پایان نامه بررسی تأثیر انگیزه¬های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه (شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

word 2 MB 29756 107
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت: ۱۳,۹۱۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

   

  چکیده

  شناخت رفتار هزینه در واکنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شرکت­ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در مدل رایج و سنتی رفتار هزینه­ها، هزینه­های متغیر به نسبت تغییرات در سطح فعالیت تغییر می­کنند، به این معنا که اندازه تغییر در هزینه­ها تنها به میزان تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد و نه به جهت تغییر. اما نظریه­ی جدید در مورد رفتار هزینه­ها حاکی از آن است که میزان درصد افزایش هزینه­ها با افزایش حجم فعالیت، بیشتر از میزان درصد کاهش هزینه­ها در نتیجه­ی کاهش همان حجم فعالیت است. این نوع رفتار هزینه به «چسبندگی هزینه­ها» معروف شده ­است. عوامل متعددی بر چسبندگی هزینه­ها مؤثر است.

  هدف این پژوهش بررسی تأثیر انگیزه­های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه­ها در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور دو فرضیه ارائه شده است که به آزمون و بررسی تحلیلی ارتباط بین انگیزه­های مدیریت سود و میزان چسبندگی هزینه­ها می­پردازد. جامعه آماری شامل کلیه­ی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره­ی 5 ساله از 1387 تا 1391 است. از بین کل جامعه، با استفاده از روش نمونه­گیری حذف سیستماتیک، 138 شرکت انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی فرضیه­ها از تحلیل رگرسیون به روش داده­های پنلی استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که در سال­های مورد بررسی بین انگیزه­های مدیریت سود و چسبندگی هزینه­ها رابطه معنی­داری وجود دارد. به عبارت دیگر، انگیزه­های مدیریت سود باعث کاهش چسبندگی هزینه در شرکت­ها می­شود. از این رو، فعالیت­هایی که در جهت شناخت عوامل تعیین­کننده­ی ساختار هزینه­ی شرکت­ها انجام می­شود، باید با توجه به انگیزه­های مدیران در اتخاذ تصمیمات مرتبط با هزینه­ها و منابع این شرکت­ها، خصوصاً انگیزه­های ناشی از نمایندگی، باشد.

   

  واژگان کلیدی: چسبندگی هزینه، انگیزه­های مدیریت سود، تصمیمات سنجیده، بورس اوراق بهادار تهران

   

   

   

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                                                 صفحه

  فصل اول: کلیات تحقیق.. 12

  مقدمه. 2

  1-1. تعریف موضوع و بیان مسئله پژوهش... 2

  1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق. 3

  1-3. اهداف تحقیق. 4

  1-4. سؤالات پژوهش... 4

  1-5. فرضیههای تحقیق. 5

  1-6. روش تحقیق. 5

  1-6-1. متغیرهای تحقیق. 5

  1-7. قلمرو تحقیق. 7

  1-8. جامعه و نمونه آماری.. 7

  1-9. روش گردآوری دادهها و اطلاعات.. 8

  1-10. روشهای آماری و آزمون فرضیهها 8

  1-11. تعریف واژهها واصطلاحات.. 9

  1-12. ساختار کلی تحقیق. 10

  فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق.. 11

  مقدمه. 12

  2-1. مبانی نظری.. 13

  2-1-1. تحلیل رفتار هزینهها 13

  2-1-2. چسبندگی هزینهها 15

   

   

  2-1-2-1. مفهوم چسبندگی هزینهها 16

  2-1-2-2. تئوریهای چسبندگی هزینهها 17

  2-1-3. مدیریت سود. 18

  2-1-3-1. تئوری نمایندگی.. 18

  2-1-3-2. مفهوم مدیریت سود. 22

  2-1-3-3. روشهای مدیریت سود. 26

  2-1-3-3-1. مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری.. 26

  2-1-3-3-2. مدیریت سود از طریق فعالیتهای واقعی.. 26

  2-1-3-3-3. فعالیتها و عوامل مؤثر بر دستکاری سود از طریق فعالیتهای واقعی: 27

  2-1-3-4.انگیزههای مدیریت سود. 29

  2-1-4. چسبندگی هزینه و انگیزههای مدیریت سود. 32

  2-2. پیشینه پژوهش... 34

  2-2-1. مروری بر تحقیقات خارجی.. 34

  2-2-2. مروری بر تحقیقات داخلی.. 39

  2-2-3. خلاصهای از پژوهشهای انجام شده 41

  فصل سوم: روش تحقیق.. 47

  مقدمه. 48

  3-1. روش تحقیق. 48

  3-2. روش و ابزار گردآوری دادهها 48

  3-3. قلمرو پژوهش... 48

  3-4. جامعه و نمونهی آماری.. 49

  3-5. طرح مسأله تحقیق. 49

   

   

  3-6. فرضیههای پژوهش... 50

  3-7. مدل آماری پژوهش... 51

  3-8. نحوهی محاسبه متغیرهای تحقیق. 52

  3-8-1. متغیر وابسته. 52

  3-8-2. متغیرهای مستقل. 52

  3-8-3. متغیرهای کنترلی.. 52

  3-9. روش تخمین مدل. 54

  3-9-1. دادههای تابلویی.. 54

  3-9-2. روشهای تخمین مدل دادههای تابلویی.. 55

  3-9-2-1. روش حداقل مربعات تلفیقی (pls): 55

  3-9-2-2. مدل اثرات ثابت (مدل حداقل مربعات با متغیر موهومی)(LSDV): 55

  3-9-2-3. مدل اثر تصادفی.. 56

  3-9-2-4. مدل پارامترهای تصادفی.. 56

  3-9-3. آزمونهای الگوی دادههای تابلویی: 57

  3-9-3-1. آزمون چاو. 57

  3-9-3-2. آزمون هاسمن. 57

  3-9-4. آزمون مانایی در دادههای تابلویی.. 58

  3-9-5. آزمون همجمعی  در دادههای تابلویی.. 58

  3-9-6. آزمون استقلال خطاها 59

  3-9-7. آزمون معناداری کلی رگرسیون و ضرایب.. 59

  3-10. خلاصه فصل سوم. 59

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­ها 60

   

   

  مقدمه. 61

  4-1. آمار توصیفی.. 61

  4-2. آزمونهای تشخیص بر روی دادهها 62

  4-2-1. آزمون مانایی.. 62

  4-2-2. آزمون همجمعی.. 63

  4-2-3. آزمون چاو. 64

  4-3. تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج.. 65

  4-3-1. آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از زیان و نتایج آن. 65

  4-3-2. آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از کاهش سود و نتایج آن. 66

  4-3-3. آزمون مدل انگیزهی اجتناب از زیان و یا کاهش سود و نتایج آن. 67

  4-4. خلاصه فصل. 69

  فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات... 70

  مقدمه. 71

  5-1. بحث و نتیجهگیری.. 71

  5-2. محدودیتهای تحقیق. 72

  5-3. پیشنهادات حاصل از نتایج پژوهش... 73

  5-4. پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 73

  فهرست منابع و مأخذ. 74

  پیوست.. 81

   

   

   

   

  فهرست جداول

  عنوان                                                                                                                                                                 صفحه

  جدول (1-1): متغیرهای تحقیق. 6

  جدول (2-1): خلاصهای از پژوهشهای انجام شدهی خارجی.. 41

  جدول (2-2): خلاصهای از پژوهشهای انجام شدهی داخلی.. 44

  جدول (3-1): جمعبندی متغیرهای تحقیق. 53

  جدول (4-1): آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش... 61

  جدول (4-2): نتایج آزمون مانایی مربوط به متغیرهای پژوهش... 62

  جدول (4-3): بررسی وجود همجمعی میان متغیرهای تحقیق در مدل. 63

  جدول (4- 4): نتایج آزمون چاو. 64

  جدول (4-5): نتایج آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از زیان. 65

  جدول (4-6): نتایج آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از کاهش سود. 66

  جدول (4-7): نتایج آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از زیان و یا کاهش سود. 68

  جدول (5-1): جمعبندی نتایج حاصل از آزمون فرضیهها 72

  شکل (2-1): رابطهی بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی.. 19

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست پیوست­ها

  عنوان                                                                                                                                                                 صفحه

  پیوست 1: اسامی شرکتهای موجود در نمونه. 82

  پیوست2: آمارهای توصیفی.. 83

  پیوست3: آزمونهای مانایی.. 84

  پیوست 4: آزمون همجمعی مدل 1 (اجتناب از زیان) 87

  پیوست 5: آزمون F لیمر مدل 1 (اجتناب از زیان) 88

  پیوست 6: نتیجه رگرسیون ترکیبی (پنلی) مدل 1 (اجتناب از زیان) 89

  پیوست 7: آزمون همجمعی مدل 2 (اجتناب از کاهش سود) 90

  پیوست8: آزمون F لیمر مدل 2 (اجتناب از کاهش سود) 91

  پیوست 9: نتیجه رگرسیون ترکیبی (پنلی) مدل 2 (اجتناب از کاهش سود) 92

  پیوست 10: آزمون همجمعی مدل 3 (اجتناب از زیان و یا کاهش سود) 93

  پیوست11: آزمون F لیمر مدل 3 (اجتناب از زیان و یا کاهش سود) 94

  پیوست 12: نتیجه رگرسیون ترکیبی (پنلی) مدل 3 (اجتناب از زیان و یا کاهش سود) 95

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فصل اول

  کلیات تحقیق

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  مقدمه

  پیشرفت سریع و شگرف فناوری همراه با افزایش روزافزون رقابت در بازارهای جهانی، مدیران واحدهای اقتصادی را به تولید محصولات با کیفیت با حداقل بهای تمام شده و استفاده بهینه از منابع ترغیب کرده است. از این رو، مطالعه رفتار هزینه­ها برای مدیران و همچنین برای تمام کسانی که فعالیت­های حرفه­ایشان با فعالیت­های شرکت در ارتباط است، دارای اهمیت است. در مدل­های سنتی رفتار هزینه­ها در حسابداری مدیریت، هزینه­های متغیر نسبت به تغییرات حجم فعالیت به طور متناسب افزایش یا کاهش می­یابد. اما در تحقیقات اخیر، رفتاری نامتقارن از هزینه­ها نشان داده شده است که "چسبندگی هزینه" نامیده می­شود. چسبندگی هزینه­ها یکی از ویژگی­های رفتار هزینه­ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت است (نمازی و دوانی­پور 1389). عوامل متعددی بر چسبندگی هزینه­ها مؤثر است؛ یکی از این عوامل تصمیمات سنجیده­ی مدیران است، به این معنی که چسبندگی هزینه در نتیجه تصمیمات سنجیده مدیران در مورد منابع تخصیص­یافته به فعالیت­ها، ایجاد می­شود. در پژوهش حاضر، تأثیر انگیزه­های مدیریت سود بر تصمیم­گیری مدیران و نتیجتاً بر چسبندگی هزینه­ها مورد بررسی قرار گرفته است.

  در این فصل کلیاتی درباره­ی موضوع پژوهش مطرح می­شود. در ابتدا به تشریح و بیان مسأله­ی پژوهش که «بررسی تأثیر انگیزه­های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» است، پرداخته می­شود. سپس اهمیت و اهداف پژوهش، فرظیه­های پژوهش و روش جمع­آوری اطلاعات بیان می­شود. در ادامه جامعه و نمونه آماری و تعاریف عملیاتی برخی از واژه­ها و اصطلاحات تخصصی تشریح و در پایان خلاصه­ای از ساختار پژوهش ارائه می­شود.

  1-1. تعریف موضوع و بیان مسئله پژوهش

  مطالعه­ی رفتار هزینه­ها، نه تنها برای پژوهشگران دانشگاهی، بلکه برای آن­هایی که فعالیت­های حرفه­ای­شان به طور مستقیم با فعالیت­های شرکت در ارتباط است، دارای اهمیت است. آگاهی از چگونگی رفتار هزینه­ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و یا سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیم­گیری مدیران در خصوص برنامه­ریزی و بودجه­بندی، قیمت­گذاری محصولات، تعیین نقطه سربه­سر و سایر موارد مدیریتی است. در مدل­های سنتی رفتار هزینه­ها در حسابداری مدیریت، هزینه­های متغیر نسبت به تغییرات حجم فعالیت به طور متناسب افزایش یا کاهش می­یابد. به این معنا که بزرگی تغییرات در هزینه­ها تنها به بزرگی تغییرات در حجم فعالیت وابسته است و جهت تغییرات (افزایش یا کاهش) در حجم فعالیت، تأثیری روی بزرگی تغییرات در هزینه­ها ندارد. اما نتایج پژوهش­های برخی از پژوهشگران در سال­های اخیر بیانگر آن است که میزان افزایش در هزینه­ها هنگام افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از میزان کاهش در هزینه­ها هنگام کاهش در حجم فعالیت، به همان میزان، است. این رفتار هزینه­ها را "چسبندگی هزینه­ها" می­نامیم. چسبندگی هزینه­ها یکی از ویژگی­های رفتار هزینه­ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت است (نمازی و دوانی­پور 1385).

  یکی از عواملی که بر چسبندگی هزینه­ها تأثیر دارد، تصمیمات سنجیده­ی مدیران است. طبق تئوری تصمیمات سنجیده زمانی که مدیران با کاهش فروش مواجه می­شوند، ممکن است این وضعیت را موقتی تصور کرده و انتظار بازگشت فروش به حالت اولیه را داشته باشند. از این رو، برخی مدیران در دوره­هایی که فروش، روند نزولی دارد، منابع لازم برای انجام فعالیت­های عملیاتی را کاهش نمی­دهند. این رفتار از آنجا قابل توجیه است که حفظ منابع، موجب کاهش هزینه­ها در بلندمدت می­شود. زیرا در صورت کاهش منابع در واکنش به کاهش فروش هزینه­هایی بابت تعدیل منابع تحمل می­شود، و اگر فروش در دوره­های آتی افزایش یابد، هزینه­هایی نیز بابت تحصیل مجدد همان منابع به شرکت تحمیل می­شود. از این رو، مدیران برای کاهش هزینه­ها و در نتیجه افزایش سود شرکت در بلندمدت، اقدام به حفظ منابع می­کنند (کردستانی و مرتضوی 1391). از سوی دیگر، هنگامی که شرکت­ها در وضعیت کاهش سطح فروش و به طور کلی در شرایط نامطلوب اقتصادی قرار می­گیرند، مدیران آن­ها تحت فشار مضاعف خواهند بود، زیرا باید تلاش کنند که از زیان و یا کاهش سود جلوگیری کنند. بنابراین به مدیریت سود روی می­آورند تا به هدف سود موردنظر دست یابند.

  یکی از انواع مدیریت سود، مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت­های واقعی است (ایزدی­نیا و همکاران 1392). در این روش مدیر شرکت از سه طریق می­تواند سود را مدیریت کند که عبارتند از: دستکاری فروش، تولید و هزینه­های اختیاری. در روش سوم که دستکاری هزینه­های اختیاری است، مدیران هزینه­های گزارش شده را با کاهش مخارج اختیاری، کاهش داده، به این ترتیب سود را افزایش می­دهند. این کار به ویژه زمانی رخ می­دهد که چنین مخارجی موجب کسب درآمد و سود فوری نشود. با کاهش سطح فروش، منابع و هزینه­هایی در شرکت پدیدار می­شود که عملاً سود و منافع فوری برای شرکت ایجاد نمی­کند (یاسری 1386). همین شرایط، ممکن است انگیزه را در مدیر ایجاد کند که جهت رسیدن به اهداف سود، حذف و یا تعدیل این منابع را تسریع کند. در این صورت هزینه­ها با کاهش سطح فروش سریعتر تعدیل می­شوند و نتیجتاً چسبندگی هزینه کاهش می­یابد.

  تمام مطالعات گذشته مبین این نکته هستند که تصمیمات مدیران جهت افزایش ارزش شرکت، باعث ایجاد چسبندگی هزینه­ها می­شود (آندرسون و همکاران 2003، بالاکریشنان و همکاران 2004، بالاکریشنان و جروکا 2008 و بنکر و همکاران[1] 2011). حتی چن و همکاران[2](2012) نشان دادند که تصمیمات سنجیده­ی ناشی از نمایندگی، رفتار هزینه­ها را نامتقارن و چسبنده می­کند. در پژوهش حاضر، این مسأله که برخی از تصمیمات سنجیده­ی مدیران، چسبندگی هزینه­ها را کاهش می­دهد، بررسی خواهد شد. در واقع در پژوهش حاضر، با تمرکز بر تعدیل منابع در صدد بررسی این مطلب هستیم که آیا انگیزه­ی دستیابی به اهداف سود باعث می­شود که مدیران، در هنگام کاهش سطح فروش، حذف منابع را برای صرفه­جویی در هزینه، سرعت بخشند و منجر به کاهش چسبندگی هزینه­ها شوند؟ لذا هدف این پژوهش، بررسی تأثیر انگیزه­ی مدیران برای اجتناب از زیان یا کاهش سود، بر چسبندگی هزینه­ها است.

   

  [1] Banker, et al.

  [2] Chen, et al.

  Abstract

   

  Recognition of cost behavior in response to the changes of production and sales level is too important to management of the firms. In the traditional model of cost behavior, variable costs change in proportion to changes in volume. That is, that the magnitude of changes in costs is just dependent to the volume of the changes, (not the side). However, new theory about costs behavior suggests the magnitude of increase in costs, when sales rise, is more than decrease in costs, when sales fall by an equivalent amount. This behavior of costs is termed as “sticky costs”. Several factors affect the stickiness of costs.

  The aim of this study is to investigate the impact of earnings management incentives on costs stickiness in the companies listed on the Tehran Stock Exchange. For this purpose, to evaluate the relationship between earnings management incentives and the magnitude of costs stickiness, two hypotheses have been proposed.This study is an applied research with quasi-experimental design that is done by using the retrospective approach. The population consists of all listed companies in Tehran Stock Exchange during the 5-year period from 1387 to 1391. Of the total population, by elimination systematic sampling, 138 participants were selected and studied. To examine the hypotheses we’ve used regression analysis for panel data.The results show that in the years studied, there is a significant correlation between earnings management incentives and costs stickiness. In other words, earnings management incentives reduce the magnitude of firms’ costs stickiness. Hence, efforts to understand the determinants of firms’ cost structure should be made in light of the managers’ motivations, particularly agency-driven incentives underlying resource adjustment decisions.

   

  Keywords: costs stickiness, earnings management incentives, deliberate decisions, Tehran Stock Exchange

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                                                 صفحه

  فصل اول: کلیات تحقیق.. 12

  مقدمه. 2

  1-1. تعریف موضوع و بیان مسئله پژوهش... 2

  1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق. 3

  1-3. اهداف تحقیق. 4

  1-4. سؤالات پژوهش... 4

  1-5. فرضیههای تحقیق. 5

  1-6. روش تحقیق. 5

  1-6-1. متغیرهای تحقیق. 5

  1-7. قلمرو تحقیق. 7

  1-8. جامعه و نمونه آماری.. 7

  1-9. روش گردآوری دادهها و اطلاعات.. 8

  1-10. روشهای آماری و آزمون فرضیهها 8

  1-11. تعریف واژهها واصطلاحات.. 9

  1-12. ساختار کلی تحقیق. 10

  فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق.. 11

  مقدمه. 12

  2-1. مبانی نظری.. 13

  2-1-1. تحلیل رفتار هزینهها 13

  2-1-2. چسبندگی هزینهها 15

   

   

  2-1-2-1. مفهوم چسبندگی هزینهها 16

  2-1-2-2. تئوریهای چسبندگی هزینهها 17

  2-1-3. مدیریت سود. 18

  2-1-3-1. تئوری نمایندگی.. 18

  2-1-3-2. مفهوم مدیریت سود. 22

  2-1-3-3. روشهای مدیریت سود. 26

  2-1-3-3-1. مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری.. 26

  2-1-3-3-2. مدیریت سود از طریق فعالیتهای واقعی.. 26

  2-1-3-3-3. فعالیتها و عوامل مؤثر بر دستکاری سود از طریق فعالیتهای واقعی: 27

  2-1-3-4.انگیزههای مدیریت سود. 29

  2-1-4. چسبندگی هزینه و انگیزههای مدیریت سود. 32

  2-2. پیشینه پژوهش... 34

  2-2-1. مروری بر تحقیقات خارجی.. 34

  2-2-2. مروری بر تحقیقات داخلی.. 39

  2-2-3. خلاصهای از پژوهشهای انجام شده 41

  فصل سوم: روش تحقیق.. 47

  مقدمه. 48

  3-1. روش تحقیق. 48

  3-2. روش و ابزار گردآوری دادهها 48

  3-3. قلمرو پژوهش... 48

  3-4. جامعه و نمونهی آماری.. 49

  3-5. طرح مسأله تحقیق. 49

   

   

  3-6. فرضیههای پژوهش... 50

  3-7. مدل آماری پژوهش... 51

  3-8. نحوهی محاسبه متغیرهای تحقیق. 52

  3-8-1. متغیر وابسته. 52

  3-8-2. متغیرهای مستقل. 52

  3-8-3. متغیرهای کنترلی.. 52

  3-9. روش تخمین مدل. 54

  3-9-1. دادههای تابلویی.. 54

  3-9-2. روشهای تخمین مدل دادههای تابلویی.. 55

  3-9-2-1. روش حداقل مربعات تلفیقی (pls): 55

  3-9-2-2. مدل اثرات ثابت (مدل حداقل مربعات با متغیر موهومی)(LSDV): 55

  3-9-2-3. مدل اثر تصادفی.. 56

  3-9-2-4. مدل پارامترهای تصادفی.. 56

  3-9-3. آزمونهای الگوی دادههای تابلویی: 57

  3-9-3-1. آزمون چاو. 57

  3-9-3-2. آزمون هاسمن. 57

  3-9-4. آزمون مانایی در دادههای تابلویی.. 58

  3-9-5. آزمون همجمعی  در دادههای تابلویی.. 58

  3-9-6. آزمون استقلال خطاها 59

  3-9-7. آزمون معناداری کلی رگرسیون و ضرایب.. 59

  3-10. خلاصه فصل سوم. 59

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­ها 60

   

   

  مقدمه. 61

  4-1. آمار توصیفی.. 61

  4-2. آزمونهای تشخیص بر روی دادهها 62

  4-2-1. آزمون مانایی.. 62

  4-2-2. آزمون همجمعی.. 63

  4-2-3. آزمون چاو. 64

  4-3. تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج.. 65

  4-3-1. آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از زیان و نتایج آن. 65

  4-3-2. آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از کاهش سود و نتایج آن. 66

  4-3-3. آزمون مدل انگیزهی اجتناب از زیان و یا کاهش سود و نتایج آن. 67

  4-4. خلاصه فصل. 69

  فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات... 70

  مقدمه. 71

  5-1. بحث و نتیجهگیری.. 71

  5-2. محدودیتهای تحقیق. 72

  5-3. پیشنهادات حاصل از نتایج پژوهش... 73

  5-4. پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 73

  فهرست منابع و مأخذ. 74

  پیوست.. 81

   

   

   

  منبع:

   

   

  فهرست منابع و مأخذ

  الف) منابع داخلی:

  ابراهیمی، شهلا و ابراهیمی مهرداد (1391). مدیریت سود، انگیزه­ها و راهکارها، فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی، شماره1، 149- 124.

  ابراهیمی کردلر، علی و ذاکری، حامد (1388)، بررسی مدیریت سود با استفاده از فروش دارایی­ها. نشریه­ی تحقیقات حسابداری، شماره­ی سوم، ص­ص 135-123.

  ایزدی­نیا، ناصر، ربیعی، حامد و حمیدیان، نرگس (1392). بررسی رابطه­ی بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت­های حسابداری دانشگاه شیراز. صص 33- 54.

  بهارمقدم، مهدی و حسنی­فرد، حبیبه (1389). بررسی رابطه­ی بین رویدادهای مالی واقعی و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 6 : 43-12.

  پرتوی، ناصر و آبشیرینی، الهام (1392). بررسی رابطه­ی بین مدیریت واقعی سود و مدیریت حسابداری سود از دیدگاه هموارسازی سود. تحقیقات حسابداری و حسابرسی. شماره 17، 144- 158.

  پورحیدری، امید و همتی، داود. (1383).  بررسی اثر قراردادهای بدهی، هزینه های سیاسی، طرح های پاداش و مالکیت بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.  بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم، شماره 36 ، صص 47-63.

  پوررضا، محمدرضا (1380). بررسی مدل چند متغیره جهت پیش بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه امام صادق.

  ثقفی، علی و پوریانسب، امیر (1389). نظریه­ی مدیریت سود. فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 6، ص 162.

  خالقی مقدم، حمید و کرمی، فاروق (1387). پیش­بینی سود با استفاده ار مدل مبتنی بر تغییرپذیری و چسبندگی هزینه. مطالعات حسابداری، ش23، صص19- 41.

  دستگیر، محسن (1381). حسابداری ساختگی و رسوایی­های مالی شرکت­های آمریکایی. حسابدار، شماره 150، صفحات 16-20.

  رخشانی، محمدحسین (1384). ابزارهای مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. ماهنامه بورس، شماره 48، صص 56-51.

  ریاحی بلکویی، احمد( 1381 ). تئوری های حسابداری،(ترجمه علی پارسائیان)، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول.

  زنجیردار، مجید، غفاری آشتیانی، پیمان و مداحی، زهرا (1392). بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار چسبندگی هزینه. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، شماره 20، صص 79- 91.

  سپاسی، سحر، فتحی، زهرا و شیبه، سکینه (1392). آزمون تجربی چسبندگی هزینه­ها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های تجربی حسابداری، شماره 12، صص 163-177.

  سجادی، سید حسین، حاجی­زاده، سعید و نیک­کار، جواد (1393). تأثیر چسبندگی هزینه بر تقارن زمانی سود با تأکید بر ارتباط میان چسبندگی هزینه و محافظه­کاری شرطی. مجله دانش حسابداری، شماره 16، ص81 – 99.

  قائمی، محمدحسین و نعمت­الهی، معصومه  (1385). بررسی رفتار هزینه توزیع و فروش و عمومی و اداری و بهای تمام شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصل­نامه­ی مطالعات حسابداری، 16: 89-71.

  قائمی، محمدحسین و نعمت­الهی، معصومه (1386). رفتار و ساختار هزینه­های عملیاتی و هزینه­ی مالی در شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصل­نامه­ی مطالعات حسابداری، 30: 29-16.

  کردستانی، غلامرضا و مرتضوی، سید مرتضی (1391). شناسایی عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه های شرکتها. پژوهش­های حسابداری مالی، شماره 13، 13- 32.

  کردستانی، غلامرضا و مرتضوی، سید مرتضی (1391). بررسی تأثیر تصمیمات سنجیده مدیران بر چسبندگی هزینه­ها. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 19، شماره 67،  90-73.

  مرادزاده­­فر، مهدی و عدیلی، مجتبی (1389). بررسی رابطه­ی بین دستکاری فعالیت­های واقعی و هزینه­ی حقوق صاحبان سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه عملی-پژوهشی بورس اوراق بهادار، شماره 7، 54-35.

  ملانظری، مهناز و کریمی زند ، ساناز (1386). بررسی ارتباط بین هموارسازی سود با نوع صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 47،100- 83.

  نمازی، محمد (1378). بررسی سیستم هزینه­یابی بر مبنای فعالیت در حسابداری مدیریت و ملاحظات رفتاری آن، فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 26 و 27: 71- 106.

  نمازی، محمد (1384). بررسی کاربردهای تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ؛ پیاپی 43، شماره 2، 147- 164.

  نمازی، محمد و دوانی­پور، ایرج (1389). بررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینه­ها در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی­های حسابداری و حسابرسی ؛ 62: 102-85.

  نمازی، محمد، غفاری، محمدجواد و فریدونی، مرضیه (1391). تحلیل بنیادی رفتار چسبنده­ی هزینه­ها و بهای تمام شده با تأکید بر دامنه­ی تغییرات در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت­های حسابداری دانشگاه شیراز؛ پیاپی 3/ 63، 151- 177.

  نوروش، ایرج و صادقیان آژیری، قادر (1378). تحقیقی پیرامون محتوای اطلاعاتی اعداد حسابداری در گزارشگری درون­سازمانی، فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 26 و 27: 134- 144.

  نوروش، ایرج، نیکبخت، محمدرضا و سپاسی، سحر (1384). بررسی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 2، 177- 165.

  ولی­زاده لاریجانی، زهرا (1387). نتایج مدیریت واقعی سود، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا.

  یاسری، م (1386). بررسی مدیریت سود از طریق فعالیت­های واقعی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.

   

  ب) منابع خارجی:

  Anderson, M. C., Banker, R., & Janakiraman, S. (2003). Are Selling, General and Administrative Costs "Sticky"? Journal of Accounting Research, 41(1): 47- 63.

  Anderson M, Banker R, & Huang R, Janakiraman S. (2007). Cost Behavior and Fundamental Analysis of SG&A Costs. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 22(1): 1- 28.

  Anderson, S.W., & Lanen, W.N. (2007). Understanding Cost Management: What Can We Learn from the Evidence on Sticky Costs? University of Melbourne.

  Balakrishnan, R., & Gruca, T. (2008). Cost Stickiness and Core Competency: A Note. Contemporary Accounting Research, Available at SSRN: http://ssrn.com.

  Balakrishnan, R., T. Gruca & Nath, D. (1996). The Effect of Service Capability on Operating Costs: an empirical study of antaria hospitals. Contemporary Accounting Research, 13(1):177-208.

  Balakrishnan, R., Labro, E. & Soderstrom, N. (2010). Cost Structure and Sticky Costs. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1562726

  Balakrishnan, R., Petersen, M., & Soderstrom, N. (2004). Does Capacity Utilization Affect the Stickiness of Cost? Journal of Accounting, Auditing and Finance, 19(3): 283- 299.

  Banker, R., Byzalov, D. & Plehn-Dujowich, J. (2011). Sticky Cost Behavior: Theory and Evidence. Available at: http://astro. temple.edu.

  Banker, R. D., & Chen, L. (2006). Predicting earnings using a model based on cost variability and cost stickiness. The Accounting Review,81(2): 285-307.

  Banker, R., Ciftci, M., and Mashruwala, R. (2011). Managerial Optimism and Cost Behavior. Temple University.

  Banker, R., Chen, J. Y. S. & Park, H. (2014). Cost Behavior Models Analysts and Investors Use. Temple University, http://ssrn.com/abstract=2482723.

  Beneish, M. D. (2001). Earnings management: A perspective. Managerial Finance, 27: 3-17.

  Burgstahler, D.,  &Dichev, I. (1997). Earnings Management to Avoid Earnings Decreases and Losses. Journal of Accounting and Economics 24: 99–136.

  Bruns, W. & Merchant, K. (1990). The dangerous morality of managing earnings. Management Accounting, 72(2), 22-25.

  Calleja, K., Steliaros, M., & Thomas, D.C. (2006). A Note on Cost Stickiness: Some International Comparisons. Management Accounting Research, 17(2):127-140.

  Cannon, J. (2011). Determinants of sticky costs: an analysis of cost behavior using United States air transportation industry data. Iowa State University.

  Chen C. X, Lu H., & Sougiannis T. (2008). Managerial empire building, corporate governance, and the asymmetrical behavior of selling, general, and administrative costs. University of Illinois at Urbana–Champaign.

  Chen, CX. Gores, T., & Nasev,  J. (2013). Managerial Overconfidence and Cost Stickiness. International Journal of Industrial Organization, 30:371-376.

  Chen, J. Z., Rees, L. & Sivaramakrishnan, K. (2008). On the Use of Accounting vs. Real Earnings Management to Meet Earnings Expectations-A Market Analysis. http://ssrn.com/abstract=1070122.

  Coase, R. H. (1937). The nature of the firm. Economica, New Series, 4, 16:386-405.

  Cohen, D.A., Dey, A. & Lys, T. Z. (2008). Real and Accrual-Based Earnings Management in the Pre- and Post-Sarbanes-Oxley Periods. The Accounting Review83: 757–87.

  Cohen, D., & Zarowin, P. (2008). Accrual-based and real earnings management activities around seasoned equity offerings. New York University.

  Cooper, R. & Haltiwanger, J. (2006). On the nature of capital adjustment costs. Review of Economic Studies, 73: 611-633.

  Cooper, R., & Kaplan, R. (1998). The design of cost management systems. Upper saddele river.NJ. prentice hall, P(247).

  Dechow, P. M., & Skinner, D. J. (2000). Earnings Management: Reconciling the Views of Accounting Academics, Practitioners and Regulators. Accounting Horizons, 14, 235-250.

  Dechow, P., & Sloan, R. G. (1991). Executive Incentives and the Horizon Problem: An Empirical Investigation. Journal of Accounting and Economics 14: 51–89.

  Degeorge, F., Patel, J., & Zeckhauser, R. (1999). Earnings management to exceed thresholds. Journal of Business,Vol. 72, No. 1, PP. 1-33.

  Donaldson, T.L. & Preston, L.E. (1995). The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications. Academy of Management Review, 20,65-91.

  Dye, R. A. (1988). Earnings management in an overlapping generations model. Journal of Accounting Research, 26, 2:195-235.

  Fudenberg, D. & Tirole, J. (1995). A theory of income and dividend smoothing based on incumbency rents. Journal of Political Economy, 103, 75-93.

  García Lara, J.M., García Osma, B., & Neophytou, E. (2009). Earnings quality in expost failed firms, Accounting and Business Research, Vol. 39. No. 2: 119-138.

  Garrison R. H, Noreen E. W. (2001). Contabilidade Gerencial. Rio de Janeiro: LTC. Available at: www.ssrn.com

  Goux, D., Maurin, E. & Pauchet, M. (2001). Fixed-term contracts and the dynamics of labor demand. European Economic Review, 45: 533-552.

  Graham, J. R., Harvey, C. R. & Rajgopal, S. (2005). The Economic Implications of Corporate Financial Reporting. Journal of Accounting & Economics 40: 3–73. ,( Vol. 40, No. 1-3, PP. 3-73.)

  Gunny, K., (2005). What are the consequences of real earnings management? http://ssrn.com/abstract=816025.

  Gunny, K. (2010). The relation between earnings management using real activities manipulation and future performance: Evidence from meeting earnings benchmarks. Contemporary Accounting Research, Vol. 27, No. 3, Pp. 855- 888.

  Hansen, J. C. (2004). Additional evidence on discretionary accrual levels of benchmark beaters. University of Illinois at Chicago. AAA 2004 Annual Meeting Paper,Orlando, FL.

  He, D., Teruya, J., & Shimizu, T. (2010). Sticky Selling, General, and Administrative Cost Behavior and its Changes in Japan. Journal of Business Research, 4(4): 1-10.

  Healy, P. M. (1985). The effect of bonus schemes on accounting decisions". Journal of Accounting and Economics, 7, 1-3: 85-107.

  Healy, P. & Wahlen, J. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. Accounting Horizons, 17, 365-383.

  Hilton R. (1997). Managerial Accounting. New York: McGraw-Hill.

  Horngren C. T., Foster G., & Datar S. M. (2008). Cost Accounting: A Managerial Emphasis. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 9. Ed Rio de Janeiro: LTC.

  Ingram R, Albright T., & Hill J. (1997) Managerial Accounting: Information for Decisions. Cincinnati: South-Western.

  Jensen, M. (2005). Agency costs of overvalued equity, Financial Management Spring: 5–19.

  Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. Journal of Financial Economics 3(4):305-360.

  Jones, J. J. (1991). Earnings management during import relief investigations. Journal of Accounting Research, 29, 2:193-228.

  Jordan, C. E., & Stanley  J. C. (2004). The case ofgoodwillimpairment underSFAS No.142. Journal of applied business research, No. 2.

  Kama, I., & Weiss, D. (2013). Do Earnings Targets and Managerial Incentives Affect Sticky Costs? Journal of Accounting Research, 203-224.

  Koonce, L., & Mercer, M. (2005). Using psychology theories in archival financial accounting research. Journal of Accounting Literature. 24: 175-214.

  Lucey, B. M. (2002). Market Direction and Moment Seasonality: Evidence from Irish Equities. Applied Economics Letters,9 (10), 657-64.

  Manzhen F. (2008). A Study Of Foreign Earnings Management Using An Empirical Distribution Approach. The University Of Texas.

  Medeiros, O. R., & Costa, P. S. (2004). Cost Stickiness in Brazilian Firms. Available at: http://ssrn.com/abstract =632365.

  Mintz S. (1999). Unsnarling SG&A costs requires constant vigilance and a grip on complexity. P(44-53) CFO magazine 15.

  Mizik, N. & Jacobson, R. (2007). Earnings inflation through accruals and real activity manipulation: It is prevalence at the time of an SEO and the financial market consequences. http://ssrn.com/abstract=1031006.

  Noreen, E. (1991). Conditions under which Activity-based Cost Systems Provide Relevant Costs. Journal of Managament Accounting Research, 159-168.

  Noreen E., Soderstrom, N. (1997). The Accuracy of Proportional Cost Models: Evidence from Hospital Service Departments. Review of Accounting Studies; 2: 89-114.

  Petruska K. A. (2008). Accounting conservatism cost of capital, and fraudulent financial reporting. Kent State University Graduate School of Management. A dissertation submitted for the degree of Doctor of Philosophy.

  Rajgopal, S., & Lakshmana, S., & Simpson, A. (2007). A catering theory of earnings management. London School of Economics.

  Rees, L., & Sivaramakrishnan, K. (2007). The Effect of Meeting or Beating Revenue Forecasts on the Association between Quarterly Returns and Earnings Forecast Errors. Contemporary Accounting Research 24: 259–90.

  Ronen, T., & Varda L. Y. (2002). On the tension between full revelation and earnings management: A reconsideration of the revelation principle. Journal of Accounting, Auditing and Finance, 17,4:273-294.

  Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. Journal of Accounting and Economics, 42(3), 335-370.

  Schipper, K. (1989). Commentary on Earnings Management. Accounting Horizons. 3(4):91-102.

  Soderstrom N. S, & Noreen E. (1997). The Accuracy of Proportional Cost Models: Evidence from Hospital Service Departments. Review of Accounting Studies, 2: 89-114.

  Subramaniam, C., & M. Weidenmier. (2003). Additional Evidence on the Behavior of Sticky Costs. Texas Christian University.

  Teoh, S. H., Ivo, W., & Wong, T.J. (1998). Earnings  management and the underperformance of seasoned equity offerings. Journal of Financial Economics, 50,1 (October):63-99.

  Thomas, K. J., & Zhang, H. (2002). Value-relevant properties of smoothed earnings. Columbia Business School, New York -University of Illinois at Chicago, Chicago.

  Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive accounting theory: A ten year perspective. The Accounting Review, 65: 131-156.

  Weiss, D. (2010). Cost behavior and analysts' earnings forecasts , The accounting review : a journal of the American Accounting Association.- Sarasota, Fla : American Accounting Association, ISSN 0001-4826, ZDB-ID 2102249, 85 (4): 1441-1471.

  Wild, J.J. Bernstein, L.A. & Subramanyam, K. R. (2001). Financial Statement Analysis, 7th Ed. New York, McGraw Hill, Higher Education

  Yasukata K, Kajiwara T. )2011(. Are “Sticky Costs” the Result of Deliberate Decision of Managers? Online: http://www.ssrn.com.

  Yu, W. (2008). Accounting-Based Earnings Management and Real Activities Manipulation. http://etd.qatech.edu/theses/available/etd-06232008-150528.

  White, G., Sondhi, A., & Fried, D. (1997). The analysis and use of financial statement. New York: wiley. P(123-129).

  Zang, A. (2005). Evidence on the tradeoff between real manipulation and accrual manipulation. http://ssrn.com/abstract=961293.

   

   

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تأثیر انگیزه¬های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه (شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران), مقاله در مورد پایان نامه بررسی تأثیر انگیزه¬های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه (شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر انگیزه¬های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه (شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران), پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تأثیر انگیزه¬های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه (شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران), تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تأثیر انگیزه¬های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه (شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تأثیر انگیزه¬های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه (شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تأثیر انگیزه¬های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه (شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران), پروژه درباره پایان نامه بررسی تأثیر انگیزه¬های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه (شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تأثیر انگیزه¬های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه (شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر انگیزه¬های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه (شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر انگیزه¬های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه (شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر انگیزه¬های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه (شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران), رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تأثیر انگیزه¬های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه (شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداری گرایش حسابداری چکیده محتوای اطلاعاتی سود ، به طور گسترده­ای در متون حسابداری و مالی مورد آزمون قرار گرفته است. از آنجا که در اغلب موارد از جمله گزارشگری مالی و مدل­های ارزیابی، سود نقش اساسی دارد، تعیین اقلام و متغیرهای مالی مرتبط با سود حسابداری به منظور پیش­بینی، دارای اهمیت زیادی است. هدف این تحقیق بررسی ارتباط جریان وجوه نقد ...

چکیده: در این مطالعه رابطه بین تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته در صنایع مواد غذایی و دارویی بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.نمونه آماری پژوهش شامل 44شرکت در طی دوره زمانی 1380تا1387می باشد.رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی می باشد.در این تحقیق از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده(پانل دیتا)استفاده ...

چکیده در این پژوهش به نقش هزینه های عمومی در پیشبرد عملکرد شرکت با استفاده از شاخص های مالی سنجش عملکرد پرداخته شده است. بدین منظور متغیر اصلی و مستقل این پژوهش نسبت هزینه های عمومی به سود و متغیر وابسته بطور کلی معیارهای مالی سنجش عملکرد و به صورت تفصیلی بازده سرمایه گذاری، بازده فروش و و ارزش افزوده اقتصادی بوده اند. دوره این پژوهش بین سالهای 1383 - 1387 می باشد. در این دوره ...

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده مدیران مالی شرکتها با انتخاب میزان بدهی (علی الخصوص بدهی های بلند مدت) در سبد دارایی های خویش نه تنها بصورت داخلی بر عملکرد شرکت خویش تأثیرگذارند بلکه این نسبت (که ساختار سرمایه یا با کمی اغماض اهرم مالی یا ساختار مالی نامیده می شود) بر روی سرمایه گذاران خارج از شرکت نیز موثر است. در حقیقت انتخاب ساختار سرمایه، به دو ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی چکیده هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه درگردش بر عملکرد مالی شامل بازده دارایی­ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1388 تا 1391 می­باشد. جامعۀ آماری آن کلیه شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد) (M.A رشته تحصیلی: مدیریت دولتی(گرایش مالی) چکیده: امروزه دانش به عنوان مهم‌ترین سرمایه، جایگزین سرمایه‌ های مادی به ویژه در محیط رقابتی و فناوری ‌‌شده ‌است. لذا مفهوم سرمایه فکری کاربردی مهم و گسترده یافته ‌است. سرمایه فکری در مشتریان، فرایندها، اطلاعات، علامت تجاری، منابع انسانی و سیستم‌ های سازمان متجلی می‌شود و نقش فزاینده‌ای در خلق ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) حسابداری چکیده بررسی تاثیر مدیریت سود بر اظهارنظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده: حسابرسی فرآیند اطمینان بخشی در باره قابلیت اتکاء و مربوط بودن اطلاعات صورت های مالی است.وجود تضاد منافع میان سهامداران و مدیران،اهمیت ویژه ای به حسابرسی برای رفع این تضاد می دهد. گزارش حسابرسان در فرآیند تصمیم گیری ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری چکیده یکی از مکانیزم‌های موجود به منظور تخفیف مشکل نمایندگی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران در بازارهای سرمایه، نظام حاکمیت شرکتی است. نقش سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی و حضور آنها در شرکت‌ها، موضوع اغلب بحث‌های سال‌های اخیر بوده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده در شرایط واقعی بودن صورت های مالی ارایه شده، سود مبتنی بر سیستم حسابداری تعهدی می‌بایست بتواند اطلاعات با ارزشی را در خصوص وضعیت کنونی و چشم انداز آتی شرکت به بازار منعکس کند. در این حالت سود ممکن است منعکس کننده منافع شخصی مدیران بوده و سبب خطای پیش بینی تحلیلگران شده وموجب بروز ارزشگذاری نادرست سود از سوی بازار ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: عموماً ا ین گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است.هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ...

ثبت سفارش