پایان نامه بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

word 661 KB 29747 134
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قدیم:۱۷,۴۰۰ تومان
قیمت: ۱۷,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد   رشته:  حسابداری              

  چکیده

  سود یکی از اقلام مورد توجه سرمایه گذاران می باشد و مبنای بسیاری از تصمیم گیری های مهم اقتصادی به شمار می رود. سود دارای دو جز نقدی و تعهدی می باشد، از طرفی اقلام تعهدی سود دارای دو بخش عادی و غیر عادی می باشد. برخی شواهد نشان دهنده این واقعیت اند که سرمایه گذاران در درک اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی با مشکلات عدیده ای  مواجه هستند که منجر به افزایش هزینه معاملاتی می شود و علت آن هم عدم تقارن اطلاعاتی میان معامله گران می باشد. این تحقیق به بررسی رابطه بین اجزای اقلام تعهدی و هزینه معاملات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در راستای این هدف، کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1386 الی 1391 ارائه داده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 64 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. برای بررسی اطلاعات از تجزیه و تحلیل پانلی و به منظور آزمون فرضیه­ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شد و معنی­دار بودن آنها با استفاده از آماره t و F صورت گرفت؛ همچنین برای آزمون عدم خود همبستگی مدل از آماره دوربین- واتسون استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که بین اقلام تعهدی غیر عادی و هزینه معاملات رابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد؛ و همچنین بین اقلام تعهدی عادی و هزینه معاملات رابطه معنی داری وجود ندارد.

   

  واژه های کلیدی: اقلام تعهدی، اقلام تعهدی عادی، اقلام تعهدی غیرعادی، هزینه معاملات سهام

   

   

   

   

   

  فصل اول

  کلیات تحقیق

   

   

   

  1-1 مقدمه

      در کشورهای توسعه یافته، بورس اوراق بهادار به عنوان یک ابزار پرقدرت در جهت جذب سرمایه های کوچک و بزرگ مردم و هدایت آنها به سوی امور تولیدی عمل می کند. بورس محل و جایگاه پرقدرتی برای این امر محسوب می شود. از نظر افرادی که در بورس سرمایه گذاری می کنند آگاهی از علل نوسانات قیمت سهام اهمیت به سزائی دارد و همچنین مهمترین عواملی که قیمت سهام را متأثر می سازد، سود نقدی تعلق گرفته به هر سهم است. وجود سازمان ها و کانون های تحقیقاتی که بتوانند اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری درست سرمایه گذاران فراهم آوردند، افراد بیشتری را جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار به سوی بورس هدایت می کند.

       از مهمترین اقدمات در حوزه سرمایه گذارای، تخصیص بهینه منابع است. از طرفی سرمایه گذاران همیشه به دنبال کسب حداکثر بازدهی با استفاده از منابع مالی در اختیارشان هستند. از آن جایی که پیش بینی بازده سهام یکی از مهم ترین مسائل برای سرمایه گذاران در بازار های سرمایه است ارقامی که بتوانند به سرمایه گذاران در این زمینه کمک کنند، حائز اهمیت است.

       از مهمترین ویژگیهای شرکتهای سهامی تفکیک مالکیت از مدیریت آنها است. بر این اساس برای مدیران امکان دسترسی انحصاری به بخشی از اطلاعات و نیز تهیه و ارائه اطلاعاتی همچون اطلاعات مالی به وجود آمده است. این ویژگی و نیز ویژگی حسابداری تعهدی به خاطر وجود معوقات (مابه التفاوت سود نقدی و سود تعهدی) و انگیزه هایی همچون انگیزه های پاداش، هموارسازی سود و مقررات گریزی، این امکان و انگیزه را برای مدیران به وجود می آورد تا در جهت رفع منافع خود و در تضاد با منافع سایر گروهها، اطلاعات را دستکاری کنند و یا به عبارت کاملتر دست به اعمال مدیریت سود بزنند. سود حسابداری که با استفاده از سیستم تعهدی تهیه می شود، از نظر بسیاری از استفاده کنندگان صورتهای مالی ابزاری برای سنجش عملکرد شرکتها محسوب می شود. منظور از سنجش عملکرد شرکتها، ارزیابی کلی از وضعیت مالی و نتایج عملیات، به منظور اخذ تصمیمات منطقی است. جونز، (1991)[1] تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی تعریف می کند و آن را به دو قسمت تقسیم میکند، که در تمامی تحقیقات مرتبط با اقلام تعهدی، این تقسیم بندی مورد قبول محققین می باشد.

   

  الف (اقلام تعهدی عادی                                   ب( اقلام تعهدی غیر عادی

      اقلام تعهدی عادی به واسطه مقررات، سازمانها و دیگر عوامل خارجی محدودهستند، اما اقلام تعهدی غیر عادی، قابل اعمال توسط مدیریت می باشند. در تئوری های اقتصادی، ارزش شرکت مبتنی بر ارزش فعلی جریان های نقدی آتی آن است. جریان های نقدی آتی ارتباط تنگاتنگی با سودهای آتی دارند لذا پیش بینی سودهای آتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای پیش بینی سود های آتی بهتر است تا اجزاء سود (اقلام نقدی و تعهدی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، که پژوهشگر در این پژوهش به بررسی جزء تعهدی می پردازد.در راستای اهمیت اقلام تعهدی در کاهش مشکلات نهفته در جریانهای نقد، این مقاله به بررسی رابطه بین اجزاء اقلام تعهدی وهزینه معاملات سهام می پردازد.

  1-2بیان مساله

    سود دارای دو جزء نقدی و تعهدی است. تقسیم سود به اجزای نقدی و تعهدی به طور با اهمیتی قابلیت پیش بینی سود را افزایش می دهد. حسابداری تعهدی اساس محاسبه سود و گزارشگری مالی می باشد استاندارد حسابداری شماره یک ایران با عنوان نحوه ارائه صورتهای مالی بیان می کند که «به استثنای اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی، واحد تجاری باید صورتهای مالی خود را بر مبنای تعهدی تهیه کند.» (رسائیان و حسینی،1387).

       امروزه رقم سود یکی از اقلام مورد توجه سرمایه گذاران) به عنوان عمده ترین استفاده کنندگان صورتهای مالی (می باشد، و مبنای بسیاری از تصمیم گیری های مهم اقتصادی به شمار می آید سود های پیش بینی شده به طور گسترده منتشر می شود. اگر سود شرکتی، کمتر از میزان مورد انتظار شود این کاهش می تواند قیمت سهام شرکت را دچار افت شدیدی نماید. متقابلا دست یابی به سودی بیشتر از رقم پیش بینی شده خبر خوبی محسوب می شود. تمرکز زیاد استفاده کنندگان به سود، توجه به کیفیت آن را نیز افزایش داده و حسابداری تعهدی1 به عنوان شاخصی از کیفیت سود2 مورد توجه قرار گرفته است. وقتی سود حسابداری از جریان های نقد ورودی شرکت بیشتر می شود، مازاد حاصل، از طریق ایجاد اقلام تعهدی به وجود آمده است (مهرانی وبهبهانی نیا،1389).

      بخش تعهدی سود به مراتب از بخش نقدی آن دارای اهمیت بیشتری در ارزیابی عملکرد شرکت می باشد. وجه نقد به دست آمده در طی یک دوره مالی، اطلاعات مربوطی به حساب نمی آید، چون وجه نقد شناسایی شده مشکلات «زمان بندی» و «تطابق» را دارد که می تواند منجر به اندازه گیری غیر صحیح عملکرد شرکت شود اصول پذیرفته شده حسابداری در این مورد استفاده از اقلام تعهدی را، برای کاستن از این مشکلات، پیشنهاد می کند تا مشکلات زمان بندی و تطابق  را اصلاح کند (رسائیان و حسینی،1387).

  یکی از ویژگی های بازارهای کارا [2]و ایده آل نبود هزینه های معاملاتی[3] و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالاست. هزینه های معاملاتی طیف وسیعی از هزینه ها به شکل هزینه های آشکار، همانند هزینه مالیات و کارگزاری و غیرآشکار ناشی از ناکارایی اطلاعاتی را دربر می گیرد .مطالعات نشان می دهد که هزینه معاملات در بازارهای امریکا به لحاظ اقتصادی با اهمیت بوده است و با افزایش نقدشوندگی، هزینه معاملات به شکل چشمگیری  پایین خواهدآمد، لذا بررسی نقش عاملی به نام اقلام تعهدی در این خصوص دارای اهمیت بسزایی است (مرادزاده فرد وهمکاران،1389). برخی شواهد، گواه این واقعیت اند که سرمایه گذاران در درک اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی، با مشکلات عدیده ای مواجه هستند که خود منجر به افزایش، هزینه های معاملاتی سهام می شود و علت این افزایش  عدم تقارن اطلاعات میان معامله گران آگاه و ناآگاه است.

  مدیران ممکن است مدیریت سود متهورانه را درجهت منافع شخصی در شرایط متعددی به کار گیرند. مدیریت سود متهورانه نشان دهنده کیفیت پایین اطلاعات حسابداری است. در این حالت، بخشی از معامله گران مطلع دست به مبادله سهام می زنند، در حالی که تمایل معامله گران بدون اطلاع به مبادله سهام شرکت، به شدت کاهش یافته، معامله گران هزینه های انتخاب نادرست ناشی از مدیریت سود را تشخیص داده و چنین هزینه هایی به وضوح در رسوایی های حسابداری شرکت ها مشاهده شده است.

   عمده نتایج تحقیقات، حاکی از آن است که کاهش عدم تقارن اطلاعاتی باعث کاهش هزینه معاملات و ریسک انتخاب نادرست خواهد شد. جریان شفاف و باکیفیت اطلاعات موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران شرکت با کاهش تعداد سرمایه گذاران، کم شدن حجم معامله ها و به طور کلی، کاهش منافع اجتماعی از محل این داد و ستدها رابطه مستقیم دارد. عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از کیفیت افشای پایین مسأله انتخاب نادرست را در پی خواهد داشت. اوراق بهادار مواجه با این مشکل با هزینه داد و ستد بیشتر در زمان خرید و فروش مواجه است. بنابراین، خریداران تمایل کمتری به خرید آنها دارند (ستایش وهمکاران،1390).

  نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس بررسی شد نتایج نشان می دهد که عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بین سرمایه گذاران وجود داشته و این امر در دوره های قبل از اعلان سود به مراتب بیشتر از دوره های پس ازاعلان سود است. همچنین مشخص شد که عدم تقارن اطلاعاتی با حجم مبادلات و قیمت سهام مرتبط بوده است، به طوریکه در دوره قبل از اعلان سود، حجم مبادلات افزایش یافته و قیمت سهام شرکت ها نیز دچار نوسان شد.

  در نتیجه این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که:

  آیا بین اجزای تعهدی وهزینه معاملات سهام رابطه وجود دارد یا خیر؟

  1-3 اهداف تحقیق

   با توجه به فرضیات تحقیق به طور اخص اهداف این تحقیق به شرح زیر تعیین می گردد:

    هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی (عادی وغیرعادی) و هزینه معاملات سهام در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار می باشد.

     سایر اهداف: این تحقیق تلاش دارد ضمن بررسی رابطه بین اجزای اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام، موجب:

  1-بهره وری شرکت ها, تحلیل گران مالی و موسسات آموزشی و دانشجویان از نتایج آن در مطالعه تطبیقی و دیگر تحقیقات مالی شود؛

  2- و به سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی که قصد سرمایه­گذاری کوتاه مدت و بلند مدت دارند، و تامین کنندگان مالی جهت تحلیل بهتر وضعیت شرکت های مورد نظر خود کمک کند و بتوانند سهام­هایی که دارای بازدهی بالقوه بیشتری هستند را انتخاب کنند.

   

  1-4 اهمیت وضرورت تحقیق

  صورتهای مالی به عنوان یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی سرمایه گذاران و بستانکاران بوده و از این میان صورت سود و زیان و رقم سود منعکس شده درآن مهمترین قلم مورد توجه می باشد، زیرا قسمتی از این سود به عنوان اقلام تعهدی می باشد که به آنها پرداخت می شود (موسی نژاد فاطمه،1389).

  سود گزارش شده، از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم گیری از سوی افراد در نظر گرفته می شود. تحلیلگران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان عامل برجسته ای در بررسی ها و قضاوتهای خود مدنظر قرار می دهند. همچنین، سرمایه گذاران برای تصمیمات سرمایه گذاری خود بر اطلاعات مالی مندرج درصورت های مالی واحدهای اقتصادی، به ویژه سود گزارش شده اتکا می کنند.

  از آنجا که یکی از اهداف اصلی گزارشگری مالی تامین نیازهای اطلاعاتی سهامداران فعلی و سرمایه گذاران بالقوه واحد تجاری است، بیشتر صورت سود و زیان مورد توجه و دقت نظر آنان بوده و شاید بتوان دلیل آن را اولویت سرمایه گذاران به کسب سود و انتفاع مادی در قیاس با سایر اهداف مرتبط به سرمایه گذاری مربوطه دانست. بنابراین سود حسابداری و اجزای آن بیش از سایر اطلاعات بوسیله تحلیل گران و سرمایه گذاران بازارها مورد استفاده قرار می گیرد زیرا یک دید کلی درباره عملکرد شرکت ها ارائه می دهند و در ارزشیابی شرکت به آنها کمک می کند، همچنین شواهد نشان می دهد که سودتعهدی نقش مهمی در فرایند ارزش گذاری دارد؛ زیرا مشکلات زمانبندی و عدم تطابق نهفته در ارقام وجوه نقد را کاهش می دهد.(حسین زاده،1388)

  اغلب اعتقاد بر آن است که انتشار صورتهای مالی و اعلام سود حسابداری اطلاعاتی را به بازار سرمایه منتقل می کند که از آن طریق تغییراتی در حجم و قیمت معادلات سهام ایجاد می کند که این تغییرات بسته به سطح کارایی بازار متفاوت است.

  تحقیق حاضر می تواند در تصمیم گیری سرمایه گذاران و ترقیب آن ها در استفاده از نظرات و مشاوره تحلیلگران مالی در امر تصمیم گیری راهگشا و قابل اهمیت باشد.

  ارتباط بین اجزای سود حسابداری و انواع متغیر های مالی و غیر مالی، از موضوعات مهم و با اهمیت در تحقیقات مالی و حسابداری می باشد

   

  1-jounz

  1-Accrual accounting

  2-Eaming quality

  1-Effient Marke

  2-Trading cost

  Ab s t r a c t

  Earning is an item of interest to investors and are basis the most important economic decisions. Profit has two components cash and accrual, On the other Interest Accrual has two Section normal accruals and abnormal accruals. Some evidence reflects the fact that Investors are faced with many problems in understanding the details of accruals Which leads to increased transaction costs and It is due to information asymmetry between traders.This study investigates the Relation  Between Components of accruals With The  trading cost  stock  in 64 Accepted Companies at Tehran Stock  Exchange. To reach such a goal, all the firms which presented and other required information in the years 1387-1391, were checked.Multiple  regression  was used to test the hypothesis and their meaningfulness was reached by using t and F statistics. On the other hand, the Durbin-Watson test was applied to examine the autocorrelation of the model. The results showed that There  is a significant relation between abnormal accruals and trading cost. Also There is no significant relationship between normal accruals and trading cost.

   

  Keywords: accruals, normal accruals, abnormal accruals, trading cost

   

   

   

 • فهرست:

   

   

  فهرست مطالب

   

  عنوان                                                                                                                            صفحه

   

     چکیده....................................................................................................................................................................1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1مقدمه.............................................................................................................................................................................3

  1-2بیان مساله تحقیق............................................................................................................................................................4

  1-3 اهداف تحقیق................................................................................................................................................................6

  1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق.............................................................................................................................................7

  1-5 سوالات تحقیق..............................................................................................................................................................8

  1-6 فرضیه های تحقیق........................................................................................................................................................8

  1-7روش تحقیق...................................................................................................................................................................9

  1-8جامعه آماری و روش نمونه گیری.................................................................................................................................9

  1-9تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق............................................................................................................................ 9

  1-10ساختارکلی تحقیق.....................................................................................................................................................10

    فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق

  2-1مقدمه...............................................................................................................................................................................13

  2-2مبانی نظری تحقیق.............................................................................................................................................................13

  2-2-1استفاده کنندگان از اطلاعات و نیاز های آنان.................................................................................................................13

  2-2-2اهداف حسابداری و گزارشگری مالی...........................................................................................................................14

  2 -2-3 سود.............................................................................................................................................................................16

  2-2-4 مفاهیم سود در حسابداری..........................................................................................................................................17

  2-2-5 اهداف گزارشگری سود...............................................................................................................................................18

  2-2-6مفهوم اقتصادی سود......................................................................................................................................................19

  2-2-7 نارسایی محتوای اطلاعاتی سود...................................................................................................................................21

   2-2-8 نقاط قوت سود حسابداری.........................................................................................................................................21                                                                                    

  2-2-9 نقاط ضعف سود حسابداری........................................................................................................................................22

  2-2-10 پیش بینی سود............................................................................................................................................................23

  2-2-11 نقش اطلاعاتی سود....................................................................................................................................................24

  2-2-12 تهیه و پردازش اطلاعات برای پیش بینی...................................................................................................................26

  2-2-13 حسابداری تعهدی......................................................................................................................................................26

  2-2-14اقلام تعهدی............................................................................................................................................................... 27

  2-2-15 نقش و اهمیت اقلام تعهدی.......................................................................................................................................28

  2-2-16 مدلهای اندازه گیری اقلام تعهدی..............................................................................................................................28

  2-2-16-1 مدل ریچاردسون...................................................................................................................................................28

  2-2-16-2 مدلsloan............................................................................................................................................................29

  2-2-16-3 مدلDeAngele..................................................................................................................................................30

  2-2-16-4 مدل Healy.........................................................................................................................................................30

  2-2-16-5.مدل  Jones.........................................................................................................................................................31

  2-2-17پیدایش نظریه کیفیت سود..........................................................................................................................................35

  2-2-17-1 مفهوم کیفیت سود.................................................................................................................................................35

  2-2-17-2 معیارهای اندازه گیری کیفیت سود....................................................................................................................... 38

  2- 2-18 مبنای نظری مربوط به مدیریت سود.........................................................................................................................39

  2-2-19 هزینه معاملات...........................................................................................................................................................42

  2-3 پیشینه تحقیق....................................................................................................................................................................44

  2-3-1 تحقیقات داخلی...........................................................................................................................................................44

  2-3-2 تحقیقات خارجی.........................................................................................................................................................48   

  2-4 خلاصه فصل................................................................................................................................................................... 55

  فصل سوم:روش تحقیق

  3-1 مقدمه............................................................................................................................................................................... 58

  3-2 روش تحقیق.....................................................................................................................................................................58

  3-3جامعه مطالعاتی و نمونه آماری..........................................................................................................................................59

  3-4 حدود مطالعاتی.................................................................................................................................................................60

  3-4-1 قلمرو مکانی تحقیق.....................................................................................................................................................60

  3-4-2 قلمرو زمانی تحقیق......................................................................................................................................................60

  3-4-3 قلمرو موضوعی تحقیق................................................................................................................................................61

  3-5 روش های جمع آوری اطلاعات......................................................................................................................................61

  3-6 فرضیه های تحقیق........................................................................................................................................................... 61

  3-7 شیوه اندازه گیری متغیرها.................................................................................................................................................62

  3-7-1 مدل های پژوهش....................................................................................................................................................... 62

  3-7-2 متغیرهای تحقیق...........................................................................................................................................................62

  3-7-2-1متغیر وابسته..............................................................................................................................................................62

  3-7-2-2 متغیرهای مستقل..................................................................................................................................................... 63

  3-7-2-3 متغیرهای کنترلی......................................................................................................................................................65

  3-7-2-4متغیرهای مجازی(ساختگی).....................................................................................................................................65

  3-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات........................................................................................................................................65

  3-8-1 ناهمسانی......................................................................................................................................................................66

  3-8-1-1 روش های رفع ناهمسانی واریانس..........................................................................................................................67

  3-8-2رگرسیون چند متغیره....................................................................................................................................................67

   3-8-3 ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده..................................................................................................................68

  3-8-4 آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون......................................................................................................................69

   3-8-4-1 آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون..................................................................................................................... 69

  3-8-4-2 آزمون نرمال بودن ضرایب.......................................................................................................................................70

  3-8-5 آزمون نرمال بودن مشاهدات....................................................................................................................................... 70

  3-8-6 آزمون دوربین_ واتسون...............................................................................................................................................71

  3-8-7 بررسی وجود هم خطی................................................................................................................................................71

  3-8-7-1 راه های تشخیص هم خطی.....................................................................................................................................71

  3-9 خلاصه فصل.....................................................................................................................................................................72

  فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

  4-1مقدمه.................................................................................................................................................................................74

  4-2 مطالعه توصیفی دادهای تحقیق.........................................................................................................................................74

  4-3 آزمون نرمال کردن متغیرهای وابسته وجمله خطا............................................................................................................ 77

  4-4 نتایج آزمون ها و تخمین های انجام شده.........................................................................................................................78

  4-4-1 آزمون چاو....................................................................................................................................................................78

  4-5 ناهمسانی واریانس........................................................................................................................................................... 79

  4-5-1 روش های شناسایی ناهمسانی واریانس.......................................................................................................................79

  4-6 بررسی وجود هم خطی....................................................................................................................................................80

  4-7آزمون مانایی متغیرهای تحقیق...........................................................................................................................................81

   4-8 نتایج فرضیات..................................................................................................................................................................81

  4-9 خلاصه فصل.....................................................................................................................................................................84

  فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1 مقدمه................................................................................................................................................................................86

  5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها...........................................................................................86

  5-2-1 نتایج فرضیه اصلی اول.................................................................................................................................................86

  5-2-2 نتایج فرضیه اصلی دوم............................................................................................................................................... 87

  5-2-3 نتیجه گیری کلی تحقیق...............................................................................................................................................87

   5-3 پیشنهادها.........................................................................................................................................................................88

  5-3-1 پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش............................................................................................................................88

  5-3-2 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی........................................................................................................................... 89

  5-4 محدودیت ها....................................................................................................................................................................89

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی..............................................................................................................................................................................91

  منابع انگلیسی.......................................................................................................................................................................... 94

  منبع:

  منابع فارسی:

  1.آذر،ع. مومنی،م. 1381، "آمار وکاربرد آن در مدیریت"، جلد دوم، چاپ ششم، تهران انتشارات سمت.

  2. بلکونی، الف ، ترجمه علی پارسائیان 1381 ، " تئوری های حسابداری" ، ، انتشارات پژوهش های فرهنگی،ص53

  3. بولو ، ق. و حسنی ع، 1386، " مدیریت سود و اندازه گیری آن: رویکردی نظری" ، مجله حسابدار رسمی، جامعه حسابداران رسمی ایران، سال چهارم، شماره 12، ص 72تا 88

  4. پیندیک و رابنفیلد (1370). "کاربرد Eviews  در اقتصاد سنجی "، ترجمه علیرضا مرادی ، تهران، نشریه جهاد دانشگاهی تهران ، چاپ دوم

  5. ثقفی،ع.محمدی،الف.1391، "جریان های نقدی آتی، اقلام تعهدی غیرعادی و ریسک ورشکستگی"، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال چهارم، شماره سوم، صص12-1

  6.جهانخانی. ع، قربانی.س، 384، "شناسایی وتعیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران" فصلنامه تحقیقات.مالی، سال هفتم، شماره20

  7.حسین زاده،ع.احمدنیا،س.1388،"بررسی میزان مربوط بودن اجزای سود حسابداری و جریان های نقدی عملیاتی با بازده سهام"، فصلنامه حسابداری مالی، سال اول، شماره3، صص 130-107.

  8. حقیقت، ح ، و همایون ع، 1385. " بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، پایا ن نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

  9. خاکی ،غ. (1384) . روش تحقیق در مدیریت، مرکز انتشارات دانشگاه آزاد، تهران

  10. خانی،ع.صادقی،م.1392، " تاثیربرگشت،پایداری و ناهنجاری اقلام تعهدی بر سود دوره"، پژوهش های تجربی حسابداری ، سال دوم، شماره8، صص147-166.

  11. دستگیر،م.صادقی،م.شیاسی،ع. 1389، " رابطه اقلام تعهدی اختیاری و انگیزه مدیریت با نوسان های جریان های نقدی" ،فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال دوم، شماره8، صص 38-22

  12.دلاور، ع ،(1388)، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، انتشارات رشد، ص 59.

  13. دلیری،حسن، 1387، "اثر سرمایه اجتماعی بر روی رشد اقتصادی در استانهای ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

  14. ذالنور ، ح ،(1374)، "مقدمه ای بر روشهای اقتصاد سنجی ، دانشگاه شیراز.

  15. رحمانی،ع. فلاح نژاد،ف. 1389، "تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه سهام عادی" مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال دوم، شماره سوم، صص30-17.

  16. رسائیان،الف. حسینی،و، 1387، "رابطه کیفیت اقلام تعهدی وهزینه سرمایه در ایران" بررسی های حسابداری وحسابرسی، دوره 15، شماره53، صص 67-82

  17. ساده م، (1375). روشهای تحقیق، چاپ اول، انتشارات مولف.

  18.ستایش،م.کاظم نژاد،م.ذوالفقاری،م. 1390، "بررسی تاثیر کیفیت افشاء بر نقدشوندگی سهام و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شماره سوم،صص 74-55

  19. سجادی،ح. تاکر،ر. زارع زاده،م، 1391، "رابطه بین اجزای نقدی و تعهدی سود با قیمت سهام"،مجله دانش حسابداری، سال چهارم، شماره12، صص173-192

  20. ظریف فرد،الف. ، 1378، " شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاه های اقتصادی ایران"، رساله دکتری، دانشگاه تهران، ص 18 تا 102.

  21. عباس زاده،م.کاظمی،م.آزاد،ع.1389 "بررسی تحلیلی توانایی اجزای تعهدی و نقدی سود در پیش بینی سود های غیر عادی و ارزش بازار  سهام"، دو فصلنامه اقتصاد پولی(دانش وتوسعه سابق)، سال اول، شماره1، صص57-77.

  22. علوی طبری،ح. مشایخ، ش. نوبهاری،م. 1380 "بررسی رابطه بین کیقیت اقلام تعهدی و ثبات سود با هزینه سرمایه سهام عادی" مجله توسعه و سرمایه، سال سوم، شماره6، صص 76-56

  23. علی پناه،خ؛1380 "ارتباط بین تغییرات اقلام تشکیل دهنده صورت سود و زیان و تغییرات بازده سهام" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مدرس.

  24. کاشانی پور،م.مران جوری،م.مشعشعی،م.1391، " رابطه بین دوره تصدی حسابرس واقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، پژوهش های تجربی حسابداری، سال دوم، شماره5، صص113-126.

  25. کرمی،م، 1389 "بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد اراک

  26. کمیته فنی سازمان حسابرسی.،138، استانداردهای حسابداری، انتشارات سازمان حسابرسی، شماره16

  27. مرادزاده فرد،م.رضاپور،ن.فرزانی،ح. 1389،"بررسی نقش مدیریت اقلام تعهدی در نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" مجله پژوهش های حسابداری ،سال دوم، شماره 3، صص 116- 101

  28.مشایخی،ب.مهرانی،س.مهرانی،ک.کرمی،غ.1384،"نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی حسابداری و حسابرسی،شماره42، صص74-61

  29. موسی نژاد ف، 1389، "نقش اقلام تعهدی و جریانات نقدی در تبیین بازده سهام" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد.

  30. مهرانی،س.بهبهانی نیا،پ.1389، "اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با تاکید بر مالکیت سهامداران نهادی و اداره شرکت"، تحقیقات حسابداری، شماره2، صص55-38

  31.مهرانی،ک.ابراهمیمی،ع.حلاج،م.1389، "بررسی رابطه بین اقلام تعهدی غیر منتظره و محافظه کاری در حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران" بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره18، شماره63، صص113-128

  32.ناظمی زاده، م. 1392،"معیاری های جایگزین برای اقلام تعهدی"،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد یزد .

  33.هاشمی،ع.بهزادفر،ف.1389، " ارزیابی رابطه محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و نسبت های مالی منتخب با قیمت سهام"، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شماره اول، صص76-55.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع انگلیسی:

  1.Ascioglu, A., Hegde, P., Krishnan, V. & McDermott, B. (2011). Earnings management and market liquidity. Rev Quant Finan Acc.10. 9.

  2. Ashiq Ali et al (2000).”Accruals and future stock returns:Test of naïve investor Hypothesis”.Journal of Accoumting,Auditing&Finance, Vol.15,No                                 

  3. Bachtiar, S. (2008). Accrual and Information Asymmetry. Field Research: Accounting. University of Indonesia.                                                                                                           

  4. . Barth, M., Cram, D., & Nelson, K. (2001). “Accruals and the Prediction of Future Cash Flows”. The Accounting Review, Vol.76, Pp.27–58.

   

  5.Chung H.,, Sheu H., and Wang J., (2009),“Do firms’ earnings management practices affect their equity liquidity?”, Finance ResearchLetters 6, pp.152–158.

   

  6.Comiskey and Charles W. Mulford, (2008), "Negative Goodwill: Issues of Financial Reporting and Analysis Under Cur­rent and Proposed Guidelines", Journal of Applied Research in Accounting and Finance (JARAF), Vol. 3, No. 1, p: 33-42.

  7. . DeAngelo ,L,1986,"Accounting numbers as market valuation substitutes :A study of management buyouts of public stockholders" , The Accounting Review,No.61

  8.Dechow, P., Sloan, R., Sweeney, A., 1995."Detecting earning management", The Accounting Review 70, 193-225.                                                                                                       

  9. Defond L Mark,Chul W,Park.1997."Smoothing Income in anticipation of future earnings",Jornal of Accounthng and Economics Vol.23.

  10.Dimitropoulos, P. and D. Asteriou, (2009), "The Value Relevance of Financial Statements and Their Impact on Stock Prices, Evidence from Greece", Managerial Auditing Journal, Vol. 24, No. 3, pp. 248-265.                                                                

  11. Fridson, M. and Alvarez, F. (2002). "Financial Statement Analysis – A Practitioner’s Guide. John Wiley and Sons", New York, P: 85-120.

  12.Gray, Philip; Ping-sheng koh & Yen H Tang (2009), "Accruals Quality, Information Risk and Cost of Capital: Evidence from Australia", Journal of Business Finance & Accounting Oxford. Vol.36.Iss.P 51.

  13. Healy ,P,1985,"The effect of bonus schemes on accounting decisions" journal of Accounting and Economics ,No7 ,p.p,85-107

   

  .

  14.Hirshleifer, David.ei Hou & Seiw Hong Teoh,(2009),"accrual, cash flows, and aggregate stock returns"Journal of financial economic,91,pp.389-406.

  15. Jones ,J, 1991,"Earning management during import relief     investigations journal of Accounting Research" ,No29,1991,p.p,193-228 

  16.Kohler,E.L,"Why Not Retain Historical cost?"OP.CIT,P,36

  17.LaFond, R., Lang, M., Skaife, H., (2007), Earnings Smoothing, Governance and Liquidity:    International Evidence, Working paper. Available at http://ssrn.com.

  18. Lee,T.A,Appril 1972" the Nat ure and Purpose of Cash Flow Accounting",The  Accounying  Magazing ,p93                                                                                                   

  19. M. Kirschenheiter and  D.Melumad, (2002) ,"Can 'Big Bath' and Earnings Smoothing Coexist as Equilibrium Financial Reporting Strategies" Journal of Accounting Research, Vol. 4

  20. Pae J. Unexpected Accruals and Conditional Accounting Conservatism. Journal of Business Finance & Accounting 2007; 34(5) & (6): 681–704.

   

  21.Gary Miller , S. Joon  and Young .Kim ,(2008)," Is Earnings Management Opportunistic or Beneficial? An Agency Theory Perspective " International Review of Financial Analysis, 2008, Vol 17, P:622-634.

   

  22. Qianhua Lei.(2013)." Accrual components and stock trading costs" China Journal of Accounting Research 6(2013). pp.287–300.

   

  23. Gujarati,N.D,(1995), Basic Economics,3rd Edition. New York:McGraw-Hill, pp.638-640.

   

  24. Gupta, M., Mathur, I. & Mishra, S. (2009). Earnings management: consequences for bid-ask spread and market liquidity. Southern Illinois University-Edwardsville Department of Economics & Finance. 50, 101–122.

   

  25.Baltagi , (2005), "Econometric Analysis of Panel Data ,3rd Edition.

  26.Richardson, J. (2000). Information asymmetry and earnings management: Some evidence. Review of Quantitative Finance and Accounting.15, 325-347.

   

  27. Schipper, K. and L. Vincent, (2003). "Earnings Quality", AccountingHorizons, 17, P:97-110.

   

  28. Scott A.Richardson, Rjchard G.Sloan December 2002"information in Accruals About Earning Persistence  and Future Stock Returns",woring paper,University of Michigan Business School.

   

  29. Sloan ,R.G,1996,"Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flow about future earning?",The  accounting Review ,No71 ,pp,289-315.

   

  30. Teoh, S., I. Welch, and T. Wong, (1998)." Earnings management and the long run market performance of the initial public offering", Journal of Finance 53, P:1935-1974.

  31.Thomas,Arthurl,Accounting Research Study No.3 and No9

  32.WaldrontMarilyn A.1988."A comparative analysis of accrual and cash basis accounting In predicting cash flows from operations in the oil and gas hndustry",D.B.A. dhssertation, university of Louisiana tech.


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداری گرایش حسابداری چکیده محتوای اطلاعاتی سود ، به طور گسترده­ای در متون حسابداری و مالی مورد آزمون قرار گرفته است. از آنجا که در اغلب موارد از جمله گزارشگری مالی و مدل­های ارزیابی، سود نقش اساسی دارد، تعیین اقلام و متغیرهای مالی مرتبط با سود حسابداری به منظور پیش­بینی، دارای اهمیت زیادی است. هدف این تحقیق بررسی ارتباط جریان وجوه نقد ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرفرصتهای رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 129 شرکت می باشد. ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده اصول پذیرفته شده حسابداری در برخی از روشها انعطاف پذیری زیادی دارد که بطور بالقوه باعث می شود مدیران برآوردهای حسابداری را مبتنی بر قضاوت های شخصی خود انجام دهند. این انعطاف پذیری، ممکن است بر قابیلت اعتماد اقلام تعهدی و به تبع آن پایداری این اقلام در دوره های متوالی تاثیرگذار باشد. هدف اساسی پژوهش حاضر، ارزیابی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در جهت روشن ساختن رابطه­ی بین کیفیت­ سود و نقدشوندگی سهام و همچنین ارزیابی تاثیر کیفیت سود بر نقدشوندگی سهام صورت پذیرفته است. در این پژوهش 96شرکت­ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5ساله 1387-1392 (با یکسال تقدم)به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر مستقل در این پژوهش کیفیت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری گرایش: حسابداری چکیده: هموارسازی سود، تلاش اعمال شده توسط مدیریت جهت کاهش تغییرات غیرعادی در سود در قالب اصول حسابداری تعریف می شود. در این پژوهش رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی درچرخه زندگی واحدهای تجاری موردبررسی وسنجش قرارگرفته است. در راستای انجام تحقیق درخصوص موضوع مورد نظر و همچنین آزمون فرضیه‌های ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده در شرایط واقعی بودن صورت های مالی ارایه شده، سود مبتنی بر سیستم حسابداری تعهدی می‌بایست بتواند اطلاعات با ارزشی را در خصوص وضعیت کنونی و چشم انداز آتی شرکت به بازار منعکس کند. در این حالت سود ممکن است منعکس کننده منافع شخصی مدیران بوده و سبب خطای پیش بینی تحلیلگران شده وموجب بروز ارزشگذاری نادرست سود از سوی بازار ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مدیریت مالی چکیده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین هموارسازی سود و بازده سهام در شرایط عدم اطمینان محیطی است. همچنین در این تحقیق پایداری سود شرکتهایی که در گذشته اقدام به هموارسازی سود کرده اند در شرایط عدم اطمینان محیطی بررسی شده است. در این تحقیق شاخص هموارسازی سود برای 74 شرکت نمونه اندازه گیری شده است. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی- گرایش مالی چکیده: هدف این پژوهش، بررسی نقش اقلام تعهدی در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی شرکت‌ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386 تا ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc) گرایش: حسابداری چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 96 شرکت می ...

ثبت سفارش