پایان نامه بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word 776 KB 29744 118
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قدیم:۱۵,۳۰۰ تومان
قیمت: ۱۹,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

  گرایش حسابداری

  چکیده:

  با توجه به اینکه بر اساس تئوری نمایندگی حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد می شود،  شرکت هایی که کیفیت نظام حاکمیت شرکتی بهتری دارند، باید کمتر با مشکل تضاد نمایندگی روبرو باشند. از این رودر این تحقیق، در پی شناسایی عوامل موثر نظام راهبری شرکت (به ویژه مالکیت نهادی) در پیشگیری از درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودیم. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1391 (شش سال) است که شرایط لازم را داشته باشد. بنا به محدودیت های تعریف شده در تحقیق شرکت های حائز شرایط 98 شرکت در قالب 588 مشاهده جمع آوری گردید. در حضور سه متغیر مستقل (درصد سهامدارن نهادی، درصد مدیران غیر موظف و نوع حسابرس)  در رابطه با درماندگی مالی شرکت ها، به این نتیجه می رسیم که فقط سهامداران نهادی هستند که با درماندگی مالی رابطه دارند. البته نوع رابطه متغیر مستقیم بوده و بدین معنی است که با افزایش درصد سهامداران نهادی درماندگی مالی شرکت کاهش می یابد. ولی در خصوص دو متغیر مستقل دیگر به ترتیب سطح معنی داری 1/0 و 3/0 بیانگر رد فرضیه شده و هیچگونه رابطه معنی داری بین درصد مدیران غیرمؤظف در هیأت مدیره و نوع حسابرس با پیشگیری از درماندگی مالی وجود ندارد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد با توجه به دیدگاه مالکیت بخش نهادی در ایران و با توجه به سو استفاده های صورت گرفته در این بخش، ضرورت می یابد که درصد سهامدارن نهادی در ساختار مالکیتی شرکت ها کاهش یابد. چرا که تعاریف ما در ایران از مالکیت نهادی با تعاریف مسطلح آن در خارج از کشور متفاوت است. در ایران این بخش در اختیار رجل سیاسی و جناح های برنده در انتخابات می باشد و در هر انتخابات از شرکتها و سود های آن در جهت امیال خود بهره می برند و بر خلاف تعاریف سهامدارن نهادی در خارج از کشور دیدگاه سهامدارن نهادی در ایران بر خلاف تعاریف علمی آن که این گروه را به عنوان یک سرمایه گذار حرفه ای نسبت به رویدادهای مالی شرکت ها و بازار سرمایه معرفی کرده اند، بیشتر سهامدارن با نفوذ بالا در ساختار حاکمیتی کشور می بینیم.

  کلید واژه: بازدارندگی، مکانیزم حاکمیت شرکتی، درماندگی مالی، بورس اوراق بهادار تهران

   

   

   

   

   

                                                                                    فصل اول

  کلیات تحقیق

   

   

   

   

   

   

  1-1- مقدمه

  تشکیل شرکت با مسولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت‌ها، تاثیر قابل ملاحظه‌ای می‌گذارد. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردیدکه مالکان شرکت‌ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدایی «مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مساله «نمایندگی» می‌گردد. در این مساله، تضاد بین حداکثر رساندن منافع به کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند (قالیباف اصل،1387، 12).

  برای حصول اطمینان از ایفای مسولیت پاسخ گویی بنگاه های اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع باید نظارت و مراقبت کافی به عمل آید.اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود سازوکارهای مناسبی است. در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف، بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. بنابراین، بررسی رابطه ی بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت برای ارزیابی بهتر و دقیقتر استفاده گنندگان از عملکرد مدیران ضروری به نظر می‌رسد(نمازی،1387،44).

  سرمایه گذاران نهادی، بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند.از آنجا که نفوذ آنها در حاکمیت شرکتی در پی سیاستهای خصوصی سازی پذیرفته شده به وسیله کشورهای مختلف افزایش یافته است، می توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از سامانه های حاکمیت شرکتی اهمیت زیادی دارند مالکان نهادی در نظارت شرکتها بر حقوق صاحبان سهام نگهداری شده توسط آنها نقش کلیدی دارند. مالکان (سهامداران) شرکت، حقوق متفاوتی دارند؛ از جمله این حقوق انتخاب هیات مدیره است که به عنوان نماینده برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت فعالیت می کنند.از سوی دیگر، سهامداران عمده در انتقال اطلاعات به سایر سهامداران نقش قابل ملاحظه ای دارند. آنها می توانند اطلاعات خصوصی از مدیریت کسب کنند و اطلاعات را به دیگران انتقال دهند.(نجار و تیلور،14,2008)

   از طرف دیگر عدم اطمینان یکی از دغدغه های انسان می باشد. معمولاً پیش بینی و آگاهی از آینده مورد توجه سرمایه گذاران است . دانش حسابداری تهیه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی را هدف اصلی خود قرار داده است. طی 40 سال اخیر پیش بینی ورشکستگی به یکی از موضوعات عمده پژوهشی در ادبیات مالی تبدیل شده است . تعدادی از پژوهشگران تلاش کرده اند بر اساس اطلاعات موجود و تکنیک های آماری، بهترین مدل های پیش بینی ورشکستگی را با توجه به محیط های اقتصادی و مالی مختلف کشف کنند(قدیری مقدم و همکاران ، 1388 ، 12).

   توانایی پیش بینی ورشکستگی مالی و تجاری، هم از دیدگاه سرمایه گذار خصوصی و هم از دیدگاه اجتماعی، از آنجا که نشانه آشکاری از تخصیص نادرست منابع است، حائز اهمیت است. هشدار اولیه از احتمال ورشکستگی، مدیریت و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا دست به اقدام پیش گیرانه بزنند و فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت­های نامطلوب تشخیص دهند(رهنمای رودپشتی و همکاران، 1388 ،42).

  اهمیت ورشکستگی در آن است که عوارض و آثار منفی آن، تنها شامل تاجر یا شرکت ورشکسته نمی شود بلکه بسته به وسعت دامنه فعالیت تاجر یا شرکت تجارتی، اشخاص ثالث ، طلبکاران و طرفهای معامله با تاجر یا شرکت نیز از آن متضرّر می شوندرا دارد و گاه، در صورت گستردگی فعالیت شرکت، به دیگر و بیکار شدن کارگران و کارمندان آنها نیز می انجامد و برای اقتصاد پیامدهای ناگواری خواهد داشت . مطالعات  گذشته حکایت ازآن دارد که  حاکمیت شرکتی قوی به مدیریت بهتر سازمان و یا شرکت می انجامد  بنابراین  بین حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی رابطه ای قابل ترسیم است .به عبارت دیگرنظام راهبری شرکت­ها اهداف گروه­های مختلف در شرکت را با هم همسو کرده و سعی در پیش­گیری از درماندگی مالی شرکت­ها و ایجاد ارزش برای شرکت دارد. در واقع می­توان گفت که مکانیزم­های حاکمیت شرکتی ابزاری است در جهت حفظ منافع سهامداران و اعتبار­دهندگان در مقابل نوسان­ها وبحران­های مالی. در این پژوهش سعی بر آن است که میزان تاثیر این مکانیزم­ها در جلوگیری از درماندگی مالی شرکت­ها بررسی شود.

   

  1-2- تشریح و بیان موضوع

  در حال حاضر، بنگاه های اقتصادی در محیطی بسیار متغیر و رقابتی فعالیت می کنند. واکنش سریع و درست در مقابل شرایط بسیار متغیر بازار، در موقعیت بنگاه ها نقش بسزایی دارد. با توسعه بازارهای پولی و مالی و متعاقب آن، حاکم شدن وضعیت رقابتی، بسیاری از شرکت های ورشکسته از گردونه رقابت خارج می شوند. این امر موجبات نگرانی صاحبان سرمایه را فراهم نموده، برای اینکه از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری کنند، بدنبال روش هایی هستند که بحران مالی شرکت ها را پیش بینی کنند. بحران مالی و نهایتاً ورشکستگی واحدهای اقتصادی می تواند زیان های هنگفتی را در سطح خرد و کلان وارد نماید (پورحیدری و کوپائی، 1389). بحران مالی مکزیک 1994، بحران مالی عظیم شرق آسیا 1997، بحران مالی برزیل و اقتصاد آزاد شده روسیه 1998 و بحران مصیبت بار آرژانتین، بحران انرون در آمریکا و بحران مسکن 2005 و عظیم ترین بحران مالی تاریخ 230 ساله آمریکا 2008 همگی حاکی از تجدید و پایداری بحران هاست (ایروانی، 1388). بواسطه عواملی همچون موج اخیر رسوایی های مالی شرکتهای سهامی نظیر آدلفیا، انرون و ورلدکام در کنگره ایالات متحده، مارکنی در انگلستان و رویال آهولد در هلند، نظام راهبری شرکت مورد توجه روزافزون فعالان بازار قرار گرفته است. رسوایی های مذکور به وضوح به لزوم بهبود ساز و کارهای نظام راهبری شرکت و نیز افزایش شفافیت در حسابداری اشاره دارد (نوروش و همکاران، 1388). از طرفی با گسترده شدن شرکت ها و مؤسسات مالی خطر جدایی مالکیت از مدیریت احساس می شود که می تواند شرکت را به سمت بحران مالی هدایت کند. در حقیقت با شکل گیری رابطه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد می گردد. بدان معنا که ممکن است مدیران دست به رفتارهای فرصت طلبانه زده، تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در جهت منافع آنها و عکس منافع سهامداران باشد. نیاز به حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکت) از تضاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می شود (مهرانی و همکاران، 1389).

  راهبری شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد می شود. بنابراین شرکت هایی که کیفیت نظام راهبری شرکتی بهتری دارند، باید کمتر با مشکل تضاد نمایندگی روبرو باشند (ایزدی نیا و رسائیان، 1389). نظام راهبری شرکت ها اهداف گروه های مختلف در شرکت را با هم همسو کرده و سعی در پیشگیری از درماندگی مالی شرکت ها و ایجاد ارزش برای شرکت دارد. در واقع می توان گفت که نظام راهبری شرکت ابزاری است

   

   در جهت حفظ منافع سهامداران و اعتباردهندگان در مقابل نوسان ها و بحران های مالی. در این پژوهش سعی بر آن است تا میزان تأثیر نظام راهبری شرکت در جلوگیری از درماندگی مالی شرکت ها بررسی شود. از این رو، سوال اصلی تحقیق به شرح زیر مطرح می گردد: کدامیک از مکانیزم های نظام راهبری شرکت (بویژه مالکیت نهادی) بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر می‌گذارند؟

   

  1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

  با توجه به شرایط اقتصادی امروز تعداد شرکتهای ورشکسته و اهمیت ورشکستگی در حال افزایش است. حتی حسابرسان که دارای دانش و آگاهی خوبی از وضعیت مالی شرکت هستند، نمی توانند قضاوتی درست در مورد تداوم فعالیت شرکت داشته باشند. مسئله ورشکستگی و درماندگی مالی همواره مسئله ای درخور تأمل بوده است و به دلیل اهمیت آن اندیشمندان حسابداری و مالی در سراسر دنیا به فکر یافتن علل درماندگی مالی هستند. در این تحقیق به بررسی اثر مالکیت نهادی بر درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود.

   

  1-4- سوالات تحقیق

  سوال اصلی:

  کدامیک از مکانیزم های نظام راهبری شرکت بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر می گذارند؟

  سوالات فرعی:

  آیا افزایش سهامداران نهادی بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟

  آیا بالا بودن درصد مدیران غیرمؤظف در هیأت مدیره بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟

  آیا انتخاب نوع حسابرس بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟

   

   

  1-5- اهداف تحقیق

  هدف اصلی:  تعیین اثر بازداندگی مکانیزم های نظام راهبری شرکت از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

  اهداف فرعی:

  تعیین اثر افزایش سهامداران نهادی بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

  تعیین اثر بالا بودن درصد مدیران غیرمؤظف بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  تعیین اثر انتخاب نوع حسابرس بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

   

  1-6- فرضیه های تحقیق

  فرضیه اصلی:  مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند.

  فرضیه های فرعی:

  1-1.) افزایش سهامداران نهادی بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.

  1-2.) بالا بودن درصد مدیران غیرمؤظف در هیأت مدیره بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.

  1-3.) انتخاب نوع حسابرس بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.

   

  1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

  نظام راهبری شرکت: یکی از سازوکارهای تخفیف مسئله نمایندگی است. نظام راهبری شرکت به سازوکارهایی مربوط است که شرکتها در چارچوب آن فعالیت می کنند و کنترل می‌شوند. نظام راهبری شرکت این اطمینان را پدید می آورد که شرکتها سرمایه خود را بطور مؤثر به کار گرفته اند.

  مالکیت نهادی: مالکیت نهادی، سهامداران حقوقی دولتی می باشند که واسط بین افراد و شرکت ها بوده و از طرف افراد اقدام به تهیه ی سهام می نمایند، مانند: بانک ها، بیمه ها و نهادهای انقلابی.

  درماندگی مالی: از نقطه نظر اقتصادی، درماندگی مالی را می توان به زیان ده بودن شرکت تعبیر نمود که در این حالت شرکت دچار عدم موفقیت شده است. در واقع، در این حالت نرخ بازدهی شرکت کمتر از نرخ هزینه سرمایه می باشد. حالت دیگری از درماندگی مالی زمانی رخ می دهد که شرکت موفق به رعایت کردن یک یا تعداد بیشتری از بندهای مربوط به بدهی مانند نگاه داشتن نسبت جاری یا نسبت ارزش ویژه به کل دارایی ها طبق قرارداد نمی شود که به این حالت نکول تکنیکی گفته می شود. حالات دیگری از درماندگی مالی عبارتنداز زمانی که جریانات نقدی شرکت برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی کافی نباشد و نیز زمانی که ارزش ویژه شرکت عددی منفی شود (وستون و همکاران، 1992).

   

  1-8- متغیرهای مورد بررسی

  در این پژوهش با توجه به نوع داده ها و روش های تجزیه و تحلیل موجود، از روش «داده های مقطعی و ترکیبی» استفاده می شود. زیرا به منظور بررسی رابطه متقابل بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و میزان درماندگی مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران، متغیرهای مستقل و وابسته از دو جنبه متفاوت مورد بررسی قرار خواهند گرفت. از یک سو، این متغیرها در میان شرکت های مختلف و از سوی دیگر، در دوره زمانی 1386-1391 آزمون خواهند شد.

  در این تحقیق رابطه مکانیزم های حاکمیت شرکتی و میزان درماندگی مالی بر اساس مدل Z آلتمن با استفاده از تحلیل های رگرسیونی به صورت زیر بررسی می شود:

  ACit=αit+β1IOit+β2IDit+β3ATit+εit که؛

  AC: میزان درماندگی مالی بر اساس مدل Zآلتمن در شرکت i در سال t.

  IO: میزان مالکیت نهادی شرکت i در سال t. درصد سرمایه گذاران نهادی از حاصل تقسیم تعداد سهام یک شرکت که در اختیار سازمان ها و شرکت های بیمه و بانک ها و موسساتی که به خرید و فروش درصد بالایی از سهام می پردازند بر تعداد کل سهام آن شرکت بدست می آید.

  ID: درصد میزان اعضای غیرمؤظف در هیأت مدیره شرکت i در سال t. درصد اعضای غیرمؤظف در هیأت مدیره از تقسیم تعداد اعضای غیرمؤظف بر تعداد کل اعضا محاسبه می شود.

  AT: متغیر مجازی نوع حسابرس در شرکت i در سال t. نوع حسابرس نیز یک متغیر مجازی تعریف شده است بطوری که اگر در سال موردنظر سازمان حسابرسی، شرکت را حسابرسی کرده باشد، مقدار آن برابر یک و در غیر اینصورت مقدار آن برابر صفر در نظر گرفته خواهد شد.

  Abstract

   

  Given that, based on agency theory of corporate governance to provide control and balance between the interests of managers and shareholders and reduce agency conflict is created, Quality companies that have better corporate governance system should have less difficulty facing the agency conflict From this, the study sought to identify factors influencing the governance of companies (especially institutional ownership) in the prevention of financial distress of listed companies in Tehran Stock Exchange were. A survey companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 1385-1391 (six years) that the condition is necessary. The constraints defined in terms Ha’z research companies, 98 companies were collected in 588 view.

  The presence of three independent variables (percentage of institutional shareholders, the percentage of non-duty manager and auditor) in conjunction with the financial distress of companies, comes to the conclusion that only institutional shareholders who are related to financial distressThe direct relationship of these variables means that by increasing the percentage of institutional shareholders in corporate financial distress decreases. But the other two independent variables, respectively, the significance level of0 /1 and 0/3 indicates rejection of the hypothesis of no significant relationship between the percentage of the board of directors and auditor Ghyrmvzf not prevent financial distress he presence of three independent variables (percentage of institutional shareholders, the percentage of non-duty manager and auditor) in conjunction with the financial distress of companies, comes to the conclusion that only institutional shareholders who are related to financial distress Because our definitions of institutional ownership in its overseas Mstlh definitions vary. People in this part of the political parties is to win elections and the election of its profits to the whims of companies and their benefit Unlike the definitions of institutional shareholders abroad Unlike institutional shareholders in view of its scientific definitions The group as a professional investor with respect to events, corporate finance and capital markets have introduced more shareholders in the governance structure of the country with high penetration see.

   

   

   

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                       صفحه

  چکیده: 1

  فصل اول: کلیات و مفاهیم

  1-1- مقدمه 2

  1-2- تشریح و بیان موضوع. 4

  1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 5

  1-4- سوالات تحقیق. 5

  1-5- اهداف تحقیق. 6

  1-6- فرضیه های تحقیق. 6

  1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 6

  1-8- متغیرهای مورد بررسی. 7

  1-9- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق. 8

  1-10- استفاده کنندگان از تحقیق. 9

  1-11- ساختار کلی تحقیق. 9

  فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

  2-1- ادبیات تحقیق. 10

  2-2- مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن. 11

  2-2-1- حاکمیت شرکتی. 11

  2-2-2- تعریف اصطلاحی از نظام راهبری شرکتی. 13

  2-3- اهمیت نظام راهبری شرکتی. 15

  2-4- مبانی نظری حاکمیت شرکتی. 17

  2-4-1- نظریه نمایندگی. 18

  2-4-2- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی. 19

  2-4-3- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی. 21

  2-4-4- ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایه‌گذاران. 24

  2-5- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. 26

  2-5-1- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران. 26

  2-5-2- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی. 27

  2-5-3- دلائل حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی. 30

  2-5-4- نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی. 31

  2-5-5- سرمایه‌گذاران نهادی و افشای اطلاعات.. 32

  2-5-6- مالکیت نهادی و انواع آن. 33

  2-6- درماندگی و مفاهیم مرتبط با آن. 34

  2-6-1- تعریف ورشکستگی (درماندگی) 35

  2-3-2- مباحث حقوقی مرتبط با ورشکستگی. 38

  2-3-2-1- منشأء تاریخی قانون ورشکستگی. 38

  2-6-1-1- ورشکستگی و قوانین مرتبط با آن در ایران. 39

  2-3-2-3- بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها 45

  2-6-1-2- سیاست‌های قانون ورشکستگی. 46

  2-6-1-3- تئوری های ‌ ورشکستگی. 49

  2-6-1-4- تئوری جدید ورشکستگی. 51

  2-6-1-5- دلایل ورشکستگی. 53

  2-6-1-5-1- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن. 54

  2-6-1-5-2-  دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آیابئی. 57

  2-6-1-5-3- مدل دی کین. 60

  2-6-1-5-4- مدل اسپرینگیت.. 60

  2-6-1-5-5- مدل اوهلسون. 61

  2-6-1-5-6- مدل تافلر. 61

  2-6-1-5-7-  مدل زمیجوسکی. 62

  2-6-1-5-8- مدل فالمر. 62

  2-6-1-5-9- مدل سی اسکوار 63

  2-6-1-5-10- مدل گرایس... 63

  2-6-1-5-11- مدل زاوگین. 64

  2-6-1-5-12- مدل فیلوسوفو. 66

  2-7- پیشینه تحقیق. 67

  2-7-1- پژوهشهای خارجی. 67

  2-7-2- پژوهشهای داخلی. 71

  فصل سوم: مواد و روش‌ها

  3-1- مقدمه 76

  3-2- روش تحقیق. 77

  3-2-1- قلمرو تحقیق. 78

  3-2-1-1- قلمرو موضوعی. 78

  3-2-1-2- قلمرو زمانی تحقیق. 78

  3-2-1-3- قلمرو مکانی تحقیق. 78

  3-3- فرضیه های تحقیق: 78

  3-3-1- تبدیل فرضیه‌های پژوهشی به آماری. 79

  3-4- جامعه‌ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها 81

  3-5- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 82

  3-6- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون. 84

  3-7- خلاصه فصل. 85

  فصل چهارم: نتایج

  4-1- مقدمه 86

  4- 2- توصیف نمونه آماری. 87

  4-3- آزمون فرضیه اول (مدل اول): 88

  4-3-1- آزمون F لیمر مدل رگرسیون چندمتغیره 88

  4-3-2- آزمون هاسمن مدل رگرسیون چندمتغیره 90

  4-3-3- تخمین مدل. 90

  4-3-4- آزمون عدم وجود خودهمبستگی. 91

  4-3-5- آزمون رمزی. 92

  4-3-6- برازش مدل. 93

  4-5- خلاصه‌ فصل. 93

  فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

  5-1- مقدمه 95

  5- 2- خلاصه مبانی نظری در این خصوص... 96

  5- 3- خلاصه نتایج آزمون داده ها 97

  5-4- نتیجه گیری: 99

  5-5- محدودیت های محقق: 101

  5-6- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق. 102

  5-6-1- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 103

  منابع. 104

  چکیده انگلیسی .....................................................................................................................................111

  منبع:

  منابع

  اسلامی بیدگلی، غ. و شهریاری، س.، 1384، بررسی و آزمون رفتار توده وار سرمایه گذاران با استفاده از انحرافات بازده سهام از بازده کل بازار در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1380 تا 1384، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 49، ص 44-25

  اسلامی بیدگلی  غلامرضا ، کردلوئی حمیدرضا (1388)  مالی رفتاری، مرحله ی گذر از مالی استانداراد تا نوروفایناسمجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفو سال اول شماره اول

  افشاری، ح.، 1382،  بررسی ساختاری قابلیت پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 32، ص 126-13

  ایرانژاد پاریزی ، مهدی.( 1385). روش های تحقیق در علوم اجتماعی . تهران: مدیران . چاپ سوم

  ایزدی پناه، ن. و نظر زاده، س.، 1388، بررسی ارتباط کیفیت سود و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله توسعه و سرمایه، شماره 3، ص 110-87

  ایروانی, محمدجواد (بهار و تابستان1388)،" بحران مالی جهانی و چند پیشنهاد راهبردی"، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره 1، شماره2، از صفحه 33 تا 46 .

  آقایی، م. و مختاریان، 1.، 1383، بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 36، ص 25-3

   باغومیان رافیک (1390) بررسی روند اثر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران  فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 12، زمستان 1390  ص 120

  بختیاری حسن (1385) روشهای موثر در مدیریت نقدینگی بانکها  حسابرس ، شماره 34 ص 86-94

  بدری ، ا.، 1372، اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری چند فرضیه رفتاری، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 4، ص 83-63

  برزیده، ف.، 1382، ارتباط بین نسبت Q توبین و ارزش افزوده اقتصادی (EVA) در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگده ی حسابداری و مدیریت

  بولو، ق.، 1385، نظام راهبردی شرکت و تاثیر آن بر کیفیت سود، مجله اقتصادی بورس، شماره 52، ص 13-8

  بهرامفر، ن. و رسولی، و.، 1377، ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت و نقش آن در تصمیم گیری مدیریت، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 24 و 25، ص 109-86

  حجازی، رضوان، انواری رستمی، علی اصغر، مقدسی، مینا (1387) تحلیل کارایی کل بانک توسعه صادرات ایران و رشد کارایی شعب آن با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA)، مجله مدیریت، دانشگاه تهران، شماره 1.

  حسین صدقی خوراسگانی(1385) سبک های غالب رفتاری سرمایه گذاران در بازار سهام تهران روزنامه سرمایه  شماره 542 10/6/86 > صفحه 18

  خاکی، غلامرضا. (1376). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه‏نویسی، تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز تحقیقات علمی کشور؛ کانون انتشاراتی درایت، چاپ اول،

  خوش سیما، رضا، شهیکی تاش، محمدنبی، (1391) تاثیر ریسک های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی بر کارایی نظام بانکی ایران، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، شماره 4.

  خوش طینت ، فلاح ، 1385، بررسی رابطه بین اهرم مالی و ظریب واکنش سود ، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی،15(51)، 22-8.

  سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازی، الهه،1380 روش‏های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، آگاه، چاپ پنجم، ،

  سعیدی علی ، آقایی آرزو (1388)  پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبک ههای بیز بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 16 ، شماره 56 ، تابستان  ، ص78-59.

  سی آرتور ویلیامز،جی آر-ریچاردام هینز، مدیریت ریسک، مترجمان: داور ونوس،ججت اله گودرزی، نشر نگاه دانش،1382

   سینایی حسنعلی ، داودی عبدالله (1388) بررسی رابطه شفا ف سازی اطلاعات مالی و رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران    تحقیقات مالی، دوره 11 ، شماره 27 ، بهار و تابستان ا

  شربت اوغلی احمد,عرفانیان امیر(1385) مطالعه تطبیقی و اجرای مدل های اندازه گیری ریسک عملیاتی مصوب کمیته بال در بانک صنعت و معدن  شریف ویژه علوم مهندسی تابستان 1385; 22(34 (وِیژه مدیریت و مهندسی صنایع)):59-68.

  شهرآبادی ابوالفضل ، یوسفی راحله (1386) مقدمه ای بر مالیه رفتاری، چاپ شده در ماهنامه بورس ، شماره ٦٩ ، آبان ماه

  فرجی یوسف(1381) اشنایی با ابزار ها و نهاد های پولی و مالی، موسسه عالی بانکداری ایران

  فلاح شمسی، میرفیض، و تهرانی، رضا (1384) طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 43.

  فلاح شمسی، میرفیض، و تهرانی، رضا (1384) طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 43.

  قاسمی میثم،  خواجوی شکراله (1384). فرضیه­ی بازار کارا و مالی رفتاری فصلنامه تحقیقات مالی، شماره 20، پاییز و زمستان  از صفحه69 -49.

  قائمی محمدحسین,وطن پرست محمدرضا (1378). نقش اطلاعات در بازار سرمایه، سایت بورس اوراق بهادار بررسیهای حسابداری و حسابرسی پاییز 1384; 12(41):85-

  کردستانی، غلام رضا و علی، آشتاب(1389). بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران. بررس یهای حسابداری و حسابرسی. دوره 17(60).93-108.

  مشایخی، ب. و صفری، م.، 1385، وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 44، ص 54-35

  موسویان، سیدعباس ؛ کاوه وند مجتبی (1389)، مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی »، اقتصاد اسلامی، سال دوم، شماره اول، پیاپی سوم، پاییز و زمستان 1389، صفحه 35 63

  مهرآرا، محسن و عبدلی، قهرمان  (1385) ، نقش اخبار خوب و بد در نوسانات بازدهی سهام در ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران،8(26) ، 25-40.

  نادری، ع. و سیف نراقی، م.، 1375، روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر، چاپ سیزدهم

  نوروش، ا. و سعیدی، ع.، 1384، بررسی برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملکرد شرکت، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 39، ص 121-97

  نوروش، ا.، بیاتی ، س. و نیکبخت، م.، 1384، بررسی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 2

  نیکبخت، م. و مرادی، م.، 1384، ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 40، ص 122-97

   

   

  Arunachala, V. and Back, G., 2002 , Functional fixation revisited: the effects of feed back and a repeated measures desigh on information processing changes in reponsd to an accenting change, Accounting: organizations and society, p.p. 1-25 .

  Ashari, N. koh, c.Tan, L. and wong, H. , 1994 , Factors Affecting . In come smoothing Among Listed companies in Singapore, Accounting and Business Research, pp. 291-230.

  Baker, M, P. Pan, X. Wurgler, J., (2009)," A Reference Point Theory of Mergers and Acquisitions", Working Paper. Available at SSRN: http://ssrn.comSewell, M., (2010), “Behavioral Finance”, University of Cambridge

  Barnes, R., 2001, Earning Volatility and Market Valuation: An Empirical Investigation, London Business school .

  Basel Committee on Banking Supervision, 2010a. Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring.

  Basel Committee on Banking Supervision, 2010a. Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring.

  Beattle, V. and others, 1994, Eztraordinarg items and income smoothing: A positive Accounting Approach. Journal of business, Finance and accounting, p. 782 .

  Bellovary, J, Giacomino. & Akers M.D, 2005, Eerning Quality: Its Time to Measure And report, The CPA Journal.

  Chan, W. S. (2001). “Stock price reaction to News and no News: Drift And Reversal after headlines”. Journal of financial Economics,forthcoming

  Chan, W. S. (2001). “Stock price reaction to News and no News: Drift And Reversal after headlines”. Journal of financial Economics,forthcoming

  Charitou,A.Lambertides, N.and Trigeorgis,L. (2007a). ‘Managerial discretion in distressed firms’. British Accounting Review, 37:323-346.

  Chen, G. Kim, K. Nofsinger, J. Rui,O., (2007), ”Trading Performance, Disposition Effect, Overconfidence, Representativeness Bias, and Experience of Emerging Market Investors”, Journal of Behavioral Decision Making, vol 20, Pp: 425–451.

  Chi u, Y.-H., Chen, Y.C. (2009). The analysis of Taiwanese bank efficiency: Incorporating both external environment risk and internal risk. Economic Modelling. 26, 456 -463.

  Collins D.W., Maydev E.L. and weiss I. S. , 1997, changes in the value – relevance of earnings and bookvalue over the past forty years, journal of Accounting and Economecs, 24, p.p.39-67.

  Daellenbach H. G, (1971), "A Stochastic Cash Balance Model with TwoSources of Short-Term Funds", International Economic Review, Vol.: 12,Pp: 250-256.

  Daniel, K., Hirshleifer, D. & Subrahmanyam, A. (2001). “Overconfidence, Arbitrage and Equilibrium Asset Pricing”, Journal of Finance, 56: 921-965.

  Emery, G. W., (1981), “Some Empirical Evidence on the Properties of Daily Cash Flow”, Financial Management, Vol.: 10, Pp: 21-28.

  Emery, G. W., K. O. Cogger, (1982), “The Measurement of Liquidity”,Journal of Accounting Research, Vol.: 20, Pp: 290-303.

  Emery, G. W., R. G. Lyons, (1991), “The Lambda Index: Beyond the Current Ratio”, Business Credit, November/December, Pp: 14-15

  Eppen G.D., E. F. Fama, (1969), "Cash Balance and Simple DynamicPortfolio Problems with Proportional Costs," International EconomicReview, Vol.: 10, Pp: 119-133.

  Fanning, K. M. and K. O. Cogger, (1994), “A Comparative Analysis of Artificial Neural Networks Using Financial Distress prediction”, Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management, Vol.: 3, Pp: 241-252.

  Ferris, S., R. Haugen, A. Makhija. (1988). “Predicting contemporary volume with historic volume at differential price levels: evidence supporting the disposition effect”. Journal of Finance, vol 43(3) , Pp: 77-697.

  Homonoff R., D. W. Mullins, Jr., (1975), Cash Management, Lexington, Mass., Lexington Books.

  ilkenson, James.,& Smith, Stephen. (1992) . The convexity trap: pitfalls in financing mortgage portfolios and related securities. Economic  Review, 14–27

  Johnson, w.Bruce. zhao.(2012). “Contrarian share price reactions to earnings surprises".journal of accounting, auditing & finance. 27(2).236-26

  Kahneman, D. & Tversky, A. (1973). “On the Psychology of Prediction” Psychological Review, 80: 237-251.

  Kapopoulos, P. and S. Lazaretou (2007). "Corporate Ownership Structure and Firm Performance:Evidence from Greek Firms."Corporate Governance: An International Review. Vol. 15, No. 2, pp.144-158

  Kar anu, Stephen (2010). Productivity & Efficiency in the Ghanaian Banking Sector (Using DEA & SFA) Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1714293.

  Maria Psillaki , Ioannis E. Tsolas, Dimitris Margaritis. (2010). Evaluation of credit risk based on firm performance, European Journal of Operational Research 201. 873–881.

  Miller M. H., D. Orr, (1968) "The Demand for Money by Firms: Extensions of Analytic Results," Journal of Finance, Vol.: 23, Pp: 735-759.

  Pollet, J.M & Wilson, M., (2010), "Average correlation and stock market returns", Journal of Financial Economics, pp. 364-380

  Rada, D., C. Claudia, B. Daniel, (2007), “Bankruptcy Prediction in Norway” Applied economic letter.

  Riahi- Bel Koui, A. , 2000, Accounting theory, cipyrigh Thomson learning.

  Ritter, J. R. (2003). “Behavioral Finance”, Pasific-Basin Finance Journal,11(2003): 429-437

  stone, B. K., T. W. Miller, (1987), “Daily Cash Forecasting with Multiplicative Models of Cash Flow patterns”, Financial Management

  Turnbull Report (1999), Internal Control. Guidance for Directors on the Combined Code, Institute of Chartered Accountants in England and Wales, London, UK.

  Turnbull Report (2005), Internal Control. Revised Guidance for Directors, Financial Reporting Council, London, UK.

  Tyson Report, The (2003), The Tyson Report on the Recruitment and Development of Non-Executive Directors, London Business School, London.

  Uddin, S. and Choudhury, J.A. (2008), “Rationality, traditionalis and the state of corporate governance mechanisms: illustrations from a less developed country”, Accounting, Auditing, Accountability Journal, Vol. 21, No. 7, pp. XXO/S.

  Unerman, J., Bebbington, J. and B. O'Dwyer (2007) Sustainability, Accounting and Accountability, Routledge, London.

  Vermeer, T.K., Raghunandan, K. and Forgione, D.A. (2006), “The composition of nonprofit audit committees”, Accounting Horizons, Vol. 20, No. 1, pp. 75-90.

  WEBER, M. and C.F. CAMERER, (1998), “The disposition effect in securities trading: an experimental analysis”, Journal of Economic Behavior and Organization. Volume 33(2), Pp:67-184

  Weisbrod.E. (2013), Stockholders’ risk preferences and the market reaction to financial disclosures, School of Business Administration, University of Miami.

  Wheeler, D. and Sillanpää, M. (1997), The Stakeholder Corporation, Pitman, London.

  Williamson, O.E. (1985), The Economic Institutions of Capitalism, Free Press, New York.

  Williamson, O.E. (1996), The Mechanisms of Governance, Oxford University Press, New York.

   

   

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A » گرایش : حسابداری چکیده تغییر یا تعویض حسابرسان در محافل حرفه ای ناشی از دلایل مختلفی می باشد. علاوه بر اجبارهایی که اداره کنندگان بازارهای سرمایه برای تعویض حسابرس در نظر گرفته اند، تغییر حسابرس ممکن است ناشی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجود در داخل سازمان باشد بگونه ای که حسابرسی را انتخاب نمایند که دارای بیشترین استقلال و ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مدیریت MBA. چکیده : هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکردشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. بر این اساس، پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به سرمایه فکری و عملکرد و حاکمیت شرکتی، داده های مورد نیاز از جامعه آماری بین سالهای 1386 الی 1390 با استفاده از صورت های مالی شرکت ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A) چکیده در این تحقیق رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود در 57 شرکت ازشرکتهای های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1385 لغایت پایان 1390 مورد بررسی قرار می گیرد .در تحقیق حاضر، ناپایداری سهام، هیئت مدیریت مشترک و مدیر مستقل را به عنوان "متغیر مستقل" و رتبه افشا و اقلام تعهدی اختیاری را به عنوان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری چکیده یکی از مکانیزم‌های موجود به منظور تخفیف مشکل نمایندگی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران در بازارهای سرمایه، نظام حاکمیت شرکتی است. نقش سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی و حضور آنها در شرکت‌ها، موضوع اغلب بحث‌های سال‌های اخیر بوده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: MBA چکیده تحقیق حاضر تأثیر تمرکز مالکیت را بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌دهد. میزان و ماهیت حق‌الزحمه حسابرسی خارجی تقاضا شده توسط حسابرسان، با سه عامل توصیفی؛ حجم عملیات، پیچیدگی عملیات و ریسک حسابرسی مرتبط است. تحقیقات نشان دادند که ترکیب مالکیت شرکت به عنوان یکی از عوامل کلیدی ...

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد حسابداری چکیده : تحقیق حاضر به مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در راستای این هدف، کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1390-1386 ارائه نموده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند که در مجموع 112 شرکت از صنایع مختلف ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی-گرایش مالی چکیده در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده و همچنین رابطه بین سهامداران نهادی و حاکمیت شرکتی و ازسوی دیگر رابطه بین سهامداران نهادی و ریسک نیز مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری و ...

پايان­نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني )گرايش مديريت مالي( مهر ماه 1391 فصل اول کليات تحقيق 1-1) مقدمه هزينه ­هاي ماليات بر درآمد از مهم­ترين هزينه­هاي شرکت ها م

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده: هدف این پژوهش ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش به منظور برآورد کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از میانگین سه عامل مختلف شامل: تغییر سالانه در حسابهای دریافتنی،کل تعهدات و اقلام تعهدی سرمایه درگردش و جهت اندازه گیری مسئولیت ...

پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده: موسسات حسابرسی مفاهیم نظری و تجربی مهمی برای تعیین حق الزحمه حسابرسی دارند. آنها جهت قیمت گذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی استفاده می کنند و تحقیقات زیادی نیز در رابطه با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجام شده است. عواملی که در اغلب مطالعات مدنظر قرار گرفته اند شامل عوامل ریسک، حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد ...

ثبت سفارش