحات کلیدی( نظری و عملیاتی ) 6

  2-1- مقدمه. 10

  2-2- ساختار سرمایه و اهمیت آن. 10

  2-2-1- تامین منابع. 11

  2-2-2- مدیریت سود و ساختار سرمایه. 12

  2-2-3- اندازه شرکت و ساختار سرمایه. 12

  2-2-4- سودآوری و ساختار سرمایه. 12

  2-2-5- عوامل موثر بر ساختار سرمایه. 13

  2-2-6-  نظریه های ساختار سرمایه. 15

  2-2-6-1-  نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام‌ نظریه سنتی.. 15

  2-2-6-2- نظریه موازنه ایستا 16

  2-2-6-3- نظریه نمایندگی و ساختار سرمایه. 19

  2-2-6-4- زمان بندی بازار سرمایه و ساختار سرمایه. 22

  2-2-7- نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی های عمومی و خصوصی.. 23

  2-2-7-2- نظریه هزینه های نمایندگی.. 24

  2-2-7-3- هزینه سرمایه در بانک ها 25

  2-2-8- ساختار تأمین مالی در اقتصاد: رتبه بندی هزینه  درآمد. 26

  2-2-9- تامین مالی داخلی و خارجی.. 27

  2-2-10- تامین منابع مالی از خارج از سازمان. 27

  2-2- 11- عوامل تعیین کننده ساختار تامین مالی.. 29

  2-2-12- اصل تطابق در تامین مالی.. 29

  2-2-13- تامین مالی و الگوی بازار کامل.. 30

  2-2-14- تامین مالی در شرایط انحراف از الگوی بازار کامل.. 30

  2-2-15- اهداف تامین منابع از خارج سازمان. 30

  2-2-16- مزایا و معایب تامین منابع از بیرون(گروه مترجمان میثاق،1385) 32

  2-2-16-1- مزایا 32

  2-2-16-2- مشکلات... 32

  2-2-17- روش های تامین مالی.. 33

  2-2-17-2- تامین مالی میان مدت و بلند مدت... 33

  2-2-18- منابع تأمین مالی بانک ها در ایران. 34

  2-2-19- انواع روش های تامین مالی شرکت ها 38

  2-2-19-1- منابع تامین مالی از طریق بدهی(استقراض) 40

  2-2-19-2- بانک های تجاری.. 40

  2-2-19-3- وام های کوتاه مدت... 41

  2-2-19-4- وام های میان‌مدت و بلند‌مدت... 41

  2-2-19-5- خط های اعتباری و اعتبارات اسنادی.. 41

  2-2-19-6- وام دهندگان به پشتوانه دارایی(وام رهنی) 42

  2-2-19-7- اعتبار تجاری.. 42

  2-2-19-8-عرضه کنندگان تجهیزات... 42

  2-2-19-9- شرکت های تامین مالی تجاری.. 43

  2-2-19-10- مؤسسات وام و پس‌‌انداز(S & SL) 43

  2-2-19-11- کارگزاری ها 43

  2-2-19-12- شرکت های بیمه. 43

  2-2-19-13- اتحادیه های اعتباری.. 44

  2-2-19-14- اوراق قرضه. 44

  2-2-19-15- عرضه های خصوصی.. 45

  2-2-19-16- کمک های دولتی.. 45

  2-2-20- روش های تامین منابع مالی بین المللی.. 47

  2-2-21- تکنیک های تأمین مالی اسلامی.. 48

  2-2-22- اصول تأمین مالی اسلامی.. 48

  2-2-23- نوآوری ها در تأمین مالی اسلامی.. 49

  2-2-24-  حسابداری بهای تمام شده تامین مالی.. 50

  2-3- پیشینه تحقیق.. 51

  2-3-1- پیشینه تحقیق داخلی.. 51

  2-3-2- پیشینه تحقیق خارجی.. 54

  3-1- مقدمه. 57

  3-2- روش پژوهش... 57

  3-3- الگوریتم اجرای تحقیق.. 57

  3-4- مدل اجرایی پژوهش... 60

  3-5- جامعه آماری.. 61

  3-6- روش و حجم نمونه گیری.. 61

  3-7- ابزار گردآوری داده ها 61

  3-8- روایی(اعتبار) ابزار گردآوری اطلاعات... 62

  3-9- پایایی(قابلیت اعتماد) ابزار گردآوری داده ها 62

  4-1- مقدمه. 64

  4-2- آمار توصیفی.. 64

  4-2-1- توصیف وضعیت جنسیت در نمونه آماری.. 64

  4-2-2- توصیف وضعیت تحصیلات در نمونه آماری.. 65

  4-2-3- توصیف وضعیت سن در نمونه آماری.. 66

  4-3- دلفی فازی.. 67

  4-4- بخش رتبه بندی مولفه ها با تاپسیس و سلسله مراتبی.. 79

  4-4-1- تحلیل تاپسیس و سلسله مراتبی.. 79

  4-4-2- تعیین وزن معیارها 79

  4-5- اولویت بندی بخش های مختلف جامعه آماری با استفاده از تکنیک TOPSIS. 80

  4-5-1- مرحله اول: تشکیل ماتریس تصمیم. 80

  4-5-2- مرحله دوم: بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم. 81

  4-5-3- مرحله سوم: ضرب احتمال(وزن ها) در ماتریس نرم شده 82

  4-5-4- مرحله چهارم: تعیین راه حل ایده ال وضد ایده آل. 83

  4-5-5- مرحله پنجم: به دست آوردن اندازه فاصله ها 84

  4-5-6- فاصله از نقطه ایده آل وضد ایده آل. 85

  4-5-7-  شاخص شباهت... 86

  5-1- مقدمه. 90

  5-2- تحلیل نتایج بخش توصیفی.. 90

  5-3- نتایج شناسایی معیارها و روش های تامین مالی.. 91

  5-4- نتایج رتبه بندی روش های تامین مالی.. 91

  5-4-1- نتایج تعیین وزن معیارها 91

  5-4-2- نتایج اولویت بندی با روش تاپسیس... 91

  5-5- محدودیت های تحقیق.. 92

  5-6- پیشنهادات... 92

  5-6-1- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق.. 92

  5-6-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 93

  منابع. 94

  پیوست پرسشنامه. 98

  پیوست نرم افزاری  106.

  منبع:

  احمد پور، الف و سلیمی، الف (1386)، تأثیر صنعت و اندازه بر ساختار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

  بابایی، ع. جواهر دشتی، ف. هاشمی، س و پور رستمی، ف(1376). "گزارش ویژه: مروری بر چند و چون تامین سرمایه برای بنگاههای اقتصادی": روش های نوین جذب نقدینگی؛ بایدها و نبایدها، نشریه تدبیر، شماره 75. ص:62-69.

  تقوی، مهدی و زمانیان، علیرضا(1388)،ارزیابی روش های تامین مالی برون ترازنامه ای بر قیمت سهام و سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مطالعات کمی در مدیریت.

  دسینه، م. احدی، س. نوری فردی(1388)، ارزیابی ارتباط بین ساختار تامین مالی و تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری منابع در دارایی های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشریه پژوهشگر، شماره 16. ص:18-29.

  جعفر زاده, مرتضی, و مینا نجار. (1389)."تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت؛ فرصت ها و تهدیدها(نمونه موردی": طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر حضرت رضا)..

  حافظ نیا, محمد رضا.(1382). "مقدمه ایی بر روش تحقیق در علوم انسانی" . انتشارات سمت,.

  خضرا, ن. (1385).“بررسی عوامل موثر بر تجهیز منابع مالی کشور.” روزنامه سرمایه., شماره 351  6.

  تهران)، علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 50، ص:13 -36.

  تقوی، م،(1380) ،"مدیریت مالی 2، "انتشارات پیام نور، چاپ‌ پنجم، ص 79-80

  رضا،شیوا(1384)، اثر تامین مالی در درازمدت بر رشد و توسعه اقتصادی در ایران، اقتصاد کشاورزی و توسعه.ص:33-65.

  کردستانی،غلامرضا و نجفی عمران، مظاهر(1389)، بررسی تاثیر روش های تامین مالی بر بازده آتی سهام، مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، شماره 2.ص:75-108.

  مهاجرانی، مصطفی(1382)، اعتبارات خرد، موثرترین روش تامین مالی نیازمندان، بانک و اقتصاد، شماره 40.ص:14.

  قطمیری،محمد علی،کریم اسلام لوییان و مسعود شیرازی(1385)، بررسی تاثیر مخارج دولتی و منابع تامین مالی آن بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی: مورد ایران (1346-82)،اقتصاد مقداری،ص:5-36.

  رازانی, ب.(1382) “.بررسی ومعرفی روش های جدید و مؤثرجذب منابع مالی درشعب بانک تجارت استان لرستان.” پایان نامه کارشناسی ارشد (دانشکده علوم پایه،دانشگاه آزاد واحد خوراسگان.),

  .

  رحیمیان، ن. الف (1386)، تاملی در شیوه های تامین منابع مالی در واحد های اقتصادی، نشریه حسابدار، سال شانزدهم، شماره 146 ،صص:28 -33

  شایان آرانی،ش(1389)، "روشهای تامین منابع مالی خارجی برای ایران،نهمین کنفرانس روشهای تامین مالی"،ص:373-391

  کردستانی، غ و نجفی عمران، م (1387)."بررسی عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه: آزمون تجربی نظریه موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسله ‌مراتبی‌"، تحقیقات مالی، دوره 01، شماره 52.

  کنعانی، ع و حسن پور، الف(1382)، استراتژی تامین منابع از خارج سازمان، مجله تدبیر، شماره 133.ص:35-46.

  گروه مترجمان میثاق مدیران(1385)، "تصمصم گیری در مورد تامین منابع از بیرون"، نشریه مدیریت، شماره 15. ص:38-41.

  علی آقایی، م. جوان. ع ، ناظکی اردکانی، م و موسوی، الف (1388)،  "بررسی تاثیر مدیریت سود، اندازه شرکت و نسبت های سودآوری بر ساختار سرمایه، مطالعات حسابداری"،شماره 25، ص:87-104.

  مهرانی، س و رسائیان، ا .(1386)."بررسی رابطه نسبت‌های سودآوری و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران‌". مطالعات حسابداری، شماره 81، تابستان 68.

  وفادار،ع(1376)، نظریه حسابداری بهای تمام شده تامین مالی، نشریه حسابدار، شماره 124، ص:36-45.

  Aydogan. A (2006), How Persistent Is The Impact of market timing on capital Structures? The Journal of Finance, vol, lx1. No4. Pp: 1051-1083.

  BURNETT.R(1998),OUTSOUCING-IT,THE ASPECTS GOWER PUBLISHING LIMITED.

  COMPU-MENTOR-INC(1999), WHAT IS OUTSOURCING.

  Denis, D & Vassil, t (2003). The Choice Among Bank Debt, Non- Bank Private Debt And Public Debt. Journal Of Financial Economics 70(1). Pp: 3-28

  Eugene Fame & Kenneth French (2002). Testing Trade- off And Packing Order Prediction About Dividend And Debt. Review of Financial Studies 15. pp: 1-33.

  Leland, H & pyle, D (1997). Information Asymmetries, Financial Structure And Financial Intermediation. Journal of Finance 32. Pp: 371-387

  Morebusiness.com. “Overview of financing options”. Accessed on 3 march 2012. http://www.morebusiness.com/running_your_business/financing/overview.brc

  Smith, C.W & J.B. Warner (1979). On Financial Contracting: An Analysis of Bond . journal of Financial Economics 7, pp: 117-161.

  Zimmerer, Thomas W. and Scarborough, Norman M. (1996), “Entrepreneurship and the new venture formation”, Prentice Hall International edition.

  Abhiman,D(2009),Labor-use efficiency in Indian banking :branch -level analysis.” Omega (april . 411-425.

  Yang.C(2006),Services and the long-term profitability in Taiwan's banks.” Global Finance Journal 17, شماره 2 (decembe177.-191

  Ruhling.M (2005), Institutional Constraints on Property Tax and Semi-Autonomous Municipal Tax Agencies in Peru, World Bank Urban Research Symposium.

  .


تحقیق در مورد پایان نامه اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران, مقاله در مورد پایان نامه اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران, پروژه درباره پایان نامه اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی بین الملل) چکیده امروزه سرعت تغیرات و شدت رقابت میان سازمان­ها در صنایع مختلف، آن­ها را با محدودیت منابع مواجه ساخته است و پایداری و بقا سازمان­ها در گرو دستیابی به مزیت رقابتی در هزینه، کیفیت، نوآوری و تحویل به طورهمزمان می­باشد و از طرفی بدست آوردن مزیت رقابتی درکشف نواحی و بخش­هایی می­باشد که ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته چکیده حمل و نقل هوایی، یکی از مهم­ترین انواع حمل و نقل در زندگی امروز است. با توجه به اهمیت قابل توجه مشتری به عنوان منبع درآمد فرودگاه‏ها و در نتیجه اهمیت روز افزون مدیریت مؤثر ارتباط با مشتری، شناسایی و اولویت­بندی عوامل کلیدی در اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A) چکیده این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی بوده و با توجه به ماهیت موضوع، از لحاظ روش انجام تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی و تحلیلی طبقه‌بندی ...

پايان نامه براي دريافت مدرک کارشناسي ارشد (M.A) گرايش: بازاريابي   زمستان911-1-مقدمه امروزه با رقابتي شدن بازار ها و تغييرات پيوسته محيط، سازمان ها به اين واقعيت پي برده اند که بشر م

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی چکیده: امروزه با توجه به پیشرفت های فراگیر و صنعتی شدن جوامع و نیز نزدیک شدن خدمات و امکانات سازمان ها به یکدیگر، خلا فقدان تبلیغات موثر و کارآمد که باعث جلب توجه هرچه بیشتر مشتریان جدید و حفظ مشتریان قبلی شود، لازم و ضروری به نظر می رسد. بانک ها نیز مانند موسسات دیگر از این امر مستثنی نیستند. یکی ...

                       گروه مديريت پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد M.A.” شهريور 1391 چکيده بانک ها يکي ازنهادها

پایان نامه کارشناسی ارشد_مدیریت صنعتی گرایش مالی چکیده : هدف از نگارش پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش که از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه انجام از نوع پژوهش های نیمه تجربی به شمار می رود؛ پس از مروری بر رقابت پذیری و دیدگاه های مرتبط با آن و نوسان پذیری سود، پرسش نامه ای در ارتباط با 6 زیر ...

پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته مديريت صنعتي، گرايش تحقيق در عمليات شهريور 1390 چکيده نحوه و چگونگي انتخاب از ديرباز موضوع بحث فلاسفه و دانشمندان بوده است، لذا حصول نتايج رضايت بخش نيازمند طي

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اکوتوریسم چکیده : صنعت توریسم اکنون به عنوان صنعتی پویا با ویژگی های نوسعه مدارانه خود،بخش مهمی‌از فعالیتهای تولیدی را در جهان پیشرفته و رو به رشد به خود اختصاص داده است. رشد این صنعت در هر کشور، نیاز به استراتژی مناسب و برنامه ریزی و مدیریت بالنده دارد. هدف این پژوهش که در شرق استان هرمزگان انجام می‌شود شناخت قابلیت ها و ظرفت ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی (M.A) گرایش: مالی چکیده فعالان بازار سرمایه و ذینفعان شرکت های عرضه کننده سهام به ابزاری نیاز دارند تا بتوانند از طریق آن شرکت های مشابه را مقایسه نمایند و بر این اساس و با در نظر گرفتن هدف از سرمایه گذاری سهام مورد نظر را انتخاب نمایند. بنابراین طراحی مدل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های بیمه به عنوان یکی از ...

ثبت سفارش