پایان نامه فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی

word 804 KB 30104 91
1392 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت قبل:۶۳,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  گروه علوم اجتمایی

   گرایش: پژوهشگری 

  چکیده:

  فراتحلیل حاضر، کوششی است برای تحلیل مجدد مجموعه ای از این پژوهشهای آسیب شناختی در زمینه عوامل موثر بر نزاع دسته جمعی، در تحقیق حاضر برای فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته ابتدا اندازه اثر بر حسب رویکرد تحلیل و آماره مورد استفاده تعیین شدند،سپس برای تعیین میزان رابطه بین متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته از آزمون واریانس و توکی استفاده شد.  طبق نتایج بدست آمده سن در گرایش به نزاع تاثیر دارد. مردان بیش از زنان به نزاع دسته جمعی گرایش دارند. بین میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد استفاده با سطح تحصیلات رابطه معناداری وجود ندارد و  در تمامی تحقیقات بررسی شده دارندگان تحصیلات بالاتر گرایش کمتری به نزاع دارند. همچنین بین میانگین اندازه اثر با پایگاه اجتماعی-اقتصادی پاسخگویان رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد.

   در رابطه با متغیر عوامل موثر در نزاع گفتنی است:هر سه عامل فرهنگی، اختلافات خانوادگی و اختلافات ملکی در گرایش به نزاع، تاثیر متفاوتی دارند. تاثیر احساس محرومیت در میزان گرایش به نزاع در تحقیق انجام گرفته در لردگان بیش از شهر اهواز است . بین میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد استفاده با  آنومی رابطه معناداری وجود دارد لازم به ذکر اندازه اثر بدست آمده در حد متوسط است. تاثیر پرخاشگری در میزان گرایش به نزاع در تحقیق انجام گرفته در لردگان بیش از شهر اهواز است. اختلاقات قومی برحسب مناطق محتلف تاثیر متفاوتی بر گرایش به نزاع دارد و اندازه اثر قومگرایی در شهر خدابنده کمتر از متوسط و در اهواز، ایلام و لردگان بالاتر از متوسط است.

   

  کلیدواژه: فراتحلیل، اندازه اثر، نزاع دسته جمعی

  مقدمه:

  پدیده نزاع و درگیری در جامعه از آن دسته آسیب هایی است که با ایجاد اخلال در روابط اجتماعی، فضایی آکنده از بغض، کینه و دشمنی را در میان افراد به وجود می آورد که این امر با زمینه سازی برای ایجاد نزاع و تنشهای بعدی، جامعه را از نظر مادی و معنوی متضرر می سازد و همواره مواجهه با آن مورد توجه متولیان نظم و امنیت اجتماعی بوده است(پورافکاری،3:1383). نزاع بطور اعم وصورت جمعی آن بطور اخص در هر جامعه ای همیشه بعنوان یکی از مسائل اجتماعی مطرح بوده است و در صورتیکه عمومیت پیدا نموده و موجبات جریحه دار شدن افکار عمومی گردد بعنوان یک جرم از لحاظ جامعه شناختی بدان پرداخته می شود.

  در حوزه علوم انسانی و اجتماعی روش­های متعددی برای تحقیق و شناخت واقعیت و پدیده­های اجتماعی وجود دارد. فراتحلیل یکی از این روش هاست. فراتحلیل یکی از روش­های توصیفی است که تحقیقات انجام شده را ارزیابی می کند. فراتحلیل عبارت است از تحلیل آماری بسیاری از مطالعات و تحقیقات منفرد در حوزه ای معین به منظور ترکیب و یکپارچه سازی نتایج آنها. در فراتحلیل تحقیقات موجود، تاکید بر ترکیب و یکپارچه سازی نتایج آنها جهت استفاده علمی و کاربردی است. بنابراین فراتحلیل، مقایسه نتایج تحقیقات دیگران است. یعنی اینکه از تحقیقات و نتایج تحقیقات و تحلیل موجود، تحلیل دیگری عرضه کنیم. این فراتحلیل شامل کلیه مراحل تحقیق یعنی نظریه، روش، نتایج و …است. در روش فراتحلیل ابتدا از طریق شکستن اجزای کل به ماوراء و فراتر از کل اولیه می رسیم، سپس تحلیل اولیه را به نحوی منتقل یا تبدیل می کنیم که یافته های نامناسب در چارچوبی قابل قبول قرار گیرند و سرانجام، تحلیل­های ترکیب شده اطلاعاتی را نشان می دهند که اطلاعات اولیه نشان نداده باشند. در عمل، ابتدا اطلاعات از منابع اولیه استخراج و سپس با یکدیگر ترکیب می شوند و سرانجام یک کل جدید را تشکیل می دهند.

  در این­ فصل ­به ­بررسی­کلیات ­تحقیق­ پرداخته­ می شود و خواننده را با حوزه مورد مطالعه آگاه می سازد. پس ­از معرفی و طرح مسأله اصلی­ تحقیق، به طور ­مختصر به تشریح­ و ­بیان ­اهمیت موضوع پرداخته می­شود. در مورد مساله، مباحثی مطرح می گردد که خواننده را برای فرضیات، سوالات و اهداف تحقیق، هدایت می نماید. در ادامه ضرورت انجام تحقیق مورد بررسی قرار می­گیرد. سپس فرضیات، اهداف تحقیق و در پایان پیشینه تحقیق ارائه می گردد.

   

  1-2 بیان مسأله

  وقوع جرائم مختلف در اجتماع از جمله نزاع اگر تمام علت سلب یا کاهش امنیت اجتماعی به حساب نیاید ، بدون تردید یکی از مهم ترین علل آن می باشد در واقع رابطۀ وقوع جرم و امنیت اجتماعی رابطه ای معکوس می باشد. هر چه جرائم بیشتر گردد امنیت اجتماعی کمتر می شود. از همین رو باید مقابله با پدیده های ناامنی از قبیل نزاع دسته جمعی را مساوی با تلاش برای ایجاد امنیت اجتماعی جامعه تلقی نمود.  امنیت را در ابعاد و زوایای مختلفی از جمله بعد عینی (امنیت واقعی) و بعد ذهنی (احساس امنیت) می‌توان بررسی و تحلیل کرد، به عبارتی وقوع نزاع دسته جمعی علاوه بر سلب امنیت فیزیکی و عینی افراد جامعه، زمینه ساز سلب امنیت ذهنی و آسایش اجتماعی اعضای یک جامعه نیز محسوب می گردد. مطالعات انجام شده نشان می دهد که ضریب امنیت شهروندان ایرانی بیشتر از ضریب امنیت شهروندان استرالیایی و انگلیسی است، اما احساس امنیت شهروندان ایرانی کمتر از احساس امنیت شهروندان استرالیا و انگلیس می باشد. نتیجه این که احساس امنیت اگرچه با میزان جرم یا ضریب امنیتی موجود در جامعه ارتباط دارد، ولی به عوامل دیگری نیز بستگی دارد(نشریه امنیت، 1379، ش 11و12).

  درگیری های قومی و نزاع های جمعی در هر دور ه ای از تاریخ وجود داشته و در جوامع سنتی و ایلی این موضوع بیشتر نمود داشته بنابراین، نزاع در هر جا معه همیشه به عنوان یکی از مسائل اجتماعی مطرح بوده است(پورافکاری،1383). اساساً آسیبهای اجتماعی ناشی از روابط ناسالم انسانی است که بنیانهای جامعه را به طور جدی تهدید میکند و مانع تحقق نیازمندیها و تقاضاهای افراد کثیری میگردد. به نظر میرسد آسیب اجتماعی وقتی به وجود میآید که نهادهای تنظیم کننده روابط بین افراد با شکست روبرو شده و دچار تزلزل شوند که نتیجه آن شکلگیری شکافهای عمیق بین افراد است. در چنین وضعیتی قوانین تنظیم کننده روابط انسانها مورد بی احترامی قرار میگیرند و متزلزل میشوند زیرا قانونمندی و پذیرش قانون ریشه در ساختارهای جامعه دارد و در رابطه با فرهنگ عمومی جامعه قابل بررسی است(ماهرویی ، 1381) .

  نزاع و درگیری از جمله ناهنجاری های متداول جوامع بشری است که به دلیل سابقه وقوع آن در جوامع و اثرگذاری منفی در جامعه محور قانون گذاراسلامی قرار گرفته است اگر از تاثیر مخرب آن بر امنیت شخصی و جسمانی بر افراد بگذریم جامعه نیز در برخورد با درگیری و نزاع امنیت روانی و اجتماعی خود را بر باد رفته میداند اما نزاع دسته جمعی از جمله اقسام درگیری و نزاع هایی هست که در جامعه ی ایرانی به ویژه اجتماعات عشیره ای متداول است . گاه تمسخر و توهین به باورها و عقاید دیگران به درگیری‌های قبیله‌ای می‌انجامد. تعصب کورکورانه نسبت به قوم و قبیله نیز به علل فرهنگی افزوده می‌گردد، درگیری، گاه ریشه در باورها و عقاید مذهبی و غیر مذهبی دارد. درگیری دسته‌جمعی، از جرایم شایع در مناطق حاشیه‌ای است؛ زیرا ساکنین این مناطق معمولا مهاجران روستاها و ایل‌ها هستند و در مواردی، به سبب درگیری‌های جزئی حادث شده بین دو نفر - حتی میان کودکان- نزاعهای دسته جمعی شدیدی اتفاق می‌افتد که معمولاً منجر به کشته یا زخمی شدن عده‌ای از طرفین تنازع می‌شود. در دلفان، این باور غلط رایج است که پسر اجاق خانه است «جامعه‌ای که پسر، بیشتر از دختر تولید می‌کند به گونه ای تناقض آمیز برای همسر گزینی به جنگ متوسل می شود»(بیتس،1387).

  نزاع بطور اعم وصورت جمعی آن بطور اخص در هر جامعه ای همیشه بعنوان یکی از مسائل اجتماعی مطرح بوده است و در صورتیکه عمومیت پیدا نموده و موجبات جریحه دار شدن افکار عمومی گردد بعنوان یک جرم از لحاظ جامعه شناختی بدان پرداخته می شود. کما اینکه طبق قانون مجازات اسلامی هر گونه درگیری و نزاع جمعی از لحاظ قانونی جرم بوده وطبق  ماده 615 - هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هریک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات محکوم میشوند (گلدوزیان،1383).

   در این تحقیق مساله نزاع جمعی بعنوان یک واقعبت اجتماعی بصورت فراتحلیل مورد کاووش قرار گرفته و به عوامل موثر بر شکل گیری و همچنین دلایل استمرار بخش آن پرداخته شده است. هدف از فراتحلیل این است که چگونه می توان نتایج پژوهش های انجام شده و نظریه های صورت بندی شده را درعمل به کار برد. رویکردی که با ادغام و ترکیب پژوهش ها تحت عنوان فراتحلیل توجه دارد، چیزی بیش از تحلیل داده ها است . در این تحقیق 7 تحقیق زیر برای تحلیل انتخاب شدند.

  بررسی عوامل مؤثر بر تمایلات بالقوه به نزا عهای دسته جمعی در شهرستان خدابنده،1390

  بررسی اختلافات و نزاع های جمعی و عوامل موثر در پیشگیری و کنترل آن در استان چهار محال و بختیاری،1382

  بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر میزان گرایش به نزاع دسته جمعی (مورد مطالعه شهر اهواز)، 1388

  تبیین جامعه شناختی میزان گرایش به نزاع دسته جمعی در استان ایلام، 1386

  میزان گرایش به نزاع جمعى در میان مردان 15 تا 65 سال شهرستان بویراحمد و عوامل مؤثر بر آن 1389

  مطالعه رابطه عوامل فرهنگى اجتماعى با نزاعهاى دسته جمعى، قومى و قبیله اى در شهرستان لردگان، 1388

  ریشه یابی نزاع های دسته جمعی(مرود مطالعه روستاهای کویچ وافشرد از توابع بخش خواجه در استان آذربایجان شرقی)، 1388

  در مجموع تحقیق حاضر بدنبال پاسخگوئی به سوال های اصلی زیر می باشد:

  کدام عوامل بیشترین تاثیر را بر روی نزاع دسته جمعی دارد؟

  توزیع متغیرها در تحقیقات مورد بررسی به چه شکلی می باشد؟

  رابطه بین اندازه اثر تحقیقات صورت گرفته چگونه است؟

  میانگین اندازه اثر در پ‍ژوهشهای صورت یافته چگونه است؟

   

  1-3 ضرورت انجام تحقیق

  نزاع دسته جمعی به عنوان یکی از مسائل اجتماعی نه تنها متاثر از جنبه های مختلف حیات بشری است بلکه بر آنها تاثیر گذار خواهد بود. این امر یکی از معضلات جامعه است که به ویژه در مناطق ایلی و عشیره ای به صورت جدید تر  مطرح است. بسیاری از این نزاع ها موجب مرگ و مجروح شدن افراد زیادی شده است و مشکلات عدیده اجتماعی، روانی و اقتصادی را به وجود آورده است. هرگاه در نزاع های دسته جمعی از سلاح گرم نیز استفاده شود، آمار تلفات اعم از کشته و مجروح افزایش میابد.  با ریشه یابی این معضل می توان زمینه ی لازم را برای برنامه ریزی و کنترل آن فراهم کرد( بصیری، ١٣٨٧: ١٢٤). از سوی دیگر "خشونت، رفتاری است که برای آسیب رساندن به دیگری، از کسی سر می‌زند و دامنه‌ی آن، از تحقیر و توهین، تجاوز و ضرب و جرح تا تخریب اموال و دارایی طرف مقابل و قتل اوگسترده است، خشونت، رفتاری است که در همه جا مشاهده شده و بر قربانیان آن روز به روز افزوده می‌گردد و موجب اضطراب مردم و احساس ناامنی آن‌ها به ویژه گروه‌های آسیب پذیر جامعه، مانند: کودکان، سالخوردگان، زنان و گروه های اقلیت که قربانیان ستم پذیری و نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی‌اند شده است». (صدیق سروستانی، 1385). سی رایت میلز در اثر ارزنده خود، پیمان جامعه شناسی، یکی از نخستین و گسترده‌ترین تعاریف از مسئله اجتماعی را عرضه می‌کند؛ وی قویاً استدلال می‌کند که وقتی مشکلی در تعداد وسیعی از مردم، تأثیر دارد باید به ماورای افراد و از این رو به ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه نظر افکنیم(مجموعه مقالات آسیب‌های اجتماعی ایران، 1383).

  معمولا نزاع دسته جمعی علاوه بر ایجاد فضایی آکنده از خشم و نفرت و کدر کردن روابط انسانی، امنیت انسان را هم از جنبه های مختلف تهدید میکند و به نوعی انسجام جامعه را با مشکل روبرو می سازد. اهمیت موضوع در این است که با توجه به مقایسه آمار جرایم در استان مسئله نزاع دسته جمعی به عنوان یکی از مهم ترین معضلات اجتماعی استان مطرح بوده است طبق اطلاعات به دست آمده بعد از سرقت و مواد مخدر، نزاع دسته جمعی به عنوان سومین اولویت در بحث آسیب های اجتماعی در استان کرمانشاه مطرح است که نیازمند تحقیق و کار عملی برای رفع آن است. بنابراین شواهد و مدارک تحقیق در این زمینه ضروری به نظر میرسد و با توجه به آنکه نزاع دسته جمعی از مسایلی است که معمولا ذهن و وقت مسئولان امنیتی و سیاسی استان را به خود مشغول کرده است قطعا ریشه یابی این معضل و شناسایی مکانیسم های نزاع جمعی و عوامل مستور کننده آن زمینه لازم را برای برنامه ریزی و تسهیل کنترل آن فراهم می آورد به طوری که با شناخت عوامل موثر بر نزاع می توان در جهت رفع مکانیسم های این مسئله بسترهای لازم و مناسب را به منظور حداقل کردن آن فراهم آورد.

  از طرفی دیگر قرآن گریم نیز نزاع قبیله‌ای و درگیری دسته جمعی، موضوعی است اجتماعی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن مجید، درباره‌ی آن می‌فرمایند: "«از خدا و فرستاده‌اش پیروی کنید و نزاع نکنید؛ زیرا سست می‌شوید و شکوه و جلالت شما از میان می‌رود" (انفال /4). بنابراین لازم است مساله نزاع دسته جمعی به عنوان پدیده جامعه شناختی مورد بررسی،کنکاش و مداقه قرار بگیرد

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                                                       صفحه

   

  چکیده. 1

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1-1 مقدمه: 3

  1-2 بیان مسأ له. 4

  1-3 ضرورت انجام تحقیق.. 7

  1-4 اهداف تحقیق.. 8

  1-5 فرضیه های تحقیق.. 9

  فصل دوم:  پیشینه و ادبیات پژوهش

  2-1 پیشینه تحقیق.. 11

  2-1-1 مطالعات داخلی پیرامون تحقیق.. 11

  2-1-2 پیشینه خارجی تحقیق.. 15

  2-2 ادبیات تحقیق.. 17

  2-2-1مقدمه: 17

  2-2-2 مفهوم نزاع دسته جمعی: 18

  2-2-3 تحلیل عوامل موثر بر خشونت، پرخاشگری و نزاع های دسته جمعی.. 20

  2-2-4 جایگاه نزاع در فرهنگ دینی.. 23

  2-2-5راهکارهای کاهش نزاع دسته جمعی.. 25

  2-2-5-1جامعه سازی یا آداب معاشرت با مردم برای پیشگیری از نزاع. 26

  2-2-5-2 نقش طوایف در پیشگیری از نزاع دسته جمعی.. 26

  2-3 نظریه های مرتبط با تحقیق.. 27

  2-3-1 مبانی نظری روان شناسان و جامعه شناسان در خصوص نزاع. 28

  2-3-2 طرفداران ذاتی بودن پرخاشگری.. 30

  2-3-2-1 فرضیه ناکامی پرخاشگری.. 31

  2-3-2-2 نظریه لورنس(غریزی بودن نزاع و پرخاشگری) 32

  2-3-2-3 نظریه می یر(علل زیستی – روانی نزاع و پرخاشگری.. 32

  2-4-1طرفداران منشا اجتماعی پرخاشگری.. 33

  2-4-1-1 نظریه هایی با  دلایل ناسازگاری.. 33

  2-4-1-2 منابع مورد منازعه: 33

  2-4-1-3 نقش های ناسازگار. 34

  2-4-1-4 ارزش های ناسازگار. 34

  2-4-1-5 الگوی کنترل اجتماعی هیرشی.. 35

  2-4-1-6 نظریه منابع.. 35

  2-4-1-7 نظریه تضاد. 36

  2-4-1-8نهادهای مبتنی بر اطلاعات: 36

  2-4-1-9  تضادهای مبتنی بر منافع: 37

  2-4-1-10  تضادهای ساختاری.. 37

  2-4-1-11  تضادهای ارزشی.. 37

  2-4-1-12  نظریه ناکامی ستیزه جویی دولارد. 37

  2-4-1-13نظریه رابرت کینگ مرتون.. 38

  2-5-1-14  نظریه رایان.. 38

  2-4-1-15 نظریه پیوند افتراقی ساترلند. 39

  2-4-1-16 نظریه کلوارد و اهلین.. 39

  2-5-1 نظریه مارکسیستی.. 40

  2-5-2نظریه غیر مارکسیستی.. 40

  2-5-3 نظریه ساختی- کارکردی.. 41

  2-5-4 نظریه آسیب شناسی اجتماعی.. 41

  2-5-5 نظریه بی سازمانی اجتماعی.. 42

  2-5-6 تئوری یادگیری اجتماعی.. 42

  2-6جمع بندی: 43

  فصل سوم:  روش شناسی تحقیق

  3-1 مقدمه. 46

  3-2  نوع روش تحقیق: 47

  3-3  روش گرد آوری اطلاعات.. 48

  3-4  ابزار گردآوری اطلاعات.. 48

  3-5  روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 49

  فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

  4-1مقدمه. 52

  4-2 یافته های توصیفی.. 53

  4-3 بررسی فرضیه ها 58

  فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1مقدمه : 72

  5-2 نتیجه گیری : 73

  5-3 پیشنهادات: 77

  5-3-1 سایر پیشنهادت کاربردی: 78

  فهرست منابع داخلی.. 82

  منبع:

   

  فهرست منابع داخلی

  قرآن مجید

  احمدی، حبیب. جامعه شناسی انحرافات، تهران: سمت. چاپ اول.1384

  انجمن جامعه شناسی ایران. مجموعه مقالات آسیب های اجتماعی ایران؛ تهران، انتشارات آگه.1383

  بیتس، دانیل و فرد پلاک. انسان شناسی فرهنگی؛ ترجمه محسن ثلاثی؛ تهران، علمی،1387

  پارتوس، اتومار جی. و ور پائول. کاربرد نظریه کشمکش، ترجمه علی کاظمی،

  پورافکاری، ناصر . پرخاشگری و فرهنگ . مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد دهم ، 1378، شماره 1و 2

  پورافکاری، ناصر. نزاعهای جمعی محلی.مجموع مقالات اولین همایش ملی طرح مسائل جامعه، 1383

  تهران: نشر زیتون سبز،1391

  حافظ نیا محمدرضا . جغرافیای سیاسی ایران. انتشارات سمت،1381

  دورکیم، امیل. قواعد روش جامعه شناسی، ترجمه علی محمد کاردان، تهران :انتشارات دانشگاه تهران.1387

  رضائیان ، علی. تحلیل جامعه شناختی نزاع جمعی در شهرستان دلفان . دلفان: دانشگاه پیام نور،1389

  رضایی کلواری، نورالله و مجید بحرینی. مطالعه رابطه عوامل فرهنگی اجتماعی با نزاعهای دسته جمعی، قومی و قبیلهای در شهرستان لردگان. فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی،معاونت اجتماعی ناجا،1389، شماره22.

  رفیع پور، فرامرز. توسعه و تضاد، چاپ دوم: تهران، شرکت سهامی انتشار.1377

  رفیع‌پور، فرامرز. تکنیک‌های خاص در علوم اجتماعی. تهران: شرکت سهامی انتشار.1382

  شانزدهم.1376

  صادقی، محمدهادی؛ جرایم علیه اشخاص، تهران، میزان، چاپ نهم، 1385، ص 274

  صالحی امیری سیدرضا. مدیرت منازعات قومی در ایران. مرکز تحقیقات استراتژیک.1385

  صدیق سروستانی، رحمت الله.آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات اجتماعی )تهران، انتشارات آن، 1383.

  فراهانی،حجت اله، عریضی، حمیدرضا. اصول پیشرفته پژوهش در علوم انسانی. انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.1384

  گلدوزیان، ایرج. محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، چاپ سوم،1383 ، ص 330

  گلدوزیان، ایرج؛ محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، چاپ سوم، 1383، ص 330

  گیدنز، آنتونی. جامعه شناسی. ترجمه منوچهر صبوری . تهران : نی . چاپ

  ماهرویی، ابوالحسن. حقوق و تکالیف شهروندی و قانون گریزی شهروندان، نشریه عدالت.1381، شماره 15.

  محمدپور، اسمعه.پرخاشگری و بزهکاری در کودکان و نوجوانان، تهران، دانشگاه تربیت معلم،1380 ، ص 9 و 10.

  معظمی، شهلا. بزهکاری کودکان و نوجوانان، تهران، دادگستر، چاپ اول،1388، ص 162.

  نظری، جواد.تبیین جامعه شناختی میزان گرایش به نزاع جمعی در استان ایلام"، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال سوم،1386، شماره 10

  ولد، جورج و همکاران.جرم شناسی نظری، ترجمه علی شجاعی. تهران، انتشارات سمت.1380

   

  فهرست منابع خارجی

   

  Cohen, J. (1977). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. New York: Academic Press

  Collins, R. (1997). Theoretical Sociology. Jaipur and New Delhi: Rawat

  Farrington, David P., Geoffrey C. Barnes, and Sandra Lambert. (1996). "The concentration of Offending in Families." Legal and Criminological Psychology 1:47-63.

  Lonardo, Robert A. (2008), Romantic Parents, Friend and Parents:Enmeshment in Networks characterized by deviance and Adolescent Delinquency, A Thesis Submitted to the Graduate College of Bowling Green State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts December 2007.

  Streiner, D.L. (2003). Meta analysis: A 12 steps program. Retr ived From: www. Eamh.net


موضوع پایان نامه فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی, نمونه پایان نامه فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی, جستجوی پایان نامه فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی, فایل Word پایان نامه فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی, دانلود پایان نامه فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی, فایل PDF پایان نامه فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی, تحقیق در مورد پایان نامه فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی, مقاله در مورد پایان نامه فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی, پروژه در مورد پایان نامه فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی, پروپوزال در مورد پایان نامه فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی, تز دکترا در مورد پایان نامه فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی, پروژه درباره پایان نامه فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی, رساله دکترا در مورد پایان نامه فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش: استراتژیک چکیده فارسی امروزه در بسیاری از سازمان ها، شاهد افزایش نرخ جابه جایی، کاهش رضایت شغلی ،افزایش میزان غیبت از کار، گسترش بیگانگی از کار و فقدان احساس مسئولیت پذیری کارکنان و به طور کلی عدم هویت یابی اعضا با سازمان خود، هستیم.تا آن جایی که اغلب به نظر می رسد اعضا و کارکنان این سازمان ها به شغل خود تنها به عنوان منبع ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته رفاه اجتماعی چکیده مقدمه : کانون اصلاح و تربیت مکانی برای اصلاح و بازپروری کودکان و نوجوان بزهکار است. به منظور اجرای موفقیت آمیز برنامه های بازپروری ، لازم است کارشناسان از تجارب این افراد مطلع شوند . این مطالعه با هدف تبیین تجارب و دیدگاه های مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران انجام گردید . روش : پژوهش کیفی حاضر از روش تحلیل ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه­ ریزی روستایی چکیده فضاهای روستایی بخشی از جوامع انسانی هستند و توسعه پایدار و یکپارچه ملی معطوف به توسعه پایدار در سطح منطقه­ای، شهری و روستایی است. در همین راستا برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، عمران روستایی را یکی از اهداف خود قرار داده و برای رسیدن به آن یکی از راهکارهای اجرایی را صدور ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته‌ی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی چکیده گسل‌ های بزرگ و فعال واقع در شرق شهر میناب از مهم‌ترین عوامل تکتونیکی منطقه محسوب می‌شوند که در سال‌های گذشته زلزله‌های متعدد و شدیدی را به وجود آورده است و فعالیت آنها در آینده ممکن است خسارات سنگینی را به بار آورد. لذا شهر میناب و بویژه بافت فرسوده آن از ریسک‌پذیری بالایی در مقابل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش مدیریت دولتی- تحول چکیده در این تحقیق ضمن بیان اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، به معرفی کلی موضوع پژوهش پرداخته شد. در فصل دوم ابتدا اشاره ای به تعاریف و عناصر تشکیل دهنده هرکدام از مفاهیم گردید و در نهایت به معرفی کامل مدل پژوهش پرداخته شد. در فصل سوم ضمن معرفی جامعه آماری و نمونه آماری، روش های جمع آوری اطلاعات و شاخص های ...

 پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته علوم تربيتي   چکيده هدف تحقيق حاضر، بررسي و مقايسه اثربخشي و کارآيي مديران و مسئولين انتصابي و انتخابي از نظر ميزان برخورداري از م

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته­ مهندسي صنايع- سيستم ‏هاي اقتصادي اجتماعي بهمن 1393 چکيده طي ده هاي اخير، انرژي الکتريکي در کنار ساير عوامل توليد نقش تعيين کننده اي در رشد اقتصادي کشور

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد چکیده: پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران کودکان با معلولیت جسمی –حرکتی در شهرستان زنجان پرداخته است .به همین منظور در کنار سوال پژوهش مبنی بر "تعیین تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر کاهش استرس والدگری مادران کودکان با معلولیت جسمی – حرکتی در شهرستان زنجان " سه سوال فرعی دیگر برای تعیین تاثیر آموزش مولفه های ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته مشاوره چکیده هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش مثبت نگری بر احساس تعلق به مدرسه و روابط با دیگران در دانش آموزان بود. جامعه ی آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه 18 تهران بودند. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است، به این صورت که از بین 39 دبیرستان و هنرستان پسرانه مقطع ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش : روانشناسی عمومی چکیده تحقیق حاضر به بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران پرداخته است. فرضیه های تحقیق عبارتند از : 1- آموزش ارتقاء هوش هیجانی موجب کاهش وابستگی دانش آموزان دبیرستانی به فیس بوک می شود. 2- پس از گذشت1 ماه تاثیر آموزش ارتقاء هوش هیجانی بر کاهش وابستگی به فیس ...

ثبت سفارش