پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال

word 401 KB 30090 82
1392 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت قبل:۶۴,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  رشته پژوهش علوم اجتماعی 

  چکیده

  در این پژوهش روند تحولات نام‌گذاری افراد از دهه 70 تا 90 بررسی شده است. روند نام‌گذاری در دهه‌های اخیر دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده است، این تغییر و تحولات می‌تواند‌ نشان‌دهنده فرآیند تغییرات اجتماعی و فرهنگی در نظام اجتماعی باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی است و روش آن، روش تحلیل محتواست. با بررسی تأثیر دوره‌های تاریخی، جنسیت، منطقه محل سکونت، گرایش به ترکیبی شدن نام‌ها و روحیه فردگرایی جمع‌گرایی در میزان تحول ارزش‌های نام‌گذاری در طی سه دهه اخیر به بررسی نام‌ها پرداخته شد و نتایج زیر به‌دست آمد: بر مردان بیش از زنان اسامی ‌اسلامی ‌نهاده می‌شد، در دوره انقلاب افراد بیشتر نام‌های اسلامی ‌داشته ولی در دوره بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی بر میزان نام‌های غربی افزوده شده است، در مناطق روستانشین بیشتر اسامی ‌اسلامی ‌ سنتی گذاشته می‌شد، در حالی‌که در مناطق شهرنشین بیشتر از نام‌های مدرن بر روی فرزندانشان می‌گذاشتند، با گذر دوره‌های تاریخی افراد بیشتر نام‌های ترکبیی برای نام‌گذاری فرزندان خود انتخاب می‌کردند، نام‌های افراد در دوره‌های گذشته بیشتر تکراری و نام‌های بزرگان خانواده بوده و نشان از روحیه جمع‌گرایانه داشت ولی امروزه بشتر از نام‌های جدید استفاده می‌شود که نشان از روحیه فردگرایی شهروندان دارد.

  واژگان کلیدی: تحول نام‌گذاری، ارزش‌های فرهنگی، دوره‌های تاریخی، روحیه فردگرایی جمع‌گرایی

  Abstract:

  In this research the trend of changes in selecting names for people was studied from 1370 to 1390. Naming trend duringrecent decades has been exposed to remarkable changes, which can be the indicator of social and cultural evolutions in social system. This research is of descriptive type conducted through content analysis. The impacts of historical periods, gender, place of residence,tendency toward combined names and individualism/ pluralism on the process of naming during three recent decades were studied and the following results were obtained: Men used Islamic names more than women. At the time Islamic Revolution occurrence, most people had Islamic names but after it, and after imposed war the number of western names increased. In rural regions. Islamic – traditional names are more common, while in urban regions modern names are being used. With passage of historical periods, parents used more combined names for their children. During past periods, people used to choose repetitive names and the names of the heads of their families. This indicated their tendency toward pluralism. But today, modern names are more often used and this shows the individualism mood of citizens.

  Keywords: naming changes, cultural values, historical periods, individualism mood, pluralism mood. 

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                     صفحه

  چکیده 1

   

  فصل اول:‌ مقدمات و کلیات

  11 مقدمه. 3

  12 بیان مسأله. 4

  13 اهمیت و ضرورت پژوهش.. 6

  14 اهداف پژوهش.. 8

  141 هدف اصلی. 8

  142 اهداف اختصاصی (فرعی) 8

  15 محدوده پژوهش.. 9

  15 1 محدوده موضوعی. 9

  152 محدوده مکانی. 9

  153 محدوده زمانی............................................................................. 9

  16 تعریف مفاهیم و اصطلاحات.. 9

   

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهشی

  21 مقدمه. 13

  22 مبانی نظری پژوهش.. 14

  221 دیدگاه دگرگونی فرهنگی وبر. 14

  222 نظریه دگرگونی اجتماعی مارکس.. 16

  223 نظریه نظام اجتماعی پارسنز. 17

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                     صفحه

  224 دیدگاه تغییرات اجتماعی گیدنز. 18

  225 نظریه تحول ارزشی اینگلهارت.. 21

  226 نظریه تطور فرهنگی مید 23

  227 نظریه ساختاری تاریخی مانهایم 25

  228 دیدگاه تغییرات اجتماعی روشه. 27

  229 نظریه همگرایی کلارک کر. 29

  23 پیشینه پژوهش.. 30

  231 پژوهش‌های خارجی. 30

  232 پژوهش‌های داخلی. 32

  24 چهارچوب نظری پژوهش.. 35

  25 سؤالات پژوهش.. 36

   

  فصل سوم: روش پژوهش

  31 مقدمه. 38

  32 روش تحقیق. 39

  33 طرح پژوهش.. 41

  34 جمعیت آماری.. 41

  35 تکنیک گردآوری داده‌ها 42

  36 روایی و پایایی. 42

   

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                     صفحه

  فصل چهارم: تحلیل داده‌ها

  41 مقدمه. 44

  42 توصیف داده‌ها 45

  43 تحلیل داده‌ها 53

   

  فصل پنجم:‌ نتایج پژوهش

  51 مقدمه. 62

  52 بحث و نتیجه‌گیری.. 64

  53 پیشنهادات تحقیق. 67

  54 محدودیت‌های تحقیق. 68

  فهرست منابع و مآخذ

  منبع:

  فهرست منابع و مآخذ

  آبراهامیان، یرواند. (1378). ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی. چاپ  4. تهران: نشر نی.

  آزادارمکی، تقی. (1383). جامعه‌شناسی تغییرات فرهنگی در ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات

  اینگهارت، رونالد. (1373). تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی. مریم وتر. چاپ اول، تهران: انتشارات روزنه.

  بیرو، آلن. (1375). فرهنگ علوم اجتماعی. باقر ساروخانی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات کیهان.

  پورجبلی، ربابه. (1380). بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری هویت اجتماعی فرهنگی نوجوانان دانشگاه شیراز. رشته جامعه‌شناسی. کارشناسی ارشد.

  تقوی، نعمت‌الله. (1381). جامعه‌شناسی خانواده. چاپ پنجم. انتشارات پیام نور.

  چلبی، مسعود. (1375). جامعه‌شناسی نظم. تهران: نشر نی.

  حاج سید جوادی، علی اصغر. (1357). بحران ارزش‌ها. چاپ دوم. تهران: چاپخانه دیبا.

  داریاپور، زهرا (1386). ساختار ارزشی و مناسبات نسلی. فصلنامه تخصصی جوانان و مناسبات نسلی. شماره اول.

  ربیعی، علی. (1380). جامعه‌شناسی تحولات ارزشی. تهران: فرهنگ و اندیشه.

  رجب زاده، احمد. (1378). تحلیل اجتماعی نام‌گذاری بررسی موردی اراک. همدان و بوشهر، تهران: روش.

  رحیمی، محمد. (1390). عوامل اجتماعی مؤثر بر شکاف بین نسلی (مطالعه موردی شهر خلخال). فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ایران. سال اول. شماره سوم.

  روح‌الامینی، محمود. (1382). زمینه فرهنگ‌شناسی. چاپ هفتم. تهران: انتشارات پیام نور.

  روشه، گی. (1383). تغییرات اجتماعی. منصور وثوقی. چاپ پانزدهم. تهران: نشر نی.

  ریتزر، جورج. (1383). نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر. محسن ثلاثی. چاپ هشتم. تهران: انتشارات علمی.

  ساروخانی، باقر (1380). درآمدی بر دایره‌المعارف علوم اجتماعی (جلد اول). چاپ سوم. تهران: سازمان انتشارات کیهان.

  ساروخانی، باقر (1384). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

  شرف‌زاده، محمد (1380). بررسی عوامل استنباط‌های متفاوت از اهداف انقلاب فرهنگی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس: رشته جامعه‌شناسی، کارشناسی ارشد.

  صانعی، پرویز. (1347). جامعه‌شناسی ارزش‌ها. چاپ اول. تهران: چاپخانه مرد مبارز.

  طیب، محمدتقی، علینژاد، بتول. (1382). بررسی گرایش‌های جدید نام‌گذاری در شهر اصفهان. مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان. دوره دوم. شماره 32 و 33.

  عبدی، عباس. (1378). تحول نام‌گذاری کودکان تهران از 13451374. تهران: حنانه.

  کوئن، بروس (1381). مبانی جامعه‌شناسی. ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل. تهران: سمت.

  گیدنز، آنتونی. (1382). جامعه‌شناسی. منوچهر صبوری. چاپ دهم. تهران: نشر نی.

  مانهایم، کارل. (1380). ایدئولوژی و اتوپیا. ترجمه، فریبرز مجیدی. تهران: سمت.

  میرزایی، حسینعلی. (1381). بررسی نگرش فرهنگی دانشجویان کارشناسی روزانه تبریز و دانشگاه تبریز. رشته جامعه‌شناسی. کارشناسی ارشد.

  نادری، عزت‌الله؛ سیف نراقی، مریم. (1381). روش‌های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی. چاپ بیست و یکم. تهران: انتشارات بدر.

  نجاتی حسینی، سید محمود و افشار، سمیه. (1388). تحول نام‌گذاری فرزندان در شهر تهران. پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه. شماره سوم. پاییز و زمستان.

  Dassbach, charl, H. A. (1995) “long waves and Historical generation” A world system approach, Michigan Technological university, Dep.of. social sciences.

    Schonpflung, ute (2000) “intergenerational transmission of values” journal of crosscultural psychology, vol. 32, N. 2.

  Kolland, Franz (1994)  “contrasting cultural profiles between Generations”  interests and common activities in three interfamilial Generations, Aging and society.

   Schwartz,shalom H.& Etta prince Gibson (1998) "value priorities and Gender" social psychology Quarterly, vol. 61. N0. 1.

  Habibi, N. (1992) “Popularity of Islamic and Persian names in Iran before and after the Islamic revolution”، International Journal of

  Middle East Studies, N: 24.

  Florenskiy, Panel Aleksandrovich(1988) “Imena“ Sotsiologicheskie, Issledovaniya, N: 15, 6.

  Firth, Raymond (1987) “Personal Names”, L.S.E.

  Sumser, John(1992) “Not Just Any Tom, Dick or Harry: The Grammar of Names in Television Drama”, Media Culture and Society, N: 14,4.

   

   


موضوع پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال, نمونه پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال, جستجوی پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال, فایل Word پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال, دانلود پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال, فایل PDF پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال, تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال, مقاله در مورد پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال, پروژه در مورد پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال, پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال, تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال, پروژه درباره پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال, رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال

چکیده: در کشور ما فرصت‌های گردشگری فراوانی وجود دارد که تاکنون کمتر به آنها پرداخته شده است. مدیریت کلان در صنعت گردشگری باید فرصت‌ها را شناسایی کرده و آنها را در طرح جامع گردشگری کشور بگنجاند و زمینه سرمایه‌گذاری را در آنها مهیا کند. ایران در میان 200 کشور جذب کننده گردشگر در جهان رتبه 56 و از نظر درآمد ارزی رتبه 69 را دارد. گردشگری فرهنگی به‌نوعی آشکار و پنهان در حراست از ...

حضور مهاجرین افغان در جامعه ایران از بیش از دو دهه گذشته و پرورش نسلی در آوارگی با تبعات جدی فرهنگی برای زندگی اجتماعی آنان همراه بوده است که بویژه مواجهه جامعه کودکان افغان را با حجم وسیعی کنش‌های توام با خشونت به دنبال داشته است.پژوهش حاضر بیش از همه کنش خشونت آمیز را در قالب پیوند با عناصر قدرت تعریف کرده و در رویکردی ساختاری، سلسله مراتب توزیع قدرت و خشونت را بویژه در ...

پايان نامه براي دريافت درجه ي کارشناسي ارشد (M.A)  گرايش: تحقيقات آموزشي پاييز 1392 چکيده ماهواره از دهه هفتاد تا امروز در ايران ، همچنان در حال نفوذ و رسوخ در اجتماع و خانواده بوده

پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده هنر و معماري اردکان شهريور1393   در دوران صفويه شاه اسماعيل مذهب شيعه را به عنوان مذهب رسمي سلسله صفوي اعلام کرد. تداوم و عمر طولاني اين سلسله و استحکام

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته معماري گرايش معماري دي 1393 چکيده محيط هاي طبيعي بکر يا حوزه هاي حفاظت شده محلي مناسب براي اکوتوريسم به شمار مي روند و توسعه توريسم در اي

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد گرايش : معماري تابستان1392 زندگي صنعتي بااشغال هرچه تمام ترزمين توسط فضاهاي صنعتي،مکانهاي کمتري براي استراحت وتفريح افرادجامعه ايجادکرده است. برا

پايان‏نامه کارشناسي ارشد رشته مهندسي معماري ­معماري (M. A)   خرداد ماه 1393 چکيده: اين نوشتار برگرفته از پژوهشي مي باشد که در جهت شناسايي عوامل موثر بر برقراري ارتباط فضاهاي

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت آموزشی چکیده بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش واسطه‌گری جوسازمانی در دانشگاه کابل به کوشش احمدشاه بینا هدف این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش واسطه‌گری جوسازمانی در دانشگاه کابل بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری می‌باشد. با استفاده از روش ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، رشته تحقیق در ارتباطات چکیده سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه­های رشد و پیشرفت به طور عام و توسعه اجتماعی به طور خاص مورد توجه جدی حوزه­های پژوهش علوم­اجتماعی برای سنجش کیفیت تعاملات اجتماعی بوده است. به طور کلی میزان سرمایه­اجتماعی در هر گروه یا جامعه­ای نشان­دهنده میزان اعتماد افراد به یکدیگر است؛ همچنین وجود میزان قابل قبولی ...

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی - جامعه­ شناسی چکیده: بیماری مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری عصبی مزمن و پیش­رونده است که در نتیجه مجموعه­ای از عوامل محیطی (مانند فشارهای روحی یا تنش) یا ژنتیکی بروز می­کند. سن ابتلا برای بیماری حدود 20 الی 40 سال می­باشد لیکن می­تواند در هر سنی پیشرفت نماید. ام­اس معمولاً دوران عود و فروکش دارد و درصد بالایی از افراد مبتلا ...

ثبت سفارش