پایان نامه آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

word 3 MB 30116 131
1393 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت: ۱۷,۰۳۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

  در رشته­ی آب و هوا شناسی گرایش شهری

   چکیده:

  پژوهش­های انجام شده در جهان به­­طور عمده نشانگر افزایش تدریجی میانگین دما است. امروزه روند دماهای فرین از    مهم­ترین پارامترهای ا­قلیمی است که برای اثبات تغییر اقلیم در یک منطقه مورد ارزیابی قرار می­گیرد. تحلیل روند سری­های زمانی شاخص­های حدی دما سبب شناخت بهترمان در خصوص رفتار گذشته و حال تغییرات اقلیمی می­شود. در این پژوهش به منظور شناسایی نوسانات اقلیمی پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان از مشاهدات ایستگاه سینوپتیک خرم­آباد در دوره آماری 2013 – 1984 استفاده شد. هدف از این مطالعه در ابتدا آشکارسازی روند دمای حداقل به صورت ماهانه بود. از طرف دیگر برای تحلیل روند، سری­های زمانی فصلی انتخاب گردید. روش­های به کار رفته در این پژوهش برای تحلیل روند دمای حداقل استفاده از آزمون همگنی نرمال استاندارد مطلق بود. برای ترسیم نمودارهای تحلیل روند از آزمون آماری من – کندال در دو سطح 95 و 99 درصد استفاده شد. برای پیش­بینی روند دما در سال­های آینده از دو روش آزمون هموار ساز هالت – وینترز و ARIMA استفاده شد. نتایج به­دست آمده از روش­های آماری استفاده شده در این پژوهش نشان داد که سری­های دما فاقد ناهمگنی معنی­دار بودند و فراداده ایستگاه همگنی این سری­ها را تایید نمود. بیشترین و کم­ترین معنی­داری روند دمای حداقل به ترتیب در فصل بهار و پاییز رخ داده است. آماره T من – کندال برای دوره زمانی مورد مطالعه افزایش معنی­دار دمای حداقل را بیشتر ماه­ها نشان داد. نتایج حاصل از پیش­بینی دما با دو روش هالت – وینترز و  ARIMA نشان می­دهد که دمای حداقل در سال­های آینده افزایش خواهد یافت ولی روند دما در فصل پاییز دارای معنی­داری کمتری نسبت به دیگر فصول می­باشد. بر همین اساس نتایج مطالعه روند شدت یخبندان در فصل زمستان در طول دوره آماری مورد مطالعه نشان داد که از شدت یخبندان کاسته شده است.

  مقدمه:

  جغرافیا[1]عبارت است از روابط متقابل انسان، تکنیک و محیط و یا روابط متقابل انسان، تکنیک، مدیریت و محیط      ( پاپلی یزدی 1369 ).

  اقلیم شناسی[2] عبارت است از مطالعه علمی اقلیم یعنی توصیف و نمایش اقالیم، تجزیه و تحلیل عوامل، تفاوت بین اقالیم و کاربرد اطلاعات اقلیمی در حل مسائل جامعه (هاسچک[3] 1980 ).

  به عبارت دیگر هدف اقلیم شناسی عبارت است از کشف و تبیین رفتار طبیعی اتمسفر و بهره­برداری از آن در جهت منافع انسانی. اقلیم به عنوان موضوع اصلی علم اقلیم ­شناسی از زمان­های بسیار دور برای انسان و جامعه علمی شناخته شده بوده است (دارست[4] 1951 ).

  اگر چه رفتار اتمسفر به و­سیله قوانین مسلم فیزیکی قابل تبیین و تشریح است مثلا حرکت بخار آب یا هوا در اتمسفر به وسیله قوانین و اصول مشخصی کنترل می­شود، ولی حالات ظاهری اتمسفر علاوه بر این که به وسیله رفتار اتمسفر کنترل می­شود تحت تاثیر پستی و بلندی­های سطح زمین نیز قرار دارد و در نتیجه نمود ظاهر اتمسفر که به صورت تغییرات مداوم دما، رطوبت، ابرناکی، فشار و ...جلوه­گر می­شود توسط اصول و قوانین مسلم و ثابت فیزیکی قابل بیان و توضیح نیست. در مجموع حالت­های اتمسفر واقعیتی است که از طریق مشاهدات مکرر در بعد زمان و مکان قابل درک است. به همین علت تغییرات روزمره­­ی حالت اتمسفر به صورت متغیرهای نیمه تصادفی فرض می­شود و لذا با استفاده از توزیع­های آماری احتمالات قابل تبیین و توجیه است ( لندسبرگ[5] 1987 ).

  عمده­ترین عامل هر توزیع آماری میانگین آن است که تا اواخر قرن نوزدهم مهم­ترین آماره تعریف اقلیم محسوب می­شود. امروزه بسیاری از ا­­فراد عامه و حتی اقلیم شناسان آن را به ­کار می­برند اما در اواخر قرن 19 کوپن اعلام کرد که اقلیم یک منطقه فقط از طریق محاسبه میانگین دراز مدت عنا­صر هواشناسی آن تشریح و توصیف نمی­شود (استرینگر[6] 1982 ). بلکه در توصیف اقلیم یک مکان باید به فرین­ها و فراوانی­ها نیز توجه کرد. بنابراین امروزه اقلیم

   

  از طریق بررسی فراوانی حدوث عناصر اقلیمی یک مکان مانند دما، بارش، نم نسبی، روزهای یخبندان و ...تعیین می شود. فرایند تعیین اقلیم یا بر اساس فراوانی هوا­­­های لحظه­ای متفاوت و مقدار زمانی و یا بر اساس مجموعه شرایط دراز مدت عناصر اقلیمی و با استفاده از روش­های آماری چند متغیره صورت می­گیرد. ناهمواری، عرض جغرافیایی و دوری و نزدیکی به توده­های بزرگ آب از عمده­ترین عوامل موثر بر پرا­­کنش مکانی دما به شمار می­آیند. در فصول سرد و گرم اختلاف دمای میانگین سردترین و گرم­ترین نقاط کشور ایران آن چنان زیاد است که بخش­های مختلف کشور هم زمان فصول متفاوتی را تجربه می­کنند ( منتظری 1392 ).

  در سال­های اخیر دانشمندان به منظور تجزیه و تحلیل الگوهای اقلیمی توجه ویژه­ای به سری­های دمایی معطوف داشته­اند، دما از مهم­ترین عناصر اقلیمی بوده و در تعیین نقش و پراکنش دیگر عناصر اقلیمی نیز موثر است. دما نیز از عوامل اصلی و اساسی در پهنه­بندی و طبقه­بندی اقلیمی بوده و بنابراین اساس نوسانات و تغییرپذیری دما بسیار حائز اهمیت بوده و به دلیل پیش­بینی دماهای آتی نیز دارای اهمیت فوق العاده علمی ­_ کاربردی است. روش­های سری زمانی به منظور مطالعه اقلیم به­ویژه بررسی دما در نوشته­های بی­شماری مورد استفاده و استناد قرار گرفته است (قویدل رحیمی 1391 ).

  دما یک متغیر ترمودینامیک و مهم جوی است که تغییر آن منشا بسیاری از تغییرات فیزیکی، شیمیایی و زیست محیطی بوده و اندازه­گیری آن در جو در مقایسه با سایر عناصر جوی از سابقه­ی طولانی­تری برخوردار است (مسعودیان و دارند 1390 ). در سال­­های اخیر تغییرات اقلیمی به­ویژه گرم شدن کره زمین بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اقلیم کره زمین همواره در حال تغییر بوده، اما گرم شدن آن بیشتر مورد توجه اقلیم شناسان قرار گرفته است. از آنجا که دما از عناصر اساسی شکل­گیری اقلیم است تغییرات آن می­تواند ساختار آب­و­هوایی هر محل را دگرگون سازد. به همین دلیل بررسی روند دما در مقیاس­های زمانی و مکانی بخش بزرگی از تحقیقات اقلیم شنا­­­­سی را به خود اختصاص داده است (اسدی و حیدری 1390). علی­رغم وجود شواهدی بر تغییرات دما و هشدار تنی چند از دانشمندان در سال­های 1948 و 1947 راجع­به گرم شدن کره زمین عقیده مبتنی بر ایستایی اقلیم تا دهه 1970 کماکان وجود داشت. نتایج مطالعات گسترده­ای که در سطوح ملی، منطقه­ای و جها­نی انجام شده است بیانگر ا­فزایش دما در بسیاری از نقاط کره زمین و به طور کل افزایش میانگین دما هوای کره زمین می­باشد. در طی چند دهه گذشته دما­­­های حداقل و حداکثر­­ رفتارهای متفاوتی از خود نشان داده­اند و دمای حداقل در بسیاری از نقاط به طور آشکار نرخ ا­­فزایشی داشته است؛ گر چه دمای حداکثر هم در خیلی از نقاط نرخ افزایشی نشان می­دهد. ولی به علت نرخ کمتر آن در مقایسه با دمای حداقل، موجب کاهش دامنه شبانه روزی[7] دما شده است (رحیم زاده و عسگری 1383 ).

  سرعت و ماهیت تغییرات پارامترهای اقلیمی در نیمه دوم قرن 20 متفاوت بوده و شتاب بیشتری به خود گرفته و روند آن با گذشته قدری متفاوت شده است. مساله تغییر آب­و­هوا همیشه با تردید­­­­های زیاد مواجه بوده و به همین دلیل محققین و دانشمندان مختلفی در زمینه ما­­هیت و علل آن کارهای تحقیقاتی زیادی انجام داده و فرضیه­هایی را اعلام کرده­اند که گاه در تنا­­قض با یکدیگر هستند. تغییر آب­و­هوا یکی از پیچیده­ترین مشکلاتی است که بشر در حال حاضر و آینده با آن مواجه خواهد بود. این پدیده ناشی از تغییراتی است که در فرایند­های اتمسفری رخ داده و باعث گرم شدن هوای کره زمین شده است و اثرات و پیا­مد­های مهمی در چرخه هیدرولوژی گذا­شته، یکی از اثرات مهم این پدیده تغییر در منابع و مصارف آب کشاورزی است ( ابراهیمی 1384). دانشمندان و محققین بسیار زیادی معتقدند که در کره زمین نشانه­هایی از گرم­تر شدن تدریجی هوا وجود دارد. یکی از اساسی­ترین دلایل آن­ها این است که بیشتر انرژی رسیده از خورشید و دریا­فت شده از هوای احاطه شده به روی زمین در جو نگهداری شده و خروج آن از اتمسفر کره زمین به کندی صورت می­گیرد. با وجود آن که علل واقعی تغییر­پذیری اقلیمی به طور کامل شناخته نشده است لیکن فرضیه­هایی به عنوان عوامل موثر در تغییرات اقلیم مطرح شده­اند که نتیجه تمام این فرضیه­ها تغییر پارامترهای درجه حرارت و بارش است ( نصیری محلاتی و همکاران 1385 ). میا­نگین دمای هوا در سطح کره زمین و تغییرات آن نمایه­ای از تغییرات اقلیمی است که تقریبا در تمامی نظریه­های تغییر اقلیم از آن یاد می­شود. برآورد­ها نشان می­دهد که میزان میانگین دما در سال 2030 میلادی 7/0 تا 2 درجه سانتی­گراد گرم­تر از امروز خواهد بود. همچنین بر اساس مدل­های اقلیمی پیش­بینی می­شود که میانگین دمای هوای کره زمین در سال 2100 در حدود 2 تا 5/3 درجه سانتی­گراد افزایش می­یابد ( ابراهیمی و همکاران 1384 ). 

      

  1 – 2 - بیان مسئله:

  از آنجا که اقلیم نقش مهمی در همه ابعاد زندگی ایفا می­کند، توجه به تغییرات و نو­سانات آن در 150سال گذشته و به­ویژه در دهه­های اخیر به یکی از دغدغه­های انسان تبدیل شده است. تغییر اقلیم عبارت است از تغییرات رفتار اقلیمی یک منطقه در مقایسه با رفتاری که در طول یک دوره­ی زمانی بلند مدت از اطلاعات ثبت و مشاهده شده، مورد انتظار است ( آذرخشی و همکاران 1392 ). 

  در این میان با توجه به اینکه در حال حاضر گرمایش جهانی تمامی کشورها، از جمله ایران را متاثر کرده است شناخت تغییر اقلیم منطقه و نقش مستقیم یا حتی غیرمستقیم این تغییرات بر کشور ما بسیار مهم است. امروزه اکثر طرح­ها و پروژه­­های عمرانی سعی بر شناخت نوسانات اقلیمی و کاهش اثرات آن دارند. اجرای طرح­های عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و غیره نیاز به شناخت وضعیت اقلیمی جهت برنامه­ریزی صحیح و قابل قبول داشته و از اهمیت مطالعات اقلیمی در کالبد برنامه­ریزی خرد و کلان کشور و در مقیاس کوچک­تر، استان و شهر قابل لمس است. وضعیت اقلیمی و تغییرات دما از مسائل مهم و روزمره انسان به حساب می­آید. پژو­­هشگران بر این باورند که تغییر اقلیم بیشتر در قالب نوسانات مقادیر حدی و فرین رخنمود می­کند، ممکن است که میانگین­ها نیز دچار تغییر و دگرگونی شوند (دارند 1392). بر اساس نتایج تحقیقات، تغییر هر چند کم دما موجب تغییر در وقوع پدیده­های حدی نظیر خشکسالی، بارش­های سنگین و طوفان می­شود (بالینگ[8] و آیداسو[9] 1999 ).

  تقریبا می­توان اذعان داشت که تمامی فرضیه­های مربوط به نو­سانات ا­قلیمی مهم­ترین بحث­های خود را در رابطه با مقدار و پراکنش گرما و سرما­ی جو زمین قرار داده­اند (براتیان 1377 ). به همین دلیل است که بررسی روند دما در مقیاس­های مختلف زمانی و مکانی بخش بزرگی از تحقیقات اقلیم شناسی را به خود اختصاص داده است ( مسعودیان 90 – 1389 ). پارا­متر­های مختلف اقلیمی نظیر دما، بارش، رطوبت، روزهای یخبندان و...در یک محل از عواملی هستند که بر اقلیم آن منطقه تاثیرگذار می­باشد. روند متوسط سالانه، ما­هانه و فصلی متغیرهای اقلیمی از جمله دما و یخبندان به عنوان شاخص­هایی برای ارزیابی نوسانات اقلیمی مورد استفاده قرار می­گیرند. برای این منظور استفاده از سری­های زمانی دقیق و طولانی مدت ضرورتی اجتناب ناپذیر است. مطالعات اقلیمی بر اساس روش­های تحلیل سری­های زمانی از اوایل قرن 20 آغاز شده است. از این قبیل مطالعات می­توان پروژه­های انجام شده توسط جونز و  همکاران[10] (1986) کاتسولیس و کامبتزیدیس[11] (1989) و ودوارد و گری[12] (1993) اشاره نمود. دما از جمله مهم­ترین پارا­مترهای جوی و آب­و­هوایی است که همراه با بارش و یخبندان از جمله عناصری هستند که در معرض نوسانات اقلیمی قرار دارند، لذا بررسی تغییرات آن­ها در سال­های اخیر می­تواند در برنامه­ریزی و کاهش اثرات معضلاتی چون خشکسالی، سیلاب­های ناگهانی و...موثر باشد (شیراوند و همکاران1389). بیشتر مطالعات انجام شده در این زمینه حاکی از کاهش دما­­های حدی پایین و ا­فزایش دماهای حدی بالاست، اگر با دیدی آماری به رویداد­­های اقلیمی بنگریم، ملاحظه خواهیم نمود که تغییر میانگین و انحراف معیار عنصر اقلیمی دما سبب تغییرات زیادی در فراوانی و احتمال مقادیر حدی مرتبط با آن عناصر آب­و­هوایی، از پوشش مکانی و دوره­های نسبتا بیشتری برخوردارند (رحیم زاده و عسگری­ 55 - 1388). با توجه به موارد ذکر شده، تغییرات دما در مدیریت و برنامه­ریزی محیط عامل مهمی به شمار می­رود. امروزه بسیاری از معضلات محیطی عصر ما از جمله سیل، طوفان، خشکسالی و تکثیر زیاد از حد حشرات موذی و نیز مصونیت آن­ها در برابر سموم و مسائلی از این دسته...غالبا می­بایستی ریشه در تغییر آب­و­هوا کره زمین خصوصا افزایش دمای جهان داشته باشد. امروزه تغییر آب­و­هوا یک موضوع کلان در سطح اقلیم شناسی می­باشد که اطلاع از وقوع تغییرات و پیش­بینی آن می­تواند برنامه­ریزی را برای آینده آسان کند (جلالی و خنجر1388). امروزه نیاز به مطالعه و تحقیق در زمینه دما بیش از پیش حائز اهمیت و ضروری می­باشد، دما به عنوان یک پارامتر مهم اقلیمی تاثیرگذار در میزان تولید محصولات کشاورزی از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار می­باشد. از آنجایی که نوسانات شدید دمایی می­تواند صد­مات و خسارت­های غیر قابل جبرانی را به کشاورزی هر منطقه وارد کند، مطالعه در زمینه میزان تغییر­پذیری در هر منطقه امر مهمی است که باید به­­طور جدی به آن پرداخته شود. با مطالعه این تغییرات دمایی می­توان یک برنامه­ریزی خوب و مفید در زمینه مسائل مربوط به کشاورزی، مسائل مهم آب و هوایی شهری، عمرانی، بهداشتی و...انجام داد. تغییرات دما از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر تغییر می­کند، ولی آنچه که اهمیت دارد نوسانات و تغییرات آن در مدت طولانی، موضوع مهمی می­باشد که باید مورد بررسی قرار گیرد (نظری پور و دانشمند،1389). از این رو با توجه به مسائلی که بیان شد بر آن شدیم تا روند نوسانات دمای حداقل در شهرستان خرم­آباد را که یکی از مناطق کوهستانی واقع در غرب کشور می­باشد و در سال­های اخیر شا­هد افزایش روز افزون دمای هوا در این منطقه­ی­ کوهستانی بوده­ایم را مورد بررسی قرار دهیم. علاوه بر آن گزارشات هواشناسی حاکی از آن است که میزان بارش جامد در این ایستگاه  به طور قابل ملاحظه­ای کاهش یافته است. در پژوهش حاضر روند تغییرات دو پارامتر اقلیمی دمای حداقل ( کمینه )، و تعداد روزهای یخبندان در این ایستگاه مورد ارزیابی قرار می­گیرد تا آشکار گردد که روند تغییرات دمای حداقل در این ایستگاه تا کنون چه تغییراتی را محتمل شده­اند. روند دما سیر نزولی دارد یا صعودی و اینکه روند تعداد روزهای یخبندان در این منطقه چه تغییراتی داشته است.

   

  [1] -  Geography

  [2] - Climatology

  [3] - Haschke

  [4] - Durst

  [5] - Landsbrg

  [6] - Stringer

  [7] - Diurnal Ttemperature Range

  [8] - Balling

  [9] - Idso

   

   

  [10] - Jones et al

  [11] - Katsoulis and Kambetzidis

  [12] - Woodward and Gray

  Keywords: climate fluctuations, temperature and freezing processes, methods SNHT, time-series, test Holt - Winters, ARIMA

   

  Abstract

  Various research conducted all around the world mainly show growth in average temperature. Nowadays, trend of extreme temperatures is one of the most important climatic parameters, which is evaluated to prove climatic changes in an area. Analyzing the trend of time series of extreme indexes of temperature could lead to a better understanding of previous and present behavior of climatic changes. In this research in order to identify climatic fluctuations, parameters of minimum temperature and ice days were used from observations of synoptic station of KhorramAbad during statistical period of 1984-2013. The primary objective of this study was to clarify the trend of minimum temperature in monthly basis. On the other hand, trend of seasonal time series was selected to be analyzed. Implemented method for this research to analyze trend of minimum temperature was absolute standard normal homogeneity test. To plot trend analysis charts, Mann-Kendall statistical test was used in two significance levels of 95% and 99%. To forecast temperature trend for nest years, two methods of Holt-Winters smoother test and ARIMA were used. Results obtained from statistical methods implemented in this research, showed that temperature series lack significant inconsistency and metadata of the station approved homogeneity of these series. The highest and lowest significance of trend of minimum temperature were occurred in seasons of spring and autumn respectively. Statistics of Mann-Kendall test showed the significant increase in minimum temperature in most of months during studied time interval. Results from temperature forecast with two methods of Holt-Winters and ARIMA show that minimum temperature would increase during next years, however, temperature trend in autumn has lower significance comparing with other seasons. On the same basis, the results of studying freezing trend in winter during studied statistical period showed that number of freezing days has decreased.

   

 • فهرست:

   

  عنوان                                                                                                                                                           صفحه

   فصل اول

  کلیات تحقیق

  1 -1 – مقدمه............................................................................................................................................................................... 2

  1 – 2 –  بیان مسئله................................................................................................................................................................... 5

  1 – 3 –  اهمیت و ضرورت تحقیق............................................................................................................................................... 7

  1 – 4 – اهداف تحقیق................................................................................................................................................................. 7

  1 – 5 – سوالات تحقیق............................................................................................................................................................... 9

  1 – 6 –  فرضیات تحقیق............................................................................................................................................................. 9

  فصل دوم

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  2 – 1 – مبانی نظری تحقیق...................................................................................................................................................... 12

  2 – 1 – 1- فرا داده.................................................................................................................................................................... 12

  2 – 1 – 2 –  همگنی داده ها.................................................................................................................................................... 12

  2 – 2 – دما................................................................................................................................................................................. 14

  2 – 2 – 1 – دمای حداقل......................................................................................................................................................... 14

  2- 2 – 2 – دمای فرین.............................................................................................................................................................. 14

  2 – 3 – یخبندان........................................................................................................................................................................ 14

  2 – 3 – 1 – انواع یخبندان........................................................................................................................................................ 14

  2 – 4 – سری زمانی................................................................................................................................................................... 15

  2 – 4 – 1 – انواع سری زمانی................................................................................................................................................... 15

  2 – 5 – فرایندهای تصادفی........................................................................................................................................................ 15

  2 – 6 – بررسی منابع................................................................................................................................................................. 16

  2 – 6 – 1 – منابع داخلی.......................................................................................................................................................... 16

  2 – 6 – 2 – منابع خارجی........................................................................................................................................................ 31

  2 – 7 – نتیجه گیری.................................................................................................................................................................. 36

  فصل سوم

  3 – منطقه مورد مطالعه............................................................................................................................................................... 38

  3 – 1 – موقعیت جغرافیایی استان لرستان................................................................................................................................ 38

   

  3 – 2 – موقعیت جغرافیایی شهرستان خرم آباد........................................................................................................................ 38

  3 – 3 – موقعیت نسبی شهرستان خرم آباد............................................................................................................................... 38

  3 – 4 – سیمای اقلیمی شهرستان خرم آباد............................................................................................................................... 39

  3 – 4 – 1 – عوامل محلی......................................................................................................................................................... 39

  3 – 4 – 2 – عرض جغرافیایی................................................................................................................................................... 40

  3 – 4 – 3 – دسترسی به منابع رطوبتی................................................................................................................................... 40

  3 – 5 – وضعیت اقلیمی شهرستان خرم­آباد............................................................................................................................... 40

  3 – 5 –1 – دما.......................................................................................................................................................................... 41

  3 – 5– 2 – بارش...................................................................................................................................................................... 42

  3 – 6 – بادهای غالب شهرستان خرم­آباد................................................................................................................................... 42

  فصل چهارم

  4 – مواد و روش­ها........................................................................................................................................................................ 44

  4 – 1 – ایستگاه هواشناسی منطقه مورد مطالعه........................................................................................................................ 44

  4 – 2 – متغیرهای مورد نیاز...................................................................................................................................................... 44

  4 – 2 – 1 – دمای حداقل......................................................................................................................................................... 44

  4 – 2 – 2 – روزهای یخبندان................................................................................................................................................... 44

  4 – 3 – مواد و روش­ها................................................................................................................................................................ 44

  4 – 3 – 1 – گردآوری داده­های مورد استفاده............................................................................................................................ 44

  4 – 4 – همگنی داده­ها............................................................................................................................................................... 45

  4 – 4 – 1 – روش آزمون همگنی برای سری زمانی دما........................................................................................................... 46

  4 – 4 – 2 – روش همگنی نرمال استاندارد مطلق.................................................................................................................... 46

  4 – 5 – آزمون ران – تست........................................................................................................................................................ 47

  4 – 6 – آزمون وجود روند.......................................................................................................................................................... 47

  4 – 6 – 1 – آزمون من – کندال.............................................................................................................................................. 47

  4 – 6 – 2 – آزمون آماره ( T ) من – کندال............................................................................................................................ 48

  4 – 6 – 3 – آزمون نموداری من – کندال................................................................................................................................ 49

  4 – 7 – روش هموار ساز هالت – وینترز.................................................................................................................................... 50

  4 – 8 – مدل­های باکس – جنکینز............................................................................................................................................ 52

  4 – 8 – 1 – بررسی ایستایی در واریانس.................................................................................................................................. 52

  4 – 8 – 2 – بررسی ایستایی در میانگین.................................................................................................................................. 53

  4 – 8 – 3 – رسم نمودارهای ACF و PACF............................................................................................................................ 54

   

  4 – 8 – 4 – بررسی مناسبت مدل............................................................................................................................................ 54

  4 – 8 – 5 – پیش بینی............................................................................................................................................................. 55

  4 – 8 – 6 – فرآیند اتورگرسیو.................................................................................................................................................. 55

  4 – 8 – 7 – فرآیند میانگین متحرک....................................................................................................................................... 56

  4 – 8 – 8 – فرآیند مرکب اتورگرسیو – میانگین متحرک....................................................................................................... 57

  4 – 8 – 9 – تناوب در مدل فصلی............................................................................................................................................ 57

  فصل پنجم

  5 – یافته­های تحقیق................................................................................................................................................................... 61

  5 – 1 – یافته­های توصیفی تحقیق............................................................................................................................................. 61

  5 – 2 – نمودارهای مستخرج از آزمون همگنی نرمال استاندارد................................................................................................ 62

  5 – 3 – یافته­های حاصل از آزمون ران – تست......................................................................................................................... 63

  5 – 4 – یافته­های حاصل از آزمون من – کندال برای دمای حداقل......................................................................................... 63

  5 – 4 – 1 -  نتایج آزمون آماره (T  ) من – کندال.................................................................................................................. 63

  5 – 4 – 2 -  نتایج آزمون نموداری من – کندال...................................................................................................................... 65

  5 – 5 – یافته­های حاصل از آزمون من – کندال برای روزهای یخبندان.................................................................................. 69

  5 – 5 – 1 – نتایج آزمون آماره ( T ) من – کندال.................................................................................................................. 68

  5 – 5 – 2 - نتایج آزمون نموداری من – کندال....................................................................................................................... 68

  5 – 6 -  نتایج حاصل از برآورد روند خطی دما در نرم افزار MINITAB.................................................................................. 70

  5 – 7 –  نتایج حاصل از آزمون هموار ساز هالت -  وینترز....................................................................................................... 72

  5 – 7 – 1 –  فصل زمستان....................................................................................................................................................... 72

  5 – 7 – 2 - فصل بهار............................................................................................................................................................... 74

  5 – 7 – 3 -  فصل تابستان....................................................................................................................................................... 76

  5 – 7 – 4 – فصل پاییز............................................................................................................................................................. 78

  5 – 8 - نتایج حاصل از روش بکارگیری مدل ARIMA............................................................................................................ 80

  5 – 8 – 1 - فصل زمستان......................................................................................................................................................... 83

  5 – 8 – 2 - فصل بهار .............................................................................................................................................................. 85

  5 – 8 – 3 - فصل تابستان......................................................................................................................................................... 87

  5 – 8 – 4 - فصل پاییز............................................................................................................................................................. 91

  5 – 9 – نتیجه گیری.................................................................................................................................................................. 92

   

  فصل ششم

  6 – 1 – خلاصه........................................................................................................................................................................... 95

   

  6 – 2 – نتایج............................................................................................................................................................................. 96

  6 – 3 – تحلیل فرضیات............................................................................................................................................................. 97

  6 – 3 – 1 – سوالات تحقیق...................................................................................................................................................... 97

  6 – 3 – 2 – فرضیات تحقیق..................................................................................................................................................... 97

   6 – 4 – پیشنهادات.................................................................................................................................................................. 100

  منابع و ماخذ............................................................................................................................................................................... 102

  پیوست­ها..................................................................................................................................................................................... 113

   

  منبع:

   

  آذرخشی مریم؛ فرزادمهر، جلیل ؛ اصلاح، مهدی ، صحابی، حسین ، ( 1392)، بررسی روند تغییرات سالانه و  فصلی بارش و  پارامترهای دما در مناطق مختلف آب و هوایی ایران،نشریه مرتع و آبخیزداری،مجله منابع طبیعی ایران،دوره 66،شماره1.

  آذرانفر،آرش ؛ ابریشم چی، احمد ، تجریشی، مسعود ، ( 1385)، ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر بارش و دما در حوضه آبریز زاینده رود با استفاده از  خروجی مدل های چرخش عمومی ،دومین همایش ملی آب ایران.

  آذر ، عادل ؛ مومنی، منصور؛ ( 1377)، آمار و کاربرد آن در مدریت ، انتشارات سمت .

   

  ابراهیمی، حسین؛ علیزاده ، امین؛ جوانمرد، سهیلا، ( 1384)، بررسی وجود تغییر دما در دشت مشهد به عنوان نمایه تغییر اقلیم در منطقه، فصل نامه تحقیقات جغرافیایی، شماره پیاپی 79 ، صفحات 18 – 5 .

  احمدی ،محمود؛ قویدل رحیمی ، یوسف ؛( 1390 )؛ شناسایی و تحلیل دماهای فرین پایین فراگیر منطقه شمال غرب با استفاده از روش NTD ؛پژوهش های دانش زمین ؛شماره 6 ؛ صص :77-92.

  اسدی ،اشرف؛ حیدری، علی؛ ( 1390)، تحلیل سری های دما و بارش شیراز طی دوره آماری 2005 – 1951 ،مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ، سال 22 ، شماره 1 ، صفحه 152 – 137 .

  اسماعیلی، رضا ؛ حبیبی نوخندان ، مجید ؛ فلاح قالهری، غلام عباس؛ ( 1389)، ارزیابی تغییرات طول دوره رشد و یخبندان ناشی از نوسانات اقلیمی، مطالعه موردی: خراسان رضوی، پژوهش های جغرافیای طبیعی ، شماره 37، صفحات 82- 69 .

  اداره کل هواشناسی استان لرستان – مرکز آمار .

   

  امیدوار، کمال؛ سالاری، حسین ؛ ( 1392)، مطالعه روند تغییرات گرما وبارش در غرب و شمال غرب ایران با استفاده روش های پارامتری و ناپارامتری،فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، دوره جدید،سال11،شماره 37.

  براتی، غلامرضا؛ موسوی،سید شفیع؛ ( 1384)، جابجایی مکان موج های زمستانی گرما در ایران، مجله جغرافیا و توسعه.

  براتیان،عسگری؛ رحیم زاده، فاطمه ؛( 1377)، پارامترهای موثر بر تغییر اقلیم، مجله نیوارشماره37 ،صفحه 58- 48 .

  بانک اطلاعات استانداری لرستان، سال 1385.

  بانک اطلاعات مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان ، سال 1383.

  بانک اطلاعات هواشناسی لرستان ( 1391 ).

  بایزیدی، ابراهیم؛ اولادی، بهنام؛ عباسی، نرگس؛ آفریدون، خسرو؛ (1391)،تحلیل آماری با مینی تب 16، انتشارات عابد، چاپ اول .

  پاپلی یزدی، محمد حسین؛( 1369)، تکلمه ای بر مقاله تعریف، مفهوم و دیدگاهی تازه از جغرافیا، تحقیقات جغرافیایی، شماره 16، صفحات 32 تا 5 .

  جهادی طرقی، مهناز؛ براتی، غلامرضا؛( 1387)، تعیین روند تغییرات دما و بارش شهر مشهد، مجله تحقیقات جغرافیایی، شماره مقاله 469، شماره 55- 54 .

  جلالی، اروج؛ خنجر، سیامک؛(1388)؛بررسی نوسانات دمایی با اسستفاده از مدل سری های زمانی و توزیع احتمالاتی(مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه)؛ فضای جغرافیایی؛ 115-132.

  جهانبخش اصل،سعید ؛ قاسمی بگتاش، علی ؛ طالشی، عبدالله ؛ ( 1390)، مطالعه روند تغییر اقلیم در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بااستفاده از تحلیل های آماری چند متغیره ،پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان اسلام.

  حجازی زاده، زهرا؛ ناصر زاده، محمد حسین؛ ( 1385)، تجزیه و تحلیل یخبندان در استان لرستان، نشریه علوم جغرافیایی، جلد 6، شماره 9- 8.

  خرمی، مصطفی؛ بزرگ نیا، ابوالقاسم؛ (1386)، تجزیه و تحلیل سری های زمانی با نرم افزار MINITAB14 ، چاپ اول، انتشارات سخن گستر.

   

   خوش اخلاق، فرامرز؛ غریبی، ابراهیم؛ شفیعی، زلیخا؛ ( 1390)، نگرشی بر تغییرات حداقل های مطلق دما در پهنه ایران زمین، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 22، شماره 2، صفحات 216-  1999.

    

   خورشیددوست، علی محمد؛ نساجی زواره، مجتبی، قرمز چشمه، باقر، ( 1391)، بازسازی سری های زمانی دمای حداکثر وحداقل با استفاده از روش نزدیک ترین همسایه و شبکه عصبی مصنوعی، فصل نامه علمی- پژوهشی جغرافیایی، سال 12، شماره 38، صفحات 214 – 197.

  خورشیددوست، علی محمد؛ صنیعی، راحله؛ قویدل رحیمی، یوسف؛ (1388)، پیش بینی دماهای کرانگین اصفهان با استفاده از روش سری های زمانی، مجله علمی – پژوهشی فضای جغرافیایی، دانشگاه اهر، سال 9، شماره26، صفحه 48 – 21 .

  خسروی، محمود؛ میردیلمی، سمیرا؛ ( 1388)، بررسی تغییر برخی عناصر اقلیمی در استان گلستان با استفاده از آزمون من – کندال، فصل نامه اندیشه جغرافیایی ، سال 3، شماره 5.

  دارند، محمد؛ دولتیاری، زهرا،( 1392)، بکارگیری آزمونهای آماری جهت واکاوی تغییر اقلیم(مطالعه موردی:ایستگاه سینوپتیک همدید خرم آباد،دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی.

  دارند، محمد؛( 1392)،ارزیابی تغییرات نمایه های فرین برروی پهنه استان کردستان طی نیم سده ی اخیر،مجله مخاطرات محیطی سال 2،شماره 2 .

  رحیم زاده فاطمه؛ عسگری، احمد، فتاحی، ابراهیم، محمدیان، نوشین، تقی پور، افسانه، (2009 – 1388)، روند نمایه های حدی اقلیمی دما در ایران طی دوره ی2003-1951؛ فصل نامه تحقیقات جغرافیایی، شماره مقاله 761.

   

  رحیم زاده، فاطمه؛ (1390)، روش آماری در مطالعات هواشناسی و اقلیم شناسی، انتشارات سید باقر حسینی، تهران.

   

  رحیم زاده فاطمه؛ عسگری، احمد ،(1383)،نگرشی بر تفاوت نرخ افزایش دمای حداقل و حداکثر وکاهش دامنه ی شبانه روزی دمادر کشور، فصل نامه تحقیقات جغرافیا،شماره73،ازصفحه156-  154. 

  رحیمی، داریوش؛ مجد، مرضیه؛ (1390)،تحلیل نوسانات اقلیمی و تاثیر آن بر منابع آب در دامنه شمالی کرکس، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره 17.

  زاهدی، مجید؛ ساری صراف، بهروز، جامعی، جاوید؛(1387)، تحلیل تغییرات زمانی – مکانی بارش در شمال غرب ایران، مجله جغرافیا و برنامه ریزی ، شماره 125.

  ساری صراف، بهروز؛ جامعی، جاوید، (1381)، مدل سازی و پیش بینی درجه حرارت ایستگاه های منتخب غرب کشور ، فضای جغرافیایی، شماره 8، صفحه 68 تا 41 .

  سازمان هواشناسی کشور، سال (1381).

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان، سال( 1387).

  سایت هواشناسی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد (1392).  

  شفیع زاده ،فرزاد؛ مبین، محمد حسین؛ ناصر صدر آبادی، علیرضا ؛ ملکی نژاد، حسین؛(1389)،بررسی روند خشکسالی و تغییر در خرم آباد با استفاده از 6 نمایه خشکسالی و آزمون ناپارامتری من – کندال ،همایش کاربرد جغرافیا طبیعی در برنامه ریزی محیطی.

  شهاب­فر،علیرضا؛ محمد نیا قرایی، سهراب، معتمدی، محمد؛ (1383)، آشکار سازی تغییر اقلیم محلی به کمک بررسی نوسانات  زمانی روز های یخبندان .مطالعه موردی:مشهد،فصلنامه جغرافیای سرزمین، سال اول،شماره 3.

  شهاب­فر، علیرضا؛ محمد، نیا قرایی سهراب؛ جاودانی خلیفه، ناصر،(1382)، بررسی تغییرات زمان روزهای یخبندان در مشهد، سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم.

   شیرغلامی، هادی؛ قهرمان، بیژن ؛(1384)،بررسی روند تغییرات دمای متوسط سالانه در ایران، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ، سال نهم، شماره 1.

  شیراوند، هنگامه؛ درگاهیان، فاطمه؛ لشنی زند، مهران؛ نورالدین سپهوند؛(1389)، بررسی روند دما وبارش ایستگاه های سینوپتیک استان لرستان طی دهه های آتی بر اساس مدل LARS - WG ، اولین کنفرانس بین المللی مدل سازی گیاه ،آب،خاک و هوا. ح-09

  عساکره،حسین؛( 1389 )، احتمال تواتر و تداوم یخبندان های زودرس و دیر رس در شهر زنجان، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی،سال21، شماره1 ، بهار 1389 ، صفحات16 -1.

  عساکره، حسین؛ ( 1391 )، تحلیل تغییرات مولفه های مبنای نمایه ی فرین بارش شهر زنجان، فصل نامه تحقیقات

  جغرافیایی، سال 27، شماره2، شماره پیاپی 105.

  عساکره، حسین؛ ( 1388 )، الگو سازی ARIMA برای میانگین سالانه دمای شهر تبریز، فصل نامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 92؛ شماره مقاله 756، شماره صفحه پیاپی 15601 – 15622 .

  عساکره، حسین؛ ( 1386 )، تغییر اقلیم، چاپ اول، زنجان، سال 1386 ، صفحه 106 .

  عساکره، حسین؛ (1390)، مبانی اقلیم شناسی آماری، انتشارات طیف نگار، انتشارات دانشگاه زنجان، چاپ اول .   

  عزیزی، قاسم ؛ علی اصغر روشنی؛ (1390)،بررسی خشک سالی ها – ترسالی ها و امکان پیش بینی آن ها با استفاده از مدل سری زمانی هالت و وینترز در استان هرمزگان؛ فصل نامه تحقیقات جغرافیایی شماره 79، شماره مقاله 661

  عزیزی، قاسم؛ محمود روشنی ؛ ( 1387 )، مطالعه تغییر اقلیم در سواحل جنوبی دریای خزر به روش من – کندال ، پژوهش های جغرافیایی، شماره 94، صفحات 28 – 13.

  علیجانی، بهلول ؛ پیمان معادی ؛ محمد سلیقه ؛ الله بخش ریگی چاهی ؛ ( 1390 )، بررسی تغییرات کمینه و بیشینه های سالانه دما در ایران ، فصل نامه تحقیقات جغرافیایی، سال 26، شماره 3، ص 102.

  عیسی پور، مصطفی؛ (1392)،تحلیل و پیش بینی سری های زمانی دما در استان خراسان رضوی با استفاده از مدل باکس – جنکینز، دوره آماری از ابتدای تاسیس ایستگاه تا سال 2011، پایان نامه، دانشگاه شهید بهشتی.

   

  طباطبایی ،سید علی ؛ مهرداد حسینی؛ ( 1382 )، بررسی تغییر اقلیم در شهر سمنان بر اساس پارامترهای بارش ماهیانه و متوسط دمای ماهانه ،سومین کنفرانس منطقه ای و اولین کنفرانس ملی تغییر اقلیم ، صفحات 98 – 91.

  طاوسی، تقی؛ محمد ثریا؛ زیبا راحقی؛ ( 1390 )، بررسی روند دمای ماهانه شهر زاهدان، مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام(ICIW2010 ).

  قویدل رحیمی ، یوسف؛ ( 1391 )، مدل های زمانی تحلیل و پیش بینی دماهای فرین پایین تهران ، فصل نامه علمی –  پژوهشی فضای جغرافیایی، سال 12 ، شماره 37 ، صص 157- 141 .

   

  قویدل رحیمی ، یوسف ؛( 1391 )، پژوهشی آماری پیرامون تحلیل نوسانات و پیش بینی سری زمانی دماهای فرین بالای تهران ، نشریه علمی – پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی ، سال 16 ، شماره 93 ، صفحات 127 – 109 .

   

  کتیرایی ، پری سیما؛ سهراب حجام ، پرویز ایران نژاد؛ ( 1386 )، سهم تغییرات فراوانی و شدت بارش روزانه در روند در روند بارش در ایران طی دوره 2001- 1960 ، مجله فیزیک، زمین و فضا ، جلد 33 ، شماره 1، صفحات 83- 67 .

  کاویانی، محمدرضا؛بهلول علیجانی؛ ( 1380 )، مبانی آب و هواشناسی ،انتشارات سمت، بلند مدت بارش سالانه اصفهان، سومین کنفرانس ملی تغییر اقلیم، دانشگاه اصفهان.

   کاویانی، محمدرضا ؛ عساکره، حسین؛ (1382) ، بررسی آماری روند بلند مدت بارش سالانه اصفهان، سومین کنفرانس منطقه و اولین کنفرانس ملی تغییر اقلیم، دانشگاه اصفهان.

   

  کمالی ، غلامعلی ؛خزانه داری ،لیلی؛ (1381 )؛تحلیل خشکسالی اخیر مشهد با بکارگیری برخی از شاخص های خشک سالی ؛مجله نیوار ؛شماره 44.

  گزارش نیمه تفضیلی آب زیرزمینی خرم آباد، شرکت آب منطقه ای استان لرستان، سال (1391).

  مسعودیان،سید ابوالفضل ؛( 1389 )،بررسی روند دمای ایران در نیم سده ی اخیر،مجله جغرافیا و توسعه ،صفحات 106- 89 .

  مسعودیان، ابوالفضل؛ محمد دارند ؛( 1390 )، تحلیل همدید سرماهای فرین ایران ، جغرافیا و توسعه ، شماره 22، صفحه 185 – 165 .

  مرادی، جواد؛ رامین حاتمی؛ ( 1391 )، توزیع مکانی شدت یخبندان در استان لرستان، نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالش ها و راهکارها.

  مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، 1392 .

  منتظری، مجید ؛ ( 1388 )، تحلیل زمانی – مکانی بارش های فرین روزانه در ایران، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 20 ، شماره 2 ، صفحات 140 – 125.

  منتظری، مجید؛ ابوالفضل مسعودیان؛ ( 1392 )، تقویم دمای روز هنگام ایران، مجله جغرافیا و توسعه، شماره31، صفحات 14- 1 .

  محمدی، حسین؛ فرحناز تقوی، ( 1384 )، روند شاخص های حدی دما و بارش در تهران ، پژوهش های جغرافیایی، شماره 53 ، صص 172-  151 .

  میر موسوی، سیدحسین، حسین بابایی؛ ( 1390 )، مطالعه توزیع زمانی – مکانی احتمال وقوع یخبندان در استان زنجان، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال22، پاییز 1390 .

  میر موسوی، سیدحسین؛ مصطفی حسین بابایی؛ ( 1393 )، مطالعه توزیع زمانی – مکانی احتمال وقوع یخبندان در استان زنجان، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال22 ، شماره پیاپی 43 ، صفحات 184 – 167.

  ورشاویان،وحید؛علی خلیلی،نوذر قهرمان، سهراب حجام، ( 1390 )، بررسی روند تغییرات مقادیر حدی دمای حداقل، حداکثر و میانگین روزانه در چند نمونه اقلیمی ایران، مجله فیزیک، زمین و فضا، دوره 37، شماره 1، صفحات 179 – 169.

  ویسی پور، حسین؛ جعفر معصوم پور سماکوش؛ بهمن صفحه ؛ یدالله یوسفی؛ ( 1389 )، تحلیل پیش بینی روند بارش و دما با استفاده از مدل های سری زمانی (ARIMA) شهرستان کرمانشاه، فصل نامه علمی – پژوهشی جغرافیا.

  وبلاگ تخصصی هواشناسی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد(1393) .

  نسا­جی زواره ، مجتبی؛ ( 1392 )، آشکار سازی تاثیر تغییرات دما و بارش بر دبی ایستگاه های منتخب ناحیه خزر، پایان نامه دکتری.

  نظرپور، حمید؛ دانشمند، حجت اله؛ (1389) ؛ استفاده از مدل باکس –جنکینز برای الگوسازی و پیش بینی تبخیر ماهانه ایستگاه زهک؛ اولین کنفرانس بین الملی مدل سازی گیاه،آب،خاک و هوا در دانشگاه باهنر کرمان.

  نقی بیرانوند، فاطمه؛ ( 1391 )، تجریه و تحلیل عوامل موثر آب و هوایی بر اقلیم فرودگاهی شهر خرم آباد ، پایان نامه کارشناسی ارشد.

  نصیری محلاتی، مهدی؛علیرضا، کوچکی ؛ غلامعلی، کمالی؛ حسن، مرعشی؛( 1385 )، بررسی اثرات تغییر اقلیم بر شاخص های اقلیمی کشاورزی در ایران ، مجله علوم وصنایع کشاورزی، جلد دوم، شماره 7.

  نیرومند، حسینعلی؛ ابوالقاسم بزرگ نیا؛ تجزیه و تحلیل سری های زمانی ، چاپ اول، انتشارات مشهد ، سال 1371 ، صفحه 290 .

   همتی، رسول؛ تفسیر آزمون گرافیکی من – کندال، مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی اردبیل،(1390) .

  یغمایی، فرهاد؛ کامل عبدالله نژاد ؛ ابوطالب هزارجریبی، منوچهر بابانژاد  ( 1392 )، برازش مدل های آماری به داده های ماکزیمم و مینیمم درجه حرارت شهرستان گرگان، مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک ، جلد 20 ، شماره  2.

  Aguilar ,E. ,I.Auer, M. Brunet T.C. Peterson, and. J, Wieringa.(2003).Guidelines on Climate Metadata and Homogenization WCDMP-NO.53, WMO-TD NO .1186 55PP, World Meteorological Organization, Geneva .

   

  Alexandersson, H ., )1986(  . A  homogeneity  test applied  to precipitation  data. Journal of Climatology, 6: 661 – 675.

   

  Alexandersson, H., A. M. Oberg, (1997 ). Homogenization of Swedish temperature data. Part I: homogeneity test for liner trends. Interational  Journal  of Climatology, 24: 643 – 662 .

   

  Baldya,S,Shrestha,M and Shelkh.M(2008).Trends in Daily Climatic Extremes of Temprature and precipitatic in Nepal,Journal of  Hydrolory38-51.

   

  Balling,JR,C,Idso.S,B,(1999).Effects of Greenhouse Warning on Maximum Summer Temperature.Agric.for.Meteorol.,53,143-147.

   

  Clarke. T.S.(2003), Regioal Climate Change: Trends Analysis of Temperature and

  Conrad, V., and C. Pollak,(1950).Methods in Climatology.2d ed .Harvard Press University 45pp.

  CURRENT SCIENCE, VOL. 90, NO. 3, 10 FEBRUARY 2006 .

   

  Danneberg,J( 2012) Changes  in  Runoff  Time  Series in Thuringia, Germany Mann – Kendall Trend Test and Extreme and Lyisis. Advances in Geoseiences . Doi : 10 . 5194 / Adgeo – 31 – 49- 2012. Author(s) 2012 . cc attribution3 .0  .

  Durst, C.S., Climate: the Synthesis of  Weather.In  Malone , T. F.(ed). Compendium  of  Meteorology.  American  Meterological  Society.,  Boston,1951 .

   

  Frich, P., L.V. Alexander, P. Della- Marta, B. Gleason, M. Haylock, A.M. G. Klein Tank, T. Peterson, (2002), “Global changes in climatic extremes during the secend half of the 20th century”. Climate Res., 19 , 193. Metadata and Homogenization WCDMP-NO.53, WMO-TD NO .1186 55PP, World Meteorological Organization, Geneva.  

  Gao , Ge . Chen , Deliang . Yu , Xu , Chong . Simelton , Elisabeth .( 2007 ) . Trend of estimated actual evapotranspiration over China during 1960–2002 . JOURNAL OFGEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 112, D11120, doi:10.1029/2006JD008010, 2007 .

  Gosain , A. K. Rao , Sandhya . Basuray , Debajit .(2006 ). Climate change impact assessment on hydrology of Indian river basins. SPECIAL SECTION: CLIMATE CHANGE AND INDIA .

   

  Guttman, N., (1998). Homogeneity, Data  Adjastments  and  Climatic  Normals  National  Climatic  Data  Center,  Retrieved   September  5,  (2013).  http://www. Stat.washington.edu/peter/71MSC/Normals.pdf.

   

  Hasan, Zaheed.,  Akhter, Sabiha.,  Islam , Mamunul., Claimate  Change   and  Trend   of  Rainfall  in  the  South – East  Part  of   Coastal  Bangladesh.

   

  Huschke, R.E.(ed).,Glossary of  Meteorology, 3rd printing. American  Meteorological   Society.,Boston 1980 .

   

  Jones,P.D., Wighley , T. M. L. and wright,P.B.( 1986):Global Temperature Variation between1861 and 1984. Nature 322:430-432.

   

  Jones,P.D., Wighley , T. M. L. and wright,P.B.( 1986):Global Temperature Variation between1861 and 1984. Nature 322:430-432.

   

  Karl, T.R. and Williams Jr., CN.(1987).An Approach  to Adjusting Climatological Time  Series for Discontinuous Inhomogeneities, Journal of Climate and Applied Climatology26, 1744-1763.

   

  Katsoulis, Basil.D. and Kambetzidis, harry, D. (1989):Analysis of the Long-term Precipitati- on series AT Athens,Greece.Climate Change 14:263-290.

   

  Katsoulis, Basil.D. and Kambetzidis, harry, D. (1989):Analysis of the Long-term Precipitati- on series AT Athens,Greece.Climate Change 14: 263-290.

   

  Kendall,M, G,1975. Rank Correlation Methods. Charles  Griffin London.

   

  Khaliq, M. N .,T. B. J. Ouarda,) 2007(. On the critical values of  the  Standard  Normal  Homogeneity  Test  (SNHT). International  Journal  Climatology, 27: 681 – 687 .

   

  Landesberg, H, E, Climatology, in J. E. Oliver. And R . W.  Fairbrbridge (ed) “the Enerelopedin of Climatology, A van   Nostrand  Reinhold  Book,  New  York, 1987 .

   

  Lauren E , Hay . McCabe , Gregory J.( 2010 ) . Hydrologic effects of climate change in the Yukon  River Basin . Climatic Change (2010) 100:509–523 . DOI 10.1007/s10584-010-9805-x .

   

  Leits,S,and Peixoto,S,(1996).the Autoregressive  Model of Climatological Time  Series an application To the Longest Time Series in Portugal.Inter.J.Climatol 16:1165-1173.

   

  Limjirakan , Sangchan . Limsakul , Atsamon . ( 2012 ) . Observed Trends in Surface Air Temperatures and Their Extremes in Thailand from 1970 to 2009 . Journal of the Meteorological Society of Japan, Vol. 90, No. 5, pp. 647−662, 2012 . DOI: 10.2151/jmsj.2012-505 .

  Mamara, A.,   A.A.   Argiriou, M.  Anadranistakis,  2012.  Homogenization  of  mean  monthly   temperature  time  series  of  Greece .  International   Journal  of  Climatology,  33: 2649 – 2666.

   

  Mann, H. B. 1945. Non – Parametric Tests Against Econometrica 13, 245 – 259.

   

  Marengo,J,A,and Canmargo,C,C(2008),Surface Air Temperature Trends In A Meditierranean Aera(Valencia Region)Int.J.Climatol,26:1051-1073 .

   

  Metadata  and  Homogenization. WCDMP- No. WMO-TD. 1186,55 pp., Word  Meteorological  Organization, Geneva.

   

  Pandžic, K., T. Likso, (2010). Homogeneity of average annual air temperature time series for Croatia. International Journal of Climatology, 30, 1215 – 1225 .

   

  Peterson, T.C., C. Folland, G. Gruza, W. Hogg, A. Mokssit, and N. Plummer (2001), “Report of the Activities of the Working Group on Climate Change Detection and Related Rapporteurs,” World Meteorological Organization Technical Document No. 1071,World Meteorological Organization, Geneva,  146 pp.

  Peterson, T.C., M.A. Taylor, R. Demeritte, D.L. Duncombe, S. Burton, F. Thompson, A. Porter, M.  Mercedes, E. Villegas, R.S. Fils, A. Klein-Tank, A. Martis   , R. Warner, A. Joyette, W. Mills, L.

  Alexander, and B. Gleason (2002), “Recent Changes in Climate Extremes in the Caribbean Region,” J. Geophys. Res., 107(D21), 4601, doi: 10.1029/2002JD002251 (Nov. 16, 2002).

  Peterson,T.C., Easterling,D.R., Karl, T.R., GroismAN, p., Nikholls, N., Torok, S.,Auer, I., Bohm, R.,

  Gullett, D., Vincent, L.,Heino, r., Tuomenvirta, H., Mester, O., Szentimrey, T.,Salinger, J., Forland, E.J.,

  Hanssen-Bauer,I., Alexandersson, H., Jones, P.e and Parker, D.(1998).Homogeity adjustments of in situ atmospheric climate data: A review . International Journal of Climatology, 18, 1493 – 1517 .

  Precipitation Series at Canadian Sites, Canad­­ian rnal of Aricultral Economics Jou48(1),pp.27-38

  Sahin, S., and  H.  K. Cigizolu, (2010).  Homogeneity  analysis  of   Turkish  meteorological  data  set.  Hydrological   Processes, 24: 981 – 992 .

   

  Stringer, Et., Foundations  of  climatology.  Surjeet  Publications,  Delhi. 1982 .

   

  Suckling,P,W,(1988) Fluctuations of Last Spring-Freeze Dates in the Southeastern United  States, PhysicalGeography,N7.

   

  Sueyers. R, )1990(, on the Statistical Analysis of Series of Observation, wmo, no 415, pp 2 – 15.

  Syrakova, M., M. Stefanova,) 2009(. Homogenization of Bulgarian temperature series . International Journal of Climatology , 29:1835 – 1849 .

   

  Tiba,C,and Fraidenraich,N.)2004(.Analysis of Monthly Time Series of Solar Radiation and sunshine hours in Iropical climTES.Renewable Energy,29:1147-1160

  Tong Tiang et al(2007) Temporal and Spatial Trends of Precipition and River Flow in the Yangtze River Basin1961-2000,Nanjing Institute of Geography and Limnology, Chinese academy of Scinces, China Department of Geography,Justus liebig University Giessen ,Germany.

   

  Watkins ,S,C(1991) The Annual Period of Freezing Temperatures in Central England 1850- 1959 ,Inter J. Climatology , 11(8).889-896.

   

  Woodward, Wayne. A and Gray , H. L.(1993):Global Warming and The Problem  of Testing.

   


تحقیق در مورد پایان نامه آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان, مقاله در مورد پایان نامه آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان, پروپوزال در مورد پایان نامه آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان, تز دکترا در مورد پایان نامه آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان, پروژه درباره پایان نامه آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان, رساله دکترا در مورد پایان نامه آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی جغرافیا طبیعی گرایش تغییرات آب وهوایی چکیده: با روند گرم شدن کره زمین و ارزشمند تر شدن منابع آب به دلیل رشد جمعیت و نیاز صنایع و کشاورزی، بررسی های متعددی همسو با برنامه های حفاظت و حراست از آب در راستای بررسی تغییرات بارش و برنامه ریزی در زمینه مواجهه با تبعات تغییرات مثبت و منفی صورت گرفته است. هدف در این تحقیق مطالعه ...

پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی چکیده در این پژوهش به پیش­بینی ارزش واردات برنج برای 5 سال آینده با استفاده از ارزش واردات این محصولات طی دوره 1391-1360 مبادرت شده است. برای انجام پیش بینی ابتدا پیش بینی پذیر بودن سری­ها به­وسیله آزمون تصادفی بودن والد-ولفویتز بررسی شد. سپس روش­های رگرسیونی غیرعلی شامل ARMA و ARIMA و هم­چنین ...

چکیده امروزه برنج غذای اصلی بیش از نصف جمعیت جهان داده و در پنج قاره و بیش از چهل کشور برنج زراعت می‌شود. برنج از جمله وعده‌های اصلی غذایی مردم ایران می‌باشد که تا سال 1340 ایران سالیانه کم و بیش برنج صادر می‌کرد و از آن به بعد در نتیجه بهبود وضع اقتصادی مردم و ازدیاد سریع جمعیت با وجود اقدامات بزرگ دولت در تهیه مقادیر زیاد برنج کشور، نتواست جواب‌گو باشد و کشور واردکننده برنج ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی عمران«M. Sc» گرایش: آب چکیده هدف از انجام این پایان‌نامه، بررسی روند تغییرات بارش سالانه 37 ایستگاه منتخب در کل ایران با استفاده از روش ناپارامتری می‌باشد. دو آزمون من کندال و تخمین گر سن که جزء متداول‌ترین روش‌های ناپارامتری به شمار می‌روند، جهت تحلیل رونده داده‌های بارندگی و دما در مقیاس‌های سالانه به کار گرفته شدند. 37 ایستگاه ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی چکیده این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی همراه با مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و مشاهدات میدانی به بررسی هیدروژئومورفولوژی حوضه ی ماسوله رودخان با تأکید بر آبشارهای منطقه پرداخته و به شرح زیر می باشد. حوضه مورد مطالعه با مساحت 46/4195 هکتار جزیی از حوضه آبخیز ماسوله ...

فصل اول 1-1-مقدمه اقلیم[1]، سیستم[2] پیچیده­ای است که عمدتاً به دلیل افزایش گازهای گلخانه­ای درحال تغییر است. آب و هوای کره زمین در طول قرن بیستم به ویژه در دو دهه اخیر تعادل خود را از دست داده و تمایل به افزایش دما نشان داده­است(رحیمی­و همکاران، 1392). تغییر اقلیم از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران یک پدیده طبیعی[3] است که در توالی­های زمانی بلند مدت اتفاق افتاده و مجدداً نیز به ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد چکیده: پیش بینی بار کوتاه مدت، به صورت پیش بینی بار یک ساعت تا چند روز آینده تاثیر به سزایی بر امر بهره برداری سیستم های قدرت دارد. زیرا بسیاری از تدابیر مدیریت انرژی از قبیل تنظیم برنامه مقرون به صرفه جهت استفاده از نیروگاه های موجود، برنامه ریزی خرید سوخت مورد نیاز نیروگاه ها، ورود و خروج واحدها، توسعه خطوط انتقال و ترانس شبکه فوق توزیع و همچنین ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع آب چکیده امروزه با توجه به مسئله بحران آب و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، استفاده از مدل‌ها و روش‌های آماری رو به افزایش است. تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نیز سودمندی استفاده از روش‌های آماری را نشان داده‌اند. استفاده از روش‌های مختلف پیش بینی دارای مزایای متعددی از جمله کاهش هزینه‌ها بوده و علاوه بر آن در این روش‌ها میتوان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم کشور ایران با برخورداری از انواع جاذبه های مهم جهانگردی جزء ده کشو رمهم توریستی جهان و پنجمین کشور اکوتوریستی جهان می باشد که می تواند نقش بسیار مهمی هم از نظر اقتصادی ، اجتماعی ،‌فرهنگی داشته باشد .شهرستان سنقر کلیاتی درقسمت شمال شرقی استان کرمانشاه واقع گردیده از توانهای اقتصادی اجتماعی ، ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی و برنامه ریزی محیطی چکیده تمدن بشری بر پایه ثبات شرایط اقلیمی بنا نهاده شده از اینرو تغییرات اقلیمی می تواند تهدیدی برای تمدن بشر محسوب شود. دانشمندان اقلیم شناس در سالهای اخیر سعی نموه اند این تغییرات را برای برخی از عناصر اقلیمی ردیابی نمایند که مهمترین آنها دماست. فاصله بین دمای کمینه و بیشینه تحت عنوان دامنه ...

ثبت سفارش