پایان نامه نقش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی نوجوانان

word 1 MB 29961 95
1393 کارشناسی ارشد علوم تربیتی
قیمت قبل:۶۳,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی (M.A)

  چکیده

      این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر مهارت های چهارگانه ی زبان آموزی در درس زبان انگلیسی صورت گرفت. بر اساس اهداف مورد پیگیری در مطالعه، روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه ی اجرا به شکل شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و با در نظر داشتن یک گروه کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه ی دانش آموزان پسر نوجوان سنین 13 تا 16 سال هستند که جهت آموزش و یادگیری زبان انگلیسی به یکی از آموزشگاه های زبان انگلیسی در سطح شهر کرمانشاه در نیمه اول سال تحصیلی 93-92 مراجعه کرده اند. به منظور تعیین نمونه از روش نمونه گیری «نمونه در دسترس» استفاده گردید بدین منظور از بین کلاس‌های موجود در یکی از آموزشگاه های زبان در سطح شهر کرمانشاه، 2 کلاس انتخاب و در دو گروه آزمودنی (یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل) قرار داده شدند. تهیه ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش محقق ساخته و با همکاری تعداد 4 نفر از مدرسان با سابقه ی آموزشی و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی صورت گرفت این آزمون ها در چهار بخش گوش دادن (پاسخگویی به 20 سؤال بر اساس شنیدن چهار مکالمه)، بیان کردن (پاسخگویی به بیست جمله ی مکالمه ای)، خواندن (یک متن با بیست سؤال چهار گزینه ای ) و نوشتن (بیست سؤال چهار گزینه ای مربوط به گرامر و ساختار جمله) بود. روایی ابزار اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه ی پژوهش در هر چهار بخش توسط مدرسین آموزش زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان انگلیسی سطح شهر تعیین گردید. برای تأیید پایایی نیز از روش اجرای دو فرم واحد از یک موضوع بدون فاصله زمانی و با محاسبه ی ضریب همبستگی بین داده های دو آزمون گوش دادن (92/0)، بیان کردن (88/0)، خواندن (79/0)، نوشتن (91/0) استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و برای تعیین میزان همگنی یا غیر همگنی گروه ها در متغیرهای مورد مطالعه در پیش آزمون از آزمون آمار استنباطی (تحلیل واریانس چند متغیره و با استناد به نتایج آزمون های اثر پیلاپی، لامبدای ویلکز، اثر هتلینگ و آزمون بزرگترین ریشه روی) و در بخش مقایسه و تحلیل پس آزمون ها، آزمون های «تحلیل کوواریانس با کنترل اثر پیش آزمون» استفاده گردید.

  واژه های کلیدی: شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی، خواندن، نوشتن، زبان انگلیسی.

  مقدمه:

  امروزه آموزش زبان انگلیسی به دلیل توسعه ی اطلاعات، فناوری و ارتباطات به صورت یک اولویت جهانی درآمده است. اما در کشور ما آموزش زبان، خصوصاً در سطح مدارس راهنمایی و دبیرستان که سنگ بنای آموزش زبان انگلیسی می باشد، با مسائل و مشکلات خاص خود روبرو است (کلانتری و غلامی، 1392، ص 100). منشأ بسیاری از این مشکلات از این واقعیت سرچشمه می گیرد که آموزش زبان انگلیسی همانند سایر دروس در بسیاری از مدارس و حتی آموزشگاه های خصوصی به صورت معلم محور اداره می شوند و فاقد یک محیط تعاملی هستند (حسینی فاطمی و همکاران، 1389، ص 5). و این در حالی است که آموزش و یادگیری زبان در این قرن دچار تغییرات زیادی شده و شاید بیشتر از هر رشته ی دیگری در تمام جهان در کلاس درس تمرین شده است.

            تنها دلیل موفقیت یا ناکامی زبان آموز در کلاس ها و مؤسسات زبان خارجی هوش و استعداد ذاتی او نیست. بلکه این موضوع جوانب بیشتری را در بر می گیرد. حوزه ی آموزش زبان معمولاً به زبان آموز در چهارچوب کلاس محدود می شود و تصور معلم از فراگیری نگرش «جزیره ای» است. چرا که تلاش می شود که کل فرآیند یادگیری فراگیر در کلاس درس صورت بگیرد (پیشقدم و مرادی مقدم، 1392، ص 31). و این در حالی است که نتایج بسیاری از پژوهش ها روشن ساخته است که آموزش زبان بیش از هر چیز به محیط وابسته است. چرا که رویکرد آموزش زبان به شکل ارتباطی در یک محیط تعاملی به جای تکیه بر پایه های زبان شناختی ساخت گرایانه و فرضیه یادگیری رفتارگرایی بر پایه های زبان شناسی زایشی و نظریه یادگیری شناختی استوار است. علاوه بر آن، در این رویکرد به جای توانش زبانی، توانش ارتباطی هدف قرار می گیرد و طبقه بندی ساختاری برنامه جای خود را به تمرکز بر کنش ها، مفاهیم، و یا ایفای نقش در تعامل زبانی می دهد (رابرتس، 1982، به نقل از گونی بند شوشتری، 1375، ص 88).

            لذا در دهه ی گذشته، نقش محیط های تعاملی و روش های ارتباطی آموزش زبان، بیش از سایر روشها، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است (چانگ و لهمان[1]، 2002، ص 81). و روش استفاده از ارتباطات شفاهی آموزشی زبان، به عنوان یکی از شناخته شده ترین استراتژی آموزشی ارتباطی مطرح گردیده است (لام[2]، 2006، ص 142).

            بر این اساس و با توجه به اینکه امکان حضور زبان آموزان در محیط های واقعی برای یادگیری زبان انگلیسی وجود ندارد می توان با شبیه سازی این محیط ها در فضاهای آموزشی، حس در محیط واقعی بودن را برای فراگیران مهیا نمود. بر این اساس این مطالعه با هدف بررسی نقش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی نوجوانان صورت گرفت.

  1-2 بیان مسئله:

  در روش های سنتی یاددهی-یادگیری، که امروزه از آنها به عنوان روش های غیرفعال یاد می شود، معلم نقش فعالی در جریان تدریس دارد و مطالب را به طور شفاهی در کلاس بیان می کند و دانش آموزان بدون نقش فعال، فقط باید به صحبت های او گوش دهند و مطالب مورد نظر را حفظ می کنند. در چنین شرایطی زمینه های لازم برای رشد اجتماعی، پیشرفت تحصیلی و رشد فکری فراگیران فراهم نمی شود. به همین دلیل امروزه موضوع روشهای آموزشی فعال، و یادگیرندگان فعال، جایگاه ویژه ای در مباحث تربیتی پیدا کرده است (یاریاری و همکاران، 1387، ص 146).

  این موضوع در مورد آموزش زبان انگلیسی از اهمیت و نمود بیشتری برخوردار است چرا که، فرآیند یادگیری هیچگاه در خلأ اتفاق ﻧﻤﻲافتد و محصول پایانی دربرگیرندۀ تعاﻣﻞهای مختلف فراگیر با دنیای اطرافش است. اکثر مواقع، زبان‌آموز در قالب یک رابطۀ دو طرفۀ معلم- زبان‌آموز سنجیده ﻣﻲشود و در این رابطه، محیط آموزشگاه و کلاس درس، اولین و آخرین ﻧﻘﻄﻪای است که به آن نگریسته ﻣﻲشود. با توجه به اهمیت عوامل اکولوژیک و محیطی در یادگیری زبان انگلیسی، ایجاد و شبیه سازی محیط های یادگیری تعاملی و مبتنی بر تجربه برای فراگیران از پتانسیل بالایی برای یادگیری برخوردار است (پیشقدم و مرادی، 1392، ص 31).

  طبق نظریه ی زبان شناسان، مهارت‌های اساسی یادگیری زبان انگلیسی به ترتیب اولویت عبارت‌اند از شنیدن، بیان کردن، خواندن و نوشتن. در مواردی که انگلیسی به عنوان زبان خارجی تدریس می شود، امکان استفاده از مهارت‌های یاد شده در کلاس درس برای فراگیران وجود ندارد (عباسی و همکاران، 1388، ص 143). لذا فراگیری زبان انگلیسی برای این گروه از کودکان دشوار است و موفقیت در دستیابی به پیچیدگی های این زبان، نیازمند تلاش فراوان است. اگر چه کلاس های زبان انگلیسی به عنوان مکانی برای بهبود زبان افراد، ارائه نوآوری های آموزگاران و فراگیران زبان به منظور تسهیل این روند دشوار است (محمدی، 1388، ص 103). در این راستا، استفاده ی مدام آموزگاران از روش‌های سنتی و یکنواخت سبب دل زدگی و ترس فراگیران از یادگیری زبان گردیده است.

  آموزش زبان انگلیسی با توجه به ویژگی های خاص این درس، همواره با مشکلات و مسائلی همراه بوده و بیش از همه، برای دبیران و مدرسان آن که در ارتباط مستقیم با امر آموزش هستند، ملموس و مطرح است (احمدپور، 1383، ص 16). از این رو، در طی چند سال اخیر، آموزش کارآمد زبان انگلیسی از عمده دغدغه های اصلی مسئولان امر برنامه ریزی درسی کشور شده است، زیرا به رغم صرف مقدار زیادی زمان، انرژی و سرمایه، میلیون ها دانش آموز ایرانی پس از شش یا هفت سال آموزش زبان انگلیسی در مدارس، در نهایت از دستیابی به توانایی برقراری ارتباط مفید و مؤثر عاجز می مانند (سجاد، 1384؛ محسنی مقدم، 1384؛ همایی، 1379). تجربه نشان می دهد که شیوه ی آموزش فعلی، چه در راهنمایی و دبیرستان، و چه در دانشگاه، ناموفق بوده و هر گونه تغییر در امر آموزش زبان تاکنون با شکست روبرو گردیده است. ناموفق بودن برنامه ی آموزش زبان آن چنان تجربه ای تلخ از ناکامی در زبان آموزان ایجاد می کند که تا پایان تحصیل زبان آموزان ادامه می یابد (پیشقدم، 1387، ص 24).

  و همه ی اینها در حالی است که با رشد و پیشرفت روافزون ارتباطات جهانی در عصر ارتباطات مبتنی بر تلفن های همراه، اینترنت و سایر رسانه های ارتباطی آسان، روز به روز بر اهمیت آموزش زبان انگلیسی افزوده می شود و این زبان، همراه با جهانی شدن در قرن بیست و یکم، تأثیر فراوانی در کسب و کار، برون سپاری، گردشگری، مسافرت های بین المللی، مهاجرت، بهره گیری از منابع علمی و بسیاری موضوعات دیگر، دارد (ماباسالت[3]، 2012، ص 3 ).

  نتایج مطالعات موجود دلایل مختلفی را برای ضعف آموزش زبان در ایران گزارش نموده اند. ریاضی (2005) مشکل اساسی آموزش زبان در ایران ره به نبود برنامه ی مدون یا سیاست مشخص و روشن درباره ی آموزش زبان نسبت می دهد. باطنی (1369) معتقد است برنامه های زبان آموزی در مدارس، جز اتلاف سرمایه و نیروی اسنانی نتیجه ی اثربخشی ندارد. بیرجندی (1391) از مؤلفین کتاب های درسی زبان انگلیسی، ضعف توانش و مهارت های معلمان، کمبود امکانات در منابع و آماده سازی کتاب، عدم همکاری مسئولان مدرسه، فضا و امکانات مدرسه، فقدان وسایل سمعی و بصری، نبود کلاس ثابت برای درس زبان و فقدان سیاستی مدون در خصوص اهداف زبان آموزی را از محدودیت های تألیف کتب زبان انگلیسی بیان نموده است. ضیاحسینی (1376) علت عدم موفقیت و پیشرفت زبان انگلیسی در ایران را به خاطر استفاده از روش تدریس غالب «ترجمه – دستور» بیان نموده و اظهار می دارد: «هر چند در سال های اخیر روش های جدید توصیه می شود ولی به علت فقدان دبیران خوب، فعال و خبره و نیز کمبود ساعات تدریس و نحوه ی غلط امتحان گرفتن و تأکید بر آزمون های کتبی، متأسفانه هنوز موفقیت و پیشرفت قابل توجهی در فرآیند یادگیری زبان انگلیسی در کشور ما به چشم نمی خورد». بخشی و همکاران (1375) با مطالعه ی وضعیت تحصیلی زبان انگلیسی در هفت استان کشور، علل عدم پیشرفت و موفقیت زبان انگلیسی را ناشی از پایین بودن سطح سواد والدین و عدم ارتباط آنها با مدرسه، فقدان وسایل کمک آموزشی، پرازدحام بودن کلاس ها، ضعیف بودن کتاب ها بر اساس معیارهای ارتباطی – شناختی، عدم به کارگیری آزمون های پیش آزمون در اول سال تحصیلی برای شناخت بهتر دانش آموزان و نیازهای آنان، محور بودن آزمون های کتبی از طرف وزارت مربوطه، کمی حقوق دبیران و فقدان انگیزه کافی و عدم توانایی بعضی از دبیران برای تدریس بیان نموده اند.

  در این راستا و به منظور جستجوی راه های مناسب برای رفع بخشی از ایرادات موجود، پژوهش های فراوانی در داخل و خارج کشور به جستجوی، راه ها، روش ها، الگوها، ابزار و راه کارهایی مؤثر برای ارتقاء سطح یادگیری زبان انگلیسی در زبان آموزان پرداخته اند. آنچه بیشتر محققان بر آن تأکید دارند تأثیر محیط بر یادگیری زبان است. مگر کودکان هر سرزمینی چگونه زبان مادری خود را می آموزند؟ اگر چه قرار گرفتن در محیط های واقعی جز برای تعداد بسیار اندکی از افراد امکان پذیر است، اما با یک طراحی مناسب می توان این محیط ها را در شرایط آموزشگاهی ایجاد نمود. لذا سؤال و مسأله ی اصلی این پژوهش تعیین میزان تأثیر ایجاد چنین محیطی بر ارتقاء سطح چهار مهارت زبان آموزی در نوجوانان است. در این راستا در این پژوهش تلاش می گردد تا با ایجاد یک محیط تعاملی – تجربی مبتنی بر سیستم های صوتی و تصویری و با ایجاد یک شرایط واقعی برای یادگیری زبان، تأثیر ایجاد چنین محیطی را بر هر یک از چهار مهارت اساسی زبان انگلیسی افراد مورد مطالعه تعیین نماید.

   

  1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

            تا پیش از سال 1980، بیشتر روش های آموزشی، مبتنی بر انتقال دانش با تأکید بیشتر بر نتیجه ی یادگیری بودند، نه فرآیند یادگیری. هدف از آموزش، توانا کردن دانش آموختگان برای دریافت اطلاعاتی بود که متخصصان تأیید شده و معلمان – که تنها وسیله ی انتقال دانش به دانشجویان منفعل هستند – انتقال می دادند. تانگهاناکانوند (2006) معتقد است که در این وضعیت، معلمان به عنوان انتقال دهندگان اطلاعات، و دانشجویان به منزله ی دریافت کنندگان منفعل دانش انتقال یافته از سوی معلمان، شناخته می شدند. این روش، کمترین میزان شرکت فعالانه ی دانش آموزان را در نظر می گرفت و برای تغییر آن، دگرگونی ای اساسی در ساختار تعلیم و تربیت پیشنهاد گردیده است (نفیسی و نوروزی، 1390، ص 128). از سوی دیگر در دنیای امروز، اهمیت دانستن یک زبان خارجی و بین المللی بر کسی پوشیده نیست و زبان انگلیسی یکی از پرکاربردترین زبان های زنده دنیاست. امروزه، تقریباً کمتر کشوری را می شناسیم که حداقل در بخشی از ارتباطات بین المللی خود مجبور به استفاده از زبان انگلیسی نباشد (فهیم و حقانی، 1387، ص 2). و این در حالی است که بنا به نتایج پژوهش های موجود سیستم آموزشی ما نتوانسته است در این زمینه موفق عمل نماید. در مورد نقاط ضعف روش های سنتی در آموزش زبان انگلیسی و قدرت روش های آموزش گویای زبانی، بسیار صحبت شده است. با این حال هنوز وضعیت عمومی تدریس زبان انگلیسی و یادگیری آن بسیار رضایت بخش نیست و عنوان «انگلیسی لال[4]» هنوز هم به شکل سرسختانه در تعداد زیادی از زبان آموزان زبان انگلیسی وجود دارد. بنابراین این ساده لوحی است که ما بگوییم هنوز راه درازی تا بهسازی آموزش انگلیسی و ارتقاء کیفیت آموزش انگلیسی داریم (ژو[5]، 2012، ص 801). از این رو آموزش انگلیسی ما در مدارس نیازمند به کارگیری روش‌های نوین، جذاب و مؤثر آموزشی است و معرفی و شناساندن این روش‌ها به زبان آموزان و معلمان آنان از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است.

   

  [1] Chang & Lehman

  [2] Lam

  [3] Mufasalt

  [4] Dumb English

  [5] Zhu 

  Abstract:

           

   

  This study’s aims was investigating the effects of stimulating experimental interactive-based learning environment on teenagers’ English four skill learning in English course . According to the study aims, the survey method is applicable in terms of aim and respecting the performance, it is quasi-experimental holding pretest and posttest with the purpose of a control group. The population includes all male students with the age ranging 13-16 attending one of the English teaching institutes in Kermanshah in first half of the school year of 1392-93. In order to determine the size of sample, the available sampling method was used in that among the classes in city of Kermanshah, two classes were chosen and the subjects were put in two (experimental and control) groups. The researcher-based data tools were gathered helping four postgraduates in English teaching based on four sections of Listening (answering to 20 questions about 4 read out conversations), Speaking (answering to 20 conversational sentences), Reading ( a text with 20 multiplied questions) and Writing (20 questions on sentence’ Grammar and Structure ). The survey validity in whole four sections was approved by English tutors of city. To evaluate the reliability, the method of using the same form of a subject without time distance were used with simultaneous calculation of both tests data on listening ( ./92), Speaking(./88), Reading (./79) and Writing (./91). The descriptive analysis was used to (Mean and Standard Deviation) was used to analyze the data and to determine the homogeneous or heterogeneous groups of variables in pretest, the inferential statistics (multivariable variance analysis documenting the test results by Philippi, Lambda Wilkes, Hoteling and Roy root test) and in posttest section, the covariance tests were used to control the effect of pretest.   

   

  Keywords: stimulating experimental interactive environment, reading, writing,

  English.

   

 • فهرست:

   

   

  عنوان

  صفحه

  تشکر و قدردانی....................................................................................................................................

  د

  اهدا ......................................................................................................................................................

  ه

  فهرست مطالب......................................................................................................................................

  و

  فهرست پیوست‌ها.................................................................................................................................

  ح

  فهرست جدول‌ها...................................................................................................................................

  ح

  چکیده....................................................................................................................................................

   

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1-1 مقدمه..........................................................................................................................................

  2

  1-2 بیان مسئله...................................................................................................................................

  3

  1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش...............................................................................................

  6

  1-4 اهداف پژوهش...........................................................................................................................

  7

  1-4-1 هدف کلی .............................................................................................................................

  7

  1-4-2 اهداف ویژه ...........................................................................................................................

  7

  1-5 فرضیات پژوهش .......................................................................................................................

  8

  1-6 تعاریف مفاهیم و اصطلاحات ...................................................................................................

  8

  1-6-1 بخش اول: تعاریف نظری .....................................................................................................

  8

  1-6-2 بخش دوم: تعاریف عملیاتی .................................................................................................

  10

                                                                                 فصل دوم: ادبیات پژوهش

  2-1 مقدمه .........................................................................................................................................

  13

  2-2 مبانی نظری ...............................................................................................................................

  13

  2-2-1 شبیه سازی، مفاهیم و تعاریف ..............................................................................................

  13

  2-2-2 مزایای استفاده از شبیه سازی ................................................................................................

  13

  2-2-3 انواع شبیه سازی و نقش آنها ................................................................................................

  14

  2-2-4 ویژگی های روش ارائه در شیوه ی شبیه سازی ...................................................................

  15

  2-2-5 موقعیت و محیط یادگیری ....................................................................................................

  16

  2-2-6 تاریخچه توجه به محیط یادگیری .........................................................................................

  17

  2-2-7 محیط آموزش زبان انگلیسی .................................................................................................

  18

  2-2-8 اهمیت آموزش زبان انگلیسی ...............................................................................................

  18

  2-2-9 رویکردهای آموزش زبان انگلیسی .......................................................................................

  19

  2-2-10 تأثیر نگرش در یادگیری زبان .............................................................................................

  21

  2-2-11 عوامل تأثیرگذار بر ضعف زبان انگلیسی دانش آموزان .......................................................

  21

  2-2-12 تعامل و ارتباط در یادگیری زبان انگلیسی ..........................................................................

  23

  2-2-13 جمع بندی مبانی نظری ......................................................................................................

  24

  2-3 مبانی تجربی پژوهش ................................................................................................................

  25

  2-3-1 مطالعات انجام شده در داخل ایران .......................................................................................

  25

  2-3-2 مطالعات انجام شده در خارج ایران ......................................................................................

  25

                                            فصل سوم: روش شناسی پژوهش

   

   

  3-1 مقدمه .........................................................................................................................................

  28

  3-2 نوع و روش پژوهش .................................................................................................................

  28

  3-3 جامعه و نمونه آماری ................................................................................................................

  28

  3-4 ابزار سنجش و اندازه گیری متغیرها ..........................................................................................

  29

  3-4-1 گوش دادن ............................................................................................................................

  29

  3-4-2 گفتن .....................................................................................................................................

  29

  3-4-3 خواندن .................................................................................................................................

  29

  3-4-4 نوشتن ...................................................................................................................................

  29

  3-5 تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش ............................................................................................

  30

  3-6 متغیرهای پژوهش ......................................................................................................................

  31

  3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها ......................................................................................

  32

   

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها

   

   

  4-1 مقدمه .........................................................................................................................................

  34

  4-2 توصیف داده ها .........................................................................................................................

  34

  4-3 تحلیل داده ها با توجه به فرضیه های پژوهش ..........................................................................

  38

  4-4 جمع بندی نتایج  .......................................................................................................................

  49

   

  فصل پنجم: تفسیر یافته‌ها

   

   

  5-1 مقدمه .........................................................................................................................................

  51

  5-2 خلاصه پژوهش .........................................................................................................................

  51

  5-3 بحث و تفسیر یافته‌ها ................................................................................................................

  52

  5-4 پیشنهادهای کاربردی .................................................................................................................

  56

  5-5 پیشنهادهایی پژوهشی ................................................................................................................

  57

  5-6 محدودیت های پژوهش ............................................................................................................

  57

  5-6-1 محدودیت‌های در اختیار پژوهشگر ......................................................................................

  57

  5-6-2 محدودیت‌های خارج از اختیار پژوهشگر .............................................................................

  57

   

  منابع

   

  منابع فارسی........................................................................................................................................

  60

  منابع انگلیسی......................................................................................................................................

  63

   

  پیوست‌ها

   

   

  ابزار اندازه گیری متغیرها ...................................................................................................................

  67

  خروجی تحلیل داده ها در spss .......................................................................................................

  74

  فهرست جداول

   

  جدول شماره (1-3) : دیاگرام طرح پژوهش ......................................................................................

  28

  جدول شماره (1-4) : میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون و پس آزمون ..............................

  35

  جدول شماره (2-4) : آزمون ام باکس ................................................................................................

  36

  جدول شماره (3-4) : نتایج آزمون لون برای بررسی فرض همگنی خطای واریانس ها ....................

  37

  جدول شماره (4-4) : آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای بررسی همگنی پیش آزمون ها .........

  37

  جدول شماره (5-4) : خلاصه تحلیل بررسی فرض همگنی شیب های رگرسیونی ...........................

  39

  جدول شماره (6-4) : نتایج آزمون لون برای بررسی فرض همگنی خطای واریانس ها ....................

  40

  جدول شماره (7-4) : ترتیب تأثیر روش ها بر نمرات پس آزمون مهارت گوش دادن ......................

  41

  جدول شماره (8-4) : خلاصه تحلیل کوواریانس فرض اول ..............................................................

  41

  جدول شماره (9-4) : ترتیب تأثیر روش ها بر نمرات پس آزمون مهارت بیان کردن ........................

  43

  جدول شماره (10-4) : خلاصه تحلیل کوواریانس بررسی فرض دوم ...............................................

  43

  جدول شماره (11-4) : ترتیب تأثیر روش ها بر نمرات پس آزمون مهارت خواندن ..........................

  45

  جدول شماره (12-4) : خلاصه تحلیل کوواریانس بررسی فرض سوم ..............................................

  45

  جدول شماره (13-4) : ترتیب تأثیر روش ها بر نمرات پس آزمون مهارت نوشتن ...........................

  47

  جدول شماره (14-4) : خلاصه تحلیل کوواریانس بررسی فرض چهارم ...........................................

  47

  جدول شماره (15-4) : خلاصه و جمع بندی نتایج ...........................................................................

  49

  منبع:

   

   

  منابع فارسی:

           

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -        قناعت پیشه، عترت الزهرا. (1385). بررسی میزان تداخل زبان فارسی در یادگیری زبان انگلیسی زبان آموزان دوره ی متوسطه. فصلنامه آموزش زبان دوم، دوره بیستم، شماره 3.

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

   

  REFERENCES:

  -        Chance, B; Rossman, A. (2006). Using simulation to teach and learn statistics. California Polytechnic State University. Available from http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/publications/17/7E1_CHAN.pdf

  -        Chang, M. M. & Lehman, J. D. (2002). Learning Foreign Language through an Interactive Multimedia Program: An Experimental Study on the Effects of the Relevance Component of the ARCS Model. CALICO Journal, 20 (1), p-p 81-98.

  -        Cherryholmes, C. H. (1966). Some current research on effectiveness of educational simulations: Implications for alternative strategies. American Behavioral Scientist, vol 10, p 4-7.

  Hamdona, Y. (2007). Life skills latent in the content of English for Palestine-grade six textbook, M.A thesis, the Islamic university of Gaza, Gaza. Avilable at http://library.iugaza.edu.ps/thesis/74439.pdf

  Ishtawi, H. R. (2011). The effect of game strategy on the learning of English grammar for the twelfth grade students. A thesis for the master degree in education. Available online at http://library.iugaza.edu.ps/thesis/93881.pdf

  -        Lam, W. Y. K. (2006). Gauging the effects of ESL oral communication strategy teaching: A multi-method approach. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, Vol. 3, No. 2, pp. 142-157.

  -        Michael, K. M. (2001). The effect of a computer simulation activity versus a Hands-on activity on Product Creativity in Technology Education. Journal of technology eduacation, Volume 13, Number 1. Available online at http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/v13n1/michael.html

  -        Mubasalt, M. M. (2012). The Impact of English Interactive Online on the students’ achievement in English Language in Jordan. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED538342.pdf

  -        Ranalli, J. (2008). Learning English with the Sims: expoliting authentic computer simulation games for L2 learning. Computer assisted language learning, Vol 21. No 5. Pages 441-455. Available at http://www.postgradolinguistica.ucv.cl/dev/documentos/90,981,12%20Learning_sims_ranalli_2008.pdf

  -        Riazi, A.M. (2005). The four language stages in the history of Iran. In Angel M.Y. Lin and Peter.W.Martin (Eds.), Decolonization, Globalization: Language-in-education Policy and Practice. (pp. 100-116). Multilingual Matters, Ltd.

  -        Sankey, M., Brich, D., Gardiner, M. (2010). Engaging students through multimodel learning environments: the journey continues. Available at http://www.ascilite.org.au/conferences/sydney10/procs/Sankey-full.pdf

  -        Shifflet, M. & Brown, J. (2006). The Use of Instructional Simulations to Support Classroom Teaching: A Crisis Communication Case Study. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 15(4), 377-395. Chesapeake, VA: AACE. Retrieved from http://www.editlib.org/p/19866.

  -        Szumal, J. L. (2000). How to Use Problem-Solving Simulations to Improve Know ledge, Skills, and Teamwork. Reprinted from Mel Silberman and Pat Philips (Eds.), The 2000 Team and Organization Development Sourcebook (New York, NY: McGraw-Hill).

  -        Tan, T. H. & Liu, T. Y. (2004). The MObile-Based Interactive Learning Environment (MOBILE) and A Case Study for Assisting Elementary School English Learning. Proceedings of the IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT’04). http://www.cin.ufpe.br/~mlearning/intranet/m-learning/The%20mobile-based%20interactive%20learning%20environment%20(MOBILE)%20and%20a%20case%20study%20for%20assisting%20elementary%20school%20English%20learning.pdf

  -        Tucker, R. A, (2001). Beliefs and practices of teachers of English as a foreign language in Guiyang China middle schools, available at http://www.lib.umi.com/.

  -       Woodward, J; Carnine, D; & Gerten, R. (1988). Teaching problem solving through computer simulations. American educational reaserch journal, Vol 25, No 1, p72-86.

  -        Zhu, D. (2012). Using Games to Improve Students' Communicative Ability. Journal of Language Teaching and Research, Vol. 3, No. 4, pp. 801-805. Avilable at http://ojs.academypublisher.com/index.php/jltr/article/download/jltr0304801805/5011

  -        http://oxforddictionaries.com


موضوع پایان نامه نقش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی نوجوانان , نمونه پایان نامه نقش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی نوجوانان , جستجوی پایان نامه نقش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی نوجوانان , فایل Word پایان نامه نقش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی نوجوانان , دانلود پایان نامه نقش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی نوجوانان , فایل PDF پایان نامه نقش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی نوجوانان , تحقیق در مورد پایان نامه نقش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی نوجوانان , مقاله در مورد پایان نامه نقش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی نوجوانان , پروژه در مورد پایان نامه نقش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی نوجوانان , پروپوزال در مورد پایان نامه نقش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی نوجوانان , تز دکترا در مورد پایان نامه نقش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی نوجوانان , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه نقش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی نوجوانان , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه نقش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی نوجوانان , پروژه درباره پایان نامه نقش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی نوجوانان , گزارش سمینار در مورد پایان نامه نقش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی نوجوانان , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی نوجوانان , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی نوجوانان , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی نوجوانان , رساله دکترا در مورد پایان نامه نقش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی نوجوانان

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی( M.A ) چکیده هدف این مطالعه مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر یادگیری و یادداری دروس تاریخ، علوم تجربی و زبان انگلیسی با ماهیت های حفظی، درکی و کلامی بوده. این پژوهش به روش نیمه آزمایشی (طرح گروه کنترل نابرابر) با متغیر مستقل (راهبردهای شناختی) و متغیرهای وابسته (میزان یادگیری و یادداری) اجرا شده است. داده ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش :روزنامه نگاری چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): پژوهش حاضر که با هدف بررسی نقش ارتباطات درون سازمانی برمیزان رضایت شغلی پرسنل دربین کارکنان سامانه3BRT3)) انجام شده است، به سنجش همبستگی بین متغیر میزان استفاده از ارتباطات درون سازمانی با میزان رضایت شغلی پرسنل ومولفه های آن ( امنیت شغلی ...

‌پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش همگانی چکیده کتاب‌های درسی نقش بسیار حیاتی در فرایند یاددهی- یادگیری دارند، به‌ویژه در جوامعی که زبان انگلیسی، زبان خارجی محسوب می‌شود، بنابراین لازم است، کتاب‌های درسی مورد ارزیابی قرارگیرند تا محتوای کتاب‌های درسی، متناسب با نیاز تدریس و یادگیری، در کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی به‌عنوان زبان بیگانه باشد. با توجه به این مهم، پژوهش ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته روانشناسي تربيتي بهار 93 چکيده نقشه مفهومي يکي از راهبردهاي ياددهي- يادگيري است که مي تواند يادگيري معنادار را در دانش آموزان تسهيل کند و روابط

دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد( M.A.) چکیده هدف کلی پژوهش حاضر طراحی درس‌افزار درس ریاضی(1) و تأثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان پسر سال اوّل دبیرستان‌های شهرکرمانشاه می‌باشد. پژوهش از نوع کاربردی و با روش نیمه تجربی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر پایه اول دبیرستان‌های ناحیه یک شهر کرمانشاه به تعداد 1400 نفر که به روش ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) چکیده پژوهش حاضر بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی کاربران عضو شبکه های اجتماعی را با استفاده از روش پیمایشی مورد مطالعه قرار داده است. این پژوهش در دانشکده هنر های زیبا دانشگاه تهران و در بین دانشجویان رشته­ها و دوره­های مختلف تحصیلی این دانشکده انجام گرفته است. تحلیل یافته‌های این مطالعه که گرایش دینی ...

پایان نامه نظری دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ادبیات نمایشی چکیده در این تحقیق به تعریف و بررسی فرهنگ عامه پرداخته شده است با توجه به این که عصر حاضر عصر تغییر و تحولات گسترده است و فن آوری ارتباطی از ابزارهای مهم در انتقال و تبادل اطلاعات و فرهنگ است .نقش و اهمیت فرهنگ بیش از هر دوره ی دیگری حائز اهمیت است . یکی از مهم ترین مسائل فرهنگی که کمتر مورد توجه قرار گرفته بحث فرهنگ ...

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش­آموزان با اختلال­های یادگیری هدف از پژوهش حاضر، بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش­آموزان با اختلال­های یادگیری بود. بدین منظور تعداد 120 کودک (82 پسر و 38 دختر) 7 تا 13 ساله با روش نمونه­گیری هدفمند با مراجعه به مراکز اختلال یادگیری شهر شیراز انتخاب شدند و والدین پرسشنامه ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده: موضوع ایمنی شهر ها در برابر مخاطرات طبیعی یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری است و یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای بزرگ جهان با آن دست به گریبان هستند، موضوع حوادث طبیعی است. با توجه به ماهیت غیرمترقبه بودن غالب حوادث طبیعی و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم‌ها و اجرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی، دانشی را ...

پایان نامه کارشناسی ارشد گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان نارساخوان بود. پژوهش حاضر یک مطالعه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل 60 دانش آموز دختر و پسر نارساخوان 9-7 سال بود که در سال تحصیلی 93-1392 از مراکز ناتوانی یادگیری نواحی 2 و 4 شهر اصفهان انتخاب ...

ثبت سفارش