بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛شیراز1393

word 420 KB 29929 124
1393 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قدیم:۱۶,۱۰۰ تومان
قیمت: ۱۶,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

  گرایش: عمومی

  بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی

  با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛شیراز1393

   

  چکیده:

  پژوهش حاضر، به منظور بررسی رابطه بین اشتغال مادران با سلامت روانی وپیشرفت تحصیلی دختران در بین دانش آموزان مقطع راهنمایی اجرا شده است.جامعه آماری این پژوهش رادانش آموزان دختر راهنمایی شهرشیرازتشکل می دهد.و تعداد نمونه آماری 200 نفراست که به شیوه نمونه گیری       خوشه ای چند مرحله ای  انتخاب شده اند. روش  استفاده شد در این تحقیق. از نوع همبستگی علی ومقایسه ای که. جهت تشخیص رابطه متغیرها  وتبدیل  آن ها به مقدار است. از پرسشنامه های، JDI جهت تعیین رضایت  شغلی مادران در محیط کار آن ها  و پرسشنامه GHQ جهت بررسی سلامت روان دختران  نوجوان در دو گروه مادران شاغل و غیر شاغل استفاده شده است. جهت تأیید یا رد فرضیه ها از روشهای آماری آزمون t نمونه های مستقل و تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان دادکه میزان t در محاسبه ی تفاوت میانگین های سلامت عمومی در دو گروه دارای دختران دارای مادران شاغل و خانه دار در حالت واریانس های نابرابر، برابر با (87/0-) می باشد که با توجه به درجه ی آزادی (223/197)، تا سطح (05/0≥P)، معنادار نمی باشد. بنا بر این بین میزان سلامت عمومی گروه دختران دارای مادران شاغل نسبت به دختران دارای مادران خانه دار به طور معناداری تفاوت وجود ندارد. و با مقایسه ی میانگین میزان پیشرفت تحصیلی در دو گروه (گروه دختران دارای مادران شاغل برابر با 35/19، گروه دختران دارای مادران خانه دار برابر با 82/18)،ملاحظه گردید که نمرات میزان پیشرفت تحصیلی دختران دارای مادران شاغل نسبت به دختران دارای مادران خانه دار به طور معنادار بیشتر می باشد.واین که میزان رضایت مادر شاغل از کار خود نمی تواند یک ترکیب خطی درست کند که خطای سلامت عمومی  وپیشرفت تحصیلی دختران دارای مادران شاغل را پیش بینی کند.

  واژه های کلیدی:سلامت روان،پیشرفت تحصیلی ،اشتغال مادر

  مقدمه:

  اعتقاد کامل بر این است که تندرستی یکی از نعمت های بزرگ در زندگی انسان است و نمی توان منکر شد که سلامتی در زمره ی بالاترین نعمت هاست (میلان ی فر، 1382 )..مفهوم بهداشت روان در واقع جنبه‌ای از مفهوم کلی سلامتی است. سازمان بهداشت جهانی سلامتی را چنین تعریف می‌کند : حالت سلامتی کامل فیزیکی، روانی و اجتماعی نه فقط فقدان بیماری یا ناتوانی برخی چنین تصور کرده‌اند که نقطه مقابل سلامتی روانی، بیماری روانی است در حالی که این چنین نیست و مفهوم سلامتی روانی بسیار گسترده‌تر از این است(خدارحیمی، 1374). 

  انسان سالم به عقیده اسکینر[1] فردی است که رفتارش منطبق با قوانین وظوابط جامعه است و وقتی با مشکل روبروشود. با استفاده از شیوه اصلاح رفتار برای بهبود و به هنجار کردن رفتار خود واطرافیانش اقدام می کند.از نظرراجرز[2] انسان دارای سلامت روانی، انعطاف پذیر است،پیش داوری ندارد احساس آزادی و خلاقیت می کند (اسکینر،1965).سلامت روان در دو قالب فقدان بیماری روانی و احساس رضایتمندی و لذت از زندگی، مورد توجه بسیاری از متخصصان و کارشناسان این حوزه است.(تئودر[3] ،2001).شفیع آبادی سلامت روانی را داشتن هدفی انسانی در زندگی، سعی در حل عاقلانه مشکلات،سازش با محیط اجتماعی بر اساس موازین علمی و اخلاقی و سرانجام ایمان کار ی و مسئولیت، پیروی از اصل نیکوکاری و خیرخواهی می داند(شفیع آبادی و ناصری 1365).

  کارشناسان سازمان بهداشت جهانی سلامت روان را این طور تعریف کرده اند: قابلیت ارتباط موزن و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی، حل تضادها وتمایلات شخصی به طور منطقی، عادلانه و مناسب (میلانی فر ،1374).

  تعریف بهداشت روانی به مجموعه ای ازروشها ، فعل وانفعالهای گفنه می شود که ما را در جهت تامین سلامت فردی واجنماعی از نظر روانی هدایت کرده واز ابتلا به بیماریهای روانی مصون می دارد.اگرچه تعاریف متنوعی در این مورد از سوی متخصصان امر به عمل آمده،اماملاحضه می شود که غالبا در بیان ملاک تعادل وسلامت  روان به نکاتی چون ،توانای شازش با خود ومحیط ، انعطاف پذیری وتشخیص موقعیتهای مکانی و زمانی خویشتن  تاکید کرده اند(شالچی ،1380 ،مهرداد،یونسی،1386

  سلامت وتکامل روانی با مفهوم بهداشت روانی مورد استفاده  قرار می گیرد. دراین برداشت منظور از بهداشت روانی، نبودن بیماری نیست به منظور نشان دادن وضع مثبت وسلامت روانی می‌باشد(حسینی،1378).

  در چرخه تحول روان آدمی مرحله مهمی وجود داردکه بین دوران کودکی وبزرگسالی قرار می گیرد وبه دوره نوجوانی مرسوم است در نوجوان همراه با تغیرات جسمانی یک سلسله دگرگونی ها در احساسات و عواطف،تمایلات وخواسته ها، تصورات ،و خواسته ها،تصورات وتخیلات بوجود می آید وتوازن دوران کودکی  را بهم می زند واحتمال بروز اختلالات رفتاری را در این دوره  افزایش می بخشد.برای تداوم زندگی، نوجوان باید افکار و وابستگی ها وروابط دوران کودکی خود را رها سازدودر هر مرحله،دیدگا ها ومهارت های جدید بدست آورد.انتقال موفقیت آمیز از دوره کودکی به نو جوانی که به تغییر در مفهوم«خویشتن» نیازی اساسی دارد،کار چندان آسانی نیست (شفیع آبادی،).بدون تردید نوجوانی از مهم ترین وحساس ترین  دوره های تحول  زندگی آدمی محسوب می شود.در این دوران هویت انسان روبه تکامل است، اگرچه زیر بنای آن، دورهای قبل رشد تلقی می شود. بنابر این سرمایه گذاری دقیق تربیتی برروی رشد کودکی تا نوجوانی،نقش بسیار اساسی در شکل گیری هویتی شایسته ایفا خواهد نمود، تا آینده سلامت روانی فرد تضمین گردد.آشنای با خصوصیات روانی نوچوانان  ومشکلات خاص این دوره می‌تواند به والدین کمک کند تا بهتر بتوانند با نوجوان خود ارتباط بر قرار کنند(آقامحمدی،1384).

  از آنجا  که نوجوانان از اقشار آسیب پذیر جامعه می باشند  توجه به سلامت روان وتعلیم تربیت آنها  برای آینده بهتر جامعه لازم وضروری می باشد.نوجوانانی که از سلامت روان وپیشرفت تحصیلی مطلوبی برخوردار باشند ،موفق تر هستند واین امر خود در پیشرفت وآینده جامعه تاثیر مثبتی دارد.دامنه بسیار گسترده ای از متغیرهای فردی، اجتماعی و خانوادگی وفرهنگی با پیشرفت تحصیلی مرتبط است.

   در جامعه امروزی تحصیلات و به تبع آن پیشرفت تحصیلی به دغدغه های اصلی والدین برای کودکان ونوجوانان خود بدل شده است . در حقیقت می توان گفت برای جوامع امروزی تحصیلات مناسب به هدف دستیابی به موقعیت های اجتماعی، شغلی و اقتصادی بالاتر یکی از اهداف اصلی برای والدین و سیاست گذاران کشورها تلقی می شود و ملاک اثربخشی موفقیت آموزش نیز پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است . بنابراین شناخت ابعاد مختلف پیشرفت تحصیلی و متغیرهای مرتبط با آن گام نخست و اصلی برای این هدف است.خانواده اولین کانون تربیتی کودکان به حساب می آید و کودک مقدار قابل توجهی از وقت خود را در آن می گذراند.در خانواده اعضای با یکدیگر در ارتباط متقابل می باشند. اما یکی از بهترین و مهم‌ترین روابط  که وجود دارد، رابطه میان مادر و فرزند است. در این بین رابطه مادر ودختر مهمتر می باشد،زیرا آن ها  می‌توانند بهترین دوست یکدیگر باشند و عاشقانه یکدیگر را دوست بدارند. مادراولین الگوی است که تاثیر شگرفی در زندگی دختر دارد. در جامعه امروز که مادران مجبور هستند ساعاتی از وقت خود را  به دلیل اشتغال خارج از منزل سپری کنند ، بنابر این مدت زمان  در کنار فرزندان خود می باشند .در برخی از کشور ها این گونه تصور می شود که کار کردن زنان سبب لطمه دیدن فرزندانشان می شود. حال آن که نگاهی به تحقیقات نشان می دهد فرزندان مادران شاغل نسبت به فرزندان مادران خانه دار عزت نفس بیشتر و اختلال های رفتاری کمتری دارند. اشتغال زنان به عنوان یک پدیده اجتماعی بر تربیت کودکان آن ها تاثیر می گذارد (به نقل طباطبای وهمکاران،1391).

  1-2بیان مسئله:

  اختلال های روانی از بدو پیدایش بشر وجود داشته و هیچ فردی در مقابل آنها مصونیت نداشته واین خطری است که بشررا دائماً تهدید می کند در طول قرن بیستم زندگی انسان بیش از تمام طول تاریخ دست خوش دگرگونی و تغییر شده است. تلاش بسیار برای صنعتی شدن ،گسترش زندگی شهرنشینی و زندگی ماشینی، اثرات منفی بر سلامت افراد گذاشته است ومسائل تازه ای در مورد سلامت و بیماری را به وجود آورده است، اوضاع اجتماعی، اقتصادی ،سیاسی، فرهنگی نابسامان و مشکلات محیطی – اجتماعی – روانی واکنش های بیمارگونه بسیاری را در افراد به وجود آورده است.  سازمان بهداشت جهانی سلامت را به عنوان حالتی از بهزیستی کامل جسمی، ذهنی واجتماعی و نه صرفاً بیمار نبودن تعریف کرد (سازمان بهداشت جهانی، 2001 و 2004 ). متاسفانه تا مد تها پیشرفت قابل ملاحظه ای در کاربرد این دیدگا ه ها در قلمروهای علمی و عملی مشاهده نشد( پورافکاری،1391).

  یکی از محورهای ارزیابی سلامتی جوامع مختلف، بهداشت روانی آن جامعه است. سلامت روانی نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفا می کند(صادقیان،حیدریان پور،2009[4]) .

    افرادی که به دلایلی دچار آشفتگی های هیجانی هستند و بهداشت روانی آنهاتضعیف شده است،  به  شیوه های متفاوتی آشفتگی های خود رابروز می دهند. این افراد اغلب دارای مشکلاتی از قبیل خودپنداره ضعیف، افت تحصیلی، طرد اجتماعی و ناتوانی در برقراری ارتباط با همسالان و عدم پایبندی به قوانین اجتماعی هستند که این مشکلات روانی- اجتماعی بر فرایند یادگیری آنها تأثیر مستقیم دارد (سلحشور،1382)سلامت سازه ای پیچیده ای است که منظور از آن تجربه و کنش بهینه روان شناختی می باشد، اگر چه سؤال«حال شما چه طور است»بسیار ساده به نظر می آید با این حال نظریه پردازان معتقد هستندکه موضوع سلامت بسیار بحث برانگیز است. از شروع تلاش های عقلانی آدمیان تاکنون بحث های قابل ملاحظه ای در مورد تجربه بهینه و این که زندگی خوب  چگونه بنا می شود صورت گرفته است(رایان،2001).پاردایم غالب قرن گذشته برای میزان وقوع و سیر مشکلات جسمی از منظر ه زیست پزشکی بوده است. این دیدگاه اثر مهمی بر پیشگیری و مهار مشکلات جسمی داشته است . در واقع در نیمه اول قرن بیستم نتایج موفقیت آمیز زیادی در کاهش بیماری های مختلف مرگ و میر به دست آمده است. با این حال عوامل اصلی به وجود آورنده مرگ و معلولیت در آغاز قرن 20 متفاوت از گذشته است (والاندر،2000).کپتین و ونیسن[5](2004) تمایز بین روان شناختی و جسمی پزشکی را با گسترش مرزهای دانش امری بیهوده می دانند و معتقدند تحولات جدید در حوزه ایمنی شناسی عصبی روانی یا در حوزه رابطه بین عوامل ژنتیکی و رفتاری تنها بخشی از حقیقت برای روانشناسان است و استفاده از این اصول برای بیماران با اختلال های جسمانی مختلف الهام بخش بوده است.امروز سلامت روان توجه روزافزون محققان شاخه های علوم را به خود جلب کرده و به تبع آن شمار قابل توجهی از پژوهش ها را به خود اختصاص داده است . از این روست که، می توان درادبیات سلامت ازتعاریف متعدد با روی آوردهایی متکثر سراغ گرفت(چاهن،2000). ماتارازو[6](1982) اولین پایه مطالعات درحوزه سلامتی را،حفظ و ترویج آن ذکرمی کردکه شامل شناخت واصلاح رفتارهای مربوط به سلامت، ارتباطات همگانی درباره سلامت یاگشودن مسیرهایی می شدکه درسطح عمومی می توانند سلامتی راتحت تأثیر قراردهند. دراین زمینه توجه به دونکته را ضروری     می داند:1.پیشگیری اولیه 2. پیشگیری ثانویه

  (کاپلان،2000به نقل نیکوگفتار،1385به نقل فیاض،کیانی،1390).                                               

  بهداشت روانی، درروانشناسی پیشگیر،بهداشت روانی اجتماعی یا روان پزشکی اجتماعی به کلیه روشها  وتدابیری اطلاق می شود که برای جلوگیری از ابتلا ودر مان بیماری های روانی وتوانبخشی  بیماران روانی موجود بکار می رود(میلانی فر،1382).

  سلامت روان از ملا ک های تعیین کننده سلامت عمومی تلقی شده و به مفهوم احساس خوب بودن واطمینان از کارآمدی خود، اتکاء به خود، ظرفیت رقابت، تعلق بین نسلی و خودشکوفایی توانایی های بالقوه فکری، هیجانی وغیره است(حدادی، روشن،اصغر نژاد،1386).

  به عقیده آدلر[7](1973) سلامت روان یعنی داشتن اهداف مشخص، روابط خانوادگی واجتماعی مطلوب،کمک به هم نوعان وکنترل عواطف واحساسات خود (وردی،1380)،کیز[8](2005)با این اعتقاد که پژوهشگران تا به حال برداشتی جامع در باره سلامت روان ارائه نداده اند،مدل سلامت روان جامع را ارائه می دهد.بر این اساس سلامت روان به عنوان حالتی تعریف می شود که شامل  الف) عدم وجود بیمار روانی  وب)حضور سطوح مطلوبی از بهزیستی است.به نحوی که در آن دو بعد بیماری روانی وبهزیستی روانی با هم ترکیب گردید وبرای هر دو بعد نیز دو حالت کامل ونا کامل در نظر گرفته شده است.در این مدل کیز شرایطی را که درآن افراد گرچه دچار بیماری روانی نیستند اما سطوح بهزیستی پایین دارند،پژمردگی وشرایط کسانی راکه مبتلا به بیماری روانی نیستند وسطوح بهزیستی بالا نیز دارند،شکو فایی می نامد(تمنای فر،سلامی محمدی آبادی،دشتبان زاده،1390).

  سلامت روان یکی از مو لفه های مهم بهداشت عمومی است و بهداشت روان، توانایی بر قراری توازن درزندگی و مقاومت در برابر مشکلات است .مشکلات روانی ، فشارقابل ملاحظه ای را برافراد وارد    می کند،بطوریکه پیش بینی می شود در سال 2020افسردگی بعد از ناراحتی قلبی بالاترین میزان هزینه ها را در سیستم بهداشت جوامع به خود اختصاص می دهد (فتی وهمکاران1387) .

  سازمان  بهداشت جهانی وبسیاری از کشورها به این نتیجه رسیده اند که فراموش کردن وغافل شدن از بهداشت روان از خطاهای بزرگ نظام های بهداشتی است  وهر برنامه بهداشتی بدون در نظر آوردن رفاه روانی جامعه با شکست مواجه خواهد شد .اساسی ترین سئوال بهداشتی سال 2001 این است که چه کسی مسئول تامین بهداشت روان جامعه است. بدیهی است علاوه بر پدر ومادر،معلمین مدارس، کارکنان بهداشتی درمانی ومتخصصان بهداشت روان، افراد کلیدی جامعه از جمله دولت مردان،نمایندگان مجلس،رهبران سیاسی ورهبران اجتماعی در تامین بهداشت روان جامعه نقش ویژه ای دارند که قابل توجه است.درجهت تامین سلامت روان جامعه دست یابی به اطلاعات صحیح وبر اساس تحقیقات علمی یکی از مهم ترین جنبه های توفیق در این زمینه است .آگاه شدن از وضعیت سلامت روانی افراد  جامعه در جهت دست یافتن به الگوهای مناسب برای برنامه ریزی در هر فرهنگ خاص از اهم موارد ویکی از راههای وصول به اهداف بهداشت جهانی در جامعه است(پورقاز،رقیبی،1384). توجه ویژه  به جمعیت نوجوانان به ویژه دانش آموزان به عنوان آینده سازان جامعه از عوامل اساسی توسعه پایدار وهمه جانبه است.پرورش استعداد ها و قابلیت های دانش آموزان  هماهنگ با نیاز ها وتحولات جامعه        می تواند زمینۀ تحقق اهداف تعریف شده را فراهم سازد.توجه به مسائل و مشکلات عدیده فرا روی جوانان و چاره اندیشی برای حل آن ها از وظایف اساسی نظام آموزش وپرورش است.آموزش وپرورش باید ضمن تربیت دانش آموزان و آماده سازی آنان برای پذیرش مسئولیت های آبنده،اقدام به پرورش  سلامت عاطفی واجتماعی هماهنگ با باورها وارزشهای فرهنگی، اجتماعی، خانوادگیی ،دینی وتاریخی،نماید تا ازطریق  تحقق مفهوم استقلال فردی هویت اوراکه در این دوران در حال شکل گیری است،درجهت رسیدن به کمال رهنمون سازد( همان منبع).

  نوجوانان نیاز به توجه خاص، متمایز از کودکان و بزرگسالان.  دارند. یک، دیدگاهی جهانی  نسبت به  سلامت نوجوانان  و رفتارهای مرتبط با سلامت، و بحث در مورد عوامل تعیین کننده، که سلامت و رفتار نوجوان را تحت تاثیر قرار می دهد.وجود دارد. تحقیقات وسازکارهای جدید در این زمینه در حال توسعه است (پورقاز،رقیبی،1384). حفظ سلامت  نوجوان در جهان ضروری است .ترویج شیوه های رعایت سلامت در دوران بلوغ، و گام برداشتن برای  محافظت  بهتراز نو جوانان وکاهش  خطرات بهداشتی ،برای پیشگیری از مشکلات سلامتی در دوران بزرگسالی است  و برای سلامت آینده کشور و زیرساخت های اجتماعی  مهم می باشد.حفظ سلامت روان ،نوجوانان باعث رشد بهتر آن ها وافزایش پتانسیل آینده جامعه می شود.بطور کلی نوجوانی به عنوان دوره سنی سلامت فیزیکی خوب و همچنین دوره شیوع حداکثر مسایل سلامت روان و اختلالات بالینی در نظر گرفته می شود  (لارسون؛ 2007 ،هانسل[9] وهمکاران ، 2012). مطالعات جمعیت های کودکان و نوجوانان نشان داد که کودکان بزرگتر و نوجوانان دارای مسایل سلامت برگشت پذیر و متعددبویژه سردرد و دردهای شکمی، علایم عضلانی و اسکلتی و خستگی، یک ریسک شدید مهم برای تجربه علایم اضطراب و افسردگی در مراحل سنی بعدی خواهند داشت. علاوه بر این، تظاهرات و بروز  مشکلات سلامت فردی ، باعث ترغیب لزوم شناسایی افراد با ریسک افزایش یافته مسایل رفتاری و هیجانی و اجرای مداخلات سلامت روان به موقع برای نوجوانان می شود. بنابراین با توجه به سایر فاکتورهای مهم در تعامل بین مسایل رفتاری و هیجانی با کودکان و نوجوانان، جنسیت غالباً به عنوان یک عامل تأثیرگذار مهم محسوب می شود. جدا از پیش زمینه بسیار مهم برای دختران در ارتباط با ابتلا به مسایل رفتاری وروانشناختی مختلف وانواع علایم درد با مشکلات هیجانی دردختران و علایم برون گرایی در پسران قابل بررسی و اثبات است (دیمیترا[10] وهمکاران،2014).

  نوجوانی دوره کذر از کودکی  به نوجوانی است ویکی از دوران های مهم وحساس برای هر کشور    می باشد زیرا نوجوانان نیروهای سازنده آینده هر جامعه می باشند بنابر این توجه به سلامت روان آن  از ضروریات می باشد. توجه به ساختارهی مثبت  روانشناختی (امیدواری، خودارزش گذاری، عزت نفس و رضایت از زندگی)  در زندگی  نوجوانان تاثیر مهمی در سنین بالاتر (پیشرفت تحصیلی و سلامت روان) در کودکان و نوجوانان دارد. شواهد علمی وجود دارد  دال بر اینکه  رضایت از زندگی به عنوان یک نقطه قوت فردی باعث خنثی سازی تجربیات منفی و رخدادهای منفی زندگی و جلوگیری از بروز رفتارهای برون گرایی در نوجوانان خواهد شد(مک نایت[11] و همکاران، 2002). با توجه به اینکه رضایت عمومی از زندگی نقش واسطه ای در بروز تأثیرات رویدادهای استرس آفرین زندگی (مک نایت و همکاران، 2002) و رفتار والدینی (سالدو و هابنر2004 ) دارد. می توان استدلال کرد که وجود این ساختار مثبت روانشناختی در نوجوانان باعث بهبود و ارتقاء سلامت روان نوجوانان خواهد شد.پیشرفت وتوسعه هر جامعه منوط به داشتن نیروهای سالم وکار آمد می باشد از انجا که نوجوانان در آینده  تامین کننده این نیاز اساسی جامعه می باشند .بنا بر این باید خود را برای  این امر مهم آماده سازند.اهمیت دادن به  تحصیل در این زمینه از ضروریات است (سوزانا،2011).

  دوران تحصیلی به واسطه حضور عوامل متعدد ، می تواند دوره ای فشارزا باشد. به عبارتی از   مقاطع حساس در زندگی نوجوانان در هر کشوری است و غالباً با تغییرات عمده ای در زندگی  فرد، به خصوص در روابط اجتماعی و انسانی آنها همراه است. قرار گرفتن در چنین شرایطی، غالباً با فشارها،  نگرانی ها وهیجان های خاص این دوره، توأم بوده، عملکرد  و بازدهی افراد و در نهایت، سلامت روانی آنها را تحت تأثیرقرار می دهد.از طرف دیگرطراوت و شادابی، پیشرفت تحصیلی دختران نوجوان ، مرهون سلامت روانی آنان است. اهمیت مطالعه سلامت روان نوجوانان از این جهت که ارتباط مستقیمی با پیشرفت تحصیلی آن ها دارد ارزشمند است. هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر سلامت روانی بر پیشرفت تحصیلی  دختران نوجوان است.

   

  [1]B.f.skinner  

  [2]Carl Rogers

  [3]Teodor  

   [4] منابع انگلیسی Sadeghian &, Heidarian .                                                                                                                                        

  [5]Kaptoin&Weinman  

  [6]Matarazzo  

  [7]Alfred Adler

  [8]Keyes.C.L.M  

  [9]Hansell  

  [10]Dimitra

   [11]Mcnaught   

  The Relationship between mental health and academic success among adolescent girls, According to the mother's job

  Abstract

  Present study was to investigate the relationship between maternal employment and mental health and educational progress of girls in secondary school students was conducted. The study gives girls tips shyraz And total sample of 200 organizations that were selected by convenience sampling method. The method used in this study was a comparison of a causal relationship between variables related to the diagnosis Kh.jht turning them into value JDI questionnaire Mother to determine job satisfaction, the General Health Questionnaire GHQ to assess the general health of adolescent girls in two groups of employed and non-employed mothers.Jht Confirm or reject hypotheses, independent samples t-tests and multivariate regression analyzes were used The results showed that T In calculating the difference between the two groups of public health in girls with working mothers and housewives in the case of unequal variances, equal to (87/0-), which according to the degree of freedom (223/197), level (05 / 0≥P), is not significant.

  According to the general health of girls with working mothers than girls whose mothers were housewives Ndard.v significant differences by comparing the mean level of educational attainment in the two groups (group of girls working mothers 35/19 group girls whose mothers were housewives equal to 82/18) were observed in scores of academic achievement compared to girls whose mothers were housewives girls with working mothers are significantly more Maternal satisfaction with their job and that they can not fix the error, a linear combination of the general health of working mothers to predict daughters academic progress. 

  Keywords  :Mental health, educational attainment, employment

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                 صفحه

  چکیده...........................................................................................................................................................................    1

  فصل اول: کلیات

  1-1مقدمه ................................................................................................................................................................     3

  1-2بیان مسئله ....................................................................................................................................................       6 

  1-3-ضرورت پژوهش .......................................................................................................................................       16

  1-6-اهداف پژوهش ............................................................................................................................................     18    

  فصل دوم : پیشینه تحقیق

  2- 1-مقدمه ........................................................................................................................................................      20

  2-2-بحث نظری..................................................................................................................................................      22

  2-2-1-سلامت روان از دیدگاه مکاتب مختلف ...........................................................................................      22    

  2-2-2-پیشرفت تحصیلی ...............................................................................................................................       29

  2-2-3 –اشتغال مادر.........................................................................................................................................      31 

  2-3-پژوهش های انجام شده در ایران .........................................................................................................       32

  2-4- پژوهش های انجام شده خارج از ایران ...............................................................................................      41

  2-5- جمع بندی................................................................................................................................................       50

  2-6-فرضیه های پژوهش .................................................................................................................................      51

  2-6-1- فرضیه های اصلی پژوهش ...............................................................................................................      51

  2-6-2-فرضیه های فرعی پژوهش ...............................................................................................................       51

  2-7-تعاریف عملیاتی واژه ها ............................................................................................................................     52

  2-7-1-تعریف مفهومی سلامت روان ............................................................................................................      52

  2-7-2- تعریف عملیاتی سلامت روان............................................................................................................      52

  2-7-3- تعریف مفهومی پیشرفت تحصیلی .................................................................................................      53

  2-7-4- تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی...................................................................................................      53

  فصل سوم : روش کار و تحقیق

  3-1-مقدمه ...........................................................................................................................................................     55

  3-2-طرح پژوهش............................................................................................................................................      55

  3-3-جامع آماری.................................................................................................................................................      55

  3-3-1-حجم نمونه وروش نمونه گیری .........................................................................................................     55

  3-4-ابزار های جمع آوری اطلا عات ..............................................................................................................      56   

  3-4-1- پرسشنامه سلامت روانی گلد برگ و هیلر(GHQ28).. ..............................................................     56

  3-4-2- پرسشنامه رضایت از شغل (JDI)....................................................................................................      58

  3-4-3 -پرسشنامه دمو گرافیک....................................................................................................................       60

  3-5- روش اجرای پژوهش..............................................................................................................................       60

  3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات..............................................................................................................       61

  فصل چهارم :نتایج

  4-1-توصیف دادها ............................................................................................................................................       63

  4-1-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی...............................................................................................      63

  4 12 -توصیف متغیر سلامت عمومی..........................................................................................................      65

  4-2 -تحلیل یافته های تأییدی و استنباطی..................................................................................................     68

  4-2-1اولین فرضیه اصلی پژوهش.................................................................................................................       69

  4-2-2-دومین فرضیه اصلی پژوهش.............................................................................................................       70    

  4-3-فرضیه های فرعی پژوهش.........................................................................................................................     71

  4-3-1- اولین فرضیه فرعی پژوهش...............................................................................................................      71

  4-3-2- دومین فرضیه فرعی پژوهش...............................................................................................................    72

  4-3-3- سومین فرضیه فرعی پژوهش...........................................................................................................      73

  4-3-4- چهارمین فرضیه فرعی پژوهش.........................................................................................................     75

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

  5-1.- بهداشت روانی.............................................................................................................................................    77        

  5-2- محدودیت های پژوهش ..........................................................................................................................     87               

  5-3- پیشنهادهای برای پژوهش های بعدی. ..............................................................................................      88 

  منابع و مآخذ

  منابع فارسی..........................................................................................................................................................      91    

  منابع انگلیسی......................................................................................................................................................     102

   

  چکیده انگلیسی...................................................................................................................................................     114  

  منابع :

  منابع فارسی

  آزاد ،جلال،(1391)،بررسی تاثیرسطح سوادوالدین برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان، دانشگاه فرهنگیان ،زنجان،

  ابوالقاسمی،عباس ،جوانمردی،لیلا(1391)،نقش مطلوبیت اجتماعی،سلامت روانی وخودکآرمدی در پیش بینی پیشرفتت حصیلی دانش آموزان دختر، مجله ی روان شناسی مدرسه،دوره ی1 ،شماره ی 2/20-6،  

  ابوطالبی،حمیرا،روحانی،عباس،(1388) رابطه رضایت زناشویی و شادکامی با نوع اشتغال زنان، فصلنامه تازه های روان شناسی صنعتی،سازمانی،سال نخست ،شماره اول،

  اتکینسون ریتا،ل.وهمکاران، (1373)،زمینه روانشناسی. ترجمه محمدتقی براهنی وهمکاران تهران:نتشارات:رشد.

  احدی،حسن، محسنی،نیک چهره(1376)،روانشناسی رشد(مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی وجوانی)تهران ،انتشارات بنیاد،

  احمدی،علی اضغر ،تقوی،سیدحسن،(1382)تاثیر اشتغال مادر بر عملکرد رفتاری وآموزشی فرزندان،فصلنامه پژوهش زنان دوره 1شماره  5 ص 124-105

  احمد خانی،محمدرضا،(1380)مقایسه وبرسی سلامت روان بین سه گروه دانش آموز، پسر مقطع دبیرستان ،داراری پدر،فاقد پدر و شاهد، رساله دکتری ،دانشگاه تربیت معلم.

  ادیبی، حسن،انصاری، عبد المعبود،(1383)، نظریه های جامعه شناسی، تهران،نشر دانژه،ص 89

  استیپک،دیبورا،جی،(1385)؛انگیزش برای یادگیری(از نظریه تا عمل)،ترجمه دکتر رمضان حسن زاده و دکتر نرجس عمویی،

  افشاری،م(،1375)،مقایسه عملکرد تحصیلی وسازگاری عاطفی-اجتماعی دانش آموزان دختروپسرپایه اول راهنمایی زنان شاغل وغیر شاغل با منترل هوش درشهر شوشتر،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اهواز

  آقا محمدیان،حمید رضا،(1384)،بررسی خصوصیات روانی نوجوانان دختردانش آموز شهرستان مشهد، مجله علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ، شماره 2،  ص 163-143

  امیدوار ،هدایت، امیدوار،خسرو، امیدوار،عظیم،( 1392)،تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت زمان برسلامت روانی وانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، مجله ی روان شناسی مدرسه،دوره 2 شماره3/22-6

  امین خندقی،مقصود؛ پاک مهر،حمیده،(1390)؛ارتباط بین سلامت روان وتفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فصلنامه علمی – پژوهش اصول بهداشت روانی ،شماره 50 ،ص123-114

  انیسی،جعفر؛ سلیمی،حسن؛ میرزمانی،محبوبه؛رئیسی،فاطمه؛ نیکنام،مژگان،( 1386)بررسی مشکلات رفتاری نوجوانان،مجله علمی -پژوهشی علوم رفتاری، شماره 2 ، ص از 163 تا 170

  -ایازی نیا،علی رضا،(1383)،مقایسه بهداشت روانی وپیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی ومهندسی دانشگاه شیراز فارغ تحصیل از مراکز تیز هوشان با مدارس عادی ، پایان نامه  منتشرنشده جهت اخذ درجه کار شناسی،

  بابایی، غلامرضا،(1381)بررسی و مقایسه عزت نفس ومسوولیت پذری وروحیه همکاری و سلامت عمومی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی ومتوسطه مدارس شبانه روزی با دانش آموزان مدارس عادی استان آذربایجان غربی . پایان نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،. دانشگاه ارومیه.،

  بستان، حسین؛(1383)،اسلام وجامعه­شناسی خانواده، قم، پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، ص 95-75

  بفخم، محمد،(1387)،رابطه هوش هیجانی با انگیزه پیشرفت و خلاقیت در بین دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان دزفول،پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی؛ دانشگاه آزاد واحد اهواز.

  بیابانگرد، اسماعیل(1373)روش‌های افزایش عزت نفس کودکان و نوجوانان، تهران، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، چاپ اول،

  بیابانگرد، اسماعیل(1380)روش های افزایش اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان،.

  _ بیابانگرد ،اسماعیل(1386)روش های پیشگیری از افت تحصیلی ،فروست تهران : انتشارات انجمن اولیا و مربیان ، شماره انتشار 115،  چاپ پنجم،

  _ تاجری،بیوک( 1389)تاثیر اشتغال مادران بر عملکردرفتاری وآموزشی فرزندان،

  پاول، جی ،تروور، جی، سیمون،(1377)، فشار روانی ، اضطراب و اههای مقابله با آن . ترجمه : عباسی بخشی پور ود سر و صبوری مقدم ، حسن . مشهد . آستان قدس.

  پرویزراد،پیمان، یزدانی چراتی ،جمشید، صادقی ،محمد رضا،محمدی،اکبر،حسینی،هادی(1392)ارتباط سلامت روان با پیشرفت تحصیلی و متغیرهای دموگرافیک دانشجویان علوم پزشکی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره بیست و سوم شماره 109 ص246-241

  پور افکار،نصراله(1391)بررسی نقش رابطه سلامت روانی بر رشد تحصیلی دانشجویان، مطالعه موردی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان،فصلنامه  علمی – پژوهشی تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شوشترسال ششم، شماره  19 ،  ص 116-95

  - پور شافعی ، هادی،(1370) بررسی رابطه ی عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم دوره ی متوسطه شهرستان قائن ، پایان نامه ی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم.

  پور قاز،عبدالوهاب، رقیبی،مهوش( 1384)بررسی مقایسه ای سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه شهرزاهدان،مجله علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه سیستان وبلوچستان ،سال دوم، ص 84-69

  تمنایی فر،محمدرضا.سلامی محمد آبادی،فاطمه، دشتبان زاده،سمیه،(1390)رابطه سلامت روان و شادکامی با موفقیت تحصیلی دانشجویان فصلنامه علمی- ترویجی، مطالعات معرفتی دردانشگاه اسلامی،شماره 47، ص63-46

  توکلی، محمدباقر ،( 1376)بررسی رابطه اشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی عملکرد تحصیلی فرزندان آنان در مقطع ابتدایی شهرستان سنندج،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علامه طباطبایی.

  ثنائی،باقر(1375)آسیب شناسی و سلامت روان از نظر مازلو ،فصلنامه علمی –پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)، شماره20 ، ص 34-13

  حافظی، عشرت،( 1381)رابطه بین انگیزش تحصیلی و شیوههای رویارویی با تنیدگی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سمپاد، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشکد ه ی روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

  حدادی، مهدی، کلدی،علیرضا،سجادی، حمیرا، صالحی،م.سعود، (1390)،ارتباط رده شغلی و سلامت روان در زنان شاغل، فصلنامه علمی  پژوهشی رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره 40.

  حسن زاده؛رمضان،ایمانی فر ،پریسا(1389)رابطه خلاقیت  وعزت نفس با پیشرفت تحصیلی جوانان ونوجوانان،مجله تخصصی ،جامعه شناسی،سال اول پیش شماره سوم،

  حسینی،سیدعلی اکبر(، 1376)مقدمه ای بر بهداشت روانی از دیدگاه اسلام ،مجله پژوهشهای تربیتی وروانشناختی دانشگاه اصفهان دوره جدید،سال اول،شماره 1، ص24تا 12

  حسینی طباطبایی،فوزیه، قدیمی مقدم،ملک محمد( 1386)بررسی علل پیشرفت تحصیلی دختران در مقایسه با پسران در استانهای خراسان رضوی،شمالی و جنوبی،فصلنامه علمی –پژوهشی، پژوهش در برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحدخوراسگان اصفهان،شماره 15،ص 147-119

  حسینی نسب،سیدداود، خضرلوی اقدم،لیدا(1388)بررسی مقایسه ای میزان سازگاری دختران مدارس ابتدایی تبریز دارای مادران شاغل و غیرشاغل،  فصلنامه  زن و مطالعات خانواده  دانشگاه تبریز سال اول- شماره چهارم، ص 114-99

  - حیدر نیا، احمد(1383)،مشاور خانواده، مقایسه سلامت روان و عزت نفس پسران تحت حضانت پدر،پسران تحت حضانت مادر و پسران عادی مدرسه راهنمایی اسلام شهر،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.

  حیدریان،معصومه،حق نظری،ناهید،صالحی،رضا،(1385)بررسی سطح سلامت روان در دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج. مجله پزوهشی دانشگاه آزاد سسندج.

  خانجانی،زینب،محمود زاده،رقیه(1392)مقایسه شیوه های فرزند پروری و اختلالات رفتاری کودکان مادران شاغل و غیرشاغل، فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ سال چهارم. شماره شانزدهم،  ص52 -37

  خدابخش،روشنک،جعفری،مصطفی(1388)مقایسه سبک های فرزند پروری زنان شاغل وخانه دار،فصلنامه فرهنگی-دفاعی زنان وخانواده سال 5 شماره 15 ،ص42-27

  خدارحیمی،سیامک(1374)،مفهوم سلامت روان شناختی،چاپ اول،مشهد، انتشارات جاودان خرد .

  -خسروی،زهره،آقاجانی،مریم( 1381)بررسی رابطه بین سلامت روان،منبع کنترل وشیوه های مقابله ای دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهر تهران، فصلنامه  مطالعات  اجنماعی روانشناختی زنان دانشگاه الزهرا،دوره1،شماره 1

  خسروی،زهره،چراغی، ملایی،(1391)،بررسی مقایسه ای تعهداجتماعی،شادکامی وسلامت روان در دانش آموزان ودانشجویان با تاکید بر عامل جنسیت، فصلنامه مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان دانشگاه الزهرا سال 10 شماره 1،ص 36-7

  خیر،محمد،( 1365)،رابطه شکست تحصیلی با زمینه ها وشرایط خانوادگی،نشریه علوم اجتماعی وانسانی، دانشگاه شیراز،شماره 2 ص 85-73

  - دادستان،پریرخ،منصور،محمد،(1378)روانشناسی ژنتیک،2،ژرف،چاپ5 ،ص 49

  دانش پژوه، زهرا،( 1388،)ویژگی دانش‌آموزان ممتاز و عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی آنان در مناطق نوزده گانه تهران، پژوهشنامه آموزشی شماره 18. فصلنامه خبری آموزش و پرورش.

  - درویزه،زهرا(1384) بررسی رفتار هم دلانه ی دختران نوجوان دبیرستانی با مادران شان و رابطه ی آن با مهارت فراشناخت و پیش رفت تحصیلی در شهر تهران،فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، شماره 8 ، ص82-67

  - دودانگه، محمد( 1376)بررسی رابطه اضطراب و منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر شهر قزوین در سال تحصیلی76-75 ،پایان نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده . دانشکده رواشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

  - دیو، جان مارشال(2001) انگیزش و هیجان، ترجمه: سیدمحمدی، یحیی ،1383 ،تهران: موسسه نشر ویرایش، چاپ ششم.

  -رحیمی نژاد،عباس، پاک نژاد،محسن( 1383)ارتباط بین سازگاری خانواده باسلامت روانی وسطح ارضاء نیازهای روانشناختی فرزندان ونوجوانان، خلاصه مقالات کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران، تهران، دانشگاه شهیدبهشتی.

  - رضوی،عبدالحمید ،محمودی،میترا،رحیمی،محبوبه(1387)بررسی رابطه رضایت زناشویی و سبک های فرزندپروری والدین با مشکلات رفتاری فرزندان در دوره ابتدایی شهر ارسنجان،  فصلنامه خانواده و پژوهش سال دوم، شماره 4 ،

  - رفعتی ،فوزیه، شمسی، افضل، پیله ورزاده ،مطهره، رفعتی،شیده،( 1391)سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، فصلنامه علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره 9، شماره 2،

  - راجرز،کارل،(1369)درآمدی بر انسان شدن،چاپ اول؛ترجمه قاسم قاضی،تهران ،مرکز انتشارات علمی دانشکاه آزاد اسلامی .

  روحانی، کاملیا( 1372)بررسی درجه اضطراب جدایی مادری در زنان شاغلی که اولین فرزند خود را به مهد کودک وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی تهران می سپارند. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران.

  -زندی، شا.هپور( 1382)بررسی رابطه خلاقیت، انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان اهواز و مقایسه آن با دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال تحصیلی 82- 81، پایان نامه کارشاسی ارشد، روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

  ساعتچی،محمود( 1374)مشاوره وروان درمانی-نظریه ها وراهبرد ها،چاپ اول،تهران ،انتشارات ویرایش.

  ساموئل ، بال( 1373)انگیزش در آموزش وپرورش ،ترجمه دکتر سید علی اصغر مسدد،، انتشارات دانشگاه شیراز.

  سلحلشور،ماندانا(1382)الفبای بهداشت روانی،نشریه پیوند،شماره؛291 ،ص 41-40

  سلیمانیان، محمد،(1375)رابطه پیشرفت تحصیلی نوجوانان پسر دبیرستانی و ویژگیهای خانوادگی آنان در شهرستان نهاوند. کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

  سگالین،مارتین(1375)جامعه شناسی تاریخی خانواده، ترجمه حمید الیاسی، چاپ دوم، نشر مرکز، تهران.

  سیدی،سید فاطمه،جعفری،فاطمه(1391) آیا اشتغال مادربرپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی تأثیر دارد؟سایت امید های زندگی.

  - سیف؛علی اکبر(1365) اندازه گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی؛ تهران انتشارات آگاه.

  سیف،علی اکبر(1379)روانشناسی پرورشی، روانشناسی یادگیری و آموزش، چاپ دوم، تهران: انتشارات آگاه.

  سیف؛ علی اکبر(1384)روانشناسی پرورشی روانشناسی یادگیری و آموزش، چاپ سیزدهم،تهران: انتشارات آگاه.

  سیف، علی اکبر(1385) روانشناسی پرورشی و روانشناسی یادگیری و آموزش ،تهران، انتشارات آگاه ،

  -شاه حسینی،زهره ،سیمبر،معصومه ،رمضانخانی،علی(1391) نیازهای سلامت دختران نوجوان: تبیین نقش واهمیت خانواده،فصلنامه پایش،  سال یازدهم شماره سوم ص ٣٥9-351

  شکاری، عباس(1386) مسائل آموزش و پرورش و راهکارهای آن،نشر عابد تهران، چاپ اول.

  -شعاری نژاد، علی اکبر (1362)روان شناسی یادگیری. تهران: نشر: توس.

  شعیری،محمدرضا،چترچی،نوشین( 1383)حرمت خود،ابعاد سلامت روان وموفقیت تحصیلی ، دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد سال یادزدهم-دوره جدید شماره 7 .

  شعیری، محمدرضا،عطری فرد،مهدیه(1385)بررسی رابطه نستوهی، سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی، مجله علوم شناختی،2 ص106-114

  شفیع آبادی ،عبدا....(1368)مبانی روانشناسی رشد،تهران ،انتشارات چهره.

  شفیع آبادی، عبدا...، ناصری، غلام رضا(1382) نظریه های مشاوره و روان درمانی،تهران، انتشارات مرکزنشر دانشگاهی.

  شفیع آبادی، عبدا...(1383) اشتغال زن،محاسن و محدودیت ها. چکیده مقالات پنجمین سمینار انجمن مشاوره ایران.

  شیخ الاسلامی، راضیه(1390)نقش رابطه ای رضایت از زندگی در رابطه بین خودتعیینی و بهداشت روانی؛ مجله روانشناسی،ص  76 - 57

  صالحی حسینی،مرتضی(1371)جو آموزشی و پیشرفت تحصیلی،فصلنامه علمی –پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)،  شماره 9 و10 ص 129 -116

  طباطبای نفیسه، طباطبایی،سید شهاب الدین،کاکایی،یزدان،محمدی آریا،علی زضا(1391) رابطه سبک های هویت و مسئولیت پذیری باپیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18ساله شهر تهران،فصلنامه علمی-پژوهشیISC/،  شماره 44، ص 42-23

  - طهرانی، حسین،کرمی ،طیبه،کبیر،ناهید،چراغی،فاطمه،بکائیان،مهدی،یعقوبی،یاسمن(1391)بررسی ارتباط هوش هیجانی با سلامت روان وپیشرفت تحصیلی دردانشجویان پرستاری دانشکده نیشابور،مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان،دوره بیستم ، شماره 3، شماره مسلسل 39 ، ص42-35

  - عابدی،احمد،میرزایی،پریوش(1385)مقایسه اثر بخشی روش شناختی-رفتاری فوردایس و روش آموزش مهارت اجتماعی در افزایش میزان شادی دانش آموزان دبیرستان های اصفهان،فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی ،دوره 2،شماره 4و3

  -  عطاریان، مریم( 1388)اثرات مثبت و منفی اشتغال زنان، بازیابی شده در1389 از http://www.banoo.net/thread-29704.html

  عظیمی، سیروس(1373) روانشناسی عمومی، تهران؛ انتشارات صفا، چاپ سوم.

  عمرانیان،معصومه،شییخ الاسلامی،راضیه(1391)نقش سبکهای دلبستگی در ارضای نیازهای اساسی روانشناختی فرزندان با توجه به وضعیت اشتغال مادر،فصلنامه زن در فرهنگ و هنر، دوره 4، شماره 2،  ص 61-45

  عنایت، حلیمه(1367)تاثیر اشتغال مادران بر ابعاد مختلف خانواده. در استان فارس. کمیسیون امور بانوان وزارت کشور.

  فدای،ندا(1388)رابطه بین اشتغال مادران و رشد اجتماعی فرزندان،مجله زن و مطالعات خانواده سال دوم- شماره 5   ص86-67

  - فرانکل،ویکتور( 1375)انسان در جستجوی معنا،ترجمه،علی اکبر معارفی،تهران انتشارات دانشگاه، تهران.

  فروم، ااریک(1362) عشق ورزیدن،چاپ نهم ؛ترجمه ،پور سلطانی،تهران،انتشارات مروارید.

  فضل اللهی قمشی،سیف اله،ملکی توانا،منصور( 1391)رابطه بین رشد اعتقادی وسلامت روانی دانشجویان، فصلنامه علمی –پژوهشی،مطالعات اسلام وروانشناختی سری6شماره 10، ص 117-105

  فولادفر، فرهاد(1373)میزان سازگاری زناشوی ی در دانشجویان ساکن خوابگاه، فصل نامه  اندیشه و رفتار، سال دهم،  1383

  فیاض،ایراندخت،کیانی،ژاله(1390)بررسی سلامت روانی نوجوانان پرورشگاه شهید دستغیب و نمازی شهرشیراز،فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی، شماره 2، سال اول،  ص 48-20

  فیدر،اسلون(1377)بار سنگین زنان شاغل ،ترجمه مینا اعظامی،تهران، نشر البرز .

  قائدی،محسن،یعقوبی،حمدی،امیدی،عبدا..،ظفر،مسعود،بخشی،شهربانو (1386)مقایسه سلامت روان ،مکانیزم های مقابله ای،حمایت اجنماعی واحتمال خودکشی وسوءمصرف مواد مخدر در دانشجویان ورودی جدید دانشگاه شاهددر،مجموعه مقالات چهارمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان، مرکز مشاوره دانشجوی دانشگاه شیراز،1387 ،ص350-347

  قرقانی،مریم(1389)خلاقیت د رکوکان،سایت انجمن علمی بخش آموزش وپرورش کودکان استثنائی دانشگاه شیراز.

  کار، مهر انگیز(1378)زنان در بازارکار ایران. تهران: روشنگران و مطالعات زنان،

  - کافی،طاهر( 1383)بررسی عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر،پایان نامه کارشناسی ارشد،سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان.

  کرمی،ابوالفضل(1384)بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان،فصلنامه تربیتی پژوهشنامه تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد بجنورد ،شماره 4 ،ص  118 -103

  کرمی نوری , رضا(1372)روان شناسی رشد ،مراکز تربیت معلم،

  کیانی،قمر، کاکاوند،علی رضا(1392) اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهر زنجان،فصلنامه علمی-پژوهشی/ ISC مطالعات روان شناختی دانشکده علوم تربیتی دانشگان الزهرا(س)دوره 9 شماره 2 ،ص171-153

  کیوز، جان پی(1998)دنیای یادگیری در مدرسه. ترجمه لقاء رئیس دانا،‌ فرخ. پژوهشکده تعلیم و تربیت.

  - گلاسر،ویلیام(1989 )مدارس بدون شکست، ترجمه ساده حمزه ،مژده. حمزه تبریزی ،1384،تهران،  انتشارات آشیان.

  - گنجی،حمزه(1376)بهداشت روانی،چاپ اول،تهران،انتشارات ارسباران.

  لطﯿﻔﯽ،زهره(1377) ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدن ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی رواﻧﯽآﻧﺎن در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪSCL 90  ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، رﺷﺘﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ، داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن.

  مازلو آبراهام(1372)انگیزش وشخصیت،ترجمه احمد رضوانی؛مشهد انتشارات آستان قدس رضوی.

  محبی نور الدین وند،محمد حسین،مشتاقی،سعید،شهبازی،مسعود(1390)رابطه  بین جو عاطفی خانواده با رشدمهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر پایه های چهارم و پنجم ابتدایی شهرستان مسجد سلیمان،پژوهش در برنامه ریزی درسی سال هشتم دوره دوم شماره 30

  محمدزاده ادملایی، رجبعلی(1384)مقایسه دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز با سبک های یادگیری متفاوت از لحاظ ویژگی های شخصیتی، انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی،  پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.

  مرادی , علی رضا( 1372)روان شناسی ،مراکز تربیت معلم.

  ملایی،علی رضا(1386) بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تکرار پایه دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی آموزش و پرورش منطقه 18 تهران، فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان.

  موسوی، سیدرفیع(1390)تاثیر اشتغال مادران بر عزت نفس فرزندان دختر ،سایت آفتاب.

  موسوی سیدمحمود،عدلی، مهردا، نیکویی، پویه(1377) شیوع افسردگی در دانش آموزان 15 تا 17ساله دبیرستا نهای ناحیه بندر عباس، مجله پزشکی هرمزگان، سال سوم شماره دوم، ص 19-16.

  مهرافروز، حجت اله(1378) بررسی رابطه نگرش نسبت به شیوه های فرزندپروری مادر (اقتدار منطقی ، استبدادی، آزادگذار ) با مکان کنترل وپیشرفت تحصیلی در دان ش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی،پایان نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده، دانشکده رواشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

  -میر کمالی،سیدمحمد(،1375)روابط انسانی در دانشگاه،چاپ دوم ،نشریه یسطرون.

  _میشل،آندره (1374)جامعه شناسی خانواده و ازدواج، ترجمه اردلان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران..

  -میلانی فر، بهروز(1374) روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی، تهران، نشر قومس.

  -میلانی فر، بهروز(1382) بهداشت روانی. تهران انتشارات قومس. چاپ هشتم.

  ناطقی،فائزه،سیفی،محمد،فیجانی،نفیسه(1391)تاثیر ارزشیابی توصیفی برپیشرفت تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان پسرپایه چهارم ابتدایی، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی –دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت – سال سوم شماره 4 ، ص146-129

  -نجات؛حمید(1378) مفهوم سلامت روان در مکاتب روان شناسی،فصلنامه علمی -  پزوهشی، اصول بهداشت روانی ، شماره 3 ،ص 166 تا160

  نوابی نژاد،شکوه( 1374)رفتار بهنجار ونابهنجار در کودکان ونوجوانان،تهران انجمن اولیاءومربیان.

  وردی، مینا(1380)رابطه کمال گرایی و سرسختی روا نشناختی با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دردانش آموزان دختر مرکز پیش دانشگاهی اهواز، پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی روان شناسی،دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روان شناختی .

  ویسی،مختار(1392)سلامت روان از دیدگاه اسلام ،سایت رسمی جماعت دعوت واصلاح ایران.

  -هترینگتون، ایمیویس، پارک، راس دی(1373)روان شناسی کودک از دیدگاه معاصر،ترجمه ،طهوریان،جواد و همکاران جلد دوم ،آستان قدس رضوی.

  -هرمزی؛ممعصومه،شهنی ییلاق،منیجه،نجاریان،بهمن(1379)رابطه ساد وچندگانه متغیر های عزت نفس اضطراب-اجتماعی وکمال گرای با ابراز وجود دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز،مجله علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز  ، دوره سوم سال هفتم شماره 3و2  ص 50-29

  یزدانی،محمد حسین،بررسی دیدگاه زنان شاغل درباره تأثیر اشتغال زنان بر استحکام خانواده،فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات علوم اجتماعی ایران ،دانشگاه آزاد واحد خلخال، پیش شماره 5 ص  150-131

  یونسی ، مهرداد(1386)مقایسه بهداشت روانی فرزندان  دختر(سال دوم راهنمایی)مادران شاغل در آموزش وپرورش وغیر شاغل در شهر مرودشت ،مقاله منتشر نشده.

   

   

  Reference

  -  Adler. A. (1926). The Neurotic Constitution. New york Dood mead Burden. R. L(1980) measuring the effects of sters on the mother of handicapped imfamts: mast depression always follow?

  - Alexander, Karl L., Doris R. Entwisle, and Susan L. Dauber. 1993. “First Grade Classroom Behavior: Its Short- and Long-Term Consequences for School Performance.” Child Development 64:801–14.

  - Bakhshi Surshjani L. [The relationship between emotionalintelligence and mental health and academic performance of male and female students of IslamicAzaduniversityBehbahan].J.KhowledgeResSciEdun curriculum2008;22(19):97-116. (Persian) 

    -Bandura,A (1982)."Self-efficacy Mechanism IN HumanAgencAmerican .J.Psychologist (37)(2),122-147 Bernett, R. C & Rivers. C (1996). She works he works. Sanfransisco: Harper Ssanfransisco.

    - Baruch, G.K. (1972). Maternal influence upon College Women’s attitudes toward women and work. Developmental Psychology; No.6, 32-37.

  .Bowlby,John,1973,Attachmentandloss,Vol,2;Separation:Anxiety,and,Anger. New  york:BasicBooks.

  - Belfer M: Child and adolescent mental disorders: the magnitude of the problem across the globe. J Child Psychol Psychiatry 2008, 49:226–236.

  - Beyer , S .(1995). Maternal employment and children academiachievement: parenting styles as mediating variable. Developmental Reviwe , Volume 15, Issue 2, 212-253.

  - Berger, L. Brooks-Gunn, J. Paxson , C .Waldfogel , Jane. (2007). First – year maternal employment and child out comes :Differences across racial and ethnic groups, Children and Youth Services Review

  -Brown,J.E. Broom,D.H. Nicholson,J.M . Bittman,M.(2010). Do working mothers raise couch potato kids? Maternal employment and children lifestyle bahaviours and weight in early childhood. Social Science & Medicine. Volume 70, Issue 11,1816-1824.

  - Brakett MA, Mayer JD, Warner RM. Emotional intelligence and its relation to everyday behavior. J Personal Individual Diff 2004;36(6):1367-1404

  - Caplan, Paula, J. (2000). The new don’t blame mother. Rutledge, New York London.-

  -Craig, L., and M. Bittman. (2008).The Incremental Time Costs of Children: An Analysis of Children’s Impact on Adult Time Use in Australia. Feminist Economics 14(2): 59–88..

  - Chauhan,s.s.(2000). Mental Hygiene new Delhi , Alied Publisher-

   Chauhan S. Mental Hygiene. New Delhi: Allied; 1991: 35.-

  - Corssini,Raymond J,(1999),Dictonary of psycology.-

  - Currie C, Zanotti C, Morgan A, et al: Social determinants of health and wellbeing among young people. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2009/2010 survey. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2012

  - Datar, A., & Sturm, R. (2006). Childhood overweight and elementary school outcomes.International Journal of Obesity, 30, 1449−1460.

  -Dimitra Petanidou, George Giannakopoulos, Chara Tzavara, Christine Dimitrakaki, Gerasimos Kolaitis, and Yannis Tountas, Adolescents’ multiple, recurrent subjectivehealth complaints: investigating associations with emotional/behavioural difficulties in across-sectional, school-based study Petanidou et al. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health2014,8:3,

  -  Debasmita, Dutta and Sanjukta, Das, Impact of Maternal Employment on Well-being, Personality and  Parent-child Relationships of Young Adults SIS. J. Proj. Psy. & Ment. Health (2010) 17 : 45-52,

  -Ding, W., Lehrer, S.F., Rosenquist, J.N., & Audrain-McGovern, J. (2009). The impact of-poor health on academic performance: New evidence using genetic markers. Journal of Health Economics, 28(3), 578-597.

  -Farel,A.M. Effects of preferred maternal roles , maternal employment and sociodemographic status on school adjustment and competence. Child Development.(1990). ,51,1179-1186. 

  -Frisch.M,(2006).Quality of life therapy,New Jersey,John Wiley.

  -Fletcher, Jason M. “Adolescent Depression and Educational Attainment: Results Using Sibling Fixed Effects.” Health Economics.(2010). 19:855–71.

  - Flaherty, E.M. & G.L. Masters (2000). Positive Adjustment in Parent Rearing

  Children with Down Syndrome. Early Education & Development. 11, 4, 407-422.

  - Gala & Roberts. Social skills intervention for children behavior modification.(1999) 17, 287-309.

  - Gottfried. A. E. Gottfried A. W., (1988). Maternal employment and children’s development, Longitudinal research-New York: plenum.

   - Gold berg,p.p.(1978).Manual of the eneralhelth questionnaire, Windsor.NFER/NELSON

  - Goldberg, W.A & Greeberger. E. (1989). Work, Parenting and the socialization of children. Development psychology, 25. 22-23.

   -Goodman. (1985). You and your child. 1st edition, Gallery Press, W.M. Smith, and Son Ltd.

   - Gilman, R., Dooley, J., & Florell, D. (2006). Relative levels of hope and their relationship with academic and psychological indicators among adolescents. Journal of Social and Clinical Psychology, 25, 166–178

   - Hall-C-S-&Lindzey.G.Theories of personality 2th edition.John Wily&Sons,Inc,New york .Lndon(1970).

  - Hall, B.L. & Hursh, D.E.(1982). An Evalution of Effects of a Time Management Trainingprogram on work Efficiency. Journal of organizational Behavior Management ,3,73-96.

  - Harvey, E. (1999). Short – term and long – term effects of early parental Employment on children of the national longitudinal survey of youth Development psychology vol. 32. No.2. WHS. Distributors

  - Hansell N, Wright M, Medland S, Davenport T, Wray N, Martin N, Hickie I: Genetic comorbidity between neuroticism, anxiety/depression and somatic distress in a population sample of adolescent and young adult twins. Psychol Med 2012, 42:1249–1260

  - Haddadi Koohsar AA, Roshan R, Asghar Nejad Farid AA. A Comparative Study of the Relationship Emotional Intelligence with Mental Health and Academic Achievement in Shahed and Non-Shahed Students in University of Tehran. J Psych Educ 2007; 37(1): 73-97 (Persian).

  - Hagman, Julie. (1994). Parent-child communication clarity, children's academic achievement, and psychology functioning: A study of inner city African-American families, California school of professional psychology. Berkeley Alameda degree: PhD

  - Holling H, Erhar tm, Ravens s, Sch lak R. Behavioral Problems in Children andAdolescence. J Psychol Gesundheitsschutz. 2007 May- Jun; So (S- 6) 784-93.

  - Hoffman, L. W.(1974). Fear of success in males and females: 1965 and1971. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42(3), 353-358

  - Hoffman, L.W. (1974). Effects of maternal employment on the child: Areview of the Research. Developmental Psychology, No.10

  - Hoffman, L.W. (1989). Effects of maternal employment in the two-parent family.American Psychologist.

  - Hoffman, L. and Youngblade, L. (1999). Mothers at work: Effects on children’s well-being. New York, NY: Cambridge University Press.

  - Hochschild, A. R. (1997). The time bind: when work becomes home and home becomes work. New York. Metropolitan.

  - Huebner, E. S., Funk, B. A., & Gilman, R. (2000). Cross-sectional and longitudinal psychosocial correlates of adolescent life satisfaction reports. Canadian Journal of School Psychology, 16, 53–64.

  - Huebner, E. S. (2004). Research on assessment of life satisfaction of children and adolescents. Social Indicators Research, 66, 3–33.International Conference on Population and Development. Programme of Action of the

   Husent. Nevil. (1992). International encychopaedia of education.-

  - International Conference on Population and Development.UNFPA: NewYork,1994.

  - Jaskiewicz MG .An integrative review of the health care needs for female adolescent . The Journal for Nurse Practitoners 2009; 5: 274-83

  - Jane D. McLeod, Ryotaro Uemura, and Shawna Rohrman, Adolescent Mental Health,Behavior Problems, and Academic Achievement,Journal of Health and Social Behavior,53(4) 482-497© American Sociological Association 2012.

  - Johnson, W., McGue, M., & Iacono, W. G. (2006). Genetic and environmental influences on academic achievement trajectories during adolescence. Developmental Psychology, 42, 514–532,

  - Kalil,A. Dunifon,R.(2007). Maternal, work and welfare use and child well-being: Evidence from 6 years of data from the woman employment study: Children and Youth Services Reviwe, Volume29,Issue 6, 742-761.

  - Keeny GB.(2005). Cassatal . MCE Lmury B . Adolescent healt and Midwifery eductim Retrieved November : 25.

  - Kaptein, A, &weinman, j.(2004). Health Psycho bgy. Some introductory remarks.InKaptein.A&Weinman,j.(Eds),Health psychology. BPS Blackwell

  -Kaplan , R.M. (2000). "Two pathways to prevention " American psychologist 55,382-396

  -Keyes,C.L.M.(2005)Mental illness and mental heahlt?investiga ting exioms of the compelet state model of heahlt.Journal of consuliting and clinical psychology ,73(3):539-548

  - Kemmelmeier, M., Danielson, C., & Bastten, J. (2005). What’s in a grade? Academic success and political orientation. Personality and Social Psychology Bulletin, 31, 1386-1399.

  - Knox, C. Miller and Gennetion , L.(2000). Reforming welfare and rewarding work :A summary of the final report on the Minnesota family investment program. Available at http://www.mdrc. Org(2000)

  - Kuzma, Kay. (1981). Working mothers. 2nd edition, New York: Standford Press, Los Angles, Harper and Row.

  - Kessler, Ronald C., Wai Tat Chiu, Olga Demler, and Ellen E. Walters. 2005. “Prevalence, Severity, and Comorbidity of 12-Month DSM-IV Disorders in the National Comorbidity Survey Replication.” Archives of General Psychiatry 62:617–27.

  -Klein JD, Wilson KM .Delivering quality care: adolescents discussion ofhealth risks with their providers. Journal of Adolescent Health 2002; 30: 190-5

  - Larson, R. W. (2000). Toward a psychology of positive youth development. American Psychologist, 55, 170–183.

  - Larsson B, Sund A: Emotional/behavioural, social correlates and one-year predictors of frequent pains among early adolescents: influences of pain characteristics. Eur J Pain 2007, 11:57–65.

  -LaGuardia, J. G, Ryan, R. M., Couchman, E., & Deci .E. L. (2002) Within-Person Variation Security of Attachment: A Self Determination Theory Perspective on Attachment, Need in Fulfillment and Well-Being. Journal of Personality and Social Psychology, 79, 367-384.

  - Lopez, S. J., Rose, S., Robinson, C., Marques, S. C., & Pais-Ribeiro, J. L. (2009). Measuring and promoting hope in school children. In R. Gilman, E. S. Huebner, & M. J. Furlong (Eds.), Handbook of positive psychology in the schools (pp. 37–51). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

   -  Lucas-Tampson , R,G. , Goldberg .A. Wendy, Prause Jo Ann .(2010). Maternal Work Early in the Lives of Children and Its Distal Associations With Achievement and Behavior Problem: A Meta Analysis, psychological Bulletin, Volume 136, 915-942.

  - Lynskey, Michael and Wayne Hall. 2000. “The Effects of Adolescent Cannabis Use on Educational Attainment: A Review.” Addiction 95:1621–30.

    - Maguin, Eugene and Rolf Loeber. 1996. “Academic Performance and Delinquency.” Crime and Justice20:145–264 aviour Research and Thrapy,   38, 243-257.

  - Marshal A. State of the World Population 2003: Health and Rights, 2003. http://www.amazon.com/State World-Population-2003-Adolescents/dp/0897146700- reader _ 0897146700

  -Matarazzo.j.p.(1982). Behavioral. Health,s challenge to academic, scientific , andprofessional psychology Amerecanpsgchologist 3701-14

  - Maslow.A.H.Toward psy Cology of being 2th edition.  New Yourk.D.van Nostrand(1968).

  - Mc Carthey, K. (1984). Effects of quality of day care environment on children’s language development. Developmental psychology, 20, 224

  -McLeod, Jane D. 2013. “Social Stratification and Inequality.” Pp. 229-53 in Handbook of the Sociology of Mental Health, edited by C. S. Aneshensel, J. C. Phelan, and A. Bierman. New York: Springer.

  - McLeod, Jane D. and Karen Kaiser. 2004. “The Relevance of Childhood Emotional and Behaviora .l. American Sociological Review 69:636–58

  -McKnight, C. G., Huebner, E. S., & Suldo, S. M. (2002). Relationships among stressfullifeevents,temperament,problembehaviour,andgloballifesatisfaction in adolescents.J. Psychology in the Schools, 39, 677–687

  -Needham, Belinda L., Robert Crosnoe, and Chandra Muller. 2004. “Academic Failure in Secondary School: The Inter-Related Role of Health Problems and Educational Context.” Social Problems 51:569–86.

  -Nelson, D.D. (1971). A study of personality adjustment among adolescent children with working and nonworking mothers. Journal of Educational Research, No.64, 328-331.

  -  Patton & Goldenberg. (1999). Hardiness and Anxiety as Predictors of Academic Success in First-rate Full-time and Part-time RN Students. The Journal of Continuing Education in Nursing, 30(4), 10-158. _parker,J.D.A.,Hogan,M.J.,Eastabrook,J.M.,Oke,A.,&Wood,L.M.(2006).Emotional intelligence and student retention: Predicting the successful transition from high school to university. Personality and Individual Differences  41( 7), 1329–1336.

  - Pines,A.M.,Nunes,R.(2000)The relarionship between career and couple burnout:Implicationsforcareer&coupel counseling.Journal of Enployment Counseling,74(2).50-64

  - Premuzic, T., & Furnham, A. (2003). Personality predicts academic performance: evidence from two longitudinal university samples.

  -  Rayan ,F.M ,Daci ,EI.. (2001). on human potentials;arr view of research on hedonic and endudaimonic well-being anna.re .psychol 52,141-166

  - Rashidi F. Study of the range of depression in students of Zanjan Nursing and Midwifery Faculty. Journal of Zanjan University of Medical Scienc es & Health Services. 2001; 9 (36): 44- 54. [Persian]

  - Rich, G. J. (2003). The positive psychology of youth and adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 32, 1–3.

  - Salovey, P, etal. (2000) Percived Emotional Intelliyence, Stress Reactivity

   -  Sigfúsdóttir, I.D., Kristjáansson, Á. L & Allegrante, J. P. (2007). Health behavior andacademic achievement in Icelandic school children. Health Education Research, 22, 70−80.

   -  Shell, D.F., Bruning, R.H., Murphy, C.C.(1989). Self –efficacy and outcome expectancy mechanisms in reading and writing achievement. Journal of Educational research,81(1), 91-100.

  -   Sigelman, C. K., Rider, E. A. (2009) Life-span human development, Sixth edition, Wadsworth Cengage Learning, USA.

  -  Snyder, C. R., Hoza, B., Pelham, W. E., Rapoff, M., Ware, L., Danovsky, M., et al. (1997). The development and validation of the Children’s Hope Scale. Journal of Pediatric Psychology, 22, 399–421.

  -  Skinner.B.F.science and human behaviormacamillan.New york free press paperback.(1965)

  - Spernak, S. M., Schottenbauer, M. A., Ramey, S. L., & Ramey, C. T. (2006). Child health and academic achievement among former head start children. Children and Youth Service Review, 28, 1251−1261.

  -  Suldo, S. M., & Huebner, E. S. (2004a). Does life satisfaction moderate the effects of stressful life events onpsychopathologicalbehaviourinadolescence? School Psychology Quarterly, 19, 93–105.

  -  Susana C. Marques • J. L. Pais-Ribeiro • Shane J. Lopez The Role of Positive Psychology Constructs in Predicting Mental HealthandAcademicAchievement in Children and Adolescents: A Two-Year Longitudinal Study. J Happiness Stud (2011) 12:1049–1062

   - Thoits, Peggy A. 2010. “Stress and Health: Major Findings and Policy Implications.” Journal of Health and Social Behavior 51:S41–53. Umberson, Debra, Kristi Williams, and Kristin Anderson.2002. “Violent Behavior: A Measure of EmotionalUpset?'' Journal of Health and Social Behavior43:189–206.

  -Teodor K. [Promotion of mental health: Paradigm and programs]. Khajavi M, Dorosti

  -  Wissing MP, Fourie A. Spirtuality as a component of psychological wellbeing. Proceeding of the27th International Congress of Psychology; 2000; Stockholm, Sweden, 2000

  - Wallanderj.l .(2000). Social – emotional competence and physical Health. The collaborative to Advance social oand emotional learning and center for advancement of health.

  - Wells, A. Certwright-Hatton, S. (2004). A short form of metacognitons puestionnaire. Behaviour Research and therapy, 42(40): 385-396.

  - Wells, A. & Papageorgious, C. (1998). Relationships between worry. Obsessive-compulsive symptomsead meta-cognitive beliefs. Behaviour Research and Therapy, 36(5): 899-913.

  -  Zahrakar K. [The relationship between components of emotional intelligence and academic performance] . J Appl Psychol 2007;9(2):89-98. (Persian)


تحقیق در مورد بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛شیراز1393, مقاله در مورد بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛شیراز1393, پروژه دانشجویی در مورد بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛شیراز1393, پروپوزال در مورد بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛شیراز1393, تز دکترا در مورد بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛شیراز1393, تحقیقات دانشجویی درباره بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛شیراز1393, مقالات دانشجویی درباره بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛شیراز1393, پروژه درباره بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛شیراز1393, گزارش سمینار در مورد بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛شیراز1393, پروژه دانشجویی در مورد بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛شیراز1393, تحقیق دانش آموزی در مورد بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛شیراز1393, مقاله دانش آموزی در مورد بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛شیراز1393, رساله دکترا در مورد بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛شیراز1393

پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی (M.A) چکیده سلامت روان یکی از ملاک های اصلی ارزیابی یک جامعه است و بی شک نقش چشمگیری در کارآمدی وپیشرفت آن بازی می کند هدف: از پژوهش حاضر مقایسه میزان سلامت روان دانش آموزان دختر دارای مادران شاغل وغیر شاغل می باشد روش : روش انجام پژوهش ازنوع علی مقایسه ای.جامعه آماری شامل داش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه یک شهرکرمانشاه که ...

دانشکده روان شناسی وعلوم اجتماعی، گروه روان شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: روانشناسی تربیتی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): این پژوهش با هدف پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر انجام شد. نمونه آماری 200 نفر است.‌روش نمونه‌گیری در این پژوهش، نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش بهداشت جامعه) چکیده مقدمه: اینترنت ،ارمغان جدید فناوری ،مخاطبان بی شماری را در تمام جهان زیر پوشش خود قرار داده است. اعتیاد به اینترنت موضوع تازه ایست که در سال های اخیر به عنوان اعتیاد رفتار – محور مورد توجه قرار گرفته است.نفوذ گسترده اینترنت بسیاری از افراد خصوصاً دانشجویان را با پیامدهای منفی ناشی از اعتیاد به اینترنت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته روان شناسی(M.A) گرایش:بالینی هدف آموزش و پرورش تعلیم و تربیت و شکوفا نمودن و به فعلیت رساندن همه استعدادهای انسان با برنامه‌های سنجیده است، این امر مستلزم شناسایی و پی بردن به کم و کیف آنهاست، از دیرباز مشاوران نقش حساس و موثری در این زمینه داشته اند، لذا هدف اصلی این پژوهش تأثیر مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی،هویت فردی ، و بهداشت ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته­ی روان­شناسی (M.A) گرایش: بالینی چکیده: هدف این پژوهش مقایسه سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال شهر بندرعباس بوده است. این پژوهش در زمره­ی پژوهش های همبستگی و از نوع علی- مقایسه­ای بود. در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال سطح شهر ...

پایان­نامه­ کارشناسی ارشد در رشته­ تربیت­بدنی و علوم ورزشی- گرایش رفتار حرکتی مقایسه سلامت روانی و ابعاد آن در دانش آموزان پسر دبیرستانی ورزشکار و غیر ورزشکار مدارس شبانه روزی شهرستان مرودشت هدف از این تحقیق مقایسه سلامت روانی و ابعاد آن در دانش آموزان پسر دبیرستانی ورزشکار و غیر ورزشکار مدارس شبانه روزی شهرستان مرودشت بود. بدین منظور تعداد 324 نفر از دانش­آموزان این مدارس در ...

مددکاری اجتماعی پایان نامه کارشناسی ارشد چکیده : توجه به سلامت دانشجویان به ویژه سلامت روانی اجتماعی آنان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. ورود به دانشگاه مقطع بسیار حساسی در زندگی نیروهای کارآمد و فعال جوان در هر کشوری محسوب می‌شود و غالباً با تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و انسانی آنها همراه است. در کنار این تغییر، به انتظارات و نقشهای جدیدی نیز باید اشاره کرد که همزمان با ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: روان شناسی گرایش: بالینی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زندگی زناشویی انجام شد. در این تحقیق 302 نفر از فرهنگیان متأهل زن و مرد با میانگین سنی 40سال و انحراف استاندارد 73/5و مدت ازدواج با میانگین 66/15 و انحراف استاندارد 29/4 که 9/58 درصد آن را زنان فرهنگی تشکیل می دادند و سطح ...

چکیده مقدمه : رضایت زناشویی نشانگر استحکام نظام خانواده است؛ باعث افزایش سلامت جسمی- روانی ، پیشرفت اقتصادی، رضایت شغلی و رضایت از کل زندگی می گردد . با توجه به اینکه پرستاران به علت مواجهه با عوامل تنش زای مختلف در محل کار برای رسیدن به هدف تامین سلامت و آسایش بیماران ،انجام مسئولیتهای حرفه ای و نیز در محیط خانه و به دلیل تعدد نقش ها در معرض مستقیم و غیرمستقیم آسیب های جسمانی و ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده چکیده: هدف: پژوهش حاضر باهدف مقایسه تاب‌آوری، بی‌ثباتی ازدواج و بهزیستی روان‌شناختی در دو گروه از مادران کودکان عادی و کم‌شنوا شهر تهران به روش کمی- کیفی انجام شد. روش: در قسمت کمی، به روش نمونه‌گیری در دسترس، نمونه‌ی متشکل از 100 نفر از مادران دارای کودکان کم‌شنوا مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های امیراعلم و لقمان و مرکز توان‌بخشی پژواک ...

ثبت سفارش