پایان نامه بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

word 634 KB 29768 99
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت: ۱۲,۸۷۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته: حسابداری     گرایش: حسابداری 

  چکیده

  در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین اجتناب با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 140 شرکت طی دوره زمانی1381 لغایت1390 بوده است. در این تحقیق رابطه اجتناب مالیاتی از طریق اثر سه عامل نرخ موثر مالیاتی نقدی، نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت واختلاف دائمی مالیات با گزارشگری  مالی متهورانه بررسی می کند. دراین تحقیق از روش توصیفی از نوع همبستگی و روش  تحقیق تر کیبی استفاده شده است برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده می شود، همچنین برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزاری آماری EVIEWS استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه مستقیم اجتناب مالیاتی از طریق سه عامل نرخ مؤثر نقدی، نرخ مؤثر مالیاتی نقدی بلند مدت و اختلاف دائمی  با گزارشگری مالی متهورانه است. یعنی به این نتیجه می رسیم که  شرکت هایی که دارای گزارشگری مالی متهورانه دارند، اجتناب مالیاتی بیشتری نسبت به شرکت هایی که دارای ثبات در گزارشگری هستند را خواهند داشت.

   

  واژه های کلیدی: اجتناب مالیاتی، نرخ موثر مالیاتی نقدی، نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت

   مقدمه

    این تحقیق به دنبال بررسی رابطه اجتناب مالیاتی با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت ها می باشد. در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ برای این سوالات هستیم که آیا واحدهای تجاری که دارای گزارشگری مالی متهورانه هستند، اجتناب مالیاتی بیشتری نسبت به شرکتهایی که دارای ثبات در گزارشگری مالی هستند خواهند داشت؟ اما مطلب قابل تامل این است که این هزینه ها که به عهده سهامداران شرکت می باشد، همیشه به نفع آنان نیست و مخارج اجتناب از مالیات در مواردی از منافع آن بیشتر خواهد بود. زیرا هم خطر اینکه این موارد توسط وزارت دارایی کشف شده و شرکت مشمول جریمه گردد وجود دارد و هم اینکه مدیران مخارج زیادی را برای انجام این کار متحمل خواهند شد که بعضاً منافع خودشان را شامل می‎شود و هیچکدام از این هزینه ها به نفع سهامداران نیست. ثبات و کیفیت در گزارشگری مالی ممکن است موجب افزایش دقت عمومی در اطلاعات موجود درباره سرمایه گذاریهای انجام گرفته توسط مدیران و تصمیمات عملیاتی شرکت گردد. شفافیتهای برون سازمانی مثل تجزیه و تحلیل های مالی نیز نقش مهمی را در نظارت برعملکرد و رفتار مدیران شرکت ایفا می کند. بنابراین شفافیت مالی شرکتها باعث کاهش خطرات ناشی از سلب مالکیت سهامداران از ثروت خود توسط مدیران فرصت طلب می شود. برای روشن شدن بهتر رابطه میان گزارشگری مالی معقول و اجتناب مالیاتی، بطور خاص دو دلیل مربوط بیان می شود: اول اینکه وجود روابط بین گزارشگری مالی معقول و اجتناب مالیاتی ممکن است زمینه ساز آگاهی بخشی به مقامات مالیاتی شود. مدیران شرکتها فعالیتهای مختلفی را جهت اجتناب مالیاتی و کاهش مالیات شرکت انجام می دهند، انجام اینگونه فعالیتها نظیر استفاده از معافیتهای مالیاتی و یا جایزه های مالیاتی و همچنین برنامه ریزی های گسترده اجتناب مالیاتی، مقاصد تجاری خاص را برای شرکت ها فراهم نمی آورد بلکه تنها هدف مدیران، اجتناب از پرداخت مالیات است. در اقتصادهای در حال رشد که تضاد و اختلافات شدیدی میان مالکان و نمایندگان وجود دارد، فرصت خوبی برای مدیران فراهم می شود تا بتوانند زمینه فرصت طلبی و سوء استفاده از سود شرکت را فراهم کنند. دوم اینکه همانطور که از فسادهای بزرگ مالی انرون و دیگر نمونه های نظیر آن کشف شده است، پتانسیل زیادی در شرکتها برای انجام مقاصد سودجویانه و اجتناب از پرداخت مالیات به هر نحو ممکن وجود دارد. اما در این میان تنها تعداد اندکی از مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که سرمایه گذاران به فعالیتهای اجتناب مالیاتی پاسخ منفی داده و از اینگونه فرصتها چشم پوشی کرده باشند. هدف اصلی دلالت بر این موضوع دارد که تعامل وزارت امور اقتصادی و دارایی با سازمان بورس اوراق بهادار و کمیته تدوین استانداردهای حسابداری و جامعه حسابداران رسمی کمک به تشخیص مودیان پرخطر مالیاتی خواهد نمود.

   

  1-2- بیان مسئله

  اجتناب مالیاتی که موجب کاهش خروج وجه نقد از شرکت بسوی دولت می شود، از گذشته بعنوان یک ارزش برای سهامداران تلقی میشده است. چشم انداز کلی اجتناب مالیاتی بر این نکته دلالت دارد که مدیران فرصت طلبی که بدنبال اجتناب از پرداخت مالیات هستند، بوسیله گزارشگری مالی بدنبال سوء استفاده های مالی هستند و بیشتر این کار را در جهت منافع شخصی خود انجام می دهند. کیفیت در گزارشگری مالی سبب تسهیل نظارت بر عملکرد مدیران از سوی سهامداران می شود. حال آنکه با وجود عدم کیفیت در گزارشگری مالی، کنترل و نظارت سهامداران بر مدیران کاهش خواهد یافت. همچنین مدیران فرصت طلب از سایر روشها و تکنیک ها برای پرداخت مالیات کمتر استفاده می کنند که این امر سبب تحمل هزینه هایی برای مالکان شرکت خواهد شد.عدم هماهنگی بین اصول پذیرفته شده حسابداری وقوانین مالیاتی این فرصت را برای شرکت ها فراهم می سازد که بطور همزمان سود دفتری شان را به سمت بالا وسود مشمول مالیاتشان را به سمت پایین مدیریت کنند وفعالیت های پنهان سازی مالیاتی نشان می دهد که برخی شرکت‎ها تمایل دارند در گزارشگری مالی متهورانه وارد شوند که هر دوی سود دفتری وسود مشمول مالیاتشان را در یک دوره مالی تحت تاثیر قرار دهند لذا این تحقیق بدنبال بررسی اثررابطه اجتناب مالیاتی با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت هامی باشد،  این تحقیق به این سوال می پردازد که آیا شرکت هایی که دارای گزارشگری مالی  متهورانه هستند اجتناب مالیاتی بیشتری دارند یا خیر؟ برای سنجش گزارشگری مالی متهورانه از مدل کیفیت گزارشگری مالی کوهن (2006) استفاده می شود.

   

  1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق

  شرکت ها برای در اختیار قرار گرفتن منابع سرمایه گذاران باید قادر باشند انتظارات آنها را برآورنده سازند و همچنین بر طبق قانون باید حقوق دولت را که یکی از مهم ترین آن ها مالیات است، پرداخت کنند. بر این اساس چون با پرداخت مالیات میزان بازده مالکان کاهش پیدا می کند، این موضوع منجر به کاهش انگیزه‎ی سرمایه گذاران جهت خرید سهام و سرمایه گذاری می گردد. عدم توجه مدیریت به کاهش هزینه های ناشی از تحمیل مالیات و عدم تلاش در تعیین درآمد مشمول مالیات، باعث انتقال منابع از مالکان به دولت خواهد شد. با این توصیف انتظار مالکان این است که جهت جلوگیری از انتقال ثروتشان به دولت، مدیریت اقدام به انجام فعالیت هایی نماید که سود حسابداری را محافظه کارانه تر شناسایی کنند، در این میان قیمت سهام شرکت نیز نه تنها کاهش نداشته باشد، بلکه افزایش هم داشته باشد. به همین منظور مدیران شرکت ها برای برآورده شدن انتظارات سرمایه گذاران به دنبال راه کارهایی هستند تا از آن طریق بتوانند مالیات پرداختنی واحد اقتصادی را کاهش دهند و از کاهش بازده شرکت نیز جلوگیری کنند. یکی از این ابزارها اجتناب مالیاتی می باشد که جهت انجام هرچه بهتر آن و دست یابی به هدف اصلی آن که افزایش شرکت و ثروت مالکان است، باید کیفیت گزارشگری را به همراه فعالیت های اجتناب مالیاتی افزایش دهند.

  از جمله دلایل و اهمیت بررسی رابطه ی بین اجتناب مالیاتی و گزارشگری مالی متهورانه شرکت ها دو موضوع می باشد:

  1-  بررسی رابطه ی بین گزارشگری مالی متهورانه و اجتناب مالیاتی که ممکن است منجر به روشن شدن رابطه بین اجتناب مالیاتی و سوء استفاده افراد درون سازمانی شود. مدیریت ممکن است انواع گوناگونی از برنامه های مالیاتی را جهت کاهش هزینه مالیات تحمیل شده بر شرکت به اجرا درآورند و این موضوع تنها باعث افزایش ریسک عدم شفافیت شرکت شود و هیچ هدف اقتصادی دیگری به جز ایجاد اطمینان خاطر برای سوء استفاده ی افراد برون سازمانی وجود نداشته باشد. (دسای و دارماپالا2007)[1].

  2- با آشکار شدن رسوایی ها و خراب کاری مدیریت در شرکت هایی مانند انرون و تعداد دیگری از این قبیل، مشخص گردید که پتانسیل سوء استفاده و اتلاف منابع مالکان در شرکت هایی که از فعالیت های مبهم و غیر شفاف اجتناب مالیاتی استفاده می کنند بالاست. به خاطر این که در آن موارد به بهانه ی آشکار نشدن سود واقعی شرکت، رفتارهای منفعت طلبانه ی خود را پنهان می کنند. مطالعات و تحقیقات انجام شده نیز نشان می دهد تعداد بسیار اندکی از مالکان به فعالیت های اجتناب مالیاتی با ابهام زیاد واکنش مثبت نشان می دهند. با این وجود مدارک و مستنداتی هم وجود دارد که بیان گر این نکته است که، از نظر سرمایه گذاران برنامه های اجتناب مالیاتی ارزشمند و دارای اهمیت می باشد و مهمتر اینکه، به ارزش آفرینی فعالیت های اجتناب مالیاتی برای واحد تجاری اهمیت زیادی قائل هستند. (گلیسن و میلر2002)[2].

  در تحقیق حاضر سعی بر آن شده رابطه ی بین اجتناب مالیاتی و گزارشگری مالی متهورانه مورد بررسی قرار گیرد. فشار شرایط نا مساعد اقتصادی در شرایط کنونی کشور بر شرکتها و تلاش واحدهای تجاری برای حفظ بقای خود در صنعت و از دست ندادن سهم بازار، موجب این می شود که مالکان در جریانهای خروجی وجه نقد دقت داشته باشند. یکی از این جریانات خروجی، پرداخت مالیات است و با توجه به موارد پیش گفته، شرکتها بدنبال این هستند که با استفاده از راه کارهای قانونی بتوانند مالیات کمتری را پرداخت کنند. این مطالعه به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه واحدهای تجاری بدون اینکه از راههای غیر قانونی استفاده کرده و بدنبال مالیات گریزی باشند، بتوانند مالیات کمتری پرداخت کنند.

   

   

  1-4-بطور کلی اهداف تحقیق عبارتند از

  -  ارائه راهکارهایی جهت کاهش هزینه های نمایندگی

  - کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده های مالیاتی

  - کاهش هزینه های دولت برای اخذ مالیات از مودیان و علی الخصوص مودیان بزرگ مالیاتی

   

  1-5-سوالات اصلی تحقیق

  مالیات یکی از راه های جریان وجوه نقد از سوی مالکان بسوی دولت می باشد و بدین طریق بخش قابل توجهی از منابع و نقدینگی مالکان به دولت انتقال پیدا می کند که این موضوع منجر به کاهش بازده سرمایه گذاران خواهد شد. مدیریت مودیان حقوقی جهت جلوگیری از انتقال منابع و کاهش بازده مالکان که نهایتاً منجر به کاهش انگیزه سرمایه گذاری آنان خواهد شد. اقدام به اجرای برنامه های اجتناب مالیاتی می نمایند تا از این طریق ثروت سهامداران را افزایش دهند. جهت مخفی نگه داشتن درآمد مشمول مالیات واقعی، مدیران اغلب تلاش می کنند که اهداف اصلی برنامه های اجتناب مالیاتی روشن نباشد. ابهام و عدم شفافیتی که همراه با اجرای برنامه های اجتناب مالیاتی بوجود می آید می تواند برای افراد برون سازمانی یک حفاظ و فضای امنی را ایجاد کند. در این تحقیق بدنبال یافتن پاسخ برای این سوالات هستیم که آیا واحدهای تجاری که دارای گزارشگری مالی متهورانه هستند، اجتناب مالیاتی بیشتری نسبت به شرکتهایی که دارای گزارشگری مالی غیرمتهورانه هستند خواهند داشت؟

   

  1-6-فرضیه های تحقیق

  به منظور پاسخ گویی به سوالات اصلی تحقیق و در پی آن بررسی رابطه ی بین گزارشگری مالی متهورانه و اجتناب مالیاتی سه فرضیه به شرح زیر بیان شده اند:

  1- اجتناب مالیاتی از طریق نرخ موثر مالیاتی نقدی با گزارشگری مالی متهورانه رابطه مستقیم دارد.

  2- اجتناب مالیاتی از طریق نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت با گزارشگری مالی متهورانه رابطه مستقیم دارد.

  3- اجتناب مالیاتی از طریق اختلاف دائمی مالیات با گزارشگری مالی متهورانه رابطه مستقیم دارد.

   

  1-7-روش تحقیق

  تحقیق حاضر از شاخه تحقیقات شبه تجربی1 واز نوع پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) است که براساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت­های مالی140 شرکت­ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های1381 تا 1390 انجام گرفته است. در این تحقیق از روش توصیفی از نوع همبستگی و روش تحقیق ترکیبی استفاده شد. در تحقیق ترکیبی، مبانی نظری موضوع مورد پژوهش، از طریق مطالعات کتابخانه ای بدست می آید. همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون نظریه ها و فرضیات  تحقیق که در روش ترکیبی از منابع مختلف گردآوری شده است، روش همبستگی انتخاب گردیده است. علت انتخاب روش مزبور آن است که تعداد متغیرهای بازیگر در مورد موضوع مورد پژوهش زیاد بوده و تنها روش تحقیق همبستگی است که به محقق اجازه می دهد تا متغیرهای زیادی را اندازه گیری کند. و همزمان همبستگی آنها را مقایسه و در نهایت یک مدل با استفاده از آنها استخراج نماید. همچنین در تحلیل رگرسیون، برای تجزیه و تحلیل داده و بررسی رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه، از روش پنل دیتا استفاده شد.

   

  1-8-قلمرو زمانی تحقیق

  قلمرو زمانی تحقیق حاضر مربوط به اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1381 تا 1390می باشد که می بایست شرایط زیر را داشته باشند:

  1- پایان سال مالی شرکتهای نمونه منتهی به پایان اسفند ماه باشد.

  2- شرکت های هلدینگ، بانک ها، بیمه و سرمایه گذاری و واسطه گری، عضو نمونه نباشند.

  3- شرکتهای نمونه نباید وقفه معاملاتی بیش از 3 ماه داشته باشند.

  4- شرکت هایی که در دوره تحقیق تغییر سال مالی نداده باشند.

  5- اطلاعات مورد نیاز شرکت های نمونه در دسترس باشد.

  بدین ترتیب از بین کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 140 شرکت به عنوان نمونه برگزیده شدند.

   

  1-9-قلمرو موضوعی تحقیق

  قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی گزارشگری مالی متهورانه می باشد. با توجه به عوامل درونی شرکتها برای اجتناب مالیاتی این عوامل مورد بررسی قرار گرفته اند.

  محدوده زمانی تحقیق از ابتدای سال 1381 تا پایان سال 1390 می باشد. لازم به ذکر است برای تحلیل داده‎های تحقیق حاضر از اطلاعات سال های 1381 الی 1390 و جهت جمع آوری داده ها از اطلاعات صورت های مالی سال های 1380 الی 1390 استفاده شد.

   

  [1] Dasay & darmapala 2007

  [2]  Glisen & Miler 2002

  Abstract:

  In current research the relationship betweenTax avoidance with aggressive financiall in Tehran stock Exchange. The research has been considered. Statistical sample of research includes 140 companies during 2002-2011. In this research the relationship of tax avoidance through 3 factors of cash effective tax rate, long-term cash effective tax rate and permanent difference with Aggressive financial is considered. In this study, a combination of descriptive and methods used to test hypotheses of multivariate linear regression model used to analyze   the data using the statistical software EVIEWS.                                                                        

   Research findings denote direct relationship of tax avoidance through 3 factors of cash effective rate, long-term effective tax rate and permanent difference with Aggressive financiai. That is we conclude that companies having Aggressive financial, have more tax avoidance than companies having stability in reports.

   

  Key words: tax avoidance, cash effective tax rate, long-term cash effective tax rate

   

   

   


   

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                          صفحه

  چکیده. 1

  فصل اول: کلیات

  1-1- مقدمه. 2

  1-2-بیان مسئله. 4

  1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

  1-4-بطور کلی اهداف تحقیق عبارتند از. 6

  1-5-سوالات اصلی تحقیق.. 6

  1-6-فرضیه های تحقیق.. 6

  1-7-روش تحقیق.. 6

  1-8-قلمرو زمانی تحقیق.. 7

  1-9-قلمرو موضوعی تحقیق.. 7

  1-10-روش جمع آوری و منابع اطلاعات.. 8

  1-11-الگوهای مورد استفاده در تحقیق.. 8

  1-12-ساختار تحقیق.. 10

  فصل دوم:  مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق

  2-1- مقدمه. 12

  2-2- بخش اول: کلیات.. 13

  2-2-1 اهمیت مالیات.. 13

  2-2-2 نقش مالیات در جامعه: 13

  2-2-3 مالیات و جایگاه آن در اقتصاد. 13

  2-2-4 نگاهی بر درآمدهای مالیاتی.. 14

  2-3- مفهوم و تعریف مالیات و اصول وضع آن. 14

  2-3-1-تعریف مالیات.. 14

  2-3-2- اصول وضع مالیات.. 16

  2-4- مفهوم اجتناب مالیاتی.. 17

  2-5-تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی.. 19

  2-5-1- زمینه های پیدایش فرار مالیاتی.. 20

  2-5-2- اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران. 21

  2-5-3- کارت بازرگانی، کد اقتصادی و فرار مالیاتی.. 22

  2-5-4-ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران، علل و زمینه ها 23

  2-6- رابطه مفاهیم مالیاتی با مفاهیم حسابداری و گزارشگری.. 28

  2-6-1- اختلاف بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات از دیدگاه تئوری.. 28

  2-6-2- اختلافات اساسی بین سود مشمول مالیات و سود حسابداری.. 29

  2-6-3- اختلاف درآمد مشمول مالیات ابرازی و قطعی.. 29

  2-7- مفهوم کیفیت گزارشگری مالی.. 30

  2–7–1– ویژگی‌های مبتنی بر عملکرد. 32

  2–7–2– ویژگی‌های مبتنی بر ساختار. 32

  2 – 7 – 3 –ویژگی‌های مبتنی بر بازار. 33

  2-8- رابطه اجتناب مالیاتی با شفافیت گزارشگری.. 37

  2-9-گزارشگری مالی و گزارشگری مالیاتی.. 38

  2-10-تحقیقات انجام شده در مورد اجتناب مالیاتی.. 39

  2-11-خلاصه و جمع بندی.. 42

  فصل سوم: روش تحقیق

  3 – 1 – مقدمه. 45

  3 – 2 – طرح مساله. 45

  3 – 3 – تدوین و استدلال فرضیه ها 45

  3 – 4 – جامعه و نمونه آماری.. 46

  3 – 5– قلمرو تحقیق.. 47

  3 –6 – روش جمع آوری و منابع اطلاعات.. 47

  3 – 7 – تعاریف عملیاتی متغیرها 48

  3– 8 – تفسیر متغیرهای تحقیق.. 49

  3-8-1-متغیر مستقل. 49

  3-8– 2 –متغیر های وابسته. 49

  3 – 9 – چگونگی بررسی فرضیه ها 50

  3 – 10 – آزمون فرضیات تحقیق.. 52

  3 – 11– خلاصه فصل سوم. 53

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

  4–1– مقدمه. 55

  4 –2– آمار توصیفی.. 55

  4 – 3 –ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق.. 57

  4 – 4 –نتایج بررسی مفروضات اساسی مدل رگرسیون خطی.. 59

  4 – 5 – نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق.. 60

  4– 5 –1–نتیجه آزمون فرضیه های تحقیق.. 60

  4– 5 –2–خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. 63

  4–6– خلاصه فصل چهارم. 64

  فصل پنجم: خلاصه، نتایج و پیشنهادها

  5 – 1 – مقدمه. 66

  5 – 2 –خلاصه موضوع و روش تحقیق.. 66

  5 – 3 – خلاصه یافته‌های تحقیق.. 68

  5–4–جمع بندی و تفسیر. 69

  5– 5 –محدودیت‌های تحقیق.. 70

  5–6– پیشنهادات برخاسته از تحقیق.. 70

  5 – 7 – پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 70

  5 – 8 – خلاصه فصل پنجم. 70

  منابع. 72

  پیوست و ضمائم. 72

   

   

  منبع:

   

  منابع

  پورزمانی، زهراوشمسی، ابوالقاسم(1388)بررسی دلایل اختلاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتهای بازرگانی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی توسط واحدهای مالیاتی(مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی غرب تهران)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، فصلنامه تخصصی مالیات، دوره جدید، (مسلسل53)

  حقیقت، حمیدومحمدی، محمدحسین. بررسی رابطه اجتناب مالیاتی بامیزان شفافیت وارزش شرکت. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد قزوین.

  خدامی پور، احمدوترک زاده، علی، (1390)مالیات ومحافظه کاری در گزارشگری مالی ومربوط بودن اطلاعات حسابداری. مجله پژوهش های حسابداری مالی سال سوم، شماره سوم.

  شمس زاده، باقر، ذکوری، وجیه اله، (1387)؛شناسائی علل اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی اشخاص حقوقی، فصلنامه تخصصی مالیات، شماره2، تهران.

  شهنوازی، احمدوملکیان، اسفندیار، (1385)بررسی ضرورت افشای وجود افتراق بین اطلاعات مالی تهیه شده برمبنای قانون مالیاتهای مستقیم ایران. مازندران، دانشکده علوم انسانی واجتماعی.

  عرب مازار، علی اکبر، تنظیم قانون مالیاتی، انتشارات دانشکده امور اقتصادی، مجله مالیاتی شماره 15.

  عرب مازار علی اکبر، طالب نیا قدرت ا... ، وکیلی فرد حمیدرضا، صمدی لرگانی محمود. "تبیین ارتباط بین شفافیت گزارشگری مالی با گزارشگری مالیاتی در ایران" تحقیقات حسابداری بهار 1390؛ 3 (9) 67: -22

  عرب مازار علی اکبر، طالب نیا قدرت ا...، وکیلی فرد حمیدرضا، صمدی لرگانی محمود. "بررسی تاثیر گزارشگری مالیاتی بر شفافیت گزارشگری مالی" حسابداری مالی بهار 1390؛ 3 (9) 67: -83

  کمیجانی، ا؛وف ؛فهیم یحیائی، 1370، تحلیلی بر ترکیب مالیاتهاوبرآورد ظرفیت مالیات ایران، مجله علمی پژوهشی اقتصاد ومدیریت، شماره 8و9.

   

  Badertscher, B. , Phillips, J. , Pincus, M. , & Rego, S. (2009). Earnings management strategies: to conform or not to conform? The Accounting Review, 84(2), 63–98.

  Cahan, S. , & Zhang, W. (2006). After Enron: auditor conservatism and ex-Andersen clients. The Accounting Review, 81, 49–82.

  Carnahan, I. , & Novack, J. (2002). Two birds, one stone: would firms inflate their earnings if it meant more taxes? Forbes Magazine, 40.

  Chaney, R. , & Philipich, K. (2002). Shredded reputation: the cost of audit failure. Journal of Accounting Research, 40(4), 1221–1245.

  Chen. et. al. (2010). InformationSystemStrategy: Reconceptualization, Measurement, and Implications. Wprking paper.

  Cook, K. , & Omer, T. (2010). The cost of independence. Evidence from firms’ decisions to dismiss auditors as tax-service providers. Working paper, University of Arizona and Texas A&M University.

  Daniel A. Cohen (2006), Does Information Risk Really Matter An Analysis of the Determinants and Economic Consequences of Financial Reporting Quality

  DeAngelo, L. (1981). Auditor size and audit quality. Journal of Accounting and Economics, 3(3), 183–199.

  Desai, M. A. , and D. Dharmapala (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. Journal of Financial Economics 79: 145-179

  Dyreng, S. , Hanlon, M. , & Maydew, E. (2008). Long-run corporate tax avoidance. The Accounting Review, 83(1), 61–82.

  Erickson, M. , Hanlon, M. , & Maydew, E. (2004). How much will firms pay for earnings that do not exist? Evidence of taxes paid on allegedly fraudulent earnings. The Accounting Review, 79(2), 387–408.

  Francis, J. , Stokes, D. , & Anderson, D. (1999). City markets as a unit of analysis in audit research and the reexamination of Big Six market shares. Abacus, 35(2), 185–206.

  Frank, M. , Lynch, L. , & Rego, S. (2009). Tax reporting aggressiveness and Its relation to aggressive financial reporting. The Accounting Review, 84(2), 467–496.

  Krishnan, G. (2005). Did Houston clients of Arthur Andersen recognize publicly available bad news in a timely fashion? Contemporary Accounting Research, 22(1), 165–193.

  Krishnan, G. (2007). Did earnings conservatism increase for former Andersen clients? Journal of Accounting, Auditing & Finance, 22(2),141–163.

  Lassila, D. , Omer, T. , Shelley, M. , & Smith, L. (2010). Do complexity, governance, and auditor independence influence whether firms retain their auditors for tax services? Journal of the American Taxation Association, forthcoming.

  Maydew, E. , & Shackelford, D. (2005). The Changing Role of Auditors in Corporate Tax Planning. Working paper, University of North Carolina at Chapel Hill.

  Omer, T. , Bedard, J. , & Falsetta, D. (2006). Auditor-provided tax services: the effects of a changing regulatory environment. The Accounting Review, 81(5), 1095–1117.

  Rego, S. O and R. Wilson (2008). Executive compensation, tax reporting aggressiveness, and future firm performance. Working paper.

  Schmidt, S. (2002). Tensions flare at trial of Andersen. Washington Post, May 10, El.

  Squires, S. , Smith, C. , McDougall, L. , & Yeack, W. (2003). Inside Arthur Andersen: shifting values, unexpected consequences. New Jersey: Financial Times Prentice Hall. Toffler, B. , & Reingold, J. (2003). Final Accounting: ambition, greed and the fall of

   

   

   

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

پايان­نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني )گرايش مديريت مالي( مهر ماه 1391 فصل اول کليات تحقيق 1-1) مقدمه هزينه ­هاي ماليات بر درآمد از مهم­ترين هزينه­هاي شرکت ها م

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: حسابداری چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ): بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان موضوع تحقیق حاضر تعیین شد. به این منظور با تبعیت از مدلهای رگرسیونی هوی و همکاران (2013) ، رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. این پایان نامه یک چارچوب برای تجزیه و تحلیل انتخاب مدیران از سیاست حسابداری موجودی کالا و تاثیری که این انتخاب ها بر کیفیت سود آوری در شرکت های ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش :مالی چکیده: در این تحقیق به بررسی ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدینگی درشرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. ما در این تحقیق بررسی خواهیم کرد که افزایش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدینگی را کاهش می دهد . متغیر وابسته تحقیق ریسک نقدینگی و متغیر مستقل تحقیق شفافیت سود است.برای سنجش شفافیت سود از مدل ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی چکیده تصمیم­گیری درباره­ی پرداخت سود و مقدار آن، موضوع حائز اهمیتی در حوزه­ی مالی شرکتی است؛ زیرا در این تصمیم­گیری مقدار پولی که باید به سرمایه­گذاران پرداخت شود و همچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه­گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می­شود. در این پژوهش عوامل موثر بر نسبت پرداخت سود سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت که ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری گرایش حسابرسی چکیده هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی شرکت­ها­ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش­ از نظر شیوه انجام تحقیق، تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع تحقیق همبستگی تحلیل رگرسیون و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی82 شرکت پذیرفته شده ...

چکیده: از دیدگاه مدیریت مالی، موجودیت شرکت­ها با فعالیت­های سرمایه گذاری و تأمین مالی آغاز می­شود و تداوم می­یابد. با فرض ثابت بودن سیاست­های سرمایه گذاری، بدیل­های سرمایه گذاری و نرخ بازدهی آنها، بنگاه­ها باید به گونه­ای عمل کنند که هزینه تأمین مالی لازم جهت انجام سرمایه گذاری­های خود را به حداقل برسانند. هدف از این پژوهش پیدا­ کردن عواملی است که اهرم مالی شرکت­های ایرانی را ...

چکیده: در این مطالعه رابطه بین تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته در صنایع مواد غذایی و دارویی بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.نمونه آماری پژوهش شامل 44شرکت در طی دوره زمانی 1380تا1387می باشد.رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی می باشد.در این تحقیق از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده(پانل دیتا)استفاده ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش مالي سال: بهمن 1391 چکيده: هدف تحقيق حاضر بررسي تاثير قراردادآتي بر ريسک سرمايه گذاري دربورس اوراق بهادارتهران بوده اس

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ...

ثبت سفارش