پایان نامه بررسی شناخت عوامل موثر بر تمایل به فرزندآوری زنان و مردان متاهل شهر جهرم

word 1 MB 30045 142
1392 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت: ۱۸,۴۶۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مقدمه

      امروزه در پی فرایند شهرنشینی ، توسعه یافتگی جوامع و گستردگی رسانه های جمعی و نهایتا پدیده جهانی شدن در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه میزان موالید با توجه به نرخ باروری در سطح جایگزینی و حتی پایین تر از آن  تنزل پیدا کرده است . ایران نیز از جمله کشورهایی می باشد که در سه دهه اخیر دچار افت شدید در نرخ باروری گردیده و روند پیری جمعیت آهنگ خود را به صدا آورده است . رشد شتابان جمعیت خصوصا در کشورهای در حال توسعه در دهه های گذشته،  تحولات و دگرگونیهای در حال حاضر برای باروری ایجاد کرده که محققان و پژوهشگران علوم اجتماعی و انسانی این موضوع را محور مطالعات و بررسیهای خود قرار داده اند تا عوامل تاثیر گذار اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی بر فرزندآوری در حفظ حیات بشری و در راستای جمعیت با کیفیت بشناسند .

      تغییرات باروری و کاهش فرزندآوری که عنوان گذار جمعیتی برای آن لحاظ شده است در موازات صنعتی شدن ، افزایش کیفیت سطح زندگی و بهبودی شرایط بهداشت و در نتیجه کاهش مرگ و میر بوده است. کاهش باروری تحت تاثیر این تغییرات ، اندکی پس از کاهش مرگ و میر رخ داده که این کاهش مربوط به تغییر در شیوه زندگی می باشد . زیرا پرورش فرزند در سبک زندگی  شهری و صنعتی هزینه آور بوده و به تدریج ارزشهای مربوط به داشتن فرزند زیاد را از بین می برد .

     فرزندآوری پدیده مهمی در حرکات جمعیتی و محور توسعه پایدار برای کشورهایی که سطح جانشینی پایینی دارند ، محسوب می شود . هر چند فرزندآوری و تولد ظاهرا امر ساده ای به نظر می رسد اما مساله پیچیده ای است که عوامل کمی و کیفی متعددی بر آن موثر است . آگاهی از تمایل به فرزندآوری بین زنان و مردان متاهل و عوامل موثر بر آن شناخت قابل توجهی در جریان تحولات جمعیتی بوجود خواهد آورد (بربیان،1380: 12-10 ). بعلاوه با شناخت مجموعه عوامل اثر گذار تدوین برنامه ها و سیاستگذاریهای کلان را تحت الشعاع قرار می گیرد . لذا عدم شناخت این مهم تحولات نامطلوب جمعیتی پدید می آورد که مستقیما بر بخشهای سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی اثرگذار می باشد و منجر به عدم تعادل اجتماعی می گردد .

  بازار تبلیغات ، قوانین سخت و تبصره های کارا در راستای افزایش جمعیت گرم است و نخبگان سیاسی و سیاستمداران پر تلاش در پی روند افزایش جمعیت می باشند . با توصیف کارگزاران نظام سیاسی سالمندی زود هنگام جمعیتی و افزایش بار تکفل و کاهش جمعیت فعال در آینده قطعی است و الزام در افزایش جمعیت مبرهن است . قاعدتا برخوردی علمی و به دور از سلیقه گرایی اهل اندیشه را بر آن می دارد تا موضوع را به شیوه علمی بررسی کنند و ماحصل آن به جامعه علمی ارزانی دارد . لذا در این پژوهش با بررسی عوامل متعدد اجتماعی سعی در تبیین تمایل به فرزندآوری بین زنان و مردان متاهل می شود . 

  بیان مساله

   امروزه دگرگونی و تغییرات ساختار جمعیتی و فرزند آوری محور توجه پژوهشگران و اندیشمندان می باشد . عمده ترین دلایل توجه روزافزون به این پدیده استفاده گسترده در تدوین برنامه ها و سیاستگذاری کلان جوامع است . زیرا تحولات نامطلوب جمعیتی مستقیما بر بخشهای اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی جوامع اثر گذار است و باعث عدم تعادل اجتماعی می گردد . زیرا جمعیت همیشه رابطه تنگاتنگی با توسعه در ابعاد مختلف آن داشته است .

  کاهش سطح مرگ و میر و ثبات نسبی فرزندآوری پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای کمتر توسعه یافته با افزایش سریع و بی سابقه جمعیت همراه بود و به دنبال آن سیاستهای جمعیتی برای مقابله با افزایش جمعیت در سطح جهانی و ملی اتخاذ شد . در چند دهه اخیر فرزندآوری در بیشتر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران سیر نزولی داشته و حتی در تعدادی از این کشورها به سطح جانشینی نزدیک شده و در بعضی از کشورها به زیر سطح جانشینی رسیده است . بنابراین نگرانیهای شدیدی در خصوص افزایش جمعیت و پیامدهای منفی آن کاهش یافته اما دغدغه اساسی که در دوره دوم گذار جمعیتی به جای افزایش جمعیت اهمیت مضاعف یافته ، ترکیب سنی است و پیامدهای آن برای سیاستگذاران و برنامه ریزان قابل ملاحظه است (سرایی ،1385، میرزایی ،1392،حسینی ،1389) .

        باروری و فرزند آوری پدیده مهمی در حرکات جمعیتی و محور توسعه پایدار برای کشورهایی که سطح جانشینی پایینی دارند ، است . هر چند فرزند آوری و تولد ظاهرا امر ساده ای به نظر می رسد اما مساله ای پیچیده ای است که عوامل کمی و کیفی متعددی بر آن موثر است . آگاهی از تمایل به فرزندآوری بین زنان و مردان متاهل و عوامل موثر بر آن شناخت قابل توجهی در جریان تحولات جمعیتی بوجود خواهد آورد (بربیان ،1380).

     کاهش سریع باروری همراه با بهبود شرایط زیست و افزایش امید به زندگی در ایران در دهه های آینده به تغییرات سریع ساختارهای سنی و ساخوردگی جمعیت می انجامد . در حال حاضر جامعه ایران در مرحله انتقال ساختار سنی از جوانی به سالخوردگی است . فزونی سرعت رشد جمعیت سالمندان در دهه های آینده موجب افزایش بار تکفل و گسترش نیازهای سالمندان گردیده است . آمارها نشان می دهد که در سال 1390 در بیشتر استانهای کشور میزان باروری کل در حد زیر سطح جانشینی بوده است . حال آنکه سیاست های جمعیتی در صدد ثابت نگه داشتن جمعیت بود ،قاعدتا می بایست به طور متوسط هر زن 1/2فرزند می داشت تا پس از مرگ پدر و مادر حداقل دو فرزند جانشین آنها گردد . با توجه به کاهش نرخ باروری کنونی در چهار دهه آینده ایران به کشوری سالخورده تبدیل شده و از درون دچار فروپاشی جمعیت می گردد . بی شک تداوم نرخ باروری با سیر کنونی باعث کاهش جمعیت فعال و بالا رفتن هزینه های سالمندی می شود . لازم به ذکر است در مقایسه با سایر کشورها ، نرخ باروری در ایران در سال 2010 از بیشتر کشورهای اسیایی ، اروپایی و آمریکای لاتین کمتر بوده است (آیت اللهی2012 ، به نقل از مباشری و همکاران ، 1392).

  طی بیست سال آینده از سال 2025 رشد جمعیت ایران به زیر یک درصد کاهش خواهد یافت . براین اساس رشد جمعیت طی سالهای اخیر با کاهش محسوس همراه بوده است و انتظار می رود این رقم در دو دهه آینده نیز همچنان ادامه یابد . طبق اعلام بانک جهانی نرخ رشد جمعیت ایران از سال 2025 به زیر یک درصد خواهد رسید و جمعیت ایران در سال 2025 به 99/. درصد کاهش خواهد یافت  (کلانتری و همکاران 1389: 104-83).

  میزان فرزند آوری در ایران در همه گروههای سنی با نوعی کاهش محسوس همراه  است . بطوریکه برخی زوجین ترجیح می دهند فرزند آوری را دیرتر آغاز کنند و برخی زنان متاهل بین موالیدشان فاصله می گذارند و زنان مسن تر فرزند آوری خود را متوقف می سازند . حال سئوالاتی به ذهن متبادر می شود که علیرغم تمایل واقعی انسان به داشتن فرزند چه عواملی زمینه ساز کاهش فرزندآوری در جامعه ایران شده است ؟ یا چه عواملی بر تمایل به فرزندآوری زنان و مردان متاهل اثر گذار است ؟ (ژان تامکلود شستلند و ژان کلود شنه،1378) .

  بنابراین هر گونه اقدام جهت ممانعت از کاهش فرزند آوری در میان خانواده ها مستلزم بررسی تمایلات فرزند آوری زنان و مردان و  عوامل تعیین کننده آن است . همواره شناخت زمینه های تمایل به فرزند آوری می تواند ضمن آگاهی خانواده ها و بویژه زنان که قدرت باروری دارند مهم ارزیابی شود  . فرزندآوری که ناشی از عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است در رابطه عمیق با آگاهیها و نگرش های زنان و مردان به مسئله فرزندآوری می باشد . آنچه که محقق را بر آن داشته تا این موضوع را انتخاب کند کاهش فرزند آوری که به عمده ترین مسئله اجتماعی ایران مبدل شده و بسیاری از سیاستمردان و نخبگان سیاسی و اجتماعی به شدت پیرامون این موضوع بحث می کنند هرچند انتقاداتی از طرف بعضی از جمعیت شناسان  بر این پدیده می شود .

    بطوریکه برخی از جمعیت شناسان معتقدند که به دلیل وجود پسران و دختران جوان و آماده ازدواج کاهش موالید موقتی و به سطح زیر جایگزینی فرو نخواهد کاست بلکه اگر شرایط مناسب برای ازدواج جوانان از جمله اشتغال ، مسکن مهیا شود بدون هیچ تبلیغ و تشویقی موج جدید و فراوانی از جمعیت بوجود خواهد آمد و مشکل جمعیتی حل خواهد شد .

     بدون تردید ساختار سنی جامعه با توجه به کاهش موالید در حال تغییر به سالمندی است و به تدریج بار تکفل افزایش می یابد و با کاهش جمعیت فعال و مولد بر فرایند توسعه اجتماعی اقتصادی جامعه اثر می گذارد و همچنین مسائل متعدد درمانی ، اقتصادی و مسائل خاص سالخوردگی فزونی می یابد توجه به این مسئله و مطالعه با رویکرد جامعه شناسی مهم ارزیابی می شود .

  اهمیت و ضرورت پژوهش

  کاهش فرزندآوری در جامعه امروز ایران یکی از عمده ترین مسائل جمعیتی کشور است . بطوریکه میزان باروری از دهه 70 به بعد با سرعت زیادی کاهش یافته است . از آنجا که باروری به عنوان مهمترین عامل افزایش جمعیت محسوب می شود و کاهش سریع آن ساختار سنی جمعیت را در جهت سالخوردگی تغیر می یابد و منجر به کاهش جمعیت فعال و مولد می شود و بار تکفل را نیز افزایش می دهد . هر چند در حال حاضر جمعیت سالمند سهم کمی از جمعیت را به خود اختصاص داده است اما جامعه ایران با کاهش فرزندآوری و تغیر ناشی از ساختار سنی گروه 20 تا 30 ساله در آینده فزونی سالخوردگان را تجربه خواهد کرد . تغیرات ناشی از کاهش فرزندآوری در آینده و سالخورده شدن جمعیت مسائلی چون افزایش بار تکفل ، مسائل مربوط به سالخوردگان ، عدم تناسب نیروی کار فعال و مسایلی از این نوع برای جامعه آینده ایجاد می کند لذا بررسی علمی این موضوع برای جامعه ضرورت دارد .  با توجه به اینکه پدیده کاهش فرزندآوری مشکلاتی را برای ساختار سنی و در نهایت توسعه و پیشرفت پایدار و همه جانبه جامعه ایجاد می کند لذا تحقیق حاضر در شناخت عوامل موثر به تمایل فرزندآوری می پردازد تا برنامه ریزان از نتایج و یافته ها ی این پژوهش بهره گیرند و منشاء تحولاتی در حل مسئله شود .

   

  اهداف پژوهش

  هدف اصلی:

    در این پژوهش محقق با اتخاذ رویکرد جامعه شناختی به دنبال بررسی شناخت عوامل موثر بر تمایل به فرزندآوری زنان و مردان متاهل شهر جهرم می باشد  و در صورت امکان دستیابی به یک تئوری ترکیبی است .

  اهداف فرعی:

  بررسی رابطه بین پایگاه اقتصادی اجتماعی و گرایش به فرزندآوری

  شناخت رابطه بین مشارکت اجتماعی و گرایش به دینداری

  بررسی رابطه بین مدگرایی و گرایش به فرزندآوری

    شناخت بین تقدیر گرایی و گرایش به فرزندآوری

    بررسی رابطه بین گرایش دینی و گرایش به فرزندآوری

    بررسی رابطه بین رضایت زناشویی و گرایش به فرزندآوری

    بررسی رابطه بین جامعه پذیری جنسیتی و گرایش به فرزندآوری

  بررسی رابطه بین ترجیحات جنسیتی و گرایش به فرزندآوری

  سوالات پژوهش

       عوامل موثر بر تمایل به فرزندآوری در زنان و مردان متاهل 45-25 سال کدام است؟

       آیا بین پایگاه اقتصادی اجتماعی پاسخگویان و تمایل به فرزندآوری رابطه وجود دارد؟

       آیا بین مشارکت اجتماعی و تمایل به فرزندآوری رابطه وجود دارد؟

       آیا بین جامعه پذیری جنسیتی و تمایل به فرزندآوری رابطه وجود دارد؟

       آیا بین ترجیحات جنسیتی و تمایل به فرزندآوری رابطه وجود دارد؟

       آیا بین گرایش دینی و تمایل به فرزندآوری رابطه وجود دارد؟

       آیا بین مدگرایی و تمایل به فرزندآوری رابطه وجود دارد؟

       آیا بین رضایت زناشویی و تمایل به فرزندآوری رابطه وجود دارد؟

       آیا بین تقدیر گرایی و تمایل به فرزندآوری رابطه وجود دارد؟

   در علم جمعیت شناسی بررسی سیر تحولات و تغییرات یک جمعیت در طول زمان را با توجه به پدیده های باروری، مرگ و میر و مهاجرت تعیین می کنند . میزان باروری متاثر از عوامل اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، جمعیت شناختی ، بیولوژیک و حتی جغرافیایی است. با وجود کاهش باروری در کل کشور و تلاش برای جلوگیری از کاهش بیشتر آن شناخت دقیق عوامل موثر بر باروری ضرورت دارد. با وجود پژوهش های گوناگون که در گوشه و کنار جهان در جهت نیل به هدف فوق صورت گرفته هنوز بسیاری از این عوامل و یا میزان اثر گذاری آن ها به طور کامل مشخص نیست و این نشان دهنده ضرورت انجام مطالعات و بررسی های بیشتر در این زمینه است(حسینی،1392) .

    بحث در خصوص رابطه جمعیت و توسعه مبحثی قدیمی و دامنه دار است . موضع مسط در این باره پس از مالتوس این بوده است که افزایش جمعیت به خصوص اگر سریع باشد تاثیر منفی بر توسعه به خصوص توسعه اقتصادی دارد . پس از جنگ جهانی دوم با کاهش سطح مرگ و میر و ثبات نسبی باروری و در نتیجه افزایش سریع و بی سابقه جمعیت کشورهای کمتر توسعه یافته موضوع مزبور تقویت شد . و با توجه به سیاست های جمعیتی مقابله با افزایش جمعیت در سطح جهانی و ملی اتخاذ شد . در چند دهه اخیر باروری در بیشتر کشورهای در حال توسعه سیر نزولی داشته و در تعدادی از این کشورها به سطح جانشینی نزدیک شده است و در بعضی به زیر سطح جانشینی افتاده است ( سرایی ،1383 ). گرچه به دلیل بالا بودن نرخ باروری در اکثر کشورهای در حال توسعه کوشش در تقلیل باروری معمولاً مطلوب و مفید به نظر می رسد . کاهش بسیار سریع باروری ممکن است ساختار سنی جمعیت را در جهت سالخوردگی تغییر دهد و به این ترتیب علاوه بر کاستن از نسبت جمعیت فعال و مولد ، جامعه را با هزینه های مالی و بهداشتی برای یک جمعیت سریعا رو به سالخوردگی مواجه سازد . بنابراین مطلوب است که هر کشور با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی آن در مقطعی خاص از زمان به این موضوع توجه کند( زنجانی و همکاران ،1384) . بنابراین در سالهای اخیر ، تحولات جمعیت شناختی چشمگیری در دنیا رخ داده است می توان گفت یکی از مهمترین این تغییرات کاهش بی سابقه باروری در تمام مناطق دنیا بوده است (برید[1]، 20011) که به موازات این تحولات جمهوری اسلامی ایران نیز تغییرات گسترده ای را تجربه کرده است . بطوریکه طی سه دهه گذشته میزان باروری در ایران به طرز حیرت انگیزی کاهش یافته است . باروری کل یا تعداد فرزندان زنده ای که انتظار می رود هر زن در طول دوران باروری خود به دنیا آورد از حدود 3/6 در سال 1365 به 6/2 در سال 1375 رسیده است که نشان دهنده بیش از 50 درصد کاهش است . کاهش رشد جمعیت کشور طی سالهای اخیر همچنان ادامه خواهد یافت به طوری که نرخ رشد جمعیت از 62/1 در سال 1385 به 29/1 در سال 1390 رسید. در واقع از سال 1385 به بعد میزان باروری کل به زیر سطح جایگزینی نسل نزول یافت ( مرکز آمار ایران، 2012).

     بر اساس اظهارات متعدد از سوی مسئولین طی 20 سال آینده از سال 2025 رشد جمعیت ایران به زیر یک درصد کاهش خواهد یافت . بر این اساس رشد جمعیت طی سالهای اخیر با کاهش محسوسی همراه بوده است و انتظار می رود این رقم در دو دهه آینده نیز همچنان ادامه یابد . طبق اعلام بانک جهانی نرخ رشد جمعیت ایران از سال 2025 به زیر یک درصد خواهد رسید و جمعیت ایران در سال 2025 به 99/ درصد کاهش خواهد یافت . این گزارش حاکی است رشد اقتصادی ایران طی سالهای 2005 تا 2009 بطور متوسط 67/1 درصد خواهد بود که طی دو سال اخیر این رقم 58/1 درصد بود . بانک جهانی تخمین می زند رشد جمعیت ایران طی سالهای 2010 تا 2014 به 59/1 درصد کاهش یابد . افزون بر این رشد جمعیت طی سالهای 2015 تا 2019 نیز به 32/1 درصد طی سالهای 2020 تا 2024 به 13/1 درصد کاهش خواهد یافت ( کلانتری و همکاران ،1389: 104-83) .

     آمارها نشان می دهد که در سال 1390 در بیشتر استانهای کشور میزان باروری کل در حد زیر سطح جانشینی بوده است . حال آنکه سیاست های جمعیتی در صدد ثابت نگه داشتن جمعیت بود ، به طور متوسط بایستی هر زن 1/2 فرزند می داشت تا پس از مرگ پدر و مادر حداقل دو فرزند جانشین آنها گردد . با توجه به کاهش نرخ باروری کنونی در چهار دهه آینده ایران به کشوری سالخورده تبدیل شده و از درون دچار فروپاشی جمعیت می گردد . بی شک تداوم نرخ باروری با سیر کنونی باعث کاهش جمعیت فعال و بالا رفتن هزینه های سالمندی می شود . لازم به ذکر است در مقایسه با سایر کشورها نرخ باروری در ایران در سال 2010 از بیشتر کشورهای اسیایی، اروپایی و آمریکای لاتین کمتر بوده است ( آیت اللهی،1391؛به نقل از مباشری و همکاران،1392  ).

   

  مروری بر تحقیقات پیشین

     بررسی پیشینه تحقیق به تعریف و تحدید مسئله کمک می کند و یافته های تحقیق را به پژوهش های قبلی متصل می سازد . در هر تحقیق با بررسی تحقیقات انجام شده توسط دیگران از اهمیت خاصی برخوردار است . زیرا راه گشای کار پژوهشگر در امور پژوهشی هستند و می توان از نقاط قوت یافته های تازه مطالعاتشان استفاده کرد و از نقاط ضعف و معایب آنها پرهیز کرد . هم چنین می توان در ساختن فرضیات و متغیر ها از آنها استفاده نمود . هرچند در زمینه گرایش به باروری تحقیات کمی خصوصاً در کشورهای خارجی صورت گرفته است اما با توجه به سیاست های جدید دولت مبنی بر افزایش فرزند آوری لزوم تحقیق  بررسی در این زمینه احساس می گردد . در ایران تحقیقاتی محدودی مبنی بر گرایش به فرزند آوری و باروری و عوامل دخیل در آن انجام گرفته است که در پژوهش حاضر به طور جامع تر به این مهم پرداخته می شود .

   

  تحقیقات داخلی

     از آنجا که در سالهای اخیر افزایش موالید به عنوان برنامه سیاستمداران شناخته شده بعضا تحقیقاتی در کشور صورت گرفته که به برخی از آنها در اینجا اشاره می شود .

      پژوهشی توسط کلانتری و همکاران (1389) ، با عنوان بررسی جامعه شناختی گرایش به فرزندآوری و برخی عوامل مرتبط با آن در شهر تبریز انجام شده است . نتایج حاکی از آن بود که بین گرایش به فرزندآوری و متغیر مشارکت اجتماعی رابطه معنادار مثبت وجود داشت و بین گرایش به فرزندآوری و پذیرش اجتماعی رابطه خطی معناداری احتساب نشد . طبق نتایج این تحقیق بین گرایش به فرزند آوری و گرایش دینی همبستگی معناداری مشاهده گردید. یعنی افرادی که دارای گرایش دینی بالایی بودند علاقه مندی بیشتری به فرزندآوری داشتند و با توجه یافته ها بین گرایش به فرزندآوری و منافع اقتصادی رابطه معکوس وجود دارد . یعنی هرچقدر والدین بیشتر به دنبال منافع اقتصادی خود بودند به همان میزان از گرایش آنها به فرزندآوری کاسته می شد(کلانتری و همکاران ،1389) .

    پژوهش دیگری توسط عنایت و پرنیان ( 1392) ، تحت عنوان مطالعه رابطه جهانی شدن فرهنگی و گرایش به فرزندآوری انجام گرفته است . نتایج این پژوهش بیانگر این بوده است که تقریباٌ 29 درصد زنان دارای گرایش به فرزندآوری می باشند . بر اساس نتایج آزمون همبستگی نیز بین تمامی مؤلفه های جهانی شدن فرهنگی شامل: فناوری نوین داده ای و ارتباطاتی ، نگرش نقش جنسیتی ، آگاهی از وسایل پیشگیری از بارداری ، استفاده از موبایل و مشتقات آن و فرد گرایی ، ارتباط معنی دار و منفی با متغیر گرایش به فرزندآوری وجود دارد . یافته های مستخرج از رگرسیون چند متغیره نیز نشان داده است که چهر متغیر فناوری نوین داده ای و ارتباطاتی ، فرد گرایی ، نگرش نقش جنسیتی و استفاده از موبایل و مشتقات آن در مجموع توانسته اند 3/26 درصد از تغییرات متغیر گرایش به فرزندآوری را تبیین کنند( عنایت و پرنیان،1392) .

     تحقیقی توسط شوازی و خواجه صالحی (1392)، تحت عنوان سنجش تأثیر استقلال ، مشارکت اجتماعی و تحصیلات زنان بر تمایل به فرزندآوری در شهر سیرجان انجام گرفته است . نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که رابطه بین متغیر های استقلال و تمایل به فرزندآوری با کنترل متغیر های اقتصادی و اجتماعی (تحصیلات ، مشارکت اجتماعی و وضعیت اشتغال ) معنا دار نیست. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون لجستیک بیانگر این بود که از میان متغیر های مختلف، متغیر تحصیلات زنان و مشارکت اجتماعی زنان نقش تعیین کننده ای در تبیین تغییرات متغیر وابسته دارد به گونه ای که با افزایش این دو عامل تمایل به فرزندآوری کاهش می یابد . علاوه بر این دو متغیر سن زنان و تعداد فرزندان در رابطه با متغیر تمایل به فرزندآوری از قدرت تبیین بالایی برخوردارند( شوازی و خواجه صالحی ، 1392) .

    پژوهشی توسط کشاورز و همکاران (1392) با عنوان بررسی عوامل مؤثر برفاصله بین ازدواج و فرزندآوری در شهر اصفهان انجام گرفته است . مهمترین یافته های پژوهش نشان داد که بین سن زن در هنگام ازدواج و تأخیر در فرزندآوری رابطه منفی و معنادری وجود دارد و با توجه به سطح معناداری بدست آمده فرضیه تأیید شده است . در واقع هرچه سن زنان در هنگام ازدواج بیشتر باشد ، تأخیر در فرزندآوری کمتر است . فرضیه دیگری که اثبات گردیده است تأثیر قدرت زن در خانواده می باشد که مهمترین نقش در تأخیر فرزندآوری در خانواده داشته است (کشاورز و همکارا،1392) .

     تحقیق دیگری توسط محمودیان و رضائی (1391) تحت عنوان زنان و کنش کم فرزندآوری در یک مطالعه موردی به این نتیجه رسیدند که خود – حمایتی مهمترین مقوله و معنای ذهنیتی زنان در استدلال برای کم فرزندآوریشان است. یعنی پیش فرض اساسی در کنش کم فرزندآوری زنان در این منطقه حمایت از خود جسمانی ، اجتماعی و روانی است(محمودیان و رضائی،1391) .

   

  [1] : - Barid.V.

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  منابع فارسی:

  اسلاملو، حمیدرضا؛ وهاب زاده، زینب؛ معینی، سیدرضا؛ مقدم تبریزی، فاطمه، (1392) ،نگرش زوج های در شرف ازدواج به باروری متعاقب سیاست های تشویقی فرزند آوری در کشور، مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره پانزدهم، شماره دهم، ص 846836.

  - البرز، فریبا. (1386). اثر بخشی آموزش مهارت­های زندگی بر اساس برنامه سازمان بهداشت جهانی بر رضایت زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره بهزیستی نشر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی

  آذر مهر، محبوبه، (1390) .بررسی نقش دینداری بر سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی دانش آموزان دختر وپسر مقطع متوسطه شهر گراش)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی جهرم.

  - آرون،ریمون(1377).مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی ، ترجمه باقر پرهام،تهران:انتشارات علمی و فرهنگی

  آقا، هما، (1365) ،بررسی باروری در ایران و رابطه آن با شاخصهای وضعیت اقتصادی و اجتماعی، شیراز: مرکز جمعیت شناسی دانشگاه شیراز.

  - آقامیری، زهره .(1384) . رابطه هوش هیجانی، رضایت زناشویی و سلامت عمومی خانم های متأهل آموزگار شهر اهواز ، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

  باکاک، روبرت (1381 )مصرف. ترجمه: خسرو صبری، انتشارات شیراز، تهران.

  بربیان، اکبر، (1380)، جمعیت و تنظیم خانواده، انتشارات نوربخش، تهران، صفحه 10 12.

  - بیرو،آلن (1366) . فرهنگ علوم اجتماعی ، ترجمه دکتر سارخانی، انتشارات کیهان، تهران.

  پترسون، مایکل؛ ویلیام هاکرد،(1383) عقل و اعتقاد دینی، درآمدی بر فلسفه دین، احمدنراقی و ابراهیم سلطانی، طرح نو: تهران.

  پیلتن، فخرالسادات، (1378) تأثیر حاشیه نشینی بر انحرافات اجتماعی در شهرستان جهرم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی اراک.

  تاملکود، شستلند؛ ژان، شنر؛ ژان کلود، 1378)ترجمه: دکتر سیدمحمد میرزایی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، صفحه 278270.

  جنکینز، ریچارد،( 1385) پیربوریو، ترجمه: لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان انشرنی، تهران.

  چابکی، ا ، (1376) تأثیر باورهای غلط و نگرش های منطقی بر میزان مشارکت اجتماعی زنان، زن و توسعه فرهنگی،تهران: دانشگاه الزهراء.

  حسینی، حاتم،( 1381) درآمدی بر جمعیت شناسی اقتصادی و اجتماعی و تنظیم خانواده، همدان، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.

  حسینی، حاتم(1389) سرمایه انسانی و همگرایی باروری در کشورهای آسیایی (زن در توسعه و سیاست)، دوره8، شماره2، صفحه164.

  حسینی، حاتم؛حسینی، قربان،( 1392) مقایسه تعیین کننده های رفتار باروری در میان زنان کُرد ساکن در منطقه روستایی، ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال هفدهم، شماره پنجم، صفحه 67 تا 75.

  دهقانی، زهره(1391) بررسی تأثیر رسانه های جمعی پدیده مدگرایی (مطالعه موردی دختران 15 تا 25 سال شهرستان شیراز)، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد جهرم.

  - دواس ، دی.ای(1376) پیمایش در تحقیقات اجتماعی،ترجمه هوشنگ نایبی،تهران : نشر نی ،چاپ اول.

  - دلاور ، علی ( 1385)مبانی نظری و علمی پژوهشی در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: انتشارات رشد.

  - دوریته،ژان فرانسوا(1382)علوم انسانی گستره شناخت،ترجمه مرتضی کتبی،رفیع فر،فکوهی،چاپ اول،نشر نی تهران).

  - رفیع پور،فرامرز(1382) کندو کاوهای و پنداشته ها مقدمه ای بر روش های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی، تهران : شرکت سهامی ، چاپ سیزدهم.

  ریتز، ج، (1379) ترجمه: غروی زاد، ا.، نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر،تهران،  مؤسسات انتشارات جهاد دانشگاهی.

  ریتزر، جورج،(1379 )نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن تلاشی، چاپ دوم، انتشارات علمی: تهران.

  زندی مهر، هوشنگ،(1379) باروری افتراقی مهاجران و بومیان شهر فیروزآباد، دانشگاه شیراز: پایان نامه کارشناسی ارشد جمعیت شناسی.

  ساروخانی، ب،( 1370) مقدمه ایی بر جامعه شناسی خانواده، تهران: سروش.

  - ستوده، هدایت الله . (1387) . آسیب شناسی اجتماعی ( جامعه شناسی انحرافات)، چاپ نوزدهم، انتشارات آوای نور‌،تهران .

  سراج زاده، حسین ؛ توکلی، مهناز ( 1380) بررسی تعریف عملیاتی دینداری در پژوهش های اجتماعی، فصلنامه پژوهش ویژه مطالعات اجتماعی دین، سال پنجم، شماره 20و 21.

  سرایی، حسن(1385) دریچه جمعیتی ایران، فصلنامه برنامه ریزی رفاه توسعه اجتماعی، سال اول، شماره یک، صفحه38.

  سرایی، حسین،( 1388 )دریچه جمعیتی ایران، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، سال اول، شماره یک، زمستان 1388، صفحه 3345.

  - سلیمانیان،‌علی. (1373). بررسی تأثیر تفکرات غیر منطق (براساس رویکرد شناختی) بر نارضایتی زناش- واثقی،‌ بهروز . (1390). رابطه خود تمایز سازی و ارتباط مادر و کودک با رضایت زناشویی در دانشجویان متأهل دانشگاه شهید بهشتی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

  - شایان مهر ، علیرضا (1385). دائره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی ، انتشارات کیهان ، تهران.

  شیری، طهمورث؛ بیداریان، سهیلا،( 1388)، بررسی عوامل اقتصادی جمعیتی مؤثر بر باروری زنان، 4915، ساله شاغل در آموزش و پرورش منطقه 22 تهران.

  - صحرائیان، مریم (1389). بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری جنسیتی در بین زنان متأهل شهر جهرم. پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم.

  صمدی، نسرین،1378، روند تغییر مد، صنعت نساجی، دوره جدید شماره86.

  - صیمکانی زاده،سعید(1393)، بررسی تأثیر عوامل اقتصادی اجتماعی بر میزان باروری زنان شهر جهرم.پایان نامه کاشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم.

  طالبان، محمدرضا،( 1380) تعهد مذهبی و تعلق سیاسی، فصلنامه پژوهش شماره 20، 21.

  عباس شوازی، محمدجلال؛ خواجه صالحی، زهره،( 1392 ) سنجش تأثیر استقلال، مشارکت اجتماعی و تحصیلات زنان بر تمایل به فرزند آوری (مطالعه موردی شهر سیرجان)، نشریه زن در توسعه و سیاست، دوره 11، شماره1، 4564.

  -عبدالمهدی، کبری.(1385). بررسی و مقایسه رابطه باورهای ارتباطی و تعارضات زناشویی در زنان و مردان مراجعه کننده به دادگاه . پایان نامه کارشناسی ارشد و روان شناسی،‌ دانشگاه شهید بهشتی تهران.

  عنایت، حلیمه ؛ پرنیان، لیلا،( 1392) مطالعه رابطه جهانی شدن فرهنگی و گرایش به فرزندآوری، فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه، سال چهارم، شماره2 تابستان 1292، صفحات 109136.

  غفاری، غلام رضا ؛ نیازی، محسن،( 1386)، جامعه شناسی مشارکت، تهران، نشر نزدیک، چاپ اول.

  - غفاری، غلام رضا و نیازی ، محسن(1386). جامعه شناسی مشارکت. تهران.

  فاضلی، م(1382) مصرف و سبک زندگی، جلد اول، قم: انتشارات صبح صادق.

  - فراست،‌زهرا؛ نوابی نژاد، شکوه؛ ثنایی ذاکر، باقر. (1381). برسی و مقایسه منبع کنترل و رضایت زناشویی در بین زنان شاغل و خانه دار شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه تربیت معلم تهران

  - قیصری ، فاطمه (1389). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان (مطالعه موردی زنان واقع در سن رای شهر کازرون). پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم.

  - قنادان، منصور، ناهید،مطیع و هدایت اله ستوده (1375) جامعه شناسی مفاهیم کلیدی ، تهران: آوای نور،چاپ اول

  کبودی، مرضیه؛ رمضانخانی، علی؛ منوچهری، هرمان؛ حاجی زاده، ابراهیم؛ حقی، مرجان، (1392 )الگوی تصمیم گیری فرزند آوری، یک مطالعه کیفی، فصلنامه پایش، سال دوازدهم، شماره پنجم، صفحه 515505.

  کرایپ، یان،( 1998) نظریه اجتماعی مدرن از پارسوتر تا هابرماس، ترجمه: عباس مخبر، تهران، نشرآگاه، شماره اول و دوم.

  - کریمی ،یوسف (1385). روانشناسی اجتماعی، تهران: ارسباران.

  کشاورز، حمید؛ حقیقتیان، منصور؛ توسلی دینائی، خدیجه،( 1392) بررسی عوامل مؤثر بر فاصله بین ازدواج و فرزندآوری (مطالعه موردی زنان متأهل 4920 ساله شهر اصفهان).

  کلانتری، محمد؛ عباس زاده، محمد؛ امین مظفری، فاروق؛ راکعی بناب، ندا،(1389) بررسی جامعه شناختی گرایش به فرزند آوری و برخی عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: جوانان متأهل شهر تبریز، جامعه شناسی کاربردی سال بیست و یکم، شماره اول، بهار 1389، صفحه 10483.

  گرت، ا،( 1380 )جامعه شناسی جنسیت، برگردان کتایون بقائی، تهران: نشر دیگر.

  لوکاس، دیوید و میر،پاول،( 1381 )درآمدی بر مطالعات جمعیتی، مترجم: حسین محمودیان، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

  مباشری، محمود؛ علیدوستی، معصومه؛ حیدری پور شجایی، سعید؛ خسروی، فرزین؛ خلفیان، پوران؛ جلیلیان، محسن(1392) تعیین مهترین عوامل تأثیرگذار بر الگوی باروری خانواده های تک فرزند بدون فرزند شهرستان شهرکرد، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره بیست و یکم، شماره ششم، آذرماه 92. صفحه7063.

  مجتهد شبستری، محمد(،1379) نقدی بر قرائت رسمی از دین، تهران: طرح نو.

  - محسنی تبریزی،علیرضا(1378). سمینار جامعه شناسی، مقاله فرهنگ فقر، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اراک.

  محمودیان، حسین؛ رضائی، مهدی(1391 )زنان و کنش کم فرزندآوری مطالعه موردی زنان کرد، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، سال چهاردهم، شماره 55، 225174.

  مطیع حق شناس، نادر،( 1379) بررسی تأثیر عوامل اقتصادی اجتماعی و جمعیتی بر رفتار باروری در ارومیه، دانشگاه شیراز: پایان نامه کارشناسی ارشد جمعیت شناسی.

  منصوریان، محمدکریم(1375)بازنگری نظریه انتقال جمعیت، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، سال سوم، شماره اول، ص36.

  منصوریان، محمدکریم؛ خوشنویس، اعظم،( 1385 )ترجیحات جنسی و گرایش زنان همسردار به رفتار باروری، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست وچهارم، شماره دوم، تابستان1385(پیاپی47)، صفحه 130146.

  - موسوی اصل ، سید علی . (1384) . مقایسه  رضایتمندی زناشویی ،  افسردگی ، پرخاشگری بین والدین دارای فرزند عقب افتاده ذهنی و فرزند عادی در شهرستان کهگیلویه و بویر احمد ،  پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی ،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

  مهدی زاده، محمدرضا (1379 )بررسی تغییر نگرش های دینی دانش آموزان عالی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اجتماعی، تهران.

  - مؤمن زاده،‌ فرید؛ مظاهری، محمدعلی؛ حیدری، محمود.  (1381). ارتباط تفکرات غیر منطقی و الگوهای دلبستگی یا سازگاری زناشویی. پایان نامه کارشناسی روان شناسی عمومی، دانشگاه شهید بهشتی

  میرزایی، محمد،( 1392)، نواسانات موالید در ایران، فصلنامه جمعیت، سازمان ثبت و احوال ایران، تهران.

  میرمحمدصادقی، جواد؛ توکلی، اکبر، واحد سعید،فریبا،(1389) عوامل اجتماعی اقتصادی و جمعیت شناختی مؤثر بر باروری در مناطق روستایی شهرستان نجف آباد، پژوهش زنان، دوره8، شماره یک، بهار 1389: 159133.

  - میناوی،‌ نوال. (1384). بررسی رابطه درونگرایی و هیجان­خواهی و سرسختی روانشناختی با رضایت زناشویی با افرادی که دارای تحصیلات عالی هستند و مقایسه با افرادی که دارای تحصیلات عالی نبستند، در شهر اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

  - نصرآبادی، ام لیلی. ( 1384). بررسی رابطه سازگاری زناشویی با سبک ازدواج زنان متأهل تهرانی . پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی. دانشگاه شهید بهشتی تهران

  نقدی، اسداله؛ زارع، صادق(1392) بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر باروری زنان حاشیه نشین، فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه، سال چهارم، شماره دو، 5331.

  واکو وانت، لوئیک، پیربوریو (1379)متفکران بزرگ جامعه شناسی، ترجمه مهرداد میردامادی، نشر مرکز، تهران.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع انگلیسی:

   

  - Barid.V. The NO. nonsene Guide to world population . Edition, New Intenationalist: oxford, 2011.

  - Burwell, Roland. (1999); Dimens on of Religious commitment, in the Measure of Religiosity, by Hill and Hood, Birmengham.

  - chamie.J.(1981), Religion and fertitity: Arabc hristion- Maslim differential, cambridge aniversity press.

  - cleland, John, & christopher wilson (1987), “Demand theories of the fertility Transition : An Iconclastic View”, population studies, vol. 41, pp5-30.

  - Corn wall, Marie/Alberecht, atan (1986), the dimension of Religisty, A conceptial Model with impilical test, Reviwe of Religious research, No3, March.

  - kerzer, D. and I. white, J.M. (2008). Italy’s path tovery low Fertilitd: the adegaucy of econemic and second demographic transition the earies, Eoropean jouknal of population:270.

  - Lam. Gigi (7007). How does gender eguity affect fertility in Hong kong? Thess for the Degree of Doctor of philosophy the Hong kong university of scinee and technology.

  - Lipset and others(1974). Social Regiosies of democracy, Economic Development and political lejtimacy American political science review.march.

  - Mouthi, M. (2002). Fertility chang in Asia and Africa, world development, 701.30, Zssuel. , pp: 1769-1778.

  - Ochs, J, and Roth, A.E. (1959). Eperimental study of seuntiol Bargaining American Economic Review 1913, 355-84.

  - Roof, wade clark (1979) "content and Indicators of Religious commitment : A critical Reviwe" in Robert wuthnow (ed). The Religious Dimension: new Direction in Quoantitative Reseasrck, New york : Acad emic press.

  - srikantan, K.S, (1977). The family planning in the socio economic context. The population council, New york.

  - united Nations (1990). “Socio-economic Development and fertility Decline” Vol.102.pp3-8.

  - weeks, John.R. (1992). Population An Introduetion to con cepts and Issues. California: wadsworth, Inc.

  .

  -Bahagat. R.B. paroharaj (2005). Hindu-Mustim fertilitis Differetials Economic and potitical weekly. January 29.

  -Bean, frank and Marcum. John (1978), Differential frtility and the Minority group status Hypothesis: An assessment and review. Demographys of Racial and Ethnik group, New york.

  -Beck ct.(2001). Predictors of post partum depression:an update. Nursing research 50(5)،275- 285.

  -Glock , charles Y. Radney stark (1963); Religion and society in  tension, chivago: R and Macnally and com pany.

  -Jennifer p (2000). The im pact of areduced fertileitv rate. Women Heal the sarv Report, 251: 654-64.

  -Keyes, C.L.M(1998). Social well-being .Social Psychdgy QuartIy. Vol. 61,pp.121-140 .

  -MC Qulilan, kevin (2004), when doss religion influence  fer tility? Population and development, vol 30, No.1.

  -Menard, scott. W,& Elizabeth w.Moen (1987). Perspctives on population. New york , oxford university press.

  -New man, D.M.(1999).Soctology of family, pine Forge Press .E.The constract and concurrent validity of work/ peer attachment. Unpublished doctoral dissertation in ohio state university .[On-line].Avaliable :htt:// etd. Gatech.Edu/theses.

  Rogers . C . (1997).Toward a science of the person . wann (Ed), Behaviorism  and phenol menology : contrsastring Bases for modern psychology . Chicago , aniversihy of Chicago Press . 109 – 140.

  -statistical center of Iran. 2012. the selective resuit publication of National population and housing census. Available from: http: //www .amar. org.ir/portais/o/files/ abstraet/1390/census-90-results.pdf.

  Stone E ، A shackelfcrdT .K .( 2007 ) . martial satisfaction. In R.Baumeister and k .vohs ( eds ) ،encyelopedia of social psycholog( pp . 541 – 544 ) . thous and caks، ( A : sage

  -Winch,R.F.(1967). Another look at the theory of comp;enetary needs in mate selection .Journal of Marriage and Family. 27.620-759. 


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی شناخت عوامل موثر بر تمایل به فرزندآوری زنان و مردان متاهل شهر جهرم, مقاله در مورد پایان نامه بررسی شناخت عوامل موثر بر تمایل به فرزندآوری زنان و مردان متاهل شهر جهرم, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی شناخت عوامل موثر بر تمایل به فرزندآوری زنان و مردان متاهل شهر جهرم, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی شناخت عوامل موثر بر تمایل به فرزندآوری زنان و مردان متاهل شهر جهرم, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی شناخت عوامل موثر بر تمایل به فرزندآوری زنان و مردان متاهل شهر جهرم, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی شناخت عوامل موثر بر تمایل به فرزندآوری زنان و مردان متاهل شهر جهرم, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی شناخت عوامل موثر بر تمایل به فرزندآوری زنان و مردان متاهل شهر جهرم, پروژه درباره پایان نامه بررسی شناخت عوامل موثر بر تمایل به فرزندآوری زنان و مردان متاهل شهر جهرم, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی شناخت عوامل موثر بر تمایل به فرزندآوری زنان و مردان متاهل شهر جهرم, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی شناخت عوامل موثر بر تمایل به فرزندآوری زنان و مردان متاهل شهر جهرم, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی شناخت عوامل موثر بر تمایل به فرزندآوری زنان و مردان متاهل شهر جهرم, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی شناخت عوامل موثر بر تمایل به فرزندآوری زنان و مردان متاهل شهر جهرم, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی شناخت عوامل موثر بر تمایل به فرزندآوری زنان و مردان متاهل شهر جهرم

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته جمعیت شناسی چکیده بررسی رابطه میان استقلال زنان و رفتار باروری (مطالعه موردی: زنان 49- 15 ساله شهر شیراز) علیرغم وجود شرایط متفاوتی که بسیاری از زنان در سرتاسر دنیا تحت آن زیست می‌کنند، میزان های رشد جمعیت در طول 30 سال گذشته کاهش چشم گیری داشته است. تولید مثل عامل کلیدی در زندگی زنان است و باروری به طور جداناپذیری با نقش زنان در جامعه و اجتماع ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد جامعه ‌شناسی چکیده نقش زن، در حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی فرد در خانواده و جامعه بدون جایگزین است و همواره با برعهده داشتن مسئولیت خطیر پرورش نسل آینده در نظام طبیعی و تداوم بخشیدن به این نقش در خانواده و جامعه به گونه ای موثر در روند توسعه اجتماعی نقش دارد. در این راستا مهمترین هدف پژوهش حاضر، آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی چکیده: هدف پژوهش: تحقیق حاضر با هدف شناخت ارتباط بین عوامل تاثیرگذار اجتماعی بر مشارکت اقتصادی زنان شاغل در فرهنگیان بررسی شده است . در این تحقیق به مولفه های تاثیر گذار عوامل اجتماعی پرداخته شده است .سپس رابطه هریک از مولفه ها را با مشارکت اقتصادی مورد ارزیابی قرارداده شده است . 2-روش پژوهش: روش پژوهش حاضرتوصیفی واز نوع کاربردی است . ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی] چکیده بر طبق تئوری رفتار برنامه­ریزی­شده آیژن، فرض می­شود تمایلات رفتاری انسان تحت تاثیر برخی از عوامل شناختی منجر به تغییر رفتار فرد ­شود. در این تحقیق تاثیر چندین عامل را بر روی تمایلات بلندمدت و کوتاه­مدت سرمایه­گذاری با توجه به ابعاد پنج­گانه شخصیت مورد بررسی قرار می­گیرد. جامعه تحقیق شامل تمام ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته جمعیت شناسی چکیده هدف اصلی این پژوهش، بررسی و مقایسه‌ی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر فاصله­گذاری موالید در بین زنان (49-15) ساله دارای حداقل یک فرزند در دو کشور ایران و افغانستان می­باشد. روش مورد استفاده در این تحقیق، تحلیل ثانویه می باشد که داده‌های آن از پیمایش مرگ و میر افغانستان[1](AMS) که در سال2010 توسط مؤسسه بهداشت عمومی افغانستان از ...

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان گرایش زنان و خانواده چکیده مقدمه شناختِ خانواده، درگیر شدن به امور مربوط به خانواده و بررسی ابعاد، شاخه‌ها و مسائل حولُ‌وحُوش خانواده، با وجود اینکه به‌عنوانِ اولین واحد اجتماعی شناخته می‌شود، ولی دارای پیچیدگی‌های فراوانی است. به‌طوری‌که شناختِ اهمیت، تأثیرها و کارکردهای آن، بسیار مورد توجه صاحب‌نظران مسائل ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A) چکیده پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه میان رضایت زناشویی با پایبندی مذهبی زوجین انجام شده است. این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی می باشد و به روش کاربردی انجام شده است. بدین منظور 74 زوج از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلام واحد علوم تحقیقات کرمانشاهبه شیوه تصادفی خوشه ای نمونه گیری شدند. داده های گرد آوری شده توسط پرسش ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی عمومی چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های ابراز هیجان و سبک اسناد کنترل در خشونت های خانگی علیه زنان با نقش کلیشه های جنسیتی بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی استان البرز در شهر کرج در بهار1393 که علت مراجعه شان ضرب و شتم از سوی شوهر بود، که از این تعداد به 100 نفر پرسشنامه داده شد ...

پایان نامه کارشناسی ارشد MA رشته علوم ارتباطات اجتماعی چکیده: این پژوهش با هدف بررسی نرخ نگرش نسبت به زنان در سریال‌های تلویزیونی انجام شده است و به بررسی حجم حضور زنان در سریال‌های تلویزیونی، گفتمان جنسیتی ارایه‌شده در سطح فردی، ساختاری و نمادین و نرخ مناسبات جنسیتی کلامی و غیرکلامی در بین کنشگران زن و مرد در سریال های تلویزیونی پرداخته است. این پژوهش به صورت میدانی و با روش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A)) گرایش روان شناسی عمومی چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تاکید بر میزان تحصیلات آنان صورت گرفته است. روش بررسی: در پژوهش علی مقایسه ای حاضر، جامعه آماری شامل کلیه زنان یائسه و عیر یائسه منطقه 5 شهرتهران(1393) بود. نمونه آماری شامل 179 نفر که از ...

ثبت سفارش