پایان نامه بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن

word 2 MB 30073 73
1393 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت قبل:۶۳,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی (M.A)

  گرایش: پژوهش

  چکیده

  هدف کلی پژوهش حاضر بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن می‌باشد. چهارچوب نظری تحقیق برگرفته از نظریه‌های پارسنز، جورج هربرت مید، گیدنز، فوکویاما، پاتنام، اینگلهارت، ملک‌پور، سیمن، هومنز، مک کله لند، لرنر، هانتیگتون و پاول است. این تحقیق به روش پیمایشى و با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه افراد 18 تا 64 سال شهر اردبیل تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ها 500000 نفر گزارش گردید. براساس نمونه‌گیری کوکران تعداد 384 نفر به‌‌عنوان نمونه آماری انتخاب که با هدف پوشش هرگونه خطای احتمالی به 400 نفر ارتقا داده شد و با ترکیبی از نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و نمونه‌گیری تصادفی اقدام به انتخاب نمونه‌ها گردید. به‌منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک‌طرفه استفاده شده است. درنهایت در بررسی فرضیه‌های تحقیق نتایج ذیل حاصل شده است: بین محرومیت اجتماعی، رضایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، سنت‌گرایی شهروندان، تصور شهروندان از گستره خاص‌گرایی و پایگاه اجتماعی اقتصادی (تحصیلات، شغل و درآمد) و میزان خاص‌گرایی شهروندان بین 18 تا 64 ساله و عوامل مرتبط با آن رابطه معناداری وجود دارد. همچنین  بین پایگاه اجتماعی اقتصادی (تحصیلات، شغل و درآمد) و میزان خاص‌گرایی شهروندان، نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک‌طرفه در هریک از مؤلفه‌ها حاکی از تفاوت معنادار با خاص‌گرایی می‌باشد.

  کلید واژه‌ها: خاص‌گرایی شهروندان، محرومیت اجتماعی، رضایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و پایگاه اجتماعی اقتصادی

   

  11 مقدمه

  عام‌گرایی و خاص‌گرایی از موضوعاتی است که در جریان در گرفتن بحث جهانی شدن در نوشته‌های جامعه‌شناسان مطرح شده است. در تعریف برخی جامعه‌شناسان عام‌گرایی به جریان مورد حمایت سرمایه‌داری جهانی اشاره دارد که می‌کوشد فرهنگ‌های مقاوم را از سر راه خود بردارد و وارثان آن فرهنگ‌ها در دل یک فرهنگ مصرفی، لذت‌جو و بی‌تعصب حل کند. تا راه را برای گسترش بازار سرمایه‌داری باز شود و خطراتی که از سوی فرهنگ و مذهب، سرمایه‌های آن‌ها را تهدید می‌کند خنثی شود.

  خاص‌گرایی نیز اشاره به فرهنگ‌هایی دارد که خطر را دریافته‌اند و می‌کوشند با پناه بردن به ارزش‌های ملی، مذهبی، بومی، صیانت (حتی در حد افراط) از آن ارزش‌ها خود را از هجوم این فرهنگ عام‌گرا حفظ کنند.

  جامعه کم و بیش در طی دهه‌های گذشته شاهد تحولات اجتماعی بوده است که یکی از نتایج آن گسترش و تعمیم تمایزات است و این تحولات عمدتاً بیرونی بوده‌اند. آن‌چه مسلم است این است که تحولات، مناسبات اجتماعی را از شکل سنتی آن خارج ساخته و جامعه ما دیگر تا حد زیادی اختصاصات یک جامعه سنتی را حداقل در ظاهر امر و در لایه‌های بیرونی مناسبات اجتماعی ندارد (صفری شالی، 1386: 26). شهر اردبیل به‌عنوان جزئی از این جامعه بزرگ می‌باشد که به اصطلاح درحال گذار و رو به توسعه است و هر روز شاهد تغییر و تحولات اجتماعی بوده است که این تغییر و تحولات، تمایزات اجتماعی و به تبع آن مناسبات اجتماعی جدیدی را به‌وجود آورده است که بر این مناسبات جدید بایستی نظم نوینی حاکم باشد. نظمی که شالوده‌های آن با نظم سنتی تفاوت داشته باشد. بحث خاص‌گرایی و عام‌گرایی به‌عنوان یک مکانیسم با کارکردهای متعدد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود نقش مهمی را ایفا می‌کند که می‌توان گفت مهمترین آن برقراری نظم اجتماعی و انسجام گروهی است. به‌نحوی که گرایش به خاص‌گرایی یا عام‌گرایی پیامدهای متفاوتی را در مراودات و تعاملات اجتماعی شهروندان خواهد داشت. خاص‌گرایی زمانی بیشتر نمود عینی پیدا می‌کند که کنشگران اجتماعی خود را در برابر قومیت‌ها، خواستگاه‌ها و ارزش‌های اجتماعی متفاوت و متناقض هم مشاهده کند و جهت رسیدن به ارزش‌های مورد قبول عام به‌جای نقش واقعی، نقش نمایشی بازی کند. از طرف دیگر از جمله عوامل تقویت کننده همبستگی اجتماعی داشتن ارزش‌های مشترک، عام‌گرایی، دگراندیشی، همدلی و نوع‌دوستی است و عوامل تهدید کننده آن را سوء‌ظن‌ها، موضع‌گیری‌ها و خاص‌گرایی می‌باشد. هر فردی می‌داند که بدون پیروی از حداقل ارزش‌های مورد قبول عموم مردم، حیات اجتماعی ناممکن است و این پیش‌فرض در واقع رابطه‌ای است بین عام‌گرایی و وفاق اجتماعی. یعنی توافق جمعی بر سر مجموعه‌ای از اصول و قواعد اجتماعی در یک میدان تعاملی اجتماعی که موجب انرژی مثبت می‌شود (چلبی، 1383: 17).

   

  12 بیان مساله

  امروزه عموم محققان براین باورند که عامل و حاصل توسعه، انسان است به‌نحوی که هرگونه تغییر و تحولی در گرایشات، باورهای افراد عامل تغییر در وضعیت عینی آنان است بدون شک رشد و تعالی هر نظام اجتماعی در پرتو همبستگی اجتماعی و وفاق عمومی افراد آن جامعه میسر می‌گردد (ربانی، 1388: 138).

  جامعه‌شناسان ایجاد همبستگی اجتماعی افراد جامعه را ناشی از عواملی چون اعتقادات و احساسات مشترک و تعادل و هماهنگی میان باورها و ارزش‌ها می‌دانند و عامل اصلی واگرایی انسان‌ها را جدال و ستیز و کمبود امکانات مادی تلقی می‌کنند. از جمله عوامل تقویت کننده همبستگی اجتماعی داشتن ارزش‌های مشترک، عام‌گرایی، دگراندیشی، همدلی و نوع‌دوستی است و عوامل تهدید کننده آن را سوء‌ظن‌ها، موضع‌گیری‌ها و خاص‌گرایی می‌باشد. هر فردی می‌داند که بدون پیروی از حداقل ارزش‌های مورد قبول عموم مردم، حیات اجتماعی ناممکن است و این پیش‌فرض در واقع رایطه‌ای است بین عام‌گرایی و وفاق اجتماعی. یعنی توافق جمعی بر سر مجموعه‌ای از اصول و قواعد اجتماعی در یک میدان تعاملی اجتماعی که موجب انرژی مثبت می‌شود (چلپی، 1383: 17).

  بنابراین گرایش به کنش‌های عام‌گرایی موجب تحقق ثبات سیاسی، مشارکت عمومی، تعاون و اعتماد اجتماعی بین شهروندان می‌شود.

  آنچه در این تحقیق به‌عنوان مسئله طرح می‌شود این است که در چه شرایطی شهروندان به‌عنوان کنشکران اجتماعی حتی بدون وجود یک تنظیم کننده خارجی گرایش به عام‌گرایی یا خاص‌گرایی دارند؟

  از دیدگاه چلپی در نظم اجتماعی سنتی روابط اجتماعی (communal relationship) بیشتر صبغه عاطفی دارد از این نظر روابط اجتماعی در سطح جامعه بیشتر انتشاری (diffusional) خاص‌گراست بنابراین منشاء ارزشی در جوامع دارای نظم سنتی نوعاً در ماوراء طبیعت و جامعه است. به‌نحوی که هنجارهای قانونی مبتنی بر سنت، هنجار اخلاقی مبتنی بر سنت‌گرایی و اعضای جامعه به رعایت سنت احساس تعهد دارند لذا نوآوری و خلاقیت فردی چندان جایی ندارد.

  خاص‌گرایی تمایل نیازی است که کنشکران را به واکنش براساس ملاک‌ها انتخاب خاص و موقعیت سوژه در یک سیستم روابط با سوژه ترغیب می‌کند (ربانی و دیگران، 1388: 137).

  رزیتا سپهرنیا در تحقیقی تحت عنوان بررسی نقش جهانی شدن در شکل‌گیری «خاص‌گرائی‌های فرهنگی» آورده است که خاص‌گرائی هیچ‌گونه تحمل و تساهل و همزیستی را بر نمی‌تابد و پلورالیسم در آن محلی از اعراب ندارد بر این اساس سه نوع خاص‌گرائی را می‌توان شناسائی کرد:

  خاص‌گرائی منزوی: به دیدگاه عده‌ای اطلاق می‌گردد که گروه خود را از محیط اجتماعی و گروه‌های دیگر جدا نگه می‌دارند در عین اعتقاد به برتری فرهنگی خود، انفعال فرهنگی در پیش می‌گیرند.

  خاص‌گرائی سرسخت و ستیزه‌جو: این گروه هم مطلق‌اندیش هستند و هم برتری فرهنگی خاص را ادعا می‌کنند با این تفاوت که جهانگیر شدن فرهنگ موردنظر را رسالتی غیر قابل چشم‌پوشی قلمداد می‌کنند.

  خاص‌گرائی ریشه‌دار: می‌کوشد تمایز گروه‌های متأثر از فرایند جهانی شدن را حفظ کند. این خاص‌گرایان از گرایش‌های ادغام‌گر فرایند موردنظر آگاه هستند ولی بر حفظ تنوع در برابر آن ادغام و همگرائی تأکید می‌کنند (گل‌محمدی، 1381: 163).

  رفتار خاص‌گرایی به‌منزله اتخاذ یک موضع تحت تأثیر نظام ارزشی برخاسته از خرده‌فرهنگ‌های متفاوت است. از نظر چلپی اگر در جوامع توسعه نیافته بتوان عمومیت ارزشی را برقرار کرد میزان همبستگی اجتماعی و تعمیم ساختاری بالا می‌رود که این کار با چارچوب ارزشی اجتماع امکان‌پذیر است به‌گونه‌ای که تمامی خرده‌فرهنگ‌های موجود در آن بتوانند در حوزه این ارزش‌ها حرکت کنند (ربانی به نقل از عظیمی، 1388: 142).

  شهر اردبیل به‌عنوان مرکز یک استان مرزی متشکل از شهروندانی است که متأثر از عوامل برون‌مرزی و قومیت‌های متفاوت (کرد، تالش، تات، آذری) دارای تعلقات، تعصبات و خرده‌فرهنگ‌های متنوعی می‌باشند و موضوع خاص‌گرایی به‌عنوان یکی از موانع عمده توسعه مسئله‌ای است که دامنگیر گروه کثیری از شهروندان می‌شود حال آن‌که بیشتر اشخاص متأثر از نظام اجتماعی خود به‌نوعی خاص‌گرا هستند لذا در سنجش این ایستار قبل از آن‌که داشتن یا نداشتن ایستار خاص‌گرایانه مدنظر باشد، میزان و شدت آن مدنظر است.

  اما بحث خاص‌گرایی و گرایش به آن به‌عنوان یک پدیده اجتماعی متأثر از شرایط و عواملی می‌باشد که این کار پژوهشی درپی تبیین میزان خاص‌گرایی و عوامل مرتبط یا آن می‌باشد. به‌عبارتی پژوهش حاضر با استناد به نظریه‌های جامعه‌شناختی درپی پاسخ به این سئوال است که میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل تا چه حدی است؟ و عوامل مرتبط بر این گرایش کدامند؟

   

  13 اهداف تحقیق

  131 هدف کلی

    بررسی میزان خاص‌گرایی شهروندان اردبیل و عوامل مرتبط با آن

   

  132 اهداف جزئی تحقیق

  • شناخت رابطه بین اعتماد اجتماعی با میزان خاص‌گرایی.
  • شناخت رابطه بین احساس محرومیت اجتماعی شهروندان و میزان خاص‌گرایی.
  • شناخت رابطه بین رضایت اجتماعی شهروندان و  میزان خاص‌گرایی.
  • شناخت رابطه بین سنت‌گرایی شهروندان و کنش  خاص‌گرایانه.
  • شناخت رابطه بین پایگاه اجتماعی اقتصادی شهروندان و خاص‌گرایی.
  • شناخت رابطه بین تصور شهروندان از گستره  خاص‌گرایی در جامعه و گرایش به خاص‌گرایی.

   

  14 اهمیت و ضرورت تحقیق

  در شهر اردبیل به‌عنوان مرکز استان که شاهد مهاجرت و تحرک روانی جمعیت هستیم و مهاجرت به این شهر با اهداف دستیابی به امکانات اقتصادی، فرهنگی رفاهی انجام می‌پذیرد و بدین طریق افراد دارای خرده‌فرهنگ‌های متفاوتی می‌باشند. فرآیند تفکیک اجتماعی از طریق تکثیر گروه‌بندی اجتماعی تعداد خرده‌فرهنگ‌ها را افزایش می‌دهد و افزایش خرده‌فرهنگ‌ها نیز به نوبه خود زمینه‌ی بالقوه اختلال نمادی را آماده می‌سازد. و اصولاً اگر جامعه‌ای حائز شرایطی چون افزایش جمعیت یا تفکیک اجتماعی بالا یا محیط با غلظت نمادی بالا یا عدم ارتباطات بین گروهی و یا ترکیبی از آن‌ها باشد آن‌گاه وافر بودن قواعد فرهنگی و اجتماعی از طریق تقسیم ارزش خاص‌گرایی را در بین کنشگران عمومیت می‌بخشد کما این‌که خاص‌گرایی مانع تعمیم ارزش در جامعه می‌شود متقابلاً عدم تعمیم ارزش موجب تقویت خاص‌گرایی می‌شود (چلبی، 1389: 142).

  بنابراین با توجه به وجود خرده‌فرهنگ‌ها با مختصات اجتماعی، اقتصادی و قشربندی‌های متنوع در شهر اردبیل مانعی برای تحقق وفاق اجتماعی و مشارکت عموم شهروندان در عرصه‌های مختلف توسعه و مدیریت شهری قلمداد می‌گردند و این شرایط به‌خصوص در زمانی به‌عنوان یک مسأله اجتماعی دارای اهمیت است که شهروندان احساس کنند که شاهد عدالت توزیعی در حوزه اجتماعی نیستند به‌عبارتی رتبه‌ی اجتماعی افراد جهت دسترسی به منابع ارزشمند شهر یکسان نباشد و این تصور ذهنی جهت اکتشاف محقق در بین شهروندان از لحاظ دسترسی به چهار منابع ارزشمند یعنی:  1 منابع اقتصادی و مادی؛ 2 دارایی سازمانی یا دسترسی به قدرت سازمان یافته؛ 3 دارایی شهرت یا اعتبار اجتماعی یا دسترسی به تعهدات اجتماعی؛ 4 سرمایه یا میزان دسترسی به منابع معرفتی در جامعه برابر نیستند آن‌گاه شاهد موضع‌گیری‌های اجتماعی، اقتصادی وسایل در شهر می‌شویم که به نوبه خود تبعات نامناسب و کژکارکردهای پنهانی در سطح شهر می‌شویم با عنایت به موارد ذکر شده انجام این‌کار پژوهشی برای سنجش شدت و میزان خاص‌گرایی اهمیت و ضرورت می‌یابد. 

   

  15 سوالات تحقیق

  • آیا بین میزان اعتماد اجتماعی و خاص‌گرایی رابطه معناداری وجود دارد؟
  • آیا بین میزان احساس محرومیت اجتماعی شهروندان و خاص‌گرایی رابطه وجود دارد؟
  • آیا بین میزان رضایت اجتماعی و میزان خاص‌گرایی شهروندان رابطه وجود دارد؟
  • آیا بین احساس محرومیت اجتماعی شهروندان و خاص‌گرایی رابطه وجود دارد؟
  • آیا میزان سنت‌گرایی شهروندان و کنش خاص‌گرایانه رابطه معناداری وجود دارد؟
  • آیا بین پایگاه اجتماعی اقتصادی شهروندان و خاص‌گرایی رابطه وجود دارد؟
  • آیا بین تصور شهروندان از گستره  خاص‌گرایی در جامعه و گرایش به خاص‌گرایی رابطه وجود دارد؟

   

  16 فرضیات پژوهش

  • بین اعتماد اجتماعی با میزان خاص‌گرایی رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین احساس محرومیت اجتماعی شهروندان و خاص‌گرایی رابطه وجود دارد.
  • بین رضایت اجتماعی و میزان خاص‌گرایی شهروندان رابطه وجود دارد.
  • بین سنت‌گرایی شهروندان و کنش خاص‌گرایانه رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین پایگاه اجتماعی اقتصادی شهروندان و خاص‌گرایی رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین تصور شهروندان از گستره  خاص‌گرایی در جامعه و گرایش به خاص‌گرایی رابطه وجود دارد.

   

  17 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

  قلمرو مکانی این تحقیق شهر اردبیل، واحد تحلیل کلیه‌ی افراد بین سنین 18 تا 64 ساله ساکن شهر اردبیل و قلمرو زمانی آن سال 1393 می‌باشد.

  Abstract

  The overall objective of this study was to investigate the relation between the citizens of the city of Ardabil and factors associated with it. Theoretical framework derived from the theories of Parsons, George Herbert Mead, Giddens, Fukuyama, Putnam, Inglehart, Malakpour, Seaman, Hvmnz, Mac Maryland head, Lerner, Huntington's and Paul. The study conducted a questionnaire survey and using The study population consisted of all individuals aged 18 to 64 years in Ardabil up that number 500,000 were reported. Based on a sample of 384 individuals sampled Cochrane intended to cover any possible error was raised to 400 And the combination of the first stage of sampling was to select samples. In order to test the research hypotheses and one way ANOVA and Pearson's correlation coefficient was used. Finally, in examining the research hypotheses, the following results were obtained: the social exclusion, social satisfaction, social trust, traditionalism citizens, citizens of broader notion of integration and socio-economic base (education, occupation and income) and the integration of citizens of the 18 to 64 years and the relevant  factors, there was no significant relationship. In addition, the socio-economic base (education, occupation and income) and a certain degree of citizen activism, the results of ANOVA analysis showed significant differences in any of the components are bound to be certain.

  Keywords: integration of citizens, social exclusion, social satisfaction, social trust and socio

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                   صفحه

  چکیده .............................................................................................................  1

  فصل اول: کلیات پژوهش

  11 مقدمه......................................................................................................... 2

  12 بیان مساله................................................................................................... 3

  13 اهداف تحقیق................................................................................................ 5

  131 هدف کلی................................................................................................. 5

  132 اهداف جزئی تحقیق..................................................................................... 5

  14 اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................................. 5

  15 سوالات تحقیق.............................................................................................. 6

  16 فرضیات پژوهش.......................................................................................... 6

  17 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق.............................................................................. 7

  فصل دوم: بررسی پیشینه و تدوین مبانی نظری

  21 چارچوب تئوریک........................................................................................... 8

  22 پیشینه مطالعاتی موضوع................................................................................ 25

  221 پیشینه مطالعاتی در خارج............................................................................ 25

  222 پیشینه مطالعاتی در ایران............................................................................ 25

  فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

  31 روش تحقیق............................................................................................... 31

  32 جامعه آماری.............................................................................................. 32

  33 حجم نمونه و شیوه نمونه‌گیری.......................................................................... 32

  34 روش گردآوری اطلاعات............................................................................... 32

  35 ابزار گردآوری اطلاعات............................................................................... 32

  36 اعتبار و روایی ابزار اندازه‌گیری...................................................................... 33

  37 پایایی ابزار اندازه‌گیری................................................................................. 33

  38 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات........................................................................ 34

  39 متغیرهای تحقیق.......................................................................................... 35

  310 تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم..................................................................... 35

  3101 تعاریف نظری....................................................................................... 35

  3102 تعاریف عملیاتی و شاخص‌های متغیرها.......................................................... 37

  فصل چهارم: یافته‌های تحقیق

  41 مقدمه....................................................................................................... 38

  42 یافته‌های توصیفی........................................................................................ 39

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                   صفحه

  43 آمار استنباطی............................................................................................. 49

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و ارائه پیشنهادهای تحقیق

  51 مقدمه....................................................................................................... 53

  52 نتیجه‌گیری................................................................................................ 54

  53 پیشنهادها.................................................................................................. 57

  531 پیشنهادهای کاربردی.................................................................................. 57

  532 پیشنهادات پژوهشی تحقیق........................................................................... 58

  54 محدودیت‌های پژوهش................................................................................... 58

  منابع و ماخذ..................................................................................................... 59

  پیوست

  پرسشنامه        

  منبع:

  منابع و ماخذ

  آزاد ارمکی، تقی (1381)، نظریه جامعه­شناسی، تهران: سروش، چاپ دوم، 63.

  تنهایی، حسین ابوالحسن (1379)، درآمدی بر مکاتب و نظریه­های جامعه­شناسی، مشهد: مرندیز، چاپ چهارم.

  چلبی، مسعود (1375)، جامعه‌شناسی نظم، تهران: نشر نی، چاپ اول.

  خراطها، سعید؛ جاوید، نورمحمد (1384)، «نزاع و درگیری در شهر تهران»، تهران: فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، معاونت اجتماعی ناجا.

  ربانی، رسول و دیگران (1388)، بررسی موانع فرهنگی اجتماعی توسعه با تأکید بر خاص‌گرایی (مطالعه موردی شهر بندرعباس)، جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیستم، شماره 3.

  ریتزر، جورج (1381)، نظریه­های جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: علمی، چاپ ششم.

  سیدمن، استیون (1388)، کشاکش آرا در جامعه‌شناسی، ترجمه: هادی جلیلی، تهران: نی، چاپ دوم، ص 99.

  گیدنز، آنتونی (1387)، جامعه­شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: نی، چاپ بیست­ و دوم.

  لهسایی‌زاده، عبدالعلی ‌(1388)، بررسی عوامل داخلی مؤثر بر هویت قومی و هویت ملی در میان اعراب شهرستان اهواز جامعه‌شناسی کاربردی سال بیستم شماره 33.

  وثوقی، منصور و دیگران (1388)، ‌بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن (در شهر خلخال) استان اردبیل پژوهش‌نامه علوم اجتماعی، سال سوم، شماره سوم.

  پورحسن (1388)، خاص‌گرایی‌های فرهنگی و فرهنگ جهانی، فصلنامه رهیافت، شماره 9.

   

   


موضوع پایان نامه بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن, نمونه پایان نامه بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن, جستجوی پایان نامه بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن, فایل Word پایان نامه بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن, دانلود پایان نامه بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن, فایل PDF پایان نامه بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن, مقاله در مورد پایان نامه بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن, پروژه در مورد پایان نامه بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن, پروژه درباره پایان نامه بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن

چکیده: سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر در ایران ، تنها عرضه کننده کامل حمایت های اجتماعی می باشد که می تواند در یک سازمان عملیاتی شود. مانند: مستمری بازنشستگی ، ازکارافتادگی بازماندگان ، تامین هزینه های درمان ، مقرری بیمه بیکاری ، کمک عائله مندی ،کمک هزینه ازدواج ، غرامت دستمزد ایام بیماری ودیگر انواع خدمات بیمه ای و درمانی. از سوی دیگر امروزه یکی از ارکان ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی چکیده: سرمایه اجتماعی از مهمترین مفاهیم روبه رشد در علوم اجتماعی است و دامنه کاربرد آن در سایر علوم روبه افزایش است. این مفهوم بیانگر حلقه مفقوده در توسعه بشمار می رود و مانند سایر سرمایه ها مولد بوده و بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است.در دهه های اخیر ،مفهوم کیفیت زندگی برای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش : "مالی" چکیده : هدف اصلی پژوهش پیش رو ، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی است .سرمایه اجتماعی به عنوان یک عامل قوی که افراد را به همدیگر پیوند میدهد یکی از سرمایه های باارزش و نامرئی انسان هاست .که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است .تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی مورد بررسی قرار میگیرد. سرمایه اجتماعی از متغییر ...

پايان‏نامه کارشناسي ارشد رشته مهندسي معماري ­معماري (M. A)   خرداد ماه 1393 چکيده: اين نوشتار برگرفته از پژوهشي مي باشد که در جهت شناسايي عوامل موثر بر برقراري ارتباط فضاهاي

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری چکیده رساله: با توجه به رشد افسار گسیخته شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه، فقر و محرومیت از مسائل محوری و اساسی به شمار می­رود که شهرها با آن دست به گریبان هستند. رشد پدیده فقر شهری و عمیق­تر شدن شکاف طبقاتی در شهرهای بزرگ باعث شده است که گروه­های کم درآمد در غالب اجتماعات محلی در فضاهای جغرافیایی خاص شکل گیرند که از روند کلی توسعه ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی چکیده اساسی که مدیران با آن روبه رو هستند بهبود عملکرد کارکنان برای افزایش بهره وری سازمان و پرورش کارکنانی است که ، با طیب خاطر تمامی تجربیات ، توانایی ها و ظرفیت های خود را در جهت اعتلای اهداف سازمانی بکار گیرند. این امر میسر نخواهد شد، مگر آنکه سازمان ها به شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد (رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی) چکیده: در عصر حاضر اهمیت شهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده است، رفتار آنها هم بسیار با اهمیت تلقی می شود. از این روست که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی پرداخته اند و از طرف دیگر محیط کاری به عنوان یکی از عواملی است که در رفتار شهروندی سازمانی نقش دارد. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش مدیریت منابع انسانی فصل اول کلیات طرح تحقیق مقدمه: در جهان پر شتاب امروز، سازمان های زیادی برای رسیدن به اهداف سازمانی و اقتصادی در تلاش هستند و برای تداوم حیات خود از الگوها و شیوه های مختلفی بهره می ببرند و مزیت رقابتی جدیدی کسب می نمایند تا از سقوط و واژگونی و خطرات ناشی از دگرگونی های سریع محیطی در امان بمانند. در دیدگاه ...

دانشکده علوم و فنون اداری و پشتیبانی پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت و منابع انسانی چکیده سرمایه اجتماعی جمع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکه ­ی بادوامی از روابط نهادینه شده بین افراد و عضویت در یک گروه برای دستیابی به منابع آن گروه است. امروزه مفهوم سرمایه اجتماعی به لحاظ تاثیراتی که بر بهبود عملکرد سازمانی دارد به مقوله­ای مهم و مورد توجه در سازمان­ها تبدیل ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول فصل اول کلیات تحقیق مقدمه انسان موجودی اجتماعی است که از لحظه تولد تا آخر عمر در اجتماع به سر می‌برد و دائما در تعامل با انسانهای دیگر می‌باشد. وی همواره باید یاد بگیرد چگونه در جمع زندگی کند و نیازهای خود را ارضا نماید .این امر نیازمند به یکسری مهارتهای اجتماعی است که فرد در طی فرایند جامعه پذیری آن‌ها را فرا می‌گیرد و یادگیری ...

ثبت سفارش