پایان نامه تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی و جغرافیا دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های آموزش جهانی

word 1 MB 29926 127
1393 کارشناسی ارشد علوم تربیتی
قیمت قبل:۶۱,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

  چکیده

  برای اعتلای کیفی و کمی آموزش وپرورش ونوآوری های علمی در   عرصه تعلیم و تربیت بایدمتناسب با برنامه های آموزشی درسطح  جهانی وفهم موثر آن تلاش کرد و با برنامه ها و مولفه های جهانی  همسو جهت شد .مولفه های جهانی شدن فرآیندرو به گسترشی است ک تمامی عرصه   هارا درنوردیده و شناسایی مولفه های جهانی،دراین راستا جهان را دهکده ای نموده که درآن همه چیز دردنیای بین الملل وجوامع درحال تغییر وانتقال است. در دنیای امروز عقیده براین  است که بایدتفکرو ایده آموزش جهانی را باتوجه به تحولات وپیچیدگی جهان در نظام آموزشی فراهم نمود و با شناخت هدف های مولفه های آموزش جهانی ازجمله آگاهی از نظام ها،آگاهی ازچشم انداز ، مسئولیت پذیری و ذهنیت فرآیندی را بعنوان  مبنای حرکت درمحتوای کتاب های مورد تدریس نظام آموزشی کشور گنجاند تا اولین گام موثر دراین جهت به صورت عملی  برداشت .لذادراین پژوهش ،پژوهشگر بدنبال تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی وجغرافیا براساس مولفه های جهانی بوده است .

  واژگان کلیدی :آموزش جهانی ،تحلیل محتوای،مطالعات اجتماعی،جغرافیا

  مقدمه

  شناخت جهان نیازمند آگاهی از اهداف و برنامه های درسی در هر نظام آموزشی است و لحاظ کردن اهداف متناسب با مولفه های جهانی در محتوای کتاب های درسی در واقع پی بردن به واقعیت موجود در راستای حرکت موثر برای پیشبرد اهداف آموزشی محسوب می گردد. هر هدفی به منظور اصلاح روش های تاثیر گذار در کتاب های درسی ، نگاه فراگیر را نسبت به جهان پیرامونی آگاه می سازد با درنظر گرفتن این ویژگی آموزش جهانی و شناخت مولفه های آن می تواند چشم انداز واقع بینانه  از جهان را ترسیم نماید و آموخته های فراگیران با توجه به نگاه جهانی شکل می گیرد و فراگیر متوجه می شود که تنها دریک نظام آموزشی بسته محلی دانشی را فرا نمی گیرد و بلکه محتوای کتاب ها آنان را به کوشش بیشتر در رشد و توسعه ملی و فراملی سوق می دهد . پس جهان پیش روی ما ، در حال تحول و   دگر گونی است دانش و علم نوین هرروز در حال تغییر به سوی مطلوب شدن و فراگیر شدن علوم جدید را در پی دارد دراین شرایط ما هم باید با توجه به تحولات و پیچیدگی های جهان امروز ، توانایی فائق آمدن بر آنها را داشته باشیم . این هم میسر نمی شود مگر مولفه های جهانی را در محتوای کتاب های درسی لحاظ نماییم .

  لذا نظام آموزشی کارآمد درجهت رشد و شکوفایی علم و دانش در عرصه بین الملل تلاش می کند و فراگیران در عرصه تعلیم وتربیت را با برنامه های فراملی و متناسب با اهداف و مولفه های جهانی در جامعه پرورش می دهد ، در آن صورت طراحی و برنامه ریزی چنین نگرش های عمیق و جهانی ما را در علم روز بسیار کارآمد خواهد کرد . پژوهش ما در راستای برون رفت از ناکارآمدی و نواقصات موجود در نظام آموزشی بوده و تلاش پژوهشگردرجهت رفع این مشکلات بوده است  . به نقل از لی اندرسون ، یکی از پیشگامان این ایده ، آموزش جهانی را همچون آگاهی در باره مسائل جهانی می داند مسائلی که زندگی ما را تحت تاثیر قرارداده است (علاءالدین ،1989).

  مولفه های آموزش جهانی ارائه کننده الگوها ، دستورها ، راه کاری لازم برای تجدیدنظر و اصلاح برنامه درسی درسطوح و دوره های مختلف تحصیلی مطابق با مقتضیات و شرایط صورت می دهد و به بیانی دیگر آموزش جهانی تلاش برای ایجاد تغییر در محتوا ، روشها و موقعیت اجتماعی تعلیم و تربیت برای آماده کردن بهتر فراگیران برای شهروندی  در عصر جهانی تعریف می کند. نظام آموزش جهانی یک چارچوب جامع و مشخص برای تحقق اهداف و مهارتهای زندگی بوده و با برنامه های مشخص برای تکامل و تقویت روش زندگی محسوب می گردد( ضرغامی ، 1388).

    

   

  1-2 بیان مسئله

  برای اعتلای کمی وکیفی نظام آموزش و پرورش و روند روبه رشد و توسعه علم و دانش ، برنامه ریزی متناسب با اهداف و برنامه های آموزش جهانی  در محتوای درسی مدنظر بوده ، از طرفی متناسب با همان هدفها  موضوعات و مولفه های جهانی در محتوای کتاب های درسی دراین پژوهش اصلی ترین دغدغه می باشد. نظام آموزشی براین اساس به سمت و سوی جهانی حرکت کند و این مولفه ها را در کتاب های درسی ، خصوصآ در دوره اول متوسطه که شخصیت دانش آموز درحال شکل گیری اجتماعی است بگنجاند.

  اهداف تربیتی درمولفه های جهانی و برنامه ریزی درسی  ابعاد مختلف زمانی ،مکانی ،مسائل و درونی مد نظر باشد و خصوصآ اهداف در مولفه های جهانی ، آگاهی از نظام ها ، آگاهی از چشم انداز ، مسئولیت پذیری و ذهنیت فرآیندی را در سیستم آموزشی به شکل واقع بینانه با هدف چارچوب مشخص برای رسیدن به رشد و شکوفایی باشد( جمیله علم الهدی ، 1392).

  بنابراین آموزش و پرورش با گسترش روزافزون ارتباطات در سراسر جهان روبه رو می باشد و چالش اساسی در نظام آموزشی مطابق نمودن الگوها و هدفها و یا نادیده گرفتن مولفه های جهانی است که در صورت نپذیرفتن واقعیت موجود ، باعث دور شدن از اصل موضوع خواهد بود .نظام تربیتی و آموزشی باید در راستای بروز کردن هدفهای موجود و برنامه ریزی مطابق با نیازهای درون جامعه در محتوای کتاب های درسی تغییر ایجاد نماید و همین باعث روند رو به رشد را در نگاه علمی خواهد داشت .

  پس توسعه همه جانبه در نظام آموزشی ، به واسطه ظهور فنآوری نوین در عرصه آموزشی و فهم و بکارگیری آن در نظام آموزشی جهت تغییر در بهبود وضع موجود محسوب می گردد.

   تاثیر مولفه های جهانی بر اهداف و محتوای کتاب های درسی در نظام آموزش وپرورش کشور می تواند با برنامه ریزی متناسب با شرایط زمانی و مکانی ، گام مثبت در روند برنامه ریزی آموزشی تلقی شود . انتظار از نظام آموزشی در دوران مدرن بررسی همان مولفه های جهانی بوده و چه بسا بخشی از این بحران های موجود حاصل کاستی های همین تعلیم وتربیت دوران مدرن است بر همین اساس آموزش جهانی ناظر بر تحولات مشترک و جهانی است که برای تغییر وضع موجود در زمینه آموزش شکل گرفته است (ضرغامی ،1388)

  آموزش و پرورش می تواند با متناسب کردن اهداف آموزشی خود با مولفه ها و اهداف جهانی در پرورش دانش آموزان به عنوان شهروند جهانی و ویژگی های بین المللی در برقراری ارتباطات بسیار با اهمیت در تدوین برنامه های زمانی برای کشور طراحی و برنامه ریزی نماید ( مهدوی نیا ، 1386).

  ارتباط بین مولفه های آگاهی از نظام ها و آگاهی از چشم انداز و مسئولیت پذیری و ذهنیت فرآیندی بسیار در تعامل بین دانش آموز و نظام آموزشی تاثیر دارد و تعمیم دادن این مولفه ها به برنامه ها و اهداف آموزشی ملی ، گامی در روشنگری اهداف آموزشی با نگاه واقع بینانه وامیدوارکننده خواهد بود . همین تفکر باعث خواهد شد تا باور کنیم که تنها در مدرسه و آنچه که در محتوای کتابها لحاظ شده ، به دانش آموز منتقل نمی شود بلکه درصورت محدود کردن آموزش ، در دنیای نوین ارتباطات واطلاعات از راه های دیگر بصورت مجازی آموزش به دانش آموز منتقل می شود و نسل کنونی به دنبال دانش های روز می باشد . با این نگرش می توانیم به این نکته برسیم که باید تربیت نسل دانش آموزی متناسب با رشد و توسعه ابعاد جهانی همسو و هم جهت باید شکل بگیرد و مولفه ها و استانداردهای جهانی در محتوای کتاب ها نوید بخش نگاه جهانی خواهد بود.

   

  1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

  روند تحولات درقرن بیستم دردهه ی1970 میلادی وارد مرحله ی جدیدی شد و در اواسط دهه ی  1980 تقریباً درتمامی زمینه ها نشان خود را برجای گذاشت و برای اشاره به این دگرگونی ها مفاهیمی چون جامعه صنعتی و فرا مدرن (پست مدرن ) بکار رفت .این مفاهیم دردهه ی 1990 میلادی جای خود را به مفهوم جهانی شدن داد (ایران زاده، 1380).

  رویکرد مشارکتی و فعال جهت شکوفایی استعداد ها را باید رواج داد ، تقویت محیط های یادگیری و بهره گیری از    روش های گوناگون یادگیری ، همچنین ترویج برنامه های تلفیقی آموزش های پایه ، تعامل و همکاری در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی است (دل ،1998). [1]

  ازنظر کاستلزجهانی شدن مبتنی بر شبکه ای از تعاملات ، ارتباطات و وابستگی های دوجانبه بین افراد دردورترین نقاط است بطوری که آنها نیز می توانند در جهان تاثیر بگذارند و مجهز به گسترش سریع دانش و اطلاعات درسراسر جهان گردند (کاستلز[2] ،1991).

  پس بنظرمی رسد که بگویم مهم نیست که درکجای دنیا ایستاده ایم مهم آنست که درچه راستایی گام بر می داریم. (احمدی ، 1388)

  مولفه های آموزش جهانی راهکارهای آزمایش شده ای را برای بهبود محیط یادگیری و غنی سازی یادگیری مطرح می کند و اهداف علمی ، مهارتی ، رفتاری و ارزشی به طور موثرتری شناخته می شوند ( مطلق ، گلنسایی ، 1389).

  دردنیای امروز عقیده براین است که باید تفکر جهانی داشت وبه صورت محلی این تفکرات را پیاده کرد ، این امر     می تواند به معنای بومی سازی تفکرات و   اندیشه های جهانی نیز تلقی شود .پس مولفه های آموزش جهانی خود پدیده ای که نسبتاً جدید وهرچند تاثیرات مهمی بر افراد و جوامع دورافتاده ترین بخش ها را دارد.

   درایران نیزبسیار مفید و موثر بوده و بر حوزه فرهنگ و به شکل عام بر تعلیم وتربیت به شکل خاص تاثیر گذار بوده است . مولفه آموزش جهانی و اهداف آن یک امر کلی و ضروری است که درک از حرکت رو به رشد جوامع مختلف با دانش روز همراه بوده و هیچ کشوری دیگر نمی تواند خود را از واقعیت ها و چشم انداز و مسئولیت پذیری در پیشرفت علم و فنآوری به دور نگه دارد ، نظام آموزشی باید خود را با روند رو به رشد علم و تکنولوژی روز مجهز نماید.

  شناخت مولفه های جهانی شدن فرآیند رو به گسترشی است که تمامی عرصه ها را درنوردیده و تمامی کشورهای جهان را به طریقی درگیر کرده است و جهان را دهکده ای نموده که درآن وظیفه مرزها حداقل تعیین فلمرو کشورهاست و همه چیز دردنیای بین الملل و جوامع درحال انتقال است . از این رو جهانی شدن برنامه های درسی درصدد تدارک  فرصت های رشد و توسعه شخصی و حرفه ای همه دانش آموزان ودانشجویان حاضر درصحنه جهانی و براساس نگریستن به تمام افراد درسطح جهان به عنوان شهروند جهانی است . در آموزش و پرورش جهانی نیز برنامه درسی نمی تواند محدود به مرزهای ملی باشد و باید به دانش آموزان و دانشجویان کمک کند تا راههایی را که از طریق آنها می توانند زندگی خود و دیگر انسان ها را درسراسر جهان غنی سازند کشف و به آن هاعمل کنند ( کدیور ، 1384).

  انسان امروزه صرفاً موجودی منحصر در خانواده ، جامعه و کشور نیست بلکه بخش جدایی ناپذیر از جهان بشری و مناسبات جهانی است و به صورت موجود جهانی درآمده است . از این رو برنامه های درسی باید بر مهارت های فردی موردنیاز فراگیرنده مهارت های مورد نیاز زندگی جمعی و مهارتهای موردنیاز شهروند جهانی تاکید نمایند.

  بطور کلی طراحان برنامه ها و اهداف جهانی ، آموزش درراستای مسائل جهانی را از طریق اهداف   جزئی  تر وطرح مفاهیم خاصی نظیر محیط زیست ، حقوق بشر ، صلح ، سلامتی و بهداشت ، جامعه چند فرهنگی پیگیری می کنند (لطف آبادی ، 1385).

  همانطوری که درتاریخ آموزش وپرورش کشورهای جهان ،   حرکت های دیگری که منجر به تغییراتی درنظام های آموزشی ، وجود داشته است ،اما تا قبل از نیمه دوم قرن بیستم ، اغلب نظام های آموزشی در ساختارهای سنتی خود و مشابه آنها و غالباً اقتباس گونه از الگوهای متداول اروپایی عمل می کردند . ساختار کلی این الگوها در آموزشکده ها یا واحدهای آموزشی به نام دانشسراها یا کالج های تربیت معلم درکشورهای مختلف جهان ، با اعتبارهای علمی – آموزشی متفاوت خلاصه می شود .(گاستون میالاره [3]،1983).

  آموزش وپرورش نمی تواند و نباید از واقعیت های زندگی دور بماند . این موضوع ورد زبان ها در ربع قرن بیستم شد و سرانجام نظام آموزشی تازه ای را پی ریخت و معلم را درپایه و شالوده خود قرار داد.

  از آن به بعد دگرگونی های محتوایی برنامه ها و نوآوری های آموزشی نقش معلم بیشترین توجه را به خود جلب کرد و در نوامبر 1980 یک گروه بین المللی متشکل از شخصیت های علمی ، آموزشی و فرهنگی درباره آینده آموزش وپرورش تشکیل گردید ( یونسکو ،1981)

  تحقق تحول بنیادین آموزش وپرورش که محقق نمودن آرمانهای متعالی و تلاش همه جانبه در تمام ابعاد فرهنگی ، علمی ، اجتماعی واقتصادی است و احراز جدی از مهمترین زیرساخت های تعالی پیشرفت برای ارتقاء سرمایه انسانی شایسته کشور در عرصه های مختلف است . این تحقق مانند احیای تمدن عظیم ، سازنده ، فعال و پیشرو درمیان ملت ها و کسب آمادگی برای برقراری ارتباط همه جانبه درجهان است . تحقق این موضوع که مولفه های آموزش جهانی و برنامه های درسی آن درسطح ملی و فراملی که جامعه بشری را با دید کلان درعرصه فعالیت و علم آموزی و تلاش برای رفع معضلات و مشکلات و سایر مواردی که نیازمند یک هدف مشترک است گام برمی دارد  بعنوان نقشه راهی که درآن نحوه طی مسیر به صورت شفاف و دقیق مشخص نموده است  . دراین تحول بنیادین درنظام آموزش وپرورش کشور معطوف به چشم اندازی است که درسه دهه اخیر تلاش های وافر و قابل توجهی از مسئولان ودست اندرکاران آموزش وپرورش انجام گرفته است برای بهبود واصلاح نظام آموزشی که خوشبختانه نتایج مثبت مفیدی نیز برجای گذاشته است بادرک ضرورت واهمیت این امر که انسان را موجودی جستجوگر دانسته اند ، آدمی وقتی حقیقتی را به دست می آورد آرامش می یابد از این روست که پژوهش و پژوهشگری درطول تاریخ بشر استمرار یافته است. انسانها بدون آنکه از پژوهش خود سودی حاصل کنند آن را محقق    می ساختند . وقتی آدمی دربرابر سوالی قرار می گیرد که حتی دانستن آن به لحاظ مادی با ندانستن آن مساوی است چنین جوابی می تواند او را آرام کند که انسان همواره جویای شنیدن و یافتن است پزوهش اززمان خلقت آدم تا امروز وجود داشته است که دربرهه های خاصی معانی و مبادی مختلفی یافته است ، دست کم درحوزه فلسفی به دو صورت بکار رفته است .پژوهش به معنای مصطلح امروزی که ریشه های آن به اوایل قرن 16 برمی گردد و به دنبال این تغییرات درفلسفه وعلم نیز تغییراتی بوجود آمد که مورد توجه قرارگرفت (هوانسیان [4] 1390).

  اهداف و برنامه های آموزش جهانی ، آموزش را تلاش برای ایجاد تغییر در روش ها و موقعیت اجتماعی تعلیم وتربیت برای آماده کردن بهتر فراگیران برای شهروندی درعصر کنونی تعریف می کند (علاالدین ، 1989).

  برنامه ها و اهداف در مولفه های آموزش جهانی با توجه به ایدئولوژی ها و اهداف گوناگون در معانی مختلف بکار گرفته است که عبارتند از :

  دسته ای اهداف آموزش جهانی را به معنای گزینش بعضی مسائل جهانی و ورود آنها به برنامه درسی دبیرستان تلقی می کنند ، بطوریکه دانش آموزان در وقت خالی برنامه هفتگی خود در مدرسه با مسائل جهان و روابط بین الملل آشنا شوند .

   برخی دیگر آموزش جهانی را همچون طرحی می بینند که خصوصاً باید در برنامه درسی و اجتماعی وارد شود.

  دسته دیگر برنامه های مولفه آموزش جهانی را مطالعه مسائل و موضوعات جهان ، چون آینده با ثبات ، زندگی بدون امنیت و عدالت اجتماعی در برنامه درسی و به صورت " تلفیقی بین رشته ای " یا فرا رشته ای تعریف می کنند (ضرغامی ،1389).

   

  [1] deal

  [2] -kastealz

  [3] Gaston mialaareh

  [4] Hovanisyan

  Abstract

  Expansion of education and understanding of world educational elements is one of the necessities for understanding the world. The aim of this research was investigating the world educational elements such as awareness of educational system, vision of educational system, acceptance of responsibilities, and intellectual framework in social science and geography text books in 7th, 8th and 9th grade prepared by the Ministry of Education for 1392-93 academic year. Sampling method was in the form of content analysis. Social science and geography text books were used for statistical purposes. 

  Keywords: Content Analysis, World Education, Social Science Textbooks

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  فصل اول : کلیات پژوهش                                                                                      

  1-1مقدمه ..............................................................................................................11

  1-2بیان مسئله ........................................................................................................14

  1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق .....................................................................................18

  1-4هدف اصلی........................................................................................................24

  1-4-1اهداف جزئی...................................................................................................24

  1-5    سوال اصلی....................................................................................................24

  1-5-1  سوالات فرعی ..............................................................................................25

  1-6 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش..............................................................25                                                        

   

  فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1 مقدمه .............................................................................................................28

  2-2 جهانی شدن.......................................................................................................30

  2-3 تاریخچه حهانی آموزش وپرورش..........................................................................35

  2-4 مولفه های آموزش جهانی....................................................................................37

  2-5 هدف های طرح..................................................................................................41

  2-5-1  اهداف جزئی................................................................................................ 43

  2-6  تحلیل محتوا ....................................................................................................52  

  2-7  تعریف تحلیل محتوا .............................................................................................................................52

  2-8  ویژگی ها و شروط تحلیل محتوا ...........................................................................55

  2-9 انواع تحلیل محتوا..............................................................................................57

  2-10 محتوای آشکار و محتوای پنهان..........................................................................58

  2-11 تاریخچه تحلیل محتوا .......................................................................................60

  2-11-1 اصل اهمیت ................................................................................................61

  2-11-2 اصل اعتبار ................................................................................................61

  2-11-3 اصل علاقه..................................................................................................62

  2-11-4 اصل سودمندی.............................................................................................63

  2-11-5 اصل قابلیت یادگیری .....................................................................................63

  2-11-6 اصل انعطاف پذیری.......................................................................................64

  2-12  پیشینه تحقیق درایران .....................................................................................65

  2-13  پیشینه تحقیق در جهان.....................................................................................67

   

   

  فصل سوم : روش اجرای تحقیق

  3-1  مقدمه ............................................................................................................70  

  3-2 روش تحقیق .....................................................................................................70

  3-3 جامعه آماری ....................................................................................................71

  3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری ............................................................................71

  3-5 روش نمونه گیری و افراد مورد مطالعه...................................................................72

  3-6 روش های تحلیل آماری.......................................................................................74  

  3-7 روش تحلیل محتوای کتاب های درسی.....................................................................75

  3-8 مراحل تحلیل محتوای کتاب های درسی ...................................................................76

  3-8-1 اعتباریابی  ...................................................................................................77

  3-8-2 اجرای پژوهشی..............................................................................................77

  3-9   مراحل انجام تحلیل محتوا....................................................................................78

   

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1  مقدمه  ...........................................................................................................80  

  4-2  آمار توصیفی ...................................................................................................80

  4-3  آمار  استنباطی  ................................................................................................86

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

  5-1  مقدمه ............................................................................................................91

  5-2  یافته های پژوهش   ..........................................................................................92

  5-3  محدودیت ها و مشکلات......................................................................................98

  5-4پیشنهادات پژوهشی ............................................................................................99

  5-5   پیشنهادات باتوجه به یافته های پژوهش  ............................................................102

  5-5-1 پیشنهاد به پژوهشگران آتی   .........................................................................103

  5-6 خلاصه پژوهش ..............................................................................................106

  5-6 منابع و ماخذ...................................................................................................109

                                                    

  فهرست نمودار                                                             

   فهرست  جداول

  4-2-1 نمودار.......................................................................................................116

  4-2-2  //.............................................................................................................117

  4-2-3  //.............................................................................................................118

  4-2-4  //  ...........................................................................................................120

  4-2-1 جدول.........................................................................................................122

  4-2-2  //.............................................................................................................122

  4-2-3 // .............................................................................................................123

  4-2-4 //..............................................................................................................123 

  فهرست مطالب

  فصل اول : کلیات پژوهش                                                                                      

  1-1مقدمه ..............................................................................................................11

  1-2بیان مسئله ........................................................................................................14

  1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق .....................................................................................18

  1-4هدف اصلی........................................................................................................24

  1-4-1اهداف جزئی...................................................................................................24

  1-5    سوال اصلی....................................................................................................24

  1-5-1  سوالات فرعی ..............................................................................................25

  1-6 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش..............................................................25                                                        

   

  فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1 مقدمه .............................................................................................................28

  2-2 جهانی شدن.......................................................................................................30

  2-3 تاریخچه حهانی آموزش وپرورش..........................................................................35

  2-4 مولفه های آموزش جهانی....................................................................................37

  2-5 هدف های طرح..................................................................................................41

  2-5-1  اهداف جزئی................................................................................................ 43

  2-6  تحلیل محتوا ....................................................................................................52  

  2-7  تعریف تحلیل محتوا .............................................................................................................................52

  2-8  ویژگی ها و شروط تحلیل محتوا ...........................................................................55

  2-9 انواع تحلیل محتوا..............................................................................................57

  2-10 محتوای آشکار و محتوای پنهان..........................................................................58

  2-11 تاریخچه تحلیل محتوا .......................................................................................60

  2-11-1 اصل اهمیت ................................................................................................61

  2-11-2 اصل اعتبار ................................................................................................61

  2-11-3 اصل علاقه..................................................................................................62

  2-11-4 اصل سودمندی.............................................................................................63

  2-11-5 اصل قابلیت یادگیری .....................................................................................63

  2-11-6 اصل انعطاف پذیری.......................................................................................64

  2-12  پیشینه تحقیق درایران .....................................................................................65

  2-13  پیشینه تحقیق در جهان.....................................................................................67

   

   

  فصل سوم : روش اجرای تحقیق

  3-1  مقدمه ............................................................................................................70  

  3-2 روش تحقیق .....................................................................................................70

  3-3 جامعه آماری ....................................................................................................71

  3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری ............................................................................71

  3-5 روش نمونه گیری و افراد مورد مطالعه...................................................................72

  3-6 روش های تحلیل آماری.......................................................................................74  

  3-7 روش تحلیل محتوای کتاب های درسی.....................................................................75

  3-8 مراحل تحلیل محتوای کتاب های درسی ...................................................................76

  3-8-1 اعتباریابی  ...................................................................................................77

  3-8-2 اجرای پژوهشی..............................................................................................77

  3-9   مراحل انجام تحلیل محتوا....................................................................................78

   

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1  مقدمه  ...........................................................................................................80  

  4-2  آمار توصیفی ...................................................................................................80

  4-3  آمار  استنباطی  ................................................................................................86

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

  5-1  مقدمه ............................................................................................................91

  5-2  یافته های پژوهش   ..........................................................................................92

  5-3  محدودیت ها و مشکلات......................................................................................98

  5-4پیشنهادات پژوهشی ............................................................................................99

  5-5   پیشنهادات باتوجه به یافته های پژوهش  ............................................................102

  5-5-1 پیشنهاد به پژوهشگران آتی   .........................................................................103

  5-6 خلاصه پژوهش ..............................................................................................106

  5-6 منابع و ماخذ...................................................................................................109

                                                    

  فهرست نمودار                                                             

   فهرست  جداول

  4-2-1 نمودار.......................................................................................................116

  4-2-2  //.............................................................................................................117

  4-2-3  //.............................................................................................................118

  4-2-4  //  ...........................................................................................................120

  4-2-1 جدول.........................................................................................................122

  4-2-2  //.............................................................................................................122

  4-2-3 // .............................................................................................................123

  4-2-4 //..............................................................................................................123

  منبع:

  هرست منابع

  صبوری خسروشاهی ، حبیب (1389) آموزش وپرورش درعصر جهانی شدن ، چالش ها و راهبردهای مواجهه با آن فصلنامه مقاله 6، دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 196- 153.

  علم الهدی ، جمیله (1385) مبانی نظری آموزش جهانی . تهران : انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

  ضرغامی ، سعید (1388) ساخت شکنی جهانی شدن دربرنامه های درسی با نظربه اندیشه دریدا .فصلنامه مطالعات برنامه درسی. سال چهارم، شماره 15. ص ص23-1.

  ذکاوتی قراگزلو، علی (1384) آموزش صلح . تهران : نوروز هنر.

  گیدنز، آنتونی (1384). چشم اندازهای جهانی ، ترجمه ی ، محمدرضا جلایی پور، ناشر :طرح نو چاپ اول.

  عطاران ، محمد ؛(1382) جهانی شدن و فنآوری اطلاعات و تعلیم وتربیت ؛ تهران ؛ موسسه پژوهشی مهر.

  ملکی ، حسن ؛ (1382) برنامه ریزی درسی ( راهنمای عمل ) ؛ تهران ، انتشارات مدرسه .

  علم الهدی ، جمیله ؛(1383) ؛ بررسی مبانی نظری برنامه ی آموزش جهانی ؛ دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی ؛ وزارت آموزش وپرورش .

  زیباکلام ،فاطمه ،(1379) مبانی فلسفی آموزش وپرورش درایران ،تهران :انتشارات حفیظ.

  ملکی ،حسن ،(1389) آموزش وپرورش فرصت ها و تهدیدها ،تهران : عابد . چاپ اول.

  باقری ، خسرو ؛ (1382) درآمدی بر فلسفه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران ؛ فصلنامه نوآوری های آموزشی ؛ شماره 4؛ صص 9-49

  حکیم زاده ، رضوان (1385) بررسی مبانی فلسفی برنامه آموزش جهانی و میزان همخوانی اهداف و محتوای    کتاب های درسی دوره راهنمایی با اهداف و مفاهیم کلیدی این برنامه ، رساله دکتری رشته علوم تربیتی برنامه ریزی دانشگاه تربیت معلم ، دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی .

  درانی ، کمال (1384) مدرسه آینده درآینده نگری نظم نوین جهانی ، مجموعه مقالات اولین همایش ملی جهانی شدن و تعلیم وتربیت . تهران : وزارت امورخارجه .

  نوروزی ، وحیده ولطف آبادی ، حسین (1383) بررسی نگرشی دانش آموزان دبیرستانی وپیش دانشگاهی ایران درجهانی شدن وتاثیر آن بر ارزش ها و هویت دینی و ملی آنان ، فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری های آموزشی ، شماره 9.

  تامیلسون ، جان ،(1381) جهانی شدن و فرهنگ ، ترجمه محسن حکیمی ، تهران . دفتر پژوهش های فرهنگی.

  ایران زاده ، سلیمان (1380) جهانی شدن و تحولات استراتژیک در مدیریت و سازمان .

  مانوئل کاستلز ،(1380)  عصر اطلاعات – ترجمه علی قلیان و دیگران ، طرح نو 

  آنتونی گیدنز، (1379) جهان رها شده – ترجمه علی اصغر سعیدی  و دیگران

  جعفری ، ابراهیم وشریف ، مصطفی وشایسته فر ، عباس (1384)جهانی شدن و نظام های نوین آموزشی ، مجموعه مقالات اولین همایش ملی جهانی شدن و تعلیم وتربیت . تهران، وزارت امورخارجه.

  مهدوی نیا، مهدی) 13آبان 1386) پژوهش موردی درباره ارزیابی پروژه آموزش جهانی توسط یونسیف درایران بین سالهای 2000تا 2003 میلادی ، هفتمین نشست ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران  .

  مهدوی نیا، مهدی) 13آبان 1386) پژوهش موردی درباره ارزیابی پروژه آموزش جهانی توسط یونسیف درایران بین سالهای 2000تا 2003 میلادی ، هفتمین نشست ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران  .

  لطف آبادی ، حسین (1385) تاثیر مولفه های پدیده جهانی شدن بر برنامه های درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی ( مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد . تیغ بخش ، سمیرا (1390- 1389) ص 4.

  هوانسیان ، گرتا (1390) راه حقیقت . اهمیت وضرورت ، سند تحول بنیادین در آموزش وپرورش . درافق 1404

   

  لطف آبادی ، حسین (1385) تاثیر مولفه های پدیده جهانی شدن بر برنامه های درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی ( مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد . تیغ بخش ، سمیرا (1390- 1389) ص 4.

  هوانسیان ، گرتا (1390) راه حقیقت . اهمیت وضرورت ، سند تحول بنیادین در آموزش وپرورش . درافق 1404

  رابرتسون ، رونالد (1380) جهانی شدن : تئوری های اجتماعی و فرهنگ جهانی " ترجمه کمال پولادی ، تهران . نشر ثالث و مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها.#

  فتحی و اجاره گاه ، کورش و واحد چوکده ، سکینه (1385) شناسایی آسیب های تربیت شهروندی در برنامه درسی پنهان " نظام آموزشی متوسطه نظری از دیدگاه معلمان آن ، شهر تهران. و ارائه راهکارهایی برا بهبود وضعیت آن ، فصلنامه نوآوری های آموزشی ، سال پنجم شماره 17 9-132 

  نقیب زاده ، ... (1388) نگاهی به فلسفه آموزش وپرورش . تهران . ص 26.

  ضرغامی ، سعید (1386) بررسی مبانی نظری واهداف برنامه درسی آموزش جهانی تحول گرا ، تهران . فصلنامه پژوهش های تربیتی .

   گروه مطالعات اجتماعی ،(1390)دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی ، راهنمای برنامه درسی مطالعات اجتماعی ، برای دوره ی آموزش عمومی (ابتدایی ، راهنمایی ).

  کتاب معلم ، (راهنمای تدریس )مطالعات اجتماعی ،1391

  باقری ، خسرو؛ عطاران ؛ محمد (1376) فلسفه تعلیم وتربیت معاصر ؛ تهران ؛ انتشارات محراب قلم .

   

  ضرغامی ، سعید ؛ عطاران ، محمد (1387) چارچوب نظری طراحی فنآوری اطلاعات برای تعلیم وتربیت درعصر پست مدرنیزم ریا، همایش فنآوری آموزشی درعصر اطلاعات و ارتباطات ، اهواز ؛ دانشگاه شهید چمران .

  مجموعه گزارش های همایش چالش ها و چشم اندازهای توسعه ایران ( هم اندیشی پژوهشگران و نظریه پردازان ) موسسه عالی آموزش وپرورش مدیریت و برنامه ریزی ( وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، 1381 جلدهای 5-1.

  کومسا، 1387؛ جهانی شدن و منطقه گرایی و تاثیر آن بر کشورهای در حال توسعه ، اطلاعات سیاسی و اقتصادی ،ترجمه اسماعیل مردانی گیوی ، ش 148و 147، آذر و دی .

  رووف ، علی ؛ 1379جنبش جهانی برای بهسازی تربیت معلم ، وزارت آموزش و پرورش ، دانشکده تعلیم وتربیت .

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pike,Graham.(1990).Learning in a world  of change . In  B .             

  Dufour, the new social curriculum. Cambridge; cambridge university press.

                                                                                  

  Dale, R(2000). Globalization & Education : Demonstrating a' Common World  Educational Culture ' or Locating  a' Globally Structure  Education Agenda ' ? Journal of Educational  Theory , Vol. 50,No.4,Pp427-448.  

                                                                    

  Alladin,Ibrahim(1989),Teaching for Global Awarenss.ATA Mangazine, V.69,n.4.

                                                                            

  Fujikan,Hiroko,2003,Approaches to clobal Education in the united.  States, the united Kingdom and japan, International Review of                        Education, Kluwer Academic publishers.

   Line, jing, 2007, love,peace and wisdom in Education: Trans forming Education for peace, Marvard Education Review: Academic research library.

   

  Tye.Kenneth,2003, Globalizing Global Education to nurture World citizens, Published at P.o box 789, Blooington.

   

  Begler,Elise.(1993).Spining  Wheels And Straw: Balanchng Contnt Proces, And Context In Global Teacher Education Programs, Theory  Into Practice, Ohio State University , V.32,n.1,Pp.14-20.

   

  Theoretical  Feasibility  Study  of Global Education . Zarghami (ph.D),J. Alamolhoda. (Ph.D).

   

  Pike, Graham&Selby,david. (1999).In The Global Cassroom 1.Pipping Publishing.

   

  Pike, Graham.(2000). Global EducationY Reflection From The  Field . Creen Teacher, N 54,Pp;6-10.

   

  TrioloT, Rosalie,1998, civics and Citizenshi Education, monash University, Proquest Education journals.

  Pike,  Graham (2000), Global  Education  and   National Identity : In  Pursuit of Meaning, Theory  in Practice , V.39,n.2.                          

   


موضوع پایان نامه تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی و جغرافیا دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های آموزش جهانی, نمونه پایان نامه تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی و جغرافیا دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های آموزش جهانی, جستجوی پایان نامه تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی و جغرافیا دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های آموزش جهانی, فایل Word پایان نامه تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی و جغرافیا دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های آموزش جهانی, دانلود پایان نامه تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی و جغرافیا دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های آموزش جهانی, فایل PDF پایان نامه تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی و جغرافیا دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های آموزش جهانی, تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی و جغرافیا دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های آموزش جهانی, مقاله در مورد پایان نامه تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی و جغرافیا دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های آموزش جهانی, پروژه در مورد پایان نامه تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی و جغرافیا دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های آموزش جهانی, پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی و جغرافیا دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های آموزش جهانی, تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی و جغرافیا دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های آموزش جهانی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی و جغرافیا دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های آموزش جهانی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی و جغرافیا دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های آموزش جهانی, پروژه درباره پایان نامه تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی و جغرافیا دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های آموزش جهانی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی و جغرافیا دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های آموزش جهانی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی و جغرافیا دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های آموزش جهانی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی و جغرافیا دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های آموزش جهانی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی و جغرافیا دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های آموزش جهانی, رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی و جغرافیا دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های آموزش جهانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی ( M.A ) مقدمه: اکنون که انقلاب اطلاعات و ارتباطات، مرزهای جغرافیایی را در نوردیده و تحولات شگرفی را در عرصه جهانی شدن خلق کرده است، حجم بالای اطلاعات و دانش های تازه، به راحتی از طریق شبکه های اطلاعاتی در دسترس همگان قرار می گیرد و به نظر می رسد"دهکده جهانی" در حال شکل گیری است. در این میان یک موضوع مهم، نحوه برخورد با پیشرفت ...

1-1 مقدمه پیوند خوردن موسیقی با بسیاری از عرصه های اجتماعی و فردی زندگی روزمره انسان در هیچ دوره‌ای به اندازه عصر حاضر نبوده است. امروزه حضور بیش از پیش موسیقی بعنوان ابزار یا کانال ارتباطی و یا نمادی برای برقراری ارتباط وخلق و دریافت معنا،واقعیتی انکار ناپذیر است .همچنین موج جدید رشد ابزار های تکنولوژیک بر مصرف موسیقی تاثیر شایان توجهی داشته است،به طوری‌که «افراد قادرند موسیقی ...

چکيده هدف کلي پژوهش تحليل محتواي کتاب تعليمات اجتماعي پايه هاي چهارم و پنجم مقطع ابتدايي بر اساس مهارت هاي فراشناخت مي باشد. روش پژوهش توصيفي و در اصل يک پژوهش " تحليل محتوايي " است. جام

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته معماري گرايش معماري دي 1393 چکيده محيط هاي طبيعي بکر يا حوزه هاي حفاظت شده محلي مناسب براي اکوتوريسم به شمار مي روند و توسعه توريسم در اي

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته: معماري گرايش: تکنولوژي معماري بهار 1394 چکيده    با شکل گيري شهرها و توسعه شهرنيشني و اجتماعات نيازها و خواستار انسان شهر نيشي

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته رفاه اجتماعی چکیده مقدمه : کانون اصلاح و تربیت مکانی برای اصلاح و بازپروری کودکان و نوجوان بزهکار است. به منظور اجرای موفقیت آمیز برنامه های بازپروری ، لازم است کارشناسان از تجارب این افراد مطلع شوند . این مطالعه با هدف تبیین تجارب و دیدگاه های مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران انجام گردید . روش : پژوهش کیفی حاضر از روش تحلیل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : صنعتی و سازمانی پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی توانمندسازی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت مخابرات به روش علّی – مقایسه‌ای انجام پذیرفت. بدین منظور از بین مدیران ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : صنعتی و سازمانی پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی توانمندسازی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت مخابرات به روش علّی – مقایسه‌ای انجام پذیرفت. بدین منظور از بین مدیران ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش: استراتژیک چکیده فارسی امروزه در بسیاری از سازمان ها، شاهد افزایش نرخ جابه جایی، کاهش رضایت شغلی ،افزایش میزان غیبت از کار، گسترش بیگانگی از کار و فقدان احساس مسئولیت پذیری کارکنان و به طور کلی عدم هویت یابی اعضا با سازمان خود، هستیم.تا آن جایی که اغلب به نظر می رسد اعضا و کارکنان این سازمان ها به شغل خود تنها به عنوان منبع ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A. گرایش : تحول چکیده: با توجه به تغییرات سریع ،سازمان ها دریافته اند که کاربرد مؤثر از سرمایه ها و منابع دانش متعدد و گسترده این توانایی را به آنها می دهد که نوآوری کنند و پاسخگوی انتظارات و نیازهای تازه مصرف کنندگان و همچنین تحولاتی که در شرایط رقابتی و تکنولوژیک پیش می آید باشند، مدیریت دانش تصمیم گیری با کیفیت بالاتر را تایید کرده و ...

ثبت سفارش