پایان نامه بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام

word 870 KB 29785 123
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت: ۱۵,۹۹۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه

  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  در رشته حسابداری

  چکیده تحقیق :

  ﻫﺪف ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ. ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ی اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد. بسیاری از اطلاعات ارائه شده به وسیله گزارشگری مالی در بر دارنده ی پیش بینی در خصوص عملیات آینده است . روش تحقیق در این پژوهشبه لحاظ هدف ، کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی همبستگی می باشد . گرداوری اطلاعات به روش کتابخانه ایی و روش نمونه گیری در تحقیق حاضر حذف سیستماتیک میباشد .قلمرو مکانی تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن دروه 6 ساله بین سالهای 1386 الی 1391 می باشد همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان داد که بین سیاست کیفیت سود پیش بینی شده و هزینه حقوق صاحبان سهام  رابطه معکوس و معناداری وجود  دارد .همچنین بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه ی حقوق صاحبان سهام رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. شرکتهایی که سود آنها با کیفیت است ریسک پایین تری برای جلب نظر سرمایه گذاران به منظور تامین مالی دارند. از اینرو تامین کنندگان منابع شرکتها به دنبال سرمایه گذاری در شرکتهایی هستند که واجد سودهای با کیفیت  می باشند. در واقع ورود سرمایه و تامین مالی برای موسسات و شرکتهایی که سودهای با کیفیتی دارند آسانتر است زیرا یک اطمینان منطقی در سرمایه گذاران برای کسب بازده مورد نظر را به وجود می آورند. از طرفی شرکتهایی که سودهایی با کیفیت پایین یا بی کیفیت را تجربه می کنند برای جلب نظر سرمایه گذاران می بایست نرخ بازده بالاتری را نسبت به سایر شرکتها برای ایشان تامین کنند، از اینرو نرخ بازده از دید سرمایه گذاران و تامین کنندگان منابع مالی و نرخ هزینه سرمایه از دید شرکتها و موسسات افزایش می یابد.نتایج به دست آمده از آزمون دو فرضیه مطرح شده در این تحقیق توضیحات ارائه شده را تائید می کند. 

  کلمات کلیدی :

  افشاء ،پیش بینی مدیریت سود، هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام ،محافظه کاری

      مقدمه:

         اهمیت دسترسی به اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم به حدی است که درجوامع دموکراتیک، شفافیت اطلاعات و امکان دسترسی به آن را در شمار حقوق سرمایه گذار در نظر می گیرند. بانک جهانی نیز در ارزیابی محیط کسب و کار کشورها، به افشای اطلاعات به عنوان یکی از شاخص های مهم توجه دارد.تقاضا برای گزارشگری مالی و افشا برخواسته از عدم تقارن اطلاعاتی و وجود تضاد منافع نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی است.و افشای اطلاعات نقش با اهمیتی در کاهش این مسائل دارد. بنابراین دولت ها بر بازار اوراق بهادار به منظور اهداف متنوعی نظارت می کنند. جریان اطلاعاتی که با دقت، کارا و بیطرفانه باشد، به عملکرد خوب بازار سرمایه کمک می کند، نیاز همه استفاده کنندگان را برطرف کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی و ثبات در جامعه می شود. افشا اجباری در سطح ملی یا منطقه ای از سوی مقام های دولتی و سازمان های حرفه ای وضع می گردد و همه شرکت ها صرف نظر از اندازه و سیستم حسابداری مالی و منابع مالی و سایر عوامل مؤثر در افشا، ملزم به رعایت آن می باشند. هدف از افشای اجباری، تأمین نیاز اطلاعاتی استفاده کنندگان و تضمین کیفیت اطلاعات از طریق رعایت استاندارد ها و قوانین است.در ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار نیز توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار در راستای حمایت از حقوق سرمایهگذاران مورد تأکید قرار گرفته است. هزینه ها و منافع افشای اجباری کاملاً مشخص نیست. یکی از ویژگی های بالقوه افشای اجباری، الزام آور بودن آن است.چنانچه شرکت متعهد به افشا نباشد، در شرایطی دارای انگیزه برای عدم ارائه اطلاعات و یا دستکاری اطلاعات می شود.

  1-1 بیان مسئله

         هدف گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی است. گزارشگری مالی ممکن است در قالب صورتهای مالی یا سایر ابزارهای انتقال دهنده ی اطلاعات صورت پذیرد. بسیاری از اطلاعات ارائه شده بوسیله ی گزارشگری مالی در بردارنده ی پیش بینی در خصوص عملیات آینده است. اطلاعات خارج از صورتهای مالی عمدتاً به همین منظور ارائه می گردند. علاوه بر اطلاعات افشا شده خارج از صورتهای مالی، اطلاعات صورتهای مالی که در اقلام صورتهای مالی منعکس میگردند به صورت گسترده ای بر پایه ی پیش بینی ها و برآوردهای مدیریت قرار دارند. بنابراین انتظار میرود که بدلیل برآوردهای ناقص مدیران از آینده تجاری شرکتها، اطلاعات افشا شده از طریق صورتهای مالی و خارج از آن در بردارنده خطاهای مشترکی باشند.(اعتمادی و همکاران، 1391؛ کردستانی و علوی، 1390)

  در حقیقت افشا، مطلع کردن تحلیل گران و سرمایه گذاران درباره مبلغ و زمان بندی جریان های نقدی آتی است، که این افشا به تحلیل گران و سرمایه گذاران در پیش بینی سودهای آتی کمک می کند. بنابراین شفافیت و افشای بهتر برای سهامداران اطلاع دهندگی بهتری ایجاد می کند. تحقیقاتی که صورت گرفته است نشان می دهد که یک افشای خوب، دقت پیش بینی تحلیل گران از سودهای سال های بعدی را بهبود می بخشد.(جاسپر و پانبرگ[1]، 2008)

  از طرف دیگر سرمایه گذاران با هدف کسب بازده معقول در سهام شرکت ها سرمایه گذاری می کنند. طبق منطق اقتصادی و رفتار عقلائی، سرمایه گذاران در جایی سرمایه گذاری می کنند که میزان بازده آن با میزان بازده مورد انتظارشان برابر باشد. از طرف دیگر بازده مورد انتظار سرمایه گذاران به خطرپذیری اطلاعات آینده شرکت بستگی دارد. خطر پذیری اطلاعات نیز متاثر از میزان اطلاعات محرمانه شرکت و عدم دقت اطلاعات عمومی گزارش شده است. بنابراین هر چه میزان اطلاعات محرمانه شرکت بیشتر، و یا دقت اطلاعات ارائه شده کمتر باشد، خطرپذیری شرکت افزایش می یابد و بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نیز بیشتر خواهد بود. از بُعد دیگر مدیران واحدهای تجاری به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی با آگاهی بیشتر از اطلاعات عمومی و محرمانه شرکت نسبت به استفاده کنندگان صورت های مالی به شکل بالقوه سعی در ارائه مطلوبتر اوضاع واحد تجاری دارند.(فرانسیس و همکاران[2]،2004).

  انقلاب صنعتی در اروپا باعث بوجود آمدن شرکت ها و کارخانه های بزرگی گردید که این شرکت ها نیاز به سرمایه های زیادی داشتند. تأمین این سرمایه از طریق یک یا چند نفر امکان پذیر نبود لذا از طریق جذب سرمایه های کوچک توسط شرکت های سهامی، اقدام به سرمایه گذاری های کلان گردید. با توجه به ویژگی های شرکت های سهامی عام از جمله قابلیت نقل و انتقال آسان سهام این شرکت ها، بازارهای بورس اوراق بهادار رونق گرفت و به این ترتیب استفاده کنندگان از اطاعات مالی شرکت ها افزایش یافت. امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این ئر حالی است که تصمیم سرمایه گذاران در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود گزارشگری مالی مناسب بستگی دارد. گزارشگری مالی تخصیص منابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سوددهی آن را افشا می نماید. افشادرحسابداری واژهای فراگیراست وتقریباً تمام فرآیندگزارشگری مالی را دربرمی گیرد. یکی ازاصول اولیه حسابداری اصل افشای کلیه واقعیتهای بااهمیت ومربوط درباره رویدادها وفعالیتهای مالی واحدهای تجاری است. اصل مزبورایجاب میکندکه صورتهای مالی به گونه ای تهیه وارائه شودکه ازلحاظ هدفهای گزارشگری اولاًًًًبه موقع،مربوط وقابل اعتماد وثانیاً قابل مقایسه وقابل فهم باشد. یعنی بتوانداستفاده کنندگان صورتهای مالی رادر اتخاذ تصمیمات آگاهانه کمک کند(عالیور،1372). واقع هدف اصلی ازافشا عبارت است از؛کمک به استفاده کنندگان درتصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاری، تفسیروضعیت مالی شرکتها،ارزیابی عملکرد مدیریت،پیشبین جریانات وجوه نقدآتی.دراین راستابایدکلیه واقعیتهای بااهمیت واحداقتصادی به گونه ای مناسب وکامل افشا شوند،تاامکان اتخاذ تصمیم فراهم گردد وازسردگمی جلوگیری به عمل آورد. افشاءبایدازطریق گزارش های قانونی شامل صورت های مالی اساسی که حاوی تمامی اطلاعات بااهمیت،مربوط وبه موقع باشدواین اطلاعات به گونه ای قابل فهم وحد الامکان کامل ارائه گردد؛ تا امکان اتخاذ تصمیم های آگاهانه را برای استفاده کنندگان فراهم سازد. (ملکیان، 1376). هندریکسن وونبردا(1991) درتعریف افشاءآورده اند:" افشادرحالت کلی به معنای انعکاس اطلاعات است.اماحسابداران ازاین واژه معنای محدودتری رادرنظرمی گیرند وآنرابه معنای انعکاس اطلاعات مالی واحد تجاری درقالب گزارشهای مالی میدانند،که معمولاًبه صورت سالیانه ارائه میشود. ریاحی بلکویی(1381) افشارادربرگیرنده­ی اطلاعاتی میداندکه برای سرمایه گذار معمولی مفید واقع شود وموجب گمراهی خواننده نگردد. به صورتی آشکارتر،اصل افشا بدین معنی است که هیچ اطلاعات مهم مور توجه وعلاقه سرمایه گذار معمولی،نبایدحذف ویاپنهان شود(ریاحی بلکویی، 1381). ولک و همکاران(1387) افشارادربرگیرنده یا اطلاعات مالی مربوط، اعم ازاطلاعات داخل وخارج ازصورتهای مالی میدانند. همچنین افشای اطلاعات بودجه ای رابه عنوان یکی ازموارد افشای خارج ازمتن صورتهای مالی،معرفی می کنند. ولک و همکاران(1387) در این پژوهش از تئوری نمایندگی[3]برای تعیین عوامل مؤثر بر افشاء داوطلبانه نسبت های مالی استفاده می شود. تئوری نمایندگی مربوط به رابطه بین مالکان(ذینفعان) و مدیران(کارگزاران) شرکت است. مبنای زیربنایی تئوری نمایندگی این است که یک طرف(ذینفعان) طرف دیگر(کارگزاران) را می گمارد تا خدماتی را از طرف آنان انجام دهند و همزمان اختیارات تصمیم گیری از طرف ذینفعان به گارگزاران تنفیذ می گردد. این نظریه تعارض بین مدیران و سهامداران را تحلیل می کند. بنابراین این تئوری برای شرکت های سهامی عام که مالک آن سهامداران متعدد بوده و توسط تیم مدیریتی که توسط سهامداران منصوب می شوند، صدق می کند.شواهد در تحقیقات پیشین نشان دهنده این است که افشاء تأثیر مثبتی بر شرکت و سهامداران دارد. مطالعات متعددی تئوری نمایندگی را در توضیح سطح افشاء توسط شرکت ها بکارگرفته اند. در این مطالعات پیشنهاد شده است که افشاء داوطلبانه و اجباری مشکل عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد و از اینرو فرآیند تصمیم گیری را بهبود می بخشد. باید توجه داشت که علیرغم منافع و کارکردهای آشکارای افشاء میزان تحقیقات در زمینه افشاء داوطلبانه نسبت های مالی هنوز ناچیز است. بنابراین این پژوهش به بررسی عواملی که شرکت را برای افشاء داوطلبانه نسبت های مالی در گزارش های سالانه ترغیب می کند، می پردازد.بنابر چارچوب های مفهومی که در دهه های اخیر توسط مراجع تدوین کننده استانداردها و مبانی نظری حسابداری تدوین شده، هدف اصلی حسابداری و گزارشگری مالی عبارت از ارائه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی توسط استفاده کنندگان صورت های مالی است. تدوین کنندگان استانداردها و مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی اطلاعاتی را برای تصمیم گیری اقتصادی سودمند می دانند که دارای ویژکی های کیفی مشخصی باشند. از منظر چارچوب های مفهومی حسابداری کیفیت گزارشگری و افشاء زمانی متناسب با اخذ تصمیمات اقتصادی بهینه است که اطلاعات، مربوط، قابل اتکا، قابل فهم و قابل مقایسه باشند. در تدوین چارچوب های مفهومی فرض شده است برخورداری از ویژگی های کیفی باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی و افشاء شده و موجب تأثیرگذاری اطلاعات بر دیدگاه های تصمیم گیرندگان در رابطه با گزینه های پیش رو(سودمند بودن در تصمیم گیری های اقتصادی) می شوند.با توجه به مطالب فوق که بیانگر نقش پیش بینی های مدیریت در تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان صورت های مالی و همچنین الزام نهادهای قانون گذار در بازارهای مالی بر ارائه پیش بینی های مدیریت در مواعد معین از یک طرف و تأثیر محافظه کاری بر ابعاد مختلف سیستم حسابداری و گزارشگری مالی از طرف دیگر است، در این پژوهش به بررسی افشای سیاست پیش بینی درامد مدیریت و هزینه سرمایه سهام پرداخته می شود.

  1-2 ضرورت انجام تحقیق

         شفافیت اطلاعاتی شرکت ها یکی از سازوکارهای حمایت از حقوق سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران مخاطرۀ ورود سرمایه های خود را به بازارهای سرمایه می پذیرند و به اطلاعات منتشرشده از طرف شرکتها که اغلب تحت نظارت مراجع نظارتی بازار سرمایه قرار میگیرد، تکیه می کنند. هستۀ اصلی تئوری نمایندگی بر این اساس است که عملکرد یا تصمیم مدیران به عنوان نمایندگان سهامداران ممکن است الزاماً با هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران نباشد. بنابراین اطلاعات شفاف را می توان به عنوان یکی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست. برای محافظت سهامداران از تضاد منافع و ایجاد اطمینان از ارائه اطلاعات درست و کامل به سرمایه گذاران از طریق نمایندگان آنها باید سازوکار کنترلی یا نظارتی کافی در ساختار بازار سرمایه وجود داشته باشد. بنابراین با توجه به اهمیت شفافیت در اطلاعات شرکت ها این پژوهش به بررسی افشای سیاست پیش بینی درآمد مدیریت و هزینه سرمایه سهام می پردازد.

  1-3 سوال تحقیق

        این تحقیق در پی پاسخگویی به دو سوال اساسی زیر است:

  آیا بین سیاست کیفیت سود پیش بینی شده مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه ی معناداری وجود دارد؟

  آیا بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه ی حقوق صاحبان سهام  رابطه ی معناداری وجود دارد؟

  1-4 فرضیه‌ تحقیق

        بر مبنای تحلیل مبانی نظری و پژوهش‌های انجام شده در این تحقیق فرضیه هایی به شرح زیر وجود دارد:

  فرضیه اول: بین سیاست کیفیت سود پیش بینی شده  مدیریت و حقوق صاحبان سهام رابطه ی معناداری وجود دارد.

  فرضیه دوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه ی حقوق صاحبان سهام رابطه ی معناداری وجود دارد.

  1-5 اهداف تحقیق

  1-بررسی رابطه بین کیفیت سیاست افشای سود پیش بینی شده مدیریت و حقوق صاحبان سهام

  2-بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

   

  1 Jesper&  Plenborg

  2 Francis

  1. Agency Theory

  Earnings forecast disclosure policy and the cost of equity

  Abstract:

  The Disclosure must be made by statutory reporting including basic financial statements, which contain all important, relevant and timely information in an understandable and complete manner as much as possible, in order to provide the chance of informed decision-making for users. Disclosure generally means reflecting information. But accountants consider it in a narrower sense and assume as a reflection of entity's financial information in the form of financial reports, which is usually provided on an annual basis. Therefore, this study has examined the relationship between the quality of management earnings forecast disclosure policy and the cost of equity in Tehran Stock Exchange. Earnings persistence index was used in this study to calculate the prediction of earnings quality. Earnings persistence means repetition (continuity) of the current earnings. The sample consists of 95 companies selected during the years 1386 to 1391 that have been obtained from a screening sample. This research is an applied one in terms of its goal, and a descriptive-analytical correlation one in terms of its method. According to the results, there is an inverse relationship between earnings policy predicted by management and the cost of equity and there is a direct relationship between information asymmetry and cost of equity.

  Keywords:

  Disclosure, Earnings management forecasts, Cost of equity, Conservatism

   

   

 • فهرست:

   

  عنوان                                                                                                           صفحه

   چکیده

  فصل اول: کلیات تحقیق

   مقدمه: 2

  1-1 بیان مساله: 2

  1-2 ضرورت واهمیت تحقیق: 5

  1-3سوال تحقیق : 6

  1-4 فرضیه تحقیق : 6

  1-5 اهداف اساسی تحقیق : 6

  1-6  متغیر های تحقیق : 6

  1-7 قلمرو تحقیق : 8

  1-8 جامعه آماری تحقیق : 9

  1-9نمونه آماری تحقیق : 9

  1-10تعریف واژه ها واصططلاحات تخصصی : 9

  1-11ساختار  کلی تحقیق : 10

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

   مقدمه: 12

  2-1 تعریف محافظه کاری حسابداری: 12

  2-2 جایگاه محافظه کاری در استانداردهای حسابداری: 14

  2-3 تفاوت محافظه کاری و احتیاط: 15

  2-4 انواع محافظه­کاری: 15

  2-5 دلایل کاربرد محافظه کاری: 16

  2-6 انتقاد از محافظه کاری: 17

  2-7 دفاع از محافظه‌کاری : 18

  2-8 اقلام تعهدی و محافظه کاری: 19

  2-9 معیارهای ارزیابی محافظه کاری: 20

  2-10 هزینه سرمایه: 22

  2-10-1 هزینه بدهی: 23

  2-10-2 هزینه سهام ممتاز : 23

  2-10-3هزینه سهام عادی : 24

  2-10-4هزینه سود انباشته : 24

  2-10-5 متوسط موزون هزینه سرمایه (WACC): 24

  2-11 نظریه های مختلف پیرامون ساختار سرمایه: 25

  2-11-1  رویکرد سود خالص: 27

  2-11-2 رویکردسود خالص عملیاتی: 28

  2-11-3 رویکرد سنتی: 28

  2-11-4 رویکرد میلر و مودیلیانی: 29

  2-11-4-1 انتقادات وارده بر نظریه MM: 31

  2-11-5 تئوری ترجیحی: 32

  2-11-6 چارچوب توازی ایستا: 32

  2-11-6-1 هزینه تنظیم نسبت بدهی : 33

  2- 12 تئوری نمایندگی: 34

  2-12-1 تضاد منافع: 34

  2-12-2 عدم تقارن اطلاعاتی و «کژ‌گزینی»: 35

  2-13 پیشینه پژوهش: 37

  2-13-1 پژوهش‌های خارجی : 38

  2-13-2 پژوهش‌های داخلی: 42

  2-14خلاصه فصل : 51

  فصل سوم :روش اجرای تحقیق

   مقدمه: .53

  3-1 جامعه آماری: 53

  3-2 نمونه آماری: 54

  3-3 قلمرو تحقیق : 54

  3-4 نوع تحقیق: 54

  3-5 جمع‌آوری و طبقه بندی داده‌ها: 55

  3-6 روش تحقیق : 56

  3-7 متغیرهای تحقیق: 57

  3-8 فرضیه‌های تحقیق: 59

  3-9 مسائل مورد توجه در تخمین مدل: 59

  3-10 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها: 64

  3-11 مزایای استفاده از داده های تابلویی: 64

  3-12 تخمین مدل رگرسیون با دادههای تابلویی: 65

  3-12-1 نحوه عملکرد جمله AR: 66

  3-12-2 انتخاب مدل مناسب در دادههای تلفیقی: 67

  3-13خلاصه فصل: 70

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

   مقدمه‏: 72

  4-1 مطالعه­ی توصیفی داده های تحقیق: 72

  4-2 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا 73

  4-3 نتایج آزمون ها و تخمین های انجام شده: 75

  4-4 آزمون چاو(chow) یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه ها: 75

  4-5 آزمون هاسمن مربوط به فرضیه ها : 76

  4-6 ناهمسانی واریانس: 77

  4-6-1 روش‌های شناسایی ناهمسانی واریانس: 77

  4-6-2 روش‌های رفع ناهمسانی واریانس: 78

  4-7 بررسی وجود هم خطی: 78

  4-7-1 راه حل تشخیص هم خطی: 79

  4-8 آزمون مانایی متغیرهای تحقیق : 80

  4-9 آزمون فرضیه ها: 81

  4-10خلاصه فصل : 82

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  مقدمه: 84

  5-1خلاصه تحقیق نتایج آزمون فرضیه ها: 84

  5-2 فرضیات و نتایج آزمون ها: 87

  5-3 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات تحقیق: 88

  5-4 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی: 88

  5-5 محدودیت های تحقیق: 88

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی: 89

  منابع لاتین: 92

  پیوست ها                                                                                                              

  پیوست الف : جامعه آماری تحقیق: 98

  پیوست ب:خروجی های نرم افزار: 100

   

   منابع :

  منابع وماخذ

  منابع فارسی:

  آدامز، جی و توماس، عبدالقادر، 2004، صکوک: الگوهای ساختاربندی، انتشار و سرمایه‌گذاری، ترجمه: مجید پیره و ناصر شاهباز، 1388، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) و سازمان بورس اوراق بهادار.

  آذر، عادل و مومنی، منصور، 1390، آمار و کاربرد آن در مدیریت: تحلیل آماری، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی (سمت).

  ابراهیمی کردلر، علی و حسنی آذر داریانی، الهام، 1385، بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،بررسی های حسابداری و حسابرسی.

  ابزری، مهدی و دستگیر، محسن و قلی پور، علی، (1386)، بررسی و تجزیه و تحلیل روش های تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بررسی های اقتصادی.

  اعزازی، محمداسماعیل و فرخی استاد، مصطفی و فرخی استاد، مجتبی، 1390، مقایسه بازدهیIPO و اوراق مرکب اسلامی (با تأکید بر اوراق مشارکت)، فصلنامه تحقیقات حسابداری.

  اسکندری، جمشید، 1391، حسابداری مالی، انتشارات کیومرث.

  اسکینی، ربیعا، 1388، تاملاتی در خصوص ساختار و ماهیت حقوقی اوراق مشارکت مؤسسات و شرکت های دولتی و خصوصی، فصلنامه تحقیقات مالی.

  انواری رستمی،علی اصغروختن لو،محسن،بهار 1385"بررسی مقایسه ای رتبه بندی شرکتهای برتر بر اساس نسبت های سودآوری و شاخص های بورس اوراق بهادار تهران".بررسیهای حسابداری و حسابرسی،شماره 43،ص25-43

  ایزدی نیا،ناصر و ابزری،مهدی و ساوه درودی،سعید، بهار 1386،"رابطه بین نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و نسبت قیمت به درآمد سهام در بازار بورس تهران"مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان ،سال نوزدهم،شماره اول،.ص75-90

  بازرگان لاری، عبدالرضا، 1388، مفاهیم پایه ای آمار و احتمال، انتشارات آییژ.

  برادران حسن زاده، رسول و کامران زاده اضماره، عبدالرحیم، 1388، بررسی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری.

  بهار مقدم، مهدی و حسنی فرد، حبیبه، 1387، بررسی رابطه بین رویدادهای مالی واقعی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحقیقات حسابداری.

  پارسائیان، علی، 1390، تئوری حسابداری مالی، نوشته ویلیام اسکات، 2003، انتشارات ترمه.

  تهرانی،رضا وفنی اصل،محسن،زمستان 1386"رابطه وجه نقد حاصل از عملیات و سود تعهدی با بازده سهام شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران"تحقیقات مالی،دوره 9،شماره 24،پاییز و ،ص 21-32.

  جونز، چارلز، 2009، مدیریت سرمایه گذاری، رضا تهرانی و عسگر نوربخش، 1391، انتشارات نگاه دانش.

  حافظ نیا، محمدرضا، 1382، مقدمه‏ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی (سمت).

  حجازی، رضوان و قیاسی، روح اله و کریمی، محمدباقر،1390، هموار سازی سود و عدم اطمینان اطلاعاتی، بررسی های حسابداری و حسابررسی.

  حساس یگانه، یحیی، 1387، تأثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود،  فصلنامه مطلالعات حسابداری.

  خدادادی،ولی و کارگر پور،خاطره،بهار 1388 "بررسی رابطه بین جریان نقد عملیاتی و نسبت های نقدینگی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،فصلنامه حسابداری مالی،سال اول،شماره1،صفحات 75-60

  دستگیر، محسن و ابزری، مهدی و قلی پور، علی، 1386، بررسی و تجزیه و تحلیل روش های تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.

  رحمانی، محمود، 1374، تأثیر روش های تأمین مالی بر روی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  رحیمیان، نظام الدین و میمند، مهدی ابراهیمی(1392). رابطه بین کیفیت افشا و محافظه‌کاری در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری. 1392; 2 (4) :1-19.

  رحیمیان، نظام الدین، 1380، تأملی بر شیوه های تأمین مالی، مجله حسابدای، شماره 146.

  رهنمای رودپشتی،فریدون و سیمبر،فرشید و طوطیان،صدیقه،تابستان(1384)."تاثیر متغییرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،پژوهشنامه اقتصادی.شماره 2 (پیاپی17)،ص 237-263.

  سازمان بورس اوراق بهادار تهران، 1386، آئین نامه اصول راهبری شرکت، انتشارات سازمان بورس اوراق بهادار.

  شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار تهران، 1390، دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، انتشارات سازمان بورس اوراق بهادار.

  27.ظریف فرد، احمد (1378)، شناسائی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاههای اقتصادی ایران، پایان نامه حسایداری، دانشگاه تهران.

  عبادی دولت آبادی، میرکریم، 1381، بررسی تأثیر روش های تأمین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.

  عبده تبریزی،حسین و دموری،داریوش،1382"شناسایی عوامل مؤثر بر بازده بلند مدت سهام جدیداً پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" تحقیقات مالی،سال پنجم،شماره 15، ص 23-50

  علی مدد، مصطفی، 1389، اوراق مشارکت: سوابق، مقررات و حسابداری، انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابررسی، سازمان حسابررسی.

  کردستانی، غلامرضا و مدافعی، پویا، 1391، بررسی توانایی مدل مبتنی بر درآمد  اختیاری در مقایسه با مدل مبتنی بر اقلام تعهدی برای ارزیابی مدیریت سود، همایش حسابداری و حسابررسی دانشگاه سیستان و بلوچستان.

  کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1390، اصول و ضوابط حسابداری و حسابررسی: استانداردهای حسابداری، انتشارات سازمان حسابررسی.

  مجتهدزاده، ویدا و ولی زاده لاریجانی، اعظم، 1386، رابطه مدیریت سود و بازده آتی دارایی‌ها و جریان های نقد عملیاتی آتی.

  مجتهدزاده، ویدا و علوی طبری، سیدحسین و خدابخش، نجمه، 1388، رابطه تأمین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری.

  مجلس شورای اسلامی، 1311، قانون تجارت، انتشارات نشر دیدار.

  مجلس شورای اسلامی، 1318، قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی، انتشارات نشر دیدار.

  مجلس شورای اسلامی، 1376، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، انتشارات سازمان بورس اوراق بهادار.

  مجلس شورای اسلامی، 1388، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، انتشارات سازمان بورس اوراق بهادار.

  مجیدی ، رضا ، نوروش ، ایرج ، (1385) . "بررسی رابطه بین کیفیت سود وهزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران "، حسابداری برق ، شماره 43 .

  مشایخی‌، بیتا و مهرانی‌، ساسان و مهرانی‌، کاوه و کرمی‌، غلامرضا، 1384‌، نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران‌، بررسی‌‌های حسابداری و حسابررسی‌.

  مهرانی،ساسان ومهرانی،کاوه.(1382)."رابطه بین نسبت های سودآوری و بازده سهام در بازار بورس تهران"،بررسی های حسابداری و حسابرسی.شماره33،دانشگاه مدیریت،دانشگاه تهران،صص93-105.

  موسویان، سید عباس، 1388، ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

  نادری، عزت الله و مریم، سیف نراقی، 1373، روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن درعلوم انسانی با تأکید برعلوم تربیتی، انتشارات بدر.

  نوروش، ایرج و سپاسی، سحر و نیکبخت، محمدرضا، 1384، بررسی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز.

  نوروش، ایرج و مهرانی، ساسان و کرمی، غلامرضا و مرادی، محمد، 1391، مروری جامع بر حسابداری مالی، انتشارات نگاه دانش.

  هیأت وزیران، 1377، آئین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، انتشارات سازمان بورس اوراق بهادار.

  منابع لاتین:

  Abowd, J., Bognanno, M., 1995. International differences in executive and managerial compensation. In: Freeman, R., Katz, L. (Eds.), Differences and Changes in Wage Structures. The University of Chicago Press, Chicago, pp. 67– 103.

  Adrian, T., Shin, H.S., 2009. Liquidity and leverage. Journal of Financial Intermediation 19 (3), 418–437.

  Ahmed, A.S., Takeda, C., Thomas, S., 1999. Bank loan loss provisions: a reexamination of capital management, earnings management and signaling effects. Journal of Accounting and Economics 28 (1), 1–25.

  Anderson, K., Woodhouse, K., Ramsay, A., Faff, R., 2009. Testing for asymmetric effects in the accrual anomaly using piecewise linear regressions: Australian evidence. Pacific Accounting Review 21 (1), 5–25.

  Arellano, M., Bond, S., 1991. Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies 58, 277–297.

  Balboa, M., Lَpez-Espinosa, G., Rubia, A., 2010. International Accouting Differences and Earnings Smoothing in the Banking Industry. Working Paper No. 516. Fundaciَn de las Cajas de Ahorro.

  Ball, R., Shivakumar, L., 2005. Earnings quality in UK private firms: comparative los recognition timeliness. Journal of Accounting and Economics 39, 83–128.

  Ball, R., Shivakumar, L., 2006. The role of accruals in asymmetrically timely gain and loss recognition. Journal of Accounting Research 44 (2), 207–242.

  Ball, R., Kothari, S.P., Robin, A., 2000. The effect of international institutional factors on properties of accounting earnings. Journal of Accounting and Economics 29, 1–51.

  Balsam, S., 1998. Discretionary accounting choices and CEO compensation. Contemporary Accounting Research 15 (3), 229–252.

  Barro, R., Barro, J., 1990. Pay, performance, and turnover of bank CEOs. Journal of Labor Economics 8, 448–481.

  Basu, S., 1997. The conservatism principle and asymmetric timeliness of earnings. Journal of Accounting and Economics 24, 3–37.

  Beatty, A., Chamberlain, S., Magliolo, J., 1995. Managing financial reports of commercial banks: the influence of taxes, regulatory capital and earnings. Journal of Accounting Research 33 (2), 231–262.

  Beatty, A., Ke, B., Petroni, K.R., 2002. Earnings management to avoid earnings declines across publicly and privately held bank. The Accounting Review 77 (3), 547–570.

  Bebchuk, L., 2009. Written Testimony, Hearing on Compensation Structures and Systemic Risk, June 11, 2009, Committee on Financial Services, U.S. House of Representatives. Harvard Law School.

  Bergstresser, D., Philippon, T., 2006. CEO incentives and earnings management. Journal of Financial Economics 80, 511–529.

  Bhat, V.N., 1996. Banks and income smoothing: an empirical analysis. Applied Financial Economics 6 (6), 505–510.

  Bikker, J.A., Metzemakers, P.A.J., 2005. Bank provisioning behaviour and procyclicality. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 15 (2), 141–157.

  Bouvatier, V., Lepetit, L., 2008. Banks’ procyclical behavior: does provisioning matter? Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 18 (5), 513–526.

  Burgstahler, D., Dichev, I., 1997. Earnings management to avoid earnings decreases and losses. Journal of Accounting and Economics 24 (December), 99–126.

  Cameron, A.C., Gelbach, J.B., Miller, D.L., 2011. Robust inference with multi-way clustering. Journal of Business and Economic Statistics 29 (2), 238–249.

  Caner, M., Hansen, B.E., 2004. Instrumental variable estimation of a threshold model. Econometric Theory 20, 813–843.

  Chan, K.S., 1993. Consistency and limiting distribution of the least squares estimator of a threshold autoregressive model. Annals of Statistics 21, 520–533.

  Cheng, Q., Warfield, T.D., 2005. Equity incentives and earnings management. Accounting Review 80, 441–476.

  Cohen, D.A., Dey, A., Lys, T.Z., 2004. Trends in Earnings Management and Informativeness of Earnings Announcements in the Pre- and Post-Sarbanes Oxley Periods. Working Paper. Northwestern University.

  Collins, J.H., Shackelford, D.A., Wahlen, J.M., 1995. Bank differences in the coordination of regulatory capital, earnings and taxes. Journal of Accounting Research 33 (2), 263–291.

  Cornett, M.M., McNut, J.J., Tehranian, H., 2009. Corporate governance and earnings management at large US bank holding companies. Journal of Corporate Finance 15, 412–430.

  Craig, R.S., Davis, E.P., Pascual, A.G., 2006. Sources of procyclicality in East Asian financial systems. In: Gerlach, S., Gruenwald, P. (Eds.), Procyclicality of Financial Systems in Asia, pp. 55–123.

  DeAngelo, H., DeAngelo, L., Skinner, D.J., 1994. Accounting choice in troubled companies. Journal of Accounting and Economics 17 (1–2), 113–143.

  Degeorge, F., Patel, J., Zechhauser, R.F., 1999. Earnings management to exceed thresholds. The Journal of Business 72 (1), 1–34.

  Drehmann, M., Borio, C., Tsatsaronis, K., 2011. Anchoring countercyclical capital buffers the role of credit aggregates. International Journal of Central Banking 7 (4), 189–240.

  El Sood, H.A., 2012. Loan loss provisioning and income smoothing in US banks pre and post financial crisis. International Review of Financial Analysis 25, 64–72.

  European Central Bank, 2002. Cyclicality of EU Banks’ Loan Loss Provisions: Evidence and Implications. Unpublished Paper. European Central Bank.

  Fonseca, A.R., Gonzلlez, F., 2008. Cross-country determinants of bank income smoothing by managing loan-loss provisions. Journal of Banking and Finance 32, 217–228.

  Gao, P., Shrieves, R.E., 2002. Earnings Management and Executive Compensation: A Case of Overdose of Option and Underdose of Salary? Working Paper. University of Tennessee.

  Gaver, J., Gaver, K., Austin, J., 1995. Additional evidence on bonus plans and income management. Journal of Accounting and Economics 19, 3–28.

  Gerlach, P., 2011. The global output gap: measurement issues and regional disparities. BIS Quarterly Review, 29–37.

  Gow, I.D., Ormazabal, G., Taylor, D.J., 2010. Correcting for cross-sectional and timeseries dependence in accounting research. The Accounting Review 85 (2), 483– 512.

  Greenawalt, M.B., Sinkey, J.F., 1988. Bank loan-loss provisions and the incomesmoothing hypothesis: an empirical analysis, 1976–1984. Journal of Financial Services Research 1 (4), 301–318.

  Guidry, F., Leone, A.J., Rock, S., 1999. Earnings-bonus plans and earnings management. Journal of Accounting and Economics 26, 113–142.

  Hansen, B.E., 1999. Threshold effects in non-dynamic panels: estimation, testing, and inference. Journal of Econometrics 93, 345–368.

  Hansen, B.E., 2000. Sample splitting and threshold estimation. Econometrica 68 (3), 575–603.

  Healy, P.M., 1985. The effects of bonus schemes on accounting decision. Journal of Accounting and Economics 7 (1–3), 85–107.

  Healy, P.M., Wahlen, J.M., 1999. A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. Accounting Horizons 13 (4), 365–383.

  Holthausen, R.W., Larcker, D.F., Sloan, R.G., 1995. Annual bonus schemes and the manipulation of earnings. Journal of Accounting and Economics 19, 29–74.

  Kanagaretnam, K., Lobo, G.J., Mathieu, R., 2003. Managerial incentives for income smoothing through bank loan loss provisions. Review of Quantitative Finance and Accounting 20 (1), 63–80.

  Kaplan, R., 1985. Comments on Paul Healy: evidence on the effect of bonus schemes on accounting procedures and accrual decisions. Journal of Accounting and Economics 7, 109–113.

  Kaplan, S.E., Ravenscroft, S.P., 2004. The reputation effects of earnings management in the internal labor market. Business Ethics Quarterly 14 (3), 453–478.

  Kirschenheiter, M., Melumad, N.D., 2002. Can ‘‘Big Bath’’ and earnings smoothing co-exist as equilibrium financial reporting strategies? Journal of Accounting Research 40, 761–796.

  Koch, T.W., Wall, L.D., 1999. The Use of Accruals to Manage Reported Earnings: Theory and Evidence. Federal Reserve Bank of Atlanta. Unpublished Working Paper.

  Kothari, S.P., Leone, A.J., Wasley, C.E., 2005. Performance matched discretionary accrual measures. Journal of Accounting and Economics 39 (1), 163–197.

  Kraft, A., Leone, A.J., Wasley, C., 2006. An analysis of the theories and explanations offered for the mispricing of accruals and accrual components. Journal of Accounting Research 44 (2), 297–339.

  Kraft, A., Leone, A.J., Wasley, C., 2007. Regression-based tests of the market pricing of accounting numbers: the Mishkin test and ordinary least squares. Journal of Accounting Research 45 (5), 1081–1114.

  Laeven, L., Majnoni, G., 2003. Loan loss provisioning and economic slowdowns: too much, too late? Journal of Financial Intermediation 12 (2), 178–197.

  Leuz, C., Nanda, D., Wysocki, P., 2003. Investor protection and earnings management: an international comparison. Journal of Financial Economics 69, 505–527.

  Lobo, G., Yang, D., 2001. Bank managers’ heterogeneous decisions on discretionary loan loss provisions. Review of Quantitative Finance and Accounting 16 (3), 223–250.

  Ma, C.K., 1988. Loan loss reserves and income smoothing: the experience in the U.S. banking industry. Journal of Business, Finance and Accouting 15 (4), 487–497.

  Moreira, J.A.C., Pope, P.F., 2007. Piecewise Linear Accrual Models: do They Really Control for the Asymmetric Recognition of Gains and Losses? Working Paper No. 0703. Universidade do Porto.

  Murphy, J.M., 1999. Executive compensation. In: Ashenfelter, O., Card, D. (Eds.), Handbook of Labor Economics, vol. 3.

  Packer, F., Zhu, H., 2012. Loan Loss Provisioning Practices of Asian Banks. Working Paper No. 375. BIS.

  Pérez, D., Salas-Fumلs, V., Saurina, J., 2008. Earnings and capital management in alternative loan loss provision regulatory regimes. European Accounting Review 17 (3), 423–445.

  Petersen, M.A., 2009. Estimating standard errors in finance panel data sets: comparing approaches. Review of Financial Studies 22, 435–480.

  Pourciau, S., 1993. Earnings management and nonroutine executive changes. Journal of Accounting and Economics 16, 317–336.

  Ravn, M.O., Uhlig, H., 2002. On adjusting the Hodrick-Prescott filter for the frequency of observations. The Review of Economics and Statistics 84 (2), 371– 376.

  Repullo, R., Saurina, J., 2011. The Countercyclical Capital Buffer of Basel III: A Critical Assessment. Working Paper No. 1102. CEMFI.

  Ronen, J., Yaari, V., 2008. Earnings Management: Emerging Insights in Theory, Practice, and Research. Springer, USA.

  Scheiner, J.H., 1981. Income smoothing: an analysis in the banking industry. Journal of Bank Research, 119–123 (summer issue).

  Shleifer, A., Vishny, R., 1997. A survey of corporate governance. Journal of Finance 52, 737–783.

  Shuto, A., 2007. Executive compensation and earnings management: empirical evidence from Japan. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation 16, 1–26.

  Sloan, R.G., 1993. Accounting earnings and top executive compensation. Journal of Accounting and Economics 16 (1–3), 55–100.

  Thompson, S., 2011. A simple formula for standard errors that cluster by both firm and time. Journal of Financial Economics 99 (1), 1–10.

  Tong, H., 1983. Threshold Models in Nonlinear Time Series Analysis. Lecture Notes in Statistics, vol. 21. Springer, New York.

  Tong, H., 1990. Non-linear Time Series, vol. 6. Oxford Statistical Science Series. The Clarendon Press Oxford University Press, New York.

  Watts, R., Zimmerman, J., 1986. Positive Accounting Theory. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.

  Wetmore, J.L., Brick, J.R., 1994. Loan loss provisions of commercial banks and adequate disclosure: a note. Journal of Economics and Business 46 (4), 299–305.

  Zingales, L., 1994. The value of the voting right: a study of the Milan stock exchange experience. Review of Financial Studies 7, 125–148.

                                              


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرفرصتهای رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 129 شرکت می باشد. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: در تحقیق حاضر تعداد 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1387 تا 1391، برای بررسی این موضوع در مراحل چرخه عمر مورد آزمون قرار گرفته‌اند. متغیر مستقل این تحقیق عدم اطمینان اطلاعاتی و متغیر وابسته این پژوهش، خطر سقوط قیمت سهام می‌باشد؛ و عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر تعدیل گر، و همچنین ...

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A.» رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده: مدیریت سرمایه در گردش نقش مهمی را در عملکرد بهتر شرکت‌ها بازی می‌کند. لذا تعیین سیاست‌های مناسب در این جهت می‌تواند تأثیر بیشتر و بسزائی داشته باشد. چراکه هرچه عملکرد شرکت‌ها بهتر گردد ارزش آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. از این رو می‌تواند گفت ثروت سهامداران نیز افزایش پیدا خواهد کرد. تحقیق ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: سود یکی از اقلام مهم واصلی صورتهای مالی است که در نوشته های مختلف کاربرد های متفاوتی دارد. معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات ،عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی، راهنمایی برای سرمایه گذاران وتصمیم گیری وعاملی برای پیش بینی به تصور در می آید .یکی ازکار بردهای اصلی سود استفاده از آن به عنوان ابزاری ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر نقد شوندگی است . در این راستا تاثیر سیاست های تقسیم سود سهام بر نقد شوندگی سهام شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . کلیه فرضیه ها بر روی 185 عضو ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش :مالی چکیده: در این تحقیق به بررسی ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدینگی درشرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. ما در این تحقیق بررسی خواهیم کرد که افزایش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدینگی را کاهش می دهد . متغیر وابسته تحقیق ریسک نقدینگی و متغیر مستقل تحقیق شفافیت سود است.برای سنجش شفافیت سود از مدل ...

پایان نامه تحصیلی برای اخذ کارشناسی ارشد M.A مدیریت بازرگانی- مالی چکیده: مساله اصلی پژوهش در این تحقیق این است که آیا بین سود هر سهم، نسبت Q توبین و اهرم مالی با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد؟به منظور یافتن پاسخ مناسب به سوال اصلی پژوهش چهار فرضیه تدوین گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی با هزینه حقوق صاحبان سهام است. نمونه­ی آماری این پژوهش شامل 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه­ی زمانی 1385 تا 1391 (دوره­ی 6 ساله) بوده است. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. آزمون فرضیه­ها بر مبنای رگرسیون چند متغیر و آزمون اف لیمر ...

پايان­نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني )گرايش مديريت مالي( مهر ماه 1391 فصل اول کليات تحقيق 1-1) مقدمه هزينه ­هاي ماليات بر درآمد از مهم­ترين هزينه­هاي شرکت ها م

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: حسابداری چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ): بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان موضوع تحقیق حاضر تعیین شد. به این منظور با تبعیت از مدلهای رگرسیونی هوی و همکاران (2013) ، رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب ...

ثبت سفارش