پایان نامه بررسی تاثیر وابستگی گروهی بر روی تصمیم گیری پرداخت سودسهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

word 600 KB 29765 91
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قدیم:۱۱,۸۰۰ تومان
قیمت: ۱۵,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •                                                    پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

  چکیده

  تحقیق حاضر به بررسی تاثیر وابستگی گروهی بر روی تصمیم گیری پرداخت سود سهام درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بدین منظور، ارتباط میان خط مشی تقسیم سود سهام و عوامل نظیرنابرابری اطلاعاتی؛ وابستگی به تامین مالی خارجی ( منابع خارج از موسسه )  بررسی می شود.

  در راستای این هدف ، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهای مالی (ترازنامه ، صورت حساب سود وزیان، صورت گردش وجه نقد ) و اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1386-1390 ارائه داده بودند ، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع45 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. روش تحقیق در این پژوهش همبستگی است. و برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، ازضریب همبستگی پیرسون  و رگرسیون خطی چند متغیره و تجزیه و تحلیلANOVA استفاده شده است.

  نتایج تحقیق حاکی ازآن است که بین پرداخت سود سهام و میزان  آن درنتیجه وابستگی به سرمایه ونابرابری اطلاعاتی و میزان  سود سهام پرداختی سال گذشته رابطه  مثبت ومعنی داری  وجود دارد . همچنین ، بین پرداخت سود سهام و میزان آن در نتیجه ی وابستگی به سرمایه و تامین مالی خارجی رابطه منفی معنی داری وجود دارد.

  واژه های کلیدی : سود سهام پرداختنی ، نظیرنابرابری اطلاعاتی؛ وابستگی به تامین مالی خارجی، بورس اوراق بهادار تهران

  فصل اول  : کلیات تحقیق

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1-1 ) مقدمه :

  با توجه به اینکه بورس اوراق بهادار قادر است در صورت آماده بودن شرایط و زمینه های لازم موجبات هدایت منابع مالی را به سمت فعالیت های تولیدی فراهم نماید و به تبع آن در جهت رشد، توسعه و شکوفائی اقتصادی کشور عمل نمایند، تحقیق و کنکاش پیرامون موضوعات و مسائل گوناگونی که به نوعی مرتبط با بورس اوراق بهادار هستند، از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است با بهره گیری از نتایج و پیامدهای تحقیقات، می توان در جهت توسعه بازاربورس وفعالیتهای آن گام های موثری برداشت.( وکیلی فرد ، مدیریت مالی، 1374)

   از جمله مسائل و موضوعاتی که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه اند، خط مشی های تقسیم سود است. اینکه شرکت ها کدام خط مشی را در تقسیم سود انتخاب نمایند تا در نهایت به عنوان یک خط مشی مطلوب تقسیم سود باعث افزایش قیمت سهام در بازار شود و سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در بورس ترغیب نماید،  همیشه به عنوان یک مسأله عمده و مهم مطرح بوده است. اهمیت این مسئله نزد مدیران شر کت ها ، هم به جهت استفاده از اطلاعات حاصله در فرایند اداره شرکت و هم بواسطه ارزیابی بازار از عملکرد آنان بسیارزیاد است ؛ از همین رو بخشی از توان و توجه مدیران شرکت ها معطوف به مقو له ای است که از آن با عنوان « خط مشی های تقسیم سود» یاد می شود.( خادم ، 1381)

  اما مهم تر ازتحلیل خط مشی تقسیم سود، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک خط مشی تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است . این موضوع می تواند راهگشای تصمیم گیر های مهم اقتصادی برای گروه های مختلف ذینفع ، بویژه سر مایه گذاران باشد . زیرا دلایل و عوامل تعیین کننده بدست آمده از این ریشه یابی، نه تنها به توضیح رفتار شرکت ها در گذشته کمک می نماید، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آن ها در این حوزه فراهم می آورد . تحقیق حاضر که در راستای همین موضوع صورت پذیرفته ، می تواند تا حدودی جوابگوی ابهامات موجود دراین زمینه باشد. به منظور بررسی مباحث نظری موضوع و آشنایی با ابعاد آن ، مفاهیم زیر تشریح می شود.

   

   

  1-2) تعریف موضوع و بیان مساله :

  گروه های تجاری مجموعه ای از موسسه های تجاری مستقل قانونی هستند که یک هویت عادی دارند و از راه های گوناگون نظیر نگهداری متقابل حقوق صاحبان سهام یا حق مالی یا مدیریت به هم پیوسته وبا هم ارتباط پیدا می کنند. به احتمال قوی این گروه ها تشکیل می شوند تا نابرابری اطلاعات وعیوبات بازار را اصلاح کنند. برای مثال عدم کارایی اطلاعات برای موسسه های تجاری بسیار زیان بار می شود تا سرمایه خارجی را برای سرمایه گذاری بیشتر کنند. موسسه های تجاری وابسته گروهی راهبردهای متنوع سازی را ادامه می دهند و بازارهای سرمایه داخلی را ایجاد می کنند. جالب است ذکر کنیم که مشکلات اطلاعات و عیوب های بازار یک راه میان بر مهم، از نظریه های اصلی از خط مشی سود سهام را فراهم می کند. مساله اساسی استلزام گروه های تجاری برای تصمیم گیری در خط مشی سود سهام، یعنی تصمیم گیری در پرداخت سود سهام (پرداخت شود یا نه) و تصمیم گیری در مورد سطح پرداخت (چه مقدار پرداخت شود)می باشد.بنابراین مساله ای که وجود دارد مشکلات اطلاعاتی و عیوب بازار می باشد که در مورد گروه های تجاری توضیح می دهد و همچنین تصمیم گیری در مورد خط مشی سود سهام را قوی می کند. به طور کلی می فهمیم که اگر چه آنها عیوب بازار را برطرف می کند، گروه های تجاری برای مشکلات اطلاعات در تصمیم گیری برای پرداخت سود سهام و تصمیم گیری در سطح پرداخت آسیب پذیر هستند.  ( مهرانی ، 1381)

         بنابراین ممکن است که، گروه های تجاری عضو موسسه های تجاری را کنترل کنند و اطلاعات را که با هم در یک گروه سهیم هستند آسان کنند. بدین وسیله نابرابری اطلاعات کمتر می شود. همچنین این گروه ممکن است بتواند بازارهای سرمایه داخلی را ایجاد کند تا هزینه حق الزحمه را تامین کندبدین وسیله بر عیوب بازار سرمایه غلبه کند. بنابراین روشن می شود که در مقایسه با گروه های مستقل ، موسسه های تجاری وابسته به گروه کمتر به بازارهای سرمایه رسمی متکی هستند و ممکن است همیشه بتوانند سود سهام را پرداخت کنند. (یعنی سود سهام حذف نشود) یا سود سهام بالایی را نگه بدارند. هنگامی که گروه تجاری یک بازار سرمایه داخلی واقعی ایجاد می کنند، موسسه های تجاری عضو نیاز نیست تا از خط مشی سود سهام برای اشاره با سود دهی بالا جهت کسب تامین مالی خارجی استفاده کنند به این دلیل موسسه های تجاری وابسته به گروه ممکن است تصمیم بگیرند تا سود سهام را نپردازند و اگر آنها این کار را نکنند نسبت سود سهام عادی به سود ویژه در موسسه تجاری وابسته به گروه ممکن است کمتر از موسسه های تجاری مستقل شود (رونی مانوس ، 2012).

          بر اساس موارد ذکر شده ،در این پژوهش نظریه های خط مشی تقسیم سود سهام و نظریه ناتوانی بازار را در گروه های تجاری شرح داده می شود تا تاثیر وابستگی گروه روی تصمیم گیری در پرداخت سود سهام و تصمیم گیری در سطح پرداخت را بررسی کنیم.

   

  1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق :

   در کشورهای توسعه یافته،  بورس اوراق بهادار به عنوان یک ابزار پرقدرت در جهت جذب سرمایه های کوچک و بزرگ مردم و هدایت آنها به سوی امور تولیدی عمل می کند. بورس محل و جایگاه پرقدرتی برای این امر محسوب می شود، بنابر این از نظر افرادی که در بورس سرمایه گذاری می کنند، آگاهی از علل نوسانات قیمت سهام و همچنین عواملی که قیمت سهام را متأثر می سازد، از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد.یکی از مهمترین این عوامل، تقسیم سود سهام بین سهامداران می باشد.             (خوش طینت،1387)

         بعلاوه، عیوب گروههای تجاری و شرکتهای ترکیبی ، اصل مشترک تئوری خط مشی و یا رویه ی تقسیم سود سهام و تئوری ناتوانی و شکست بازار و یا به عبارت دیگر نقش نابرابری اطلاعاتی و عیوب بازار در بازارهای نو ظهورمثل بازار بورس ایران به دو دلیل اصلی و مهم در خور توجه می باشد . اولاً بی قانونی ( ضعف حقوقی ) ، چهارچوب نظارتی و تکنولوژی که در مورد بازارهای نوظهور امری عادی است ، حاکی از نابرابری های اطلاعاتی بوده و هزینه ی دسترسی بازار سرمایه در آنجا ، در مقایسه با بازارهای توسعه یافته و کامل بالاتر می باشد . این به نوبه ی خود بدین معنی است که در بازارهای نوظهور سیاست و خط مشی پرداخت سود ، خصوصاً نسبت به این عوامل ( عوامل مذکور ) و نیز شدت وابستگی به سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی حساس و آسیب پذیر می باشد . ثانیاً ، در حالیکه تئوریهای تامین مالی  ، کارگذاری و علائم هشدار دهنده، پیش بینی می کند که سطح نابرابری اطلاعاتی و وابستگی به سرمایه گذاری خارجی ( سرمایه خارجی ) در تصمیم گیری شرکتهای مستقل ، شرکت های وابسته به گروههای مختلف ( شرکتهای تطبیقی ) و اغلب در بازارهای نوظهور ، در زمینه ی خط مشی تقسیم سود سهام مهم و قابل توجه می باشد. (رونی مانوس ،  2012) .

  بنابر این آگاهی از رابطه وابستگی گروهی بر روی تصمیم گیری پرداخت سود سهام هم برای شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران می تواند مبنای اطلاعاتی مهمی را برای تصمیم گیری در اختیار قرار دهد.

  1-4) اهداف تحقیق :  

         سرمایه گذاران جهت پیش بینی و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری نیازمند اطلاعاتی نظیر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، خط مشی های تقسیم سود سهام می باشند، تا بتوانند برآوردی از سودهای آتی داشته باشند، ونیز با استفاده از مدلهای ارزش گذاری مانند مدل درآمد های باقیمانده، ارزش ذاتی سهام را تعیین کنند. اما از آنجا که محیط اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر ایران و بورس اوراق بهادار تهران متفاوت از کشورهای غربی است، لازم است اعتبار چنین ادعاهایی را با توجه به شرایط ایران مورد بررسی وآزمون قرار داد ولی از آنجا که نرخ تورم در کشور بالاست و نیز شرکت های ایرانی جهت ارائه اطلاعات از مدل بهای تمام شده تاریخی استفاده می نمایند استفاده از خط مشی های سود سهام جهت دستیابی به اهداف ذکر شده ( پیش بینی واتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری ) می تواند تا حدی سوال برانگیز باشد.از طرفی  در بازارهای نوظهور مانند بازار ایران سیاست و خط مشی پرداخت سود ، خصوصاً نسبت به این عوامل ( عوامل مذکور ) و نیز شدت وابستگی به سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی حساس و آسیب پذیر می باشد .( جهانخانی ، 1384)

           براین اساس ، در این پژوهش ازخط مشی سود سهام و نظریه ناتوانی بازار در گروه های تجاری استفاده می شود تا تاثیر و وابستگی گروهی روی تصمیم گیری برای پرداخت سود سهام (پرداختن یا نپرداختن) و تصمیم گیری درباره میزان پرداخت (چه مقدار پرداخت شود) بررسی می شود.

  1-5) سؤالات تحقیق:

  بین پرداخت سودسهام ومیزان آن درنتیجه وابستگی به سرمایه وتامین مالی خارجی چه رابطه ای وجوددارد؟

  2-رابطه بین پرداخت سود سهام ومیزان آن درنتیجه وابستگی به سرمایه و نابرابری اطلاعاتی چیست؟

  3-درمقایسه باشرکتهای مستقل ،آیاشرکتهای وابسته ازسطوح پرداخت سودبالاتری برخوردارند؟

  4-بین شرکتهای وابسته باگروههای بزرگترومتنوع ترومیزان پرداخت سودسهام چه رابطه ای وجوددارد؟

   

  1-6) فرضیه های تحقیق:

           براساس نظریه ی خط مشی تقسیم سود سهام و ناتوانی بازار مربوط به گروههای تجاری ، در چهارچوب تئوریک ، دو گروه فرضیه ی را با در نظر گرفتن نقش گروههای تجاری در تصمیم گیری در پرداخت سود سهام ( پرداختن یا نپرداختن ) و تصمیم گیری در مورد میزان پرداخت سود سهام (اینکه چه مقدار پرداخت شود ) طرح ریزی شده است . بنابراین فرضیات این تحقیق به شرح ذیل می باشد:

  گروه اول: فرضیه های کلی در زمینه ی ارتباط میان خط مشی تقسیم سود سهام و عوامل نظیرنابرابری          اطلاعاتی؛ وابستگی به تامین مالی خارجی ( منابع خارج از موسسه )

  H1   -  بین پرداخت سود سهام و میزان آن در نتیجه ی وابستگی به سرمایه و تامین مالی خارجی رابطه معنی داری وجود دارد.

  گروه دوم :  فرضیه ای بر مبنای چگونگی و کیفیت تفاوت روابط موجود در گروههای وابسته در مقابل شرکت های مستقل

  H2 -  شرکتهای مستقل، در مقایسه با شرکتهای وابسته ازسطوح پرداخت سود سهام بالاتری برخوردارند.

   

   

  1-7) تعریف اصطلاحات و واژه ها:

  گروه های تجاری: مجموعه ای از موسسه های تجاری مستقل قانونی هستند که یک هویت عادی دارند و از راه های گوناگون نظیر نگهداری متقابل حقوق صاحبان سهام یا حق مالی یا مدیریت به هم پیوسته با هم ارتباط پیدا می کنند(رونی مانوس 2012).

  خط مشی تقسیم سود سهام [1] : سیاست های که مدیران در تقسیم سود سهام بین سهامداران مد نظر قرار می دهند.

  سود سهام پرداخت شده: عبارت است از، توزیع عایدات حاصل شده از طرف شرکت به سهامداران.

  سرمایه گذاری خارجی وابسته: منابع مالی خارجی زمانی که، منابع مالی مولد داخلی برای روبرور شدن با فرصت های سرمایه گذاری قابل اجرا ناکافی باشند .

  نابرابری اطلاعاتی:عدم دسترسی به اطلاعات مالی برای تمامی گروه های استفاده کننده از اطلاعات مالی می باشد.

   

   

   

  Dividend policy- [1]

  Abstract

  This study investigates the effect of group affiliation on decisions to pay dividends in the Tehran Security Exchange. Therefore, the relationship between policy dividends and factors such as information asymmetry , dependence on external financing ( sources outside the institution ) is checked.The research data is collected from 50 firms in the Tehran Security Exchange (TSE) during 2005-2013.The statistical technique is used to examine the assumption of multiple regressions. In order to examine the hypotheses, data is collected from the annual reports of the companies using official bulletins of the Tehran stock exchange, mainly, through Novin software, Tadbir Pardaz software, and stock sites such as www.rdis.ir. The results indicate that between the payment of dividends and the amount of capital and thus the dependence on external financing has a positive and significant relationship with information asymmetry.

  Key words: Payment of dividends, Dependence on external financing, information asymmetry, The Tehran Security Exchange

   

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                     صفحه

  چکیده                                                                                                                                               1

   

  فصل اول : کلیات تحقیق                                                                                             2

  1-1 ) مقدمه                                                                                                                                       3  

  1-2) تعریف موضوع و بیان مساله                                                                                                              4    

  1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                                                 5

  1-4) اهداف تحقیق                                                                                                                               6   

  1-5) سؤالات تحقیق                                                                                                                             6

  1-6) فرضیه های تحقیق                                                                                                                         6

   

  1-7) تعریف اصطلاحات و واژه ها                                                                                                            7 

   

  فصل دوم : ادبیات تحقیق

  2-1 ) مقدمه                                                                                                                                        10

  2-2 ) سود حسابداری                                                                                                                            11

  2-3 ) روشهای پرداخت سود سهام                                                                                                       11

     2-3-1 ) سود سهام نقدی                                                                                                                12   

     2-3-2) سود سهمی                                                                                                                      13        

     2-3-3 ) سود سهام به صورت دارائی                                                                                              14

     2-3-4 ) سود سهام به صورت اوراق قرضه                                                                                      14

  عنوان                                                                                                                               صفحه

  2-5)خط مشی های تقسیم سود                                                                                                             15

     2-5-1) سیاست های تقسیم سود منظم                                                                                                 15            

    2-5-1-1 ) روش درصد ثابتی از درآمد هر سهم                                                                                17    

          2-5-1-2 ) روش مبلغی ثابت                                                                                                       17      

          2-5-1-3 ) روش حجم ریال ثابت + متغیر ( فوق العاده )                                                                      20      

          2-5-1-4) روش پرداخت در صدی از ارزش بازار                                                                               21    

          2-5-1-5) روش در صدی از قیمت اسمی                                                                                        22  

     2-5-2)سیاست تقسیم سود نامنظم                                                                                                       22

     2-5-3 ) سیاست تقسیم سود باقیمانده                                                                                                   22

          2-5-3-1)سیاست تقسیم سود مطلقأ باقیمانده                                                                                     23

    2-5-3-2) سیاست پرداخت درصد ثابتی از سود باقیمانده                                                                       23

         2-5-3-3) سیاست تقسیم سود باقیمانده یکنواخت                                                                                24

  2-6) عوامل تعیین کننده تقسیم سود                                                                                                         25

     2-6-1) عوامل ویا محدودیت های قانونی                                                                                              25

         2-6-1-1) محدودیت هایی مربوط به سرمایه                                                                                       26 

         2-6-1-2) سود خالص                                                                                                                 26

         2-6-1-3) مشکل نقدینگی                                                                                                            26  

         2-6-1-4) افزایش بی رویه سود انباشته                                                                                             27

     2-6-2) تئوری انتظارات                                                                                                                 28

     2-6-3) مروری برتئوریهای موجود در رابطه با اثرات سیاستهای تقسیم سود بر روی قیمت سهام                           28

  عنوان                                                                                                                                     صفحه

     2-7-1 ) نظریه عدم ارتباط تقسیم سود                                                                                                30   

     2-7-2 ) نظریات مربوط بودن تقسیم سود                                                                                             33

         2-7-2-1) مدل پرنده در دست                                                                                                     33

         2-7-2-2) تئوری اولویت مالیات                                                                                                  33

    2-8) گروه تجاری                                                                                                                          34

      1-8-2) واحد تجاری‌ وابسته                                                                                                       34  

          2-8-1-1روشهای‌ حسابداری‌ گروه تجاری وابسته                                                                             36  

      2-8-2معاملات‌ درون‌ گروهی‌                                                                                                          36

      2-8-3 صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی                                                                                                          37    ‌

  2-9) سوابق تحقیق                                                                                                                           37

      2-9-1)سوابق خارجی                                                                                                                    37  

       2-9-2)سوابق داخلی                                                                                                                     42       

   

  فصل سوم : روش تحقیق                                                                                          48 

    3-1) مقدمه                                                                                                                                       49

  3 -2) روش پژوهش                                                                                                                            49    

  3- 3) فرضیه های تحقیق                                                                                                                       50

  3-4) متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری                                                                                                 51

     3-4-1) متغیرهای مستقل                                                                                                                    51

    3-4-2) متغیر وابسته                                                                                                                           52      

  عنوان                                                                                                                                         صفحه

  3-5 ) جامعه آماری                                                                                                                                52     

  3-6 ) نمونه آماری و روش نمونه گیری                                                                                                         53

    3-7) روشهای جمع آوری اطلاعات                                                                                                             54

  3- 8) تکنیکها وروش های آماری مورد استفاده                                                                                               54   

    3-8-1)ضریب همبستگی                                                                                                                       55

  3-8-3)ضریب تعیین  چند گانه ( مرکب ) R2                                                                                              56     

  3-8-4)روش آنالیز واریانس برای آزمون معنی داری بودن کلی رگرسیون چند متغیره ( مرکب  ) مشاهده شده : آزمون F      56

  3-8-5)رگرسیون چند گانه( گام به گام)                                                                                                      56      

   

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات                                                                   58    

  -1 ) مقدمه                                                                                                                                       59     

  4-2 ) روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                                           59                                                                                 

  4-3 )توصیف آماری مدل                                                                                                                       59     

  4-5 ) تبیین مدل رگرسیون تحقیق و آزمون فرضیات                                                                                      60  

  4-6 ) نتایج حاصل از آزمون فرضیات                                                                                                        60  

  4-7 ) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات                                                                                              66         

  4-8 ) بررسی نرمال بودن خطاهای رگرسیون                                                                                               66

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

  5-1 ) مقدمه                                                                                          

  5-2 ) خلاصه و نتیجه گیری                                                                                                                 70

   

  عنوان                                                                                                                                        صفحه

  5-3 ) نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات                                                                                             70       

  4-5 ) پیشنهادها (براساس نتایج حاصل از تحقیق )                                                                                      71

  5-5 ) سایر پیشنهادها                                                                                                                         73

  5-6) محدودیت­های تحقیق                                                                                                                  74

  منابع وماخذ                                                                                                         75

    

   منابع فارسی                                                                                                                               75                                                                                     

  منابع غیر فارسی                                                                                                                           77                            

  پیوست 1- آزمون ضریب همبستگی پیرسون                                                                                           79

  چکیده انگلیسی

   

   

  منبع:

   

  فهرست منابع وماخذ

  منابع فارسی:

  1- بشیری ، ج. 1378. تاثیر وضعیت نقدینگی بر تقسیم سود در شرکت های سهامی ( صنعت نساجی) ، پایانامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم و فنون مازندران. 56-48

  2- جهانخانی ، ع. 1384 . شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس ارواق بهار تهران ، فصلنامه تحقیقات مالی ، شماره 20 . 37-25

  3- خادم، ع .1381. بررسی رابطه بین سیاست های تقسیم سود و تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران . پایانامه کارشناسی ارشد  ، دانشگاه  تربیت مدرس. 83-52

  4- خدایاری ، م .1376. تحقیق پیرامون تاثیر تغییرات سود نقدی بر ترکیب ترازنامه ، پایانامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران. 64-57

  5- خوش طینت ، م. 1387. تاثیر افزایش تقسیم سود سهام بر روی رفتار سر مایه گذاران ، فصلنامه بررسی حسابداری و حسابرسی ، شماره  51 . 118-104

  6 – دامودار، گ .1385. مبانی اقتصاد سنجی، ترجمه ح ابریشمی، دانشگاه تهران، چاپ پنجم ، جلددوم.170-161

  7-سالنامه های سازمان بورس اوراق بهادار تهران.

  8-استانداردهای حسابداری ایران ،نشریه 160 ، سازمان حسابرسی ، 1389

  8-سجادی، ح .1377. عوامل مرتبط با سود غیر منتظره ورابطه ان با قیمت سهام ، فصلنامه بررسی های حسابداری، شماره ی 24و25 ، سال ششم . 34-29

  9-سیدنی، سیگل.1372. آمارغیرپارامتری برای علوم رفتاری،ی کریمی،دانشکده علامه طباطبایی . 134-112

  10- صمد زاده ، م .1372. خط مشی های تقسیم سود و تاثیراتشان برارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران ، پایانامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه اصفهان. 70-52

  11- علمشاهی ، ح .1377. شیوه های پر داخت سود سهام ، تفاوتها و کاربرد ها  ، حسابدار ، شماره 129. 83-66

  12- مهرانی ، س . ایجاد مدل برای رابطه بین سود ، تقسیم سود وسرمایه گذاری ، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت. 64-48

  13- وستون جی ، ف .1374. مدیریت مالی 2 ، ترجمه م شریعت پناهی ، انتشارات جهان نو ، چاپ اول . 134-117

  14- وستون ، ب.1382. مدیریت مالی 2 ، ترجمه ع تبریزی و حنیفی ، انتشارات پیشبرد ، چاپ اول. 240-219

  15- وکیلی فرد ، ح.1374. مدیریت مالی ، انتشارات ثمره ، چاپ دوم. 140-122

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع انگلیسی:

  1- Ahmed Riahi-Belkaoui (Critica Financial Accounting Problems)  Quorum Book . 1998

  Yi-Mienlih, Yun-sheng HSU, Wood Liao,2005, The Relationship between Dividend policy and Equity Valuation Mode.pp.44

  2- Basil Al-Najjar& Yacine Belghitar(December 06, 2010  )” Corporate Cash Holdings and Dividend Payments: Evidence from Simultaneous Analysis” Managerial and Decision Economics, Forthcoming.pp.55-80

  3- Barclay, M. J. et., ( Winter 1995) .”The Determinants of Corporate Leverage and Dividend Policies” , Journal af Applied Corporate Finance.pp.37-41

  4- BAR Yosef,S.,J.L.callen,and J. livnat, 1996.”Modeling Dividend,Earning, and Book Value Exuity: An Epivical Investigation of the ohlson valuation Dynamics,” Review of Accounting Studies.pp.72-79

  5- Balachandrak&vidanapathirana (Augst 2007) “ The Impact of Dividend Reduction on Shareholders Wealth “at: www.ssrn.com

   6- Beiner Stefan ( June 2001 ) . Theories and Determinants af Dividend Policy available at : www. sbf. Unisg.ch.

  7- Booth Laurence &zhou jun (February 2009) “ market power and dividend policy “at:www.ssrn.com

  8- Bovadreax.K.J.Lng.A.w(1974).The Basic Theory of corporate finance. New york:prentice hal.pp.15-16

       9 - Chen long & priestley Richard (june 2009) “ dividend soothing and predict ability “ at:www.ssrn.com

  10- Chen long & priestley Richard (june 2009) “ dividend soothing and predict ability “ at:www.ssrn.com

  11-Dimitar Rafailov&Mirena Trifonova(September 12, 2011)” The Effect of Firm Characteristics on Dividend Decisions of Bulgarian Companies” at: http://ssrn.com.

  12- Fairchild Richard (August 2008) “ dividend policy signaling and free cash flow” at: www.ssrn.com/

  13- Franke,R., and M.CLee,1998 “Accounting  valuation, Market Expectation, and cross-sectional Stock Returns,”  Journal of Accounting and Economics 25.pp.15-22

  14- Gordon.M.J, 1959.” Dividends,Earnings, and Stock pricos,” Review of Economic studies 41.pp.32-38

  15- Lintner J. ( May 1956 ). Distribution of  Incomes of  Corporations among Dividends Retained Earnings and Taxes American Economic Review.pp.31-42

  16- Lo,K.,and T.Lys, 2000,”The ohlson Model: contribution to valuation Theory, Limitations, and Epirical Application,” Journal of Accounting, Auditing &Finance.pp.99-117

  17- Miller,M.H., AND. Modigliani,1961,”Dividend policy, Grbwth and the valuation of shares” Journal of Business 34.pp.72-102

  18- Miller H. and  K. Rock . ( 1985) »Dividend  policy  under Azymetric Information  , Journal of finance.pp.46-54

  19- Nathasa Mazna Ramli(February 2010)” Ownership Structure and Dividend Policy: Evidence from Malaysian Companies” International Review of Business Research Papers Vol.6, Pp.170-180

  20 -Ohson,J.A, 1995 ,” Earning , Book value and Dividend in Equity valuation “ contemporary Accounting  Research 11 .pp.67-81

  21- Robert s . Harris &Kenneth M. Eades(october2008) “The Dividend Dicount Model” at: www.ssrn.com 

  22- Robert s . Harris &Kenneth M. Eades(october2008) “The Dividend Dicount Model” at: www.ssrn.com

   

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر وابستگی گروهی بر روی تصمیم گیری پرداخت سودسهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر وابستگی گروهی بر روی تصمیم گیری پرداخت سودسهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر وابستگی گروهی بر روی تصمیم گیری پرداخت سودسهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر وابستگی گروهی بر روی تصمیم گیری پرداخت سودسهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر وابستگی گروهی بر روی تصمیم گیری پرداخت سودسهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر وابستگی گروهی بر روی تصمیم گیری پرداخت سودسهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر وابستگی گروهی بر روی تصمیم گیری پرداخت سودسهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر وابستگی گروهی بر روی تصمیم گیری پرداخت سودسهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر وابستگی گروهی بر روی تصمیم گیری پرداخت سودسهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر وابستگی گروهی بر روی تصمیم گیری پرداخت سودسهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر وابستگی گروهی بر روی تصمیم گیری پرداخت سودسهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر وابستگی گروهی بر روی تصمیم گیری پرداخت سودسهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر وابستگی گروهی بر روی تصمیم گیری پرداخت سودسهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی ( M.A ) گرایش: مالی چکیده بنگاه­ها به منظور اجرای پروژه­ های سودآور و دستیابی به حداکثر بازدهی در جهت افزایش منافع سهامداران خود، از منابع مالی مختلف بهره می­گیرند. به طور کلی هدف اصلی شرکت­ها و مؤسسات انتفاعی کسب سود بیشتر و به دنبال آن افزایش ثروت سهامداران، قیمت سهام و در نهایت ارزش شرکت می­باشد. یکی از راه­های ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی- گرایش مالی چکیده: هدف این پژوهش، بررسی نقش اقلام تعهدی در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی شرکت‌ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386 تا ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A." رشته حسابداری گرایش: حسابداری چکیده: در این تحقیق به بررسی رابطه ساختار مالکیت و روشهای تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. برای اندازه گیری روشهای تامین مالی ازمدل (لین و همکاران، 2013) استفاده شده است. از بین سازوکارهای کنترل تامین مالی مالکیت نهادی، مالکیت حقیقی و تمرکزمالکیت به عنوان متغیرهای ...

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد "MA " چکیده تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در قلمرو زمانی 1386 تا 1391 انجام شده است. بدین منظور تعداد 41 شرکت و با تخمین 3 مدل رگوسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از اجرای آزمون فرضیات نشان داد که نسبت های پرداخت سود سهام با رشد درآمد آتی ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش :مالی چکیده: در این تحقیق به بررسی ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدینگی درشرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. ما در این تحقیق بررسی خواهیم کرد که افزایش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدینگی را کاهش می دهد . متغیر وابسته تحقیق ریسک نقدینگی و متغیر مستقل تحقیق شفافیت سود است.برای سنجش شفافیت سود از مدل ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری چکیده سود یکی از اقلام مورد توجه سرمایه گذاران می باشد و مبنای بسیاری از تصمیم گیری های مهم اقتصادی به شمار می رود. سود دارای دو جز نقدی و تعهدی می باشد، از طرفی اقلام تعهدی سود دارای دو بخش عادی و غیر عادی می باشد. برخی شواهد نشان دهنده این واقعیت اند که سرمایه گذاران در درک اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی با مشکلات عدیده ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداری گرایش حسابداری چکیده محتوای اطلاعاتی سود ، به طور گسترده­ای در متون حسابداری و مالی مورد آزمون قرار گرفته است. از آنجا که در اغلب موارد از جمله گزارشگری مالی و مدل­های ارزیابی، سود نقش اساسی دارد، تعیین اقلام و متغیرهای مالی مرتبط با سود حسابداری به منظور پیش­بینی، دارای اهمیت زیادی است. هدف این تحقیق بررسی ارتباط جریان وجوه نقد ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته :حسابداری در این فصل ابتدا به تبیین مسئله اصلی تحقیق پرداخته شده و سپس اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق، تشریح می گردد، زیرا ایجاد نقدشوندگی برای اوراق بهادار یکی از مهم ترین کارکردهای بازارهای سرمایه به شمار می رود. در واقع، نقدشوندگی مهمترین شاخصه توسعه یک بازار سرمایه را تشکیل میدهد. به همین دلیل، هنگام رتبه بندی میزان توسعه یافتگی ...

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A.» رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده: مدیریت سرمایه در گردش نقش مهمی را در عملکرد بهتر شرکت‌ها بازی می‌کند. لذا تعیین سیاست‌های مناسب در این جهت می‌تواند تأثیر بیشتر و بسزائی داشته باشد. چراکه هرچه عملکرد شرکت‌ها بهتر گردد ارزش آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. از این رو می‌تواند گفت ثروت سهامداران نیز افزایش پیدا خواهد کرد. تحقیق ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری گرایش حسابرسی چکیده هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی شرکت­ها­ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش­ از نظر شیوه انجام تحقیق، تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع تحقیق همبستگی تحلیل رگرسیون و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی82 شرکت پذیرفته شده ...

ثبت سفارش