پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان

word 748 KB 30015 169
1390 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت قبل:۶۷,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه برای دریافت کارشناسی ارشد در رشته تحقیقات آموزشی

  چکیده

  هدف پژوهش حاضر عبارت بود از بررسی اثر بخشی اهداف آموزشی دوره‎های آموزشی ضمن خدمت بانک رفاه در استان هرمزگان، که نمونه آن را 150 نفر از کارکنان شعب بانک رفاه استان هرمزگان تشکیل دادند. دو ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل الف)پرسش نامه 50 سؤالی ویژگی های محیط، کارآموزان و دوره آموزشی و  ب) پرسش نامه 24 سؤالی برای بررسی اهداف پنج‏گانه بانک رفاه می‎باشد. از دو رویکرد برای تجزیه و تحلیل داده‎های حاصل از پژوهش بهره گرفته شد در رویکرد اول، اهداف براساس طیف سه درجه‎ای(1تا 67/1 نامطلوب، 68/1 تا 34/3 نسبتاً مطلوب و از 35/3 تا 5 مطلوب) مطابقت داده شدند. در رویکرد دوم از آزمون‏های تی تست تک گروهی، فریدمن و رگرسیون خطی چند متغیری گام به گام برای تجزیه و تحلیل هشت سؤال مطرح شده در پژوهش استفاده شد. نتایج بررسی میزان تحقق اهداف، نشان داد که اهداف بهبود پاسخ‎گویی به مشتریان، بهبود کیفیت ارائه خدمات و ارتقای شغلی کارکنان در سطح مطلوبی از تحقق برخوردار هستند و اهداف بهبود روابط انسانی کارکنان و افزایش میزان دانش و مهارت‎های کارکنان در سطح نسبتاً مطلوبی از تحقق برخوردار می‌باشند. تجزیه و تحلیل پنج سؤال اول که دوره‎های آموزش ضمن خدمت در بهبود پاسخ‎گویی به مشتریان، بهبود کیفیت ارائه خدمات و ارتقای شغلی کارکنان، بهبود روابط انسانی کارکنان و افزایش میزان دانش و مهارت‎های کارکنان مؤثر بوده‎اند. تجزیه و تحلیل سه سؤال آخر پژوهش نشان داد که از میان چهار زیر شاخص‎ ویژگی‎ کارآموزان، تنها دو زیر شاخص آمادگی یادگیرنده و انگیزه انتقال توانایی پیش بینی متغیر ملاک را دارند. از میان هشت زیر شاخص مربوط به ویژگی‎ محیط کار، زیر شاخص‎های حمایت همکار، آزادی، مجوز سرپرست، انتطار از پیامد تلاش و حمایت سرپرست پیش بینی کننده معنی‎دار متغیر ملاک هستند. از میان سه زیر شاخص مربوط به ویژگی دوره آموزشی ضمن خدمت تنها دو زیر شاخص اعتبار محتوا و بازخورد، پیش بینی کننده معنی‎دار متغیر ملاک هستند.

   

  کلیدواژه‎ها: اثر بخشی، اهداف آموزشی، دوره‎های آموزشی ضمن خدمت و بانک رفاه.

  مقدمه

  امروزه جهان به سرعت در حال تغییر و تحول است. در عصر حاضر کم تر روزی را می توان یافت که بدون نوآوری در جهان اقتصاد، تغییر در تولید یا وضعیت خدمات باشد(آرمسترانگ و فلای[1]،2003). این رشد مستمر و مداوم، تغییر و تحول در شئون مختلف حیات اجتماعی، پیشرفت های شگرف و عمیق در علوم و فنون، ساختارهای سازمانی را پیچیده و تخصصی نموده است(مطهری نژاد،1382). تغییر مهم ترین خصیصه ای است که سازمان ها به عنوان ارکان اصلی جامعه کنونی با آن روبرو هستند. از دیدگاه سازمانی تغییر به مفهوم دگرگونی و تحول در سازمان، موجب استمرار فعالیت یا بقای آن با توجه به شرایط محیطی می شود.

  در چنین شرایطی بیشتر سازمان ها به دنبال راه حلی برای این مشکل هستند. راه حلی که توسط بیشتر صاحب نظران عنوان شده، آموزش و بهسازی منابع انسانی است(عباس زادگان و ترک زاده،1386، پابستاف[2]،1999 و کنستانتین[3] و دیگران،2005). امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی یکی از راهبردهای اصلی دستیابی به سرمایه انسانی و سازگاری مثبت با شرایط تغییر است و از همین رو جایگاه و اهمیت راهبردی آن در بقاء و توسعه سازمان ها غیر قابل انکار است(عباس زادگان و ترک زاده،1386،ص33).

   همواره فشارهای فرهنگی، اجتماعی، تکنولوژیکی، اقتصادی و سیاسی با هم ترکیب شده اند تا سازمان ها را مجبور نمایند به توانایی های اساسی خود به طور کل و به آموزش به طور خاص توجه بیشتری داشته باشند. در حقیقت اکنون بیشتر از هر زمانی سازمان ها باید روی آموزش محل کار و بهبود مداوم در عمل برای رقابت اعتماد نمایند(ثایر[4]،1997).

  پیشرفت و توسعه سازمان ها و مؤسسات که لازمه رسیدن ملت ها به توسعه همه جانبه اجتماعی و اقتصادی است، خود مستلزم وجود افرادی توسعه یافته در سازمان ها است(ابیلی و موفقی،1386،ص27).

  علوی می نویسد: «وجود دوره های آموزشی در یک سازمان نشان دهنده آگاهی مدیریت بر علوم سازمانی تلقی شده و اجرای دوره های آموزشی به معنای بالندگی مدیریت و پویایی مجموعه
  می باشد. آموزش کارکنان باید به طور مستمر با مجموعه فرایند های مدیریت نیروی انسانی مورد توجه قرار گیرد تا فعالیت های مدیریت منابع انسانی بتواند مثمر ثمر واقع شود»(علوی،1376).

  آموزش و بهسازی منابع انسانی اقدامی راهبردی است که در سطح فردی باعث ارزشمندی فرد و در سطح سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمان و در سطح ملی و حتی فرا ملی منجر به افزایش بهره وری و نتایج مرتبط بعدی می شود. لذا می توان گفت یکی از اقدامات زیر بنایی که باعث کارآمدی سازمان می‌شود ایجاد یا در اختیار گرفتن و توسعه پیوسته سرمایه انسانی از طریق آموزش و بهسازی آن است.

  سازمان ها برای ارائه خدمات و کسب نتایج مطلوب، گریزی از حفظ و پرورش نیروی انسانی ندارند. باید در نظر داشت که توسعه و تحول سازمان ها جدا از حمایت های آموزشی نیست و آموزش به عنوان یک وسیله پیشرفت، پاسخ گوی نیازهای سازمان ها است. آموزش علاوه بر رشد و بالندگی، گذرگاهی برای انتقال تجارب و معلومات فنی، تخصصی و تعلیم مهارت های لازم برای اجرای صحیح وظایف و مسؤولیت ها است(بابا رضا،1377).

  بر همین اساس مشاهده می شود که اغلب مؤسسات و سازمان های پیشرو، بیش از پیش توجه خود را به دوره های آموزشی و بهسازی منابع انسانی معطوف داشته اند. اما در حالی که ضرورت طراحی و اجرای آموزش های حین کار در سازمان های صنعتی و تولیدی به صورت یک امر طبیعی در آمده و همگان بر آن اتفاق نظر دارند، آن چه در  طراحی و اجرای آموزش اهمیت فوق العاده ای پیدا می کند، ارزیابی اثربخشی این نوع آموزش هاست که بتوان از نتایج به دست آمده، آموزش های تکمیلی و جهت داری را طراحی نمود(سلطانی،1380).

  اگر چه می توان برای آموزش های سازمانی اهداف یا دلایل ضرورت بخش متنوعی را در نظر گرفت، ولی بدون تردید مهم ترین هدف آموزش های سازمانی، ایجاد تغییرات در عملکرد کارکنان به نحوی است که موجب ارتقای سطح کیفی و کمی محصولات یا خدمات سازمان گردد. زمانی که نتایج آموزش های سازمان بر اساس هدف مذکور سنجیده شود، اثربخشی آموزش مورد توجه قرارگرفته است(قهرمانی،1382).  به عبارت دیگر، سؤالی که پیش روی مؤسسات قرار می گیرد آن است که تلاش ها و فعالیت هایی که با هدف توسعه منابع انسانی از طریق آموزش انجام می شود تا چه میزان به بهبود عملکرد سازمان منجرمی شود. این سؤال موجب گردید سازمان ها به ابزاری جهت اندازه گیری میزان اثربخشی آموزش بیاندیشند. آن چه در نظام آموزش سازمان ها باید مورد تأکید قرار گیرد نتایج حاصل از آموزش است، نه صرفاً انجام آموزش و یا آمار ساعات آموزشی، در این صورت ممکن است آموزش از نظر نفر ساعت ده سال و به صورت کمی رقم بالایی را نشان دهد در حالی که از نظر محتوایی و تحقق اهداف تقریباَ بی اثر باشد و همبستگی بین آموزش و توسعه کارکنان چندان محسوس نباشد.

  پس انتظار می رود که در بررسی فعالیت های آموزشی این سؤال که " آیا آموزش ها اثر بخش بودند؟" مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر ارزش آموزش نیز مانند سایر فعالیت های سازمانی از طریق تعیین آن در دستیابی به اهداف سازمان اندازه گیری شود.

  پژوهش حاضر جهت بررسی اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت بانک رفاه تنظیم می‏شود، تا به این وسیله گامی در جهت میزان تحقق اهداف آموزشی این سازمان برداشته شود و زمینه ای برای بهبود و افزایش کیفیت دوره های آموزشی فراهم آورد.

   

   

   

   

  1-2) بیان مسأله                                                                                                         در حال حاضر بسیاری از سازمان ها صرف نظر از نوع و میزان تحصیلات رسمی کارکنان خود و با توجه به پویایی موجود در علوم و هم چنین نیازمندی های شغلی، دوره های آموزشی متنوع و مداومی را برای آن ها تدارک می بینند(ساکی،1377). سرمایه گذاری در آموزش کارکنان روندی افزایشی داشته و سازمان ها به طور روز افزون بر گسترش فعالیت های آموزشی و فراهم سازی فرصت های یادگیری برای کلیه کارکنان در سطوح متفاوت سازمانی تأکید ورزیده اند، و هم زمان با افزایش توجه به آموزش انتظارات و توقعات نیز از آن ارتقاء یافته است. اگر در گذشته برگزاری دوره‏های آموزشی و شرکت دادن کارکنان در آن ها اقناع کننده به نظر می رسید، امروزه از آموزش انتظار می رود که بتواند تغییرات رفتاری مطلوب را در کارکنان ایجاد کند و از این رهگذر تحقق اهداف سازمانی تسهیل یابد(قهرمانی،1382).

  تعیین دقیق اثرات و نتایج یک دوره آموزشی بر شرکت کنندگان و تعیین دقیق نحوه عملکرد آن‎ها در بازگشت به محل کار خود در سازمان، فرایندی است پیچیده و مشکل و گاه مبتنی بر قضاوت های ذهنی کسانی است که هر چند در تهیه و اجرای ظاهراً موفقیت آمیز یک دوره آموزشی کوشش بسیار به عمل می آورند، اما کم تر به آثار و نتایج عملی دوره آموزشی توجه دارند(کنستانتین و دیگران،2005).

  یک برنامه آموزشی، تنها زمانی می تواند ارزشمندی خود را توجیه کند که شواهد قابل اطمینان و معتبری در مورد تأثیر آموزش بر بهبود عملکرد شرکت کنندگان عرضه کند. این امر به جنبه مهمی از آموزش و ارزشیابی آموزش اشاره دارد که معمولاً از آن با عنوان«اثربخشی آموزش» یا «ارزیابی اثربخشی آموزش» یاد می شود(قهرمانی،1382).

  یکی از مسائل عمده در سازمان های دولتی و صنعتی و سایر سازمان ها، جدی نبودن کارکنان و مدیران در امر آموزش، ارزیابی نا مناسب از اثربخشی دوره های آموزشی و در نتیجه ارائه بازخورد مناسب از نتایج آموزش می باشد، و در نهایت به هنگام ضرورت پیگیری لازم معمول نمی‎گردد(ابیلی،1376). در بر خورد با آموزش افراد به دلیل این که ارزشیابی یک رفع تکلیف، با تحلیل کم و غیر مفید بوده است بسیاری از سازمان ها در ارزیابی هر یک از آموزش ها به عنوان یک ضرورت شکست خورده اند(کنستانتین و دیگران،2005). یکی از دلایل این مشکل بی تجربگی آن ها است. در این حالت شایسته است سازمان ها تلاش خود را برای جذب کارشناسان مجرب ارزشیابی معطوف نمایند(یاریگر، 1381).

  ابیلی در مقاله ای تحت عنوان " آموزش و بهسازی نیروی  انسانی" خاطر نشان کرده است که برای بهره برداری صحیح از مزایای آموزش کارکنان و تحقق اهداف سازمان لازم است از طریق ارجای مسؤولیت و بررسی میزان تغییرات حاصله و نحوه عمل کارکنان، اثربخشی آموزشی آنان مورد ارزیابی قرار گیرد(ابیلی،1376). متأسفانه نسبت خیلی کمی از منابع قابل توجه اختصاص یافته به کوشش های آموزشی، به مرحله ارزیابی اختصاص می یابد. در واقع برخی از برنامه‎های آموزشی که بسیار خردمندانه و با طراحی خوب و گران تهیه شده اند، یا برنامه ارزشیابی آن ها بسیار مقدماتی و ابتدائی است و یا اصلاً  وجود ندارد(سینجر[5]، ترجمه آل آقا، 1378).

  توجه به لزوم و اهمیت آموزش کارکنان مستلزم دقت و هزینه نیروی انسانی است و از آن جایی که هدف نهائی آموزش کارکنان کارایی و اثر بخشی بیشتر است لذا بررسی و آگاهی از نتایج و بازده آموزشی کارکنان لازمه فرایند آموزش است و در واقع با این جزء است که حلقه آموزش تکمیل
  می گردد(رضوانی نژاد،1378).

  با توجه به مطالب گفته شده و با در نظر گرفتن اهمیت دوره های آموزشی، بانک رفاه به منظور برآوردن نیازهای آموزشی نیروی انسانی خود اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نموده است و اهداف زیر را از برگزاری این دوره ها دنبال می کرده است:

  افزایش کارایی و اثربخشی در ارائه خدمات و بهبود میزان پاسخ گویی به مشتریان.

  ارتقای سطح کیفی سرمایه انسانی از طریق افزایش سطح دانش و مهارت کارکنان.

  توسعه آگاهی های عمومی کارکنان به منظور افزایش کیفیت ارائه خدمات.

  توانمندسازی مدیران و کارکنان در زمینه های بهبود روابط انسانی کارکنان.

  آماده سازی کارکنان برای ارتقاء به رده های شغلی بالاتر.

   برای اطلاع از تأثیر این دوره ها در ارتقای سطح دانش، مهارت و رفتار مطلوب نیروی انسانی، میزان تحقق اهداف دوره ها، پاسخ گو بودن بروندادهای این آموزش ها به نیازهای محیط کار سعی شد که در این پژوهش به بررسی اثر بخشی دروه های آموزشی این نهاد پرداخته شود.

  1-3)ضرورت و اهمیت پژوهش  

  طی دهه های گذشته سرمایه گذاری در آموزش کارکنان روندی افزایشی داشته و سازمان ها به طور روز افزونی بر گسترش فعالیت های آموزشی و فراهم سازی فرصت های یادگیری برای کلیه کارکنان درسطوح متفاوت تأکید ورزیده اند(قهرمانی،1382). سازمان ها آموزش و توسعه منابع انسانی را از حیاتی‎ترین وظایف خود و راه بهسازی سازمان تلقی می کنند(ساکی،1377).

  سالانه سازمان ها مبالغ هنگفتی را برای آموزش مهارت های خاص صرف می کنند بدون این که اثربخشی آن ها به طور مطلوب اندازه گیری شود یا سیستم بازخورد مناسبی وجود داشته باشد. متأسفانه در بسیاری از موارد سیستم اثر بخشی اصلاً وجود ندارد یا بسیار پراکنده و بی نظم است(بارکر[6]،1999).

  هزینه های آموزشی برنامه های بالنده سازی گزاف است و ارقام در خور توجهی از بودجه سازمان ها را دربر می‎گیرد. هزینه های مصرف شده به تنهایی دلیل موجهی برلزوم ارزیابی اثر بخشی آموزشی است(دوالن و شولز[7]، ترجمه طوسی و صائبی،1384). هم چنین منابع محدود ایجاب می کند تا با بررسی دقیق روند کار گذشته، از دوباره کاری و مصرف هزینه های بی مورد و اتلاف وقت و هدر دادن نیروی انسانی و سایر منابع جلوگیری به عمل آید، وآموزش هایی ارائه گردد که ضمن تغییر نگرش و بینش فرد در بعد مثبت آن و انطباق فرد با سازمان، توانسته باشد در کارایی و انجام موفق وظایف محوله مفید واقع گردد(رضایی،1382).

  ابیلی یاد آور می شود که هر گونه بی توجهی و سهل انگاری در ارزشیابی دوره های آموزشی موجب خواهد شد که آن دوره ها بصورت اقدامی تفننی برای کارکنان و یا تلاش برای استفاده از مزایای آن درآید(ابیلی،1386). از طریق تعیین میزان اثربخشی عملیات آموزشی می توان قضاوت کرد که عملکرد برنامه آموزشی تا چه اندازه مطلوبیت دارد و تا چه اندازه باید بهبود یابد. اما به طور کلی دلایل تعیین اثربخشی برنامه های آموزشی عبارتند از:

  تعیین بازده آموزش: عمده ترین هدف آموزش و بهسازی نیروی انسانی توسعه سرمایه انسانی در سازمان ها است. ره آورد فعالیت های آموزشی افزایش و ایجاد دانش و مهارت های سرمایه ای یا واسطه‎ای است. بدین معنا که دانش یا مهارت های اکتسابی در فرایند آموزش به خودی خود قابل مصرف نیستند، بلکه آن ها ویژگی ها یا عوامل لازم برای افزایش کارایی و اثربخشی عملیات هستند. به عبارت روشن تر بهره دهی آموزش های غیر رسمی در درجه اول در قالب افزایش دانش، بهبود عملکرد فکری و شغلی کارکنان متبلور می شود. بنابراین از طریق سنجش میزان افزایش آگاهی ها، بهبود رفتار شغلی و قابلیت های اکتسابی جدید می توان بازده هزینه های مصروفه در جهت آموزش را توجیه کرد.

  ارتقای کیفیت آموزش: اخیراً بحث کیفیت آموزش به موضوع مهمی تبدیل شده است. کیفیت در رابطه با آرمان ها و شرایط مطلوب هر سازمان و واحدهای تابعه آن مطرح است. براین اساس یک برنامه آموزشی با کیفیت برنامه ای است که به روشنی مأموریت و اهداف خود را مطابق نیازها و انتظارات مشتری بیان کرده و در تحقق آن اثربخش و کارآمد باشد. بدین ترتیب از طریق سنجش اثربخشی آموزش‌ها می توان نقاط قوت و ضعف برنامه ها را تشخیص داده و اطلاعات و شناخت لازم را برای طراحی برنامه های با کیفیت کسب کرد.

  توسعه اعتماد جمعی: پیگیری و مورد چالش قرار دادن اثرات برنامه آموزشی به سه طریق می‏تواند در خصوص فعالیت های آموزشی نگرش مثبت ایجاد کند. اولاً بخشی از رسالت عمده برنامه های آموزشی توسعه حرفه ای و پرورش قابلیت های فکری و عملی جدید در اعضای سازمان است. از طرف دیگر سیاست گذاران و گروه مدیریت ارشد سازمان ها اهل حساب و کتاب می باشند، یعنی بیشتر بر آنند تا از نتایج خط و مشی های اعمال شده و فعالیت های به عمل آمده در بخش های مختلف به طور مشخص آگاهی یابند. لذا کارگزاران برنامه های آموزشی با ارائه گزارش و استناد بر یافته ها و شواهدی که مؤید اثربخشی آموزش ها در افزایش بهره وری و توسعه سازمانی هستند، می تواند اعتماد مدیریت عالی سازمان را نسبت به جایگاه اهمیت و اعتبار آموزش ها تحکیم نمایند. ثانیاً، مطالعات هاثورن نشان می دهد که وقتی فعالیت ها و نتایج تلاش های افراد مورد نظر واقع شود و به نقطه نظرات شان ترتیب اثر داده شود، دلگرمی، اعتماد و رضایت آنان بهبود می یابد و می تواند موجب انگیزش درونی در خصوص وظایف محوله گردد. ثالثاً، برنامه های آموزشی همانند دیگر برنامه های سازمانی دارای فرایند منظم و علمی هستند. غفلت و کم توجهی به هر یک از بخش ها یا مراحل، زمینه ناکامی و عقیم گذاری برنامه ها را فراهم خواهد ساخت. برعکس پیگیری و مورد توجه قرار دادن هر یک از مراحل و طبعیت از چرخه منطقی فعالیت ها باعث می شود اعضای درونی( برنامه ریزان و مجریان) و هم چنین مشتریان آموزش ها با جدیت و اعتماد با فعالیت های آموزشی برخورد نمایند(جباری،1381).

  1-4)اهداف تحقیق                                                                                              

  1-4-1) هدف کلی

  همان طور که در مطالب قبلی آمد بررسی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت همواره به دنبال میزان تحقق اهداف آموزشی دوره های آموزشی است. لذا هدف کلی این پژوهش بررسی اثر بخشی(میزان تحقق) اهداف آموزشی دوره های ضمن خدمت بانک رفاه در استان هرمزگان است. هم چنین در جهت تکمیل یافته ها و فراهم آوردن بستر مناسب برای نتیجه گیری و تصمیم گیری مسؤولین هدف کلی دیگری نیز مورد نظر قرار گرفته است: بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی دوره‎های آموزشی ضمن خدمت از دیدگاه شرکت کنندگان در این دوره ها. بنابراین هدف اصلی پژوهش عبارت است از:

  تعیین اثربخشی اهداف آموزشی دوره های ضمن خدمت بانک رفاه در استان هرمزگان و عوامل مؤثر بر اثربخشی  این دوره های آموزشی از دیدگاه شرکت کنندگان

  برای دستیابی به این هدف، اهداف جزئی زیر مطرح می گردد که با در نظر گرفتن اهداف آموزشی دوره های ضمن خدمت بانک رفاه تنظیم شده اند.

  1-4-2) اهداف جزئی

  بررسی میزان اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت در ارائه خدمات و بهبود پاسخ گویی به مشتریان.

  بررسی اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت در افزایش سطح دانش و مهارت های کارکنان در حوزه کاری.

  تعیین اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت در بهبود کیفیت ارائه خدمات کارکنان.

  تعیین اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت در بهبود روابط انسانی کارکنان.

  تعیین اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت در ارتقای شغلی کارکنان.

  تعیین نقش ویژگی های کارآموزان در اثر بخشی دوره های آموزش های ضمن خدمت.

  تعیین نقش ویژگی های محیط کار در اثر بخشی دوره های آموزش های ضمن خدمت.

  تعیین نقش ویژگی های دوره های آموزشی ضمن خدمت بر اثربخشی آن ها.

  1-5) سؤالات تحقیق

  با توجه به اهداف کلی و جزئی تحقیق سؤال های تحقیق به صورت زیر در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

   

  تا چه میزان دوره‎های آموزشی ضمن خدمت در ارائه خدمات و بهبود پاسخ گویی به مشتریان اثربخش بوده است؟

  تا چه میزان دوره‎های آموزشی ضمن خدمت در افزایش سطح دانش و مهارت‌های کارکنان در حوزه کاری اثربخش بوده اند؟

  تا چه میزان دوره‎های آموزشی ضمن خدمت در بهبود کیفیت ارائه خدمات کارکنان اثربخش بوده است؟

  تا چه میزان دوره های آموزشی ضمن خدمت در بهبود روابط انسانی کارکنان اثربخش بوده است؟

  تا چه میزان دوره های آموزشی ضمن خدمت در ارتقای شغلی کارکنان اثربخش بوده است؟

  تا چه میزان ویژگی های کارآموزان در اثر بخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت مؤثر بوده است؟

  تا چه میزان ویژگی های محیط کار در اثر بخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت مؤثر بوده است؟

  تا چه میزان ویزگی های دوره های آموزشی ضمن خدمت بر اثربخشی آن ها مؤثر بوده است؟

  1-6)تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرها

  1-6-1)اثربخشی[8]

  تعریف مفهومی

  اگر نیل به اهداف را به صورت وضع مطلوب سازمان در آینده تعریف کنیم، اثربخشی سازمان عبارت از درجه یا میزانی است که سازمان به هدف‌های مورد نظرخود نایل آمده است(دفت[9]، ترجمه پارسیان و اعرابی، 1387، ص58). فرایند کار اثربخشی نشان می دهد که تا چه میزان از کارهای انجام شده با هدف مورد نظر همسو بوده است(مهدوی،1380،ص328).

   

  1- Armstrong, A., & Foley

  2- Pubstaft

  Constantin-3

  Thayer -4

  1- Sinjer

  2- Barker

  3-Dovalen & Shoulz

  Effectiveness -1

  2-Deft

   

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                          صفحه

  فصل اول: طرح پژوهش................................................................................................. 1

  1-1)مقدمه............................................................................................................................................................. 2

  1-2)بیان مسأله.................................................................................................................................................... 3

  1-3)ضرورت و اهمیت پژوهش........................................................................................................................ 5

  1-4)اهداف تحقیق.............................................................................................................................................. 7

  1-4-1)هداف کلی............................................................................................................................................... 7

  1-4-2)اهداف جزئی........................................................................................................................................... 7

  1-5)سؤالات تحقیق............................................................................................................................................ 7

  1-6)تعریف عملیاتی و مفهومی متغییرها...................................................................................................... 8

  1-6-1)اثربخشی.................................................................................................................................................. 8

  1-6-2)آموزش کارکنان..................................................................................................................................... 8

  1-6-3)اثربخشی آموزشی................................................................................................................................. 9

  1-6-4)ارزیابی اثربخشی آموزش..................................................................................................................... 9

  فصل دوم: پیشینه پژوهش........................................................................................................................ 10

  2-1)مقدمه......................................................................................................................................................... 11

  2-2)مبانی نظری آموزش کارکنان............................................................................................................... 11

  2-2-1)مفهوم شناسی آموزش و آموزش کارکنان.................................................................................. 11

  2-2-2)اهمیت و ضرورت آموزش کارکنان................................................................................................ 12

  2-2-3)اهداف آموزشی نیروی انسانی........................................................................................................ 13

  2-2-4)انواع آموزش........................................................................................................................................ 15

  2-2-5)روش های آموزش.............................................................................................................................. 18

  2-2-6)اصول آموزش کارکنان...................................................................................................................... 19

  2-2-7)سطوح آموزش کارکنان در سازمان های صنعتی...................................................................... 20

  2-2-8)پیامدهای آموزش کارکنان............................................................................................................... 21

  2-2-9)مراحل آموزش کارکنان.................................................................................................................... 22

  2-2-10)محتوای آموزش کارکنان.............................................................................................................. 23

  2-3) مبانی نظری ارزشیابی آموزشی......................................................................................................... 24

  2-3-1) مفهوم شناسی ارزشیابی آموزشی............................................................................................... 24

  2-3-2) تاریخچه ارزشیابی............................................................................................................................ 26

  2-3-3) ضرورت ارزشیابی............................................................................................................................. 28

  2-3-4) ارزشیابی و برنامه ریزی.................................................................................................................. 28

  2-3-5) موانع اثربخشی دوره های آموزشی............................................................................................. 29

  2-3-6) عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش کارکنان.................................................................................. 29

  2-4)مبانی نظری رویکردهای ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی................................................... 31

  2-4-1)رویکرد ارزیابی مبتنی بر هدف...................................................................................................... 32

  2-4-2)رویکرد فارغ از هدف......................................................................................................................... 34

  2-4-3)رویکرد محاکمه قضایی..................................................................................................................... 35

  2-4-4)رویکرد مرور حرفه ای...................................................................................................................... 35

  2-4-5)رویکرد ارزشیابی واکنشی................................................................................................................ 36

  2-4-6)رویکرد سیستمی............................................................................................................................... 37

  2-5) الگوهای ارزیابی اثربخشی آموزشی................................................................................................... 37

  2-5-1) الگوی ارزیابی اثربخشی آموزشی کریک پاتریک..................................................................... 38

  2-5-2)الگوی ارزشیابی سیپ...................................................................................................................... 44

  2-5-3)مدل انتقالی......................................................................................................................................... 49

  2-5-4) تیپولوژی مدل انتقالی..................................................................................................................... 50

  2-5-5)مدل ارزشیابی اثربخشی سودمندی.............................................................................................. 53

  2-5-5-1)مراحل ارزشیابی بر اساس مدل بازگشت سرمایه................................................................ 54

  2-5-5-2)مراحل جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها برای مدل بازگشت سرمایه.................... 56

  2-5-6)الگوی ارزشیابی IPOO................................................................................................................. 59

  2-5-6-1)گام های فرایند ارزشیابی در مدل IPOO.......................................................................... 60

  2-6)الگوی پیشنهادی ارزیابی اثربخشی آموزش بانک رفاه................................................................... 63

  2-6-1)معرفی جامع الگوی انتقال یادگیری............................................................................................. 65

  2-6-2)سؤال های مربوط به شاخص های الگو........................................................................................ 70

  2-7)پیشینه تحقیق......................................................................................................................................... 73

  2-7-1)تحقیقات انجام شده در ایران......................................................................................................... 73

  2-7-2)تحقیقات انجام شده در خارج از کشور........................................................................................ 75

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش........................................................................................................... 77

  3-1)مقدمه ........................................................................................................................................................ 78

  3-2)روش شناسی تحقیق.............................................................................................................................. 78

  3-2-1)روش پژوهش...................................................................................................................................... 78

  3-3)جامعه و نمونه.......................................................................................................................................... 78

  3-3-1)جامعه .................................................................................................................................................. 78

  3-3-2) نمونه.................................................................................................................................................... 79

  3-4)ابزار پژوهش ............................................................................................................................................ 80

  3-5)پایایی و روایی........................................................................................................................................... 81

  3-5-1)پایایی..................................................................................................................................................... 81

  3-5-2)روایی ................................................................................................................................................... 81

  3-6)شیوه تجزیه و تحلیل داده ها ............................................................................................................. 82

  3-6-1)سطح توصیفی .................................................................................................................................. 82

  3-6-2)سطح استنباطی ............................................................................................................................... 82

  3-7)روش اجرا.................................................................................................................................................. 82

  فصل چهارم: یافته های پژوهش ............................................................................................................. 83

  4-1)مقدمه ........................................................................................................................................................ 84

  4-2)یافته های توصیفی پژوهش ................................................................................................................ 84

  4-3)یافته های استنباطی پژوهش ............................................................................................................. 88

  4-4)یافته های جانبی .................................................................................................................................... 95

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.......................................................................................................... 134

  5-1)مقدمه .................................................................................................................................................... 135

  5-2)بحث و تفسیر نتایج............................................................................................................................. 136

  5-3)محدودیت های پژوهش...................................................................................................................... 144

  5-4)پیشنهادهای پژوهشی.......................................................................................................................... 144

  5-5)پیشنهادهای کاربردی.......................................................................................................................... 145

  منابع و مأخذ .................................................................................................................................................. 146

  پیوست ها......................................................................................................................................................... 151

   

  فهرست جداول

  عنوان                                                                                                                         صفحه

  جدول2-1)ارتباط ارزیابی چهارگانه سیپ با ارزیابی مرحله ای و ارزیابی تراکمی.......................... 49

  جدول2-2) سطوح ارزیابی برای تعیین بازگشت سرمایه آموزش  .................................................... 58

  جدول2-3) مقایسه الگوهای ارزیابی مبتنی بر هدف و مبتنی بر سیستم........................................ 63

  جدول2-4) شاخص های فاکتور محیط در الگوی انتقالی..................................................................... 68

  جدول2-5) شاخص های  فاکتور ویژگی مشارکت کنندگان در دوره براساس الگوی انتقالی..... 69

  جدول2-6) شاخص های فاکتور طراحی دوره آموزشی بر اساس الگوی انتقالی............................ 70

  جدول3-1)توزیع نمونه آماری به تفکیک جنسیت................................................................................. 78

  جدول3-2) توزیع نمونه آماری به تفکیک سابقه کار.............................................................................. 78

  جدول3-3) توزیع نمونه آماری به تفکیک مدرک تحصیلی.................................................................. 79

  جدول3-4) توزیع سؤالات پرسش نامه پژوهش بر حسب عوامل الگوی آزمایشی......................... 80

  جدول4-1) فراوانی، درصد افراد شرکت کننده در پژوهش به تفکیک جنسیت............................ 84

  جدول4-2) فروانی، درصد افراد شرکت کننده در پژوهش به تفکیک سابقه کار........................... 85

  جدول4-3) فراوانی، درصد افراد شرکت کننده در پژوهش برحسب سطح تحصیلات................. 86

  جدول4-4) توافقی فراوانی و درصد جنسیت و تحصیلات افراد شرکت کننده در پژوهش........ 86

  جدول4-5) فراوانی و درصد سابقه کار و تحصیلات افراد شرکت کننده در پژوهش.................... 87

  جدول4-6) اطلاعات توصیفی برای هر یک از اهداف دوره‏های آموزشی ضمن.............................. 89

  جدول4-7) توصیف وضعیت میزان تحقق هر یک از اهداف دوره‎های ضمن خدمت.................... 89

  جدول4-8) یافته های توصیفی مربوط به متغیر بهبود پاسخ‎گویی به مشتریان............................. 90

  جدول4-9)نتایج آزمون t تک نمونه ای برای بررسی متغیر بهبود پاسخ‎گویی به مشتریان........ 90

  جدول4-10) یافته های توصیفی مربوط به متغیر افزایش سطح دانش و مهارت‎های کارکنان.. 91

  جدول4-11)نتایج آزمون tتک نمونه ای برای متغیر افزایش سطح دانش و مهارت های کارکنان 91

  جدول4-12) یافته‎های توصیفی مربوط به متغیر بهبود کیفیت ارائه خدمات کارکنان................ 91

  جدول4-13)نتایج آزمون t تک نمونه ای برای متغیر بهبود کیفیت ارائه خدمات کارکنان ...... 92

  جدول4-14) یافته‎های توصیفی مربوط به متغیر بهبود روابط انسانی کارکنان.............................. 92

  جدول4-15)نتایج آزمون t تک نمونه ای برای متغیر بهبود روابط انسانی کارکنان...................... 92

  جدول 4-16) یافته های توصیفی مربوط به متغیر ارتقای شغلی کارکنان...................................... 92

  جدول4-17)نتایج آزمون t تک نمونه ای برای متغیر ارتقای شغلی کارکنان ............................... 93

  جدول4-18) مدل رگرسیون همزمان جهت پیش بینی متغیر اهداف دوره های آموزشی ضمن

   خدمت براساس ویژگی های کارآموزان...................................................................................................... 93

  جدول4-19)خلاصه نتایج تحویل واریانس یک راهه برای پیش بینی متغیر اهداف دوره های

  آموزشی ضمن  خدمت براساس ویژگی های کارآموزان......................................................................... 94

  جدول4-20) ضرایب معادله رگرسیونی همزمان متغیر ویژگی های کارآموزان.............................. 94

  جدول4-21)خلاصه مدل رگرسیون گام به گام جهت پیش بینی متغیر بهبود پاسخ گویی به

   مشتریان براساس شاخص های ویژگی های کارآموزان ......................................................................... 94

  جدول4-22) خلاصه نتایج واریانس یک راهه برای پیش بینی متغیر بهبود پاسخ گویی به

  مشتریان براساس شاخص های ویژگی های کارآموزان............................................................................ 95

  جدول4-23)ضرایب معادله رگرسیونی گام به گام متغیر شاخص های ویژگی کارآموزان........... 95

  جدول4-24) خلاصه اطلاعات آماری متغیرهای حذف شده از معادله رگرسیون گام به گام برای

  پیش بینی متغیر بهبود پاسخ گویی به مشتریان براساس شاخص های ویژگی های کارآموزان.. 96

  جدول4-25) خلاصه مدل رگرسیون گام به گام جهت پیش بینی متغیر افزایش مهارت کارکنان

   براساس شاخص های ویژگی های کارآموزان .......................................................................................... 96

  جدول4-26) خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای پیش بینی متغیر متغیر افزایش مهارت

  کارکنان براساس شاخص های ویژگی های کارآموزان............................................................................. 97

  جدول4-27) ضرایب معادله رگرسیونی گام به گام متغیر ویژگی های کارآموزان......................... 97

  جدول4-28 خلاصه اطلاعات آماری متغیرهای حذف شده از معادله رگرسیون گام به گام برای

   پیش بینی متغیر افزایش مهارت کارکنان براساس شاخص های ویژگی های کارآموزان............. 98

  جدول4-29) خلاصه مدل رگرسیون گام به گام جهت پیش بینی متغیر بهبود کیفیت ارائه

  خدمات براساس ویژگی های کارآموزان....................................................................................................... 98

  جدول4-30) ) خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای پیش بینی متغیر بهبود کیفیت ارائه

   خدمات براساس شاخص های ویژگی های کارآموزان............................................................................ 99

  جدول4-31) ضرایب معادله رگرسیونی گام به گام برای متغیر بهبود کیفیت ارائه خدمات براساس

   ویژگی های کارآموزان..................................................................................................................................... 99

  جدول4-32) خلاصه اطلاعات آماری متغیرهای حذف شده از معادله رگرسیون گام به گام برای

  پیش بینی بهبود کیفیت ارائه خدمات براساس شاخص های ویژگی های کارآموزان.................. 100

  جدول4-33 خلاصه مدل رگرسیون گام به گام جهت پیش بینی متغیر بهبود روابط انسانی

   براساس ویژگی های کارآموزان.................................................................................................................. 100

  جدول4-34) خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای پیش بینی متغیر بهبود روابط انسانی

  براساس شاخص های ویژگی های کارآموزان.......................................................................................... 101

  جدول4-35) ضرایب معادله رگرسیونی گام به گام برای متغیر بهبود روابط انسانی براساس

  ویژگی های کارآموزان................................................................................................................................... 101

  جدول4-36) خلاصه اطلاعات آماری متغیرهای حذف شده از معادله رگرسیون گام به گام

  برای پیش بینی متغیر روابط انسانی  کارکنان براساس شاخص های ویژگی های کارآموزان... 102

  جدول4-37) خلاصه مدل رگرسیون گام به گام جهت پیش بینی متغیر ارتقای شغلی کارکنان

   براساس شاخص های ویژگی های کارآموزان......................................................................................... 102

  جدول4-38) خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای پیش بینی متغیر ارتقای شغلی

  کارکنان        براساس شاخص های ویژگی های کارآموزان.............................................................. 103

  جدول4-39) ضرایب معادله رگرسیونی گام به گام برای برای پیش بینی ارتقای شغلی براساس

   ویژگی های کارآموزان.................................................................................................................................. 103

  جدول4-40 ) خلاصه اطلاعات آماری متغیرهای حذف شده از معادله رگرسیون گام به گام برای

  پیش بینی پیش بینی ارتقای شغلی کارکنان براساس شاخص های ویژگی های کارآموزان..... 104

  جدول4-41) خلاصه مدل رگرسیون همزمان جهت پیش بینی متغیر اهداف دوره های آموزشی

  ضمن خدمت براساس ویزگی های محیط کار........................................................................................ 105

  جدول4-42 ) خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای پیش بینی اهداف دوره های آموزش

   ضمن خدمت بر اساس ویژگی های محیط کار.................................................................................... 105

  جدول4-43 ) ضرایب معادله رگرسیونی همزمان، برای پیش بینی بر اساس اهداف دوره های

  آموزش ضمن بر اساس ویژگی های محیط کار...................................................................................... 105

  جدول4-44 ) خلاصه مدل رگرسیونی گام به گام جهت پیش بینی  متغیر بهبود پاسخگویی به

  مشتریان  براساس شاخص های ویژگی محیط کار............................................................................... 105

  جدول4-45 ) خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای پیش بینی متغیر ارتقای شغلی

  کارکنان بر اساس ویژگی های محیط کار................................................................................................ 106

  جدول4-46 ) ضرایب معادله رگرسیونی گام به گام، برای پیش بینی بهبود پاسخگویی به

   مشتریان  براساس ویژگی های محیط کار............................................................................................. 107

  جدول4-47 ) خلاصه اطلاعات آماری متغیرهای حذف شده از معادله رگرسیون گام به گام برای

  پیش بینی متغیر بهبود کیفیت ارائه خدمات  براساس شاخص های ویژگی های محیط کار.. 108

  جدول4-48 ) خلاصه مدل رگرسیونی گام به گام جهت پیش بینی  متغیر افزایش مهارت

  کارکنان  براساس شاخص های ویژگی محیط کار................................................................................. 108

  جدول4-49 ) خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای پیش بینی متغیر افزایش مهارت

  کارکنان براساس شاخص های ویژگی محیط کار.................................................................................. 109

  جدول4-50 ) ضرایب معادله رگرسیونی گام به گام، برای پیش بینی افزایش مهارت کارکنان

  بر اساس ویژگی های محیط کار................................................................................................................. 110

  جدول4-51 ) خلاصه اطلاعات آماری متغیرهای حذف شده از معادله رگرسیون گام به گام برای

  پیش بینی پیش بینی متغیر افزایش مهارت کارکنان براساس شاخص های ویژگی های محیط کار 110

  جدول4-52 ) خلاصه مدل رگرسیونی گام به گام جهت پیش بینی  متغیر بهبود کیفیت ارائه

  خدمات  براساس شاخص های ویژگی محیط کار................................................................................. 111

  جدول4-53 ) خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای پیش بینی متغیر بهبود کیفیت ارائه

  خدمات   بر اساس شاخص های  ویژگی های محیط کار................................................................... 112

  جدول4-54 ) ضرایب معادله رگرسیونی گام به گام، برای پیش بینی بهبود کیفیت ارائه خدمات

     بر اساس ویژگی های محیط کار............................................................................................................ 113

  جدول4-55 ) خلاصه اطلاعات آماری متغیرهای حذف شده از معادله رگرسیون گام به گام برای

  پیش بینی متغیر بهبود کیفیت ارائه خدمات  بر اساس شاخص های ویژگی های محیط کار. 114

  جدول4-56 ) خلاصه مدل رگرسیونی گام به گام جهت پیش بینی  متغیر بهبود روابط انسانی 

  بر اساس شاخص های ویژگی های محیط کار........................................................................................ 115

  جدول4-57 ) خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای پیش بینی بهبود روابط انسانی کارکنان

   بر اساس شاخص های ویژگی های محیط کار...................................................................................... 116

  جدول4-58 ) ضرایب معادله رگرسیونی گام به گام، برای پیش بینی بهبود روابط انسانی کارکنان

   بر اساس ویژگی های محیط کار............................................................................................................... 116

  جدول4-59 ) خلاصه اطلاعات آماری متغیرهای حذف شده از معادله رگرسیون گام به گام برای

   پیش بینی متغیر بهبود روابط انسانی کارکنان بر اساس شاخص های ویژگی های محیط کار 118

  جدول4-60 ) خلاصه مدل رگرسیونی گام به گام جهت پیش بینی  متغیر ارتقای شغلی کارکنان

   بر اساس شاخص های ویژگی های محیط کار...................................................................................... 118

  جدول4-61 ) خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای پیش بینی متغیر ارتقای شغلی کارکنان

  بر اساس ویژگی های محیط کار................................................................................................................. 119

  جدول4-62 ) ضرایب معادله رگرسیونی گام به گام، برای پیش بینی ارتقای شغلی کارکنان

   بر اساس ویژگی های محیط کار............................................................................................................... 119

  جدول4-63 ) خلاصه اطلاعات آماری متغیرهای حذف شده از معادله رگرسیون گام به گام برای

  پیش بینی متغیر ارتقای شغلی کارکنان بر اساس شاخص های ویژگی های محیط کار........... 120

  جدول4-64 ) خلاصه مدل رگرسیونی همزمان جهت پیش بینی  اهداف آموزشی ضمن خدمت

  بر اساس ویژگی دوره آموزشی.................................................................................................................... 122

  جدول4-65 ) خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای پیش بینی اهداف آموزشی ضمن خدمت

  بر اساس ویژگی دوره آموزشی.................................................................................................................... 122

  جدول4-66 ) ضرایب معادله رگرسیونی همزمان، برای پیش بینی اهداف آموزشی ضمن خدمت

  بر اساس ویژگی دوره آموزشی.................................................................................................................... 122

  جدول4-67 ) خلاصه مدل رگرسیونی گام به گام جهت پیش بینی متغیر بهبود پاسخ گویی

  مشتریان بر اساس شاخص های ویژگی دوره آموزشی......................................................................... 123

  جدول4-68 ) خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای پیش بینی بهبود پاسخگویی به

  مشتریان بر اساس شاخص های  ویژگی دوره آموزشی....................................................................... 123

  جدول4-69 ) ضرایب معادله رگرسیونی همزمان، برای پیش بینی بهبود پاسخگویی به مشتریان

  بر اساس ویژگی دوره آموزشی.................................................................................................................... 123

  جدول4-70 ) خلاصه اطلاعات آماری متغیرهای حذف شده از معادله رگرسیون گام به گام برای

   پیش بینی متغیر بهبود پاسخگویی یه مشتریان بر اساس شاخص های ویژگی های دوره آموزشی 124

  جدول4-71 ) خلاصه مدل رگرسیونی گام به گام جهت پیش بینی متغیر افزایش مهارت کارکنان

   بر اساس شاخص های ویژگی دوره آموزشی......................................................................................... 124

  جدول4-72 ) خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای پیش بینی افزایش مهارت کارکنان

   بر اساس شاخص های ویژگی دوره آموزشی......................................................................................... 124

  جدول4-73 ) ضرایب معادله رگرسیونی گام به گام، برای افزایش مهارت کارکنان  به مشتریان

   بر اساس ویژگی دوره آموزشی.................................................................................................................. 125

  جدول4-74 ) خلاصه اطلاعات آماری متغیرهای حذف شده از معادله رگرسیون گام به گام برای

  پیش بینی متغیر افزایش مهارت کارکنان بر اساس شاخص های ویژگی های دوره آموزشی.. 126

  جدول4-75 ) خلاصه مدل رگرسیونی گام به گام جهت پیش بینی متغیر بهبود کیفیت ارائه خدمات

  بر اساس شاخص های ویژگی دوره آموزشی........................................................................................... 126

  جدول4-76 ) خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای پیش بینی بهبود کیفیت ارائه خدمات

   بر اساس شاخص های ویژگی دوره آموزشی......................................................................................... 126

  جدول4-77 ) ضرایب معادله رگرسیونی گام به گام، برای بهبود کیفیت ارائه خدمات  بر اساس

  ویژگی دوره آموزشی..................................................................................................................................... 127

  جدول4-78 ) خلاصه اطلاعات آماری متغیرهای حذف شده از معادله رگرسیون گام به گام برای

   پیش بینی متغیر بهبود کیفیت ارائه خدمات بر اساس شاخص های ویژگی های دوره آموزشی 128

  جدول4-79 ) خلاصه مدل رگرسیونی گام به گام جهت پیش بینی متغیر بهبود روابط انسانی کارکنان

   بر اساس شاخص های ویژگی دوره آموزشی......................................................................................... 128

  جدول4-80 ) خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای پیش بینی بهبود روابط انسانی کارکنان

   بر اساس شاخص های ویژگی دوره آموزشی......................................................................................... 128

  جدول4-81 ) ضرایب معادله رگرسیونی گام به گام، برای بهبود روابط انسانی کارکنان بر اساس

   ویژگی دوره آموزشی.................................................................................................................................... 129

  جدول4-82 ) خلاصه اطلاعات آماری متغیرهای حذف شده از معادله رگرسیون گام به گام برای

   پیش بینی متغیر بهبود روابط انسانی کارکنان بر اساس شاخص های ویژگی های دوره آموزشی 129

  جدول4-83 ) خلاصه مدل رگرسیونی گام به گام جهت پیش بینی متغیر ارتقای شغلی کارکنان

  بر اساس شاخص های ویژگی دوره آموزشی........................................................................................... 130

  جدول4-84 ) خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای پیش بینی ارتقای شغلی کارکنان

  بر اساس شاخص های ویژگی دوره آموزشی........................................................................................... 130

  جدول4-85 ) ضرایب معادله رگرسیونی گام به گام، برای ارتقای شغلی کارکنان بر اساس ویژگی

   دوره آموزشی................................................................................................................................................. 131

  جدول4-86 ) خلاصه اطلاعات آماری متغیرهای حذف شده از معادله رگرسیون گام به گام برای

  پیش بینی متغیر ارتقای شغلی کارکنان بر اساس شاخص های ویژگی های دوره آموزشی..... 131

  جدول4-87 ) رتبه میانگین های وزنی هر یک از اهداف پنج گانه بانک رفاه ............................ 132

  جدول4-87 ) نتایج آزمون معنی داری فریدمن برای رتبه بندی تحقق اهداف ........................ 132

   

  منبع:

   

  -  اسمعیل، قوام(1380)." ارزشیابی تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان گمرک ایران در سال های 78-75 "، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

  - آیین نامه شورای عالی آموزش علمی – کاربردی(1376).

  - ابیلی، خدایار و حسن موفقی(1382،1386)، دریچه ای بر مفاهیم نوین مدیریتی، تهران: انتشارات شیوه.

   - ابیلی، خدایار(1376) ." آموزش و بهسازی نیروی انسانی " ، مجموعه مقالات سمینار نقش نیروی انسانی در توسعه صنعت.

  - اچ. اس. بولا، ترجمه ابیلی،(1375). ارزشیابی طرح و برنامه های آموزشی برای توسعه، چاپ اول، تهران: موسسه بین الملل روش های آموزش بزرگسالان.

  - احمدی، مجید.(1379). " ارزیابی مرکز آموزش مدیریت دولتی  تهران بر اساس مدل ارزیابی CIPP "،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

  - الوانی، سید مهدی( 1370، 1387). تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها.

  - بابا رضا، رسول. " آموزش مدیران ضرورتی اجتناب ناپذیر "، فصلنامه دانش مدیریت، شماره 41و 42، تابستان و پاییز 1377.

  - بابایی، اعظم(1379). " ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارگری شرکت پارس خودرو "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

  - بختیاری، مریم و احمدی، غلامرضا(1386). میزان اثربخشی آموزش های ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) معلمان دوره متوسطه شهر اصفهان. شماره سیزدهم. بهار 1386.

  - بلادر، فرهاد(1380)." ارزشیابی تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت مربیان مراکز آموزش کشاورزی در کارایی آنان در سال 1378 "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم.

  - توسلی، بهاره، پزشکی راد، غلامرضا و چیذری، محمد(1386). اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت بانک کشاورزی در افزایش دانش فنی کارشناسان کشاورزی بانک. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 3، شماره 2، 1386.

  - جباری، لطفعلی. " سنجش اثر بخشی برنامه های آموزشی در سازمان ها "، ماهنامه تدبیر، شماره 127، آبان 1381.

  - خلخالی، رضا(1379). " ارزیابی جامع آموزشگاهی بر اساس مدل ارزیابی سیپ( CIPP )، مورد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعت نفت محمود آباد "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

  - دفت، ریچارد. ال. ترجمه پارسائیان، علی و اعرابی، سید محمد(1378). تئوری و طراحی سازمان، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.

  - رضایی، اکبر ." ارزشیابی تأثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت بر عملکرد شغلی کارکنان بیمه ایران در سال 81 " ،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، تیر1382.

   - رضوانی نژاد، شهربانو(1378).آموزش مدیران، کارکنان و بهره وری، کمیته بهره وری شرکت مخابرات ایران، انتشارات دفتر روابط عمومی مخابرات.

  - ساکی، رضا. "اثربخشی اجرای برنامه های کوتاه مدت آموزشی بردانش و عملکرد مدیران آموزشی "، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 3 و4 ، پاییز و تابستان 1377.

  - سلطانی، ایرج. " اثربخشی آموزش در سازمان های صنعتی و تولیدی "، ماهنامه تدبیر، شماره 119، دی ماه 1380.

  - شیمون ال دوالن و رندال شولر، ترجمه طوسی، محمدعلی و محمد صائبی(1375، 1384)، مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

   - عباس زادگان، سید محمد و جعفر ترک زاده(1379، 1386). نیازسنجی آموزشی در سازمان ها، تهران: انتشارات انتشار.

  - علوی سید بابک،" نگرشی بر تجزیه و تحلیل سازمان برای تعریف دوره های آموزشی "، ماهنامه تدبیر، شماره 75 ، 1376.

  - قهرمانی، محمد. " ارزیابی اثربخشی دوره های کارشناسی ارشد پروژه و مدیریت عملیات و بهره برداری " ، فصلنامه مدیریت و توسعه، شماره 11 ، 1382 . 


  - مارک جی سینگر، مدیریت منابع انسانی، ترجمه آل آقا(1378)، چاپ اول، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  - محمودی، مرضیه(1377). "بررسی اثربخشی آموزش ضمن خدمت کارگران صنعت نفت اهواز از دیدگاه کارگران و سرپرستان " ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

  - مطهری نژاد، حسین. " کاربرد روش های ارزشیابی در برنامه ریزی توسعه نظام آموزش کارکنان "، فصلنامه توصعه مدیریت، شماره 48-47 ، اسفند 81 و فروردین 82 .

  - مهدوی، محمدتقی(1380). فرهنگ توصیفی تکنولوژی، تهران: چاپار.

  - نادری، ناهید، جمشیدیان، عبدالرضا و سلیمی، قربانعلی(1386). توانمند سازی کارکنان از طریق آموزش های ضمن خدمت(مورد مطالعه شرکت پالایش نفت اصفهان). پژوهش نامه علوم انسانی و اجتماعی. سال هفتم، شماره بیست و هفتم. زمستان .1386.

  -ابطحی، سید حسین و میرشجیل پیدایی.(1382) " شیوه های نوین ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی در سازمان ها " ، فصلنامه مدیریت و توسعه، شماره 18.

  -جعفرزاده، محمدرحیم(1385). طراحی الگوی ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

  -نکوئی مقدم، محمود، میررضائی، ناهید(1384). تأثیر آموزش های ضمن خدمت در بهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان. مجله مدیریت و اطلاعات در بهداشت و درمان. دوره دوم، شماره اول، بهار و تابستان 1384.

  یاریگرروش، حسین." دیدگاه ها و رویکردهای جدید و قدیم به ارزشیابی آموزشی " ، ماهنامه مشعل، شماره 321، مهرماه 1381.

   

  -Armstrong, A., & Foley, P.(2003). Foundations of a learning rganization: Organization learning mechanisms. Learning Organization, 10(2), 74–82.

  - Dennis Look, ' hand book of management' Gower publishing , U.S.A , 1994 .

  - Katie. Ricci, Lori van Dugne & at al, "Training revolution ",  NAVAIR.Sebtember, 2003.

  - Mary Barker ,"training effectiveness assessment " , Naval air war far center training system division ,1999

  - Patricia Borerie, Sanchez Mulahy, and John A. zondlo," Evaluation the effectiveness of the training program",1999 .

  - Peter. Bermley, Evaluation training effectiveness , N.T: Mc Grow . Hill , 1999 .

  - Pubstaft, A model for research on training effectiveness.

  http://www.cds.gov/niosh/99-142.html

  - R.A.Neo, Employ training and development, The Mc Grow Hill companies inc , 1999 .

  - S .Sridharan, "introduction to special section on what is useful evaluation" , American journal of evaluation  , 24(4) , 2003.

  - Straoub & Attner , ' Introduction to business ' , 5th edition , wadsworth ,Inc , I.T.P , 1994 .

  -Thayer. Pw(1999). A rapidly chaining world: some implications for training system in the year 2001 beyond, see quinines & ehrenstein , 1997

      -Constantine kontoghiorghes, Susan M. Awbrey,Pamela L Feurig(2005)Examining the Relationship Between Learning Organization Characteristics and Change Adaptation, Innovation, and Organizational Performance. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT QUARTERLY, vol. 16, no. 2, Summer 2005.

   


موضوع پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان, نمونه پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان, جستجوی پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان, فایل Word پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان, دانلود پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان, فایل PDF پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان, مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان, پروژه در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان, پروژه درباره پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A) گرايش: مديريت آموزشي تابستان  1390 چکيده: هدف اصلي در اين پژوهش ارزيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي اختصاصي ضمن خدمت تقريرنويسان قوه

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد MBA تابستان 1391 چکيده: هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه ميان هوش معنوي، رضايت شغلي و تعهد سازماني بين کارکنان بانک ملي استان مازندران مي‌باشد. جامعه آما

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : "بازاریابی" چکیده امروزه با پیشرفت تکنولوژی تمامی مفاهیم مرتبط با بازار و مصرف کننده دستخوش تغییرات اساسی شده است. رواج استفاده از کامپیوتر به عنوان یکی از اثرگذار ترین تکنولوژی­های قرن حاضر و هم­چنین همه­گیر شدن اینترنت و تلفیق آن با عرضه و فروش کالاها و خدمات باعث شده است که بازارهای الکترونیکی و فروش کالا از طریق وب سایت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش: استراتژیک چکیده فارسی امروزه در بسیاری از سازمان ها، شاهد افزایش نرخ جابه جایی، کاهش رضایت شغلی ،افزایش میزان غیبت از کار، گسترش بیگانگی از کار و فقدان احساس مسئولیت پذیری کارکنان و به طور کلی عدم هویت یابی اعضا با سازمان خود، هستیم.تا آن جایی که اغلب به نظر می رسد اعضا و کارکنان این سازمان ها به شغل خود تنها به عنوان منبع ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی گرایش : منابع انسانی چکیده : توجه به موضوع رهبری خدمتگزار درسالهای اخیر، افزایش پیدا کرده است و انواع سازمان های تجاری، غیر انتفاعی، آموزشی و نیز سازمانهای دولتی برای اداره سازمان خود اصول رهبری خدمتگزار را مورد استفاده قرار داده اند.هدف اصلی در این تحقیق، میزان سنجش رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی با نقش میانجی اعتماد در مدیران اداره ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی گرایش : منابع انسانی چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت و ابعاد آن در سطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت است. متغیر مستقل این پژوهش آموزش ضمن خدمت است. در این پژوهش از مدل چهار بعدی لطیف 2012 (رضایت از جلسه آموزش، رضایت از محتوای آموزش، رضایت از آموزش دهنده و انتقال یادگیری) استفاده شده است. متغیر وابسته ...

پايان نامه کارشناسي ارشد در (علوم تربيتي-مديريت و برنامه­ريزي آموزشي) ارديبهشت ماه 1394 چکيده   هدف از پژوهش حاضر، ارزشيابي برنامه درسي پرديس­هاي دانشگاه فرهنگيان استان سيستان و

پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد  ) M.A  ( گرايش: مديريت منابع انساني زمستان  1391               چکيده : دانشگاه نظا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: "مدیریت بیمه" مقدمه بیمه عمر یک ابزار مالی به حساب می آید.وظیفه حمایت مالی و ارائه پوشش به خانواده ای که نان آور(بیمه شد) خود را در نتیجه مرگ از دست داده است به عهده بیمه عمر گذاشته است.بیمه عمر امروزه از جمله مهمترین زمینه های فعالیت در بازارهای بیمه کشور های مختلف است وبه علت دارا بودن باراجتماعی و اقتصادی خاص از اهمیت ...

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( بازاریابی) چکیده: مدیریت دانش امکان دسترسی به تجربیات ، دانش و تخصص را فراهم می کند که این عمل توانائیهای جدیدی ایجاد می کند ، عملکر را بهبود می بخشد ، نوآوری را افزایش می دهد، اطلاعات و سرمایه های دانش موجود در سازمان را بکار می گیرد ، توزیع دانش و اطلاعات را در حوزه های مختلف سازمانی تسهیل می کند و اطلاعات دانش را در فرایندهای ...

ثبت سفارش