پایان نامه بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری ، تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنج بازان حرفه ای و غیر حرفه ای

word 463 KB 30262 131
1394 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قدیم:۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی

  چکیده

   

  هدف کلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری،تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ایمی باشد.روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه شطرنجبازان تحت نظارت فدراسیون شطرنججمهوری اسلامی ایران می باشد.  نمونه پژوهش متشکل از 200 نفر شطرنجباز (100نفر شطرنجباز حرفه ای و 100نفر شطرنجباز غیر حرفه ای)استان های تهران و گیلان و مازندران است. ملاک تشخیصی برای شطرنجبازان حرفه ای از غیر حرفه ای داشتن درجه بین المللی بیشتر از 1800است.  لازم به ذکر است که حجم نمونه بر اساس نمونه گیری به روش تصادفی ساده به تعداد 306 نفر انتخاب شدند و افراد به  پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (2005)، تابآوری کانر و دیویدسون (2003)، راهبردهایحل­مسئله کسیدی و لانگ (1996) پاسخ دادند.داده های حاصل با آزمون t گروه های مستقل، آزمون V کریمر، تحلیل رگرسیون چند متغیره  با نرم افزار 21spss تجزیه و تحلیل شد.یافته ها نشان داد بین سبک های یادگیری شطرنج بازان حرفه ای و غیر حرفه ای با توجه به جنسیت، گروههای سنی، سابقه و تحصیلات تفاوت وجود دارد.بین تاب آوری  شطرنج بازان حرفه ای و غیر حرفه ای با توجه به جنسیت ،گروه های سنی، سابقه و تحصیلات آنان تفاوت وجود ندارد. بین مهارت های حل مسئله  شطرنج بازان حرفه ای و غیر حرفه ای با توجه به جنسیت، گروههای سنی، سابقه  و تحصیلات آنان تفاوت وجود دارد. همچنین بین سبک های یادگیری با تاب آوری و مهارت های حل مسئله رابطه وجود دارد. بین سبک های یادگیری و مهارت های حل مسئله رابطه وجود ندارد. در یک نتیجه گیری کلی باید گفت که سبک های یادگیری و داشتن مهارت ها در حل مسئله  به وسیله بسیاری از صاحبنظران به عنوان یکی از عوامل موفقیت در تحصیلات عالی معرفی شده اند. اگرچه عموماً چنان تلقی می شود که افراد می توانند با آگاهی از سبک های یادگیری و افزایش تاب آوری خود موفقیت بیشتری در زندگی کاری بدست آورند.

   

  واژگان کلیدی:سبک های یادگیری،تاب آوری، مهارت های حل مسئله ، شطرنجبازان.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1-1-مقدمه

  زندگی پیچیده بشر امروزی محصول هزاران سال مبارزه برای زنده ماندن و زندگی بهتر بوده است . به عبارت دیگر پیچیدگی های زندگی بشر امروزی محصول هزاران سال تکامل است.انسان اولیه اکتسابات خود را از طریق انتقال به نسل های بعدی حفظ کرده و این چرخه تا به امروز تکرار شده است . ما امروزه وارث گنجینه ی گرانبهایی از دانش و تجربه ی اجداد خود هستیم و با افزودن تجربه خود به آن ، آن را برای آیندگان به ارث خواهیم گذاشت . بشر برای انتقال دانش و تجربۀ خود نیاز به کشف و ابداع اصولی داشته است که امروزه ما آن را با عنوان تعلیم و تربیت می شناسیم. تعلیم و تربیت در مسیر تحولی خود به دست انسان دچار تغییرات زیادی شده است . به خصوص از زمانی که انسان از لحاظ تفکر و اندیشه به مرحله ای از پختگی رسیده و به ساختن نظریه ها پرداخته است . تا کنون نظریه های زیادی از جانب افراد زیادی مطرح شده است و اغلب آنها صرفاً بر یک جنبه از جوانب متعدد انسان تمرکز داشته اند و از جامع نگری و نظام مندی کمی برخوردار بوده اند . توجه افراطی به جسم ، تعلیم و تربیت به عنوان آمادگی، تعلیم و تربیت به عنوان شکوفا کردن استعداد، و تربیت به عنوان پرورش یا تشکیل ذهن ، توجه به گذشته و تکرار آن، اهمیت افراطی قائل شدن بر نقش محیط آنچنان که در مکاتب رفتارگرایان مطرح است و مواردی از این قبیل نشان دهنده ی یک سو نگری در امر تعلیم و تربیت می باشد . در طول هزاران سال انسانها  تربیت را مترادف با عادت دانسته اند ، یافته های حال از آزمایش های حیوانی را به انسان تعمیم داده اند ، بر آموزش توام با تکرار و تمرین تاکید داشته اند . در تمام دیدگاههایی که در مکاتب مختلف تا نیمه بیستم ادامه داشته است یادگیری و آموزش را یک فرآیند افزایش دانسته اند ، قائل به یادگیری جزء به جزء بوده اند و اجزا را بصورت جدا از هم معنادار فرض کرده اند . در مقابل این دیدگاهها نظریه های دیگری مطرح شده است که از دو باور عمده نشات می گیرد ؛

  1 – یکتا بودن و اهمیت خود انسان

  2 – واکنش شدید در برابر رویکرد های ماشین نگر و مادی به مطالعه انسان ( کاظمی ، 1386 ) . امروزه دیگر از استعاره ماشین برای توصیف انسان کمتر استفاده می شود و انسان به عنوان موجود زنده پیچیده ای در نظر گرفته می شود که از الگوهای پیچیده ای پیروی می کند .

  همانطور که کائنات و عناصر طبیعت از الگوهای خاص پیروی می کنند انسان نیز برای زنده ماندن الگوی خاصی را برای خود انتخاب می کند که متشکل از اجزاء زیادی از قبیل زیست شناسی ، شناخت ، عاطفه ، رفتار ، روابط اجتماعی و ... است . به عبارت دیگر می توان گفت رفتار انسان محصول تعامل این اجزا است که با الگوی خاصی با یکدیگر در تعامل هستند( جانسون[1] و جانسون 2005 ص 21).انسان برای ادامه ی زندگی و بهبود وضعیت خود نیاز به سطحی از انگیزش دارد که به عقیده صاحب نظران عبارت است از فرآیندی که موجب تحریک و برانگیختگی رفتار فرد می شود .همچنین نوعی جهت گیری در رفتاری است که منجر به پاداش می شود. از تعریف چنین بر می آید که منشا اصلی رفتار انسان انگیزش است و لذا یادگیری نیز یکی از عوامل مهم زندگی انسان است که تحت تاثیر این امر می باشد .همانطور که پیش از این اشاره شد این انگیزش می تواند به شکل پیچیده ای با عوامل زیادی در تعامل باشد. به عبارت دیگر نظام خود فرد با داشتن سطحی از انگیزش و بررسی روابط پیچیده روشهای انگیزشی و راهبرد های خود نظم دهی مناسب به الگوهای انگیزش سازگارانه دست می یابد ( بندورا[2] 1997 ص20) . بازی کردن شطرنج نیازمند سازماندهی چندین عمل روانشناختی مثل توجه کردن، گروه بندی ادراکی، و کارکردهای متفاوت حافظه است در حال حاضر روانشناسان شناختی بر این عقیده اند که بازی کردن شطرنج به تمرین اساسی نیاز دارد. از اینرو شطرنج بعنوان یک مثال ویژه در نظر گرفته می شود که برای یک عمل تخصصی نیازمند تجربه مخصوص به خود است. در این متن سیمون و چیس، قانون تخصصی ده ساله را به شکلی واضح تدوین کردند که دلالت بر این موضوع دارد که برای رسیدن به سطح استاد بزرگی شطرنج، حداقل ده سال تمرین فشرده لازم است. چندین مطالعه و بررسی اخیر با نشان دادن ارتباطی یکنواخت بین تمریندقیق شطرنج و عملکرد شطرنجی با استفاده از طرحهای مطالعه طولی و بازنگرانه، از قانون ده ساله حمایت می کنند. از اینرو، ارتباط مثبت بین میزان انباشتی تمرین و عملکرد شطرنجی شبیه ارتباط تمرینی عملکردی در سایر رشته ها مثل موسیقی، ورزشها، و آموزش می باشد (اریکسون 2004 ص 59). با این وجود گرچه تمرین در تعیین عملکرد شطرنجی مهم است، هوش کلی، هوش فضایی بصری و استعداد نیز بعنوان عوامل مرتبط با عملکرد شطرنجی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. ازاینرو تعدادی از مولفان موافق نوعی از ارتباط بین تمرین و استعداد هستند که عملکرد شطرنجی را توضیح می دهد (هاوارد 2013ص30).به رغم بررسیهای رفتاری گسترده، شالوده های عصبی مهارت و عملکرد شطرنجی کاملاً درک نمی شوند. از سوی دیگر مهارت حل مساله توانایی ایست که فرد را قادر می سازد زمانیکه با مسئله ای مواجه می شود با استفاده از دانش و مهارت هایی که دارد به آن پاسخ درست بدهد. مهارت حل مساله به فرد کمک می کند تا به صورت منطقی و منظم به حل مسائل و مشکلات خود بپردازند، فعالانه پیامد ها و جوانب مختلف مسئله و راه حل های آن را بررسی کنند (یار محمدی واصل و همکاران،1389ص31). از سوی دیگر تاب­آوریفرایند سازگاری بهینه در مواجه با سختی­ها، وقایع آسیب­زا، مصیبت­ها، تهدیدها یا هر موقعیت استرس­زاست. برخی از این موقعیت­ها عبارتند از مشکلات ارتباطی و خانوادگی، مشکلات جدی سلامتی، فشارهای شغلی و مالی. تاب­آوری به معنای ”بازگشت“ از تجربه­های سخت گذشته است. پژوهش­ها نشان داده است که تاب­آوری امری طبیعی و معمول است. اغلب افراد در مقابله با رویدادها تاب­آورند. برای مثال، واکنش مردم به زلزله بم را در نظر بگیرید، بسیاری توانستند زندگی جدیدی را آغاز کنند. پژوهشهای انجام شده حاکی از آن است که برخی افراد تاب آور، پس از رویارویی با موقعیت های دشوار زندگی، دوباره به سطح معمولی عملکرد باز می گردند، حال آنکه عملکرد برخی دیگر از این افراد، پس از رویارویی با ناکامی ها، مصیبت ها و دشواری ها نسبت به گذشته ارتقا پیدا می کند.در مجموع، افراد تاب آور، واقعیت های زندگی را به سهولت می‌پذیرند.ایمان دارند که زندگی پرمعنا است. این باور معمولا به وسیله ارزشهای آنها حمایت می شود.دارای توانایی های چشمگیری برای وفق دادن سریع خود با تغییرات بزرگ هستند.(لاتنس ، وگیلگیسنگ و لستر1،2009 ص34).  با توجه به آنچه که گفته شد هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری،تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای کشور است.

   

   

   

   

   

  1-2-بیان مساله

   

  یکی از سازه های روانشناختی که می­توان پیش بینی کرد برای رفتار و موفقیت ورزشی تعیین کننده باشد، سبک های یادگیری است.سبک های­یادگیری به راه هایی اشاره دارند که برمبنای آنها افراد مفاهیم، قوانین واصولی را بهوجود می­آورند تا به مدد آن در برخورد با موقعیت های جدید هدایت شوند.وول فولک[3] سبک یادگیری را به عنوان راه های متفاوت دریافت و سازماندهی اطلاعاتتعریف کرده است. بنا به این تعریف، سبک یادگیری به تفاوت های بین افراد در ترجیحروش های دریافت، سازماندهی و پردازش اطلاعات و تجربه ها در یادگیری مفاهیم تازهاشاره می­کند(حجازی، 1385ص32).

  در واقع کلب با ترکیب مراحل یادگیری در دسته های دوبه دو و متوالی، چهار سبک یادگیری مختلف را معرفی می کند. در این الگو، یادگیری در یک چرخه با چهار مرحله­تصویر شده است: مرحله 1) تجربه عینی[4]است که یادگیرنده ابتدا عملی را انجام می دهد؛مرحله 2) مشاهده تأملی[5] است که یادگیرنده درباره آن عمل به تفکر می پردازد؛ مرحله3) مفهوم سازی انتزاعی[6] است که یادگیرنده فرضیه می سازد؛ مرحله 4) آزمایش گری فعالاست که یادگیرنده سرانجام درباره فرضیه خود به انجام آزمایش می پردازد (سیف،1385ص69). به نظر کلب در یادگیری مطالب، همه افراد این مراحل را می گذرانند و احتمالاًتا تکمیل یادگیری، این چرخه چندین بار تکرار می شود، اما نکته بااهمیت این است کههمه فراگیران نمی توانند در همه مراحل این چرخه آن چنان موفق باشند که در دیگرقسمت ها هستند (صالحی و همکاران،1379 ص76).

  سیف (1385 ص 68) این سبک ها و فراگیرانِ آنها را به نقل از کلب و فرای این چنین توصیف می کند: سبک یادگیری واگرا[7] از ترکیب دو مرحله یادگیری تجربه عینی ومشاهده تأملی حاصل می شود. افراد دارای این سبک یادگیری، موقعیتهای عینی را اززوایای مختلف می بینند. رویکرد آنان نسبت به موقعیت ها، مشاهده کردن است تا عملکردن. این افراد موقعیت هایی را که نیاز به ابراز اندیشههای متنوع دارند می پسندند و بهجاذبه های متنوع فرهنگی و جمعآوری اطلاعات علاقه نشان می دهند. از آنجایی که اینافراد قادر به تولید اندیشه های گوناگون هستند سبک آنها را واگرا می نامند. به طور کلی،افراد دارای سبک یادگیری واگرا از قدرت تخیل و احساس زیادی برخوردارند که اینویژگی ها برای موفقیت در فعالیت های هنری و امور تفریحی مفیدند. سبک یادگیری جذب کننده[8] از ترکیب دو مرحله یادگیری مشاهده تأملی و مفهوم سازی انتزاعی به دستمی آید. افراد دارای این سبک یادگیری در کسب و درک اطلاعات گسترده و تبدیلآن به صورتی خلاصه، دقیق و منطقی توانا هستند. این افراد به طور عمده بر اندیشه هاو مفاهیم انتزاعی تأکید می ورزند. از دیدگاه این افراد، نظریه هایی که از لحاظ منطقیدرست هستند بر نظریههایی که قابلیت کاربرد عملی دارند ترجیح داده می شوند. علتنامیدن این سبک یادگیری به جذب کننده آن است که افراد دارای این سبک قادر بهدریافت داده های گوناگون و سازمان دادن به آنها هستند. افراد دارای این سبک یادگیری در مشاغل علمی و اطلاعاتی موفق ترند. سبک یادگیری همگرا[9] از ترکیبدو مرحله یادگیری مفهومسازی انتزاعی و آزمایشگری فعال تشکیل می شود. افراد دارای این سبکدریافتن موارد استفاده عملی برای اندیشه ها و نظریه ها کارآمدند. به سخن دیگر، کسانیکه از این سبک یادگیری بهره مندند در حل مسائل و تصمیم گیری بر اساس راه حل هایی که برای مسائل مییابند، توانا هستند. اینگونهافراد ترجیح می دهند که با مسائل و تکالیففنی سروکار داشته باشند تا موضوع های اجتماعی و بین فردی. از آنجا به افراد دارای اینسبک همگرا می گویند که وقتی با مسئله ای روبهرو می شوند به سرعت برای یافتن راه حلدرست می کوشند یا کوشش های خود را بر آن راه حل واحد متمرکز می کنند.همچنینافراد دارای سبک یادگیری همگرا در کارهای تخصصی و تکنولوژیکی موفق تر هستند.سبک یادگیری انطباق یابنده[10]از ترکیب دو مرحله یادگیری آزمایشگری فعال و تجربهعینی به دست می آید. افراد دارای این سبک یادگیری از تجارب دست اول می آموزند واز اجرای نقشه و درگیر شدن با اعمال چالش انگیز لذت می برند. این افراد بیشتر از اینکهبه تحلیل های منطقی بپردازند امور محسوس را ترجیح می دهند. همچنین این افراد در حلمسائل به اطلاعاتی که از دیگران به دست می آورند وابسته اند تا به اطلاعاتی که خودشاناز راه تحلیل های تخصصی کسب می کنند. سببِ نامیدن این سبک به انطباق یابنده ایناست که افراد دارای این سبک در انطباق یافتن با موقعیت های جدید توانا هستند. افراددارای این سبک یادگیری در مشاغل بازاریابی و فروشندگی موفق تر از دیگران عمل می کنند.

  عملکرد و موفقیت ورزشی[11] تا حدود زیادی تحت تأثیر عواملاسترس زای معمول ورزشی؛ مانند ارتکاب یک خطای روانی یابدنی، تحمل درد و ناراحتی، مشاهده تقلب یا موفقیت رقیب، دریافت جریمه از سوی داور و توبیخ از طرف مربی، قرار می گیرد(انشل، ویلیامز و ویلیامز[12]، 2000 ص43).یافته های پژوهشی نشان داده اند که ناتوانی در مقابله مؤثر با استرس ورزشی برای عملکردو رضایتشخصی ورزشکار زیان بخش است(انشل و ولس[13]،2000 ؛کرون و هیندل[14]، 2000 ؛ تومانیس و بیدل[15]، 2002؛گادریا و بلوندین[16]، 2002 ص43).یکی از مدل های نظری در مطالعه ، شیوه های مقابله با استرسورزشی، رویکرد روان شناسی مثبت است. دستور کار اصلی این رویکرد، بررسی و  شناختتوانمندیها، نقاط قوت، استعدادها و محاسن افراد است. تابآوری یکی از این مفاهیم و سازه های بهنجار مورد توجه ومطالعه روانشناسی مثبت است.

  تاب آوری به فرایند پویای انطباق مثبت با تجربه های تلخ وناگوار اطلاق میشود (مستن[17]، 2001 ص24).تاب آوری، که "مقاومت در برابر استرس[18] "یا "رشد پس ضربه ای[19]"(تدشی، پارک و کالان[20]، 1997) نیز نامیده شده است، در امتداد یک پیوستار با درجاتمتفاوت از مقاومت در برابر آسیبهای روان شناختی قرار می گیرد (اینگرام و پرایس[21]، 2001 ص23).تاب آوری، بر حسب این تعریف، فراتر از جان سالم بدر بردن از استرسها و ناملایمات زندگی است(بونانو[22]، 2004 ص54) و با رشد مثبت، انطباق پذیری و رسیدن به سطحی از تعادل پس از به وجود آمدن اختلال در وضعیت تعادلی پیشین، مطابقت می کند(ریچاردسون، 2002 ص65). بنابراین، تابآوری به انطباق موفقی گفته می شود که در آوردگاه مصائب واسترسهای توانکاه و ناتوان ساز آشکار میگردد. این تعریف ازتابآوری، بیانگر کنش وری و پویایی سازه ای است که مستلزمتعامل پیچیده بین عوامل خطر ساز و محافظت کننده است(اولسون، بوند، برنز، ولا  برودریک و ساویر، 2003؛ لوتار،چیچتی و بکر، 2000ص13).

  کانرودیویدسون[23](2003) معتقدند، تاب آوری توانایی فرد در برقراری تعادل زیستی- روانی در شرایط خطرناک است. افراد تابآور، نسبت به موقعیت، آگاه وهشیارند، احساسات و هیجانهای خود را میشناسند، بنابراین از علت این احساسات نیز باخبرندو هیجانهای خود را به شیوه ای سالم مدیریت میکنند. در واقع تاب آوری به این مسأله میپردازدکه فرد به رغم قرار گرفتن در معرض فشارهای شدید و عوامل خطر میتواند توان اجتماعی خود را بهبود دهد و بر مشکلات غلبه و به موفقیت نایل شود. نتایج پژوهش هایایساکسون[24] (2002) نشان داد که دانشآموزان تابآور قادرند احساس خودکارآمدیشان را حفظ کنند، شرایطشان راارزیابی کنند، تعهد به اهدافشان را تقویت کنند و رفتار انگیزش را افزایش دهند و در نتیجهپیشرفت بالایی کسب میکنند.مارتین و مارش[25](2006) با بررسی دانشآموزان دبیرستانی نشان دادند که میزان تاب آوری در کاهش یا افزایش انگیزه تحصیلی دانشآموزان نقش مهمی دارد.

  تاب آوری نوعی مصون سازی در برابر مشکلات روانی اجتماعی بوده و کارکرد مثبت زندگیرا افزایش می دهد. ورنر و اسمیت[26] (1992) اظهار می دارند تاب آوری میتواند با افزایش مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی تقویت گردد. یکی از این مهارت ها، مهارت حلمسئله  است (به نقل از محمدی، 1384 ص37). از طرفی، بسیاری از مشکلات روانی اجتماعی مانندمشکلات بین فردی، تنهایی، روان گسیختگی، افسردگی و بسیاری از رفتارهای پرخطر ماننداعتیاد به الکل، بزهکاری، و ... با ضعف در مهارت های زندگی از جمله مهارت حل مسئلهارتباط دارند (سگرین[27] 1995، به نقل از کیامقدم، 1378ص32).

  به نظر می رسد که شطرنج[28] به عنوان یک رشته ی علمی،هنری و ورزشی، موقعیتی فراهم می کند که فرد بتواند استراتژیهای مختلفی را به بوته آزمایش بگذارد و درستی و نادرستی آنها را بیازماید. هر چند افراد متخصص در این زمینه از راه تجربه و اندیشه به قواعد رهنمودی دست یافته اند اما افراد تازه کارو مبتدی خود را در راهبرد های مختلف در گیر می سازند و شاید در ابتدای امر به شیوه آزمون وخطا به راهبرد های اساسی نائل شده و در موقعیت های بعدی بازی آنها را به صورت فعال بکارگیرند(منتظر ظهور،1387؛ به نقل از کریمیان پور، 1389).با توجه به دامنه وسیع کاربرد حل مسئله در همه ابعاد زندگی انسان، آموزش شطرنج می تواند بهعنوان یک روش برخورد و درگیر شدن با راهبردها و یافتن راه حلها، برای آموزش مهارت حلمسئله و تعمیم آن موقعیتهای جدید و مختلف بکار برود(رضایی، 1378؛ به نقل از کریمیان پور، 1389ص45).

  درمجموع، ویژگی های شخصیتی همچون خودپنداره مثبت، اجتماعی بودن، هوش، کفایت در کار آموزشی،خودمختاری، عزت نفس، ارتباطات خوب، مهارت های حل مسئله و سلامت روانی و جسمانی، از جمله عوامل مؤثربر افزایش تاب آوری در فرد به شمار می روند(بانانو[29]، 2002؛کمپبل- سیلز ، کوهن و استاین[30]، 2006؛ گا و دی[31]، 2007؛ وسلسکا و همکاران[32]، 2007ص67).

  حل مسأله یک مهارت حیاتی برای زندگی در عصرحاضر است. امروزه درتمامی فعالیت ها، صاحبان امر بهسوی مهارت های تفکر سطح بالا و حل مسأله، چه در حیطهعمومی و چه در حیطه فناوری، خواه در فعالیت های طبیعی و خواه در فعالیت های مسألهدار فراخوانده میشوند و در اغلب جوامع همه بر این عقیدهاند که باید بر افزایش مهارت های حلمسألهدر عصر حاضر به عنوان یک مهارت حیاتی برای زندگی، تأکید کرد (وو، کاستر و دیرنفورث[33]،1996 ص34).حل مسئله مستلزم راهبردهای ویژه و هدفمندی است که فرد به وسیله ی آنهامشکلات را تعریف میکند، تصمیم به اتخاذ راهحل می گیرد، راهبردهای حلمسئله را انجام داده وبر آن نظارت میکند (الیوت، شوچک و ریچارد[34]، 1999). مطالعه جفری[35] (2002) نشان داد که آموزش مهارت های زندگی، قدرت سازگاری افراد را افزایش میدهد و افراد بهتر موانع مشکلات موقعیتی را در زندگی کنار میزنند. پژوهش بال[36](2004،2005 ص23) نشان داد که راهبردهای مقابله ای ضعیف و شیوه های حل مسأله نامناسب و غیر سازنده پیش بینی کننده رفتارهای پرخطر می باشد.

  تری‌فینگر، سلبی و اسکات[37] (2008) سبک حل مسئله را، تفاوت‌های فردی پایدار در شیوه‌های ترجیحی که افراد در رویارویی با مسائل به کار می‌گیرند تعریف کرده‌اند.کسیدی و لانگ[38] (1996) نیز سبک مسئله گشایی را به عنوان فرایند شناختی–رفتاری تعریف می­کنند که به واسطه آن افراد راهبردهای موثر برای مقابله با موقعیت­های مشکل آفرین زندگی را شناسایی می­کنند. نزو[39](1987) یک فرایند پنج گامی را پیشنهاد می­کند که اگر به نحو موثر به کار گرفته شود مقاومت فرد را در مقابل منابع استرس بیرونی بالاتر می­برد و آسیب پذیری فرد را در برابر افسردگی و دیگر مشکلات عاطفی کاهش می­دهد. این مراحل عبارتند از: 1- سمت­گیری معطوف به مسئله یعنی تصدیق اینکه مشکلی وجود دارد 2- تعریف و صورت بندی مسئله، ارزیابی نوع مشکل و تعیین اهداف واقع بینانه 3- ارائه راه حل­های جانشین 4- اتخاذ تصمیم، انتخاب راه حلی که به اجرا گذارده شود 5- به اجرا گزاردن راه حل و بازخورد، به کار بستن راه حل و بازخورد، به کار بستن  راه حل­ها، بازنگری و ارزیابی میزان توفیق و خود تقویتی بابت توفیق­ها. در یک بازنگری پژوهشی، 86 مطالعه متفاوت شناسایی شدند که در دوره زمانی 1985تا 1991 متمرکز بر موضوع مسئله­گشایی، استرس و اختلالات عاطفی انجام شدند (کسیدی و لانگ، 1996ص12).

  بنابراین، پژوهش حاضر در واقع در صدد پاسخدهی به این مسئله اساسی است که آیا بین شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای از لحاظ سبک هاییادگیری، تاب آوری و مهارت های حل مسئله تفاوت معنی داری وجود دارد؟

   

  1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش

  در سالهای اخیر رویکرد روان شناسی مثبت گرا با توجه به توانمندیهای انسان به جای پرداختن به نابهنجاریها و اختلال ها ،مورد توجه روان شناسان قرار گرفته است.در این میان ،تاب آوری[40] جایگاه ویژه ای در حوزه های روان شناسی تحول،روان شناسی خانواده و بهداشت روانی یافته است،به طوری که هر روز بر شمار پژوهش های مرتبط با این سازه افزوده می شود. تاب آوری به پویایی افراد در اصلاح و تعدیل نمودن سطح کنترل در پاسخدهی‌ به درخواست‌ها و مقتضیات موقعیت‌های نا مطلوب و پیش‌آمد‌های منفی‌ اشاره دارد (لتزرینگ [41] و همکاران ، ۲۰۰۵) . افراد تاب آور ، واقعیّت‌های زندگی‌ را به سهولت می‌پذیرند و ایمان دارند که زندگی‌ پر معنا است . این باور معمولاً به وسیله ارزش‌های آن‌ها حمایت می شود . این افراد دارای تواناییهای چشمگیری برای وفق دادن سریع خود با تغییرات بزرگ هستند . شولتس(به نقل از خلعتبری و بهاری،۱۳۸۸ ص76).تاب آوری ؛پدیده ژنتیکی‌ نیست  که فقط انسانهای خاص دارای آن باشند . در واقع پدیده تابآوری ، ظرفیتی ذاتی در هر فرد است که میتواند به خود اصلاح گری و تغییر منجر گردد( ماتسن و همکاران[42]،۱۹۹8 ص23).پژوهشهای متعدد نشان از آن داشته است که برانگیختگی در یادگیری ، علاوه برآگاهی از راهبردهای متنوع یادگیری مستلزم برخورداری از الگوهای سازگارانه انگیزشی است . از اینرو بررسی روابط پیچیده ی روشهای انگیزشی و راهکارهای خود نظم دهی در حوزه های مختلف دانش ، جایگاه ویژه ای در پژوهش دارد که اگرچه از کارکرد عاطفی برخوردار است ولی در این زمینه سپری نشده است .نبروا (1997) در این زمینه معتقد است هر فردی که از نظام خود برخوردار است را قادر می سازد تا تفکرات و احساسات و رفتارهای خود را مورد سنجش و کنترل قرار دهد . نظام خود در برگیرنده ساختار های شناختی و عاطفی است و توانایی هایی از جمله طراحی راهبرد های متنوع برای یادگیری و خود نظم دهی رفتار دارد ( سیف ، 1387ص67) . صاحب نظران در حیطه ی آموزش و پرورش برآنند که زندگی در جهان پیچیده و پیشرفته امروز مستلزم برخورداری از تفکر خلاق و اندیشه پویا و مولد است و آموزش کار آمد می تواند به شکل گیری و رشد این تفکر کمک کند ( شوانفلد ، 1998 ، به نقل از سیف ، 1387 ص23). از طرف دیگر یکی از نکاتی که در ارتباط های بین فردی مورد توجه قرار می گیرد، نوع برخورد با مسائل و به عبارتی شیوه های مسئله گشایی[43] است. افراد در طول زندگی بارها با مشکلاتی روبه رو می شوند که نیاز به اتخاذ تصمیم و عمل مناسب دارد. در برخورد با این مسائل اگر نحوه ی درست و منطقی مواجهه و حل آنها را آموخته باشد می تواند آنها را به درستی پشت سر بگذارد در غیر اینصورت مسائل ساده نیز تبدیل به مشکلات جدی و مهم می شوند . حل مسئله فرایندی شناختی، عاطفی و رفتاری برای شناسایی یا خلق شیوه های مؤثر، کارآمد و انطباقی در مواجهه با مشکلات است. افرادی که از توانایی حل مسئله بیشتری برخوردارند بهتر می توانند با تنیدگی مقابله کنند و آنهایی که حل مسئله را یاد می گیرند، احتمالا با قدرت بیشتری با مشکلات دست و پنجه نرم خواهند کرد  (بنی سی، دلفان آذری، بنی سی،1389ص32). در مجموع با توجه به مطالب ذکر شده در رابطه با مقایسه سبک هاییادگیری،تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای، نتایج پژوهش ها در این باره محدود و متناقض بوده که بر اهمیت مطالعه حاضر دلالت دارد.

   

  [1]- Jonsson

  [2] - Bandora

  [3].Woolfolk

  [4].CE or Concrete Experience

  [5].RO or Reflective Observation

  [6].Abstract Conceptualizations (AC)

  [7].Diverger

  [8].Assimilator

  [9].Converger

  [10].Accommodator

  [11].sport achievement

  [12].Anshel, Williams& Williams

  [13].Anshel& Wells

  [14].Krohne& Hindel

  [15].Ntoumanis& Biddle

  [16].Gaudreau& Blondin

  [17].Masten

  [18].stress resistance

  [19].post-traumatic growth

  [20].Tedeschi, Park& Calhoun

  [21].Ingram, & Price

  [22].Bonanno

  [23].Connor & Davidson

  [24].Issacson

  [25].Martin & Marsh

  [26].Werner & Smit

  [27].Segrin

  [28].chess

  [29].Bonanno

  [30].Campbell-Sills, Cohan &Stein

  [31].Gu & Day

  [32].Veselska

  [33].Wu, Custer & Dyrenfurth

  [34].Elliot, Shewchuk & Richard

  [35].Jefry

  [36].Ball

  [37]. Treffinger, Selby& Scott

  [38].Cassidy & Long

  [39].Nezu

  [40] . Resiliency

  [41] .Letzring & Etal

  [42] .Matson & Etal

  [43].Problem solving

   

  Abstract

   

  The general purpose of this research is a comparative study of learning styles, resilience and problem-solving skills in professional and non-professional chess players. The method of this descriptive research is correlative. The Statistical population consists of all chess players who are under control of chess federation of Islamic republic of Iran. The sample of this study includes 200 chess players (100 professional and 100 non-professional chess players) from Tehran, Guilan and Mazandaran provinces. The criterion to distinguish professional chess players from non-professional ones is having an international rating over 1800. Moreover, the sample size was selected according to simple random sampling and 306 participants who answered to Kolb’s learning styles (2005), Connor-Davidson resilience scale (2003) and Cassidy –long problem solving strategies (1996) questionnaires.  The resulted data was analyzed by T-test of independent groups, V Kramer test and multivariate regression analysis in SPSS software. The results indicated that there is a difference between professional and nonprofessional chess players’ learning styles according to their sex, age groups, background and education. There is no difference between professional and non-professional chess players’ resilience according to their sex, age groups, background and education. There is a difference between problem solving skills of professional and nonprofessional chess players according to their sex, age groups, background and education. Moreover, there is a correlation between learning styles with resilience and problem solving skills. There is no correlation between learning styles and problem solving skills. As a final result we can say that learning styles and having problem solving skills have been presented by experts as success factors in academic education. Although in general, it seems that people can become aware of their own learning styles and increasing resilience to earn success in the business life.

  Key words:  learning styles, resilience, problem-solving skills, chess players.

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان............................................................................................................................................................................................... صفحه

  چکیده فارسی................................................................................................................................................................................. 4

  فصل اول:کلیات پژوهش

  1-1-مقدمه..................................................................................................................................................................................... 3

  1-2-بیان مساله.............................................................................................................................................................................. 6

  1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش................................................................................................................................................... 11

  1-4-اهداف پژوهش...................................................................................................................................................................... 13

  1-5-سوالهای پژوهش................................................................................................................................................................... 13

  1-6- فرضیه های  پژوهش............................................................................................................................................................ 15

  1-7- تعریف متغیرها، پیش فرضها و اصطلاحات تحقیق............................................................................................................. 15

   

  فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

   

  2-1-مقدمه..................................................................................................................................................................................... 18

  2-2-تاب آوری...................................................... ...................................................................................................................... 18

  2-3-انواع تاب‌آوری............................................... ...................................................................................................................... 28

  2-4-محیط یادگیری............................................... ...................................................................................................................... 34

  2-5-سبک شناختی فرد دریادگیری.............................................................................................................................................. 39

  2-6-فرهنگ سازمانی یادگیری...................................................................................................................................................... 40

  2-7- درک خودکارآمدی افراد از یادگیری................................................................................................................................... 42

  2-8-رویکردهای یادگیری............................................................................................................................................................. 48

  2-9-حل مسأله............................................................................................................................................................................... 52

  2-10- اصول حل مسأله................................................................................................................................................................ 53

  2-11- فرآیند حل مسأله............................................................................................................................................................... 53

  2-12-جهت گیری به مسئله......................................................................................................................................................... 58

  2-13-عوامل شکل دهنده استراتژی در شطرنج... ...................................................................................................................... 59

  2-14-پیشینه پژوهش............................................ ...................................................................................................................... 75

  2-14-1-پیشینه پژوهش در ایران................................................................................................................................................ 75

  2-14-2-پیشینه پژوهش در خارج............................................................................................................................................... 80

   

   

  فصل سوم:روش شناسی پژوهش

  3-1-مقدمه..................................................................................................................................................................................... 85

  3-2-روش تحقیق.......................................................................................................................................................................... 85

  3-3- جامعه آماری......................................................................................................................................................................... 85

  3-4- روش نمونه گیری................................................................................................................................................................ 85

  3-5-حجم نمونه و ویژگیهای آن........................... ...................................................................................................................... 85

  3-6-ابزار پژوهش......................................................................................................................................................................... 86

  3-7-روش های تجزیه تحلیل داده ها.................... ...................................................................................................................... 89

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1-مقدمه..................................................................................................................................................................................... 91

  4-2-یافته های توصیفی................................................................................................................................................................. 91

  4-3-تحلیل مربوط به فرضیه ها.................................................................................................................................................... 95

   

  فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

  5-1-مقدمه..................................................................................................................................................................................... 118

  5-2-بحث و نتیجه گیری.............................................................................................................................................................. 118

  5-3-محدودیتها.............................................................................................................................................................................. 128

  5-4-پیشنهادها............................................................................................................................................................................... 128

  5-5-پیشنهادهای کاربردی............................................................................................................................................................. 129

  منابع ............................................................................................................................................................................................... 131

  پیوستها............................................................................................................................................................................................ 139

  پرسشنامه سبک های حل مساله...................................................................................................................................................... 140

  پرسشنامه تاب آوری........................................................................................................................................................................ 142

  پرسشنامه سبک های یادگیری......................................................................................................................................................... 144

  چکیده لاتین................................................................................................................................................................................... 145

   

  فهرست جداول

  جدول4-1فراوانی و درصد جنسیت...................... ...................................................................................................................... 91

  جدول 4-2-فراوانی و درصد سن......................... ...................................................................................................................... 91

  جدول4-3- فراوانی و درصد میزان تحصیلات..... ...................................................................................................................... 92

  جدول4-4-فراوانی و درصد سابقه........................ ...................................................................................................................... 92

  جدول4-5-فراوانی و درصد سطح بازیکنان......... ...................................................................................................................... 93

  جدول4-6-فراوانی و درصد سبک یادگیری......... ...................................................................................................................... 93

  جدول4-7-شاخص های توصیفی میزان سبکهای یادگیری، حل مساله و تاب آوری.................................................................. 94

  جدول4-8- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (K-S) در بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها..................................................... 94

  جدول4-9-جدول تقاطعی بین سبک های یادگیری و حرفه ای و غیر حرفه ای بودن با توجه جنسیت................................... 95

  جدول4-10-نتیجه آزمون سوال اول بر اساس شاخص خی دو.................................................................................................. 96

  جدول4-11-جدول تقاطعی بین سبک های یادگیری و حرفه ای و غیر حرفه ای بودن با توجه سن....................................... 96

  جدول4-12-نتیجه آزمون سوال اول بر اساس شاخص خی دو.................................................................................................. 98

  جدول4-13-جدول تقاطعی بین سبک های یادگیری و حرفه ای و غیر حرفه ای بودن با توجه سابقه..................................... 98

  جدول 4-14- نتیجه آزمون سوال اول بر اساس شاخص خی دو............................................................................................... 100

  جدول4-15- جدول تقاطعی بین سبک های یادگیری و حرفه ای و غیر حرفه ای بودن با توجه تحصیلات............................ 101

  جدول4-16- نتیجه آزمون سوال اول بر اساس شاخص خی دو................................................................................................ 103

  جدول4-17- آزمون ناپارامتریک یومن ویتنی در بررسی سطح بازیکنان و تاب آوری............................................................... 103

  جدول4-18- شاخص های آزمون یومن ویتنی در بررسی سطح بازیکنان و تاب آوری............................................................. 104

  جدول4-19- آزمون ناپارامتریک یومن ویتنی در بررسی جنسیت و تاب آوری.......................................................................... 104

  جدول4-20- شاخص های آزمون یومن ویتنی در بررسی جنسیت و تاب آوری....................................................................... 104

  جدول4-21- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و تاب آوری...................................................... 105

  جدول4-22- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و تاب آوری................................................... 105

  جدول4-23- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سن و تاب آوری....................................................................... 105

  جدول4-24- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سن و تاب آوری..................................................................... 106

  جدول4-25- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و تاب آوری...................................................... 106

  جدول4-26- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و تاب آوری................................................... 106

  جدول4-27- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سابقه و تاب آوری..................................................................... 107

  جدول4-28- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سابقه و تاب آوری.................................................................. 107

  جدول4-29- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و تاب آوری...................................................... 107

  جدول4-30- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و تاب آوری................................................... 108

  جدول4-31- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی تحصیلات و تاب آوری............................................................. 108

  جدول4-32- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سابقه و تاب آوری.................................................................. 108

  جدول4-33- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و حل مساله....................................................... 109

  جدول4-34- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و حل مساله.................................................... 109

  جدول4-35- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی جنسیت و حل مساله................................................................. 109

  جدول4-36- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی جنسیت و حل مساله.............................................................. 110

  جدول4-37- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و حل مساله....................................................... 110

  جدول4-38- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و حل مساله.................................................... 110

  جدول4-39-آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سن و حل مساله......................................................................... 111

  جدول4-40- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سن و حل مساله..................................................................... 111

  جدول4-41- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و حل مساله....................................................... 111

  جدول 4-42- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و حل مساله................................................... 112

  جدول4-43- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سابقه و حل مساله..................................................................... 112

  جدول4-44- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سن و حل مساله..................................................................... 112

  جدول4-45- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و حل مساله....................................................... 113

  جدول4-46- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سطح بازیکنان و حل مساله.................................................... 113

  جدول4-47- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی تحصیلات و حل مساله.............................................................. 113

  جدول4-48- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی تحصیلات و حل مساله........................................................... 114

  جدول 4-49-- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سبک های یادگیری و تاب آوری.......................................... 114

  جدول4-50- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سبکهای یادگیری و تاب آوری............................................... 115

  جدول4-51- آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس در بررسی سبکهای یادگیری و حل مساله.................................................. 115

  جدول4-52- شاخص های آزمون کروسکال-والیس در بررسی سبکهای یادگیری و حل مساله............................................... 115

  جدول4-53- نتایج آزمون اسپیرمن در بررسی رابطه تاب آوری و حل مساله............................................................................ 116

  منبع:

  فهرست منابع

   

  -احمدی ،غلامرضا و سعادتمند ،زهره ولیث صفار ،زهرا( 1389).ارتباط ادراکات دانشجویان از فرهنگ سازمانی دانشگاه با پیشرفت تحصیلی آنان در دانشگاه آزاد خوراسگان.فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد گرمسار سال چهارم ،شماره 2 تابستان :9 تا 22.

  -امینی، فهیمه. (1392). رابطه بین تاب آوری و فرسودگی شغلی پرستاران.مجله توسعه پژوهشدر پرستاری و مامایی، 11، 94-102.

  -اهری، علی ؛ خسروی، عباس (1381). ارزیابی درونی دانشگاهی و کاربرد آن در بهبود مستمر کیفیت آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. سال سوم (3و4)، پیایی11و12: 49-70.

  -بنی سی، پری ناز، دلفان آذری، قنبرعلی، بنی سی، وحید، (1389). رابطه هوش هیجامی با سبک های حل مسئله و مسلامت عمومی دانشجویان داشنگاه آزاد اسلامی منطقه 12. فصلنامه علوم تربیتی، سال سوم، شماره 10، صص 156-135.

  -بابا پورخیرالدین ، جلیل (1392). شیوه های حل مساله در درس ریاضی. ماهنامه ویژه آموزش و پرورش،سال دهم. شماره 56.

  -باباپورخیرالدین، ج؛ رسول‌زاده طباطبایی، ک؛ اژه‌ای، جواد و فتحی آشتیانی، ع. (1382). بررسی رابطه بین شیوه‌های حل مسئله و سلامت روان‌شناختی دانشجویان. مجله روان‌شناختی، 7، 1، 16-1.

  -بخشی پور رودسری، عباس؛ محمودعلیلو، مجید و ایرانی،سیدسجاد. (1387). مقایسه ویژگی ها واختلال های شخصیت وراهبردهای مقابله ای معتادان خود معرف وگروه بهنجار. مجله روانپزشکی وروانشناسی بالینی ایران (اندیشه ورفتار)، 14(3 )، 289-297.

  -بشارت، محمدعلی و عباسپور دوپلانی، طاهره. (1390). رابطه راهبردهای فراشناختی و خلاقیت با تاب آوری در دانشجویان. یافته های نو در روان شناسی، 6 ،110-122.

  -بشارت، محمدعلی (1386). ویژگی های روان سنجی فرم فارسی مقیاس تاب آوری.گزارش پژوهشی، دانشگاه تهران.

  -بشارت، محمدعلی؛ صالحی، مریم؛ شاه محمدی، خدیجه؛ نادعلی، حسین. (1392). رابطه تابآوری و سختکوشی با موفقیت ورزشی و سلامت روانی در ورزشکاران، روانشناسی معاصر، 3(2)، 38-48.پایان نامه ی کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبائی.

  -پارسا ،عبدالله وساکتی ،پرویز (1386 ) رویکردهای ،نتایج یادگیری و ادراکات دانشجویان از برنامه درسی اجرا شده و دوره تحصیلی.مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز(ویژه نامه علوم تربیتی) .دوره بیست وششم ،شماره سوم ،پاییز 1386: 2تا 23.

  -پوریا، سمیه. (1389). اثربخشی آموزش مهارت‌های تاب‌آوری بر کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان دوره راهنمایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی علامه طباطبائی.

  -جلیلی، علی و حسینچاری، مسعود. (1389).تبیین تاب آوری روانشناختی براساس خودکارآمدی در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار. رشد و یادگیری حرکتی – ورزشی، 6، 131-153.

  -جوکار، بهرام.(1386). نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین هوش هیجانی و هوش عمومی با رضایت از زندگی. روانشناسی معاصر. 2، 3-12.

  -خلیچی،حمیدرضا(1390).مهارت های حل مساله و گرایش به تفکرانتقادی در دانشجویان ترم اول و آخر مدیریت خدمات بهداشتی-درمانی،مجله آموزش در علوم پزشکی صص125-135.

  -زارع، حسین؛ پیرخائفی، علیرضا و مبینی، داوود. (1389). بررسی اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله بر ارتقاء خلاقیت مهندسین با توجه به سنخ شخصیتی آنان.فصلنامه تازه های روانشناسی صنعتی/سازمانی، 1(3)، 49-56.

  -رنجبر،محمد،اسماعیلی ، زرار (1386) . رابطه راهبردهای یادگیری و خود تنظیمی و باور های انگیزش با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان . اندیشه نوین تربیتی ، دوره 40 ، 4 ، 133- 139 .

  -سیف، سوسن، اسلامی، معصومه، (1387). نقش باورهای ارتباطی در کارکرد خانواده و سازگاری زناشویی. اندیشه های نوین تربیتی، دوره 4، شماره 1 و 2، صص 130-99.

   -سجادی هزاوه،محبوبه وبریم نژاد ،لیلی.(1390) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی .بهمن ،11(7 ):696 تا 700.

   -شهابی، م. (1386). بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر حل مسئله و عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان کلاله. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان، دانشکده علوم انسانی.

  -صابر، فاطمه، (1390). مقایسه ی ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسئله در مردان معتاد و غیر معتاد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.

  -طالبی جویباری، مسعود. (1391). مقایسه سبک های اسنادی، نارسایی هیجانی و تاب‌آوری در بین دانش‌آموزان معلول حسی و حرکتی و دانش‌آموزان بینا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی محققی اردبیل.

  -عبدی،ر. (1380). مقایسه سبک های حل مسئله در افراد وابسته به موادمخدر و افراد عادی. پایان نامه کارشناسی ارشدروانشناسی،دانشگاه فردوسی،دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی.

  -غلامعلی لواسانی، مسعود؛ حجازی، الهه و حضری، آذر. (1390). الگوی پیشبینی پیشرفت ریاضی: نقشاهداف پیشرفت، رویکردهای یادگیری و تلاش، مجله روانشناسی، 15، 163-174.

  -کجبافت ، محمد باقر ؛ مولوی ، حسین و شیرازی تهرانی ، علیرضا (1392) ، رابطه باورهای انگیزش و راهبرد های یادگیری خود تنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی ، تازه های علوم شناختی ، 1 ، 5 ، 28 – 32 .

  -کریمیان پور، غفار  (1389). بررسی تاثیر آموزش شطرنج بر رشد مهارت حل مسئله درکودکان 5تا 7 سال شهرتهران سال 88-89. پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش وپرورش پیش دبستانی، دانشگاه علامه طباطبایی.

  -کیانی دولت‌آبادی، رسول (1389). مقایسه اثربخشی روان درمانی مثبت‌نگر و درمان مبتنی بر شناختی – رفتاری از طریق ارتقاء و تاب‌آوری بر پیشگیری از مواد افراد وابسته به مواد مخدر. پایان‌نامه دکترا. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی علامه طباطبائی.

  -کیامقدم، محسن ( 1378 ). بررسی رابطه بین افسردگی و خود پنداره گروهی دانش آموزان دخترو پسر.پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.

  -کجبافت ، محمد باقر ؛ مولوی ، حسین و شیرازی تهرانی ، علیرضا (1392) ، رابطه باور های انگیزش و راهبرد های یادگیری خود تنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی ، تازه های علوم شناختی ، 1 ، 5 ، 28 – 32 .

  -کدیور،پروین وجوادی ،محمد جعفر و ساجدیان ،فاطمه.رابطه سبک تفکر وخود تنظیمی با انگیزش پیشرفت(1389) ir  .WWW.SID :34 تا47 .

  -لواسانی ، غلامعلی ؛ حجازی ، الهه و ملک زاده ، اکرم (1387) . اثر آموزش راهبردهای خود – نظم بخش بر راهبردهای یادگیری و خودکارآمدی و اهداف  پیشرفت  دانش آموزان دختر پایه دوم راهنمایی مردود در درس ریاضی . مجله روانشناسی و علوم تربیتی . سال سی و هشتم ، شماره  45 -  65 .

  -محمدی،فرحناز و حسینی،محمدعلی(1389 ).درک خودکارآمدی دانشجویان رشته های توان بخشی از شایستگی بالینی و مقایسه آن با ارزشیابی مربیان بالینی.مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی .تابستان ،10 (2 ):155تا163 .

  -محمدی، فهیمه و صاحبی، علی. (1380). بررسی سبک حل مسئله در افراد افسرده و مقایسه با افرد عادی، مجله علوم روان شناختی، 1، 24-42.

  -محمدی ،فرحناز و حسینی ،محمدعلی(1390 )  .درک خودکارآمدی دانشجویان رشته های توان بخشی از شایستگی بالینی و مقایسه آن با ارزشیابی مربیان بالینی.مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی .تابستان ،10 (2 ):155تا163 .

  -مشعل پور، فریده، (1389). بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارتهای حل مساله بر دختران نوجوان مناطق محروم  کشور در اردوهای تابستانی. مجله مطالعات زنان، سال 3، شماره 7، 147-129. 

  -محمدی، مسعود (1384). بررسی عوامل مؤثر بر تاب آوری در افراد در معرض خطر سوءمصرف مواد.پایان نامه ی دکتری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

  -مرتضوی، مهدی. (1389). اثربخشی درمان شناختی – رفتاری(CBT) بر افزایش تاب آوری دختران ناسازگار پایه سوم راهنمایی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی علامه طباطبائی.

  -معطری ،مرضیه وسلطانی ،علی وموسوی نسب ،مسعود وآیت اللهی ، علی رضا (1384).تاثیر آموزش حل مساله بر خود پنداره دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)شیراز. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی .5 (2 ):137 تا 155 .

  -نجاتی، وحید و ملکی، قیصر. (1390). رابطه بین تکانشگری و تأملگرایی با عملکرد حل مسئله. مجله تحقیقات علوم پژشکی زاهدان، 14(1)، 76-81.

  -نصیر، مرضیه. (1390). رابطه ی راهبردهای مقابله با استرس و تاب آوری با خوش بینی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان دزفول.یافته های نو در روان شناسی، 7، 56-68.

  -نیمزویچ،آرون. (1925) روش من. ترجمه ی خشایار بهاری. شباهنگ1388

  -یمینی،محمد و کدیور ،پروین وفرزاد ،ولی الله و مرادی ،علیرضا .(1387) رابطه بین ادراک از محیط یادگیری ساختن گرایی اجتماعی ،سبک های تفکربا رویکرد عمیق به یاد گیری و بازده ها یا پیامد های یاد گیری.فصلنامه علمی –پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز سال سوم شماره 12 زمستان :114تا 146.

  -یارمحمدیان، احمد، بنکدار هاشمی، نازنین، عسگری، کریم، (1390). تأثیر آموزش هوش هیجانی و مهارتهای زندگی بر سازگاری زناشویی زوج های جوان. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، شماره 2، (پیاپی 44)، 12-3.

   

  Anderso, J., & White, P. (2004).Problem Solving In Learning And Teaching Mathematics. Flaxton, Qld: Merga, 127-150.

  Anshel, M. H., & Wells, B. (2000). Personal Andsituational Variables That Describe Coping Withacute Stress In Competitive Sport. The Journal Ofsocial Psychology, 140, 434-450.

  Anshel, M. H., Williams, L. R. T., & Williams, S.M. (2000).Coping Style Following Acute Stress Incompetitive Sport. The Journal Of Socialpsychology, 140, 751-773.

  Aughinbaugh, A. & Gittleman, M. (2002). Maternal Employment & Adolescent Risky

  Ball, S. A. (2004). Personality Traits, Disorders, And Substance Abuse. In R. M. Stelmack(Ed.), On The Psychobiology Of Personality: Essays In Honor Of Marvin Zuckerman. Newyork: Pergamon.

  Ball, S. A. (2004). Personality Traits, Disorders, And Substance Abuse. In R. M. Stelmack, On The Psychobiology Of Personality: Essays In Honor Of Marvin Zuckerman. New York: Pergamon.

  Ball, S. A. (2005). Personality Traits, Problems, And Disorders: Clinical Applications Tosubstance Use Disorders. Journal Of Research In Personality, 39(1), 84-102.

  Ball, S. A. (2005). Personality Traits, Problems, And Disorders: Clinical Applications To

  Behavior. Journal Of Human Resources, 131(8), 416-440.

  Biggs ،J.(1993a ). From Theory To Practice:A Cognitive Systems Approach ,Higher Education Research And Development,12(1 ),73-85.

  Block , H. L. (2002). Subjective Well – Being: Three Decades Of Progress. Psychological Bulletin, 125 , 276-302.

  Bottma.G(2004). Psychometric Evaluation Of The Dundee Ready Educational Environment Measure: Swedish Version.

   

  Bonanno, G. A. (2004). Loss, Trauma, And Human Resilience. American Psychologist, 59, 20-28.

  Bonomo, Y., Coffey, C., Wolfe, R., Lynskey, M., Bowes, G. & Patton, G. (2001).Adverseoutcomes Of Alcohol Use In Adolescents. Addiction, 96(10), 1485–1496.

      Bonomo, Y., Coffey, C., Wolfe, R., Lynskey, M., Bowes, G. & Patton, G. (2001).Advers Outcomes Of Alcohol Use In Adolescents. Addiction, 96(10), 1485–1496

  Bouna , G.W.(2004). The Individual And His Religion: A Psychological Interpretation. New York: Macmillan.

        Bandura, A. (1997). Self- Efficacy: Toward A Unifying Theory Of Behavioral Change. Psychological Review, 84, 191-215.

   

        Bandura, A.(1977)Prevantive Approaches In  Couples       Therapy (28-54). Lillington , Nc: Edwaras  Brothers.

        Biggs ،J. moor.j (1993) .Emotional Intelligence And Self-Actualization.In.J. Ciarrochi, J.P.Forgas.J.D& Mayer(Ed). Emotional Intelligence Every Life (Pp.82-97)Philadelphipa Taylor & Francis.

   

  Campbell-Sills, L., Cohan, S. L., & Stein, M. B. (2006)."Relationship Ofresilience To Personality, Coping, And Psychiatric Symptoms In Young Adults".Behaviour Research And Therapy, 44,Pp:585–599.

  Campebel , H. Siless.N . - Genia, V,(2006). A Case Against Spiritual Intelligence. The Interational Journal For The Psychology Of Religion, 10 (1), 27-340.

  Cassidy, T. (2002).Problem Solving Style, Achievement Motivation, Psychological Distress And Response To A Simulated Emergency.Counseling Psychology Quarterly, 15, 325- 332.

  Cassidy, T., & Burnside, E. (1996). Cognitive Appraisal, Vulnerability And Coping: An Integrative Analysis Of Appraisal And Coping Mechanisms. Counseling Psychology Quarterly, 9, 261-279.

  Cassidy, T., & Long, C. (1996).Problem Solving Style. Stress And Psychological Illness: Development Of A Multi Factorial Measure. British Journal Of Clinical Psychology, 3, 265-277.

  Chen, C. S. (2012). Self-Regulated Learning Strategies And Achievement In Introduction To Information Systems Course. Information Technology Learning And Performance Journal. 20 B, 1, 11–24.

  Compble- Sills, A.J. (2006). Pain Acceptance Moderates The Relation Between Pain And Negative Affect In Female Osteoarthritis And Fibromyalgia Patients, Ann Behavioral Medicine, 33, 291-301.

  Coner , H. Davidson  (2003). Frames Of Mind: The Theory Of Multiple Intelligences. New York: Harper Collins.

  Connor, K. M. & Davidson, J. R. (2003). Development Of A New Resilience Scale: The

  Connor, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). Development Of A New Resilience Scale: The Connor-Davidson Resilience Scale (Cd-Risc). Depression And Anxiety, 18, 76-82.

  Connor, K. M., Davidson, J. R. (2003). Development Of A New Resilience Scale:The Connor-Davidson Resilience Scale(Cd-Risc). Depress Anxiety;18:76-82.

  Connor-Davidson Resilience Scale(Cd-Risc). Depress Anxiety, 18(1),76-82.

  Cholart Linda،(2014) Abc Of Learning And Teaching Educational Environment. Bmj، 2003. 326: P. 810-812.

   D,Senss, I., Vasilaki, E., Koliatwith, S. (2010). Validation Of The Greek Translation Of The Dundee Ready Education Environment Measure (Dreem). Education Fv  Or Health, 23(1), 348

  Davidis  , C. (1999). The Development And Preliminary Validation Of The Integrated Spiritual Intelligence Scale (Isis). Palo Alto, Ca: Institute Of Transpersonal Psychology Working Paper. Available On Http://Www.Geocities.Com / Isisfindings /

  Diker Coşkun, Y., Garipağaoğlu, Ç.,& Tosun,Ü (2014) . Analysis Of The Relationship Between The Resiliency Level And Problem Solving Skills Of University Students.  Procedia - Social And Behavioral Sciences, 114, 673-680.

  Dincol Ozgur,  S., Temel, S., & Yilmaz, A. (2012) . The Effect Of Learning Styles Of Preservice Chemistry Teachers On Their Perceptions Of Problem Solving Skills And Problem Solving Achievements.  Procedia - Social And Behavioral Sciences, 46, 1450-1454.

  Edneel .K Abraham1, K Ramnarayan2, P Vinod3 And Sharmila Torke1(2012).Students' Perceptions Of Learning Environment In An Indian Medical School. Bmc Medical Education 2012, 8:20 Doi:10.1186/1472-6920-8-20

  Educational Correlates: A Construct Validity Approach. Psychology In The Schools, 43(3), 267-81.

  Elliot, T. R., Shewchuk, R. M. & Richard, J. S. (1999).Caregiver Social Problem Solvingabilities And Family Member Adjustment To Recent-Onset Physical Disability.Rehabilitation Psychology, 44(1), 104- 123.

  Everall,M Altrowsp, Paulson.F (2006). Somatic Symptoms And Discases Are More Common In Women Exposed To Violence. Journal Of General Internal Medicine, 22 (12), 1668-1673.

        Edanel ,M. Lopez.L(2012) Assertiveness Skills Training Courses By Total Success Training In London And Throughout Thevk, 44, 828- 858.

   

        Erickson , A. (2004). Social Foundation Of Thought And Action: A Social  Cognitive Theory. Englewood Clifs, N.J: Prentice- Hall.

   

  Fuller, H. (1998). Frames Of Mind: The Theory Of Multiple Intelligences. New York: Basic Books.

     Friberg, O; Hiemdal, O; Rosenring, O; Martinussen, M; Aslaksen, M; Flatmen, Aa. A. (2003). Resilience Moderator Of Pain And Stress. Journal Of Psychosmatic Research 61: 213-216.

  Garmezy & Nuechterlin (1972) The  Self-Efficacy Scale: Construction And Validation Psychological Report, 51, 663-671. @Psychological Report.

   

  Gaudreau, P., & Blondin, J. P. (2002).Development Of A Questionnaire For The Assessment Of Soping Strategies Employed By Athletes In Competitive Sport Settings. Psychology Of Sport And Exercise, 3, 1-34.

  Good&.A.J.Mckay, P (2006). Relationships Between Self – Efficacy And Symptoms Of Anexiety Disorders And Depression In A Normal Adolecent Sample. Personality And Individual Differences 32. Pp 337-348.

  Gu, Q. & Day, C. (2007). "Teacher's Resilience: A Necessary Condition Foreffectiveness". Teaching And Teacher Education, 23,Pp: 1302–1316.

  Hinsse, J. Kamer ,L Himilton.L (2012). The Relationship Between Intrinsic, And / Or Intrinsic Motivation, And Learning. Journal Of Educational Psychology. 85, 33–40.

  Hunter.K. (2001). Alexithymia And 7.5-Year Incidence Ofcompensated Low Back Pain In 1207 Urban Public Transit Operators, Journal Of Psychosomatic Research, 62, 667-74.

   

       Haward, A (2013) Cognitive Therapy And The Emotional Disorders. New York International Universities Press .

       Hoy and miskel.R.(2000).The Bar-On Emotional Quotient Inventory (Eq-I)Rational ,Description And Summary Of Psychometric Properties In Geher (Ed.),Measuring Emotional Intelligence:Common Ground And Controversy (Pp.115-145).New York.Nova Science.

   

  Ingram, R. E., & Price, J. M. (2001).The Role Of Vulnerability In Understanding Psychopathology. In R. E. Ingram, & J. M. Price (Eds.), Vulnerability To Psychopathology: Risk Across The Lifespan (Pp. 3-19). New York: The Guilford Press.

  Issacson, B. (2002). Characteristics And Enhancement Of Resiliency In Young People, Aresearch Paper For Master Of Science Degree With Major In Guidance Andcounseling,University Of Wisconsin-Stout.

  Issacson, B. (2002). Characteristics And Enhancement Of Resiliency In Young People, A

  Jeffrey, P. (2002). Competency Coping And Contributory Life Skills. Journal Of Agriculturaleducation Pennsylvania University, 68-74.

  Jeffrey, P. (2002). Competency Coping And Contributory Life Skills. Journal Of Agricultural Education Pennsylvania University, 68-74.

       Jonson ,L C, Jonson.K (2005). The Use Of Simulated Patients And Role-Play In Communication Skills Training: A Review Of The Literature To August .

   

    Jodiat L. Mecce O'rourke M, Kelly M, Bennett D, O'flynn S.(2005) A Psychometric Appraisal Of The Dreem. Bmc Med Educ. 2005 Jan 12;12:2

  Kesler.L.P.Weiner .L(1995) Self-Affirmation Reduces Smokers Defensiveness To Graphic On-Pack Cigarette Warning Tables Health Psychology,26.(4)437-446.

   

  Kodjo, C. M., Auinger, P. & Ryan, S. A. (2004).Prevalence Of, And Factors Associated With, Adolescent Physical Fighting While Under The Influence Of Alcohol Or Drugs. Journal Of Adolescent Health, 346 (35), 11-16.

   

      Kampfer ,R.(1999).The Bar-On Model Of Emotional Intelligence: A Valid, Robust And Applicable Ei Model. Organizations & People, British Journal Of Clinical Psychology, 35,265-27714, 27-34.

   

      Kelark  ,L(2004) The Development Of Academic Self – Efficacy. Sandiago: Academic Press.

   

      Kesler ,R.Parker.D.A(1995). The Handbook Of Emotional Intelligence: Theory ,Development,Assessment And Application At Home,School & Work Place Sanfrancisco .Jossy-Bassbook.First Edation,3-490.

   

      Kobassa, S.C,.Maddi,S.R.,& zula, S. (1982). Hardiness And Health: A Prospective Study. Journal Of Personality And Social Psychology, 42, 168-177

   

  Krohne, H. W., & Hindel, C. (1988).Trait Anxiety,State Anxiety, And Coping Behavior As Predictorsof Athletic Performance. Anxiety Research,1, 225-234.

  Later , J.A. (2003) . The Relationship Between Marital Characteristics, Marital Interaction Processes And Marital Satisfaction. Journal Of Counseling & Development, 82, 1, 58-68.

  Lawniss, F; Lawniss, R. (2011). A Longitudinal Study Of Brain Volume Changes In Normal Ageing Using Serial Registered Magnetic Resonance Imaging. Arch Neurol. 60. 989–994.

    Letzring K,BlockF  & Funder.C (2005). Spiritually – Focused Psychotherapy For People Diagnosed With Cancer:  A Pilot Outcome Study. Journal Of Mental Health, Religion & Culture, 8 (3), 217-226.

  Latness, A. gilising.l ,lester,k (2009). Preventive  Proches In Couple Therapy. Philadelphia: Brunner Mazel.

   Lifton,R.(1998) Emotional And Social Intelligence: Insight Form The Emotional Quotint Inveretoy .In R.Bar-On& Parker,J.D(Ed)Hand Book Of Emotional Intelligence(Pp.363-388). Sanfrancisco:Jossey-Bass.

   

  Luthar, S. S., Cicchetti, D., & Becker, B. (2000). The Construct Of Resilience: A Critical Evaluation And Guidelines For Future Work. Child Development, 71, 543-562.

  Maddi ،Wadha&Haier, A.J (1996). Medical And Psychology Students` Self-Assessed Communication Skills: Apilot Study. Patient Education And C0unseling. 3707:1-6.

   

  Martin, A. J. & Marsh, H. W. (2006). Academic Resilience And Its Psychological Andeducational Correlates: A Construct Validity Approach. Psychology In The Schools, 43(3),267-81.

  Martin, A. J. & Marsh, H. W. (2006). Academic Resilience And Its Psychological And

  Masten, A. (2001). Ordinary Magic: Resilience Processes In Development. American Psychologist, 56, 227-238.

  Matson, A,read ,k (2004) A Comparative Study Of Kermansah Three Region Different Educational Level School Climate,Tehran , Tehran University.

   

  Matson & Cotsorat , J. (1998). Adult Romantic And Couple Relationships. In Cassidy, J.&Shaver, P. (Eds). Handbook Of Attachment: Theory, Research And Clinical Applications. New York: Guildford Press. 

   

  Ntoumanis, N., & Biddle, S. J. H. (2000).The Relationship Of Intensity And Direction Of Competitive Anxiety With Coping Strategies. The Sport Psychologist, 14, 360-371.

  Olson, C. A., Bond, L., Burns, J. M., Vella- Brodrick, D. A., & Sawyer, S. M. (2003). Adolescent Resilience: A Conceptual Analysis. Journal Of Adolescent, 26, 1-11.

  Ong ,Toney & Lock.(2006). Acase Study In Vestingation In To The Impentation The Children (Learning Care) Act 2000. London: Ncit.

  Parto, M. (2011). Problem Solving, Self- Efficacy, And Mental Health In Adolescents: Assessing The Mediating Role Of Assertiveness . Procedia - Social And Behavioral Sciences, 30,  644-648.

  partoo, Vinod P, beshart  m.a(2011). Students' perceptions of learning environment in an Indian medical school.BMC Med Educ. 2011 Apr 11;8:20. doi: 10.1186/1472-6920-8-20.

   

   

  Parto, M., Besharat, M. A. (2011). The Direct And Indirect Effects Of Self- Efficacy And Problem Solving On Mental Health In Adolescents: Assessing The Role Of Coping Strategies As Mediating Mechanism.  Procedia - Social And Behavioral Sciences,  30,  639-643.

  Ratter .A (1987). The Use Of Simulated Patients And Role-Play In Communication Skills Training: A Review Of The Literature To August .

   

  Research Paper For Master Of Science Degree With Major In Guidance And Counseling,University Of Wisconsin-Stout.

  Richardson, G. E. (2002). The Metatheory Of Resilience And Resiliency. Journal Of Clinical Psychology, 58, 307-321.

  Richardson,C.(2002). Emotional Intelligence: A Meta-Anilitye Investigation Of Predictive Validity And Homological Net, Journal Of Vocational Behavior.65,71-95.

   

  Salamonson, Y. & Evereet, B. & Koch, G. (2009). Learning Strategies Of First Year Nursing And Medied Student’s Comparative Study. International Journal Of Nursing Students. 46, 12, 1541-1547.

  Salmanza, B. (2011). Ageing Of The Brain. Mech Ageing Dev 123: 811–817.

   

  Stansfield, K. H. & Kirstein, C. L. (2005). Neurochemical Effects Of Cocaine In Adolescence Compared To Adulthood. Development Brain Research, 159(2), 25-119.

  Substance Use Disorders. Journal Of Research In Personality, 39(1), 84-102

  Tedeschi, R. G., Park, C. L., & Calhoun, L. F. (1998). Posttraumatic Growth: Positive Changes.

  Terrisse, A (2002) : Evaluating  Circle . Time As A Support  To Social  Skills Develop Ment – Reflections On A Journey In Sckool- Based  Research. British  Journal  Of  Special  Education . Vol. 33 Nolpp.

  Togado , C. A.Fredricson .K (2004). Introducing Task-Based General Computer Self-Efficacy: An Empirical Comparison Of Three General Self-Efficacy Instruments. Interacting With Computers, 19, 382–396.

   

  Treffinger, D. J., Selby, E. C., & Scott, G. I. (2008). Understanding Individual Problem-Solving Style: A Key To Learning And Applying Creative Problem-Solving. Learning And Individual Differences, 18, 390-401.

  Veselska, Z., Geckova, A. M., Orosova, O., Gajdosova, B., Dijk, G. P.,&.Reijneveld, S. A. (2009)."Self-Esteem And Resilience: The Connection With Riskybehavior Among Adolescents". Addictive Behaviors, 34,Pp: 287–291.

       Yekta ,C.mohamadzaheh.m (2007)Family And Dimensious Of Emotional Intelligence .Dissertation Abstraets International ,Vol 58(4).2109-2122.

   

   

       Werner ,R.(1997). The Emotional Quoits Inventory (Eq-I):A Test Of Emotional Intelligenc. Toronto, Canada Mullti Health System.Icc.

   

       Werner ,R.Smith. K(1992) .The Emotional Quotient Ventory (Eq-I):Rationale Description And Summary Of Psycho Metric Properties ,In G.Geher(Ed0.Measrning Emotional Intelligence:Common Ground And Controversy (Pp.115-145)New York.Nona Science.

   

     Webester , P.  (1995): Spirtual Intelligence: Acontemporary Concern With Rigard To Living Status Of The Senior Citizens Journal Of The Indian Academy Of Applied Psychology. 32 (3), 227-233.

  Wu, T. F., Custer, R. L. & Dyrenfurth, M. J. (1996). Technological And Personal Problemsolving Styles: Is There A Difference? Journal Of Technology Education, 7(2), 55-71.

  Wu, T. F., Custer, R. L. & Dyrenfurth, M. J. (1996). Technological And Personal Problem Solving Styles: Is There A Difference? Journal Of Technology Education, 7(2), 55-71.


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری ، تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنج بازان حرفه ای و غیر حرفه ای, مقاله در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری ، تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنج بازان حرفه ای و غیر حرفه ای, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری ، تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنج بازان حرفه ای و غیر حرفه ای, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری ، تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنج بازان حرفه ای و غیر حرفه ای, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری ، تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنج بازان حرفه ای و غیر حرفه ای, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری ، تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنج بازان حرفه ای و غیر حرفه ای, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری ، تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنج بازان حرفه ای و غیر حرفه ای, پروژه درباره پایان نامه بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری ، تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنج بازان حرفه ای و غیر حرفه ای, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری ، تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنج بازان حرفه ای و غیر حرفه ای, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری ، تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنج بازان حرفه ای و غیر حرفه ای, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری ، تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنج بازان حرفه ای و غیر حرفه ای, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری ، تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنج بازان حرفه ای و غیر حرفه ای, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری ، تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنج بازان حرفه ای و غیر حرفه ای

1مقدمه مهارت های زندگی وحل مساله به مجموعه ای ازتوانایی ها گفته می شود که زمینه سازگاری رفتار مثبت ومفید را فراهم می آورد،این توانایی،فرد را قادر می سازد که ضمن پذیرش مسئولیت های فردی واجتماعی خود،بدون لطمه زدن به خود ودیگران بتواند به شکل موثری با خواست ،انتظارات ومشکلات روزانه در روابط بین فردی روبرو گردد وبدین طریق از گرفتار شدن به آسیب های رفتاری،روانی واجتماعی در امان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان چکیده: هدف پژوهش حاضر پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی در دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان سیرجان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 300 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان بود که به روش نمونه گیری تصادفی ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)گرایش: مدیریت آموزشی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوشمند سازی مدارس بر سبک های یادگیری ( مدل کلب ) دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی آموزش وپرورش شهر تهران بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی همراه با پیش آزمون و پس آزمون است . جامعه آماربی این پژوهش شامل کلیه دانش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : عمومی چکیده: موضوع: تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در رابطه ای بین سبک های دلبستگی و تاب آوری این مطالعه نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای را در رابطه بین سبک های دلبستگی و تاب آوری مورد بررسی قرار داد. نمونه مورد بررسی 250 نفر ازدانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهر ارسنجان با روش نمونه گیری نمونه گیری خوشه ای چند ...

  پايان نامه براي اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي (M.A) سال تحصيلي :93-1392 چکيده:   هدف ازپژوهش حاضرجهت بررسي رابطه بين سبک رهبري مديران آموزشي بابهداشت رواني دبيران

چکيده هدف از پژوهش حاضر بررسي مقايسه اي سنجش مهارت هاي فراشناختي دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ناحيه 3 شيراز بوده است. روش تحقيق توصيفي از نوع روش پيمايشي مي باشد. جامعه آماري پژوهش شامل کليه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی چکیده پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه توانایی حل مسأله در دروس علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان هفتم(مقطع متوسطه دوره اول) در کلاس های سنتی و موضوعی شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی 93-92اجرا شده است. این تحقیق در گروه طرح های شبه آزمایشی قرار می گیرد. شکل طرح به صورت طرح پس آزمون با گروه کنترل است. در این پژوهش ...

دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد( M.A.) چکیده هدف کلی پژوهش حاضر طراحی درس‌افزار درس ریاضی(1) و تأثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان پسر سال اوّل دبیرستان‌های شهرکرمانشاه می‌باشد. پژوهش از نوع کاربردی و با روش نیمه تجربی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر پایه اول دبیرستان‌های ناحیه یک شهر کرمانشاه به تعداد 1400 نفر که به روش ...

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد (M.A) گرایش:روان شناسی تربیتی چکیده این پایان نامه با عنوان بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آبادانجام شد.فرضیه‏های تحقیق عبارتند از: فرضیه اصلی: بین انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان ...

چکيده هدف کلي پژوهش تحليل محتواي کتاب تعليمات اجتماعي پايه هاي چهارم و پنجم مقطع ابتدايي بر اساس مهارت هاي فراشناخت مي باشد. روش پژوهش توصيفي و در اصل يک پژوهش " تحليل محتوايي " است. جام

ثبت سفارش