پایان نامه رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1392

word 716 KB 29936 124
1393 کارشناسی ارشد علوم تربیتی
قیمت قبل:۶۰,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  گرایش: صنعتی و سازمانی

  چکیده

  هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1392می باشد.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی
  می باشد. جامعه مورد مطالعه،شامل تمامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1392
  می باشد.با توجه به اینکه تعداد کل کارکنان 200نفر می باشد، حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری  تصادفی ساده132 نفرانتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این تحقیق شامل سه پرسشنامه  هوش اخلاقی کیل و جوردن (2011) ، تعهد سازمانی آلن و مایر(1991) و رهبری معنوی فرای و همکاران (2005)  بوده است.جهت تجزیه و تحلیل از روشهای آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است که نتایج نشان داد : بین ابعاد رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.ابعاد رهبری معنوی و ابعاد هوش اخلاقی قادر به پیش بینی تعهد سازمانی می باشند. ضمن اینکه در بین متغیرهای ابعاد رهبری معنوی و ابعاد هوش اخلاقی، متغیر توانایی در بخشش اشتباهات دیگران نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی تری برای تعهد سازمانی می باشد.

   

  کلید واژه ها : هوش اخلاقی، رهبری معنوی، تعهد سازمانی  

  مقدمه

  تعهد را می توان پذیرش پیمان و قرارداد دانست که فرد خود را ملزم به انجام آن می داند. موضوع تعهد در دو دهه اخیر توجه قابل ملاحظه ای را در مطالعات سازمان به خود جلب کرده است . مدیران باید به شیوه ای عمل کنند که کارکنان با شوق وعلاقه کار کنند ونسبت به سازمان خود متعهد باشند (کشاورز، 1387). مطالعات مختلف در سازمان های صنعتی، نظامی و آموزشی و کاری نشان می دهد، برای اینکه کارکنان بتوانند کارایی بیشتر و تمایل قوی تر به ماندن در شغل خود داشته باشند، باید علاوه بر این که خشنودی بالایی از شغل خود داشته باشند، از دلبستگی نیز برخوردار باشند و احساس تعهد بالایی به انجام وظایف خود نمایند که این خود موجب احساس مسئولیت، درک عمیق از شغل و از خود گذشتگی می شود (جمشیدیان، 1386). چاتمن و اورایلی[1] (1986) تعهد سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزشهای یک سازمان، به خاطر خود سازمان و دور از ارزشهای ابزاری آن(یعنی وسیله ای برای دست یابی به اهداف دیگر)تعریف می کنند(کشاورز ،1387).

  تعهد سازمانی نقش مهمی در اثر بخشی و کارایی سازمان دارد و در کوتاه مدت باعث دستیابی به اهداف خود می شود و در بلند مدت باعث رشد و تکامل سازمان و حفظ و بقای آن می شود. عملکرد شغلی در گسترش و رقابت با سازمان های دیگر در بازار رقابتی بسیار مؤثر است.هیچ سازمانی نمی تواند موفق شود مگر این که اعضا و کارکنان سازمان نسبت به آن نوعی تعهّد داشته باشند و در جهت تحقیق اهداف آن تلاش می کند. تعهّد­­سازمانی[2] نوعی ارتباط نگرشی- رفتاری به اهداف و رسالت های سازمان است .تعهّد سازمانی مستلزم وجود عوامل مختلف شخصی، سازمانی، و محیطی است که بعضاً تحت کنترل مدیران قراردارند. ایجاد تعهّد سازمانی یک فرایند نظام مند است که تحول جنبه های مختلف سازمان از جمله طرح مشاغل ، شیوه رهبری (ارتباطات رهبر با اعضای سازمان) ، و ساختار سازمان را ایجاد می کند(ساروخانی،1376).

   امروزه می توان گفت عومل مختلفی در تعهد سازمانی نقش دارد که این عوامل عبارتند از: رهبری ، ساختار ، هوش ،یکی از این عوامل رهبری معنوی[3] است. با ورود معنویت به عرصه سازمان و مدیریت به عنوان چالش قرن بیست و یکم مدیران و رهبران سازمان‌ها به خصوص نهادهای آموزشی باید الزاماً با این پدیده نوپا دست و پنجه نرم کنند. نقش رهبران معنوی تحریک و برانگیختن کارکنان با استفاده از چشم‌انداز معنوی و ایجاد زمینه‌های فرهنگی براساس ارزش‌های انسانی می باشد تا کارکنانی توانمند، دارای بهره‌وری بالا، متعهد و با انگیزه را تربیت و پرورش دهند. هدف رهبری معنوی این است که نیازهای معنوی رهبر و پیروان را برای بقا معنویت و سعادت معنوی از طریق احساس عضویت و معنا در کار برای خلق بینش و بصیرت و هم‌خوانی ارزشی در سطوح فردی- تیمی و سازمانی تحقق بخشد(فرای[4]، 2005).

  از طرف دیگر هوش اخلاقی هم نقش بسزایی در تعهد سازمانی دارد.هوش اخلاقی[5] را ظرفیت وتوانایی درک درست از خلاف، داشتن اعتقادات اخلاقی قوی و عمل به آن ها و رفتار درجهت صحیح و درست تعریف می کند. هوش اخلاقی، هوش حیاتی برای همه انسان ها است (نقطه عطفی برای تمام هوش ها محسوب می شود)، به دلیل اینکه هوش اخلاقی اشکال دیگرهوش را به انجام کارهای ارزشمند هدایت می کند. اعمال و رفتارهای اخلاقی و ارزشی مدیران، نظیر رفتارهای منصفانه، صادقانه واحترام آمیز از طریق ساز وکارهای مطرح در حوزه نفوذ و تأثیراجتماعی بر احساسات و نگرشهایی نظیر رضایت، تعهد و وفاداری و همچنین بر ادراکاتی نظیر اعتماد و عدالت ادراک شده کارکنان تأثیرگذار است.این رفتارها در حقیقت همان اصول هوش اخلاقی می باشند و مدیران با رعایت این اصول که موجب خلق اعتماد درکارکنان سازمان می شود،گامی بزرگ در جهت رسیدن به اهداف سازمان خود بر می دارند. هدف هوش اخلاقی این است که هویت فرد را حفظ می کند، و نه تنها از هویت فردی بلکه از هویت گروه و هویت اجتماعی حمایت می کند. هوش اخلاقی به زندگی فرد هدف می دهد و رفتار مناسب را تقویت می کنداین تحقیق می تواند به شناخت ودرک بیشتر مفهوم، ابعاد و سایر عوامل مرتبط با تعهد سازمانی   منجر شود در ضمن از چهار چوب مورد استفاده و یافته های این تحقیق می توان در رفع بسیاری از مشکلات و معضلاتی بهره جست که در عصر رقابتی و پر تلاطم  امروز تنها با تعهد سازمانی  به عنوان مزایای رقابتی در سازمان های نوین قابل حل می باشد(قنصوری ،1393) .

  بنابراین با توجه به اهمیت و ضرورت هوش اخلاقی و رهبری معنوی  محقق قصد دارد که در این پژوهش به بررسی تبیین رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بپردازد .

  1-2-بیان مسأله

  تعهد سازمانی یک نگرش و یک حالت روانی است که نشان‌دهنده تمایل نیاز و الزام جهت ادامه فعالیت در یک سازمان است،همچنین تعهد سازمانی با بسیاری از رفتارهای کارکنان مرتبط است. کولورسون معتقد است در سال‌های اخیر، تعهد کارکنان نیروی موفقیت یک سازمان به شمار می‌رود. از این رو نگرش‌های کارکنان در زمینه کار و سازمان برای مدیران ضروری به نظر می‌رسد . و در این میان تعهد سازمانی توجه زیادی را به خود جلب کرده است که محور توجه پژوهشگران بوده و موضوع فراتحلیل‌های زیادی قرار گرفته است(هومن 1381). در این برهه از زمان، مزیّتی که سازمان ها برای پیشی گرفتن از یکدیگر دارند تنها در به کارگیری فن آوری جدید نیست، بلکه در بالا بردن اعتماد به نفس و میزان تعهّد و وابستگی کارکنان به اهداف سازمانی نهفته است که ارتباط موثر، کلید آن است. بنا به اعتقاد استیرز[6] (1977) تعهد سازمانی متغیری است که به طور همزمان می توان آن را هم به عنوان متغیر مستقل و هم به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفت ، در واقع تعهد سازمانی همچنان که بر روی متغیرهایی اثر می گذارد ، از متغیرهایی تاثیر می پذیرد .رهبری عنوانی با کاربرد جهانی است و به رغم فراوانی نوشته ها درباره رهبری هنوز هم محققان مردم را به یک کوشش جدی برای فهم آن دعوت میکنند. رهبری معنوی یک مدل انگیزشی توسعه یافته است که چشم انداز، امید، ایمان و عشق به نوع دوستی و بینش مشترک در محیط کار و بقاء معنوی را در هم آمیخته است. منظور از رهبری معنوی ایجاد و تحقق چشم انداز و همسانی ارزش ها در ماورای رهبری استراتژیک میباشد. رهبری معنوی با فراهم آوری بسترها و ایدئولوژی ها منجر به ایجاد شرایطی میگردد که سایر ویژگی های مثبت سازمانی ازقبیل سازمان یاد گیرنده، سازمان کارآفرین، سازمان دانشی و... امکان ظهور می نمایند.رهبری معنوی شامل ارزش‌ها- نگرش‌ها و رفتارهای مورد نیاز برای ایجاد انگیزه درونی در خود و دیگران به گونه‌ای که باعث بیداری معنویت از طریق معنا و هدف عضویت در پیروان می‌گردد.معنویت در محیط کار و رهبری معنوی را می توان به عنوان یک بخش جزئی و مقدماتی از فرایند توسعه سازمانی در نظر گرفت. در واقع تحقیقات چندی پیش نشان داده است که قبل از ایجاد اعتبار نظریه رهبری معنوی باید از آن به طور گسترده به عنوان یک مدل توسعه شغلی/ سازمانی در ایجاد تغییر و تحولات سیستمی استفاده کرد. (فرای[7]، 2005).  در واقع طرفداران معنویت در محیط کار می گویند، همه افرادی که وارد سازمان می‌شوند دارای ویژگیها و روحیات منحصر به فردی هستند ولی همگی آنها در جستجوی تعالی روحی و همبستگی در محل کاراند. در این میان نقش رهبران معنوی تحریک و بر انگیختن کارکنان با استفاده از چشم‌انداز معنوی و ایجاد زمینه‌های فرهنگی بر اساس ارزشهای انسانی است تا کارکنانی فعال، دارای بهره‌وری بالا، متعهد و با انگیزه را تربیت کنندرهبری معنوی شامل ارزش‌ها- نگرش‌ها و رفتارهای مورد نیاز برای ایجاد انگیزه درونی در خود و دیگران به گونه‌ای که باعث بیداری معنویت از طریق معنا و هدف عضویت در پیروان می‌گردد که مستلزم: 1- بینش و بصیرت سازمانی به گونه‌ای که پیروان احساس معنا و هدفمندی در زندگی نمایند.2- رهبری معنوی با برانگیختن کارکنان و ایجاد زمینه‌های فرهنگی براساس ارزش‌های انسانی، کارکنانی فعال با بهره‌وری بالا متعهد و با انگیزه تربیت می‌کند(اسفندیاری،1392).

  با توجه به تحقیقات(قنصوری :1393)،( فرای:2005) در کنار رهبری معنوی ،هوش اخلاقی نیز می تواند موجبات تعهد سازمانی را ایجاد کند. هوش اخلاقی  اشاره به توانایی اعمال اصول اخلاقی در اهداف شخصی، ارزش ها و فعالیت های فرد دارد و به مفهوم ظرفیت وتوانایی درک مسائل خوب از مسائل بد است. هوش اخلاقی شامل گستره ی فراشناختی یافراعملی است که واکنش شناخت ها، نگرش ها و فعالیت های اخلاقی را در چارچوب سیستم های ارزشی فردی امکان پذیر می سازد(آراسته ،1390).

  چهار اصل از هوش اخلاقی برای موفقیت مداوم سازمانی و شخصی ضروری است: 1. درستکاری: یعنی ایجاد هماهنگی بین آنچه که به آن معتقدیم و آنچه که به آن عمل میکنیم. انجام آنچه که می دانیم درست است وگفتن حرف راست در تمام زمان ها؛ 2. مسئولیت پذیری:کسی که هوش اخلاقی بالایی دارد، مسئولیت اعمال خود و پیامدهای آن اعمال، هم چنین اشتباهات و شکستهای خود را نیز می پذیرد؛ 3. دلسوزی: توجه به دیگران که دارای تأثیر متقابل است. اگر نسبت  به دیگران مهربان ودلسوز باشیم، آنان نیز موقع نیاز با ما همدردی می کنند. 4.بخشش: آگاهی از عیوب واشتباهات خود و دیگران وبخشیدن خود  و دیگران. بنابراین مدیران  با هوش اخلاقی بالا کار درست را درست انجام می دهند، اعمال آنها پیوسته با ارزش ها و عقایدشان هماهنگ است، بنابراین رضایت شغلی انها افزایش پیدا می کند. محیط اخلاقی سازمان شامل ایدئولوژی های اخلاقی انتخاب شده توسط اعضاء سازمان، ایدئولوژی های نهادینه شده مرتبط با مدیریت و رهبری اخلاقی و ضوابط اخلاقی است که در عمل سازمان را شکل می دهند. این محیط ها می توانند تحت شرایط بسیاری استدلال و توجیه اخلاقی افراد را افزایش دهند و رفتارهای کارکنان به موقعیت های کاری که از نظر اخلاقی نامعین و نامفهوم است را بهبود بخشند. در نتیجه، سازمان به جای انتظار زیاد از کارکنان برای نظارت اخلاقی برخود، مسئول و پاسخگوی جو اخلاقی نیروی کار است(آراسته ،1390).

   

  1Chatmem & Ovrayli

  [2]Organizational commitment

  2Spiritual Leadership

  [4] Fry

  4Moral Intelligence

   

  [6]- Astirz

  [7] - Fry

   

  The Relationship between Spiritual Leadership and Moral Intelligence with Organizational Commitment among Marvdasht Islamic Azad University Staff in 1392

   

  Abstract:

      The aim of this study is explanation of relation between spiritual leadership and moral intelligence among Marvdasht Islamic Azad university staff in 1392. Research methodology is descriptive in form of correlation. The study community is all of Marvdasht Islamic Azad University in 1392. Because all the staff number is 200, we chose 132 staff with random sampling. Measuring tools in this study are three questionnaires: first moral intelligence of Kiel and Jordan (2011), organizational commitment of Ellen and Meyer and moral leadership of Fry et al. (2005). The descriptive statistics methodology (the mean and standard deviation) and in inferential statistics level have been as well as regression and correlation tests. At last results showed that there are relationships between spiritual leadership and moral intelligence aspects with organizational commitment. Spiritual leadership and moral intelligence aspects can anticipate organizational commitment. While capability variable in faults forgiveness of others is more powerful anticipator rather than others for organizational commitment.

   

  Key word: moral intelligence, spiritual leadership, organizational commitment

 • فهرست:

   

  عنوان                                                                                                       صفحه

  چکیده............................................................................................................................................................................... 1

  فصل اول:کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه.......................................................................................................................................................................3

  1-2-بیان مسأله .............................................................................................................................................................5

  1-3-اهمیت و ضرورت ..................................................................................................................................................8

  1-4-اهداف تحقیق .....................................................................................................................................................10

  1-5-فرضیه های پژوهش ..........................................................................................................................................11

  1-6-سئوال پژوهش ....................................................................................................................................................11

  1-7-تعاریف نظری.......................................................................................................................................................11

  1-7-1-رهبری معنوی................................................................................................................................................11

  1-7-2-هوش اخلاقی .................................................................................................................................................11

  1-7-3-تعهد سازمانی ................................................................................................................................................11

  1-7-4-تعاریف عملیاتی..............................................................................................................................................12

  1-8-1-رهبری معنوی................................................................................................................................................12

  1-8-2-هوش اخلاقی .................................................................................................................................................12

  1-8-3-تعهد سازمانی ................................................................................................................................................12

   

  فصل دوم: پیشینه تحقیق

  2-1-مبانی نظری متغیرها..........................................................................................................................................14

  2-1-1-تعریف تعهد سازمانی ...................................................................................................................................14

  2-1-1-1-ویژگیهای شخصی موثر بر تعهد سازمانی............................................................................................21

  2-1-1-2-خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی........................................................................................................22

  2-1-1-3- تاثیر روابط گروهی و رابطه با رهبر بر تعهد سازمانی......................................................................22

  2-1-1-4-ویژگیهای سازمان و تعهد سازمانی ......................................................................................................23

  2-1-1-5-انواع تعهد...................................................................................................................................................25

  2-2-مبانی نظری هوش اخلاقی ..............................................................................................................................27

  2-2-1-تاریخچه هوش ..............................................................................................................................................27

  2-2-2-انواع هوش از دیدگاه روان شناسان............................................................................................................29

  2-2-3-هوش معنوی .................................................................................................................................................33

  2-2-4-هوش فرهنگی ...............................................................................................................................................34

  2-2-5-هوش مصنوعی ..............................................................................................................................................34

  2-2-6-هوش سازمانی.................................................................................................................................................35

  2-2-7-هوش اخلاقی..................................................................................................................................................35

  2-2-8-تعریف هوش اخلاقی ....................................................................................................................................36

  2-2-9-هفت فضلیت هوش اخلاقی.........................................................................................................................37

  2-2-10-هفت اصل ضروری هوش اخلاقی.............................................................................................................39

  2-2-11-اصول هوش اخلاقی بوربا از دیدگاه اسلامی...........................................................................................41

  2-3-12-اصول هوش اخلاقی در مدیریت...............................................................................................................43

  2-3-تعریف رهبری    .................................................................................................................................................43

  2-3-1تعریف سبک رهبری ...................................................................................................................................  45                                

  2-3-2-مروری بر روند تکاملی سبک های رهبری ..............................................................................................46

  2-3-3-نظریه های رهبری.........................................................................................................................................48

  2-3-4-نظریه های نوین رهبری  ............................................................................................................................52

  2-3-5-تعریف معنویت................................................................................................................................................56

  2-3-6-سازمان‌های معنوی........................................................................................................................................60

  2-3-7-رهبری معنوی.................................................................................................................................................60

  2-3-8-عناصر تشیکل دهنده‌ رهبری معنوی........................................................................................................64

  2-3-9-ویژگی‌های رهبران .معنوی..........................................................................................................................64

  2-4-پیشینه پژوهش....................................................................................................................................................66

  2-4-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور....................................................................................................66

  2-4-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور .......................................................................................................67

  2-5-جمع بندی............................................................................................................................................................71

  الگوی مفهومی تحقیق..................................................................................................................................................74

  فصل سوم: روش کار و تحقیق

  3-1-روش تحقیق.........................................................................................................................................................76

  3-2-جامعه آماری ، روش و نمونه آماری ...............................................................................................................76

  3-3-ابزار گرد آوری اطلاعات ....................................................................................................................................76

  3-3-1-پرسشنامه تعهد سازمانی..............................................................................................................................77

  3-3-2-پرسشنامه رهبری معنوی.............................................................................................................................78

  3-3-3-پرسشنامه  هوش اخلاقی.............................................................................................................................79

  3-4-روش تجزیه و تحلیل داده ها ..........................................................................................................................80

  3-5-ملاحضات اخلاقی ..............................................................................................................................................80

   

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1-آمار توصیفی.........................................................................................................................................................82

  4-1-1-بررسی توصیفی نمرات رهبری معنوی و ابعاد آن .................................................................................82

  4-1-2-بررسی توصیفی نمرات تعهد سازمانی...................................................................................................... 83

  4-1-3-بررسی توصیفی نمرات هوش اخلاقی و ابعاد آن ...................................................................................83

  4-2- آمار استنباطی....................................................................................................................................................84

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5-1-خلاصه پژوهش ..................................................................................................................................................89

  5-2-بحث و نتیجه گیری...........................................................................................................................................89

  5-3-محدودیت های پژوهشی...................................................................................................................................96

  5-3-1-محدودیت های در اختیار محقق ...............................................................................................................96

  5-3-2-محدودیت های خارج از اختیار محقق .....................................................................................................97

  5-4-پیشنهاد های تحقیق ........................................................................................................................................97

  5-4-1-پیشنهادهای کاربردی...................................................................................................................................97

  5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی..................................................................................................................................98

   

  منابع و ماخذ

  فهرست منابع فارسی.................................................................................................................................................100

  فهرست منابع انگلیسی............................................................................................................................................. 106

  پیوست

  پرسشنامه ها................................................................................................................................................................111

  چکیده انگلیسی .........................................................................................................................................................115

  فهرست جدول ها

   

  عنوان جدول                                                                                               صفحه

  3-1.جدول:مولفه های پرسشنامه تعهد سازمانی.................................................................................................. 77

  3-2.جدول:نحوه نمره گذاری پرسشنامه  تعهد سازمانی.................................................................................... 77

  3-3.جدول:نحوه نمره گذاری پرسشنامه  رهبر ی معنوی................................................................................. 78

  3-4.جدول:مولفه های پرسشنامه هوش اخلاقی................................................................................................... 79

  3-5.جدول:نحوه نمره گذاری پرسشنامه  هوش اخلاقی..................................................................................... 79

  4-1.جدول: بررسی میانگین و انحراف استاندارد رهبری معنوی و ابعاد آن................................................... 82

  4-2.جدول: بررسی میانگین و انحراف استاندارد تعهد سازمانی........................................................................ 82

  4-3.جدول:بررسی میانگین و انحراف استاندارد هوش اخلاقی و ابعاد آن....................................................... 83

  4-4.جدول:ضریب همبستگی بین ابعاد رهبری معنوی و هوش اخلاقی  با تعهد سازمانی......................... 84

  4-5.جدول:تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد رهبری معنوی با تعهد سازمانی به روش همزمان................................................................................................................................................................ 85

  4-6.جدول:تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد هوش اخلاقی با تعهد سازمانی به روش همزمان................................................................................................................................................................ 86

  4-7.جدول:تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد هوش اخلاقی  و ابعاد رهبری معنوی با تعهد سازمانی به روش گام به گام ........................................................................................................ 87

   

  منبع:

  منابع فارسی :

  احمد مروی ، آرام . (1386) .رابطه اخلاق سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه پیام نور شیراز

  اردستانی ، امیر. (1387). بررسی رابطه توانمندی و تعهد سازمانی در شرکت ایران خودرو ،پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران

  اسکندری ، مجتبی .(1381).«طراحی و تبیین الگوی توانمندسازی مدیران بررسی موردی مدیران کاروان های حج جمهوری اسلامی ایران».پایان نامه دکتری،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .

  انصاری ، اکبر . (1389) . بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد فروشندگان ، همایش ملی هوش سازمانی . 29و 30 اذرماه 1389.

  آراسته ،حمید رضاوهمکاران.(1389).بررسی وضعیت هوش اخلاقی دانشجویان،فصلنامه راهبرد فرهنگ ،سال سوم شماره 10،ص 201

  -            بهشتی فرد ، ملیکه (1391) . تاثیر هوش اخلاقی در سازمان ها . دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان  سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی.

  بیک‌زاده مرزبانی،ناصر و سوری، حسن. (1386)، رهبری سازمانی و توانمندسازی منابع انسانی در مدل راهبردی مدیریت دانش، تهران: چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت.

  پاداش ،فریبا .(1389). رابطه رهبری اخلاق مدار با انگیزش درونی برای نوآوری و خلاقیت. گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان  فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری بهار و تابستان 103-110.       پرنده ، اکرم. (1390 ). رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی در مدیران پرستاری بیمارستان های نظامی دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)

  جمشیدیان، عبدالرسول، نادری، ناهید.(1386).توانمندسازی زنان پیش بایست تکامل گرایی، مجموعه مقالات همایش بین المللی نقش زنان در توسعه علوم، فرهنگ،و تمدن اسلامی، جلد اول، ص 87.

  حرانی،شیخ ابومحمد. (1385).  تحف العقول عن آل الرسول (ص) قم انتشارات ال علی

  خاوری، سید مهدی. (1386). تبیین رابطه اخلاق کار وعملکرد کار شرکت پخش فراورده های نفتی ایران و منطقه. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

  خائف الهی، احمد علی. (1389). مولفه‌های رهبری معنوی در سازمان، ماهنامه تدبیر، شماره 217، صص 33- 29.

  رابینز، استیفن پی .(1998) . رفتار سازمانی مفاهیم ، نظریه و کاربردها. جلد دوم ، ترجمه محمد علی پارساییان و سید محمد اعرابی . چاپ ششم . تهران : دفتر تحقیقات فرهنگی.

  رستگار، عباس .(1385)، ارائه وتبیین مدل انگیزشی مبتنی بر معنویت مطالعه مورد دانشگاه تهران، پایان‌نامه دکتری تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

  رستگار، علی . (1391) . بررسی نقش رهبری معنوی در هویت یابی سازمانی .پژوهش های مدیریت عمومی شماره 16

  رستگار، علی، (1384)، معنویت در سازمان، رساله دکترا، دانشگاه تهران.

  - سامرز، مارک جی .(1978). بررسی اثرات مستقیم و متقابل تعهد سازمانی بر پدیده ترک       خدمت و غیبت ، ترجمه محمد رضازالی ، 1374، مجله مدیریت دولتی ، دوره پنجم، شماره 51، 52.

  ساروخانی، باقر .(1376). جامعه شناسی ارتباطات. تهران: انتشارات اطلاعات.

  ساروقی، احمد .(1375). تعهد سازمانی و رابطه آن با تمایل به ترک خدمت . پایان نامه مدیریت دولتی ، شماره 35، ص 73- 65.

  سهرابی، فرامرز.(1385).مبانی هوش معنوی، فصلنامه سلامت روان، سال 1، شماره 1، 18-14

  شجاعی ،پیمان .(1388) بررسی رابطه بین اخلاق کار با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در دبیران شهرستان ارسنجان، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحدارسنجان

  شرمرهورن ، جا ن. آر،جیمز ، جی هانت، و ریچارد، ازبورن .(2005). مدیریت رفتار سازمانی. ( ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی ، محمد علی بابائی و محمد علی سبحان الهی ). موسسه تحقیقات آموزش مدیریت.

  شیخی‌زاده، فاطمه. (1387). بررسی رابطه بین معنویت و دین، کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس، ماهنامه تدبیر، شماره 202.

  صفایی ،مهرنوش.(1392). هوش اخلاقی و هفت فضیلت آن . مجله راز، شماره2

  ضیائی،محمد علی.(1387). نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران . مدیریت دولتی دوره 1

  ضیایی، محمد صادق.(1387). نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران، نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 1، صص 86- 67.

  عابدی جعفری،‌ حسن، مرادی، محمد. (1385). «رهبری معنوی» در همایش رهبری در سازمان،‌ تهران. 

  عزیزی، نادیا.(1389).فراموشی سازمانی رویکردی نوین در مدیریت دانش ، فصلنامه علمی پژوهش. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران .

  عطافر ،علی .(1392). تأثیر رهبری معنوی اسلامی بر عملکرد سازمان شرکت گاز استان لرستان. فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت اسلامی 21 .

  عماد زاده، کاظم .( 1389 ).بررسی رابطه هوش هیجانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی برای کارکنان بانک های دانشگاه اصفهان،اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار دانشگاه ازاد  واحد تهران .

  فیضی ،فاضل. (1390). رابطه بین جو سازمانی با امنیت شغلی و تعهد سازمانی از دیدگاه دبیران دوره متوسطه شهرستان بندرماهشهر . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

  قنصوری ، مرضیه .(1393). بررسی رابطه هوش اخلاقی و رهبری معنوی با تعهد سازمانی در بین معلمان شهرستان زرقان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

  کشاورز، محمد نبی. (1387). بررسی رابطه سبک های مدیریتی مدیران با تعهدسازمانی و رفتارمدنی سازمانی معلمین آموزش و پرورش مرودشت. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت .

  کهن سال،هاجر.(1389).بررسی پایایی و روایی هوش سازمانی و رابطه ان با تعهد سازمانی کارکنان شرکت مخابرات شهر شیراز . پایان نامه چاپ نشده مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت .

  کنیلا، دنیس (1383). توانمندسازی منابع انسانی. ترجمه  مهدی، ایران‌نژادپاریزی ومعصومعلی  سلیمیان. تهران: مدیران

  گری ، یوکل.(2003). مدیریت و رهبری در سازمان ها . ترجمه محمد ازگلی ، قاسم قنبری . چاپ پنجم . تهران : انتشارات دانشگاه امام حسین ( ع ).

  گل پرور، محسن. (۱۳۸۵). پیش بینی تعهد سازمانی و مؤلفه های آن بر اساس متغیرهای هفده گانه فردی و سازمانی. مجله دانش و پژوهش در روان شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان. شماره بیست و نهم. پاییز

  گودرزی،کورش. (1391). هوش اخلاقی و رضایت شغلی آموزگاران . دانشگاه ازاد واحد علوم تحقیقات  بروجرد، ایران

  مختای پور ، مرضیه .(1388). بررسی مقایسه ابعاد هوش اخلاقی از دیدگاه اندیشمندان و قران کریم فصلنامه علمی – تخصصی مطالعات اسلام در روان شناسی

  مرزابادی، اسفندیار ازاد  .(1391). معنویت سازمانی با توانمندسازی روان شناختی, خلاقیت و استرس شغلی نشریه علوم رفتاری تابستان، شماره 20

  مشایخ، پری جان . (1391). عنوان  بررسی رابطه بین اخلاق کار اسلامی و خلاقیت کارکنان ادارات شهرستان کازرون.  نشریه اسلام و مدیریت سال اول بهار و تابستان  شماره 1

  مشبکی اصغر. (1377). رابطه تعهد و وجدان کاری با تحول اداری، مجموعه مقالات اجلاس بررسی راه‌های عملی حاکمیت وجدان کاری و انضباط اجتماعی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

  معبد فرد سعید. (1385) .اخلاق کار و عوامل موثر بر آن در کارکنان ادارات دولتی فصلنامه رفاه اجتماعی سال ششم، زمستان  .

  مقیمی ، سید محمد .(١٣٨٠) . سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی. چاپ دوم. تهران : ترمه.

  موغلی، علی رضا. (1388). بررسی ارتباط بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان در مناطق نوزده گانه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران. فصلنامه مدیریت دولتی.

  میر شاه جعفری، ابراهیم؛ عابدی، محمدرضا؛ دریکوندی، هدایت اله. (1381). شادمانی وعوامل مؤثربرآن، تازه های  مجله ی علوم شناختی، سال4، شماره ی 3.

  نادی ،محمد علی .(1389) الگویابی معادله‌ی ساختاری روابط بین جو اخلاقی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی با نیت ترک خدمت در بین کارکنان بیمارستان‌های خصوصی شهر شیراز

  نرگسیان، عباس. (1386).«رهبری معنوی در سازمان‌های معاصر»، ماهنامه تدبیر، سال 18، شماره 189.

  نظرپوری ، امیر هوشنگ (1391) .تأثیر رهبری معنوی و عدالت سازمانی برکیفیت زندگی کاری . فصلنامه انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی .

  نور علی زاده،رحمان.( 1385).رهبری معنوی الگوی جدید رهبری در هزاره سوم. بانک اطلاعات نشریات کشور .

  نسبی، نرجس. (1387). رابطه بین هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، پایان نامه چاپ نشده مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور شیراز .

  هاشمی ، حامد.(1389). بررسی تاثیر هوش سازمانی بر مدیریت دانش در سازمان های دانش محور ، همایش ملی هوش سازمانی .29و 30 اذرماه 1389

  هرسی،پال­وبلانچارد،کنث.(2007).مدیریت­رفتارسازمانی،ترجمه:علاقبند،علی،انتشارات­­ امیرکبیر،چاپ فدهم،١٣٨٠.

  هومن، حیدر علی .(۱۳۸۱). تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی. تهران. مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  هوی و میسکل. (١٣٨٠) . مدیریت آموزشی : تئوری ، تحقیق و عمل. ترجمه میر محمد سید عباس زاده ، ویراست دوم ، ارومیه ، انتشارات دانشگاه ارومیه.

   

   

  Refrence

  Bishop John, R. Schol; (2006), Becoming a spiritual leader, Lwis Center for Church leadership. www Churchleadership.com/leadingideas/ articale. Html.

  Black,B.(1999).National culture and high commitment management. Employee Relations, 21(4), 389- 404.

  Chopra, D; (2002), The soul of leadership, School Administrator, 59. (8).

  Daft, R. L., & Lengal, R. H; (1998), Fusion leadership: Unlocking the subtle forces that change pepole and organization, San Francisco, CA: Berrett- Koehler.

  Deci, E. L. & Ryan, R. M; (1985), Intrinsic motivation and self-dedrmination in human bhavior, New York.

  Dent. E.B, Higgins. M. E, Wharff. D.M; (2005), Spirituality and Leadership: An Empirical Reviwe of Definitions, Distinctions, and Embedded Assumptions, The Leadership Quarterly, (16).

  Fry, L. W. and Matherly, L.L; (2006), Spiritual Leadership andOrganizational Performance: An Exploratory Study, Tarleton StateUniversity-Central Texas.

  Fry, L. W., Vittuci, S., & Cedillo, M; (2005), Spiritual leadership and army transformation: Theory measurement, and establishing a baseline, TheLeadership Quarterly, 16, 835-862.

  Fry. L. W; (2003), Toward a theory of spiritual leadership, TheLeadership Quarterly. Vol. 14pp. 693-777.

  Geijsel, f. Sleegers, p. Leithwood, k. and Jantzi, D; (2003), Transformational leadership effect on teachers Commitment and effort toward school reform, Journal of Educational Aministration, Vol. 41. No. 3pp. 228-256. http://www.spac.ir/barnameh/Barnameh%20215/5.htm.

  Krishnakumar, S. and Neck, C.P; (2002), The what, why, and how of spirituality in the workplace, Journal of Managerial Psychology, Vol. 17, No.3,pp153-1

  Okpara , J.o.,Wynn,p.(2008).The impact of ethical climate on job satisfaction, and commitment in Nigeria. Implications for management development. Journal of Management Development , 9 (27), 935-9 

  Pettijohn, M .,Charles, B.(2008). Salesperson Perceptions of Ethical Behaviors: Their Influence on job satisfaction and turnover Intention. Journal of Business Ethics, Apr 2008 , 4 (78), 547-557.

  Schwepker Jr, C.H. (2001). Ethical  climates relationship to job satisfaction , organizational commitment , and turnover          intention in the salesforce. Journal of Business Research.

  Whitington, J. L. & muellaro, R; (2006), Servant- Leadership at TD Industres: prlnciple & practice. The jahn Ben shepperd journal of prucerlcal leadership, pp 130-144.

  Yousef , D.A . ( 2000) ."Organizational commitment as a mediator of a relationship between islamic work ethic and attitude toward organizational change”. Human Relations Towards The Integration Of The Social Sciences,4(53),739-740.

  Yousef , D.A. (2000). "Organizational commitment and job satisfaction as predictors attitudes toward organizational change in a non – western setting." Personnel Review , 5(29),56-7

  Saks, A. M., Mud rack, P.E., Ash forth, B.E. (1996). "The Relationship

  between the work ethic , Job attitudes, ingenuous to twit, and turnover for

  temporary Service employees" Canadian Journal of Administrative Sciences, 13(3


موضوع پایان نامه رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1392, نمونه پایان نامه رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1392, جستجوی پایان نامه رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1392, فایل Word پایان نامه رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1392, دانلود پایان نامه رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1392, فایل PDF پایان نامه رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1392, تحقیق در مورد پایان نامه رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1392, مقاله در مورد پایان نامه رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1392, پروژه در مورد پایان نامه رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1392, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1392, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1392, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1392, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1392, پروژه درباره پایان نامه رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1392, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1392, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1392, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1392, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1392, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1392

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول) چکیده در شرایط پیچیده، ناپایدار، متغیر، غیرقابل پیش بینی و رقابتی محیط امروزی، رهبر سازمانی نیازمند ایجاد اعتماد افزون تر با کارکنان است. سبک رهبری موثق ( اصیل) روش مناسبی برای افزایش اعتماد محسوب می شود. بنابراین در این پژوهش برآنیم تا میزان اعتماد و موثق بودن رهبری در نزد پیروان بحث کنیم و رابطه ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد ( A..M) گرايش:  منابع انساني زمستان 1390 چکيده با پيشرفت تکنولوژي و پيچيده شدن فعاليتهاي سازماني،به جرات مي توان ادعا کرد که دوران کار فر

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی( M.A.) " گرایش بیمه" چکیده: این تحقیق با هدف، بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان شرکت های بیمه استان گیلان(بیمه ایران – دانا-آسیا) انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از حیث اجرا میدانی است. جامعه آماری مورد مطالعه کارکنان شرکت های بیمه استان گیلان، تعداد 277 نفر بودندکه ...

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد MBA تابستان 1391 چکيده: هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه ميان هوش معنوي، رضايت شغلي و تعهد سازماني بين کارکنان بانک ملي استان مازندران مي‌باشد. جامعه آما

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی چکیده: هدف از انجام این تحقیق تعیین رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران می باشد. جامعه اماری تحقیق شامل کلیه کارکنان زن و مرد شرکت دارو پخش در شهر تهران بوده است. تعداد کارکنان شرکت دارو پخش در بخش های مختلف این کارخانه 1000 نفر براورد شده است. نمونه گیری صورت نمونه گیری ...

پايان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشدM.A  رشته مديريت دولتي گرايش تحول چکيده هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين جو سازماني با استرس شغلي و خلاقيت در کارکنان  اداره کل بيمه سلام

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A.» رشته مدیریت اجرایی (استراتژیک) چکیده هدف از این پژوهش بررسی تاثیر نظام نگهداشت نیروی انسانی بر بهره­وری سازمانی در شرکت سهامی مخابرات استان هرمزگان است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان ستادی شرکت مخابرات استان هرمزگان می باشد که به روش تصادفی طبقه­ای و با استفاده از فرمول کوکران تعداد ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي گرايش تحول سازماني زمستان1391 چکيده     تحقيق حاضر با هدف بررسي ارتباط رهبري تحول آفرين و  توانمندسازي روانشنا

چکیده : این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان با در نظر گرفتن نقش واسطه ای سلامت روان انجام شده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 306 نفر از پرسنل شرکت نفت زاگرس جنوبی را شامل می شود ، جهت بررسی این روابط پرسشنامه هایی استانداردی مورد استفاده قرار گرفت که روایی آنها مورد تایید بوده است و پایایی آنها توسط محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(.M.A) گرایش: صنعتی و سازمانی رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کارخانه قند اقلید چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان کارخانه قند شهرستان اقلید بود. نمونه این پژوهش شامل170 نفر از کارکنان بودند که به صورت تصادفی ساده از بین کلیه کارکنان انتخاب و ...

ثبت سفارش