پایان نامه آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن برای خانواده های یزدی

word 1 MB 30068 259
1393 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت قبل:۸۰,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه

   برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   جامعه ‌شناسی

  چکیده

  نقش زن، در حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی فرد در خانواده و جامعه بدون جایگزین است و همواره با برعهده داشتن مسئولیت خطیر پرورش نسل آینده در نظام طبیعی و تداوم بخشیدن به این نقش در خانواده و جامعه به گونه ای موثر در روند توسعه اجتماعی نقش دارد. در این راستا مهمترین هدف پژوهش حاضر، آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن برای خانواده های یزدی است.

  روش مورد استفاده در این تحقیق، از نوع پیمایشی می باشد؛ داده ها با ابزار پرسشنامه و با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای از 484 نفر از زنان متاهل در شهر یزد گردآوری شده است. اعتبار ابزار به وسیله روش اعتبار محتوا مورد تایید قرار گرفت و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. داده ها به کمک نرم افزار آماری spss مورد تحلیل قرار گرفتند و از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و رگرسیوناستفاده شده بود. در این تحقیق از نظریه اینگلهارت، برچسب زنی، تئوری تعارض اسکانزونی و نظریه نقش برای تدوین مبانی نظری استفاده شده است. متغیرهای مستقل این پژوهش شامل؛ نوع نقش،زمان ایفای نقش، تعداد ساعت، باورهای سنتی و مذهبی، تن آرارایی، بدنامی، فشار روحی و روانی، چندگانگی نقش، تعارض نقش، مصرف گرایی می باشد.

  یافته های تحقیق نشان داد که از میان متغیرهای مورد بررسی، متغیر نوع نقش، زمان ایفای نقش، مدت زمان ایفای نقش و باورهای سنتی و مذهبی رابطه معناداری با عملکرد خانواده نداشت؛ در حالی که متغیرهای مزاحمت اجتماعی، مصرف گرایی، چندگانگی نقش، تعارضات نقشی، فشارهای روحی و روانی، احساس بدنامی، تن آرایی و نگرش با عملکرد خانواده رابطه داشتند. نتایج رگرسیون چند متغیره از نقش معنادار چهار متغیر باورهای سنتی و مذهبی، چندگانگی نقش، فشارهای روحی و روانی و نگرش در عملکرد خانواده صورت گرفت که در این میان فشارهای روحی و روانی بیشترین نقش را در تبیین متغیر عملکرد خانواده زنان ایفا کرد.

   

  واژگان کلیدی: آسیب شناسی، خانواده، تعارض نقش ها، زنان، نقش زنان

  مقدمه

       تاثیر دگرگونی های اقتصادی – اجتماعی بالاخص کنش متقابل میان زن و شوهر، تغییر در مفهوم نقش است. دگرگونی های اجتماعی و تحول در الگوهای زندگی جوامع شهری و ورود زنان به اجتماع، موجب تغییر و تحول در نگرش افراد در توزیع نقش ها و به تبع آن توزیع قدرت در خانواده شده است. خانواده کانون اصلی در چگونگی توزیع و نحوه ی اعمال قدرت در شکل گیری و رشد شخصیت افراد، اجتماعی شدن فرزندان، عزت نفس، انسجام و حتی احساس رضایت و رضایتمندی زناشویی تاثیر می گذارد (سابین، 1995 به نقل از عادل نژاد، 1393: 2).

   نقش زن، در حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی فرد در خانواده و جامعه بدون جایگزین است و همواره با برعهده داشتن مسئولیت خطیر پرورش نسل آینده در نظام طبیعی و تداوم بخشیدن به این نقش در خانواده و جامعه به گونه ای موثر در روند توسعه اجتماعی نقش دارند و همین طور با  توجه به این که در ایران افزایش اشتغال زنان در دهه های اخیر صورت گرفته است و با پیشرفت جوامع و افزایش سطح تحصیلات زنان، تمایل آن ها به مشارکت های اجتماعی و پذیرش نقش های اجتماعی افزایش یافته است؛ بنابراین با توجه به نیاز جامعه و حفظ خانواده، شناخت عوامل ایجاد کننده نارضایتی و آسیب های فردی و اجتماعی در بین زنان و بررسی نگرش زنان به نقش های اجتماعی  و بررسی تعارض میان انواع نقش های اجتماعی و خانوادگی می تواند به کاهش نارضایتی ها و بهبود روابط و تعاملات خانوادگی بیانجامد. زنان یزدی به سازگاری، صبوری و قناعت در زندگی مشهورند اما در عین حال گسترش فرهنگ مدرن و مصرف گرا، چشم و هم چشمی و تجمل گرایی را در میان زنان یزدی افزایش داده است. لذا این پژوهش بر آن است که به مطالعه آسیب های نقش زنان در جامعه و پیامدهایی که بر خانواده ها دارد، بپردازد.

       مطالعات انجام شده و گزارش نهایی این تحقیق در پنج فصل تهیه و تدوین گردیده است: در فصل اول، ابتدا طرح کلی مسئله ارائه شده و پس از آن اهمیت و ضرورت تحقیق و اهداف پژوهش بیان می گردد و سپس به کاربرد نتایج پژوهش پرداخته می شود. فصل دوم این پژوهش، ابتدا به پیشینه تاریخی و بعد از آن به پیشینه پژوهش های داخلی و پژوهش های خارجی پرداخته خواهد شد و در ادامه تبیین های نظری و از دل آن چارچوب نظری و سپس بعد از آن فرضیات پژوهش و ترسیم مدل نظری آورده شده است. هر کار علمی دارای روش علمی نیز است که فصل سوم این پژوهش، روش شناسی است که در این فصل، ابتدا از روش پژوهشی که در این تحقیق  استفاده شده است، نام می بریم و در ادامه به معرفی جامعه آماری می پردازیم و سپس حجم نمونه و شیوه نمونه گیری را می آوریم همچنین ابزاری که برای گردآوری داده ها از آن استفاده شده است را معرفی می کنیم و همچنین به تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق پرداخته ایم و تکنیک هایی که برای بررسی یافته ها استفاده شده است را نام می بریم و در آخر به اعتبار و پایایی می پردازیم. در فصل چهار به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازیم که این فصل شامل دو بخش است در بخش اول این پژوهش به توضیح یافته های توصیفی می پردازیم و در بخش دوم به توضیح یافته های استنباطی پرداخته می شود که شامل آزمون متغیرهای زمینه ای و آزمون فرضیه ها می باشد. آخرین فصل این پژوهش در بر گیرنده بحث و نتیجه گیری است. در این فصل، ابتدا خلاصه یافته ها ارائه شده است و پس از آن به بحث و نتیجه گیری پرداخته شده است و در ادامه پیشنهادات و در نهایت محدودیت ها و مشکلات تحقیق بیان شده است و در بخش آخر نیز فهرست منابع و همچنین پرسشنامه و پیوست ها آورده شده است.

   

  1-2.  بیان مسئله

  امروزه بسیاری از کشورهای جهان خواستار دستیابی به توسعه هستند. طرح های توسعه ای که در توجه به مشارکت اجتماعی زنان مقوله های محوری می باشند. مطالعات اخیر صاحب نظران اجتماعی نشان داده است که دستیابی به توسعه، بدون مشارکت فعال زنان در تمامی عرصه ها اعم از خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر نیست. همچنین از بررسی های انجام شده که در زمینه مشارکت فعال زنان در امور جامعه انجام گرفته، نشان می دهد که عوامل اجتماعی و فرهنگی و انتظارات متفاوت جامعه از زن و مرد موانع و آسیب های فردی، اجتماعی و فرهنگی زیادی بر سر راه مشارکت زنان بوجود آورده است. از این رو در دهه 1980 به جای اصطلاح زن در توسعه، اصطلاح جنسیت و توسعه به کار گرفته شد و به دنبال آن در بسیاری از کشورهای جهان سوم، راهبردهایی برای مشارکت عملی زنان در توسعه و برطرف شدن موانع اتخاذ شد. یکی از مهمترین راهبردها، بحث توانمندسازی زنان با تاکید بر این نکته که مشارکت زنان به منظور مشارکت فعال آنان در اجرای برنامه ها و طرح های توسعه ای است و این که به زنان اختیار داده شود تا بتوانند در جامعه حضور داشته باشند، توانایی های خود را گسترش دهند و بر سرنوشت خود تسلط پیدا کنند (کتابی، یزد خواستی و فرخی راستایی، 1382: 6).

  گسترش جهانی شدن و ورود وسایل ارتباطی جهانی مانند ماهواره و اینترنت و همچنین فرایند حرکت از سنت به تجدد، کشورهای در حال توسعه را به جوامع در حال گذار تبدیل کرده است و این جوامع را با موج گسترده ای از تغییرات ارزشی و هنجاری مواجه کرده است. با توجه به فرایند جهانی شدن، سبک های زندگی جدیدی از جوامع و فرهنگ های متعدد وارد زندگی افراد می شود و به طور غیر مستقیم نفوذ این ارزش های مدرن با گسترش وسایل ارتباطی و فرایند مدرنیزاسیون تسریع می یابد (آزاد ارامکی؛ ساعی؛ ایثاری و طالبی، 1391: 67).

  بنابراین، با تحولات ساختار اجتماعی جوامع جدید  به تبع آن جامعه های در حال گذر، نظام توزیع و تخصیص نقش های اجتماعی در سطح روابط و نهادهای اجتماعی دچار دگرگونی شده و در نتیجه سبب افزایش مشارکت زنان و نیروی کار اقتصادی و ازدیاد تعداد زنان شاغل در خارج از حوزه های سنتی و حضور آنان در نقش ها و فعالیت های دیگر خارج از خانه و گسترش خانواده های دو شغله شده است. همچنین با تغییرات فرهنگی، ساختار سنتی خانواده (پدر سالاری) که عمدتا مبتنی بر تفاوت های جنسیتی و وجه مشخصه آن اقتدار مردان در خانه بود، در دهه اخیر در اثر اشتغال، آموزش و آگاهی و حضور زنان در جامعه کمرنگ تر شده است. با این حال کار و خانواده دو نهاد اجتماعی ضروری برای زندگی فردی و زندگی اجتماعی محسوب می شود و نقش مهمی در جامعه بشری دارد. در آغاز زندگی بشر، پدیده اشتغال مورد توجه بوده است و زنان از دیرباز هم پای مردان، بار مسئولیت های زندگی را به دوش کشیده و مشغول کار بوده اند (آیکان و اسکین، 2005).  با رشد فن آوری و صنعتی شدن جوامع، زن نیز مانند مرد در بیرون از خانه مشغول به کار است (وای دانوف؛ دانلی، 1999). با این وجود، تغییرات و تحولاتی در ساختار خانواده و نقش زنان بوجود می آید که زمینه دگرگونی شخصیت و هویت اجتماعی زنان شده است. البته این وضعیت حاصل دگرگونی در نظام ارزش ها، رشد اندیشه مردم سالاری، گسترش آگاهی های عمومی، رشد مطالبات مدنی، ارتقای تحصیلات تخصصی زنان، تغییر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، وجود وسایل ارتباطی نوین و بدنبال آن پدیده جهانی شدن و مدرنیته است. این موجب شده تا مسئولیت ها و وظایف شغلی، خانوادگی و نگهداری کودکان تنها به نقش های جنسیتی که به صورت سنتی تعریف شده اند وابسته نباشند و زنان که همیشه نقش های اجرایی در خانواده را به عنوان مادر و همسر ایفا می کردند و وظیفه تربیت فرزندان را در خانه مدیریت می کردند دیگر فعالیت شان محدود به خانه نباشد و امروزه زنان، مشارکت بیشتری در نیروی کار جهانی پیدا کرده اند (ییلدریم و آیکان، 2008) و بیشتر به صورت فعال به نقش های مختلف و حضور بیشتر در جامعه روی آورده اند و مردان هم بیشتر از قبل به نقش های خانوادگی می پردازند. البته این تداخل نقش شغلی و خانوادگی، تقاضای نقش مضاعفی را به دنبال خواهد داشت. از آنجایی که خانه داری، شغل خاص زنان تلقی می شود، مسئولیت های خانوادگی و به ویژه وجود فرزندان خردسال، کار آنها در خارج از خانه را تحت تاثیر قرار می دهد و آن ها را وادار می کند که برای تثبیت هویت شغلی خود به فشارهای ناشی از اضافه بار نقش و تداخل نقش ها تن دهند و همیشه بکوشند تا بتوانند تعادل بین تعهدات شان در برابر خانواده و کار را حفظ کنند.

  ایران از جمله کشورهایی است که در دهه­های اخیر تغییرات فرهنگی و اجتماعی زیادی را به خصوص در حوزۀ خانواده تجربه کرده، با تغییر ساختار خانواده، از گسترده به هسته­ای، نقش زنان در خانواده نیز دگرگون شده­است، این دگرگونی­ها به تحول نقش و جایگاه اجتماعی زنان به ویژه در جوامع شهری منجر شده است (کرد، عطاران و منصوریان، 1391: 128).

  در یکی دو دهه گذشته که دگرگونی های چشمگیرتری در کشور به وجود آمد تغییرات نیز ژرف­تری در ساختارهای جامعه و بالاخص در نهاد خانواده و در نگرش ­و رفتارها و هنجارهای به­وجود آمد. بنابراین پیشرفت های زیاد جامعه و بالا رفتن سطح آگاهی ها، حضور و فعالیت زنان در جامعه موجب آزادی و پیشرفت بیشتر در افراد جامعه می شود. اما با این وجود در برخی جوامع، ارزش ها و باورهای سنتی وجود دارد که در آن تقسیم کار جنسیتی وجود دارد و کار اصلی زن را رسیدگی به امور خانه داری می دانند. امروزه در ایران انواع آسیب های اجتماعی پدید آمده و دستاورد دوران گذار و حاصل تاخیر فرهنگی است که بر مردم تحمیل می شود. مساله ای که در رابطه با تغییر نقش زنان و حضور آنان در جامعه وجود دارد، از جمله این آسیب ها یکی ناسازگاری بین نقش های خانوادگی و نقش های اجتماعی زنان است که موجب تعارض و ایجاد دوگانگی در انجام وظایف می شود. همچنین فعالیت زن در محیط بیرون از خانه در جوامع سنتی، حرف و حدیث ها و تهمت هایی را به همراه دارد و گاه برچسب هایی را به این زنان می زنند. از جمله موارد دیگری که در مورد حضور زنان در جوامع می توان نام برد احساس ناامنی و مزاحمت هایی است که این زنان را تهدید می کند و در نتیجه بروز فشارهای روحی و روانی در این زنان را می توان نام برد که تمام اینها بر روی روابط خانوادگی تاثیر می گذارد. البته باید در نظر داشت که یکی از موثرترین عوامل در مورد حضور زنان در جامعه در موقعیت های مختلف اقتصادی و اجتماعی، نگرش و پذیرش مردان نسبت به ایفای نقش زنان در جامعه است و این نگرش به پایگاه اقتصادی و اجتماعی و نحوه جامعه پذیری مردان بوجود می آید.

  در مورد حضور زنان در جامعه رویکردها و نظرات متفاوتی وجود دارد؛ یکی دیدگاه سنتی است که این دیدگاه با تاکید بر تفاوت بیولوژیک، زنان را موجوداتی ضعیف می داند و آنان را از هر نوع فعالیت عمومی منع می کند. رویکرد دیگر، رویکرد زنان و روشنفکران رادیکال است که خواهان حضور بی قید و شرط زنان در تمام سطوح اجتماعی، سیاسی و حکومتی بوده و مرد را عامل بدبختی و زن را جنس برتر می دانند. رویکرد سوم، که رویکرد میانه است، بر مشارکت زنان در زمینه های مختلف اجتماعی – سیاسی، البته با اعمال برخی محدودیت ها مثل قضاوت تاکید می کند (خیری، 1385: 163).

  در این راستا از آنجا که از دیرباز یزد به عنوان شهری مذهبی و سنتی شناخته می شود که در آن روابط خانوادگی از استحکام و کیفیت بالایی برخوردار است و به ارزش ها و هنجارهای خانواده و منافع کل جامعه اهمیت زیادی قائل است. روابط اجتماعی در جامعه سنتی یزد روابطی مستحکم، عمیق و همه جانبه بین افراد و جامعه است. با توسعه این شهر به عنوان یکی از شهرهای برتر در عرصه صنعت، می توان به وضوح شاهد گسترش عناصر ظاهری مدرنیته در بخش ها گوناگون جامعه از جمله خانواده و تغییر نقش زنان بود. در کل به نظر می رسد که در جریان مدرن شدن جامعه و اشاعه فرهنگ مدرن، خانواده متحمل تغییرات نگرشی و ارزشی در روابط و نقش ها است که یکی از بارزترین نمودهای آن تغییراتی است که در نقش زنان و حضور آنان در جامعه و تاثیراتی است که بر عملکرد و تعاملات خانواده خواهد گذاشت، اس. هدف پژوهش حاضر، سنجش نقش زنان و بررسی تاثیر عوامل و آسیب های ناشی از نقش اجتماعی زنان بر عملکرد خانواده های شهر یزد است.

   

  1-3.  اهمیت و ضرورت تحقیق

  از ویژگی­های دوران نوین، افزایش تلاش به منظور دستیابی زنان به فرصت­های اجتماعی برابر با مردان است. همچنین  امکان دستیابی زنان به حوزه­های اقتصادی است، که موضوع تحولات دوران پس از انقلاب صنعتی و شهری شده است. موضوع زنان در دوران اخیر مانند دیگر موضوعات اجتماعی و انسانی، مورد بازنگری مجدد و به عنوان مسئله­ای چشمگیر قرار گرفت و ابعاد مختلف زندگی آنها مورد توجه قرار گرفته است. این جهش نه تنها در قلمرو مسائل فرهنگی و اجتماعی آنها، بلکه در روند تولید، افزایش تولید، ورود به بازار کار، تقسیم کار اقتصادی و . . . به اثبات رسیده است (فرهادی، 1389).

  نقش خانواده در توسعه اجتماعی غیرقابل چشم پوشی است. خانواده هایی که در آن زن و شوهر با هم تفاهم دارند و از زندگی احساس رضایت می کنند، کارکرد مناسب تری داشته و نقش خود را بهتر ایفا می کند (لنکستر و استنهوپ،2004: 479). دگرگونی در خانواده­ ایرانی در قرون اخیر به صورت آرام اما مستمر و قاطع بوده است، زمانی دراز شکلی از خانواده وجود داشت که جامعه­شناسان آن را به اصطلاح خانواده­ گسترده معرفی می­کردند، این خانواده بر اساس پدرتباری و اولویت جنس مذکر استوار ­بود و زیر نظر پدر اداره می­شد، با این حال خانواده واحد تولید و مصرف بود. منزلت اجتماعی زن ناچیز بود و به فرزند آوری و انجام کارهای خانگی و گاهی کشاورزی و نساجی محدود بود، و فرزندان نام و نشان خود را از پدر به ارث می بردند.

  وضعیت زنان که حدودا نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می­دهند در سراسر دنیا تحت تأثیر تحولات ­اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی (اشتغال، بهداشت، ازدواج، باروری، آموزش و پرورش) قرار داشته­است. با این حال زنان در کشورهای صنعتی و درحال توسعه و بالااخص جهان سوم سخت­تر از مردان کار می­کنند این در حالی است که در مقابل کار سخت بهایی ناچیز به آنها داده­می­شود، همچنین با توجه به همه جانبه بودن مفهوم توسعه، هنگامی روند آن سیر مطلوب را در جهان طی می­کند که امکانات و تمهیدات فراهم آمده برای نیمی از جمعیت یعنی زنان، به گونه­ای باشد تا ضمن حفظ و تقویت شئونات انسانی و تحکیم جایگاه وی در خانواده، زمینه شکوفایی ابتکار و خلاقیت را برای آنان ایجاد و امکان ارتقاء فرهنگی و مشارکت سازنده و گسترده شان را در جامعه فراهم آورد (ساروخانی، 1388: 2).

  گسترش اشتغال زنان و مشارکت بیشتر آنان درامور اجتماعی از جمله نمودهای کنونی نهاد خانواده در ایران است که شناخت هرچه بیشتر تأثیرات آن بر روابط خانوادگی، مسایل اقتصادی، کیفیت روابط عاطفی و ... چشم انداز روشن­تری نسبت به آینده­ی خانواده، در اختیار ما قرار­می­دهد. همچنین با تحولات اخیر و گذار کشورمان از جامعه­ی سنتی به جدید و علاوه براین، زنان به عنوان یکی از اقشار در معرض آسیب جوامع، بیش از سایرین در معرض تبعیض های اجتماعی و فشارهای روانی قرار می گیرند (امینی یخدانی، 1388: 17). با نظر به این تحولات ضرورت و اهمیت انجام اینگونه پژوهش­ها بیشتر احساس می­شود.

  این پژوهش می­تواند برنامه­ای تاثیر گذار در جهت فهم بهتر نسبت به جایگاه زنان و رفتارهای نسبت به آنان داشته باشد همچنین منجر به شناخت و بررسی مشکلاتی که زنان در جامعه با آن مواجه هستند، با این حال می­تواند به مردان یاری ­رساند که برخوردهای صحیح­تری را در ارتباط با آنان در پیش بگیرند همچنین این تحقیق می­تواند به نوعی تجربیات و گفتمان­های مشترک زنان را با دیگران در میان گذارد تا همه به خصوص زنان از تمامی این مسائل آگاهی ­یابند. این پژوهش می­تواند جزیی از پژوهش­هایی باشد که به منزله چارچوب­بندی برنامه­هایی برای زنان به شمار ­آید و در ادامه می­تواند راهگشا و کمکی باشد تا توجه دولت و در نظر گرفتن بودجه­ای برای توسعه و پیشرفت زنان در آینده باشد. مطالعه در مورد زنان و مسایل مربوط به آنان، سابقه‌ای طولانی در ایران ندارد بدین جهت در پاره‌ای موارد­، برنامه‌ریزی بدون شناخت همه جانبه وضعیت زنان و موقعیت آنان در جامعه صورت می‌گیرد. با این حال برنامه‌ریزی بدون توجه به این قشر از جامعه­، دستیابی به نتیجه مطلوب را دچار اشکال می‌سازد. همچنین می­تواند به شناخت بیشتر وضعیت زنان کمک ‌نماید. نتایج این بررسی زمینه را برای رسیدگی بیشتر به زنان به ویژه موانع و مشکلات آنان را در رسیدن به موقعیت بهتر مشخص خواهد کرد.

   

  1-4.  اهداف تحقیق

        در این بخش از فصل تحقیق، اهداف تحقیق آورده شده است که اهداف تحقیق حاضر را می توان مشتمل بر دو بخش هدف کلی یا اصلی و اهداف جزئی یا فرعی تحقیق دانست که شامل موارد زیر می باشد:

   

  1-4-1.  هدف کلی تحقیق

     آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن در خانواده های یزدی است

   

  1-4-2. اهداف فرعی تحقیق

       در کنار هدف کلی فوق، اهداف فرعی دنبال می‌گردد:

  بررسی متون، دیدگاه ها و نظرات صاحب نظران مختلف در ارتباط با نقش و خانواده.

  بررسی نگرش زنان متاهل شهر یزد نسبت به نقش های بیرون از خانه.

  تعیین میزان نقش های مختلف زنان در جامعه.

  تعیین میزان آسیب هایی که ناشی از نقش زنان در جامعه، بوجود می آید.

  بررسی میزان آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهایی که بر خانواده می گذارد.

  ارائه پیشنهادات لازم برای کاهش آسیب های مربوط به نقش های اجتماعی و حضور زنان در جامعه.

   

  1-5. کاربرد تحقیق

  از آنجایی که پژوهش حاضر در قلمرو مباحث توسعه اجتماعی، انسانی و فرهنگی و امور مربوط به زنان قرار می گیرد، می تواند مورد استفاده تمام افراد و سازمان هایی قرار بگیرد که به هر نوعی با برنامه ریزی های اجتماعی و فرهنگی در رابطه با زنان و خانواده در سطح شهرستانی و استانی مرتبط هستند. از سوی دیگر نتایج پژوهش حاضر مربوط به نهادهای مرتبط در ابعاد مختلف روانی، اجتماعی و ... در سطح جامعه می شود. شناخت و آگاهی از میزان نیاز به مشارکت و تغییر در الگوهای نقش جنسیتی در جامعه مورد مطالعه می تواند زمینه ساز مشارکت و همکاری سازمان با سازمان ها و نهادهای متولی امر خانواده در خصوص آسیب شناسی مسئله و ارائه راهکار باشد. نتایج این پژوهش می تواند راهگشای نهادهای اجتماعی در جامعه باشد تا آنان یا برنامه های خود را هدفمند دنبال کنند و یا اینکه برنامه های سابق خود را بر اساس نیاز افراد جامعه تنظیم نمایند.

  به طور مشخص می توان نهادها و سازمانهای زیر را به عنوان مخاطبان این طرح معرفی کرد:

  وزارت کشور (استانداری) در حوزه مدیریت و برنامه ریزی

  مرکز مطالعات فرهنگی کشور در حوزه فرهنگ سازی و ترویج و تبلیغ امور دینی و بهداشتی

  مرکز امور زنان و خانواده در حوزه حمایت از زنان و نظام خانواده

  مجلس شورای اسلامی در حوزه وضع قوانین

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در حوزه مدیریت و برنامه ریزی

  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در حوزه آگاهی بخشی و فرهنگ سازی

  دادگستری در حوزه رسیدگی به اختلافات خانوادگی

  سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه تبلیغات و آگاهی بخشی

  مراکز علمی-دانشگاهی و پژوهشی در حوزه انجام طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی

  شهرداری ها در حوزه ایجاد اماکن تفریحی مخصوص زنان

  Abstract

  social development role. In this context, the present study aims at unraveling the role of women in society and their implications for families Yazdi. The method used in this study is a survey, questionnaire data using cluster sampling of 484 married women gathered in the city of Yazd. Reliability of the instrument was confirmed by content validity and Cronbach's alpha was used to assess reliability. Data were analyzed using spss statistical software. The study of Inglehart, labeling, conflict theory and the theory Askanzvny role is to develop a theoretical basis. The independent variables in this study include the type of role, playing time, number of hours, traditional and religious beliefs, people Rarayy, stigma, psychological pressure, the multiplicity of roles, role conflict, is consumerism. The results showed that among the studied variables, the variable type, the role, the role of traditional and religious beliefs had no significant relationship with the family, while the social nuisance variables, consumerism, the multiplicity of roles, conflicts role, psychological pressure, feeling fear, views and attitudes of their family functioning.

   

  Keywords: pathology, family, role conflict, women, women

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  فصل اول کلیات تحقیق... 1

  1-1.مقدمه. 2

  1-2.  بیان مسئله. 3

  1-3.  اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

  1-4.  اهداف تحقیق.. 9

  1-4-1.  هدف کلی تحقیق.. 9

  1-4-2. اهداف فرعی تحقیق.. 9

  1-5. کاربرد تحقیق.. 9

  فصل دوم ادبیات تحقیق... 11

  2-1. مقدمه. 12

  2-2. پیشینه تاریخی نقش زنان.. 12

  2-2-1. قرآن و ضرورت حضور زن در جامعه. 12

  2-2-1-1. بیعت زنان با پیامبر)ص) (حضور سیاسی( 12

  2-2-1-2. مهاجرت زنان.. 13

  2-2-1-3. کسب و تلاش اقتصادی )استقلال اقتصادی زنان( 13

  2-2-2. سیر تحول نقش زنان در ایران.. 14

  2-2-3. سیر تحول جایگاه زنان در امر اشتغال.. 16

  2-3. پیشینه تجربی پژوهش.... 18

  2-3-1. پیشینه داخلی.. 18

  2-3-2. پیشینه خارجی.. 27

  2-4. دیدگاه های نظری.. 34

  2-4-1. رویکردهای نظری نقش.... 35

  2-4-1-1. کارکردگرایان.. 35

  2-4-1-1-1. تفکیک نقش ها 36

  2-4-1-2. رویکرد کمیابی و انباشتگی نقش.... 40

  2-4-1-3. ﻧﻈﺮیه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺮﺗﻮن.. 41

  2-4-1-4. نظریه فشار نقش ویلیام گود. 47

  2-4-1-4-1. فنون کاهش فشار نقش.... 48

  2-4-1-4-2. خانواده به عنوان کانون بودجه نقش.... 49

  2-4-1-5. دیدگاه عقلایی گاتک.... 50

  2-5. نظریه های نقش جنسیتی.. 51

  2-5-1. نگرش به نقش جنسیتی.. 51

  2-5-2 نظریه فمینیسم رادیکال.. 53

  2-5-3. نظریه های نابرابری جنسی (فمینیسم لیبرال) 54

  2-5-4. نظریه احساس تبعیض جنسیتی بلومبرگ... 55

  2-5-5. نظریه طرح واره جنسیتی.. 56

  2-5-6. نظریه ضرورت کارکردی نقش‌های جنسیتی.. 57

  2-5-7. نظریه طبقات جنسی.. 59

  2-5-8. تداوم نقش های جنسی.. 60

  2-5-9.  جامعهپذیری جنسیتی.. 61

  2-5-10. نظریه نیازهای سرمایه داری.. 62

  2-5-11. نظریه پدر سالاری.. 63

  2-5-12. زنان و شبکه اجتماعی.. 64

  2-6. بررسی نقش‌های مختلف زنان با استفاده از نظریات... 65

  2-6-1. نقش خانه داری (کدبانوگری) 65

  2-6-2. نقش مادری (فرزندداری) 66

  2-6-3.  نقش تیمارداری.. 68

  2-6-4. نقش همسری.. 68

  2-6-5. نقش عروس در خانواده‌ خود و همسر. 69

  2-6-6. نقش کارمندی.. 69

  2-7. رویکردهای جامعه شناختی در مورد خانواده 70

  2-7-1. پارسونز. 70

  2-7-2. تحول در کارکرد خانواده؛ کونیگ.... 72

  2-7-3. خانواده دموکراتیک؛ گیدنز. 73

  2-7-4. تئوری تعارض.... 75

  2-7-4-1. اسکانزونی.. 75

  2-7-6. تئوری مبادله. 80

  2-7-6-1. نظریه هومنز. 84

  2-7-7. داغ اجتماعی.. 85

  2-7-8. نظریه برچسب زنی(انگ زنی) 88

  2-7-8-1. فرانک تاننبوم. 90

  2-7-8-2. ادوین لمرت... 91

  2-7-8-3. هاوارد بکر. 91

  2-7-9. تئوری زیست جامعه شناختی.. 92

  2-7-10. مدیریت تن.. 93

  2-7-10-1. آنتونی گیدنز. 93

  2-7-10-2. مدگرایی.. 94

  2-7-11. تحول در هویت زنانه. 96

  2-7-12. نقش دوگانه زن.. 96

  2-7-13. دوگانگی شغلی زوجین.. 97

  2-7-14. ناسازگاری فشار نقش‌های کار- خانواده گرین هاوس و بیوتل.. 98

  2-8. رویکردهای جامعه شناختی درمورد نگرش.... 102

  2-8-1. الگوی ساختی کارکردی پارسونز. 102

  2-8-2. بی سازمانی اجتماعی.. 103

  2-8-3. مکتب تفهمی.. 104

  2-9. چارچوب نظری.. 105

  2-10. فرضیات پژوهش.... 111

  2-11. مدل نظری پژوهش.... 111

  فصل سوم روش شناسی تحقیق... 113

  3-1. مقدمه. 114

  3-2. روش پژوهش.... 115

  3-3. جامعه آماری.. 115

  3-4. حجم نمونه و شیوه نمونه گیری.. 115

  3-5. ابزارگردآوری داده ها 117

  3-6. تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 120

  3-6-1. متغیرهای مستقل.. 120

  3-6-1-1. سن.. 120

  3-6-1-2. وضعیت تأهل.. 120

  3-6-1-3. تعداد فرزندان.. 121

  3-6-1-4. پایگاه اقتصادی _ اجتماعی.. 121

  3-6-1-4-1. درآمد. 122

  3-6-1-4-2. وضعیت اشتغال.. 122

  3-6-1-4-3. میزان تحصیلات خود و همسر. 122

  3-6-1-5. موقعیت زمانی ایفای نقش.... 123

  3-6-1-6. مدت زمان ایفای نقش.... 123

  3-6-1-7. نوع نقش.... 123

  3-6-1-8. آسیب شناسی نقش زنان در جامعه. 126

  3-6-2. متغیر وابسته. 140

  3-6-2-1. عملکرد خانواده 140

  3-7. اعتبار و پایایی.. 146

  3-8.تکنیک های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها 147

  فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 149

  4-1 مقدمه. 150

  4-2 یافته های توصیفی.. 151

  4-2-1  سن.. 151

  4-2-2  وضعیت تأهل.. 152

  4-2-3  تعداد فرزندان.. 153

  4-2-4 . تحصیلات... 154

  4-2-5 میزان تحصیلات همسر. 155

  4-2-7  وضعیت اشتغال.. 157

  4-2-8. زمان ایفای نقش در طول شبانه روز 158

  4-2-9. تعداد ساعات حضور در بیرون از خانه. 159

  4-2-10. نوع نقش.... 160

  4-2-11.مزاحمت های اجتماعی.. 163

  4-2-12. کاهش باورهای دینی و سنتی.. 165

  4-2-13.مصرف گرایی.. 167

  4-2-14. چندگانگی نقش.... 169

  4-2-15. تعارضات نقشی.. 171

  4-2-16. فشارهای روحی و روانی.. 173

  4-2-17. احساس بدنامی.. 175

  4-2-18. تن آرایی.. 177

  4-2-19.نگرش زنان به حضور در اجتماع. 179

  4-2-20. عملکرد خانواده 181

  4-3- تحلیل استنباطی.. 183

  4-3-1. آزمون متغیرهای زمینه ای.. 183

  4-3-1-1. وضعیت تاهل و عملکرد خانواده 183

  4-3-1-2. وضعیت اشتغال و عملکرد خانوده 183

  4-3-1-3. پایگاه اقتصادی اجتماعی و عملکرد خانواده 184

  4-3-2. آزمون فرضیه ها 185

  4-3-2-1. زمان ایفای نقش با عملکرد خانواده 185

  4-3-2-2: مدت زمان ایفای نقش و عملکرد خانواده 186

  4-3-2-3. تعدد نقش و عملکرد خانواده 187

  4-3-2-4. مزاحمت های اجتماعی و عملکرد خانواده 188

  4-3-2-5. کاهش باورهای سنتی و مذهبی و عملکرد خانواده 189

  4-3-2-6: مصرف گرایی و عملکرد خانواده 190

  4-3-2-7 چندگانگی نقش و عملکرد خانواده 191

  4-3-2-8. تعارضات نقشی و عملکرد خانواده 192

  4-3-2-9.: فشارهای روحی و روانی و عملکرد خانواده 193

  4-3-2-10. احساس بدنامی و عملکرد خانواده 194

  4-3-2-11. تن آرایی و عملکرد خانواده 195

  4-3-2-12. نوع نگرش به حضور زنان در اجتماع و عملکرد خانواده 196

  4-4. ماتریس همبستگی.. 197

   

  فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات... 199

  5-1. مقدمه. 200

  5-2. خلاصه یافته ها 202

  5-3. بحث و نتیجه گیری.. 205

  5-4. پیشنهادات تحقیق.. 212

  5-4-1. پیشنهادات آموزشی.. 212

  5-4-2. پیشنهادات اجرایی.. 214

  5-4-3. پیشنهادات پژوهشی.. 215

  5-5. محدودیت‌ها و مشکلات پژوهش.... 216

  ضمائم.. 217

  منابع و مآخذ. 222

  منبع:

   

  منابع و مآخذ

  قرآن کریم

  آبوت، پاملا، کلر، والاس(1376)، درآمدی بر جامعه­شناسی نگرش­های فمنیستی، مریم خراسانی و حمید احمدی، تهران: نشر دنیای مادر.

  آبوت، پاملا، کلر، والاس(1380)، جامعه­شناسی زنان (ترجمه منیژه نجم عراقی)، چاپ اول، تهران: نشرنی.

  ادیبی، حسین (1354). جامعه شناسی طبقات اجتماعی، تهران: دانشکده علوم اجتماعی و تعاون.

  آزاد ارمکی، تقی (1383). نظریه جامعه شناسی، تهران: نشر سروش.

  ازکیا، مصطفی(1377)، جامعه­شناسی توسعه، تهران: موسسه نشر کلمه.

  اسپنله، باری؛ روش بلا، بلا (1372). مفهوم نقش در روانشناسی اجتماعی، (ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم)، مشهد: آستان قدس رضوی.

  آستین افشانی، پروانه (1380). «بررسی روند تحولات سن ازدواج و عوامل تجتماعی_جمعیتی موثر بر آن طی سالهای 77-1355»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.

  اسمیت، فیلیپ (1383). درآمدی بر نظریه فرهنگی، (ترجمه حسن پویان)، تهران: دفتر نشر پژوهش های فرهنگی.

  اسکیدمور، ویلیام (1372). تفکر نظری در جامعه­شناسی، (محمد حاضری)، تهران: نشرسفیر.

  اعزازی، شهلا (1387)، جامعه شناسی خانواده: با تأکید بر نقش، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر، چاپ دوم، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

  افشانی، سیدعلیرضا (1385). «تبیین جامعه شناختی گرایش به خرافات در ایران». پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان: اصفهان.

  امینی یخدانی، مریم (1388). «نقش اشتغال در سلامت زنان سرپرست خانوار»، مجموعه مقالات در بین همایش توانمندی زنان و توان افزایی زنان سرپرست خانوار، اداره کل امور زنان، شهرداری تهران: 40-17.

  ایمان، محمد تقی؛ اسکافی، مریم (1380). «عوامل موثر بر نگرش افراد متاهل نسبت به همسان همسری مظاعه موری شهر شیراز»، فصلنامه جمعیت، شماره 38-37: 48-24.

  اینگلهارت ، رونالد (1383). تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته صنعتی، (ترجمه مریم وتر)، تهران: انتشارات کویر.

  اینگلهارت، رونالد؛ آبرامسون، پل آر (1378). امنیت اقتصادی و دگرگونی های ارزشی، (ترجمه شهناز خانی)، نامه پژوهش، شماره 15-14.

  اینگلهارت، رونالد؛ نوریس، پیپا (1387). مقدس و عرفی: دین و سیاست در جهان، (ترجمه مریم وتر)، تهران: کویر.

  بابایی، فاطمه (1380). تعدیل ساختاری و فقر و ناهنجاری های اجتماعی، تهران: کویر.

  بات، الیزابت (1373)، نقش­های زناشویی و شبکه اجتماعی در جامعه­شناسی مدرن، (ترجمه حسن پویان)، تهران: چاپخش.

  بامداد، شیدا (1375). «ساختار اشتغال زنان کشور و تغییرات آن در چهل سال گذشته و بررسی رابطۀ میزان­های زنان با عوامل اجتماعی- اقتصادی در شهرستانهای ایران»، دانشگاه تهران­: دانشکده علوم­اجتماعی.

  بدار، لوک؛ دزیل، ژوزه؛ لاملرش، لوک (1380). روان شناسی اجتماعی، (ترجمه حمزه گنجی)،چاپ اول، تهران: نشر ساوالان.

  بدری منش، اعظم (1385). «تبیین جامعه شناختی نگرش زنان به خانه‌داری»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان.

  برنشتاین، فیلیپ؛ برنشتاین، مارسی (1380). زناشویی درمانی، (ترجمه پور عابدی)، تهران: رشد.

  بستان، حسین (1385). اسلام و جامعه شناسی خانواده، چاپ دوم، تهران: نشر حوزه و دانشگاه .

  بستان، حسین(1385)، «بازنگری نظریه‌های نقش جنسیتی»، پژوهش زنان، دوره‌ی 4، شماره 1و 2.

  بهار، مهری، زارع، مریم(1388)، «سنخ­ بندی مد در ایران؛ با تأکید بر نحوه پوشش زنان، زن در توسعه و ساست»، پژوهش زنان، دوره 7، شماره 3.

  بهنام، جمشید (1356). ساخت های خانواده و خویشاوندی در ایران، تهران: نشر خوارزمی.

  بیرو، آلن (1375)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران: انتشارات کیهان، چاپ سوم.

  بی نام. (10/6/1380).«زنان، مشکلات اشتغال و زوایای پنهان»، روزنامه خراسان.

  بی نام. (31/3/1381). «آیا زنان شاغل فشار عصبی بیش تری تحمل می کنند؟»، روزنامه حیات نو.

  پورطاهری، مهدی؛ پور وردی نجات، مینو (1388). «سنجش احساس تبعیض جنسیتی در بین زنان روستایی: مطالعه موردی استان گیلان»، دانشنامه علوم اجتماعی، شماره2.

  تاپیا، کلود (1379). درآمدی بر روان شناسی اجتماعی، (ترجمه مرتضی کتبی)، تهران: نشر نی.

  تامین، ملوین (1372). جامعه شناسی قشر و نابرابری، (ترجمه علی بابایی)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

  ترنر، جاناتان (1382). ساخت نظریه های جامعه شناختی، (ترجمه عبدالعلی لهسایی زاده)، چاپ دوم، شیراز: نوید.

  تکمیل همایون، ناصر (1354). «بررسی موقع و منزلت زن در تاریخ ایران»، فرهنگ و زندگی، شماره 19 و 20: 65-7.

  توسلی، غلامعباس (1382). «آیا می توان بین کار زن در خانه و کار بیرون آشتی برقرار کرد؟»، مطالعات زنان، شماره 1: 26-3.

  توسلی، غلامعباس (1384). نظریه های جامعه شناسی، تهران: سمت.

  تیموتی، دالن (1388). جامعه شناسی مصرف (گردشگری و خرید)، (ترجمه علی اصغر سعیدی و مهدی حسین آبادی)، تهران: جامعه شناسان.

  جار اللهی، عذرا (1372). «تاریخچه اشتغال در ایران». فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 3 و 4:267-249.

  جاراللهی، عذرا(1374)، «اثر اشتغال زنان کارگربر میزان مشارکت زوجین در امور خانوده»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 7 و 8.

  جلیلیان، زهرا (1388). «عوامل اجتماعی موثر بر در خواست طلاق در شهر تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی: تهران.

  جمشیدی، فخری (1381). «ضرورت اجتماعی اشتغال زنان»، کار و جامعه، شماره 46، تهران:47-42.

  جواهری، فاطمه، سراج­زاده، سید حسین، رحمانی، ریتا (1389)" تحلیل اثرات اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان"پژوهش زنان، دوره8، شماره 2 ،162-143.

  چلبی، مسعود (1377). جامعه شناسی نظم: تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، تهران: نشر نی.

  چنانی نسب، حسن (1391). «عوامل روانی اجتماعی مرتبط با استیگمای ادراک شده در بین بیماران با علائم HIV در شهر یزد»، پایان نامه کارشناسی ارشد، یزد: دانشگاه یزد.

  حجتی کرمانی (1382). «تجمع نقش ها بر زنان»، روزنامه شرق 28 اسفند. شماره 461: 3.

  حسینا، احمد(1380)، راز آشکار؛ تحلیل روانی- اجتماعی شخصیت زن، تهران: موسسه فرهنگی انتشاراتی آیه.

  حشمت یغمایی، محمد تقی (1380). «دینداری نوجوانان و عوامل موثر بر آن». پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

  حیدری، محمد (1388). «بررسی توزیع اجتماعی نگرش های سیاسی نوگرا و سنت گرا در شهر یزد»، پایان نامه کاشناسی ارشد، یزد: دانشگاه یزد.

  خلیل، مرجان (1378). «تضاد در خانواده و عوامل موثر بر آن»، پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش تهران: دانشگاه الزهرا.

  خواجه­نوری، بیژن، پرنیان، لیلا، همت، صغری(1392)، «جهانی شدن فرهنگی و نگرش مردان به نقش زنان( مطالعه موردی مردان شهر شیراز)»، فصلنامه زن در فرهنگ و هنر( پژوهش زنان)، سال پنجم، شماره 3.

  خیرالله پور،اکبر (1391). «بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت روانی با تاکید بر سرمایه اجتماعی: مطالعه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: شهید بهشتی.

  درویش­پور، مهرداد(1376). «زن در برزخ سنت و تجدد»، قابل دستیابی در سایت WWW.sociologyofran.com.

  دواس، دی. ای (1376). پیمایش در تحقیقات اجتماعی، (ترجمه هوشنگ نایبی)، تهران: نشر نی.

  دورکیم، امیل؛ (1381)، تقسیم کار اجتماعی،( ترجمه باقر پرهام)، تهران، نشر مرکز.

  رابرتسون، یان (1385). درآمدی بر جامعه، (ترجمه حسین بهروان)، تهران: به نشر.

  رستگارخالد، امیر(1384)،« گسترش نقش زنان در جهت حمایت­های شغلی- خانوادگی»، مجله جامعه­شناسی ایران، دوره 6، شماره 4.

  رستگار خالد، امیر(1385).« اشتغال زنان و ضرورت کنترل فشارهای ناشی از کار خانگی»، ماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد، سال 13، دوره جدید، شماره19.

  رضایی دهنوی، صدیقه؛ نوری، ابوالقاسم؛ جعفری، محبوبه و فرامرزی، سالار (1388). «بررسی پدیده استیگما (داغ اجتماعی) در مادران دارای فرزند با نشانگان داون در شهر اصفهان: رویکردی روانی_ اجتماعی»، فصلنامه خانواده پژوهی، سال پنجم، شماره 19، چاپ هشتم: 416-401.

  رفعت­جاه، مریم(1387).« تاثیر موقعیت شغلی بر سبک زندگی زنان شاغل»، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، بهار 1378، دوره 4، شماره11: 139 – 160.

  رفیع پور، فرامرز(1375). کندوکاوها و پنداشته ها، تهران: انتشارات سهامی.

  روزم باوم، هایدی(1367) خانواده به منزله ساختاری در مقابل جامعه، (ترجمه محمد صادق مهدوی)، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

  روزنبرگ، برنارد؛ لوئیس کوزر (1385). نظریه های بنیادی جامعه شناسی، (ترجمه فرهنگ ارشاد)، تهران: نشر نی.

  روش بلاو- اسپنله، آن ماری (1372). مفهوم نقش در روان شناسی اجتماعی، مطالعات تاریخی- انتقادی (ترجمه ابوالحسن سرو قد مقدم)، تهران: آستان قدس رضوی.

  ریتزر، جرج (1381). نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، (ترجمه محسن ثلاثی)، تهران: علمی.

  زمانی، فریبا(1386)، «تأثیر کار زنان بر زندگی خانوادگی»، روزنامه همشهری، سال پانزدهم، شماره 4236: 23.

  زمانی، فریبا (1388)،» تفاوت تبعیض جنسی و جنسیتی و تأثیر آن در تحولات اجتماعی»، نشریه فرهنگ، شماره 70: 264-217.

  سادات اخوی، مینا (1384). «بررسی تأثیر تعدد نقش زنان بر روابط همسری آنان، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد ، مطالعات زنان: تهران.

  ساروخانی، باقر (1370). جامعه شناسی خانواده، تهران: مجتمع فرهنگی پژوهش های اشتغال.

  ساروخانی، باقر (1370). درآمدی بر دایره المعارف علوم اجتماعی، تهران: کیهان.

  ساروخانی، باقر (1375). روش تحقیق در علوم اجتماعی، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

  ساروخانی، باقر(1388)، مقدمه­ای بر جامعه­شناسی خانواده، تهران: سروش.

  ساروخانی، باقر، گودرزی، ثرّیا­(1388)"اثرات اشتغال زنان بر خانواده(تحقیقی در بین زنان شاغل و متأهل وزارت کار و امور اجتماعی)"، مجله جامعه­شناسی معاصر، سال دوم، شماره اول.

  ساروخانی، باقر (1392). روش های تحقیق در علوم اجتماعی؛ جلد دوم: بینش ها و فنون، چاپ هشتم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

  سامپسون، در (1376). فرهنگ علوم اجتماعی، (ترجمه محمد زاهدی)، چاپ دوم، تهران: مازیار.

  سپهوند، محمدحسین(1383)، «گزارش تحقیق نظری، ارائه شده در کلاس نظریه­های جدید انسان­شناسی»، دوره کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

  ستوده، هدایت الله (1387). آسیب شناسی اجتماعی. تهران: آوای نور.

  سخاوت، جعفر (1374). جامعه شناسی انحرافات اجتماعی(رشته علوم اجتماعی)، تهران: پیام نور.

  سرایی، حسن (1372). مقدمه ای در نمونه گیری در تحقیق، تهران: سمت.

  سفیری، خدیجه، زارع، مریم(1385)، «احساس ناسازگاری میان نقش­های اجتماعی و خانوادگی در زنان»، مطالعات اجتماعی- روان­شناختی زنان( مطالعات زنان)، دوره 4، شماره 2( پیاپی 11)، پاییز و تابستان 1385.

  سگالن، مارتین(1370)، جامعه­شناسی تاریخی خانواده، ترجمه حمیدالیاسی، تهران: نشر مرکز.

  شجاعی زند، علیرضا؛ (1384)، "مدلی برای سنجش دینداری در ایران"، مجله جامعه شناسی ایران، شماره  1دوره ششم.

  صدیق سروستانی، رحمت الله (1386). آسیب شناسی اجتماعی(جامعه شناسی انحرافات اجتماعی)، تهران: سمت.

  صفرپور، مینا (1392). «بررسی تعارض ارزشی والدین و فرزندان در خانواده های شهر یزد و عوامل موثر بر آن»، پایان نامه کارشناسی ارشد، یزد: دانشگاه یزد.

  طباطبایی، سید محمد حسین (1374). المیزان فی التفسیر القرآن، قم: بی تا.

  ظهره وند، راضیه (1383). «رابطه ادراک از نقش های جنسیتی و رضایت از جنس»، پژوهش زنان، دوره 2، شماره 2: 125-117.

  عراقی، عزتالله (1367). حقوق بین المللی کار، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

  فاتحی دهاقانی، ابوالقاسم؛ نظری، علی محمد (1390).« تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق در استان اصفهان»، فصلنامه مطالعات اجتماعی، شماره 25: 54-13.

  فاضل، محمد(1382) مصرف و سبک­زندگی، قم: صبح صادق.

  فروم، اریک (1362). بحران روان کاوی، (ترجمه اکبر تبریزی)، چاپ چهارم، تهران: مروارید.

  فرهادی، ژیلا(1389)، «بررسی عوامل موثر بر میزان قدرت زنان در تصمیم­گیری­های خانواده»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته مطالعات زنان و خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

  فرهنگی، علی اکبر (1373). ارتباطات انسانی، تهران: موسسه تهران تایمز.

  فولادیان، مجید؛ رمضانی فرخد، احمد (1387). نظریه ها و پارادایم های مشارکت در جامعه شناسی، مشهد: سخن گستر.

  قمری، محمد (1389). «مقایسه ابعاد عملکرد خانواده و کیفیت زندگی و رابطه این متغیرها در بین افراد معتاد و غیر معتاد»، فصلنامه اعتیاد پژوهی، سال 5، شمره 18: 68-55.

  قیومی، راحله (1386). «بررسی عوامل موثر بر باورپذیری نقش‌های جنسیتی در دو حوزه عمومی و خصوصی با تأکید بر مذهب و خانواده»، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی رشته مطالعات زنان، تهران.

  کار، مهرانگیز(1374)، خشونت علیه زنان، تهران: انتشارات روشنگران.

  کاستلز، امانوئل(1384)، عصر اطلاعات، قدرت هویت، (ترجمه حسن چاووشیان9، تهران: طرح نو.

  کتابی، محمود؛ یزد خواستی، بهجت؛ فرخی راستایی، زهرا (1382). «توانمندسازی زنان برای مشارکت در توسعه»، پژوهش زنان، دوره اول، سال3: 30-5.

  کرباسی، منیژه (1381). «بررسی نقش زن در توسعه (زن خانه دار، زن شاغل)»، مجموعه مقالات زنان، مشارکت و برنامه ریزی برای توسعه پایدار، شماره 2، تهران: برگ زیتون.

  کرد، مژگان؛ عطاران، محمد؛ منصوریان، یزدان (1391). «بررسی تجربه دبیران زن از ایفای همزمان نقش کار- خانواده و تاثیر آن بر چگونگی تدریس آن ها»، مطالعات اجتماعی- روان شناختی زنان، سال 10، دوره اول: 148-125.

  کرلینجر، فرد. ان (1377). مبانی پژوهش در علوم رفتاری، (ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند)، تهران: آوای نور

  کریمی، یوسف (1388). نگرش و تغییر نگرش، تهران : نشر ویرایش.

  کشاورز، امرالله؛ جهانگیری، جهانگیر (1389). «بررسی جامعه شناسی رابطه بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی دانشجویان و نگرش های دینی آنها»، جامعه شناسی، تابستان 1389، دوره 5، شماره 2: 114-99.

  کوزر، لوئیس(1373). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ( ترجمه محسن ثلاثی)، تهران: علمی.

  کوئن، بروس (1388). مبانی جامعه شناسی، (ترجمه غلامعباس توسلی)، چاپ بیست و دوم، تهران: سمت.

  گافمن، اروینگ(1386). داغ ننگ( چاره اندیشی برای هویت ضایع شده)، ( ترجمه مسعود کیانپور)، تهران: نشر مرکز.

  گرت، استفانى(1380)، جامعه‏شناسى جنسیت، (ترجمه کتایون بقایی)، تهران: نشر دیگر.

  گرجی، یوسف (1383). «نقش باورهای جنسیتی در بی ثباتی خانواده»، کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران، پژوهشکده شهید بهشتی تهران.

  گروثرز، چارلز (1378). جامعه شناسی مرتن (ترجمه زهره کسایی)، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

  گیدنز، آنتونی (1378)، تجدد و تشخص جامعه و هویت شخص در عصر جدید، ترجمه: ناصر موفقیان، تهران: نشر نی، چاپ اول.

  گیدنز، آنتونی(1378)، راه سوم؛ بازسازی سوسیال دموکراسی،( ترجمه منوچهر صبوری)، تهران، نشر نی.

  گیدنز، آنتونی (1385). پیامدهای مدرنیته، (ترجمه محسن ثلاثی)، نشر مرکز: تهران.

  گیوه چیان، فاطمه(1380). «ملاحظاتی درباره نقش زنان در توسعه فرهنگی»، زن در توسعه و سیاست، شماره 2، صحفه 109 – 124.

  لوین، لیا (1377). پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر، (ترجمه محمدجعفر پوینده(، تهران: نشر قطره.

  متشرعی، محمدحسین؛ نیسی، عبدالکاظم ؛ ارشدی، نسرین (1392). «آزمون اثر غیر مستقیم تعارض کار – خانواده بر خشنودی زندگی- یک الگوی چند میانجیگر»، روانشناسی بالینی و شخصیت، سال بیستم، دوره 8: 86-75.

  محسنی، منوچهر (1379). بررسی آگاهی ها، نگرش ها و رفتارهای اجتماعی-فرهنگی در ایران، تهران: دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی.

  محمدپور، احمد، بهمنی، مریم(1389)، «زنان، پاساژ و مصرف نشانه­ها»، مطالعات راهبردی زنان(کتاب زنان)، دوره 12، شماره 47، بهار 1389.

  محمدی، مریم (1392). «تجمل گرایی زنان از دیدگاه اسلام؛ بررسی عوامل، آثار و راهکارها»، مجموعه مقالات برگزیده همایش اندیشه راهبردی زن و خانواده: 310-285.

  محمودیان، حسین (1383). «سن ازدواج در حال افزایش: بررسی عوامل پشتیبان»، نامه علوم اجتماعی، شماره 24.

  مسعود نیا، ابراهیم (1389). جامعه شناسی پزشکی، تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران.

  مقصودی، سوده(1383)، «بررسی مشکلات ناشی از همزمانی نقش­های خانگی و اجتماعی»، مطالعات زنان، دوره دوم، شماره 2.

  مقصودی، سوده؛ بستان، زهرا(1383). «بررسی مشکلات ناشی از همزمانی نقش های خانگی و اجتماعی»، نشریه مطالعات زنان، سال2، دوره 5: 150-129.

  موحد، مجید؛ عزیزی، طاهره (1390). «مطالعه رابطه رضایت مندی جنسی زنان و تعارضات میان همسران»، زن در توسعه و سیاست، دوره 9، شماره 4: 40-6.

  مهدوی، سید محمد صادق، هاشمی، کتایون(1389)، «بررسی جامعه­شناختی تأثیر تحصیلات زنان بر ارتباطات انسانی در خانواده»، پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال چهارم، شماره چهارم، زمستان 1389.

  مهریزی، مهدی (1377). زن، تهران: نشر خرم.

  میچل، ژولیت(1373)، کهن­ترین نابرابری در جامعه­شناسی مدرن،( ترجمه حسن پویان)، تهران: چاپ پخش.

  میر عرب، مهرداد (1379). «نیم نگاهی به مفهوم امنیت»، مجله علوم سیاسی، سال سوم، شماره 9: 142-133.

  میشل، اندره(1354)، جامعه­شناسی خانواده و ازدواج، (ترجمه فرنگیس اردلان)، تهران: انتشارات دانشکده علوم اجتماعی و تعاون دانشگاه تهران.

  میشل، آندره(1372). جنبش اجتماعی زنان، )ترجمه هما زنجانی زاده(، مشهد: نشر نیکا.

  ناچمیاس، دیوید؛ فرانکفورد، چاوا (1381). روش های تحقیق در علوم اجتماعی: چالش ها و دیدگاهها. مقدمه ای بر کتاب روش های تحقیق در علوم اجتماعی، (ترجمه رضا فاضلی و دکتر فاضل لاریجانی)،  تهران: سروش.

  نایینی، هوشنگ، راودراد، اعظم(1386)، «تحلیل جنسیتی نقش های مورد انتظار و کاربسته زنان در خانواده»، زن در توسعه و سیاست( پژوهش زنان)،  بهار و تابستان 1386، دوره 5، شماره 1(پیاپی 17)، از صحفه 27 تا 58.

  نعیمی، گیتا؛ علی محمد، نظری؛ ثنایی ذاکر، باقر(1391). «بررسی رابطه ی بین کیفیت زندگی کاری و تعارض کار خانواده با عملکرد شغلی کارکنان مرد متأهل»، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، سال 4، دوره 10: 72-57.

  واگو، استفان (1373). درآمدی بر تئوری ها و مدل های تغییرات اجتماعی، (ترجمه احمد غروری زاده)، تهران: علم.

  ویس وده، گونتر(1381)، جامعه­شناسی برای اقتصاد، (ترجمه هادی صمدی)، تهران: انتشارات سمت.

  هام، مگی­(1382)، فرهنگ نظریه­های فمنیستی، (ترجمه هما زنجانی­زاده)، تهران: نشر نیکا.

  یوسفی، ناصر (1391). «بررسی شاخص های روان سنجی مقیاس های شیوه سنجش خانوادگی مک مستر(FAD)»، فصلنامه اندازه گیری تربیتی، شماره 7، سال 3: 114-85.

   

  منابع لاتین

  - Adams G.A. and king L.A. (1996). "Relationships of job and family social support and work family conflict with job and life satisfaction", journal of applied psychology, 81(4): 411-420.

  - Aryee, s., & Vivienne, L. (1996). " Balancing tow major parts of adult life experience: work and family identity dual- earner couples", Human Relations, 49(4): .487-465

  - Aycan, Z., & Eskin, M. (2005). "Relative Contributions of Childcare, Spousal Support, and Organizational Support in Reducing Work-Family Conflict for Men and Women: The Case of Turkey", Sex Roles, 53(7–8): 453–471.

  -Aysu Gelgeg, Gurpinar(2006), Women in the Twentieth Century: Modernity, Feminism, and Islam  in  Turkey, Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Arlington.(May 2006).

  -Bilton, Tony, et al. (1981). Introductory Sociology, London and Basingstoke: MacMillan Press LTD.

  -Blood. R, O (1972),  The Family , the free press, NewYork.

  -Bond, J., Galinsky, E., Kim, S., & Brownfield, E.(2005). National study of employers. Highlights of findings. New York, NY: Families and Work Institute.

  - Byron, K. (2005). "A meta-analytic review of work-family conflict and its antecedents", Journal of Vocational Behavior, 67: 169-198.

  -Cocerham, William C (1997). The Social Determinants of Decline of Life Expectancy in Russia and Eastern Europe: A Lifestyle Explanation, Journal of Health and Social Behavior, vol 38: 131-148.

  - Cooklin A.R. & et al. (2014). "Mothers’ work–family conflict and enrichment: associations with parenting quality and couple relationship", University of Tasmania, Hobart, Tas., Australia, child: care, health and development. John Wiley & SonsLtd: 2-12.

  -Cooper, P. (1991). The performance edge: new strategies effectiveness andcompetitive advantag. Boston: Houghton- Mifflin.

     -fernandes, p. (2004). stigma scale of epilepsy. conceptual issues."journal of empilepsy and clinical neurophysiology". 10. pp :213-218.

  -Gaufman, Gayle , College, Davidson (2000), Do Gender Role Attitudes Matter? Family Formation and Dissolution Among Traditional and Egalitarian Men and Women, Journal of Family, Issues January 2000 vol. 21 no. 1 128-144

  -Giddens, A.(1992). The transformation of intimacy, Cambridge: polity press

  - Giele, J.Z. (1995). Methods of life Course Research: Qualitative and Quantitative Approaches, Thousand Oaks, CA: Sage.

  - Goffman, Erving. (1959)." Presentation of Self in Everyday Life. New York: Anchor Book.

  - Good, W. J. (1960), "A theory of role strain", American Sociological Review, 25(4): 483–496.

  - Greenhause, J. H., and Beutel, N. J. (1985)." Sources of conflict between work and family roles", academy of management review, 10(1): 76-88.

  - Gross, N., Mason, W. S., & McEachern, A. W. (1958).Explorations in role analysis: Studies of the school superintendency role. New York: Wiley.

  - Gutek B. A. and Searle, S., Klepa, L. (1991). "Rational versus gender role expectation for work- family conflict", Journal of applied psychology, 76(4): 560-568.

  -Hagan, joan (1988). modren criminology. new york: me graw- hill.

  - Hall, D. T. (1972). "A model of coping with role conflict: The role behavior of college-educated women" Administrative Science Quarterly, 17: 471-489.

  - Hamilton, Peter (1983). Talcott Parsons, London: Tavistock.

  - Harvey, L., MacDonald, M. (1993). "Doing Sociology", London: The MacMillan Press LTD.

  -Inglehart, r (2000) globalization and postmodern values, the washington quarterly, 23 (1),pp: 215-222.

  -Inglehart, Ronald (2004). Silent Revolution, Ingelhart, Culture Shift, Ingelhart, Modernization and Postmodernization.

  - Jaggar, A.M. (1994). Human Biology in Feminist Theory in Knowing Women, eds: H. Crowley and S. Himmelweit, Cambridge: The Open University.

  -Kahn, R. L., Wolfe, D. M., Quinn, R., Snoek, J. D., & Rosenthal, R.A. ( 1964). Organizational stress. New York: Wiley.

  - Kammeyer, K.C.W, et. al. (1989). Sociology, Boston and London: Allyn and Bacon.

  - King Karal(1969), Adolescent Perception op Power Structure in the Negro Family, American Sociological Review, Vol. 31, pp. 751-755 , Vol 31, P: 700.

  -Knuttila, Murray (1996). Introducing Sociology: A Critical Perspective, Toronto, New York and Oxford: Oxford University Press.

  - Lemert, C., & Branamory, A. (1997). The Goffman Reader, London: Blackw` Publishers.

  - Marks, S.R. (1977). "multiple roles and role strain: some notes on human energy, time and commitment", American Sociological Review, 42(6): 921- 936.

  - Marks, S.R. (1979). "Culture, Human Energy, and Self-Actualization: a Sociological Offering To Humanistic Psychology", Journal of Humanistic Psychology , 19(3): 27-42.

  - Merton, R. K. (1957). "The rol-set; problems in sociological Theory", The British journal of sociology, 8(2): 20-106.

  - Michel, J. S., Mitchelson, J. K., Kotrba, L. M., LeBreton, J. M., & Baltes,B. B. (2009)." A comparative test of work-family conflict models and critical examination of work-family linkages". Journal of Vocational Behavior, 74: 199-218.

  -Ok kim, Jai (2005). The Chinese Consumers changing Value Systems Consumption Values and Modern Consumption Bhavior, Submitted to the Granduate Faculty of Auburn University in Partial Fulfillment of The, Requirments for the Doctor of Philosophy.

  - Oakly, A(1972), Woman’s Work Housewife, NewYork: Panthean Books Hancioglu, attaila: akadli ergrocman, banu. Women Chracterictics and stutus , turkey

  -Parson, T & Balce (1995), Family Sociolization interaction Preess, The free Press, New York.

  -Rathi ,N., & Barath, M. (2012). "Work-Family Conflict and Job and FamilySatisfaction: Moderating Effect of Social Support among Police Personnel", AmritaSchool of Business: 5-19.

  - Sabini, J. (1995). Social Psychology, New York and London: W.W. Norton & Company.

  -Scanzoni, john.(1976). Men, Women and Chager: A Sociology of Marriage and Family, MCGraw- Hill Inc, us. lnd edition.

  - Selvarajan T.T, Cloninger, P.A. & Singh, B. (2013). "Social support and work– family conflict: A test of an indirect effects model", journal of vocational behavior, 83: 486-499.

  - Sieber, A.D. (1974). " Toward a theory of role Accumulation", Bureau of Applied social Research Columbia university, American sociological Review, 39: 567-578.

  -Spitze, Glenna & John Huber (1981) , Wives “Employment, Household Behaviours, and Sex Attitudes, Social Force”, 60, 1 , September, 125-150.

  -Stanhope M, Lancaster J (2004). Community health nursing. Philadelphia, USA: j.B Lippincott company, 2004: 477-80.

  -Tannenbaum, f (1938). crime and the community. new york: columbia university oress.

  -Tazeen S. Ali ،Gunilla Krantz , Raisa Gul , Nargis Asad, Eva Johansson, and Ingrid Mogren(2011), Gender roles and their influence on life prospects for women in urban Karachi, Pakistan: a qualitative study, journal Global Health Action, Published onlin Nov, 2011, 4: 10. 3402.

  - Thoits, P.A (1983). " multiple identities and psychological well-being: A reformulation and test of the social isolation hypothesis", American Sociological Review, 48(2): 174-187.

  - Thomas, L.T., Ganster, D.C. (1995)."Impact of family-supportive work variables on work-family conflict and strain: A control perspective". Journal of Applied Psychology, 80(1): 6-15.

  -Tong, R. (1997). Feminist Thought, London: Routledge.

  -Turner, j (1998). The Structure of Sociological Theory. New York: wadsworth Publisging Company.

  - Voydanoff, P., and Donnelly, B.W. (1999). "Multiple Roles and Psychological Distress: The Intersection of the Paid Worker, Spouse, and Parent Roles with the Role of the Adult Child", Journal of Marriage and the Family, 61(3):725–738.

  - Whitaker, L(1999), Womwn in Politice, Outsiders or Insiders? Prentic Hall.

  - Yildirim, D., & Aycan, Z. (2008). "Nurses work demands and work_ family conflict: A questionnaire survey", international journal of Nursing studies,45 :1366- 1378.

   


موضوع پایان نامه آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن برای خانواده های یزدی, نمونه پایان نامه آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن برای خانواده های یزدی, جستجوی پایان نامه آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن برای خانواده های یزدی, فایل Word پایان نامه آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن برای خانواده های یزدی, دانلود پایان نامه آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن برای خانواده های یزدی, فایل PDF پایان نامه آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن برای خانواده های یزدی, تحقیق در مورد پایان نامه آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن برای خانواده های یزدی, مقاله در مورد پایان نامه آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن برای خانواده های یزدی, پروژه در مورد پایان نامه آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن برای خانواده های یزدی, پروپوزال در مورد پایان نامه آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن برای خانواده های یزدی, تز دکترا در مورد پایان نامه آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن برای خانواده های یزدی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن برای خانواده های یزدی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن برای خانواده های یزدی, پروژه درباره پایان نامه آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن برای خانواده های یزدی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن برای خانواده های یزدی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن برای خانواده های یزدی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن برای خانواده های یزدی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن برای خانواده های یزدی, رساله دکترا در مورد پایان نامه آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن برای خانواده های یزدی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A ) رشته مدیریت دولتی(منابع انسانی) چکیده در مقایسه با پژوهش در سایر حوزه های مدیریت ، موضوع حضور زنان در رده مدیریت به عنوان حوزه ای پژوهشی ، نسبتاً جدید است . همچنین احراز پست های کلیدی برای زنان بسیار پیچیده است و متغیر های زیادی را دربر می گیرد . مسئله مورد بررسی در پژوهش حاضر این است که چرا با وجود اینکه نیمی از نیروی انسانی جامعه ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی چکیده در این پژوهش نقش تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه بین کیفیت زندگی ، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری مورد بررسی قرار گرفته و 120 نفر از زنان سرپرست خانوار استان البرز به صورت نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند . شواهد پژوهش و نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله ...

پایان نامه کارشناسی ارشد MA رشته علوم ارتباطات اجتماعی چکیده: این پژوهش با هدف بررسی نرخ نگرش نسبت به زنان در سریال‌های تلویزیونی انجام شده است و به بررسی حجم حضور زنان در سریال‌های تلویزیونی، گفتمان جنسیتی ارایه‌شده در سطح فردی، ساختاری و نمادین و نرخ مناسبات جنسیتی کلامی و غیرکلامی در بین کنشگران زن و مرد در سریال های تلویزیونی پرداخته است. این پژوهش به صورت میدانی و با روش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A.) گرایش : عمومی رابطه بین مؤلفه‌های جنسی و مهارت‌های ارتباطی با رضایت زناشویی در زنان متأهل شهر گچساران چکیده این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین مولفه های جنسی و مهارتهای ارتباطی بارضایت زناشویی درزنان متاهل انجام گرفت. تحقیق حاضر از نوع همبستگی جامعه مورد نظر کلیه ی زنان (زنان متاهل) شهرگچساران و تعداد نمونه مورد نظر200 نفراز آنهایی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ) M.A. ( گرایش: عمومی مقایسه سبک‌های دلبستگی و عزت نفس در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی چکیده پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک‏های دلبستگی و عزت نفس زنان متقاضی طلاق با زنان عادی در سال 1393 انجام شد. جامعه‏ی آماری در این پژوهش، کلیه‏ی زنان متأهل شهر شیراز، شامل زنان متقاضی طلاق که در فواصل زمانی اردیبهشت تا تیر سال 1393 جهت امر طلاق به ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی عمومی چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های ابراز هیجان و سبک اسناد کنترل در خشونت های خانگی علیه زنان با نقش کلیشه های جنسیتی بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی استان البرز در شهر کرج در بهار1393 که علت مراجعه شان ضرب و شتم از سوی شوهر بود، که از این تعداد به 100 نفر پرسشنامه داده شد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: صنعتی و سازمانی مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغل تعارض کار- خانواده در زنان شاغل دانشگاه های شهر یاسوج چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی مدل رضایت شغلی براساس موضوع فرسودگی در زنان شاغل دانشگاهایش شهر یاسوج بوده است . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان شاغل دانشگاه یاسوج به تعداد 260نفر بوده است . حجم نمونه با ...

حضور مهاجرین افغان در جامعه ایران از بیش از دو دهه گذشته و پرورش نسلی در آوارگی با تبعات جدی فرهنگی برای زندگی اجتماعی آنان همراه بوده است که بویژه مواجهه جامعه کودکان افغان را با حجم وسیعی کنش‌های توام با خشونت به دنبال داشته است.پژوهش حاضر بیش از همه کنش خشونت آمیز را در قالب پیوند با عناصر قدرت تعریف کرده و در رویکردی ساختاری، سلسله مراتب توزیع قدرت و خشونت را بویژه در ...

پايان نامه براي دريافت درجه ي کارشناسي ارشد (M.A)  گرايش: تحقيقات آموزشي پاييز 1392 چکيده ماهواره از دهه هفتاد تا امروز در ايران ، همچنان در حال نفوذ و رسوخ در اجتماع و خانواده بوده

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده چکیده مقدمه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی شناخت­درمانی هستی­نگر بر کاهش نشانگان افت روحیه بیماران مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان بود. روش: مطالعه از نوع مطالعات تک موردی با استفاده از روش نمونه­گیری مبتنی بر هدف بود. سه نفر از زنان مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان که برای مشاوره و درمان پزشکی به مرکز شهید سبزه پرور کرج ...

ثبت سفارش